Opera*ní program Výzkum, vývoj a vzd*lávání 2014-2020

Download Report

Transcript Opera*ní program Výzkum, vývoj a vzd*lávání 2014-2020

Operační program
Výzkum, vývoj a
vzdělávání
2014-2020
Národní úroveň
• Vymezení operačních programů pro programové období
2014 – 2020
 usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012
 pověření MŠMT přípravou OP VVV
• Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny
programy - gestorem přípravy je MMR)
 usnesení vlády č. 447 ze dne 12. června 2013
 zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním
programů
Přehled programů: UV č. 867/2012
Programy pro Dohodu o partnerství
EFRR+ESF+FS
EZFRV
Program rozvoje venkova
ENRF
OP Rybářství
Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
Cíl EÚS
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Zaměstnanost
OP Praha - pól růstu ČR
OP Technická pomoc
Integrovaný regionální operační program
OP ČR - Polsko
OP Svobodný stát Sasko - ČR
OP Svobodný stát Bavorsko - ČR
OP Rakousko - ČR
OP Slovensko - ČR
OP Nadnárodní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce
Cíle a obsah OP VVV
Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je
přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené
na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci
kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení
konkurenceschopnosti naší země.
Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní
ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a na něj navazující téma
podpory kvalitního výzkumu.
Oblasti intervencí OP VVV
•Podporu rovnosti a kvality přístupu ve vzdělávání.
•Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.
•Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.
Struktura prioritních os OP VVV
PO 1
Posilování kapacit pro
kvalitní výzkum
PO 3
Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
PO 2
Rozvoj vysokých škol a
lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj
PO 4
Technická pomoc
Prioritní osa 3 – prioritní směry intervence
• posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních
s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence
během celého života
• rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce,
komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a
základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost
práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a
občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní
povědomí a vyjádření
• zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s
důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám
absolventů, trhu práce a společnosti.
Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)
Specifické cíle
1.1. Vzdělávání k sociální integraci
2.1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ
2.2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
v klíčových kompetencích
2.3. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického
řízení ve vzdělávání
2.4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků
2.5. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně
posílení jeho relevance pro trh práce
SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory,
vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů
dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat
každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho
vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak
pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.
SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory,
vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů
dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat
každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho
vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak
pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.
SC 2.2 Očekávané výsledky
1. Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů
individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit
jejich práci na ZŠ a SŠ i v neformálním a zájmovém
vzdělávání.
2. Rozvoj kultury sdílení pedagogických
zkušeností, poskytování metodické podpory
a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů.
3. Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit
výuku potřebám jednotlivých žáků.
SC 2.3 Rozvoj systému strategického řízení
a hodnocení kvality ve vzdělávání
Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy,
zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití
monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro
řízení změn a podporu dalšího rozvoje,
s cílem zlepšování rovných příležitostí
a kvality ve vzdělávání na všech úrovních.
Nové kompetence budou užívat přímo v praxi
při vytváření, vedení rozvoje jednotlivých škol
a v kariérním systému.
SC 2.4 Zkvalitnění přípravy budoucích
a začínajících pedagogických pracovníků
Spolupráce škol připravujících budoucí učitele a gymnázií
-adaptační období
-akční výzkum
SC 2.5 - Zvyšování kvality
odborného vzdělávání včetně
posílení jeho relevance pro trh práce
-
Motivace a k vědě, technologiím, inženýrství a matematice
-
Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost
-
Kariérové poradenství
Implementace: spolupráce v území
Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
Zaměření:
Střední školy
Vyšší odborné školy
Zvýšení zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku
Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost
Relevance vzdělávání a trhu práce
Kariérové poradenství
Návaznost:
Krajské “S3” strategie inteligentní specializace
Úvodní setkání
Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
2. dubna 2014, 9:30 - 11:30, MŠMT
Program:
- vyjasnění cílů a obsahu krajských akčních plánů
- identifikace partnerů pro krajská partnerství
- zahájení spolupráce na vytváření metodiky
Informace o OP VVV
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
Děkuji za pozornost.