Kylspray - reginproducts.se

Download Report

Transcript Kylspray - reginproducts.se

SÄKERHETSDATABLAD
Datering: 08.09.2011
1.
1.1
KEMIKALIEANMÄLAN
Föregående datering: 27.03.2006
NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Kemikaliens identifieringsuppgifter
Handelsnamn
PRF 101 COLD SPRAY
Identifieringskod
Reach-registreringsnummer
1.2
1.2.1
Användningsändamål för kemikalien
Användningsändamål verbalt meddelade
Avkylningsmedel
1.2.2
Kod för näringsgren
D Industri
1.2.3
Kod för användningsändamål
55 Övriga kemikalier
1.2.4
Kemikalien kan användas för allmän förbrukning
1.2.5
Kemikalien används endast för allmän förbrukning
1.3
1.3.1
Identifieringsuppgifter om tillverkaren, importören eller annan verksamhetsidkare
Tillverkare, importör, annan verksamhetsidkare
Taerosol Oy
1.3.2
Kontaktuppgifter
1.3.3
Gatuadress
Postnummer och -anstalt
Postbox
Postnummer och -anstalt
Telefon
Telefax
E-postadress
FO-nummer
Uppgifter om utländsk tillverkare
1.4
1.4.1
Telefonnummer för nödsituationer
Nummer, namn och adress
Hampuntie 21
FIN-36220 Kangasala, Finland
+358 3 356 5600
+358 3 356 5656
[email protected]
0284768-6
Giftcentralen, Stenbäcksgatan 9, PL 100, 00210 Helsingfors, Finland tel.+358 9 -4711(växel),
+358 9 471977 (direkt).
I Sverige: 112 - begär giftinformation.
2.
FARLIGA EGENSKAPER
3.
SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
3.1
Beståndsdelar som orsakar fara
3.1.1 CAS/EG3.1.2
3.1.3
3.1.4 Farosymbol, R-fraser och övriga
nummer och
Beståndsdelens namn
Koncentration uppgifter om beståndsdelen
registreringsnummer
811-97-2
1.1.1.2-Tetrafluoretan
95-100 %
3.1.5
3.1.6
För ämnet har gjorts en ansökan eller anmälan enligt bilaga 3 till förordningen
Ofarligt ämne har anmälts konfidentiellt
3.1.7
Övriga uppgifter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sida 1
Handelsnamn: PRF 101 COLD SPRAY
Datering: 08.09.2011
Föregående datering: 27.03.2006
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.1.1
ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Särskilda anvisningar
Inandning
Om det framkommer ovanlig trötthet eller illamående hos patienten, som blivit utsatt för ångorna, flyttas
han/hon till frisk luft. Vid fortsatta symptom kontakta läkare.
Hud
Avlägsna förorenade kläder. Huden tvättas med varmt vatten.
Stänk i ögonen
Skölj rikligt med vatten. Om irritation uppstår, sök läkarvård.
Förtäring
Uppsök läkare.
Uppgifter för läkare eller andra yrkespersoner som ger första hjälpen
Vård enligt symptom.
BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Lämpliga släckmedel
Produkten är obrännbar.
Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl
Särskilda faror vid exponering vid brand
Explosionsrisk för aerosolförpackning.
Särskilda skydd vid brand
Tryckluftsutrustning och skyddskläder bör användas.
Övriga anvisningar
Vid brand, kyls ned behållaren med vattenstråle.
ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Anvisningar för undvikande av personskador
Utomstående personer bör evakueras.
Anvisningar för förhindrande av miljöskador
På förekommen olycka informeras lokala myndigheter.
Rengöringsmetoder
Kontrollerad avdunstning
Övriga anvisningar
-
HANTERING OCH LAGRING
Hantering
Undvik inandning av ångor och kontakt med huden.
Lagring
Förvaras i utrymme, som är lämpligt för aerosoler.
Specifika användningsområden
BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD
Gränsvärden för exponering
HTP-värden
Tetrafluoretan
1000 ppm (8 h)
4240 mg/m³ (8 h)
8.1.2
Övriga gränsvärden
8.1.3
Gränsvärden givna i andra länder
8.1.4
DNEL
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sida 2
Handelsnamn: PRF 101 COLD SPRAY
Datering: 08.09.2011
Föregående datering: 27.03.2006
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.1.5
PNEC
8.2
8.2.1
Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen
Tillräcklig ventilation rekommenderas.
Andningsskydd
Undvik inandning av ånga.
Handskydd
Vid behov skall användas hanskar, som isolerar mot kyla.
Ögonskydd
Ögonskydd rekommenderas om stänk är möjligt.
Hudskydd
Undvik allehanda hudkontakt, vid behov används lämplig skyddsutrustning.
Begränsning av miljöexponeringen
Spola inte till jorden, vattendrag eller avloppet.
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Allmän information (aggregationstillstånd, färg, lukt)
Färglös, nästan luktfri gas.
Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation
pH-värde
Kokpunkt/kokpunktsintervall
-26 ºC
Flampunkt
Brandfarlighet (fast form, gas)
-
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.5.1
9.2.5.2
9.2.6
9.2.7
9.2.8
Explosiva egenskaper
Nedre explosionsgräns
Övre explosionsgräns
Oxiderande egenskaper
Ångtryck
Relativ densitet
1230 kg/m³
9.2.9
Löslighet
9.2.9.1
Löslighet i vatten
Olöslig
Löslighet i fett (lösningsmedel – olja skall specificeras)
Löser sig till de flesta kolväteblandningar
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten
Viskositet
Ångdensitet
Avdunstningshastighet
Annan information
-
9.2.9.2
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sida 3
Handelsnamn: PRF 101 COLD SPRAY
Datering: 08.09.2011
Föregående datering: 27.03.2006
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.5
12.6
STABILITET OCH REAKTIVITET
Förhållanden som skall undvikas
Material som skall undvikas
Farliga sönderdelningsprodukter
TOXIKOLOGISK INFORMATION
Akut toxicitet
I praktiken är toxigheten obetydlig.
Irritation och frätning
Sprayning på huden kan påverka frysskador.Gasen irriterar inte ögonen, andningsorganen eller huden.
Allergiframkallande egenskaper
Antas icke framkalla allergi.
Subakut, subkronisk och långtidstoxicitet
Antas icke ha mutagen risk.
Empirisk vetskap om inverkan på mänskor
Övriga uppgifter om verkningarna på hälsan
EKOLOGISK INFORMATION
Ekotoxicitet
Toxicitet för vattenorganismer
Toxicitet för övriga organismer
Rörlighet
Avdunstar snabbt till luften.
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Kemisk nedbrytbarhet
Bioackumuleringsförmåga
Resultat av PBT-bedömningen
Andra skadliga effekter
-
13.
AVFALLSHANTERING
Bör förstöras enligt avfalls lagstiftningen och enligt reglerna från lokala myndigheter.
14.
14.1
TRANSPORTINFORMATION
UN-nummer
1950
Förpackningsgrupp
2
Landtransporter
Transportklass
2
Identifieringsnummer för faran
Benämning enligt fraktsedeln
Teknisk aerosol
Övriga uppgifter
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sida 4
Handelsnamn: PRF 101 COLD SPRAY
Datering: 08.09.2011
Föregående datering: 27.03.2006
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.4
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
15.
15.1
15.1.1
Sjötransporter
IMDG-klass
2.2 EmS Nr F-D, S-U
Korrekt teknisk benämning
Teknisk aerosol
Övriga uppgifter
Lufttransporter
ICAO/IATA-klass
2.2
Korrekt teknisk benämning
Teknisk aerosol
Övriga uppgifter
GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Information som står på etiketten
Bokstavsbeteckning och namn på farosymbolen för kemikalien
-
15.1.2
Namnen på beståndsdelarna som bör anges på etiketten
15.1.3
R-fraser
-
15.1.4
S-fraser
Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas
ens tom.
15.1.5
Specialkrav för vissa beredningar
15.1.6
Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen/beredningen
15.2
Nationella bestämmelser
-
16.
16.1
ANNAN INFORMATION
Förteckning över relevanta R-fraser
-
16.2
Utbildningsråd
16.3
Begränsningar av användningen
Ytterligare information
Taerosol Oy
Källor som använts
Information från råvaruleverantörer.
Information som tillfogats, tagits bort eller ändrats
16.4
16.5
16.6
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sida 5