Møte bilbransjen

Download Report

Transcript Møte bilbransjen

SKADE/LAKK
KONFERANSEN
12 MARS 2015
If skadeforsikring ved Vidar Brustad
Leder Takst og Innkjøp Norge
If Nordens største Forsikringsselskap
Ca 3,6 millioner kunder.
Ca 6700 ansatte
If Norges Største Merkeforsikring Selskap
Kondemnerte og Innløste kjøretøy
Medarbeidere fokuserer
På vrak bygging
Nye deler
Huggevrak
Fortjeneste
Svarte penger
Brukte Deler
Salg arbeid
Kvalitet
Kompetanse
Opplysningsplikt
Ved videresalg
Bygge vrak
Sikkerhet
Chassis bytte
Forsikringsselskap
Hvitvasking av
penger
Kontrollfunksjoner
Vegdirektoratet
Kunder
Reparasjons Metode
Hvordan håndtere kondemnerte og innløste kjøretøy
 Bør vi hugge / demontere alle kjøretøy ?
Tja. Det kunne vært fornuftig.
Hva gjør vi da med alle de brukte delene som demonteres, hvem
skal bruke de ?
 Kan Norske avgifter være med på å belønne at biler
hugges/demonteres ?
Svarte penger
Ingen
Medarbeidere som fokuserer
På vrak bygging
Mister Kompetanse
på store skader
Mister
Salg arbeid og deler
på verkstedet
Hvitvasking av
penger
Bil har en stor skade. Bil kondemneres.
Denne selges til oppbygging ???????
Bil blir bygget opp av et «verksted» og solgt
Ny eier får en liten frontskade som skal repareres
Ved reparasjon passer ikke nye deler
og det oppdages mye rart
Ved reparasjon passer ikke nye deler
og det oppdages mye rart
Ved reparasjon passer ikke nye deler
og det oppdages mye rart
Ved reparasjon passer ikke nye deler
og det oppdages mye rart
Hva gjør vi videre når vi vet at det kan «jukses» med
reparasjoner i forhold til oppbygging
Sikre Bilskadereparasjoner
Tiltak If har foretatt / foretar vedrørende
Sikre Bilskadereparasjoner
 Implementering av egenerklæringen hos våre partnere. Krav om
egenerklæring innføres i nye avtaler, og at den skal brukes ved
skadereparasjoner.
Sikre Bilskadereparasjoner har høy prioritet i If skadeforsikring
 Satt i gang prosjekt med å hugge flere biler enn tidligere.
 Biler til oppbygging selges til verksteder som har kompetanse for å reparere
denne type bil. ( i hovedsak verksteder som har normale reparasjoner for If)
A-verksteder og større B- verksteder.
 Det er utarbeidet bedre prosesser på salg av innløste kjøretøy til godkjente
verksteder. Spesielt i forhold til kontroll og dokumentasjon
 Det er utarbeidet nye kontrakter med verksteder som kjøper innløste biler for
oppbygging.-
Fordeler med å selge innløste kjøretøy for
reparasjon «oppbygging» i kontrollerte former
Fortjeneste
Reparasjons Metode
Brukte Deler
Forsikringsselskap
Kan reparasjon av innløste kjøretøy være med på å
påvirke trenden vi har i skadestørrelser ?
Krav til kjøper/verksted
 Verkstedet skal tilfredsstille krav i gjeldende lover og forskrifter, og være
godkjent av Statens vegvesen.
 Verkstedet skal ha dokumenterte rutiner som sikrer at
skadereparasjonsprosessen utføres i henhold til bransjekravene.
 Verkstedet skal videre ha kompetanse, verktøy og utstyr som tilfredsstiller
bilprodusentens spesifikasjoner for å kunne utføre skadereparasjonen på en
fagmessig fullverdig måte.-
Kjøpers forpliktelser ved gjenoppbygging
 Reparere det skadde kjøretøyet selv på eget verksted.
 Kjøretøyet skal repareres i henhold til fabrikantens reparasjonsmanualer og i
henhold til faglig anerkjente til faglige anerkjente reparasjonsmetoder.
 Det skal tas bilder av kjøretøyet før reparasjonen påbegynnes
 Det skal tas bilder av kjøretøyet når det er «nedstrippet» og før
gjenoppbyggingen / reparasjonen påbegynnes
 Det skal tas bilder under gjenoppbyggingen/reparasjonen av alle detaljer
som blir sveiset/naglet/limt. Disse bildene skal inneholde sammenføyningene
før etterbehandling av sparkel, grunning, etc-
Når kjøretøyet er ferdig oppbygget/reparert
 Når kjøretøyet er ferdig oppbygget/reparert skal det sendes en e-post til gitt e-post i
If før kjøretøyet kan selges videre.
 Kjøretøyet kan ikke selges/ leveres til ny eier før tidligst 7 dager etter at e-post er
sendt til If, dette for at If skal ha mulighet å kontrollere reparasjonene/oppbyggingen.
 Om If ikke svarer innen 7 dager etter mottatt e-post kan kjøretøyet overleveres ny
eier.
 E-posten skal inneholde følgende:
Dokumentasjon på innkjøp av deler, og opphav på deler som ikke innkjøpes
men er på for eksempel eget lager.
Arbeidsordre på hva som er utført av arbeid på kjøretøyet inkl målebrev, 4hjulskontroll, etc
Bildedokumentasjon før, under og etter reparasjon
 Egenerklæringsskjema «sikre bilskadereparasjoner»-
Kjøpers forpliktelser ved salg av kjøretøyet.
 Ved videre salg av kjøretøy skal opplysningsplikten i forhold til
forbrukerkjøpslov og kjøpslov følges.
 Dvs at det skal opplyses at kjøretøy har vært innløst og hvilken skade
kjøretøyet har hatt. -
If sin rett til kontroll
 If forbeholder seg retten til å foreta etterkontroll av ferdig reparert kjøretøy og
vil også kunne foreta stikkontroller i oppbyggings og reparasjonstiden.
 If innmelder alle kjøretøy de selger for oppbygging til Vegdirektoratet, slik at
de på eget initiativ også kan foreta kontroll under og etter oppbygging av
kjøretøy. Dette uavhengig av If sine rutiner og kontroller-
Kjøpers Erstatningsplikt
 Om større alvorlige avvik avdekkes ved en etterkontroll vil kjøper kunne bli
avkrevet kostnadene If har i forbindelse med etterkontrollen, maksimert til kr.
8 000,-.
 Kjøper vil også miste retten til å kjøpe kjøretøy til gjenoppbygging fra If
skadeforsikring -
Takk for meg
If skadeforsikring v/ Vidar Brustad