Oplatí sa modliť? Aký postoj máme k modlitbe? Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Oplatí sa modliť aj za iných? S pomocou Pánovou by sme.

download report

Transcript Oplatí sa modliť? Aký postoj máme k modlitbe? Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Oplatí sa modliť aj za iných? S pomocou Pánovou by sme.

Oplatí sa modliť?
Aký postoj máme k modlitbe?
Čo býva prekážkou účinnej modlitby?
Oplatí sa modliť aj za iných?
S pomocou Pánovou by sme sa pozreli
do Jeho Slova a na naše praktické
skúsenosti.
Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013
Oplatí sa modliť?
I. Rôzne prístupy k modlitbe
II. Hlavné prekážky modlitby
III.Kresťanská modlitba za iných
Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013
I.
Rôzne prístupy k modlitbe
1. formálny
2. pohanský
3. kresťanský
1. formálny prístup
• bezmyšlienkovité opakovanie „cudzieho“
•
•
textu – bez očakávania čohokoľvek
Izaiáš 29:13 Pán riekol: Pretože sa mi približuje
tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí,
ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich
bázeň predo mnou je len naučeným ľudským
príkazom...
príklad: modlitba pred spaním – prekvapenie:
zopakovanie aktuálnej časti
2. pohanský postoj
• predstava, že (opakovanou) modlitbou prinútim
•
•
boha urobiť to, čo chcem ja
Matúš 6:7 A keď sa modlíte, nehovorte
mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že
pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.
8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš
Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho
prosíte.
príklad: modlitba za mládež – nemusím Ho
prehovárať, nákup Octavie
3. kresťanský postoj
• v dôvere v Božiu múdrosť predkladať Mu svoje
prosby a prenechať Jemu odpoveď – On je Otec
• Filipským 4:6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo
všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách
a prosbách.
• Matúš 6:10 Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i
na zemi!
• Lukáš 22:42 Otče, ak chceš, odvráť odo mňa
tento kalich; avšak nech sa stane nie moja
vôľa, ale Tvoja.
Príklad – výlet, kúpanie, večer
II. Hlavné prekážky modlitby
1. hriech
2. neodpustenie
3. nedôvera, pochybnosti
1. hriech
• Izaiáš 59:2 Ale vaše neprávosti sa stali
•
•
hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše
hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže
nepočuje.
Jakub 5:16 Preto si vyznávajte navzájom
hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby
ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch
modlitba spravodlivého.
príklad Sliezsko – Jožko Budaj
2. neodpustenie
• ak neodpustím tým, čo sa previnili voči mne
• Marek 11:25 A keď sa chystáte k modlitbám,
•
odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby
aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v
nebesiach.
26 Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí
previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.
3. nedôvera - pochybnosti
• ak neverím Bohu, že moju modlitbu vypočuje
• Jakub 1:6 Ale nech prosí s vierou, bez
•
•
akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto
pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor
unáša a zmieta.
7 Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane
niečo od Pána...
príklad – modlitba za vrch
III. Kresťanská modlitba
za iných
1. povzbudenie – zasľúbenia
2. príkaz – záväzok
3. zisk – duchovný rast
4. tipy – praktické rady
1.
povzbudenie – zasľúbenia
• Boh vie lepšie ako my, čo by mal urobiť. Keby sa
•
•
našou modlitbou nechal prehovoriť, aby urobil
niečo iné, ako chce, tak by nerobil dobre... Ale
On nás chce naučiť, že je náš Otec a my máme
žiť a pracovať s Ním. Preto nás povzbudzuje:
Matúš 7:7 Proste a dostanete; ... 8 Lebo
každý, kto prosí, dostane;
Matúš 18:19 A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z
vás dohodnú na niečom na zemi, že budú
prosiť o to, dostane sa im toho od môjho
Otca, ktorý je v nebesiach.
1.
povzbudenie – zasľúbenia
• 1 Ján 5:14 A toto je dôvera, ktorú máme
v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa
Jeho vôle, počuje nás. 15 A keď vieme,
že nás počuje, o čokoľvek prosíme,
vieme aj to, že nám splnil prosby,
ktorými sme Ho prosili.
Príklad: prosba za priestory
2. príkaz – záväzok
• 1 Timoteovi 2:1 Predovšetkým teda
•
napomínam, aby sa konali prosby,
modlitby, príhovory a ďakovania za
všetkých ľudí, ... 3 Toto je dobré a
príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení
a poznali pravdu.
1 Samuel 12:23 Ale odstúp odo mňa to, aby
som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som
sa prestal modliť za vás.
3. zisk – duchovný rast
• Jób 33:26 Bude sa modliť k Bohu a On
mu prejaví priazeň, s plesaním uzrie
Jeho tvár.
• Jób 42:10 Hospodin zmenil Jóbov údel,
pretože sa modlil za svojho blížneho.
Jóbovi zdvojnásobil všetko, čo mal.
3. zisk – duchovný rast
• Daniel 9:20 Ešte som hovoril a modlil sa,
vyznával som svoj hriech a hriech svojho
izraelského ľudu ..., 21 ešte som hovoril svoju
modlitbu, keď muž Gabriel, ..., priletel ku mne
... 22 Pristúpil, a keď hovoril so mnou, povedal:
Daniel, teraz som vyšiel, aby som ti dal plné
poznanie. 23 Keď si sa začal modliť, zaznelo
Božie slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho
oznámil, lebo si obľúbený a vzácny.
4.
tipy – praktické rady
1. modlitebný zoznam
2. možnosti Božie
3. môj podiel
1. modlitebný zoznam
• prosby za jednotlivcov
– na požiadanie – Maroš, Jarko, Magdaléna
– vlastný výber – brat Tibor, Slavo, Peťo
– aj ja – pri ich problémoch, hriechoch
• prosby za skupiny
– vlastný zbor – pred bohoslužbami
• prosby za podujatia – aj toto
1. modlitebný zoznam
• poďakovania – potešenie na záver
– za súrodencov v Pánovi Ježišovi – bohato ma
cez nich obdaroval – aj prosby o požehnanie
– aj ja – pri ich daroch, vlastnostiach, prosím aj
za seba
2. možnosti Božie
• za farára
– len Ty, Bože, ho môžeš zmeniť
– Ty ho chceš zmeniť
– Ty ho zmeníš – lebo Ťa o to prosí Tvoje dieťa
• alkoholik
– pred modlitbou: „všetci sú na vine, len ja nie!“
– potom: „už viem, prečo ma rodina nechce...“
3. môj podiel
• ak prosím za to, čo môžem urobiť ja
– ak prosím za ich vzťah k Bohu, tak aj za seba,
aby som bol dobrým svedectvom pri nich
• pri ďakovaní – „aj ja“ – pri ich daroch,
vlastnostiach, prosím aj za seba
záver
• Rímskym 8:26 A tak aj Duch prichádza na
pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za
čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám
Duch prihovára sa za nás vzdychaním
nevysloviteľným. 27 A Ten, ktorý skúma srdcia,
vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak
prihovára za svätých, ako Boh chce. 28 A my
vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa
rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.