Se slides her - vibis.dk - Videnscenter for brugerinddragelse

Download Report

Transcript Se slides her - vibis.dk - Videnscenter for brugerinddragelse

BRO Kompetenceudvikling
Brugerinddragelse,
Relationelle kompetencer og
Overgange
• Winnie Lund
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
Mål og formål
Målet er at forbedre kvalitet og
skabe større sammenhæng i
patientforløb for (ældre)
patienter/ borgere mellem
hospital, almen praksis og
kommuner gennem fokus på
brugerinddragelse, relationelle
kompetencer og overgange
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Formålet er at øge
sundhedsprofessionelles
handlekompetencer og viden
om egen rolle i
sektorsamarbejdet, samt i at
inddrage patienter/ pårørende
systematisk i patienternes/
borgernes behandlings-, pleje
og omsorgsforløb
Navn (Sidehoved/fod)
Tre områder i fokus i BRO
• Brugerinddragelse
• Relationelle kompetencer
• Overgange
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Målgrupper
BRO på Vestegnen
• Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
social- og sundhedsassistenter,
samordningskonsulent ( hospitalet)
• Visitatorer, fysioterapeuter fra genoptræningen,
sygeplejersker/ social– og sundhedsassistenter fra
hjemmeplejen, plejehjem, i kommuner
Øvrige målgrupper
• Ledere
• Brugere ( borgere, patienter, pårørende)
• Praktiserende læger
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
BRO Nord
Marts – December 2014
19-06-2014 - 20-06-2014
Modul 1
02-06-2014
Kick Off for BRO deltagere
16-04-2014
Tilmeldingsfrist for deltagere
26-08-2014 - 27-08-2014
Modul 2
15-09-2014 - 17-09-2014
Modul 3
20-03-2014
Lederinformationsdag
17-11-2014
Netværksdag
27-10-2014
Fremlæggelsesdag
01-04-2014
01-05-2014
01-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
01-11-2014
08-12-2014
Netværksdag
01-12-2014
01-03-2014
31-12-201
Hele dage: Moduler + fremlæggelsesdagen
Eftermiddage: Lederinformationsdagen, Kick Off og vidensnetværksdagene
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
Relationelle kompetencer
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
Øge handlekompetencer i at inddrage
brugere, patienter, pårørende
• At kursisten opnår forståelse for hensigtsmæssig og
reel brugerinddragelse på alle niveauer.
• Målet er at kursisterne får et indblik i, på hvilke
niveau brugerinddragelse kan foregå og får testet
dette i løbet af de 3 moduler.
•
Begrebsafklaring
•
Strukturelle og individuelle tilgange
• Deltagerne får viden om patienter og pårørendes
oplevelser i og omkring sektorovergange samt
indblik i forskellige kvalitative metoder til
brugerinddragelse.
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Brugerinddragelse på forskellige niveauer
• Brugerinddragelse i
eget forløb
(individuel
brugerinddragelse)
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
• Repræsentant for
patientsynspunktet
(organisatorisk
brugerinddragelse)
Navn (Sidehoved/fod)
Involvering forudsætter en kultur og organisering, som betyder, at
den viden patienterne kommer med, omsættes til handling.
Kirsten Petersen i ’Rehabilitering. Teori og Praksis.
FADL
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Træner på forskellige vis og involverer på
forskellige vis
Oplæg fra patienter og konsulenter ( enheden for
brugerundersøgelse)
• Fælles begrebsforståelse (fælles viden – fælles
mål)
• Refleksion over egen, og andres praksis ( respekt
for hinanden - fælles mål)
• Kendskabet til hinandens praksis i at inddrage
brugere(respekt for hinanden – fælles mål)
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Inddrager brugere i træningen med cases
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Kulturarbejde
• Cases
• Facilitering
• Dialog
• Videndeling på tværs
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
af fag, sektorer, med
patienter/ borgere
• Her er vi i et fælles
læringsrum,
(magtforskelle er til
dels ophævet)
Navn (Sidehoved/fod)
Styrkelse af metoder i brugerinddragelse
Cases – patient forløb
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
Fremlægger forslag til ændringer i
overgange til ledere, kollegaer, patienter/
pårørende
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Vidensnetværkene i BRO
• Nye lokale netværk
• Inddrager ledere og borgere
systematisk
• Drøfter udfordringer og
samarbejdsmuligheder
• Tager stilling til at understøtte
forandringstiltag på baggrund af
fremlæggelserne
• Anvender BRO deltagernes
viden lokalt
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
BRO Nord –Fokus område: Palliation
Hospitalet – palliative enheder
Kommuner
Almen praksis
Hospice
Frivillige
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)
Relevansen af at deltage på netværksmøder
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Kompetencer i brugerinddragelse
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)
Lokale netværk
• Planlægningsgrupper
• Ledere
• BRO deltagere
• Brugere ( borgere)
BRO Nord
Navn (Sidehoved/fod)