RSIP Informacja dla Zarządu WŁ - Biuletyn Informacji Publicznej

Download Report

Transcript RSIP Informacja dla Zarządu WŁ - Biuletyn Informacji Publicznej

RSIP
Informacja dla Zarządu WŁ
Łódź, kwiecień 2014
Plan prezentacji
Historia
Realizacja projektu IRSIP WL
Funkcjonalność portali
Przyszłość
2
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
3
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
4
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
KONTYNUACJA DZIAŁAŃ NAD TWORZENIEM INFRASTRUKTURY REGIONALNEGO
SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY
PRZEDAKCESYJNYCH I UNIJNYCH W LATACH 1992 – 2013
FINANSOWANE Z GUGIK - POROZUMIENIA
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
2007 - 2013
IPE
KONTRAKT
WOJEWÓDZKI
GEOPORTAL
(PHARE)
V 2004
PHARE
projekty przedakcesyjne
Projekt
Infrastruktura
Regionalnego
Systemu
Informacji
Przestrzennej
Województwa
Łódzkiego
MODERNIZACJA
BAZ DANYCH
EGIB i MAPY
ZASADNICZEJ
Baza Danych
Obiektów
Topograficznych,
Baza Adresowa
Województwa
Łódzkiego,
Infrastruktura
sprzętowa
RSIP
projekty współfinansowane z RPO WŁ
procesy finansowane z funduszy krajowych
1992
1996
2001
działania na poziomie
powiatowym
działania na poziomie
wojewódzkim
5
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
2003
2009
CZAS REALIZACJI
2013
2014 -
6
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
RSIP WŁ – bazy danych
Podstawę informacyjną systemów informacji przestrzennej stanowią
materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Na szczeblu wojewódzkim z pzgik (wzgik) RSIP zasilamy bazami:
• Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - 1: 10 000
• Ortofotomapy (przetworzone zdjęcia lotnicze)
• Mapa wektorowa poziomu 2 (VMapL2u) – 1: 50 000
• Mapy topograficzne
• Mapy (bazy) tematyczne:
–
–
–
–
glebowo – rolnicze
sozologiczne
hydrograficzne
inne
przy współpracy z powiatową administracją geodezyjną:
elementy ewidencji gruntów i budynków - działki ewidencyjne
7
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zakres
informacyjny
•
Wytyczne techniczne TBD 2008 r.
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy
danych
obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań
kartograficznych
Wybrane kategorie obiektów spośród:
11 kategorii klas obiektów
60 klas obiektów
Ponad 250 rodzajów obiektów
8
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
9
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
10
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
11
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
12
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
RSIP WŁ – oprogramowanie
Bazodanowe – ORACLE Database
GIS Serwerowe - ArcGIS Server
GIS Desktop – ArcGIS for Desktop
Serwisy mapowe:
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL)
Geoportal Województwa Łódzkiego
13
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Realizacja - finanse
Wydatki przypisane zadaniom /
celom okreslonym w
aktualnym harmonogramie
rzeczowo-finansowym
Wydatki od początku realizacji
projektu
%
ogółem
kwalifikowalne
ogółem
kwalifikowalne
Kwalifikowalnych
Wydatków od
początku
realizacji
projektu
3
4
5
6
7
8=(6/4)*100
PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI
241 316,00
200 411,23
241 316,00
200 411,23
1,54
100,00
ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
317 100,00
317 100,00
307 357,04
307 357,04
2,36
96,93
PRACE
REMONTOWO
BUDOWLANE
1 029 192,41
1 029 192,41
1 029 192,41
1 029 192,41
7,89
100,00
ZAKUP SPRZĘTU
4 823 211,46
4 823 211,46
4 425 852,58
4 425 852,58
33,92
91,76
BAZY DANYCH I
OPROGRAMO
WANIE
7 009 751,31
6 965 101,31
7 256 178,61
6 965 012,76
53,38
100,00
SZKOLENIA
63 860,00
63 860,00
61 526,82
61 526,82
0,47
96,35
INFORMACJIA I
PROMOCJA
58 343,02
58 343,02
57 506,83
57 506,83
0,44
98,57
REZERWA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZEM
13 542 774,20
13 457 219,43
13 378 930,29
13 046 859,67
100
96,95
Stan realizacji
(kategorie
kosztów)
2
14
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
%realizacji
Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl
MENU WIDOK – ZAWARTOŚĆ MAPY
NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.:
•Pomiar odległości – możliwość pomiaru linii w metrach i kilometrach; wyświetlanie na mierzonym odcinku
miar pośrednich oraz miary końcowej.
•Pomiar powierzchni – możliwość pomiaru powierzchni w m2, km2.
•Wersje językowe.
•Pomoc.
•Logowanie.
OGÓLNE, np.:
•Zmiana Widoków.
•Wyświetlanie bieżącej skali.
•Wyświetlanie aktualnych współrzędnych kursora myszy. Format współrzędnych prostokątnych: liczby
rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy
(dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach).
•Mapa przeglądowa.
•Możliwość przeglądania serwisów i portali na urządzeniach mobilnych.
15
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl
NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.:
•Możliwość identyfikacji – przeglądania atrybutów
obiektów wskazanych kursorem.
MENU KONTEKSTOWE SERWISÓW i WARSTW, np.:
•Możliwość zmiany transparentności warstw.
•Możliwość zmiany kolejności warstw.
•Pełen widok.
16
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl
Pasek MENU:
Plik
Link do kompozycji
Widok mapy na email
Drukuj
Dodaj mapę
Home
Widok
Zmiana widoku
Zawartość mapy
Centrowanie mapy
Ustawienia układu współrzędnych
17
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Narzędzia
Szkicowanie
Mierz powierzchnię
Mierz odległość
Wyczyść szkic
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie działek
Szukaj na mapie
Selekcja, analizy, raporty
Metadane
Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem
dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa
Łódzkiego.
System
umożliwia
prowadzenie
ewidencji
miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
(Dz. U. 2012 r. poz. 125). Baza Adresowa Województwa
Łódzkiego to nie tylko dane, ale również całe środowisko
informatyczne (bazy danych, serwery, procedury, kopie
zabezpieczające) pozwalające na bezpieczną pracę każdego
Operatora (pracownika urzdu gminy). Gminom udostępnione jest
całkowicie bezpłatnie bezpieczne środowisko pracy.
18
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Dane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego są publicznie
dostępne za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego
www.geoportal.lodzkie.pl
Aplikacja do prowadzenia Bazy
Łódzkiego www.adresy.lodzkie.pl
Adresowej
Województwa
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz Geoportal
Województwa Łódzkiego są w pełni zintegrowane ze sobą.
Wzajemnie „zasilają się” danymi.
19
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Obiektom Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego (miejscowości,
ulice, adresy) nadawane są atrybuty oraz powiązanie wymagane
przez prawo, a także Istnieje możliwość przypisania do konkretnego
adresu atrybutów specjalnych. Tabela atrybutów specjalnych
tworzona jest osobno dla każdej gminy. Informacje zawarte w tabeli
atrybutów dodatkowych nie są widoczne dla użytkownika publicznego
(można wpisać wartości niezbędne dla różnych zadań gminnych).
Program wykonany jest w taki sposób, by każdy pracownik gminy
mógł pracować „intuicyjnie” – wykonane są powiązania między
różnymi typami obiektów np.: po wprowadzeniu nowej ulicy można
bez dodatkowych operacji dodawać numery adresowe na tej
konkretnej ulicy.
20
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego w aplikacji mobilnej umożliwia przeglądanie danych
przestrzennych z zakresu województwa łódzkiego, jak również wykonywanie analiz
i
pomiarów. Dane prezentowane w aplikacji są pobierane z Bazy Adresowej Województwa
Łódzkiego oraz Geoportalu Województwa Łódzkiego.
Dla użytkowników zalogowanych istnieje dodatkowa opcja zgłaszania błędów.
Linki do aplikacji można pobrać ze strony www.rsip.lodzkie.pl
21
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
UCHWAŁA NR 498/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 28.04.2014 r.
w sprawie: zadań i zasad współdziałania komórek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych w zakresie budowy i aktualizacji Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.
22
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
UCHWAŁA NR 498/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(…) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne do współuczestnictwa w procesie budowy i aktualizacji
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie do standardu
określonego przez Marszałka Województwa, danych istotnych dla
tego Systemu, związanych z zakresem działania, odpowiednio
komórki organizacyjnej lub wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej. (…)
23
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
UCHWAŁA NR 498/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(…) § 3. Koordynację prac związanych z budową, aktualizacją i
udostępnianiem baz danych Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego powierza Dyrektorowi
Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodecie Województwa
Łódzkiego (…)
24
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
ANKIETA
Zadaniem Ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:
Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane z przestrzenią regionu? Czy istnieją przeszkody prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa
Łódzkiego?
Ankieta zawiera do wypełnienia opisowe pola, które należy wypełnić w sposób zwięzły, treściwy.
Format
Lp
Temat / Krótki opis zbioru danych
Jeśli cyfrowy (elektroniczny) to w jakich
formatach plików? np. excel, access, shp
...
Jeśli cyfrowy (elektroniczny) - to czy
dane posiadają lokalizację w
przestrzeni? np. adres, współrzędne
geograficzne (GPS), ...
Czy zbiór danych powinien być dostępny dla
Czy istnieją ograniczenia
szerokiego grona odbiorców (wszyscy
prawne, formalne do
użytkownicy Internetu)? Czy zbiór danych
Jeśli papierowy - należy podać Jak często zbiór jest
publikacji danych w
powinien być dostępny tylko dla
krótki opis, np. wykaz
aktualizowany?
Geoportalu Województwa autoryzowanych uzytkowników (za pomocą
papierowy, mapa papierowa w
Łódzkiego?
konta przy użyciu indywidualnego loginu i
skali ...
hasła)?
1.
2.
Metryczka
Osoba wypełniająca Kwestionariusz lub inna osoba wyznaczona do
kontaktu
Nazwa komórki organizacyjnej
Telefon
E-mail:
25
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
Zadaniem ankiety jest odpowiedź na pytania:
• Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane
z przestrzenią regionu?
• W jakim formacie występują dane posiadane przez Państwa
komórkę organizacyjną?
• Jaka często dane są lub powinny być aktualizowane?
• Czy istnieją ograniczenia prawne, formalne do publikacji danych
w Geoportalu Województwa Łódzkiego?
• Czy zbiory danych powinnny być dostępne dla szerokiego grona
odbiorców (wszyscy użytkownicy Internetu), czy też tylko dla
autoryzowanych użytkowników (login, hasło)?
26
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
Wyniki ankiety pozwolą na:
• Rozpoznanie rodzajów zbiorów danych będących w posiadaniu
poszczególnych komórek organizacyjnych
• Opracowanie projektu baz danych
• Określenie standardów opracowywania i przekazywania danych
• Wypracowanie metod w zakresie prowadzenia, publikowania
i aktualizacji zbiorów danych
27
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
UCHWAŁA NR 498/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(…) § 2. 1. Marszałek Województwa określi w drodze zarządzenia:
1) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia,
aktualizowania oraz autoryzacji danych udostępnianych w Systemie.
2) standard przekazywania danych przestrzennych i opisowych
będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz
danych RSIP WŁ. (…)
28
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
AKTUALNE DZIAŁANIA
ZASADY WSPÓŁPRACY
•
•
•
•
•
29
Właścicielem/zarządcą danych jest właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzka
samorządowa jednostka organizacyjna
Za zawartość i aktualność danych odpowiadają pracownicy właściwych
komórek organizacyjnych
Departament
Geodezji
i
Kartografii
zapewnia
infrastrukturę,
oprogramowanie, możliwość publikacji informacji
Departament Geodezji i Kartografii dostarcza podstawę informacyjną
(dane referencyjne), które stanowią materiały państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Departament Geodezji i Kartografii wspiera merytorycznie pracowników
innych komórek organizacyjnych w procesie przygotowania zbiorów
danych
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW I „OD ZARAZ”
Aktywizacja Departamentów Urzędu i jednostek Województwa w zakresie:
publikacji informacji „własnych” w Geoportalu Województwa Łódzkiego
wykorzystania zbiorów danych zasobu geodezyjnego, RSIP oraz funkcjonalności
Geoportalu w pracy Urzędu Marszałkowskiego
PROPOZYCJA DZIAŁAŃ:
Inwentaryzacja prowadzonych w Urzędzie rejestrów pod kątem publikacji w Geoportalu Województwa
Łódzkiego i współpracy z RSIP.
Opracowanie procedury dotyczącej publikacji i aktualizacji informacji tematycznych w Geoportalu
Województwa Łódzkiego.
Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu w ramach Akademii Rozwoju Pracowników.
W RAMACH PROJEKTU 2014 - 2020
Rozwój funkcjonalny i informacyjny Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz BAWL.
Pozyskanie danych: Mapy topograficzne 1:10 000, bazy (mapy) tematyczne – geodezyjne, i inne w zależności
od zainteresowania Departamentów.
Ewentualne zaangażowanie w projekt partnerski i wsparcie w związku z tym dla gmin i/lub powiatów.
30
RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Za uwagę dziękują
pracownicy
Departamentu
Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
Łódź, kwiecień 2014