Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych

Download Report

Transcript Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekty w zakresie uzbrojenia terenów
inwestycyjnych Gminy Uniejów
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Miejsko - wiejska
gmina Uniejów
obszar 12 900 ha,
ok. 8 tys. mieszkańców
ok. 3 tyś.
w Uniejowie
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów:
1. „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie
wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie
Uniejów”.
2. „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie
uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w
Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury
technicznej”.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn:
„Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz
uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji
gospodarczej w Gminie Uniejów”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt obejmuje:
1. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych:
a) Instalacja Wodno - kanalizacyjna – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 mb,
b) Kanał teletechniczny – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 m,
c) Droga dojazdowa - – wykonanie dokumentacji budowlanej na 256 m,
d) Operat wodno – prawny terenu,
e) Analiza archeologiczna obszaru,
f) Mapa geodezyjna obszaru z wykonaniem kompleksowych badań geotechnicznych
i geologicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu
lustra wody gruntowej),
g) Inwentaryzacja przyrodnicza,
h) Operat szacunkowy na teren inwestycyjny,
i) Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji,
j) Analiza formalno-prawna nieruchomości,
k) Raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
l) Opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, strefy inwestycyjnej,
studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych),
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ciąg dalszy:
2. Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia
technicznego terenów inwestycyjnych
a) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na obszarze terenu inwestycyjnego
(wraz z dojazdem do drogi głównej) o długości 256 mb oraz wykonanie 8 zjazdów
indywidualnych),
b) Budowa instalacji wodno –kanalizacyjnej o długości 300 mb,
c) Wykonanie kanału teletechnicznego o długości 300 mb,
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Źródła finansowania projektu
I. Wkład własny
1. wydatki
kwalifikowalne
2. wydatki
niekwalifikowalne
I. Wkład EFRR
1. wydatki
kwalifikowalne
III. Wydatki
Całkowite
2012
50 000,00
2013
2014
1 342 823,57 1 218 526,03
Wskaźnik
Łącznie
udziału %
2 611 349,60
67,79
0,00
1 154 552,84 1 326 747,97
2 481 300,81
64,42
50 000,00
0,00
765 547,15
577 276,42
555 152,04
663 373,98
1 370 699,19
1 240 650,40
35,58
32,21
0,00
577 276,42
663 373,98
1 240 650,40
32,21
1 920 099,99 1 881 900,01
3 852 000,00
100
50 000,00
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cel projektu
Celem strategicznym projektu pn. „Wykonanie prac studyjno –
koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji
gospodarczej w Gminie Uniejów” jest rozwój terenów aktywizacji
gospodarczej w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz
polepszenia dostępności do informacji gospodarczej i technicznej
oferowanych terenów inwestycyjnych.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Terminy realizacji projektu
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2013
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014
Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014
Termin rozliczenia projektu: 31.12.2014
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn:
„ Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz
uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów
aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez
uzupełnienie infrastruktury technicznej”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt obejmuje:
1. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów
inwestycyjnych:
a. koncepcji zagospodarowania terenu/strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu
infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia);
b. kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw
geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej),
c. studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych),
d. opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów
procesu inwestycyjnego,
e. analizy formalno-prawne nieruchomości,
f. raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
g. opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym,
h. wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ciąg dalszy:
2. Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia
technicznego terenów inwestycyjnych
a) Budowę drogi wewnętrznej o długości 1,2 km
b) Budowę ciepłociągu o długości 0,45 km
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Źródła finansowania projektu
Wskaźnik
2012
2013
2014
Łącznie
udziału %
I. Wkład własny
0,00 1 311 500,00 1 353 400,00
2 664 900,00
69,22
1. wydatki kwalifikowalne
0,00
595 000,00
590 000,00
1 185 000,00
30,78
2. wydatki niekwalifikowalne
0,00
716 500,00
763 400,00
1 479 900,00
38,44
I. Wkład EFRR i Budżet Państwa
0,00
595 000,00
590 000,00
1 185 000,00
30,78
1. wydatki kwalifikowalne
0,00
595 000,00
590 000,00
1 185 000,00
30,78
III. Wydatki Całkowite
0,00 1 906 500,00 1 943 400,00
3 849 900,00
100
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cel projektu
Celem strategicznym projektu pn. „ Wykonanie prac studyjno –
koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów
aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie
infrastruktury technicznej” jest wzmacnianie infrastruktury otoczenia biznesu
poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, które mają istotne
oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Uniejów.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Terminy realizacji projektu
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2013
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014
Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014
Termin rozliczenia projektu: 31.12.2014
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego