Tryb działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Download Report

Transcript Tryb działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Urząd Marszałkowski
w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski w Łodzi jest:
,
.
Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkich samorządowych
jednostek
organizacyjnych
i
wojewódzkich
osób
prawnych.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
uchwalony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
• pracą Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kieruje Marszałek
Województwa Łódzkiego;
• kierując Urzędem Marszałkowskim w Łodzi Marszałek Województwa
Łódzkiego wykonuje zadania przy pomocy sekretarza województwa;
kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego urzędu;
• dla realizacji określonych spraw o istotnym znaczeniu dla województwa
Zarząd Województwa Łódzkiego może ustanowić pełnomocnika na
okres niezbędny do ich wykonywania;
• kierownicy komórek organizacyjnych:
• zapewniają wykonywanie przypisanych komórkom organizacyjnym
strategii, celów, procesów, usług oraz zadań i w tym zakresie ponoszą
odpowiedzialność przed Marszałkiem Województwa Łódzkiego;
• kierują komórkami organizacyjnymi według zasady jednoosobowego
kierownictwa i ponoszą odpowiedzialność za wyniki pracy komórek;
• nadzorują realizację procesów przypisanych komórce oraz celów
procesów komórki;
• odpowiadają
za
zapewnienie
funkcjonowania
komórki
organizacyjnej zgodnie z procesami zdefiniowanymi w systemie
zarządzania;
• odpowiedzialni są za prawidłowy podział pracy, organizację i
wyniki pracy komórek;
• zobowiązani są do uzgodnienia stanowiska z Członkiem Zarządu
Województwa Łódzkiego odpowiedzialnym za dane zagadnienie;
• w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej pracą
komórki kieruje zastępca lub upoważniony pracownik komórki
organizacyjnej;
• kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy ponoszą
odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych;
• ramowy zakres czynności i odpowiedzialności dla kierowników
komórek organizacyjnych i ich zastępców określa zarządzenie
Marszałka Województwa Łódzkiego.
• Postanowienia ogólne
• § 1 Urząd Marszałkowski w Łodzi jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1590
ze zm. ) w związku z ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
• § 2 1. Siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest miasto Łódź.
• 2. Urząd Marszałkowski w Łodzi działa na terenie województwa łódzkiego.
• § 3. Nadzór nad działalnością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi sprawuje Zarząd
Województwa Łódzkiego.
• Zakres działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
• § 4. Przedmiotem działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest wykonywanie zadań
województwa określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1590; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1206 , z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) i innych aktach prawnych.
• Organizacja wewnętrzna Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi:
• § 5. 1. Marszałek Województwa Łódzkiego organizuje pracę oraz jest
kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
• 2. Marszałek Województwa Łódzkiego wybierany jest przez Sejmik
Województwa Łódzkiego.
• 3. Sekretarz Województwa Łódzkiego, na mocy udzielonego upoważnienia
dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa
Łódzkiego innych niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
wykonywanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz
nie dotyczących ustalania wynagrodzenia Marszałka, którego dokonuje Sejmik.
Województwa Łódzkiego.
• 4. Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje wobec pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
• 5. Marszałek Województwa Łódzkiego kieruje Urzędem Marszałkowskim w
Łodzi przy pomocy Sekretarza Województwa Łódzkiego, kierowników komórek
organizacyjnych, głównego księgowego urzędu.
• 6. Marszałek Województwa Łódzkiego dokonuje czynności prawnych w imieniu
Województwa Łódzkiego zgodnie ze Statutem Województwa Łódzkiego oraz z
upoważnieniami Zarządu Województwa Łódzkiego.
• 7. Marszałek Województwa Łódzkiego dokonuje czynności prawnych w imieniu
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zasadach ogólnych jako kierownik Urzędu.
• 8. Sekretarz Województwa Łódzkiego, kierownicy komórek
organizacyjnych dokonują czynności prawnych zgodnie z
upoważnieniami Zarządu Województwa Łódzkiego oraz
Marszałka Województwa Łódzkiego.
• 9. W razie nieobecności Marszałka Województwa Łódzkiego
zastępuje go wskazany przez niego członek Zarządu
Województwa Łódzkiego.
• § 6. Organizację Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a w
szczególności:
• 1) zasady zarządzania procesami urzędu,
• 2) zasady kierowania urzędem,
• 3) strukturę organizacyjną urzędu,
• 4) wspólne zadania komórek organizacyjnych,
• 5) zakres działania komórek organizacyjnych,
• 6) zasady podpisywania pism określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uchwalony
przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
• Zasady zatrudnienia i wynagradzania
• § 7. Status prawny pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi oraz zasady zatrudniania
określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.
1458)
• § 8. Do wynagradzania pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi stosuje się przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych oraz
wewnętrzne regulacje prawne.
• Postanowienia końcowe
• § 9. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym
dla jego nadania.
• § 10. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez
Sejmik Województwa Łódzkiego.
KONIEC
Dziękujemy za uwagę.