DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES INFORMĀCIJAS DIENA 2015.gada 3.jūlijā Daugavpils INFORMĀCIJAS DIENAS TĒMA : SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES PASĀKUMI KLIENTU APKALPOŠANAS UZLABOŠANAI UN SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PAR DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN.

download report

Transcript DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES INFORMĀCIJAS DIENA 2015.gada 3.jūlijā Daugavpils INFORMĀCIJAS DIENAS TĒMA : SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES PASĀKUMI KLIENTU APKALPOŠANAS UZLABOŠANAI UN SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PAR DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN.

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES
INFORMĀCIJAS
DIENA
2015.gada 3.jūlijā
Daugavpils
INFORMĀCIJAS DIENAS
TĒMA :
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES PASĀKUMI
KLIENTU APKALPOŠANAS UZLABOŠANAI
UN SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PAR
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU
SAŅEMŠANAS IESPĒJĀM UZLABOŠANAI.
2013. - 2015. g.g. jaunie pabalstu un atvieglojumu veidi
No 2013. gada pirmā janvāra saistošie noteikumi papildināti ar:
 Pabalstu kancelejas preču iegādei mācību procesa nodrošināšanai ģimenēm, kuru bērni
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (Ls 15,00 apmērā);
 Vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (Ls 50,00 apmērā);
 Vienreizēju pabalstu personām, kuras ir sasniegušas 70, 80 un 90 gadu vecumu (Ls 10,00
apmērā);
 Pabalstu ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns (līdz Ls 120,00
kalendārā gadā);
 Palielināts sociālo pabalstu saņemšanas slieksnis atsevišķām klientu kategorijām;
 Palielināts atsevišķu atbalsta un sociālo pabalstu veidu apmērs.
Tiesības saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai ir personām, kurām ir noteikta
invaliditāte un kuras pārvietojas riteņkrēslā.
Atbalsta mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu
veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.
Atbalsta apmērs:
 mājokļa pielāgošanai līdz Ls 1500,00;
 pandusa ierīkošanai līdz Ls 2000,00;
 pacēlāja ierīkošanai līdz Ls 3000,00
 atbalsta saņemšanai vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai līdz Ls
250,00.
2013. - 2015. g.g. jaunie pabalstu un atvieglojumu veidi
No 08.02.2014. personām ar invaliditāti, pensijas
vecuma personām, personām, kurām noteikta
atbilstība trūcīgas personas statusam ir tiesības
saņēmt pabalstu atkritumu apsaimniekošanas
izdevumu segšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pabalsta apmērs 17.00 euro gadā. Šis pabalsts
paredzēts augstāk minētām atsevišķi dzīvojošām
personām, kuru vidējais ienākums pēdējo trīju
mēnešu laikā neparsniedz 320 euro mēnesī.
No 27.02.2014. vienreizējo pabalstu ārkārtas
situācijā Daugavpils iedzīvotāji var saņemt
gadījumā, ja ārkārtas situācijas pamatā ir finašu
līdzekļu trūkums plānveidā ķirurģiskas operācijas
izmaksu segšanai.
No 06.04.2014. tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas apmaksai līdz četrām
dienām ir visiem Daugavpils pilsētas teritorijā deklarētajiem pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksu sedz
no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.
2013. - 2015. g.g. jaunie pabalstu un atvieglojumu veidi
No 06.04.2014. atsevišķi dzīvojošām personām
ar invaliditāti, kuriem noteiktas medicīniskās
indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja
tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas
nepārsniedz 320 euro mēnesī pienākas:
veselības aprūpes pabalsts - līdz 120 euro
kalendārajā gadā; pabalsts siltumenerģijas
piegādes apmaksai un pabalsts karstā ūdens
piegādes apmaksai - 22 euro mēnesī;
individuālās apkures pabalsts cietā kurināmā
iegādei -114 euro gadā.
No 09.09.2014. Daugavpils pensionāriem vecumā no 70 gadiem ir tiesības
braukt pilsētas sabiedriskajā transportā (tramvajā un autobusā) bezmaksas
(iegādāties braukšanas biļeti ar 100% atlaidi).
2014. gadā veikti grozījumi Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.3 «Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie
pabalsti», kā rezultātā atsevisķām klientu kategorijām palielināja ienākumu
līmeni, lai varētu saņemt sociālos pabalstus.
No 2013.gada beigām klientu ērtībai, dažādu
veidu pabalstus var noformēt arī pilsētas
mikrorajonos. Šāda darba organizācija
pozitīvi ietekmēja pabalstu saņemšanas
procesu un klientu apmierinātību, kā arī krietni
samazinājās rindas Sociālo lietu pārvaldes
telpās.
Pabalsts siltumenerģijas
apmaksai
7000
5711
6610
Pabalsts atkritumu
apsaimniekošanas apmaksai
6000
5000
Bezmaksas braucamās kartes
pensionāriem no 70 g.
3693
4000
3000
1982
2000
1000
0 0
0 0 0
0
2014. g.
2013.g.
2012.g.
SLP saņemto iesniegumu skaits 2009.2014.g.
65,573
30489
39518
52773
2009.
2010.
2011.
46747
44489
2012.
2013.
2014.
SLP saņēmto iesniegumu skaits
52774
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
65 573
46748
39518
2010.g
44489
2011.g
2012.g
2013.g
2014.g
Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldībā sociālajiem pabalstiem
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Sociālie
pabalsti
2 767 934
3 525 403
3 439 924
3 509 139
3 392 108
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. 2014.gg. izmaksātie
sociālie pabalsti
Pabalsti veselības aprūpei naudā, EUR
Pabalsts GMI nodrošināšanai naudā, EUR
Dzīvokļa pabalsts naudā (cietā kurināmā iegādei), EUR
Dzīvokļa pabalsts natūrā (siltumenerģijas un komunālo maksājumu apmaksai), EUR
Pabalsti veselības aprūpei natūrā, EUR
Pabalsti ēdināšanai natūrā, EUR
1600000
1480471
1400000
1318886
1190059
1200000
1000000
800000
487859
600000
400000
518796
392111 388164
482938
401908 421519
398000
299798
123477
200000
153855
179588 162207
172537
2013.g
2014.g.
0
2012.g.
186460
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.- 2014.gg. izmaksāto sociālo
pabalstu un atbalstu saņēmēji (cilv.)
Kopējais SLP klientu skaits
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts GMI nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts natūrā (siltumenerģijas un komunālo
maksājumu apmaksai)
Dzīvokļa pabalsts naudā (cietā kurināmā iegādei
25000
Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai
22876
Pabalsti ēdināšanai
21547
19264
20000
15000
11708
11440
10668
10000
6080
3100 3167
5000
4994
2173
2515
2078
4631
4494
3315 2893
2437
1841
2349
2150
0
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2012. -2014.gadu darba statistika
Trūcīgas ģimenes (personas)
statusa noformēšana
Pabalsts
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai
3500
ģimeņu skaits
7000
6080
ģimeņu skaits
3064
cilvēku skaits
cilvēku skaits
3000
6000
4994
2500
5000
4494
2073
1841
2000
4000
3000
1500
2476
2164
2002
2000
1068
1000
1000
500
0
0
2012.g.
2013.g
2014.g.
2012.g.(EUR
486874)
959
2013.g.(EUR
421519)
871
2014.g.(EUR
388164
Trūcīgas ģimenes (personas) statusa
piešķiršana
2014
2050
4494
2013
2476
2012
2664
2011
2010
4994
6080
2188
6761
1546
2009
938
2008
820
5674
4006
2297
ģimeņu
skaits
cilvēku
skaits
2015. gada 6 mēnešos tika piešķirts:
2919
3000
Ģimeņu skaits
Cilvēku skaits
2500
2000
1500
1647
1318
1094
1000
500
0
Trūcīgo statuss
Maznodrošināto statuss
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes
finansējums sociālajiem pabalstiem
3 731095
(100%)
2015.g. budžeta plāns, EUR
2015.g. 6mēnešu budžeta
izpilde, EUR
1 676005
(45%)
0
2000000
4000000
KLIENTS
Iesniedz iesniegumu un
aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju, uzrādot pasi,
izziņas par ienākumiem
(darba alga, stipendija u.c.)
SLP un klienta sadarbība
SP NODAĻAS 1. LĪMEŅA
SOCIĀLAIS DARBINIEKS
1. Reģistrē
iesniegumu
2. Pārbauda iztikas
līdzekļu deklarāciju
(Datu bāzē LIETIS)
SOCIĀLO PAKALPOJUMU
NODAĻAS SOC.DARBINIEKS
KLIENTS
1. Pilda vienošanās par
līdzdarbību uzdevumus
2. Pilda sociālās
rehabilitācijas plāna
uzdevumus
Vienošanās par līdzdarbību
ietvaros sastāda sociālās
rehabilitācijas plānu un
kontrolē tā izpildi, informējot
sociālās palīdzības nodaļas
darbinieku
SP NODAĻAS 2. LĪMEŅA
SOCIĀLAIS DARBINIEKS
1. Pārbauda informāciju datu
bāzēs
2. Slēdz vienošanos par
līdzdarbību
3. Sagatavo un izsniedz
lēmumu par sociālo palīdzību
SLP pieejamās valsts iestāžu informācijas bāzes
VSAA
NVA
CSDD
VID
UR
SLP pieejamās valsts iestāžu informācijas bāzes
VDEAK
ZG
VTUA
LAD
(Traktortehnika )
NINO
(Subsidijas lauksaimniekiem)
NPAIS
(Nepilngadīgo personu
atbalsta informācijas sistēma)
SLP ierobežoti pieejamās vai pagaidām nepieejamās
valsts iestāžu informācijas bāzes
PMLP
UGF
Bankas
VISS
( Izglītojamie)
IVP
( Ieslodzījumu vietas)
Sociālo lietu pārvaldes darbinieku skaits un kvalifikācija
2012
2013
2014
2015
Darbinieku
kopskaits
221
226
223
175
Ar augstāko
izglītību
149
151
165
130
Sociālā darba
speciālistu
kopskaits
98
101
97
70
no tiem sociālie
darbinieki
42
45
43
45
Sociālo lietu pārvaldes
darba vides īpašie riski
Sociālā darbinieka profesionālā darbība,
neatkarīgi no izpildāmā darba veida pieder pie
profesiju grupas ar paaugstinātu morālo
atbildību par atsevišķu cilvēku veselību un
dzīvību, ka arī atbildību par iedzīvotāju
grupu un sabiedrību kopumā.
O Sociālais darbs un darbs sociālajā sfērā – ir darbs
"cilvēks – cilvēks" tipa, kuri pārstāvji (darbinieki)
pastāvīgi strādā ar dažādiem cilvēkiem.
O Sociālās sfēras darbiniekiem jāuzņemas pilna
atbildība par klientu problēmu efektīvu risināšanu un
sociālo vajadzību apmierināšanu katru dienu.
O Pastāvīgas stresa situācijas, kurās nonāk sociālais
darbinieks sarežģītas savstarpējās ietekmes ar
klientu rezultātā, pastāvīgas iejušanās klienta
sociālās problēmas būtībā, personīgā
neaizsargātība un citi faktori, ar kuriem ik dienu
saskaras sociālais darbinieks, atstāj negatīvu
ietekmi uz darbinieka veselību un atbilst definīcijai
"īpašs risks" par kuru runāts Darba aizsardzības
likumā un Darba likumā.
Psihoemocionālie faktori
Darbs teritoriālajā iecirknī (nikni suņi, slikti ceļi, iereibuši,
neadekvāti vai agresīvi cilvēki).
~ 100 cilv.
Darba dienā jāstrādā ar lielu klientu daudzumu.
Visi darbinieki.
Nākas saskarties ar vardarbīgiem klientiem vai saņemt
draudus par fizisku izrēķināšanos ar pašu darbinieku vai
ģimenes locekļiem.
Visi darbinieki.
Darbs ar riska grupas klientiem.
~ 80 cilv.
Psiholoģiskā saasinājuma momentā no klienta var gaidīt
neadekvātu un nevaldāmu uzvedību, kura var pāriet agresijā,
kas izpaužas agresīvās veselībai kaitīgās darbības (uzbrukt
klientiem, darbiniekiem, savas negatīvās emocijas izsaka
nepiedienīgā leksikā, liekā emocionālā un seksuālā uzbāzībā).
Visi darbinieki.
Neadekvāta un agresīva uzvedība klientu alkohola reibuma
stāvoklī.
Visi darbinieki.
Fiziskie faktori
Izbraucot uz mājām pie klienta pēc izsaukuma,
darbiniekiem bieži nākas no augšējiem stāviem rokas
pacelt invalīdu ratiņus kopā ar klientiem un nonest pa
kāpnēm un uznest atpakaļ, pārvietot klientuno
ratiņiem gultā; pagriezt gulošo klientu no vieniem
sāniem uz otriem utt. .
~ 10 cilv.
Nav pietiekami plaša telpa, īpaši vertikālā virzienā, lai
veiktu darbību – tās ir īpašas darba vides
raksturojošās pazīmes, kas var palielināt risku gūt
nopietnu muguras traumu.
~ 10 cilv.
Smagu sadzīves priekšmetu celšana un pārvietošana
(piemēram, malka, ūdens spaiņi, pirkumi utt.)
~ 37 cilv.
Bioloģiskie faktori
Darbs, saistīts ar inficētu klientu kontaktu, kuriem ir
dažādas infekcijas slimības (vairākas vīrusu un baktēriju
infekcijas tādas kā HIV, hepatīts, tuberkuloze utt.),
sadarbībā ar ārstniecības iestādēm tiek sniegti
vispusīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Pastāv
liels inficēšanās risks.
~ 70 cilv.
Iespēja saslimt ar patogēno mikrobu, vīrusu, sēnīšu un
parazītu ierosinātām slimībām sociālā sfērā ir
nepārtraukta kontakta dēļ ar lielu klientu skaitu.
Inficēšanās viegli var notikt ar asins, strutu, siekalu
starpniecību, gan pa gaisu pilienu veidā, gan tiešā
kontaktceļā.
Visi darbinieki.
Darbinieki ir pakļauti riskam inficēties, nonākot
saskarsmē ar organisma šķidrumiem, kad tie saskaras ar
brūcēm vai gļotādām.
Visi darbinieki.
Bioloģiskie faktori
Nav iespējas bieži vedināt telpu un nav efektīvas
gaisa apmaiņas, kā arī nav iespējas bieži mazgāt
rokas darba gaitā.
Visi darbinieki
Iespēja inficēties ar galvas un drēbju utīm un pārnest
infekciju uz mājām.
Visi darbinieki
Ķimikāliju izmantošana darbā (dezinfekcijas līdzekļi),
kas var izraisīt alerģijas, tai skaitā astmu.
~ 50 cilv.
Pārvietojoties ārā, pastāv iespēja iegūt dažādu
kukaiņu kodumus (ērces, lapsenes utt.), kas izraisa
alerģiskas reakcijas un bīstamas saslimšanas.
~ 150 cilv.
Fizikālie faktori
Apmeklējot klientus mājās, darbinieki ir
pakļauti dažādu klimatisko apstākļu
iedarbībai: gan karstums vasarā, gan
pazeminātas temperatūras ziemā, kā arī
lietus vai sniegs, stiprs vējš, kailsals utt..
Visi šie faktori pastiprina varbūtību saslimt
un iegūt traumu darba laikā (kaulu
lūzumu, paslīdot uz ielas).
~ 100 cilv.
Mēneša vidējā bruto darba samaksa nozarē «Veselība un sociālā
aprūpe» Latvijā 2014.gadā bija
€ 742 .
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē strādā 175 darbinieki.
No tiem 70 cilvēki ir sociālā darba speciālisti:
 Sociālie darbinieki – 45
 Sociālās palīdzības organizatori – 3
 Sociālie rehabilitētāji – 5
 Sociālie aprūpētāji – 17
€ 429,90
Vidējā visu strādājošo SLP darba alga ir € 433,81
SLP Sociālā darba speciālistu vidējā darba alga ir
Vidējās darba algas dinamika Sociālo lietu
pārvaldē un attiecīgajā valsts nozarē, eiro
800
742
683
700
599
600
500
400
428.07
427.44
428.58
428.3
434.05
423.54
433.57
429.06
Visi darbinieki
437.34
300
Sociālie darbinieki
Citi darbinieki
200
Vidējā darba samaksa
nozarē «Veselība un
sociālā aprūpe» Latvijā
100
0
2012.g
2013.g
2014.g
Vidējā darba alga Latvijā –
€ 786
PALDIES PAR
UZMANĪBU!
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
www.soclp.lv
tālr. 654-23700, e-pasts: [email protected], Vienības 8, Daugavpils, LV-5401