Algorytmy Definicja • Algorytm - w matematyce oraz informatyce to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania. Słowo "algorytm" pochodzi od nazwiska Muhammed.

download report

Transcript Algorytmy Definicja • Algorytm - w matematyce oraz informatyce to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania. Słowo "algorytm" pochodzi od nazwiska Muhammed.

Algorytmy
Definicja
• Algorytm - w matematyce oraz informatyce to skończony,
uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności,
koniecznych
do wykonania pewnego zadania.
Słowo "algorytm" pochodzi od
nazwiska Muhammed ibn Musa
Alchwarizmi matematyka perskiego
z IX wieku i początkowo oznaczało
w Europie sposób obliczeń oparty
na dziesiętnym systemie liczbowym.
Funkcje algorytmu
• Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu
początkowego do pożądanego stanu końcowego.
Badaniem algorytmów
zajmuje się algorytmika.
Algorytm może zostać
zaimplementowany
w postaci programu
komputerowego lub
dla innego urządzenia.
Kiedy podczas tego procesu programista popełni błąd może to
doprowadzić do poważnych konsekwencji np. błędy w
implementacji algorytmów bezpieczeństwa mogą ułatwić
popełnienie przestępstwa komputerowego.
Przykład Podstawowego Algorytmu
• Jako przykład stosowanego w życiu codziennym algorytmu
podaje się często przepis kulinarny. Dla przykładu, aby
ugotować bigos należy w określonej kolejności oraz odstępach
czasowych (imperatyw czasowy) dodawać właściwe rodzaje
kapusty i innych składników. Może istnieć kilka różnych
przepisów dających na końcu bardzo podobną potrawę.
Przykład ten ma wyłącznie charakter poglądowy, ponieważ
język przepisów kulinarnych nie został jasno zdefiniowany.
Algorytmy zwykle formułowane są w sposób ścisły w oparciu o
język matematyki.
Zobrazowanie podstawowego
algorytmu
Składowe algorytmu
• • Nazwa algorytmu,
• opis obiektów
• deklaracja stałych i zmiennych tekstowych i liczbowych
• deklaracja funkcji użytkownika
• opis czynności jakie należy wykonać z obiektami, co
realizujemy za pomocą instrukcji, które opisują nie tylko
sposób działania i kolejność ich wykonywania ale również
ewentualne warunki jakie muszą być spełnione w celu
uzyskania prawidłowego rozwiązania
• opis wyników - zawiera sposób udostępnienia wyników
rozwiązanego zadania.
Czynności służące do rozwiązania
zadań
• • analiza treści zadania
• wykaz danych wejściowych; wiadomych i niewiadomych oraz
relacji między nimi
• sprawdzenie czy zadanie posiada jednoznaczne rozwiązanie
• wybór metody rozwiązania zadania
• opis czynności, które należy wykonać z danymi wejściowymi
przy zastosowaniu
• wybranej metody rozwiązania
• sporządzenie i przedstawienie wyników rozwiązania zadania
• Urządzenie techniczne, które może realizować algorytm nosi
nazwę automatu (żelazko z termoregulatorem, lodówka, pralka
automatyczna). Uniwersalnym automatem do realizacji
algorytmów z zakresu przetwarzania danych jest komputer
Rodzaje zapisu algorytmów
• Opis słowny - polega na logicznym i zrozumiałym dla odbiorcy
przedstawieniu kolejnych czynności (akcji), jakie należy
wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt. Przykładami takiego
opisu algorytmu mogą być: przepis kulinarny,
Schemat blokowy - jest jedną z najpopularniejszych form
przedstawiania algorytmu.
ZASADY BUDOWY SCHEMATU
BLOKOWEGO
• 1) Każda operacja jest umieszczona w skrzynce
2) Schemat ma tylko jedną skrzynkę "początek" i przynajmniej
jedną skrzynkę "koniec"
3) Skrzynki są ze sobą połączone.
4) Ze skrzynki wychodzi jedno połączenie; wyjątek stanowią
skrzynki: "koniec" (z której nie wychodzą już żądne połączenia)
oraz "warunkowa"
(z której wychodzą dwa połączenia opisane TAK i NIE - w
zależności od tego, czy warunek jest spełniony czy nie, można
wyjść jedną z dwóch dróg)
5) W skrzynce "operacyjnej" zamiast znaku "=" pojawia się
oznaczenie ":="
Przykład schematu blokowego.
Przygotował
JAKUB
GOMOLA