NY PKK Tor Simonsen

Download Report

Transcript NY PKK Tor Simonsen

NY PKK
Tor Simonsen
Solgte
timer
pr.
bil
TRENDER I NORGE OG EUROPA
Administrativ tid
"…større konkurranse om
færre timer i
servicemarkedet…"
Tidligere
I dag
Lønn
Timedebitering
kr/t
Faste/variable
kostnader
Resultat
Rabatt
Lønn
Timedebitering
kr/t
Faste/variable
kostnader
Resultat
10 %
20 %
Lønn
30 %
40 %
50 %
Timedebitering
60 %
kr/t
Faste/variable
kostnader
Resultat
Rabattert PKK mistenkeliggjør bransjen
 Vesentlig høyere pris på annet arbeid
 "planter feil" og selger flere timer
SKADE / LAKK
Faggruppen
(praktiske problemstillinger)
Politisk/økonomisk gruppe
De viktigste gruppene knyttet til NBFs arbeid med å skape
bedre rammevilkår for skade- og lakkbransjen
Utfordring
Politisk økonomisk gruppe
John Fiskvik (OOBF)
Knut Espen (Møller)
Henrik Junker (Toyota)
Cato Leine (Drammen Karosseri & Lakk / Tesla)
Stian Helle (BOS)
Tor Simonsen (NBF)
1. Etablert dialog/kontakt med de viktigste
forsikringsselskapene (If, Tryg, Gjensidige og SP1)
2. Sette agendaen og sikre "ufiltrert" dialog mellom bil- og
forsikringsbransje
3. Påvirke til en bedre balanse i samarbeidet mellom bil- og
forsikringsbransje
Smart Repair
Tilfredsstiller ikke krav i gjeldende lover og
forskrifter
•
•
Ikke egnede lokaler og pliktig utstyr
• Utfører godkjenningspliktig arbeid
Tilfredsstiller
krav til HMS
• Ikkeikke
tilstrekkelig
kompetanse,
verktøy og utstyr
•
"Strekker strikken" og utfører
tradisjonelle lakk- og
skadereparasjoner
Veiledning om Smart Repair
•
•
•
•
NBF sluttfører i disse dager en ny veiledning om Smart Repair
Veiledningen baserer seg på eksisterende krav i gjeldene lover og forskrifter
Veiledningen definerer Smart Repair
Veiledningen klargjør grensene for når Smart Repair utføres lovlig og ulovlig.
Eksempel
• "…Isocyanater er en gruppe stoffer som kan medføre alvorlig helseskade selv
ved lave konsentrasjoner…."
• "…Isocyanatholdig klarlakk brukes ved Spot Repair…."
• "…Den første forutsetningen er at den som sprøyter bruker maske med
frisklufttilførsel. Dette er uttrykt eksplisitt i Forskrift om utførelse arbeid § 312…."
"…For å sikre at andre som oppholder seg i verkstedlokalet ikke eksponeres
for isocyanataerosoler kreves det at prosessen lukkes inne…".
• "…Sprøyting av isocyanatholdige produkter må foregå i sprøytekabin eller i
forarbeidsone…."
Sikre bilskadereparasjoner
NBFs arbeid med sikre
bilskadereparasjoner har ført til nye krav
Forskrift om kjøretøyverksteder
§ 4.Særlig arbeidstillatelse
f) arbeid på bilglass: Bytte av limt bilglass Det kreves kunnskap om bruk av materiale, herunder
lim, arbeidsmetoder og tilgang på fabrikantens reparasjonsanvisninger.
§ 5.Unntak fra krav til godkjenning
g) reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens
husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på
tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder også dersom den som utfører reparasjonsog vedlikeholdsarbeid har rådighet over kjøretøy på leasingkontrakt, dersom det er tillatt i
kontrakten. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i
næringsøyemed.
§ 12.Plikter som kjøretøyverksteddriften medfører
Når kjøretøy blir reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller
lignende, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av
kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i
henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente
reparasjonsmetoder før kjøretøyet tas i bruk. Dokumentasjonen skal oppbevares av
virksomheten i minst 5 år etter reparasjon og gjøres tilgjengelig for Statens vegvesen ved tilsyn
Forskrift om tekniske krav og
godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr
§ 7-2.Reparasjon, ombygging og oppbygging av kjøretøy
2.1 For kjøretøy som er reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon,
utforkjøring eller lignende, skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til
kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente
reparasjonsmetoder.
Med omfattende skade menes skade eller deformasjon på kjøretøyets struktur eller
bærende elementer av et slikt omfang at kjøretøyet må målrettes.