javni konkurs - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping

download report

Transcript javni konkurs - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba
SUBOTA, 17. 9. 2011.
Cijena: 1 KM/6 KN
Godina LXVIII • Broj 23.255
Kako bi se spasili projekti fondova IPA 2011. za BiH
Ministri SDA povla~e
saglasnost
Podr{ku revidiranoj listi projekata koju
je usvojilo Vije}e ministara BiH dao i
predsjednik stranke Sulejman Tihi}
2-3. strana
KOSOVSKI CARINICI, POLICAJCI I EULEX
NA GRANI^NIM PRELAZIMA NA SJEVERU KOSOVA
Depe{e iz Sarajeva
Cikoti} izme|u
Bugojna i
Washingtona
5. strana
Pje{adinci ispra}eni
iz Banje Luke
Tre}a rotacija
OSBiH u
Afganistanu
2. strana
Stop ili pucamo!
11. strana
Sahranjen akademik
Ned`ad Ibri{imovi}
JEDINSTVENA,
IZUZETNA LI^NOST
21. strana
DANAS PRILOG
OSLOBO\ENJE
2
U @[email protected]
subota, 17. septembar 2011. godine
KAKO BI SE SPASILI PROJEKTI FONDOVA
Pje{adinci ispra}eni iz Banje Luke
Ministri SDA
[tefan Füle razmatra preusmjeravanje fondova iz programa IPA za
BiH u IPA vi{ekorisni~ki program za zapadni Balkan, ukoliko odmah
ne uslijedi obavijest Evropskoj komisiji o postignutom dogovoru u
vezi sa programom za BiH, upozoreno ju~er iz Delegacije EU
Kolegij Stranke demokratske
akcije zaklju~io je da ministri
SDA u Vladi Federacije BiH treba da revidiraju stav u pogledu
zaklju~aka koji se odnose na
projekteInstrumenata pretpristupne pomo}i (fondovi IPA)
usvojenih na sjednici u utorak na
prijedlog federalnog premijera
NerminaNik{i}a, doznajeOslobo|enje.
Visokidu`nosnik SDA potvrdio je za Oslobo|enje da to
zna~i da }e ministri iz SDA
u Vladi FBiH povu}i svoju suglasnost datu na zaklju~ke.
Doznajemokakoministri iz SDA ne}etra`iti
Sposobni za najzahtjevnije obaveze
Tre}a rotacija OSBiH
u Afganistanu
U misiji ISAF do sada su sudjelovala 142
pripadnika Oru`anih snaga BiH, ~ime na{a
zemlja ispunjava me|unarodne obaveze
U kasarni Kozara u Banjoj Luci
ju~er je odr`ana sve~anost povodom ispra}aja Pje{adijske jedinice OSBiH u misiju ISAF u Afganistan. Rije~ je o tre}oj rotaciji sa
45 vojnika.
Ceremoniji su, osim vojnika i
~lanova njihovih porodica, prisustvovali @ivko Marjanac, zamjenik ministra odbrane BiH, a u
ime Zajedni~kog {taba generalpukovnik na~elnik Miladin Miloj~i} sa saradnicima, kao i predstavnici me|unarodne zajednice, uklju~uju}i komandanta NATO {taba u Sarajevu, brigadnog
generala Garya Huffmana, predstavnike EUFOR-a i vojno-diplomatske predstavnike akreditirane
u BiH.
Vra}anje duga
Prisutnima su se obratili komandant 6. pje{adijske brigade,
brigadni general Stamenko Novakovi}, iz ~ijeg sastava je jedinica
koja ide u misiju, Miloj~i} i Marjanac. Oni su istakli va`nost u~e{}a
jedinica OSBiH u mirovnim misijama, uspje{no izvr{enje zadatka
te po`eljeli sretan povratak vojnika porodicama. General Novakovi} je istakao da je jedinica psihofizi~ki osposobljena i sposobna za
izvr{enje zadatka u skladu s odlukom Predsjedni{tva BiH o anga`iranju pripadnika OSBiH u
ISAF misiji.
„U operacijama u Afganistanu
do sada su u~estvovala 142 pripadnika Oru`anih snaga BiH. To je
na{a obaveza, imaju}i u vidu da
su mirovne snage u Bosni i Hercegovini provele gotovo {esnaest
godina, {to im mi sada, na izvjestan na~in, vra}amo“, izjavio je
Marjanac.
On je podsjetio da ovu misiju
podr`avaju oru`ane snage Kraljevine Danske. Dodao je da }e nakon ove, shodno odluci Predsje-
dni{tva BiH, u Afganistan biti
upu}ena jo{ jedna rotacija pripadnika Oru`anih snaga na{e zemlje. Osnovna misija na{ih vojnika je obezbje|enje vojne baze i relativno je bezbjedna, ali, podvukao
je Marjanac „Afganistan je u zoni
ratnih dejstava i ~im kro~ite na
njegovo tlo, niko nije apsolutno
bezbjedan“.
General-pukovnik Miladin Miloj~i} podsjetio je da se na prostoru Afganistana, u sklopu me|unarodnih vojnih snaga, nalazi na{a
druga rotacija koja broji 42 vojnika.
„Misija na{ih OS je zahtjevna,
kada se odlazi na takav zadatak, vi
ZAHTJEVAN ZADATAK
Misija na{ih OS je
zahtjevna, kada se
odlazi na takav
zadatak, vi ste
automatski izlo`eni
riziku i moja je poruka
- nema jednostavne
misije, kazao je Miloj~i}
ste automatski izlo`eni riziku i
moja je poruka - nema jednostavne misije. Obaveza Ministarstva
odbrane je da se izvr{i adekvatana obuka i provjera svih kandidata, {to je i u~injeno i mi mo`emo
re}i da je jedinica stru~no, vojni~ki
i fizi~ki pripremljena za izvr{enje
misije“, istakao je Miloj~i}.
Dobrovoljci za misiju
Dodao je da svi vojnici u Afganistan idu na dobrovoljnoj osnovi, te da se za svaku rotaciju prijavljuje dvostruko vi{e kandidata od potrebnog broja. Pje{adijska jedinica OSBiH u~estvuje u
sastavu danskog kontingenta, a
njihov povratak planiran je za
{est mjeseci.
G. KATANA
odr`avanje vanredne niti hitne
sjedniceVladeFBiH ve}da }e jednostavno “korigirati svoj raniji
stavs obzirom na to da su na posljednjoj sjednici imali jedinstven pristup, odnosno odbili
da podr`erevidiranulistuprojekata {to nije trebalo da se desi“.
U SDA su nam rekli kako su ministri iz te stranke svjesni “svoje
pogre{ke i da }e je ispraviti“.
Osam ne smije
ugroziti 88 miliona
Naime, na prijedlogfederalnog
premijeraNerminaNik{i}aVlada FBiH na sjednici u utorak
odbila je da podr`irevidiranulistuprojekata IPA fondova za 2011.
Prepiska
DEI - Ministarstvo
RS-a
[tefan Füle:
O~ekuje
odgovor iz
BiH - odmah
V
I
J
E
S
T
I
ProgramiranjeInstrumenata pretpristupne pomo}i
(IPA) 2011. pratilo je
niz problema, {to
je jednim dijelom
vidljivo i iz pisama
ministrice za ekonomske odnose i
regionalnusaradnju
RS-a @eljke Cvijanovi} (30. juna) direktorici DEI-ja Nevenki Savi} i odgovora koji je iz Direkcije
proslije|en Ministarstvu
(4. jula), do kojih je do{lo Oslobo|enje. Naime, nakon {to je
Kako je
DEI proveo proceduru programiranja IPA 2011.i prvobitnulistu projekata uputio Evropskoj
komisiji, reagiralo je Ministarstvo
za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a.
MinistricaCvijanovi}u pismu
direktorici Savi} navodi kako
odgovor DEI-ja upu}en EK-u, o
saglasnoti s projektnimprijedlozima i mogu}nostima njihovog
provo|enja (od 24. juna), sadr`i
niz neta~nih navoda. Obrazla`e da je “neta~nakonstatacija da je u procesu izrade sektorskih, odnosno pojedina~nih
projektnihfi{eapo{tovanaprocedura vertikalne i horizontal-
Op}ina @ivinice garant za dio kredita
Radnici Konjuha
prekinuli {trajk
Radnici Konjuha ju~er su prekinuli {trajk
gla|u, zapo~et u ponedjeljak ujutro, nakon
{to su op}inski vije}nici @ivinica jednoglasno donijeli odluku da Op}ina bude garant
za dio kredita koji ovo preduze}e treba dobiti od Razvojne banke FBiH.
“Odlu~eno je da Op}ina bude garant za
dio kredita od dva i po miliona maraka, dok
}e garancije za ~etiri miliona dati TK-a, a za
{est miliona FBiH. Ukupan iznos je 12,5 miliona“, saop{tio je Mevludin Traki}, predsjednik Sindikata radnika Konjuha.
Sa 12,5 miliona planirano je pokretanje
proizvodnje, ali i isplata zaostalih plata,
{to je bio i primarni razlog {trajka. Ju~er
se pojavila informacija da }e predstavnici Konjuha ve} u ponedjeljak tra`iti od
Vlade TK-a jednokratnu pomo} od 70.000
maraka, kako bi svakom radniku bio ispla}en po dio novca prije ponovnog pokretanja proizvodnje.
“Ukoliko bi nam to odobrili, bilo bi
odli~no. Uglavnom, {trajk je okon~an, no
imamo zamjerku na odnos nekih ljudi
prema na{im radnicima. Recimo, Salem
Huji}, predsjednik na{eg granskog sindikata, nije nijednom nazvao da pita kakvo
je zdravstveno stanje radnika koji {trajkuju gla|u, a isto su se pona{ali i ~elnici kantonalnog sindikata. No, nema veze, ovi
momci su uspjeli“, poru~io je Traki}, isti~u}i uvjerenje da }e za Konjuh, preduze}e u kojem je zaposleno 600 radnika,
kona~no do}i bolji dani.
Nekoliko sati prije okon~anja {trajka,
{trajka~ gla|u D`emal Deli} u te{kom je stanju preba~en na Univerzitetsko-klini~ki
centar u Tuzli.
“Pozlilo mu je. Sre}a pa su ga doktori oporavili, uradili su mu pretrage i on je nakon
toga vra}en ku}i“, kazao je Mevludin Traki},
predsjednik Sindikata.
A. [e.
OSLOBO\ENJE
3
U @[email protected]
subota, 17. septembar 2011. godine
IPA 2011. ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A povla~e saglasnost
namijenjenih BiH koju je usvojilo
Vije}e ministara sredinom pro{le
sedmice. Time je Vlada FBiH stala
na stanovi{te kako ostaje pri prvobitnoj listi projekata IPA fondova
2011, iz maja ove godinekoji su podrazumijevali da se svih ne{to vi{e
od 96 milionaeurausmjerikrozdirektna ulaganja u BiH.
Revidiranalistakoju je kao kompromisni prijedlog usvojilo Vije}e
ministara BiH podrazumijeva, naime, da se 14 projekata vrijednosti
88,08 miliona eura usmjeri kroz
projekte u BiH, dok je 8,2 miliona
eura preusmjereno u komponentu II - projekteprekograni~nesaradnje BiH sa susjednim dr`avama.
Sredstva od 8,2 miliona eura koja su ina~e, ranije bila namijenjena
za projektepoljoprivrede, zapo{ljavanja, statistike i pravosu|a osporio je RS jer je iz tog entiteta ocijenjeno kako su “utvr|eni projekti iz
tih oblasti u isklju~ivoj nadle`nos-
ti entiteta, a ne dr`ave“.
- Ocjena SDA je kakozbog8,2 milionaeura ne trebanitismije da bude ugro`ena pomo} Evropske komisije i Bruxellesa u iznosu od 88
milionaeurakrozprojekte IPA fondova. BiH je nu`napomo} i bolje je
da ona u dr`avu stigne u bilo kom
obliku nego bude preusmjerena u
drugezemlje u regionu, stav je zvani~nika SDA.
U Evropskojkomisijiupravostav
ministara iz SDA izazvao je krajnju
zbunjenost i {okiranost s obzirom
na to da su oni na dr`avnom nivou
- Sadik Ahmetovi} i Selmo Cikoti},
podr`ali revidiranu listu na sjednici Vije}a ministara, dok su istovremeno ministri na federalnoj razini
glasali za zaklju~ke koje je predlo`io federalni premijer Nermin
Nik{i} kojim se ona osporava.
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH SadikAhmetovi}ranije je pot-
vrdio za Oslobo|enje kako Vlada
FBiH “treba da povu~e svoje zaklju~ke, te da dr`avniministriostaju jedinstveni u stavu kada je u pitanju revidirana lista projekata IPA
2011.“
Upozorenje Evropske
komisije
On je istakao i kako je predsjednik
SDA i zamjenik predsjedavaju}eg
DomanarodaParlamentarneskup{tine BiH SulejmanTihi} dao punu
podr{ku revidiranoj listi projekata
IPA 2011. koju je usvojilo Vije}e
ministara BiH.
Najnoviji stav Vlade FBiH prouzrokovao je, ina~e, da Bruxelles
ozbiljnorazmi{lja o suspenzijiodluke o dodjelisredstavaEvropskekomisije za finansiranjeprojekata IPA
2011. za BiH.
Iz DelegacijeEvropskeunije u BiH
ju~er su jo{ jednomupozorili na svu
ozbiljnost novonastale situacije.
- Ne}emo ulaziti u diskusiju
oko finesa vremenskih rokova.
Komesar za pro{irenje [tefan Füle
razmatra preusmjeravanje fondova (96 miliona eura) iz programa IPA za BiH u IPA vi{ekorisni~ki program za zapadni Balkan,
ukoliko odmah ne uslijedi obavijest Evropskoj komisiji o postignutom dogovoru u vezi sa programom za BiH, izjavio je ju~er
za Oslobo|enje Andy McGuffie, glasnogovornik Delegacije EU i specijalnog
predstavnika EU u BiH.
On je upozorio da }e
komesarmoratiodlu~iti
u predstoje}im danima kako bi osigurao
da 96 miliona eura
IPA pomo}ibuderezervisanoprijekrajagodine i ulo`eno
u zapadniBalkan“.
A. TERZI]
e 96 miliona eura postalo 88
nekoordinacije te obezbije|enoravnopravno u~e{}e entitetskih IPA
koordinatora i generalno entitetskih institucija u procesu programiranja“. Ona pi{e da je koordinator RS-a u pravilu dovo|en pred
svr{en ~in, jer su mu “dostavljani
gotovi prijedlozi od voditelja projekata sa nivoa BiH, na kojeentitetskeinstitucijenisumogle na odgovaraju}i na~in uticati“. Tvrdi da
Ministarstvu RS-a nije “zvani~nim
putem proslije|ena kona~na lista
projekata IPA 2011“, te da Ministarstvo “nema uvid u istu“.
U odgovoruNevenkeSavi}podsje}ase da jeprocesprogramiranja
IPA 2011. zvani~no po~eo 14. de-
cembra 2010. i da je u organizaciji EK-a i DEI-ja odr`anniz sastanaka o toj temi. Iz pisma je vidljivo da
na tri sastanka nisu u~estvovali
predstavnici RS-a. Konkretno, da
~lanovi Koordinacionog odbora iz
RS-a nisu prisustvovali sastanku
Koordinacionog odbora BiH za
IPA 10. marta 2011, kao ni sastanku DEI-ja sa predstavnicima EK-a
i EU 20. marta na koji su bilipozvani i entitetskikoordinatori. Savi}navodi da ~lanoviKoordinacionogtima RS-a nisu prisustvovali ni sastankuKoordinacionogodbora BiH,
7. aprila, o temi sektorskog fi{ea za
transport.
- S obzirom na to da je nedavno
Predsjedni{tvo BiH
do{lo do promjena na nivouVlade
RS-a u pogledu koordinacije aktivnosti u procesuevropskihintegracija, uklju~uju}iprogramiranje IPA,
na{a je procjena da sistem koordinacije nije do kraja uspostavljen i
funkcionalan, te da usljed toga
nastajuproblemi o kojimgovorite.
S tim u vezi, Direkcija je dopisom
od 8. junatra`ilaslu`benudostavu
imenovanjakoordinatora za IPA iz
RS-a. Odgovor jo{ nismodobili, stoji na krajupismadirektorice DEI-ja
upu}enog Ministarstvu RS-a od 4.
jula 2011.
Na tra`enje RS-a prvobitna lista
IPA 2011. je revidirana odlukom
Vije}aministara BiHpro{lesedmi-
Novi} u Bruxellesu
ce, ~ime je ukupaniznosna koji BiH mo`e ra~unati sa 96,
smanjen na 88 milionaeura.
Osam miliona prvobitno
predvi|enih za projektekojima se usprotivio RS,
tvrde}i da nisu u nadle`nosti dr`ave, preba~enoje u prekograni~nu
saradnju. Za Vladu FBiH
revidiranalista bez projekatazapo{ljavanja, poljoprivrede, statistike i pravosu|a, neprihvatljivaje.
BiH, po informacijama iz Bruxellesa, ima jo{ nekoliko dana za
usagla{avanje ili ostaje bez sredstava IPA 2011.
Sulejman
Tihi}: Podr`ao
stavove Vije}a
ministara
S. [e.
Krivokapi} u Banjoj Luci
Mustafa Ceri}
Prihva}eni carinski
pe~ati Kosova
Saradnja u oblasti
istra`ivanja
Zemlje regiona
zajedno u EU
Umjesto svetog
rata, sveti mir
Predsjedni{tvo BiH donijelo je odluku o
prihvatanju carinskih pe~ata koje je dostavio UNMIK/Kosovo svim potpisnicima
Sporazuma CEFTA. Iz Predsjedni{tva je
ju~er naknadno saop{teno da je na sjednici dan ranije za provo|enje ove odluke zadu`eno Ministarstvo spoljne trgovine i
ekonomskih odnosa BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Carinski pe~ati
dostavljeni iz UNMIK/Kosova svim potpisnicama Sporazuma CEFTA su istovjetni sa
izgledom pe~ata koji su dogovoreni na bilateralnim pregovorima srpskih i kosovskih
vlasti u Bruxellesu 2. septembra.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje
Novi} u~estvovao je u Bruxellesu na sastankuministarazemaljazapadnogBalkana s komesarkom Evropske komisije za istra`ivanje, inovaciju i nauku Máire GeogheganQuinn. Razgovarano je o saradnji u oblasti
istra`ivanja i inovacija, s posebnim naglaskom na pokretanjeunije za inovacije, kao jedne od vode}ih inicijativa strategije EU.
“Zahvaljuju}ipridru`ivanjuSedmomokvirnomprogramu EU na{iistra`iva~iimajupriliku da rade s najboljima u EU, te da uspostavljanjem saradnje doprinose i ja~anju
doma}ih kapaciteta“, kazao je Novi}.
Predsjednik Skup{tine Crne Gore Ranko Krivokapi} ocijenio je ju~er u Banjoj
Luci da sve zemlje regiona zajedni~ki treba da se kre}u ka EU. Ukazuju}i na potrebu saradnje i razmjene iskustava na tom
evropskom putu, Crna Gora ponovo nudi BiH sporazum o dvojnom dr`avljanstvu, koji bi, ka`e, bio na dobrobit svih
gra|ana, te se nada da }e to pitanje biti
uskoro rije{eno. Krivokapi} se u Banjoj
Luci sastao sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skup{tine RS-a Igorom Radoji~i}em
i ostalim zvani~nicima entiteta.
Palestinsko pitanje jedno je od najbolnijihpitanja za ~ovje~anstvo i zato je potrebna
dobravoljacijelogasvijeta da se palestinskoizraelski konflikt rije{i pravedno i trajno,
izjavio je reisu-l-ulemaMustafaCeri}. “Izrael i palestinskinarodimajupravo na mir i slobodu, te su stoga oba zahtjevalegitimna i mogu se ostvaritikrozme|usobnopriznavanje
i po{tivanje prava na `ivot, vjeru, slobodu,
imetak i ~ast“, kazao je Ceri}. Palestinskizahtjev za punopravno~lanstvo u UN-u razuman
je i, kakotvrdiCeri}, legitimanzato{to otvara put da u svetoj zemlji umjesto svetog rata, zavlada sveti mir.
4
OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI
subota, 17. septembar 2011. godine
IZJAVA DANA
Doga|aji na Kosmetu,
posljednjih dana i
mjeseci, pokazali su da u
me|unarodnim odnosima
caruju licemjerje i
primitivizam, da vlada
snaga ja~eg nad
vladavinom prava
i pravde
Strana~ki dogovor u Mostaru
Mostar: Koalicija jo{ nije potpisana
[email protected] dobija Vladu
idu}i petak
Vladika zahumsko-hercegova~ki
i primorski Grigorije
DOBAR
LO[
ZAO
KRIVAJA
U ponedjeljak bi se na posao trebalo vratiti 500
radnika Krivaje. Ministar energetike, rudarstva i
industrije FBiH Erdal Trhulj najavio je da }e naredne sedmice Vlada FBiH donijeti odluku o uplati 400 hiljada KM iz bud`eta za ove namjene. Valjda }e ovaj novi po~etak Krivaje biti uspje{niji od
prethodnih.
VLADA ZDK-a
Policajci u Zeni~ko-dobojskom kantonu nastavili su {trajk zamrznut proljetos. Na obustavu rada su se odlu~ili nakon {to Vlada ZDK-a nije ispunila obe}anje da }e u toku ljeta usvojiti zakone
koji }e dovesti do pove}anja plata policajaca. Rje{enje se, na`alost, ne nazire.
BH UMJETNICI
Grupa od 17 renomiranih bh. umjetnika darovala je svoja djela za humanu akciju “Srce za Japan/Hearth for Japan“. Tokom aukcijske ve~eri
u rezidenciji Konak u Sarajevu prikupljena je
zna~ajna pomo}. Solidarnost s Japanom, koji je
prije izvjesnog vremena pogo|en razornim zemljotresom, iskazao je i Grad Sarajevo.
@ENE TUZLE
Pacijente koji se lije~e na Klinici za plasti~nu i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetsko-klini~kog
centra u Tuzli posjetile su ovih dana ~lanice
Udru`enja `ena Tuzle i uru~ile im sredstva prikupljena prilikom pro{logodi{nje [etnje za ozdravljenje.
VIJEST U
BROJU
400
kilograma jabuka ubrali su u {kolskom vo}njaku u~enici Poljoprivrednoprehrambene {kole u Prijedoru.
Mandatar Denis Lasi} potvrdio da }e novu Vladu ~initi dva
HDZ-a, SDP i SDA
Hercegova~ko-neretvanska
`upanija }e u sljede}i petak gotovo sigurno dobiti novu Vladu
koju }e ~initi dva HDZ-a, SDP i
SDA, kazao je ju~er Denis Lasi}
(HDZBiH), mandatar za sastav
nove Vlade [email protected], nakon sastanka~elnika`upanijskihodbora~etirijuspomenutihstranaka.
Tehni~ke primjedbe
Kazao je i kako kona~ni koalicijskisporazumju~ernijepotpisan zbog tehni~kih primjedbi
na ponu|eni tekst sporazuma.
- Na ponu|eni prijedlog sporazuma HDZ-a BiH pojedine su
stranke imale primjedbe, ali samotehni~keprirode. Dogovorili smo da neke stvari dodatno
uvrstimo u sporazum. Dakle, jo{
}e bitiizmjenakona~nogateksta
me|ustrana~kog sporazuma u
[email protected] No, sve je to isklju~ivotehni~ke naravi, kazao je Lasi}.
Ipak, dogovoreno je da se u petak, 23. rujna, odr`i sjednica
Skup{tine na kojoj bi trebala biti potvr|ena nova Vlada.
- Sam sporazumnismopotpisali, no o~ekujemkako}emo i to
rije{iti kroz sljede}ih nekoliko
dana. Sjednica Skup{tine je definitivno zakazana za 23. rujna.
Pred nama je jo{ dosta posla
VIJEST U OBJEKTIVU
Plo~a za
Proeskog
Plo~a s potpisom To{eta
Proeskog „VE SAKAM SITE“
ili „SVE VAS VOLIM“ postavljena je u novoizgra|enom
Parku prijatelja u Fo~i. Plo~u
su postavili gradona~elnik
Kru{eva iz Makedonije Vasil~o Dam~es ki i na~el nik
Fo~e Zdrav ko Krsma no vi}
koji su potpisali protokol o saradnji Kru{eva i Fo~e. Potpisivanju protokola prisustvovali su i ambasadori Makedonije i BiH - Rami Red`epi i
Milan Balaban.
oko raspodjele resora i kandidiranja ljudi, rekao je Lasi}.
Dodao je i kako je podjelaministarstava dogovorena po blokovima, odnosno kako }e SDP i
SDA dobiti po tri ministarstva,
HDZ 1990 dva, dok bi HDZBiH
trebao dobiti tri ministarstva i
premijersku fotelju.
- Jo{ imamo sitnih problema.
Zada}a je sviju nas da to u slje-
dobiti ministarstva branitelja
te prometa i veza. S druge strane, SDA bi trebala dobiti ministarstva obrazovanja, prostornog ure|enja i gospodarstva,
dok bi SDP dobio ministarstva
financija, pravosu|a te turizma, trgovine i za{tite okoli{a.
Aner @uljevi} iz SDP-a je tako|er rekao kako treba doraditi
odre|ene re~enice u koalicijskom sporazumu.
RASPODJELA
Krajnji rok
RESORA
- To ~inimokakokasnije ne biSDP i SDA }e dobiti
smo imali problema u interprepo tri ministarstva,
taciji koalicijskog dokumenta.
HDZ 1990 dva, dok bi Kroz koji dan bismo trebali i poHDZBiH trebao dobiti tpisati taj dokument. Do ~etvrtka trebamo dostaviti imena
tri ministarstva i
kandidata za ministrekako bi se
premijersku fotelju
de}em periodu rije{imo. Poznate su sve specifi~nosti ove
sredine i apetiti stranaka, tako
da se sada ambicije pojedinih
stranaka preklapaju. Potrebno
je sve precizirati kako bismo u
sljede}i petak dobili novu Vladu, rekao je Lasi}.
Neslu`beno se doznaje kako
HDZBiH treba dobiti ministarstva unutarnjih poslova, zdravstva te poljoprivrede i {umarstva, dok bi HDZ 1990 trebao
Foto: Arijana HAMZI]
sve moglo pripremiti za sjednicu Skup{tine na kojoj bi trebala
bitipotvr|enanovaVlada. Osnovni uvjet SDP-a je da se sjednica
Skup{tine ne smije odga|ati, jer
je to krajnji rok da se formiravlast,
kazao je @uljevi}.
Tako|er, dodao je kako su ministarstva podijeljena po blokovima i kako}e se sljede}ihnekolikodanavoditiintenzivnirazgovorikako bi se dogovorilapodjelaministarstavaunutarblokova.
J. GUDELJ
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
Depe{e iz
Sarajeva
DOGA\AJI
5
Cikoti} izme|u
Bugojna i Washingtona
Bugojanski slu~aj je du`e od jedne decenije sastavni dio Cikoti}eve biografije. Oslobo|enje objavljuje
depe{u ameri~ke ambasade od 17. aprila 2007., koja je napisana dan nakon {to je uhap{en Enes Hand`i}
Zavr{na rije~ tu`iteljice Slavice
Terzi}postavila je sada{njegministra odbrane Selmu Cikoti}a me|u
“velikeribe“ u bugojanskomslu~aju
“udru`enogzlo~ina~kogpoduhvata na planskom progonu Hrvata u
Bugojnu1993. godine“. Bugojanski
slu~aj je du`e od jednedecenijesastavni dio Cikoti}evebiografije. Oslobo|enje objavljuje depe{u ameri~ke ambasade od 17. aprila 2007.
godine, koja je napisana dan nakon
{to su uhap{eni Enes Hand`i}, u
me|uvremenu osu|en na 8 godina zatvora, na osnovu sporazuma
o priznavanjukrivice i SenadDautovi}, kroz ~iju je individualnu odgovornosttu`iteljicaTerzi}elaborirala tvrdnju o udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu ~lanova Ratnog predsjedni{tva Bugojna.
Neuspjele istrage
Depe{a pokazuje da su ameri~ke
diplomate tada vjerovale Cikoti}u da
nema dokaza ni o njegovoj umije{anosti ni o njegovoj komandnoj odgovornosti za ratne zlo~ine na podru~ju Bugojna, pa su provjeravale
da li postoje personalni i politi~ki motivi za istragu protiv njega.
“Hap{enja (Hand`i}a i Dautovi}a) su pove}ala zabrinutost da je
stvarna meta obnovljene istrage u
bugojanskomslu~ajunoviministar
odbraneSelmoCikoti}, kojitreba da
preuzmedu`nostkrajemsedmice“,
pi{e u sa`etku depe{e.
“Optu`be protiv Cikoti}a se ponavljajugotovodeceniju. Svaki put
kad je problem postavljen, Cikoti}
je bio oslobo|en. Kada je 1997.
slu`io kao bosanski vojni ata{e u
Washingtonu, Cikoti} je onemogu}en da prisustvuje ameri~kom
vladinom programu zbog optu`bi,
za koje je kasnije Vlada SAD-a utvrdila da nisu osnovane. COMSFOR je 2004. blokiraopostavljenje
Cikoti}a, kao prvog komandanta
Zajedni~kog{tabanovihzdru`enih
Oru`anih snaga BiH i naredio njegovopenzionisanje iz slu`be, ugla-
vnom zbog bugojanskih tvrdnji.
Naknadnoiscrpnoispitivanjeslu~aja
od[tabaNATO-a, koje je uklju~ivaloprovjerudokaza u Ha{komtribunalu i na kantonalnomnivou, dovelo je do potpunog osloba|anja Cikoti}a. Ranije ove godine, kada je
predsjednik SDA iznioideju o nominiranju Cikoti}a na mjesto ministraodbrane, Vlada SAD-a i NATO
su poduzeli reviziju svih raspolo`ivihdokaza i nisuna{lirazlog
upit Oslobo|enja {ta je istina, ka`e
da “nema pojma o tome“. Izvori
bliskibugojanskojistrazitvrde da je
Halilovi} udaljen i penzionisan sa
ove pozicije u SIPAupravozboguspjeha bugojanske istrage.
INSTRUKCIJE
Halilovi} nam
je rekao da ne
mo`e spekulirati
da li }e dobiti
instrukcije da
uhapsi Cikoti}a
kasnije, ali da je
to malo vjerovatno
narednih
sedmica
za prigovor njegovom postavljenju“, navodi se u depe{i.
“Provjerili smo status slu~aja sa
[efkomHalilovi}em, {efomOdjela
za ratnezlo~ineSIPA. Halilovi} nam
je rekao da je tu`ilacizdaonalog za
hap{enjeDautovi}a, Hand`i}a, Cikoti}a i biv{eg gradona~elnika
Mla}e. Ju~e, prije izvr{enja naloga,
tu`ilac je instruirao Halilovi}a da
uhapsisamoDautovi}a i Hand`i}a
i pretra`iMla}inuku}u. Halilovi} je
rekao da ne mo`espekulirati da li }e
dobitiinstrukcije da uhapsiCikoti}a
kasnije,ali ka`e da je to malovjerovatno narednih sedmica“, pi{e u
depe{i. Oslobo|enje je dobiloizjave tri slu`bena izvora, uklju~ena u
ovu istragu, koji tvrde da tada uop{te nije postojao nalog za hap{enje
Selme Cikoti}a. [efko Halilovi}, na
bitioslobo|en“, pi{e u depe{i. U komentarudepe{e, ameri~kiambasador Douglas McElhany polazi od
pretpostavke da nemanovihdokaza protiv Cikoti}a zbog ~ega propituje druge, pa i politi~ke motive za
obnovu istrage. “Znaju}i da je bugojanskislu~ajgodinamamirovao,
nedavno obnavljanje fokusa na
njemu, poslijeCikoti}evogpostavljenja daje vjerodostojnost spekulacijama da je rije~ o poku{ajuone-
^OVI] - [email protected]
Na{a diskusija
sa Draganom
^ovi}em (HDZBiH)
i Martinom
Ragu`om (HDZ
1990), sugerira
da oni nisu
usmjerili tu`ioca
da ponovno otvori
bugojanski slu~aj
U depe{i se potomnavodeCikoti}eveizjaveameri~kimdiplomatama. Cikoti} je ponovoporekao“direktnu ili prakti~nuodgovornost“, ali
je ostaviomogu}nost da neprecizirani„novidokazi“ moguukazati da
je neko od vojnogosobljamogao da
budeumije{an u slu~aj. Rekao je da
“ne zna za {iruzavjeruprotivnjega“,
te da vjeruje da dr`avnitu`ilacMarinko Jur~evi} djeluje samovoljno.
Cikoti} je spekulirao da Jur~evi}
poku{ava da namiri neke stare politi~ke ra~une sa Cikoti}evim politi~kim mentorom Tihi}em, koji je
poku{ao da blokira Jur~evi}evo
postavljenje dok je slu`io u tro~lanomPredsjedni{tvu. Pretpostavljaju}i da }e „kona~niishodbitidobar“,
Cikoti} je rekao da }e „ako proces
bude pravni a ne politi~ki, ponovo
mogu}avanja Cikoti}evog postavljenja. Pretpostavljaju}i da nemanovihdokaza o Cikoti}evomsudjelovanju ili komandnoj odgovornosti
za doga|aje u Bugojnu, postavlja se
pitanjeza{to se vodiovajproces. Na{e diskusije sa vi{im bosanskohrvatskim liderima, uklju~uju}i
Dragana ^ovi}a (HDZBiH) i Martina Ragu`a (HDZ 1990), sugeriraju da oni nisu usmjerili tu`ioca da
ponovnootvoribugojanskislu~aj ili
da oni imaju bilo kakvu politi~ku
`elju da onemogu}e Cikoti}evo
postavljenje. U tom svjetlu, Cikoti}evatvrdnja da Jur~evi}djelujesamostalno izgleda uvjerljivo, iako
postaje nejasno {ta ga motivira da
dalje vodi slu~aj. Prati}emo blisko
svakidaljnjirazvoj u ovomslu~aju“.
U depe{i od 25. septembra 2007.
godine, ameri~kaambasadaizvje{tava o stanju u bugojanskom slu~aju
poslije podizanja optu`nice protiv
Gasala i Kukavice. Navodi se razgovor sa neimenovanim tu`iocem i
kontaktom u dr`avnom Tu`ila{tvu
kojinavodi da “postojimogu}nost da
Cikoti}budeoptu`en, ali da je suvi{e rano da se ka`e da li }e i biti optu`en“. “Tu`ilac je dodao da Cikoti}
nijeimenovan u optu`nicamaprotivGasala i Kukavice, ali da izgleda da
je imao komandnu odgovornost
nad logorom na stadionu NK Iskra
ili baremtokomdijelaperioda u kojem su se navodni zlo~ini dogodili.
Tu`ilac je objasnio da on razumije da
je Ha{kitribunalrekaoNATO-uprije nekoliko godina da Haag nema
dokaze protiv Cikoti}a. Dodao je
da to ne zna~i da dokazi ne postoje
ili da nekodrugi ne mo`epokrenuti istragu protiv njega“. U komentarudepe{enavodi se da je mogu}nost
da }e su|enjeGasalu i Kukavicidovesti do inkriminiraju}ih dokaza
protivCikoti}azabrinjavaju}a. “Iako
je prethodno u vi{e navrata osloba|an sumnje za ratne zlo~ine, Cikoti}treba da budeprocesuiran ako
se pojavedokazikoji ga povezuju sa
ratnim zlo~inima“, ka`e se u komentaru depe{e.
Hap{enje?
Poslijetrogodi{njegsu|enjaDautovi}u, Gasalu i Kukavici i
Hand`i}u, o~ito je da je u bugojanskomslu~ajupostojalodovoljnodokaza za procesuiranje i “ve}ihriba“
nego {to su ova trojica optu`enih.
Upravo pretres Mla}ine ku}e u
aprilu 2007. godine doveo je do
otkri}aratnogdnevnika, za kojeg je
tu`iteljicaTerzi}jasnorekla da je dokaz plana udru`enog zlo~ina~kog
poduhvata~lanovaRatnogpredsjedni{tva Bugojna, u ~ijem radu je
u~estvovao i od njegadobijaozadatke i sam Selmo Cikoti}. Odluku o
hap{enju donosi jedino nadle`na
dr`avna tu`iteljica Slavica Terzi}.
Esad HE]IMOVI]
TAKORE]I... DEMANTI
Iz kabineta gradona~elnika distrikta Br~ko upu}en je dopis {efovima odjeljenja sa ~ijim sadr`ajem gradona~elnik Miroslav Gavri} nije bio upoznat. Gradona~elnik nije izdao nikakvu instrukciju koja se odnosi na upotrebu jezika i pisma u Vladi distrikta niti
je to u njegovoj nadle`nosti. On
ovim putem `eli da demantuje navode portala InfoBr~ko, koji je
prenio odre|ene dijelove iz interne prepiske izme|u {efa kabineta i {efova odjeljenja Vlade, zbog
~ega je pokrenuo postupak istrage, ka`e se u saop{tenju.
6
DOGA\AJI
VIJESTI
Interes Njema~ke
za BiH i FBiH
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Denis Zvizdi}
primio je u posjetu ambasadoricu
SR Njema~ke u BiH Ulrike Mariju
Knotz.
Izra`avaju}i zadovoljstvo zbog pokazanog interesa SR Njema~ke za
BiH i FBiH, Zvizdi} je ukazao na uspje{an po~etak saradnje Parlamenta
FBiH s parlamentom njema~ke pokrajine Saksonije, te istakao da je u
kontekstu ovakve saradnje neophodno potaknuti i razmjenu iskustava i
znanja u akademskoj oblasti, oblasti poduzetni{tva i malih i srednjih
poduze}a te raspolaganja prirodnim
resursima. Knotz je naglasila da je interes Njema~ke za BiH veliki.
Ekshumacija
u Vlasenici
Na mezarju Rakita u Vlasenici ju~er
su ekshumirani kompletni posmrtni
ostaci {est `rtava. Glasnogovornica
Instituta za nestale osobe BiH Lejla
^engi} kazala je za Fenu da su posmrtni ostaci ekshumirani u neobilje`enom dijelu mezarja. Pretpostavlja se da je rije~ o civilnim `rtvama bo{nja~ke nacionalnosti ubijenim 1992.
godine na podru~ju Vlasenice. Njihovi posmrtni ostaci prevezeni su u Komemorativni centar u Tuzlu radi sudskomedicinske obrade.
Merhamet za
pomo} Somaliji
Upravni odbor MDD Merhamet potvrdio je odluku o pokretanju humanitarne akcije Pomo} narodu Afrike (Somalija), koja }e trajati do kraja oktobra
ove godine. Uplata }e se mo}i izvr{iti na
sljede}i `iro-ra~un: - Vakufska banka d.d.
Sarajevo, broj 1601 120000002395 Poziv na broj 1601 120000035278
(za uplatu u KM) - Poziv na broj 1601
120000035084 (za uplate u EUR). Pomo} ugro`enom narodu Somalije
mo`e se uplatiti i pozivom na humanitarni broj 090 292 001, a vrijednost poziva je 3,00 KM, kao i posredstvom
Merhametovih kasa koje }e biti postavljene u svim ve}im gradovima BiH. Razmatra se i mogu}nost da se, u saradnji
sa ministarstvima zdravstva FBiH i
kantona i klini~kim centrima u Sarajevu, Tuzli i Zenici, upute timovi na{ih
ljekara u Somaliju, za {ta postoji na~elna spremnost direktora pomenutih
klini~kih centara.
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
Muhamed
Budimli},
ministar
MUP-a KS-a,
o najavi
{trajka
Prikrivanje
mutnih poslova
Tekst zakona je bio uskla|en sa federalnim, ali ga sindikat nije prihvatio
jer su u njemu bili propisani koeficijenti pla}e umanjeni za 10 posto u
odnosu na policijske slu`benike federalnog MUP-a
Povodom napisa u Dnevnom
avazu o navodnom spremanju
{trajka pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, ju~er je kantonalni ministar unutra{njih poslova Muhamed Budimli} organizirao konferenciju za medije, na
kojoj je pozvao policijske
slu`benike i namje{tenike da ne
nasjedaju na neistine koje iznose pojedine interesne grupe.
Uno{enje nemira
- Kroz prethodnih osam mjeseci utvrdio sam brojne segmente u funkcionisanju Ministarstva koje treba popraviti i
koji uti~u na status policijskih
slu`benika. Tu spada i nekoliko
ugovora o pru`anju usluga ili
nabavci opreme, koji ukazuju
na ozbiljne propuste u funkcionisanju sistema, ~ije problematiziranje s moje strane je i dovelo do ovakvih reakcija. Napise u medijima kreirala je grupa
uposlenika MUP-a, kojima ne
odgovara pravovremeno, transparentno i efikasno provo|enje
procedura. Nikada prije snage
koje `ele ve}i uticaj za li~ne interese nisu bile ujedinjenije nego danas, istakao je Budimli}.
Jo{ jedna od stvari koja je pomenuta u spornom tekstu, a
kojem je za cilj da se unese nemir u elitne policijske snage u
odlu~uju}im trenucima borbe
protiv organiziranih kriminalnih
grupa, jeste i Zakon o pla}ama
i naknadama policijskih slu`benika KS-a.
- Federalni zakon o pla}ama
je propisao da }e kantoni svojim
aktom propisati visinu pla}a,
naknada, dodataka na pla}u i
koji }e biti uskla|en sa navedenim. Propisani rok za dono{e-
Budimli}: Uo~eni ozbiljni propusti u funkcionisanju Ministarstva
O ]osi}u }e odlu~iti sud
O potezu policijskog komesara KS-a Vahida ]osi}a, koji je odlu~io da po{alje u prijevremenu penziju jedan broj policajaca, Budimli} je kazao da }e ga okarakterisati sudske
instance.
- To je ne{to {to je neprihvatljivo za bilo kog dr`avnog slu`benika, odnosno da sebe nemarom dovede u takvu situaciju, pojasnio je Budimli}.
nje kantonalnog zakona je 90
dana. Policijski komesar dostavio je mom prethodniku prijedlog zakona uskla|en sa federalnim, nakon ~ega je proslije|en Sindikatu policije, koji je
poslije njegovog razmatranja
donio odluku da je neprihvatljiv.
Tekst zakona koji je Sindikat
razmatrao bio je uskla|en sa federalnim, a sindikat ga nije prihvatio jer su u njemu bili propisani koeficijenti pla}e umanjeni za 10 posto u odnosu na policijske slu`benike federalnog
MUP-a. Ali, takvu obavezu nam
je nametnuo federalni zakon,
pojasnio je Budimli}.
Za nedono{enje zakona, Budimli} isklju~ivim krivcem sma-
tra Upravni odbor Sindikata
policije, koji je insistirao na koeficijentima za obra~un pla}a
koji nisu bili uskla|eni sa federalnim zakonom.
Nabavka uniformi
- Kako bismo izna{li rje{enje,
obrazovali smo komisiju za izradu radnog materijala zakona.
Nakon uvida u radni materijal
koji je dostavljendanas, odnosno
u njegovuuskla|enost sa federalnimpropisima, on }e bitistavljen
u propisanuprocedurudono{enja prijedloga, tako da bude donesen u skra}enom postupku,
kazao je Budimli}.
Poziv na {trajk, koji u Dnevnom avazu guraju u prvi plan
iz samo njima znanih razloga,
najavljen je, navodno, zbog neredovnih i niskih plata, starih
uniformi i zastarjelih vozila.
- U aprilu 2010. potpisan je
ugovor o nabavci ve}inskih dijelova uniforme za slu`benike
MUP-a, a 29. augusta 2011. raspisan je javni oglas za njihovu
nabavku. O~ekuje se da }e tenderska procedura biti zavr{ena
do oktobra. U posljednjih {est
godina za MUP KS-a je nabavljeno 725 motornih vozila u vrijednosti oko deset miliona maraka. Pla}e su redovno ispla}ivane, najkasnije do petog
dana teku}eg mjeseca za prethodni, istakao je Budimli}.
S. HUREMOVI]
Nastavljen {trajk policajaca u ZDK-u
Nema novca za ve}e plate
Zakon ne poznaje {trajk policije, veli ministar Deli}
Rifat Deli}: Neprihvatljivi zahtjevi
Zaposleni u MUP-u Zeni~kodobojskog kantona nalaze se
na rubu egzistencije, tvrde iz
Sindikata policije ZDK-a. Elvedin Mio~, ~elni ~ovjek Sindikata policije, isti~e da obi~ni policajac u sedam-osam kantona u
Federaciji BiH ima osnovicu
plate od 1,29 puta 430, {to nije ni
600 maraka.
I dok Sindikat policije najavljuje da ne}e prekinuti {trajk
dok kantonalna Skup{tina ne
donese zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika
i zakon o pla}ama i naknadama
u organima vlasti ZDK-a s odlukom da se primjenjuju od 1.
januara 2011, iz Vlade ZDK-a
obja{njavaju da se ni{tane}edesiti jer para nema.
„Ne znam kako }u biti
shva}en od policajaca, ali moram re}i da Zakon o {trajku ne
prepoznaje {trajk policije. On
ka`e da }e se donijeti novi zakon koji }e urediti {trajk policije, ali nikada nije donesen. Legitimno je pravo uposlenika
da se bore za to, ali u ovoj situ-
aciji mislim da nije moralno
izlaziti sa takvim zahtjevima.
Spominju stalno zakon, a ne
govore o finansijskim efektima tog zakona, o pove}anju od
300 do 800 maraka“, obja{njava ministar MUP-a ZDK-a Rifat
Deli}, dodav{i da bi to zna~ilo
u neto iznosu novih 11 miliona,
a u bruto iznosu 20 miliona KM
i to bez naknada.
U bud`etu ZDK-a, veli, nema
tih sredstava i Vlada ne mo`e
prihvatiti njihove zahtjeve.
M. DAJI]
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
DOGA\AJI
Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XLIII)
7
VIJESTI
Vu~urevi} i ja,
obojica Srbi
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakog dana - od
~asa kad je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik
za ~itatelje na{e novine: dakle, petak je, 22. april 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK
Evo me u novoj igri! Odjednom, igra~i
smo Vu~urevi} i ja. Obojica Srbi, kako se
to tretira u Republici Srpskoj. Ne vodim
hronologiju doga|anja u vezi sa Bo`idarom Vu~urevi}em, „uhi}enikom“ kao
{to sam i ja! Ovaj sled doga|aja dobro je
do{ao Srpskoj informativnoj platformi da
„{amara“ levo i desno, optu`uju}i visokog predstavnika i ambasadora Bori{u
Arnauta, a kako to izgleda, uverite se, dragi ~itaoci, i sami:
Pismo Incku
“Pi{emo Vam, gospodine Incko, koriste}i pravo na slobodnu javnu re~, na demokratiju i ravnopravnost, vrednosti za
koje se Vi tako zdu{no zala`ete u BiH i na
~emu se temelji Va{ mandat. Pi{emo, ne
sa `eljom da Vas napadamo, nego da
Vam skrenemo pa`nju na pojave koje dovode u pitanje Va{u nepristrasnost i dobronamernost u odnosu na ve}inu Srba
u BiH. Jovan Divjak i Bo`idar Vu~urevi}
su obojica Srbi i obojica su uhap{eni sa
sumnjom da su po~inili ratne zlo~ine. Jednog je optu`ila Hrvatska, a drugog
Srbija. Jedan je uhap{en u Austriji, a drugi u Srbiji. Tu se, gospodine Incko, zavr{ava svaka sli~nost izme|u ova dva slu~aja.
Hap{enje Divjaka je uzburkalo me|unarodnu javnost, pa ga je ~ak i ministar
inostranih poslova Austrije, Mihael [pindeleger, uzeo u za{titu, {to nije u skladu
sa njegovim polo`ajem“, navodi se u pismu Srpske informativne platforme Inzku, koga pitaju za{to mu je Divjak vi{e
na srcu od Vu~urevi}a.
“Ambasador BiH u Austriji, Haris Hrle,
prevrnuo je nebo i zemlju da izdejstvuje pu{tanje iz zatvora Jovana Divjaka. Kad
je to, uz kauciju od pola miliona eura
(~ijih?) uspeo, smestio ga je u svoju rezidenciju, koja teritorijalno pripada BiH,
iako je bilo zabranjeno da Divjak napu{ta teritoriju Austrije. Time je prekr{io
Be~ku konvenciju i odluku suda Va{e ze-
mlje. Trenutno se u Be~u za optu`enika
pla}a stan novcem poreskih obveznika
BiH, me|u kojima su i Srbi, zar ne? Sve
Vi to znate, gospodine Incko, ali se ne
ogla{avate. Za{to?
Ambasador BiH u Srbiji, Bori{a Arnaut, izjavio je da je dao nalog {efu konzularnog odeljenja i konzularnom radniku
da posete u {aba~kom zatvoru Bo`idara Vu~urevi}a i da mu ponude konzularnu pomo}. Nije ni pomislio, o~ito je, da
sprovede diplomatske i politi~ke aktivnosti, poput njegovog kolege u Be~u, kako bi dr`avljanin BiH bio pu{ten na slobodu. Novac za eventualnu kauciju ne
treba ni pominjati. Vi, naravno, }utite. Je
li to politika duplih standarda? Mo`ete
da suspendujete zakone, politi~are, odluke dr`avnih komisija i td., a ne {aljete
opomene ambasadorima koji u jednakim slu~ajevima postupaju na sasvim razli~ite na~ine. Za{to?“, pi{e u pismu
Srpske informativne platforme iz Be~a
Inzku od 18. aprila 2011. godine.
Odgovor Bori{e Arnauta
Na navode u otvorenom pismu Valentinu Incku, koje je napisala Srpska informativna platforma, reagovao je gospodin
Bori{a Arnaut, ambasador BiH u Srbiji.
Njegovo pismo prenosimo u celosti.
“Po{tovani, putem va{eg internet portala Srpska informativna platforma upoznat sam sa otvorenim pismom koje ste
uputili visokom predstavniku u Bosni i
Hercegovini g. Valentinu Inzku. U tom pismu navodite i idu}e: ‘Ambasador BiH u
Srbiji, Bori{a Arnaut, izjavio je da je dao
nalog {efu konzularnog odeljenja i konzularnom radniku da posete u {aba~kom
zatvoru Bo`idara Vu~urevi}a i da mu
ponude konzularnu pomo}. Nije ni pomislio, o~ito je, da sprovede diplomatske
i politi~ke aktivnosti, poput njegovog
kolege u Be~u, kako bi dr`avljanin BiH bio
pu{ten na slobodu. Novac za eventualnu
kauciju ne treba ni pominjati. Vi, naravno,
}utite. Je li to politika duplih standarda?
Ostavka zbog
prijetnji
Mo`ete da suspendujete zakone, politi~are, odluke dr`avnih komisija i td., a ne
{aljete opomene ambasadorima koji u jednakim slu~ajevima postupaju na sasvim
razli~ite na~ine.‘ Ovim putem `elim naglasiti da sam ve} tri puta posjetio u zatvoru g. Vu~urevi}a, dr`avljanina Bosne
i Hercegovine, da sam se u vi{e navrata
susreo i telefonski razgovarao sa njegovim advokatima, da sam dva puta kontaktirao sa predstavnicima ICTY-a u Beogradu sa ciljem prikupljanja dokaza za
potrebe odbrane g. Vu~urevi}a, dva puta sam razgovarao sa istra`nim sudijom,
te da sam dao niz izjava medijima i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji u kojim isti~em da se nalazi Ha{kog tribunala moraju po{tovati od strane svake zemlje, bez obzira da li se radi o Srbiji ili
Hrvatskoj, te bez obzira da li se radi o dr.
Gani}u, generalu Divjaku, g. Vu~urevi}u ili bilo kom drugom dr`avljaninu Bosne i Hercegovine. Taj Tribunal nije
odlu~io da procesuira g. Vu~urevi}a po pitanju Dubrovnika, niti je predmet protiv
njega proslijedio bilo kojoj zemlji regiona,
kao {to nije na{ao dokaze protiv dr. Gani}a i generala Divjaka.
Imao sam razgovore sa upravnikom
pritvorske ustanove o uslovima boravka
g. Vu~urevi}a te potrebne medicinske
njege, obzirom na njegove godine `ivota i naru{eno zdravlje. Svakodnevno
sam u kontaktu sa porodicom gospodina Vu~urevi}a.
S tim u vezi, moj anga`man i anga`man ambasadora Hrleta su identi~ni, kako po pitanju substantivnog djelovanja, tako i po pitanju intenziteta tog
djelovanja, a sve sa ciljem principijelnog
djelovanja za{tite interesa dr`avljana
Bosne i Hercegovine. To djelovanje se zasniva na jasnom stavu Ministarstva vanjskih poslova BiH da pru`a jednaku i
potpunu za{titu svim gra|anima Bosne
i Hercegovine“, odgovorio je Bori{a Arna ut, am ba sa dor BiH u Srbi ji,
(20.4.2011.).
Sutra...
Mate Lon~ar, tajnik federalnog Ministarstva za bora~kapitanja,u ~etvrtak je podnioneopozivuostavku! Ostavku je, u kratkom razgovoru za Oslobo|enje, objasnio - osobnim razlozima. Puno se toga
nakupilo, ka`eLon~ar,ne `ele}i, za sada,
{ire obja{njavati zbog ~ega se zapravo
odlu~io na taj ~in. Premana{imsaznanjima, jedan od glavnihrazlogatajnikoveostavke su pritisci i prijetnje koje su sa terena stizale njemu i njegovoj obitelji. Kako
god, razlozi ostavke mogu se ~itati i u pismu kojega je tajnik poslao ministru krajemaugusta. Ukratko, nezadovoljan je, pi{e tajnik, na~inom na koji se provodi revizijabora~kepopulacije. Tra`io je od ministraZukanaHeleza, daiz revizorskihtimova isklju~i zaposlenike Ministarstva
“koji su ranijeradili na rje{avanjupredmeta koji se ti~u vojne evidencije, vodili
upravne postupke i rje{avali povla{tene
mirovine, a sada vr{e reviziju“.
A. B.
Ukinut pritvor
bra}i Sinanovi}
Sud BiH ukinuo je ju~erpritvorbra}iSuadu i Fuadu Sinanovi}u, koji se terete za
terorizamzato{to su predsjednici tog suda Medd`idi Kreso poslali paket sa
ru~nombombomka{ikarom, potvrdio je
za SrnunjihovadvokatDu{koTomi}. “Nakonvje{ta~enjautvr|eno je da su Sinanovi}i bezopasni“, rekao je Tomi}. On je rekao da je Tu`ila{tvotra`ilo da se njivabra}e
Sinanovi}pregleda i o~isti od minsko-eksplozivnih sredstava i da nije na|ena nijedna eksplozivna naprava, pa se “ti
momci sada mogu vratiti i mirno `ivjeti“.
Tomi} je dodao da su njegoviklijenti, premasudskojodluci, obavezni da se svakih
sedam dana javljaju u policijsku stanicu,
dok se ne okon~a krivi~ni postupak.
...Pri~a za seharu
Vlada FBiH u dvodnevnoj posjeti Tuzlanskom kantonu
Nik{i} i ministri putuju autobusom
Nermin Nik{i}
^lanovi federalne Vlade s
premijerom Nerminom Nik{i}em na ~elu u ponedjeljak
autobusom putuju u zvani~nu
posjetu Tuzlanskom kantonu.
Tamo }e u utorak, u hotelu
Tuzla, biti odr`ana zajedni~ka
sjednica Vlade FBiH i Vlade
Tuzlanskog kantona. U okviru
posjete, kako je najavljeno iz
Vladinog ureda za informiranje, bit }e odr`an i niz susreta
resornih i kantonalnih ministara, a planirane su i brojne posjete privrednim subjektima i
drugim institucijama TK-a,
mada se u zvani~nom saop}enju ne navodi koje institucije i preduze}a }e posjetiti
gosti iz Vlade FBiH.
iz Vlade je saop}eno samo da
}e “u okviru mjera {tednje, ~lanovi Vlade FBiH u Tuzlu doputovati zajedno autobusom“, a
najavljeno je i vrijeme polaska
iz Sarajeva - u ponedjeljak ispred sjedi{ta Vlade FBiH te da
}e federalni premijer i ministri,
po dolasku, ispred hotela Tuzla
dati izjave za medije.
Radi se o tre}oj sjednici koju Vlada FBiH u ovom mandatu odr`ava s kantonalnim
vladama. Prije sjednice s Vladom TK-a, zajedni~ke sjednice odr`ane su s vladama Bosanskopodrinjskog i Unskosanskog kantona. Na ove susrete ~lanovi Vlade i zaposlenici prate}ih slu`bi putovali su slu`benim automobilima. Ovaj put, kako saznajemo, odlazak autobusom inicirao je sam premijer Nik{i}.
S. [e.
Danas Kongres
SBiH
Danas }e u Domu mladih Skenderija biti odr`an Kongres SBiH. U prisustvu
520 delegata i gostiju, bit }e izabrana nova tijela stranke. “Kongres je koncipiran
u tri dijela: obra}anje predsjednika SBiH
Harisa Silajd`i}a i gostiju, izbor radnih
tijela i usvajanje poslovnika o radu Kongresa te izbori za organe stranke“, izjavio
je za Fenu potpredsjednik SBiH Beriz
Belki}. Potvrdio je da je Haris Silajd`i} jedini kandidat za predsjednika Stranke za
BiH. Belki}, kao dugogodi{nji potpredsjednik SBiH i jedan od najaktivnijih ~lanova ove stranke, nije se kandidirao ni
za jednu poziciju.
8
OSLOBO\ENJE
CRNA HRONIKA
Tijelo mu{karca
na|eno u kanalu
subota, 17. septembar 2011. godine
Tijelo {ezdesetsedmogodi{njeg Smajla Softi}a
iz Kalesije prona|eno je
ju~er ujutro u kanalu pored magistralnog puta
Tuzla - Zvornik, u naselju
Miljanovci kod Kalesije.
Le{ su primijetili voza~i,
koji su potom obavijestili slu`benike Policijske
uprave Kalesija. Softi} je,
kako saznajemo, najvjerovatnije preminuo nakon {to je voze}i bicikl,
do`ivio infarkt, nakon
~ega je skrenuo s puta i
S. K.
pao u kanal.
Nakon plja~ke poslovnice
Elektrodistribucije u Velikoj Kladu{i
Samoubistvo
kod Srebrenika
^e trde set~e tve ro go di{nji O. M, nastanjen u
Tinji kod Srebrenika, u
petak rano ujutro ubio se
u vikendici koja se nalazi u tom mjestu.
O. M. je suicid, kako
nam je potvr|eno iz MUPa TK-a, izvr{io aktiviranjem ru~ne bombe.
Uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su pripadnici Policijske stanice
Srebrenik, a o svemu je
upoznato Tu`ila{tvo TK-a.
A. [e.
Masovna tu~a u Vrbovskoj ulici u Sarajevu
S le|a porezan
kuhinjskim no`em
Oplja~kana poslovnica ju~er nije radila
RAZBOJNIK
uhva}en u Cazinu
Slu`benici Odjela kriminalisti~ke
policije Cazin uhapsili su u ~etvrtak
mu{karca iz VelikeKladu{e, zbogsumnje da je isti dan oplja~kao poslovnicu Elektrodistribucije u Velikoj
Kladu{i.
- Ne samo da je bila u pitanju
oru`ana plja~ka nego je po~inilac
upotrijebio vatreno oru`je. On je
prilikom bijega pucao dovode}i u
opasnost `ivote gra|ana. Na sre}u,
niko nije povrije|en, kazao nam je
Kadir Mehagi}, {ef krim-policije u
Cazinu, uz potvrdu da se hap{enje
odigralo u gradu. Me|utim, zbog istrage koja je u toku, nije mogao otkriti vi{e detalja.
Ipak, nezvani~no se moglo ~uti da
se radi o Hasanu ^elebi}u iz Polja
kod Velike Kladu{e, koji je i ranije
imao posla sa policijom.
On se, naime, sumnji~i da je u ~etvrtak, neposredno pred kraj radnog
vremena, sa pi{toljem u ruci i djelimi~no maskiran kapulja~om dukserice, koju je navukao preko glave,
upao u poslovnicu Elektrodistribucije i zatra`io sav pazar od blagajnice. Nakon {to je pokupio plijen, navodno oko 10.000 KM, razbojnik je
istr~ao vani i poku{avao oteti automobil za bijeg.
Prvo je zaustavio fiat stilo, kojim je
upravljala mlada Kladu{anka.
Me|utim, prestravljena voza~ica je
dodala gas i odjurila, a napada~ je
prema njenom vozilu ispalio nekoliko hitaca. Potom je zaustavio golf,
koji je vozio Bajro Kantarevi}, a
njemu su bile jo{ tri `ene, koje su se
vra}ale iz kupovine. Razbojnik ih je
istjerao iz auta, a potom sjeo za volan i odvezao se. Oplja~kana poslovnicaju~er je bilaprivremenozatvorena, a na pozive se ogla{avao signal
F. BENDER
za faks.
Bra}a Nedim (24) i Kemal
Nukica (26) povrije|eni su u
tu~ikoja se desila u ~etvrtaknave~er u Vrbovskoj ulici u Sarajevu, u sukobu sa bra}omSimbadom i Seidom Kuldija te njihovim prijateljima 16-godi{njim Amirom H. i Muhamedom ^av~i}em (21).
U tu~ikoja se dogodilanedaleko od jednogigrali{ta u toj ulici Nedim Nukica je povrije|en
no`em, dok je njegovom bratu u tu~i slomljen zub, a lak{e
su povrije|eni Seid Kuldija te
Amir H.
Netrpeljivost
Ve} du`evremenaprisutna je
netrpeljivostizme|ubra}eKuldija s jedne i Nukica s drugestrane. Zbog te netrpeljivosti u junu je grupamladi}a, me|ukojima je bio i Nedim Nukica,
napala Seida Kuldiju, kojem je
tadaslomljenaruka. Nakontoga, odnosi izme|u Kuldija i
Nukica, kako izgleda, jo{ su se
vi{e zao{trili. Nedim Nukica
pri~a da su mu ~esto dovikivali da }e ga izbosti ili }e na njega
pucati iz vatrenog oru`ja.
“Nisam to prijavljivaopoliciji, jer sam mislio da pas koji laje ne ujeda i da je to njihova
NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E
PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
O B J AV L J U J E
ZENAN [ABANAC, student postdiplomskog studija Odsjeka za matematiku
Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski
rad pod naslovom:
"Uniformna konvergencija Fourier-Jacobievih redova"
14. 10. 2011. godine (petak) na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo,
sala 428/IV, Ulica Zmaja od Bosne 35, sa po~etkom u 14 sati.
Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.
SEKRETARIJAT FAKULTETA
Nedim Nukica pu{ten iz bolnice, policijal
uhapsila Seida Kuldiju i Amira H, dok sul
Simbad Kuldija i Muhamed ^av~i} ul
bjekstvu • Nastavak ranijih sukobal
prazna pri~a. Brat i ja smo se u
~etvrtak vra}ali sa igrali{ta kada nas je njih 5-6 po~elo ga|ati
kamenjem. Krenuo sam ka
njima, ali sam stao kada sam
im vidio no`eve u rukama.
Potom je odozgo na nas krenula cijela njihova familija naoru`ana letvama“, pri~a NedimNukica,koji je ju~eriza{ao
iz bolnice, nakon {to mu je sa
25 konaca za{ivena rana na
le|ima.
On ka`e da mu je Seid Kuldija pri{ao s le|a i posjekao ga
kuhinjskim no`em.
- Zadobio sam posjekotinu
po slabinama. Dobro sam pro{ao jer ljekarika`u da mi je mogaoo{tetitiki~mu ili bubreg. Kada sam pao na zemlju, njegov
(Seidov, op.a.) dajd`a me dva
puta udario nogom u glavu i
vrat. ^uo sam da neko vi~e:
“Pusti me da ga jo{ koji put
ubodem“. Mom bratuisje~ene
su i ruke dok se borio da nekom
od njihuzme no`. Kada su oti-
{li, pozvao sam taksi i oti{ao u
Hitnu pomo}“, dodaje Nukica.
Na|eni no`evi
Ubrzo je na mjestodoga|aja
do{la policija i obavila uvi|aj.
U neposrednoj blizini prona{li
su dva no`a kori{tena u tu~i.
Ju~er, dva sata iza pono}i zbog
nasilni~kog pona{anja uhap{eni su Seid Kuldija i Amir H,
dok su SimbadKuldija i Muhamed^av~i} jo{u bijegu i za njima se traga.
Podsjetimo, 6. juna grupa
mladi}a u kafi}u Turbo u Ulici Abdurahmana Sirije pretukla je SeidaKuldiju, a potom ga
onesvije{tenog iznijela napolje i stavila u gepek reno megana. Potom su ga negdje povezli, ali im je mladi} ispao iz gepeka u Vrbovskoj ulici. Trojica
osumnji~enih mladi}a su nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu
pu{teni na slobodu jer nije bilo osnova za odre|ivanje pritvora.
D. PAVLOVI]
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITI^KIH NAUKA
NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E
SARAJEVO
Sarajevo, 15. 7. 2011. godine
OGLAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje IRENE JELISI]
pod naslovom „PERSPEKTIVE POLITIKE EVROPSKE
UNIJE PREMA BOSNI I HERCEGOVINI: PREISPITIVANJE KLJU^NIH VRIJEDNOSTI” odr`at }e se u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 15 sati, na Fakultetu politi~kih nauka
Sarajevo.
Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12
sati u Sekretarijatu Fakulteta.
Sekretarijat
OSLOBO\ENJE
CRNA HRONIKA
subota, 17. septembar 2011. godine
Kantonalno tu`ila{tvo
Sarajevo uputilo je sarajevskom Kantonalnom
sudu prijedlog da se Enveru Pa{i}u, osumnji~enom za krivi~no djelo
protiv sigurnosti saobra}aja s umi{ljajem, odredi jednomjese~ni pritvor.
Pa{i} je uhap{en zbog
sumnje da je golfom 3,
kod RTV doma, skrivio
nesre}u u kojoj je poginuo Selmir Sulji} (28) iz
Tuzle, a povrije|eni on i
jo{ tri osobe.
Dk. O.
Predlo`en pritvor
za Envera Pa{i}a
Silovana
12-godi{njakinja?
9
Tridesetjednogodi{nja
Z. P. preksino} je prijavila policiji da je Ilhan I. iz
Biha}a, u mjestu Skokovi kod Cazina, silovao
njenu maloljetnu k}erku.
Rad na ovom slu~aju i
provjeri navoda prijave
preuzeli su inspektori
MUP-a Unsko-sanskog
kantona. Nezvani~no se
moglo saznati tek to da je
`rtva 12-godi{nja M. P, a
vi{e podataka trebalo bi
biti poznato u narednim
danima.
F. Be.
Udes na putu Zvornik - Vlasenica
Poginuo 17-godi{njak,
povrije|ena tri
maloljetnika
Golf nakon udesa
Policija istra`uje ko je od ~etvorice maloljetnika vozio, te ko im je iznajmio automobil
Sedamnaestogodi{nji Vladimir Cvetkovi} iz Mili}a je poginuo, a trojica njegovih vr{njaka i prijatelja su povrije|eni
u udesu koji se desio preksino} na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica u
mjestu Tabana.
Jedan od povrije|enih zbrinut je u tuzlanskom Klini~kom centru i zdravstveno stanje mu je stabilno, dok su ostala dvojica smje{tena na Odjeljenju
intenzivne njege u zvorni~koj bolnici i
nalaze se van `ivotne opasnosti.
Do saobra}ajne nesre}e je do{lo kada je golf A2, vlasni{tvo jedne rent-a-car
agencije iz Mili}a, sletio sa magistralnog
UDAR U DRVO
Golf, vlasni{tvo rent-a-car
agencije, sletio s puta i
po~eo da se prevr}e, te
se zaustavio tek kada je
udario u drvo, a mladi}i
su tada ispali iz vozila
puta i po~eo da se prevr}e. Vozilo sa maloljetnicima zaustavilo se tek kada je
udarilo u drvo udaljeno nekoliko desetina metara od ceste. Svi mladi}i su
prilikom udara i prevrtanja ispali iz vozila, a jedan od njih je zavr{io na drve-
tu i on je jedini bio svjestan kada su mje{tani do{li da im pomognu.
Iz policije je saop{teno da je u ovom
udesu koji se desio oko pono}i povrije|eni maloljetni saputnici S. S, \. S. i A.
P. iz Mili}a, te da im je ljekarska pomo}
ukazana u Domu zdravlja u Vlasenici.
Uvi|aj su ju~er ujutro obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Zvornik radi utvr|ivanja uzoraka saobra}ajne nesre}e, kao i toga ko je
vozio golf. Naime, nakon nesre}e maloljetnici su odbili re}i ko se od njih nalazio za upravlja~em. Pored toga, policija istra`uje da li je rent-a-car ku}a ma-
Donje Dubrave kod @ivinica
Smrtno stradao pri padu sa {tale
Nurija Rakovac, 69-godi{njak iz sela Donje Dubrave kod @ivinica, smrtno je stradao prilikom pada sa krova {tale koja se nalazi u dvori{tu njegove
porodi~ne ku}e. Kako saznajemo iz MUP-a TK-a,
Rakovca su u ~etvrtak ujutro u Slu`bu hitne pomo}i
`ivini~kog Doma zdravlja dovezli ~lanovi porodice, koji su zajedno sa njim radili na rekonstrukciji krova.
loljetnim osobama iznajmila svoje vozilo, te ko je za to odgovoran.
Na~elnik Mili}a i predsjednik Foruma
za bezbjednost gra|ana @ivojin Juro{evi} ju~er je povodom ove nesre}e novinarima izjavio da }e zatra`iti informaciju o pojedinostima ovog udesa, te
odgovor na pitanje kako je mogu}e da
je maloljetnik upravljao iznajmljenim
rent-a-car vozilom.
Interesantno je da se na sastancima Foruma za bezbjednost gra|ana u Mili}ima
i prije razgovaralo o tome da se maloljetnici ~esto mogu vidjeti za volanom.
D. P.
Mostar
“Dovezen je mrtav u prostorije Hitne pomo}i. Prema informacijama koje imamo, on je pao sa krova
{tale i slomio vrat“, kazao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK-a, dodaju}i da se ne}e
raditi obdukcija tijela, s obzirom na to da postoji
mnogo svjedoka doga|aja, a koji su u svojim izjavama potvrdili da se radi o nesretnom slu~aju.
A. [e.
Sa policijskog uvi|aja u Ulici Alekse [anti}a
Na|en dio ljudske lobanje
Sarajevo
Sadiki negirao krivnju za silovanje
Angent Sadiki (27) iz Sarajeva ju~er je u Kantonalnom sudu Sarajevo negirao krivnju po optu`nici sarajevskog
Tu`ila{tva koja ga tereti da je 16. februara 2005. silovao maloljetnu S. [.
Sadikija optu`nica tereti da je S. [. silovao u Ulici Zabr|e
u sarajevskom naselju Rajlovac. Susreo ju je u naselju
[vrakino Selo, a nakon {to je odbila da po|e s njim, na silu
ju je i uz prijetnju da }e je ubiti uveo u taksi kojim su oti{li
u Rajlovac. Kada su do{li u ovo naselje, uhvatio ju je za kosu i uveo u uni{tenu ku}u, te je na spratu u nenamje{tenoj
prostoriji silovao. Optu`nica je podignuta 30. juna, a Kantonalni sud Sarajevo ju je potvrdio 11. jula.
Dk. O.
U~enik [este osnovne {kole u Mostaru prona{ao je ju~er dio
ljudske lobanje u napu{tenoj zgradi u mostarskoj Ulici Alekse [anti}a, potvrdio nam je Sre}ko Bo{njak, glasnogovornik
MUP-a HNK-a. Prema njegovim rije~ima, lobanja je stara mjesec-dva, pa je prvobitna sumnja da poti~e iz posljednjeg rata odba~ena, iako je na|ena na jednoj od linija razdvajanja
tokom posljednjeg rata.
“Specijalna jedinica MUP-a HNK-a je odmah anga`ovana
na pretra`ivanju okoline kako bi eventualno na{li i preostale dijelove tijela. Na lobanji su bili vidljivi i ostaci ko`e i dio
obrve“, rekao je Bo{njak.
On je dodao da ima elemenata prepoznatljivosti, ali za sada nije poznat identitet.
“Provjeravamo i prijave o nestalim osobama na podru~ju
HNK-a“, istakao je Bo{njak.
Dk. O.
10
OGLASI
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
OSLOBO\ENJE
11
REGION
subota, 17. septembar 2011. godine
Kosovski carinici, policajci i EULEX na grani~nim prelazima na sjeveru Kosova
KFOR: Stop ili mi
budemo pucali!
Prelazi na sjeveru Kosova blokirani, KFOR i kosovski carinici na prelazima, a Srbi
na barikadama visokim pet metara. Ta~i poru~io da je akcija uspje{no zavr{ena
Kosovski carinici i policajci, zajedno s pripadnicima pravosudne misije UN-a (EULEX), raspore|eni su u petak ujutro na grani~nim prelazima na sjeveru Kosova, izjavio je kosovski ministar
unutarnjih poslova Bajram
Red`epi.
Red`epi je kazao da je operacija izvedena ne{to prije osam sati i
da su slu`benici kosovske carine i
policije preba~eni helikopterima,
zajedno s pripadnicima EULEX-a,
na grani~neprelazeJarinje i Brnjak
iz obli`njebazeKFOR-a kod Leposavi}a. EULEX }e, naveo je
Red`epi, vr{iti operativni dio poslova na prelazima, a kosovski
slu`benici }e imati tehni~ku ulogu. Po rije~ima Red`epija, raspore|ivanje je proteklo bez problema.
Stigli i radikali
Srbi iz op{tine Leposavi} okupili su se u velikom broju izme|u
sedam i osam sati ujutro na grani~nom prelazu Jarinje zastav{i ispred bodljikave `ice koju su pripadnici KFOR-a u ~etvrtak nave~er postavili zatvoriv{i ovaj
grani~ni prelaz. Vi{e stotina Srba
pristiglo je vlastitim i organiziranim prevozom.
Pripadnici KFOR-a obezbje|uju
Pripadnici KFOR-a obezbje|uju prelaze u punoj borbenoj opremi
^as nad ~asovima
\aci i nastavnici {kola u Leposavi}u u petak ujutro su prvi ~as odr`ali na otvorenom, ispred lokalne crkve. \ake, koji su nosili srpske zastave, ispred
hrama je do~ekao starje{ina protojerej Milomir Vla{kovi}, koji im je rekao da su do{li „na ~as nad ~asovima“, da su na srpskoj zemlji sa koje ne}e nestati
srpski narod, usprkos svim poku{ajima onih koji bi
htjeli da se to dogodi, prenijeli su srpski mediji na
Kosovu.
prelaz u punoj borbenoj opremi,
a na bodljikavoj `ici na dva jezika
postavljena su upozorenje „KFOR,
Stop ili mi budemopucali“, kao i na
engleskom „Stop, I will fire“.
Tako|e, iz Beograda je na Kosovo stigla kolona vozila sa stotinjak ~lanova SRS-a, DSS-a i
desni~arskog pokreta Obraz. Kolona je bila zaustavljena na Jarinju, ali su na Kosovo ipak u{li alternativnim prelazima. Radikali su sa prelaza skinuli upozorenje KFOR-a da }e pucati. Me|u
okupljenima na Jarinju su i ~lanovi udru`enja Istokpravoslavni iz Vojvodine, koji su najavili
da }e danas na to mjesto do}i i
ra{~injeni vladika Srpske pravoslavne crkve Artemije.
S obje strane grani~nih prelaza dio lokalnih Srba proveo je no}
na barikadama koje su postavili,
kao i na nekoliko lokacija u op{tini Leposavi}, Zve~an, Kosovska
Mitrovica i Zubin Potok. Srbi su
dodatno oja~ali barikade kod
Brnjaka, tako da se sada na putu
nalazi gomila zemlje visoka pet
metara. Na Jarinju kamioni neprestano donose {ljunak, tako
da se od barikada prakti~no i ne
vidi prelaz, dok KFOR u stanju
pripravnosti posmatra {ta se de{ava, javlja B92. Glavni tajnik
NATO-a Anders Fogh Rasmussen
posjetio je u ~etvrtak Kosovo i najavio kako }e snage KFOR-a intervenirati bude li potrebno u o~uvanju reda i mira na Kosovu.
Pri{tinskimedijijavljaju da su se
Srbi sa sjeveraMitroviceju~erujutro po~eli okupljati u blizini mosta
na rijeciIbarkojadijeliMitrovicu na
ju`ni, albanski i sjeverni, srpski dio
grada. Kako sa navodi, nekolikostotinaSrbaodr`alo je protesteprotiv
uspostave kosovske vlasti.
Dodik: Sa~uvati mir
Predsjednik RS-a Milorad
Dodik izjavio je da je va`no
sa~uvati mir na sjeveru Kosova. - Razumijem situaciju
u kojoj su Srbi na sjeveru Kosova i solidari{em se s njima.
Problemi su se morali rje{avati kompromisom i dijalogom, a jednostrane akcije
}e sigurno izazvati poreme}aje u nekim mogu}im
situacijama u budu}nosti,
ocijenio je Dodik za Srnu.
On je naglasio da je ~injenica da iza Kosova stoje
zna~ajne i politi~ki jake zemlje i da je bez presedana
njihova arogancija u pogledu aktivnosti i podr{ke Vladi Ha{ima Ta~ija.
Predsjednik usporedne op{tine
na sjeveru Mitrovice Krstimir Panti} izjavio je da Srbi poru~uju Albancima i me|unarodnojzajednici da se ne `ele integrirati u, kako
je rekao, takozvane institucije Kosova. - Srpski narod u Kosovskoj
Mitrovici i Zve~anu brani}e tijelima barikade ukoliko KFOR poku{a da ih nasilno probije, poru~io je
Panti}.
Vlada Srbije saop{tila je da prati i kontroli{e situaciju na Kosovu i
pozvala Srbe da mirno protestuju
i da ne nasjedaju na provokacije.
Uspje{an po~etak
Na ju~era{njoj vanrednoj sjedniciVladeKosovapremijerHa{im
Ta~i je rekao da su na Jarinju i
Brnjaku raspore|eni i slu`benici
Grani~ne policije i carine Kosova.
- To je uspje{anpo~etakuspostavljanjareda i zakona u tom dijeluzemlje, kazao je Ta~i, dodav{i da su
akciju podr`ali KFOR, EULEX i
zemlje velike petorke (SAD, Velika
Britanija, Francuska, Njema~ka i
Italija), kojima je zahvalio na podr{ci u ostvarivanju akcije. Ta~i je
pozvaoBeograd da ne destabiluzuje stanje i da prihvati da je Kosovo
nezavisno, suvereno i nedjeljivo.
Sjednica Savjeta bezbjednosti
UN-a o Kosovu u New Yorku zavr{ena je bez zaklju~ka. Ministar
Vuk Jeremi} tvrdi da ve}ina ~lanica SB-a ne podr`ava jednostran
potez Pri{tine, dok Pri{tina tvrdi
suprotno.
Apel HND-a protiv USKOK-ovih obavijesnih razgovora
Hajka na novinare
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)
Poku{aj zastra{ivanja novinara,
ovim rije~ima Hrvatsko novinarsko dru{tvo (HND) ocjenjuje najavu o pozivanju novinara u Ured
za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK). HND
isti~e da je taj poku{aj posebno
nedopustiv zato {to je potaknut
putem politike. U najve}oj hrvatskoj profesionalnoj novinarskoj
asocijaciji izra`avaju i sumnju da
}e se “i ovog puta ne{to zata{ka-
ti“, a sumnji~avi su i zbog mogu}e
selektivnosti pravde.
Rije~ je o masi informacija o
crnom fondu HDZ-a koje su ve}
danima glavna medijska pri~a.
Tko je lovu u taj crni fond donosio, ili iz crnog fonda ke{ odnosio
pa tro{kario na bezbroj na~ina, istra`iteljima USKOK-a navodno
je ispri~ala biv{a hadezeova blagajnica Branka Pavo{evi}. No,
ova ekskluziva okvalificirana je
preciznom formulacijom: curenje
za{ti}enih informacija iz dr`avnih tijela. Prema Zakonu o ka-
znenom postupku, odavanje
slu`bene tajne u ovakvim slu~ajevima mo`e po~initelja odvesti
iza brave na ~ak pet godina.
HND podsje}a sve novinare
koji eventualno budu pozvani
pred istra`itelje da bez ikakvih
pravnih posljedica mogu koristiti svoje profesionalno pravo, odbitisvjedo~itikako ne bi ugrozilisvoje izvore. Tako pi{e u Zakonu o
medijima i u Zakonu o kaznenom
postupku.
USKOK je zasad ve} usko~io
kod jednog novinara iz Ve~er-
USKOK istra`uje curenje informacija u vezi sa crnim fondom HDZ-a
njeg lista. Prema ocjeni `urnaliste, potraga USKOK-a i policije za
iks ipsilonima koji naokolo distribuiraju navodne tajne iskaze biv{e blagajnice jest poku{aj skreta-
nja pa`nje sa su{tine. A to je,
ka`e, sadr`aj informacija koje su
od presudnog interesa za javnost
Hrvatske.
Jadranka DIZDAR
12
OSLOBO\ENJE
OGLASI
subota, 17. septembar 2011. godine
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO
PROSTORNOG URE\ENJA
BOSNIA I HERZEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF
PHYSICAL PLANNING
Broj: UPI/03-23-2-175/11
Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), ovo Federalno ministarstvo objavljuje
JAVNI POZI V
za uvid u glavni projekat privremeno postavljanje autopraonice unutar kompleksa Zetra, na zemlji{tu
ozna~enom kao k.~. br. 1532 K.O. Sarajevo VI (stari predmjer k.~. 535 K.O. Sarajevo Mahala CXXXVI),
upisana u Zemlji{noknji`nom uredu suda u Sarajevu, vlasni{tvo ZOI '84 - Olimpijski centar 1/1, podru~je
Kantona Sarajevo.
1.
Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa ~lanom 56. stav 4. i 5. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15
dana od dana objavljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e
se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.
4.
Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora KJP ZOI '84 Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo izvr{iti
u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. M. Tita 9a/IV, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.
Sarajevo, 12. 9. 2011. godine
Sarajevo, M. Tita 9a, Tel + 387 33 22 71 88 Fax + 387 33 22 64 20
www.fmpu.gov.ba
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeni~ko-dobojski kanton
Op}ina Zenica
JU O[ „Hamza Humo“ Zenica, Babino
Na osnovu ~lana 88. Zakona o osnovnoj {koli i ~lana 141. Pravila {kole i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport, br. 10-34-12591-1/11 od 12. 9. 2011. godine, raspisuje se
KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjesta
1. Sekretar {kole, 1 izvr{ilac, puna norma, odre|eno radno vrijeme, do 15. 8. 2012. godine
I
Pored op}ih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stru~ne spreme, visoka
stru~na sprema pravnog smjera (~etverogodi{nji studij ili diplomirani pravnik —master), da poznaje rad na ra~unaru - osnovni programi, da ima najmanje tri godine radnog sta`a od sticanja stru~ne spreme na istim ili sli~nim poslovima.
II
Uz kra}u biografiju i prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1. diploma o stru~noj spremi,
2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
3. uvjerenje o dr`avljanstvu,
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
5. dokaz o radnom iskustvu od diplomiranja,
6. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
7. ljekarsko uvjerenje (po prijemu)
Dokumentacija pod rednim brojevima 2, 3, 4 i 7 ne mo`e biti starija od {est mjeseci.
III
U konkursnoj proceduri primjenjivat }e se odredbe Kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog
odnosa nastavnika, stru~nih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 10-38-12116/11. od 5. 7. 2011. godine.
IV
Sa kandidatima }e biti obavljen intervju 30. 9. 2011. godine sa po~etkom u 9 sati u prostorijama {kole. Za kandidate koji
ne pristupe intervjuu smatrat }e se da odustaju od konkursa.
"Lukavactrans" d.d. - u ste~aju
Lukavac
Ul. partizanski put bb
75 300 Lukavac
Broj: 231/11.
Datum: 15. 9. 2011. god.
Na osnovu ~lanova 101, 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku, odluke Odbora povjerilaca, ste~ajni upravnik objavljuje:
O GLAS ZA P RODAJU
V
ukupne imovine ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetanja
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.
Prijave slati putem po{te na adresu: O[ „Hamza Humo“ Zenica, 72 207 Babino bb, sa naznakom za konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidati }e biti obavije{teni u zakonskom roku.
1. Predmet prodaje
1. Nekretnina (zemlji{te i gra|evine)
r/b
JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMO]
KANTONA SARAJEVO
raspisuje
Na osnovu Odluke Federalnog ministarstva zdravstva, broj 06-34-4505/11 od 7. 7. 2011.
godine
KON KU RS
za prijem i izbor ljekara na specijalizaciju za 2011. godinu
1. Urgentna medicina..............................................................................................................2
Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove:
visoka stru~na sprema VII stepen, zavr{en medicinski fakultet
polo`en stru~ni ispit i jedna godina radnog iskustva nakon polo`enog stru~nog ispita
da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili
radi kod zdravstvenog radnika visoke stru~ne spreme privatne prakse
poznavanje jednog stranog jezika
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:
JU Zavod za hitnu medicinsku pomo}
Kantona Sarajevo
Kolodvorska br. 14
Stru~ne slu`be nemedicinskih poslova (protokol)
Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Naziv objekta
(opis nekretnine)
Autobaza sa halom i
zemlji{tem-uprava u
Lukavcu
Identifikacija
objekta
(ZK+m2)
K.^. br. 223/3 i
223/7
19.457m2
Ukupno:
Lokacija
Po~etna cijena.
(KM)
Lukavac
1.640.000,00
1.640.000,00
2. Uslovi prodaje:
1. pisane zatvorene ponude. Otvaranje pisanih zatvorenih ponuda odr`at }e se (u prisustvu lica koja su ponude dostavila)
termin }e biti naknadno utvr|en u prostorijama "Lukavactrans" d.d. u ste~aju, op}ina Lukavac.
2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja neposredno prije odr`avanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) u iznosu od 10% od po~etne cijene ili najvi{e
10.000,00 KM. Uplata osiguranja (depozita) se vr{i na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj 1860001036686166,
Turkish Ziraat bank, uz obaveznu naznaku za koje nekretnine je osiguranje (depozit) upla}en. Uplata osiguranja (depozita) se mo`e izvr{iti i na blagajni ste~ajnog du`nika najkasnije isti dan odr`avanja javnog nadmetanja do 9 sati.
Uplata se vr{i pojedina~no za svaku nekretninu koja je predmet javnog nadmetanja. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponudioca, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.
3. U~esnicima na javnom nadmetanju koji budu progla{eni kupcem upla}eno osiguranje (depozit) se ne}e vratiti, a isto
se ura~unava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko progla{eni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati
postignutu cijenu u roku od 30 (trideset) dana, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja (depozita), a za kupca se
progla{ava kupac koji je drugi po visini ponu|enog iznosa.
4. U~esnicima na javnom nadmetanju koji ne budu progla{eni krajnjim kupcem upla}eno osiguranje (depozit) }e se
vratiti isti dan kada se odr`ava javno nadmetanje na blagajni dru{tva, a sa transakcijskog ra~una u roku od 5 (pet)
dana.
5. Pla}anje postignute kupoprodajne cijene vr{i se isklju~ivo u gotovom novcu upla}enom na transakcijski ra~un u roku
od 30 (trideset) dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja.
6. Imovina se prodaje po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu ne}e uva`iti.
7. Porez i tro{kove, uklju~uju}i i tro{kove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snose kupci.
8. Imovina se ne mo`e prodati ispod nazna~ene cijene, najmanji iznos svake sljede}e ponude je 1.000,00 KM.
9. Imovina koja je predmet prodaje se mo`e pogledati svaki radni dan od 9 do 12 sati.
10. Otvaranje pisanih ponuda odr`at }e se ako bude samo jedan ponu|a~.
11. Sve ostale informacije u vezi sa javnom prodajom se mogu dobiti na navedenoj adresi i na telefon broj 035/553-572.
Ste~ajni upravnik
Esed Hogi}
OSLOBO\ENJE
SVIJET
subota, 17. septembar 2011. godine
Ukoliko Palestinci unaprijede status u UN-u
13
VIJESTI
Izrael strahuje od
sudskog procesa
Netanyahua brine mogu}i sudski postupak zbog jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj
obali • Izrael apeluje na me|unarodnu zajednicu da nastavi da poma`e Palestincima
Izraelski zvani~nici strahuju
da }e Palestinci pokrenuti sudski postupak protiv jevrejskih
naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ako unaprijede svoj
status u Ujedinjenim nacijama. Izraelski list Haaretz pi{e da
je izraelski premijer Benjamin
Netanyahu kazao ameri~kim i
evropskim izaslanicima da ga
brine mogu}e obra}anje Palestinaca Me|unarodnom krivi~nom sudu.
Pet zatvorenika je izgorjelo kada se
zapalio zatvorski kombi u centralnoj
Turskoj, prenosi Fena. Lokalni zvani~nik u gradu Pinarba{i u pokrajni Kajseri Mehmet Ozel rekao je da se vjeruje da je prvo planulo u motoru i da je
vatra brzo zahvatila cijeli kombi. Vojnici paravojnih snaga koji su bili ispred,
nisu bili u stanju da otvore zaklju~ana
vrata na zadnjem dijelu kombija, gdje
su se nalazili zarobljenici. Zatvorenici
su izgorjeli, a vojnici su pretrpjeli {ok.
Agencija AP navodi da su zatvorenici
transportovani iz isto~nog turskog grada Van u drugi zatvor u Istanbulu.
Pregovori
List precizira da je Netanyahu
prenio svoju zabrinutost na
sastancima s izaslanicima SADa, EU i ~etvorke bliskoisto~nih
mirovnih posrednika koji su
doputovali u region s ciljem da
poku{aju da obnove izraelskopalestinske pregovore.
Palestinskim nastojanjima
da postanu punopravni ~lan
UN-a, Izrael i SAD se o{tro protive, tvrde}i da palestinska
dr`ava mo`e nastati samo kroz
pregovore. Netanyahuov portparol Mark Regev odbio je da
komentari{e za AFP sadr`aj
ju~era{njih premijerovih sastanaka s izaslanicima, prenosi
Fena. Me|utim, jedan visoki
zvani~nik vlade, koji je tra`io da
ostaneanoniman, rekao je da bi
palestinskoobra}anjeMe|unarodnom krivi~nom sudu bilo
zabrinjavaju}e jer bi demonstri-
Turska: Izgorjelo
pet zatvorenika
Sporna gradnja jevrejskih naselja na okupiranoj teritoriji
ralo da oni te`e podsticanju
sukoba, umjesto da te`e miru.
On je dodao da s druge
strane “Izrael nema {ta da
brine u ovom slu~aju jer nije
ratifikovao Rimski sporazum
kojim se priznaje Me|unarodni krivi~ni sud i zato nije
obavezan da primjenjuje njegove presude“.
U me|uvremenu, Izrael apeluje na me|unarodnu zajednicu da nastavi da poma`e Palestincima, dok ameri~ki poslanici prijete ukidanjem godi{njih
davanja, ako Palestinska uprava (PU) nastavi da ostvaruje
plan o postizanju dr`avnosti u
UN-u.
Na internet-stranici izraelske vlade se precizira da se PU
ve} suo~ila s ekonomskim i fis-
kalnim neda}ama zbog smanjenja pomo}i donatora.
Ekonomija
Usporavanje rasta ekonomije mo`e se umnogome pripisati fiskalnoj krizi koja trenutno
mu~i PU, a koja je nastala
prvenstveno zbog smanjenja
pomo}i donatora i nesposobnosti da se dobiju zajmovi od
banaka da finansiraju manjak,
dodaje se u izvje{taju pod naslovom “Mjere koje je preduzeo
Izrael radi podr{ke razvoja palestinske ekonomije i socioekonomske strukture“.
Taj izvje{taj }e 18. septembra
u New Yorkubitipodnijetodboru koji ~ini 12 predstavnika EU
i SAD-a i slu`i za pomo} Palestincima. ^lanovi ameri~kog
Kongresa prethodno su upozorili da }e razmotriti oko 500
miliona dolara ekonomske i sigurnosne pomo}i koju SAD
daje Palestincima svake godine,
ako nastave da ostvaruju planove o nezavisnosti, ~emu se protive i Izrael i SAD.
Ipak, neki poslanici su izrazili `elju da saznaju vi{e o tome
{ta Izrael misli o pomo}i Palestincima, prije nego {to donesu
odluku da li da je nastave. J
Street ameri~ko-jevrejska organizacija koja brani pomo}
SAD-a Palestincima, ocijenila je
da se prema izvje{taju izraelske
vlade mo`e zaklju~iti da je nastavak me|unarodne pomo}i
ne samo u interesu PU, ve} i u
interesu Izraela i sigurnosti te
zemlje.
Pobjeda ljevice na parlamentarnim izborima
Danska dobila
prvu premijerku
Ofanziva na Sirt
Pobunjenici su nakon povla~enja u
~etvrtak nave~er, ponovo pokrenuli
ofanzivu na Sirt. Al-Jazeera javlja da su
borci lojalni novoj libijskoj vlasti u
petak zauzeli aerodrom u Sirtu, koji je
bio pod kontrolom snaga biv{eg libijskog lidera Muamera Gadafija i koji se
nalazi na oko 10 kilometara ju`no od
grada, prenosi Fena. Borci libijske
prelazne vlasti u{li su u predgra|a
Sirta i razbili Gadafijevu odbranu na jugu i zapadu grada, na oko osam kilometara od centra, mada su nai{li na
njihov `estok otpor i povla~enje. Jo{ jedno upori{te Gadafijevih snaga uskoro }e, prema najavama pobunjenika,
biti napadnuto. Kolone pobunjeni~kih
vozila napreduju prema Bani Validu.
Ne{to ranije su njihovi polo`aji granatirani od strane artiljerijskih jedinica u
gradu. U me|uvremenu, dan nakon
posjete francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya i britanskog premijer Davida Camerona, u Libiju je doputovao
i turski premijer Red`ep Tajip Erdoan.
Stranke predvo|ene socijaldemokratama
osvojile 89 mjesta u parlamentu, a blok
desnice, predvo|en Rasmussenom, koji je
na vlasti bio posljednjih deset godina, 86
Na parlamentarnim izborima u Danskoj nakon deset godina u opozicijipobijedila je ljevica, a prvi put u povijesti te zemlje na poziciju premijera zasjest }e `ena, 44-godi{nja Helle Thorning - Schmidt. Aktualni premijer Lars Lokke Rasmussen priznao je poraz, javlja BBC.
“Predao sam klju~eve premijerskog ureda Helle Thorning Schmidt. Draga Helle, dobro se
brini njih, samo sam ti ih posudio“, rekao je Rasmussen.
Izlaznost na ovim izborima
bila je 87,7 posto, {to je najve}a
stopa u posljednjih desetak
godina. Stranke predvo|ene
socijaldemokratama imaju 89
mjesta u parlamentu, dok je
blok desnice, predvo|en Rasmussenom koji je na vlasti
bio posljednjih deset godina,
osvojio 86 mandata.
Kako se ocjenjuje, malo je
vjerovatno da }e smjena vlasti izazvati velike promjene, ali
Thorning - Schmidt i njene socijaldemokrate namjeravaju
da uvedu ve}e poreze bankama i bogatim Dancima, pove}aju dr`avna izdavanja, ali i
da izbjegnu neke od mjera {tednje koje je vlada uvela, prenosi Srna.
Danska je trenutno u najgoroj ekonomskoj situaciji od
Helle Thorning - Schmidt nakon progla{enja pobjede
Drugog svjetskog rata. Iako je
~lanica EU, euro nisu uveli.
Thorning - Schmidt je tako|er obe}ala da }e ukinuti o{tre imigrantske zakone koje su
predlo`ile neke stranke dosada{nje vladaju}e koalicije i zaklela se tokom predizborne
kampanje da }e reorganizovati carinsku kontrolu na granicama sa Njema~kom i [vedskom,
koja je ~estokritikovana kao suvi{e o{tra i neuskla|ena sa sporazumima o slobodnom kretanju ljudi i roba unutar granica
Reuters
Evropske unije.
Koalicija, na ~ijem ~elu je
bio Rasmussen, ~esto je bila talac ksenofobi~nih zahtjeva antiimigrantske Narodne partije
da se poo{tre zakoni koji se
odnose na ljude koji poku{avaju da u|u u zemlju.
Nedavna odluka Danske,
koja je ~lanica[engenskogsporazuma, da ponovo uspostavi
grani~nu kontrolu je upravo
donesena pod pritiskom te
partije, koja je bila tre}a po
ja~ini u parlamentu.
Otegi osu|en
na deset godina
Baskijski politi~ar Arnaldo Otegi
ju~er je pred sudom u [paniji osu|en
zbog terorizma na deset godina zatvora, jer je poku{ao da obnovi Batasunu,
zabranjeno politi~ko krilo separatisti~ke organizacije ETA, prenosi Srna.
Otegi, koji je ~lan zabranjene stranke
Batasuna, mo`e da ulo`i `albu na presudu koju mu je izrekao Nacionalni
sud. Otegi je proveo 15 mjeseci u zatvoru zbog prekr{aja povezanih sa
ETA i oslobo|en je 2008, a ponovo je
uhap{en 2009. i od tada je u zatvoru
~ekao sudski proces. Batasuna je zabranjena 2003, jer je dio ETA.
14
OSLOBO\ENJE
BIZNIS I EKONOMIJA
subota, 17. septembar 2011. godine
Udru`enja potro{a~a o pojeftinjenju iz Klasa
Novi uspjeh Pivare Tuzla
Gra|ani }e znati
cijeniti ovu odluku
Uprava Klasa intenzivno provodi konsolidaciju i optimiziranjel
cijelog procesa nabave, proizvodnje i distribucijel
Zdravica za Pivaru Tuzla
Foto: A. [E]KANOVI]
CRNO
PI
VO
ponovo na tr`i{tu
Radi se o visoko kvalitetnom proizvodu, u koji
se unose svi najkvalitetniji repromaterijali
Pivara Tuzla ju~er je prezentirala novi proizvod - Premium
crno pivo. Pored ~elnika ovog
preduze}a, sve~anosti su prisustvovali premijer Tuzlanskog
kantona Sead ^au{evi}, ministar industrije, energetike i rudarstva @eljko Kne`i~ek i direktor
Kantonalne privredne komore
Tuzla Nedret Kikanovi}.
- Jedina smo pivara u BiH koja se odlu~ila na ovakav korak.
Radi se o visoko kvalitetnom
proizvodu, u koji se unose svi najkvalitetniji repromaterijali. Prilikom istra`ivanja sara|ivali smo
s nekim pivnicama iz Londona,
tako da smo do{li do evropskog
proizvoda, kazao je direktor Pivare Tuzla Adnan Imerovi}.
- U prilici smo posjetiti uspje{an kolektiv i promociju uspje{nog proizvoda. To se uklapa
u na{u namjeru da imamo dijalog s onim koji su uspje{ni u poslu te da poku{amo do}i do
na~ina kako da kreiramo poslovnu politiku za narednu godinu, za koju smo obe}ali da }e
Vlada TK-a svojim sredstvima vi{e i ja~e nego do sada pomo}i razvoj privrede, prije svega otvaranje radnih mjesta, poru~io je
^au{evi}.
Crno pivo se ubraja u specijalno lager pivo i odlikuje se jedinstvenim slatkastim okusom i
gor~inom, s udjelom alkohola od
4,7 posto.
A. [e.
Norve{ki
poreznici u
Sarajevu
Predstavnici Porezne uprave
norve{ke regije Stavanger posjetili su Poreznu upravu Federacije
BiH u Sarajevu i razgovarali o saradnji i razmjeni iskustava u oblasti poreza. Gosti su upoznati o poreznom sistemu BiH i Federacije
BiH, poreznim reformama i strategijom daljeg rada PU Federacije
BiH. Dogovorena je saradnja u vidu razmjene pozitivnih iskustava
koje imaju obje porezne uprave, saop}eno je iz PU Federacije BiH.
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Savez udru`enja potro{a~a
BiH poz dra vio je odlu ku
Uprave Klasa da od ponedjeljka, 19. septembra, snizi cijene hljeba i bra{na.
- Odluka Klasa predstavlja
jedan od rijetkih pozitivnih signala sa tr`i{ta i sasvim sigurno je da }e i gra|ani znati cijeniti ovakvu odluku, kazala je
za Oslobo|enje predsjednica
Upra vnog odbo ra Sa ve za
udru`enja potro{a~a BiH Gordana Buli}.
Pomo} dr`ave
- Uvijek se prilago|avamo
uslovima na tr`i{tu. U slu`bi
smo gra|ana punih 109 godina i s njima smo i u dobru i u
zlu, pa smo sada sretni {to na{e vjerne potro{a~e mo`emo
obradovati ni`im cijenama
hljeba i bra{na, naglasio je direktor Klasa Haris Kuskunovi}.
- Ove godine je cijena p{enice ne{to ni`a u odnosu na
pro{lu godinu. Osim toga,
Uprava Klasa intenzivno provodi konsolidaciju i optimiziranje cijelog procesa nabave, proizvodnje i distribuci je, {to je pre du slov za
sni`enje cijena pojedinih artikala iz na{eg asortimana,
dodao je Kuskunovi}.
Udru`enja potro{a~a svako dne vno pri ma ju `al be,
molbe, apele iz svih dijelova
BiH od porodica koje se nalaze u jako te{kom socijalnom
stanju, koje ne mogu sebi
priu{titi ni osnovne `ivotne
namirnice i ova odluka o po-
Gordana Buli}
Haris Kuskunovi}
KLASOVIH 109
GODINA
U slu`bi smo
gra|ana punih 109
godina i s njima
smo i u dobru i u
zlu, pa smo sada
sretni {to na{e
vjerne potro{a~e
mo`emo obradovati
ni`im cijenama
hljeba i bra{na
uklju~iti i dr`ava i osigurati
mjere koje bi olak{ale rad bh.
privrednicima, a samim tim bi
olak{ali i `ivot gra|anima potro{a~ima, istakla je Gordana
Buli}.
jeftinjenju hljeba i bra{na za
njih je do{la u pravi ~as.
- Savez udru`enja je uvijek
apelirao na {to ni`e cijene
prehrambenih namirnica, ali
smo svjesni da na{i `itoprera|iva~i ne mogu nabavljati
p{enicu na svjetskom tr`i{tu
po visokim cijenama, pa je ovdje prodavati po ni`im. Zbog
toga bi se u sve ovo trebala
Bolje rezerve
Ona je ponovila potrebu za
{to boljim dr`avnim robnim
rezervama te dodala kako ~etvero~lana porodica s prosje~nim mjese~nim primanjima za hljeb mjese~no izdvaja oko 20 posto bud`eta.
- Ovakva odluka Klasa sigurno }e obradovati gra|ane
i za{tititi njihove bud`ete,
rekla je.
Klas i dalje prati situaciju na
tr`i{tu `itarica, kao osnovnih
sirovina u proizvodnom procesu, i u skladu s cijenama
formira cjenovnike gotovih
proizvoda.
A. Pe.
Merkur otvorio obnovljeni trgova~ki centar
Dobrodo{lica uz sarajevsko pivo
Kursna - te~ajna lista - broj 182 - 17. 9. 2011. godine.
Na 10.000 kvadratnih metara zaposleno vi{e od 100 radnika
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Slovenski Merkur ju~er je u
sa ra jev skom na se lju Stup
otvorio obnovljeni trgova~ki
centar povr{ine 10.000 kvadratnih metara, u okviru kojeg su i prodajni objekti Drvoprometa - DP marketi, drogerije CM, obu}e [imecki i Borovo te ugostiteljski sadr`aji.
Zaposleno je vi{e od 100 radnika, od kojih 78 radi za Intermerkur Nova.
Dobrodo{licu poslovnim
partnerima i prvim kupcima
za`elio je predsjednik grupacije Merkur Bla` Pesjak. Kazao
je da je ova kompanija nakon
uspje{no zavr{enog postupka
prisilnog poravnanja prihvata nove izazove na tr`i{tu, {to
potvr|uje i otvaranjem ovog
objekta, koji je njihova najve}a investicija u ovoj godini.
Zemlja
EMU
Australija
Kanada
Hrvatska
Ceska R
Danska
Maðarska
Japan
Litvanija
Norveska
Svedska
Svicarska
Turska
V.Britanija
SAD
Rusija
Srbija
[ifra
valute
Oznaka
valute
Jedinica
valute
978
036
124
191
203
208
348
392
440
578
752
756
949
826
840
643
941
EUR
AUD
CAD
HRK
CZK
DKK
HUF
JPY
LTL
NOK
SEK
CHF
TRY
GBP
USD
RUB
RSD
1
1
1
100
1
1
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2011 =
SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2011 =
Kupovni za
devize i
efek.valutu
1.955830
1.466211
1.438535
25.969257
0.079770
0.261945
0.679179
1.847482
0.565032
0.252125
0.212961
1.617964
0.793872
2.238087
1.417835
0.046325
1.936128
Srednji
za devize
Prodajni
za devize
1.955830
1.469886
1.442140
26.034343
0.079970
0.262602
0.680881
1.852112
0.566448
0.252757
0.213495
1.622019
0.795862
2.243696
1.421388
0.046441
1.940980
1.955830
1.473561
1.445745
26.099429
0.080170
0.263259
0.682583
1.856742
0.567864
0.253389
0.214029
1.626074
0.797852
2.249305
1.424941
0.046557
1.945832
USD
BAM
1.57806
2.237352
Sa otvaranja Merkurovog tr`nog centra u Sarajevu
Direktor Intermerkur Nova
Enver [o{ki} rekao je da ovaj
trgova~ki centar svjedo~i o
potpunoj otvorenosti bh. tr`i{ta, ~ime se dokazuje da na
ovim prostorima ima mjesta
za sve. Najavio je otvaranje
sli~nih trgova~kih centara u
Banjoj Luci, Tuzli, Bijeljini,
Foto: D. TORCHE
Biha}u, {to podrazumijeva
novo zapo{ljavanje.
Otvaranje trgova~kog centra Merkur bilo je popra}eno
brojnim sadr`ajima za potro{a~e i djecu. Prve kupce i goste hladnim pivom do~ekala je
i Sarajevska pivara.
H. A.
OSLOBO\ENJE
15
BIZNIS/BERZE
subota, 17. septembar 2011. godine
Novi pogon u kamenolomu Plje{evac
BIRS
1.611,30
930,36
SASX-10
SASX-30
955,24 FIRS
1.026,83
ERS10
1.874,98
974,21
BIFX
Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. septembar/rujan 2011.
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promj.
slu`beni kursa
kurs (KM) (%)
Max.
cijena
Min.
cijena
Koli~ina
(dionice)
Vrijednost
(KM)
Broj
transakcija
KOTACIJA KOMPANIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
I dalji planovi kompanije su vrlo ambiciozni
Foto: S. GUBELI]
INVESTIRANA
~etiri miliona KM
Fabrika za proizvodnju kamenih agregata
ima kapacitet od 300 kubika kamenih frakcija
na sat i automatiziranu proizvodnju
R&R Company, koja posluje u okviru
firme House Milos, pustila je ju~er u rad novu proizvodnu liniju kamenoloma Plje{evac u Rakovici. Kako je re~eno tokom
sve~anog pu{tanja pogona u rad, to je tek
prva faza unapre|enja proizvodnog pogona Plje{evac. Direktor R&R Company Luka Ilak isti~e da su do sada u ovaj pogon
ulo`ena oko ~etiri miliona KM, kada se zavr{e i preostale dvije faze unapre|enja pogona, iznos investicije bit }e vi{e od pet miliona KM. U pogonu je trenutno zaposleno
40 radnika. Ova fabrika za proizvodnju kamenihagregata ima kapacitet od 300 kubnih
metara kamenih frakcija na sat i potpuno
automatiziranu proizvodnju, gdje je isklju~enutjecajradnesnage od ulaskakamena u proizvodnju do utovara.
Za{ti}eni radnici
- Osmislili smo postrojenje koje ima najmoderniju proizvodnju, radnici su potpuno za{ti}eni na radu, kao i okoli{. Cilj nam
je da automatizmom postignemo {to vi{e
kapaciteta, obuhvatimo ve}e tr`i{te i pove}amo konkurentnost. Uvijek na kraju
odlu~uje cijena, koncesija je svima ista, a
mo`emo u{parati jedino tehnologijom,
poja{njava Ilak.
Za po~etak, postrojenje }e proizvoditi
osam vrsta frakcija, toliko tr`i{te tra`i, i
mo}i }e snabdijevati kupce koji su udaljeni 60 do 70 kilometara. Franjo Milos, direktor firme House Milos, kazao je kako }e u
drugoj fazi unapre|enja pogona biti instaliran automatski utovar kamenih frakcija, a
u tre}oj fazi postrojenje za otpra{ivanje, koje }e kamenu pra{inu usisavati iz okoline i
pospremati u silose i time {tititi okoli{. I dalji planovi kompanije su vrlo ambiciozni.
[ansa za razvoj
- Iako u krizi nije popularno govoriti o planovima, sigurno je da imamo plan otvaranja novih proizvodnih pogona idu}e godine, ali to zavisi od raspolo`ivih sredstava.
Normativnim aktima imamo reguliranu
dozvolu zaprostor od 100 hektara za eksploataciju i mi tu vidimo {ansu za razvoj, rekao
je on.
Ovomprilikom je najavljenootvaranjekamenoloma u Kiseljaku, u koji }e u prvoj fazibitiinvestirano oko dva miliona KM.Kompanija je do sada kamenim frakcijama pokrivala 40 posto tr`i{ta Sarajeva i sada }e zasigurno imati najkonkurentniju cijenu kamenog agregata na ovom tr`i{tu koje je veliki potro{a~. Posebno se mnogo o~ekuje od
radova na autoputu na koridoru 5c, na dionicama oko Sarajeva.
J. Sa.
MEGGLE - Sve~anost otvaranja novog
logisti~ko-distributivnog centra u Posu{ju
Prisustvo MEGGLEA u Bosni i Hercegovini u zadnjih dvadeset godina popra}eno je stalnim
usavr{avanjem u svim domenima rada, kako u proizvodnom procesu Mljekare, tako u
prodajnom i marketin{kom dijelu.
Razli~iti proizvodi za
bezbrojne zahtjeve
MEGGLE grupa poslu`uje razne
segmente tr`i{ta:
Sa svje`im mlije~nim proizvodima
poduze}e se obra}a s jedne strane krajnjim potro{a~ima, a s druge strane
nudi posebna rje{enja za Catering, za dru{tvenu
prehanu, hotelijerstvo i ugostiteljstvo.
Ve} od 60-ih godina poduze}e je poznato po
svojim specijalitetima iz maslaca. Tada je MEGGLE iznenadio sa za~injenim maslacem. U
me|uvremenu, MEGGLE nudi pored maslaca,
maslac na bazi jogurta i pripravke iz maslaca u
najrazli~itijim varijantama, tako|er i kao kruh
baguettes u raznim okusima.
Pored mlije~nih proizvoda, proizvodni asortiment obuhva}a i funkcionalne proizvode u
prahu za prehrambenu i farmaceutsku industriju.
Mlije~ni sastojci se koriste u bjelilu za kavu,
hrani za dojen~ad, pekarskim i slatkim
proizvodima te slu`e osim toga za oplemenjivanje gotovih jela, primjerice mlije~nih deserta,
kao i mesnih i kobasi~arskih proizvoda.
Kao me|unarodno vode}i proizvo|a~ farmaceutske laktoze, poduze}e snabdijeva farmaceutsku industriju {irom svijeta inovativnim nosivim supstancama.
U marketin{kom i prodajnom dijelu, kao
vode}i brand na tr`i{tu, poduze}e ~ini veoma
bitan korak u stalnom pobolj{anju i unapre|enju sistema poslovanja i ula`e u jedan novi
distributivno-logisti~ki centar, koji je od velikog zna~aja za ekonomski protok roba za
cjelokupnu regiju.
Otvaranjem ovog logisti~kog distributivnog
centra u Posu{ju osiguravamo fleksibilnost i apsolutnu mogu}nost prilagodbe svim zahtjevima
tr`i{ta kako doma}eg, tako i susjednih zemalja u
regiji. Ovaj projekat je jo{ jedna platforma za
daljnja ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.
M. O.
11,02
-0,86
11,03
11,01
332
3.660,16
4
4,31
1,64
3,92
3,70
6,20
-2,27
-2,96
0,15
2,49
-0,04
4,31
1,64
3,92
3,70
6,20
4,31
1,64
3,91
3,70
6,17
855
19.854
131
188
591
3.685,05
32.560,56
513,00
695,60
3.659,03
2
1
2
3
3
42,37
41,00
38,00
34,80
33,90
82,65
76,00
95,00
81,50
0,00
1,23
2,87
2,35
0,18
-5,00
-5,00
0,21
0,09
42,37
41,00
38,00
34,80
33,90
82,65
76,00
95,00
81,50
42,37 120.000
41,00
178
38,00 123.253
34,80 15.000
33,90 5.000
82,65
6.811
76,00
698
95,00 4.200
81,50
7.500
50.844,00
72,98
46.836,14
5.220,00
1.695,00
5.629,29
530,48
3.990,00
6.112,50
1
1
3
1
2
2
1
2
2
19,66
3,00
63,00
9,48
69,90
27,19
29,10
63,00
3,00
-1,72
0,00
0,90
2,21
1,30
2,61
-2,97
-2,23
0,33
19,70
3,00
63,01
9,50
69,90
27,50
29,10
63,00
3,00
19,61
3,00
63,00
9,25
69,90
26,90
29,10
63,00
3,00
236
53
460
2.371
570
126
4.077
100
100
4.638,76
159,00
28.980,50
22.466,00
39.843,00
3.426,00
118.640,70
6.300,00
300,00
2
1
5
2
1
3
3
1
1
0,38 -14,64
2,90 0,00
2,40 9,09
0,40
2,90
2,40
0,36
2,90
2,40
2.550
337
291
958,00
977,30
698,40
3
1
1
KOTACIJA FONDOVA
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO
ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA
ZIF MI GROUP DD SARAJEVO
ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO
ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO
KOTACIJA OBVEZNICA FBiH
FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. A
FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. B
FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. C
FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. D
FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. E
FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J
FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K
FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M
FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N
PRIMARNO SLOBODNO [email protected][TE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
FAMOS D.D. SARAJEVO
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO
JP HT DD MOSTAR
IK BANKA DD ZENICA
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
RMU BANOVICI DD BANOVICI
RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST
[IPAD KOMERC DD SARAJEVO
SEKUNDARNO SLOBODNO [email protected][TE
ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO
POBJEDA RUDET DD [email protected]
[IPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO
Banjalu~ka berza Kursna lista za 16. septembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo
Srednji
kurs
(KM)
Promj.
kursa
(%)
Max.
cijena
Min.
cijena
Koli~ina
(dionice)
Vrijednost
(KM)
0,47
0,5
0,57
1,57
2,4
-16,67
0
-0,63
0,47
0,5
0,57
1,57
0,47
0,5
0,57
1,57
596
450
600
1.878
280,12
225,00
342,00
2.948,46
0,05
4,33
3,81(A)
4,56
6,12
-1,96
3,1
0
1,11
-1,13
0,05
4,33
3,81
4,56
6,13
0,05
4,32
3,81
4,56
6,1
6.106
142
20
20
3.185
305,30
614,44
76,20
91,20
19.493,00
5,26
0
0
-15,83
-9,09
0,04
-0,27
0,9
-0,46
-0,63
0,53
0,2
0,34
0,03
0,101
100
90,55
40,5
38,33
38,97
36,27
36,49
0,2
500
0,34
543
0,03 462.544
0,101
5.276
100
10
90,51 50.969
40
33.744
38,22 98.487
38,3 68.300
36,27
3.750
35,6 64.600
100,00
184,62
13.876,32
532,88
1.000,00
41.533,51
13.560,38
37.693,00
26.494,75
1.360,12
23.140,55
BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA
Banjalu~ka pivara a.d. Banja Luka
ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli}
Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka
ZIF VB fond a.d. Banja Luka
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka
SLOBODNO BERZANSKO [email protected][TE - [email protected][TE AKCIJA
Boska RK a.d. Banja Luka
Mljekara a.d. Banja Luka
Rekreaturs a.d. Banja Luka
Rafinerija nafte a.d. Brod
Jahorina osiguranje a.d. Pale
Republika Srpska - stara devizna {tednja 3
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5
NAFTA
113,41
$
0,99 %
PLIN
3,82
$
1,26 %
0,2
0,34
0,03
0,101
100(A)
90,54
40,19
38,27
38,79
36,27(A)
35,82
ZLATO
1.790,50
$
0,51 %
P[ENICA
796,25
$
0,135 %
SREBRO
KUKURUZ
40,16
704,25
$
1,67 %
$
0,53 %
16
OGLASI
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
OSLOBO\ENJE
OGLASI
subota, 17. septembar 2011. godine
17
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o poni{tenju konkursa, broj 3098/11 od 2. 9. 2011. godine,
PONI[TAVA SE JAVNI KONKURS
za imenovanje ~lanova Uprave Dru{tva - direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik - Bila, koji je objavljen u dnevnim glasilima "Avaz"
i "Oslobo|enje" od 17. i 18. 3. 2010. godine, a istovremeno:
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa za imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik — Bila, broj 3099/11 od 2. 9. 2011. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU
"Abid Loli}" d.o.o. Travnik - Bila raspisuje:
KONKURS
za imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik - Bila
Imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora izvr{i}e se na period od 4 godine i to na
slijede}e pozicije:
1. Direktor Dru{tva
2. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove
3. Izvr{ni direktor za ekonomsko-pravne poslove
Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uslove:
- za poziciju pod rednim brojem 1
Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, tehni~ke, ekonomske ili pravne struke,
- za poziciju pod rednim brojem 2
Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, tehni~ke struke,
- za poziciju pod rednim brojem 3
Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, ekonomske ili pravne struke.
Pored navedenih uslova, kandidati za direktora i izvr{ne direktore treba da ispunjavaju slijede}e
uslove:
- da su dr`avljani BiH,
- da posjeduju radno iskustvo od 5 (pet) godina na rukovodnom polo`aju za poziciju br. 1, a
za poziciju br. 2 rudarski fakultet sa polo`enim stru~nim ispitom (ZOR),
- da nisu na funkciji u politi~koj stranci,
- da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aj nespojiv sa du`no{}u direktora 5 (pet) godina
od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne,
- da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru
nadle`nosti Uprave,
- da su ostvarili uspje{ne rezultate tokom rada,
- da imaju reference uglednog stru~njaka u svojoj oblasti,
- da imaju reference organizacionih i menad`erskih sposobnosti i
- da imaju program rada za period na koji se imenuju.
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz prijavu na konkurs i biografiju, du`ni
u originalu ili ovjerenoj kopiji prilo`iti slijede}u dokumentaciju:
- diplomu visoke stru~ne spreme odgovaraju}e struke,
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- ovjerenu izjavu da ne vr{e funkciju u politi~koj stranci,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u direktora 5 godina od
dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, izdato od nadle`nog
MUP-a (ne starije od 3 mjeseca),
- uvjerenje da nisu osu|ivani za prekr{aj nespojiv s du`no{}u direktora 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, izdato od nadle`nog op}inskog suda (ne starije od 3 mjeseca),
- ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje
aktivnosti u okviru nadle`nosti direktora i
- program rada za period na koji se imenuju.
Kandidati su du`ni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovaraju}e dokaze o ispunjavanju
uslova koji se ti~u ostvarenih rezultata tokom rada, referenci uglednog stru~njaka, te organizacionih
i menad`erskih sposobnosti.
Nadzorni odbor }e na pozicije ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora imenovati one kandidate koji po menad`erskim znanjima i iskustvu, te ponu|enom programu rada, najbolje odgovaraju za izvr{enje operativnih i poslovnih potreba Dru{tva.
Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Kandidati su du`ni dostaviti prijave sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju i potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, na adresu:
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo RMU "Abid Loli}" d.o.o.
Travnik - Bila, 72 281 Han-Bila, Travnik.
sa naznakom "Konkurs za imenovanje ~lanova Uprave" - Komisija za imenovanje.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
SANSKI MOST
Na osnovu Odluke o zasnivanju radnog odnosa i raspisivanja konkursa direktora Javnog komunalnog preduze}a Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most, br. 02-440/11 od 6. 9. 2011. godine, te ~lana 9. Pravlinika
o radu JKP VIK d.o.o. Sanski Most, raspisuje se
J AV NI K O NK URS
za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta sekretara preduze}a
I Opis pozicije sekretara preduze}a
- Organizuje, rukovodi i prati rad Sektora za pravne i kadrovske poslove, prati izmjene i dopune poslova
i obezbje|uje potrebnu literaturu.
- Pu`a pravnu pomo} i obrazla`e (pismeno i usmeno) na Nadzornom odboru dato mi{ljenje i prijedlog
za odlu~ivanje.
- Zastupa Preduze}e (na osnovu date punomo}i) pred pravosudnim organima.
- Poma`e direktoru Preduze}a u provo|enju zakonitosti rada i odlu~ivanju.
- Pru`a stru~nu pravnu pomo} zaposlenim, komisijama i sindikatu.
- Brine o blagovremenom sastavljanju i realizovanju odluka, zaklju~aka i rje{enja direktora i Nadzornog
odbora.
- Vr{i neposredni uvid o realizaciji plana oko provo|enja HTZ mjera.
- Izvr{ava odluke direktora Preduze}a i Nadzornog odbora kojima podnosi izvje{taj.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Pravilnicima i Statutom preduze}a i drugim op}im aktima.
II Op}i - op{ti uslovi
- da je dr`avljanin BIH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat bilo koje disciplinske mjere na bilo kojem nivou u FBIH
u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1 Ustava BiH.
III Posebni uvjeti
- da ima visoku stru~nu spremu - zavr{en pravni fakultet, VII stepen,
- najmanje godinu dana sta`a u struci,
- poznavanje rada na ra~unaru
IV Potrebna dokumentacija
- prijava sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefon,
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena fotokopija li~ne karte,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak( ne stariji od 3 mjeseca)
- potvrda o radnom iskustvu,
- ovjerena kopija diplome,
- ovjerena izjava na okolnosti iz ta~ke II alineja 3. i 4.
V Podno{enje prijave
Javni konkurs }e biti objavljen na oglasnoj plo~i JKP VIK d.o.o. Sanski Most, te u dnevnom listu
Oslobo|enje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentaciju se
mogu podnositi li~no u Upravu preduze}u na protokol ili po{tom preporu~eno.
Blagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
Sa kandidatima koji dostave uredne i blagovremene prijave Konkursna komisija koju }e imenovati direktor obavit }e intervju.
Prijave se dostavljaju na adresu: Javno komunalno preduze}e Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most,
Me{e Selimovi}a bb, Sanski Most, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenog radnog
mjesta sekretara preduze}a“.
OSLOBO\ENJE
18 SARAJEVSKA HRONIKA
subota, 17. septembar 2011. godine
Donacija Op}ine Centar
JU Dom zdravlja KS-a
U ~ast hrabre Christine Witcutt
Priredba u Centru
“Vladimir Nazor”
Po otvaranju 2001. godine, Centar je imao 27 djece, a danas
vi{e od 60 u~enika poha|a ovu edukacionu ustanovu
Opremu je obezbijedila op}inska Slu`ba civilne za{tite
Vrijedni aparati
za hitne slu~ajeve
Uru~eno pet mobilnih EKG ure|aja, pet setova za
reanimaciju, te pet prenosnih oksigenatora, ~ija
vrijednost iznosi 22.464 KM
Op}ina Centar donirala je JU
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
medicinskuopremu, vrijednu 22.464
KM, koja uklju~uje pet mobilnih
EKG ure|aja sa nepromo~ivom torbom za no{enje, pet setova za reanimaciju u aluminijumskim koferima
i pet prenosnih oksigenatora u torbama. Sve~ano uru~enje donacije
uprili~eno je ju~er u ovoj ustanovi,
a tom prilikom na~elnik Centra
D`evad Be}irevi} i prim. dr. Milan
Miokovi}, v. d. direktor JU Dom
zdravlja KS-a, potpisali su ugovor o
primopredaji donacije.
Na~elnik Be}irevi} je najavio da }e
ovakvih donacija biti i u narednom
periodu, te dodaokako je ve}inaambulanti u ovoj op}ini obnovljena sa
potrebom opremom za timove porodi~ne medicine, kako bi gra|anima bila pru`ena {to bolja ljekarska
pomo}.
“Ova donacija potvr|uje veoma
dobru saradnju JU Dom zdravlja s
Op}inom Centar, a koja }e umnogome pru`iti kvalitetniju zdravstvenu
za{titu na{ih gra|ana“, naglasio je dr.
Miokovi}.
Doniranu opremu za Organizacionu jedinicu Dom zdravlja Centar Vrazova obezbijedila je op}inska
Slu`ba civilne za{tite. Rije~ je o nastavku uspje{ne saradnje Op}ine i DZ
Centar, kao i rada na preventivnom
djelovanju za{tite zdravlja i eventualnog spa{avanja gra|ana op}ine u
slu~aju prirodnih i drugih nesre}a.
Doniranje ove opreme realizirano je
u okviru Zakona o civilnoj za{titi i
osim {to }e se koristiti u svakodnevnom radu timova porodi~ne medicine, njena osnovna namjena je
upotreba u vanrednim okolnostima
u slu~aju elementarnih nepogoda.
Mr. BABI]
Rukohvati u pet
starogradskih ulica
Zavr{eno je postavljanje rukohvatneograde u UliciPaje1-3, du`ine32
metra, a u toku je postavljanje rukohvata i u Ulici Ho{in brijeg 4.
Iz Slu`be za komunalne poslove
i investicije Starog Grada kazali su
nam da su postavljeni pocin~ani rukohvati s boljom antikorozivnom
za{titom. U sklopu ovog projekta
planirano je postavljanje rukohvatnih ograda na jo{ pet lokacija.
Ukupna vrijednost radova je 25.903
KM, a snosi ih Op}ina. Izvo|a~ radova je Fad` Company d.o.o.
U Centru “Vladimir Nazor“
ju~er je, uz prisustvo brojnih
gostiju, uprili~ena sve~ana priredba povodom obilje`avanja
10. godi{njice rada Odjela za
edukaciju i rehabilitaciju djece
i omladine s umjerenim i te`im
intelektualnim i drugim pote{ko}ama “Christine Witcutt“.
Me|u prisutnima su bili predstavnici op}ina, Gradske uprave Sarajeva, veliki broj roditelja,
te gosti iz [kotske.
Rije~ je o projektu koji traje
ve} deset godina, a u kojem
zajedni~kim snagama doma}ini i prijatelji iz [kotske
podr`avaju sve tretmane koji se
ti~uzajedni~kograda sa djecom
sa umjerenim i te`im intelektualnim pote{ko}ama.
Pedagog Centra “Vladimir
Nazor“ Berka Klini} istakla je
va`nost ovog projekta, koji je od
izuzetnog zna~aja podjednako
i za djecu i za roditelje.
- Ova djeca su uglavnom bila u ku}ama, nisu imala priliku
da budu na nekom stru~nom
tretmanu. Centar im je omogu}io da budu uklju~ena u
stru~ne tretmane, ali i da njihovim roditeljima ujedno olak{amo obavljanje profesionalnih i
drugih obaveza. Djeca ovdje
borave od osam do 16 sati. Sa
njima radi tim stru~njaka, od
defektologa do socijalnih radnika… Kroz odre|ene tretmane posti`u rezultate koji su u
granicama njihovih mogu}nosti, kazala je Klini}.
Nastup djece i pokloni za prijatelje iz [kotske
Direktor Zulfo Ahmetovi} je
izrazio zadovoljstvo saradnjom,
te se prisjetio gospo|e Witcutt,
koja vi{e nije me|u nama, ali
njen lik i djelo ostaju upam}eni
i usa|eni u srce svakog ~ovjeka
koji `eli pomo}i ovoj djeci.
- Danas se sje}amo Christine Witcutt, jedne hrabre i humane `ene koja je i u najte`im
Po isteku roka za izmirenje dugova
Uklonjene ba{te pred
FIS-om, u Radi}evoj...
Nakon{to je Op}inskovije}e
Centar na augustovskoj sjednici jednoglasno usvojilo zaklju~ak u kojem se navodi da se
vlasnicima ugostiteljskih objekatadaje rok do 31. augusta ove
godine da neizostavno izmire
dugovanja, neke od ba{ti su i
uklonjene.
Iz Op}ine su kazali kako su
na ovakav potez bili primorani najprije zbog bahatog pona-
Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama
Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg
lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.
vremenima pomagala gra|anima Sarajeva i BiH, istakao je
Ahmetovi}.
U projekat Centra 2006. godine uklju~ila se i Op}ina Novo
Sarajevo te Vlada KS-a, a kasnije i Grad Sarajevo. Me|u prisutnima su bili i predstavnici Fondacije “Christine Witcutt“ iz
E. G.
Edinburga.
Foto: D. ]UMUROVI]
{anja pojedinih korisnika javnih povr{ina. Slu`ba za upravu za prostorno ure|enje i
komunalne poslove Op}ine
Centar uputila je obavijest
svim korisnicima javnih povr{ina da do zadanog roka
izmire sva dugovanja po osnovu kori{tenja javnih povr{ina
za ugostiteljsku, trgovinsku
djelatnost, kao i za razne vidove manifestacija.
- Rije{ili smo u potpunosti
problem sa ljetnim ba{tama.
Neki od njih su izmirili dugovanja u zadatom roku, dok
smo neke uklonili, kazao nam
je ju~er na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}.
Tako su, izme|u ostalih,
uklonjeni stolovi ba{ti ispred
FIS-a, neke od onih u Radi}evoj
J. M.
ulici i na Ciglanama.
OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKA HRONIKA 19
[email protected]
KU]A KOD BOSMALA Bez rje{enja problema na petoj transverzali
TELEFON 276-982
subota, 17. septembar 2011. godine
Vlasnik se `alio sudu
Izgradnju saobra}ajnica u
Kantonu Sarajevo dobrim dijelom ko~e procedure oko rje{avanja imovinskopravnih odnosa. Iz tog razloga na zavr{etak izgradnje pojedinih cesta ~eka se
i po nekoliko godina.
Primjera je mnogo, a mo`da
jedan od najboljih bio je zapadni prilaz gradu, ~iji je tok izgradnje prenijet u svjetskim medijima i koji je opisan kao najsporija izgradnja ceste u historiji.
Jo{ jedna saobra}ajnica ~eka
na zavr{etak ve} nekoliko godina, a rije~ je o petoj transverzali. Zavr{etkom spomenute saobra}ajnice na{a infrastruktura
dobit }e mnogo jer }e se njom
povezati glavne gradske ulice sa
tranzitom.
U ovomslu~ajuostao je jedan
posjed, ta~nije ku}a, koji je ekspropisan rje{enjem Op}inskog suda, ali je zbog `albe ranijegvlasnikanekretninapokrenut postupak pred Kantonalnim sudom.
- Raniji vlasnik nije bio zadovoljan visinom naknade za ekspropisane nekretnine koja je
Raniji vlasnik nije bio zadovoljan visinom naknade
dosu|ena u prvostepenom
vanparni~nom postupku pa je
u februaru pro{le godine izjavio
`albu na rje{enje Op}inskog
suda u Sarajevu, kazala nam je
Ljiljana Pelidija, v.d. direktora
Zavoda za izgradnju Kantona
Sarajevo.
Prema Pelidijinim rije~ima,
nakon{to se okon~avanparni~ni
postupak u kojem se odre|uje
naknada za ekspropisanenekretnine i nakon {to ona bude ispla}ena vlasniku, imovinskopravniodnosi na ovomlokalitetu bit }e u potpunosti rije{eni.
Iz Zavoda za izgradnju su
naglasili kako imaju obezbije|ena sredstva za isplatu naknade za ekspropisane nekretnine, ali o tome kada bi se
gradnja pete transverzale mogla zavr{iti, nismo dobili inforS. Hu.
maciju.
Malonogometni
turnir osnovaca
Uposlenici KJKP Rad zavr{ili su asfaltiranje
kraka Nahorevske ulice, za koje je Op}ina Centar izdvojila ne{to vi{e od 15 hiljada maraka.
Prema elaboratu, izme|u brojeva 147 i 155,
du`ine 113 metara i prosje~ne {irine 3,5 metara, ura|eno je izdizanje kanalizacionih {ahtova i zatvara~a za vodu, te ugra|en uli~ni sli-
Za
~ist zrak
U povodu 22. septembra -
vnik sa re{etkom i tri poklopca za kanalizacione {ahtove. Nakon {to je oja~ana konstrukcija kolovoza i ura|ena izmjena popre~nog
nagiba saobra}ajnice, ugra|eni su betonski
ivi~njaci u du`ini 25 metara i na kolovoz
postavljen zavr{ni sloj asfalta debljine sedam centimetara.
S. Hu.
Pro~i{}eno korito Miljacke
Podignuta brana na Bentba{i
Zbog dugog perioda bez padavina i visokih
temperatura rijeka u na{em glavnom gradu,
Miljacka ovo ljeto ima izuzetno nizak vodostaj.
Sarajlije su tako bile primorane da se skoro cijelo ljeto nose sa neugodnim mirisom koji se iz korita rijeke {irio gradom.
Me|utim, sino} su radnici firme “Elmax“,
pustili akumuliranu vodu na Bentba{i koja bi trebala pobolj{ati kvalitet vode u Miljacki, ali i
uspostaviti ekolo{ki prihvatljiv protok vode i
koliko-toliko smanjiti neugodne mirise. Za podizanje brane saglasnost je dalo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Op}ina Stari Grad.
VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55,
Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18,
Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic
7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha}
13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13,
Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi
Grad 20.30)
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16,
Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59,
Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic
6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha}
07.28 (u okviru ove linije; Zenica
05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18,
Novi Grad 00.40)
MUP
122, 206-666, 207-777
Vatrogasci
123, 664-115
Hitna pomo}
124, 611-111
NARKO NE
223-333
Pomo} ovisnicima
062/127-751
Porodi~no savjetovali{te
209-112
Nasilje u porodici
222- 000
033/ 223-366, 1209
Klini~ki centar
297-000
Op}a bolnica
285-100
Bolnica Podhrastovi
297-281
Veterinarska stanica
767-025
Prijava tel. kvarova
1272
Telefonski brojevi
1182
Elektrodistribucija
080 02 01 33
Vodovod
210-707, 220-435
Kanalizacija
203-059,668-259
Toplane
650-979, 650-956
Sarajevostan
276-690
KJKP Rad
658-038
Eko telefon
660-000
Ta~no vrijeme
125
[tab CZ KS
472-636, 443-720
Operativni centar Civilne za{tite
121
Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100
Dimnja~ar
616-105
Sarajevogas
272-980, 272-981
Gras
293-333
Velepekara
648-505
Bakije
533-763
Pokop
551-370
Pogrebno dru{tvo Jedileri
712-800
Uprava za inspekcijske poslove KS
770-156, od 8 do 14 sati,
061/252-252, od 14 do 22 sata
Autobuska stanica
213-100
@eljezni~ka stanica
655-330
Aerodrom Sarajevo
289-100
Izgubljeni prtljag
289-105
Turisti~ki centar
220-724
BIHAMK, pomo} na cesti
1282
Informacije o stanju na putevima 1282
BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444
Me|unarodni telefonski brojevi
1183
CENTROTRANS - Pozivni centar
090 292 100
^eka se zavr{etak vanparni~nog postupka kako bi se
uspostavila veza glavne gradske magistrale sa tranzitom
Asfaltiran krak Nahorevske
Dolasci u Sarajevo iz:
[email protected] TELEFONI
AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15,
Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/
Geteborg 10, Frankfurt 10.30, Minhen
12.55, Budimpe{ta 14.50, Keln 16.55,
Istanbul 19, [tokholm 20.50
Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.15, Cirih 12.45,
Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20,
Zagreb 15.45 i 22, Keln 16.25, [tokholm/
Geteborg 17.35, Frankfurt 17.45,
[tokholm 20.10, Beograd 21.55
AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam
~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara
utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-
Svjetskog dana bez automobila, na atletskom poligonu stadiona Ko{evo }e biti odr`an malonogometni turnir u~enika
osmih razreda osnovnih {kola
op}ine Centar, pod nazivom
Za ~ist zrak. Turnir, ~iji su organizatori Savjet MZ Hrastovi Mrkovi}i i sportska sekcija MZa, po~inje danas, a otvori}e ga
na~elnik D`evad Be}irevi}.
Finalne utakmice igra}e se
22. septembra na otvorenom
igrali{tu FIS-a.
Isklju~enja struje
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja od 9 do 17
sati bez struje }e ostati trafopodru~ja: STS Govedovi}i,
Rijeka, Durakovi}i, Delija{i i
Boljanovi}i.
botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko
Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag
utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt,
Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom
u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom,
srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom
u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati,
Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-
[email protected] APOTEKE
BA[^AR[IJA
MARINDVOR
NOVO SARAJEVO
^ENGI]-VILA
[email protected]
DOBRINJA
ILIJA[
[email protected]]I
VOGO[]A
INFORMACIJE O LIJEKOVIMA
272-300
714-280
713-831
721-620
762-180
766-380
428-810
428-220
424-250
223-399
PORODILI[TA
4
18
ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko
svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan
u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao
i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim
nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30
sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki
dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8,
Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30
sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30,
7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14,
15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i
DJEVOJ^ICE
DJE^AKA
13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30,
19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim
subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan
osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45,
12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i
16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u
21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom,
utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30,
9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i
18.30 sati.
20
OSLOBO\ENJE
KULTURA
subota, 17. septembar 2011. godine
Javni protest Envera Had`iomerspahi}a
Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju
i promet namje{taja
Na osnovu ~lana 242. stav 1 i ~lana 269. stav 1, ta~ka 10. i ~l. 245 stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine
Federacije BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), ~lana 125. Statuta “Konjuh”
Dioni~kog dru{tva za proizvodnju i promet namje{taja @ivinice (broj: I-01-0101-3/3-07 od 27.6.2007. godine) i Odluke
Nadzornog odbora Dru{tva o ponovnom sazivanju 13. Skup{tine “Konjuh” Dioni~kog dru{tva za proizvodnju i promet
namje{taja @ivinice, broj: 07-2-2/III-24/11 od 14.9.2011. godine, Nadzorni odbor objavljuje
OBAVJE[TENJE
o ponovnom sazivanju i odr`avanju XIII Skup{tine dioni~ara
„Konjuh” Dioni~kog dru{tva za proizvodnju i promet namje{taja @ivinice
I-
Ponovo se saziva TRINAESTA Skup{tina “Konjuh” Dioni~kog dru{tva za proizvodnju i promet namje{taja @ivinice
za petak, 7. 10. 2011. godine.
Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra @ivinice, Ulica Alije Izetbegovi}a bb, sa
po~etkom u 15 sati.
II -
Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
Utvr|ivanje kvoruma za odr`avanje Skup{tine
Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika
Usvajanje odluke o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora zbog nepovjerenja
Usvajanje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora Elvira Muslima, zbog sukoba interesa
Usvajanje odluke o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora na upra`njena mjesta
III - Radom Skup{tine do izbora predsjednika Skup{tine, predsjedavat }e prisutni dioni~ar sa najve}im brojem dionica.
Za utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na trinaestoj Skup{tini dioni~ara „Konjuh“ d.d. @ivinice imenuje se
Odbor za glasanje u sastavu: Bojagi} Mehmedalija - predsjednik, [uvali} Mersudin - ~lan i Muj~i} Jasmina - ~lan.
Zapisnik na Skup{tini }e voditi Me{anovi} Nermina.
IV - Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda te predla`e Skup{tini, nakon {to utvrdi kvorum za odr`avanje iste:
1.
2.
3.
4.
V-
da izvr{i izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika iz reda prisutnih dioni~ara
da izvr{i glasanje za odluku o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora zbog nepovjerenja
da izvr{i glasanje za odluku o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora Elvira Muslima, zbog sukoba interesa
da izvr{i glasanje za odluku o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora na upra`njena mjesta
Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se nalazi na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana
prije datuma odre|enog za odr`avanja Skup{tine.
VI - Postupak prijave za u~e{}e i davanje punomo}i: Pisane prijave i punomo}i o u~e{}u u radu i odlu~ivanju Skup{tine,
dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara du`ni su dostaviti neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu:
“Konjuh” d.d. @ivinice, Prva ulica br. 57, 75270 @ivinice ili faxom na broj: 035 775 520, sa naznakom “Odboru za
glasanje”, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine.
Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika.
Ukoliko se punomo} predaje putem faxa, originalna punomo} se predaje neposredno Odboru za glasanje prilikom
dolaska na Skup{tinu, sa ostalim potrebnim dokumentima navedenim u ovom obavje{tenju.
VII - Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u rije~i „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke ili
imena predlo`enog kandidata.
VIII - Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara mogu izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva (kod
sekretara Dru{tva) u @ivinicama, Prva ulica br. 57, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati.
Predsjednik Nadzornog odbora
Nezir Im{irovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JU SREDNJA TRGOVINSKA [KOLA
TUZLA
Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-16851-1/11 od 27.9.2011. godine i Odluke [kolskog odbora, direktor
{kole raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika na odre|eno vrijeme najdu`e
do 12.8.2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor
1. Zaposlenica na odr`avanju higijene ..........................................1 izvr{ilac na 75% radnog vremena
Uslovi oglasa:
a) op}i uslovi:
- da je kandidat dr`avljanin BiH
- da je kandidat stariji od 18 godina
- da je kandidat zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta
- da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak
b) posebni uslovi:
- odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Pedago{kim standardima (zavr{ena osnovna {kola)
Uz prijavu sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni dostaviti sljede}e originalne dokumente ili
ovjerene kopije:
- svjedod`ba o zavr{enoj osnovnoj {koli
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci)
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci)
- uvjerenje o ostvarenom radnom sta`u u ustanovama obrazovanja i izvan ustanova obrazovanja na
poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi koja se tra`i konkursom
- uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom
- kopija radne knji`ice kandidata
Napomena: Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8
dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene oglasom obavit }e se razgovor (intervju), koji }e biti
odr`an 29. septembra 2011. godine (~etvrtak) od 9 do 12 sati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom: «Za oglas» dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno na adresu:
JU SREDNJA TRGOVINSKA [KOLA
TUZLA
Ulica Muhameda Hevaija Uskufija 1, 75000 Tuzla
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Kod nas nikako da se dogovorimo
Foto: D. TORCHE
Kad direktor prosi
Ako ne pomogne dopis koji je 12. septembra dostavio
odgovornim li~nostima SDP-a i SDA nasloviv{i ga
„Trijumf ili ubistvo Ars Aevija“, mo`da pomogne
tra`enje milostinje od gra|ana Sarajeva
Ako ste pro{etali ju~er, od 16 do 19 sati, u`im dijelom grada, na potezu od
Vje~ne vatre, pa kroz Ferhadiju do Trga ispred Ba{~ar{ijske d`amije, imali ste priliku susresti se sa neobi~nim prosjakom. Rije~ je o direktoru, za ~iju „firmu“ su ~uli i
sa njom odli~no sura|ivali mnogi u svijetu (od Italije, Turske, Njema~ke, Austrije,
Hrvatske, Srbije...).
Samo se ~ini...
U ovoj pri~i ne{to ne {tima, no Enver
Had`iomerspahi}, generalni direktor Ars
Aevija, koji se, nemaju}i kuda i koga vi{e
povu}i za rukav, odlu~io na ovakvu vrstu
osobnog protesta, nazvav{i ga „Flauta slika rije~i“, a ~iji je prvi ~in po~eo ju~er i trajat }e do 30. septembra, nam je rekao:
- Nakon 20 godina postojanja i razvoja
projekta, Ars Aevi je u{ao u finalnu fazu i
da bi se ona u periodu 2011 - 2014. uspje{no realizirala, potrebno je da se hitno postignu dogovori svih nivoa vlasti: od op}ina,
grada, kantona, federacije, pa i dr`ave o jednoj platformi zajedni~kog djelovanja u
kojoj }e oni prihvatiti Ars Aevi kao kapitalni razvojni projekt od kolektivnog zna~aja
i da se stvore uslovi za njegovo aktuelno
djelovanje te da se napravi plan kako
}emo zajedni~ki i}i prema Muzeju Ars
Aevi, kao {to smo nekada zajedno i{li
prema Olimpijadi, ka`e Had`iomerspahi}.
^inilo se da je sve krenulo da bolje ne
mo`e biti ovih dana kada je UNESCO
pru`io punu podr{ku projektu Ars Aevi, te
kada je na nedavno odr`anom samitu
{efova dr`ava jugoisto~ne Evrope u Beogradu bilo govora upravo o perspektivama
ovog projekta. No, Had`iomerspahi} ka`e:
- Sve ide u veoma pozitivnom pravcu,
generalna direktorica UNESCO-a Irina
Bokova je imenovala Renza Piana za
ambasadora dobre volje UNESCO-a za
projekt Ars Aevi. UNESCO je usvojio ovaj
projekt i uveo ga u svoj program Dijalog
putem kulturnog naslije|a, a kako se samit svake godine odr`ava u drugoj zemlji,
ovaj put odr`an je u Beogradu, imao je temu „Uloga savremene umjetnosti u procesu razvoja i integrativnim procesima u
jugoisto~noj Evropi“, sasvim prirodno
poslali su projekt Ars Aevi, jer je jedini i
najzna~ajniji u regionu, kojem cijeli svijet poklanja najve}u mogu}u pa`nju. A
kod nas nikako da se dogovorimo kako i
kada da se krene, a prolazi vrijeme. Samit
{efova dr`ava sljede}e godine je u BiH i to
bi bio trenutak do kojeg moramo u~initi ne{to konkretno.
S flautom i sandukom
Zbog toga je Had`iomerspahi} s flautom
i sandukom iza{ao na ulicu. Pri~a:
- Na ulici sam, zajedno sa drugim ljudima koji su prisiljeni da prose i tra`e milostinju. Pomjeram se od Vje~nevatre do Trga
ispred Ba{~ar{ijske d`amije. Vrlo sam znati`eljan da saznam kako }e reagovati prijatelji, familija, prolaznici i gra|ani Sarajeva u situaciji kada je Ars Aevi zbog jednog
neodgovornog odnosa li~nosti koje su
preuzelejavneobavezepremaprojektu Ars
Aevi, nisu ih zavr{ile i kada sam doveden
u situaciju da moram tra`iti milostinju.
Pa ako ne pomogne Had`iomerspahi}ev dopis koji je 12. septembra dostavio
odgovornim li~nostima SDP-a i SDA nasloviv{i ga „Trijumf ili ubistvo Ars Aevija“,
mo`da pomogne tra`enje milostinje od
gra|ana Sarajeva.
Mr. SEKULI]
7. Kazan International Festival
“Belvedere“ nagra|en za najbolji scenario
Na 7. Kazan International Festival of
Muslim Cinema, odr`anom u ruskom
gradu Kazan, film Ahmeda Imamovi}a
“Belvedere“ jo{ jednom je pokazao da
bolne bh. istine nailaze na razumijevanje diljem svijeta.
Naime, na upravo odr`anom festivalu film “Belvedere“ je osvojio nagradu za najbolji scenario, a nagrada za
najboljeg glumca oti{la je mladom Arminu Rizvanovi}u za ulogu Haruna.
Iz producentske ku}e Comprex ka`u
da su zadovoljni {to mogu ove nagrade
dodati dosad ve} osvojenim, te da je to
ipak dokaz da je “Belvedere“ film koji vrijedi i da njegov festivalski `ivot tek
po~inje.
Na festivalu je prikazano 88 filmova iz
20 zemalja, te su me|u mnogim gostima
ove godine bili poznata talijanska glumica Ornella Muti i doajen ruskog glumi{ta Armen Dzhirkhanyan.
OSLOBO\ENJE
KULTURA
subota, 17. septembar 2011. godine
21
Sahranjen akademik Ned`ad Ibri{imovi}
Jedinstvena, izuzetna
li~nost
Bio je ne samo izvanredan knji`evnik
nego i umjetnik koji je zaslu`io pa`nju
kao skulptor koji je vajao sjenke
Veliki bh. pisac, akademik
Ned`ad Ibri{imovi} ukopan je
ju~er u haremu Ferhadija d`amije u Sarajevu, uz u~enje prigodnih sura iz Kur’ana, u prisustvu
obitelji i velikog broja prijatelja
i po{tovatelja njegova djela. Prije ukopa, u Begovoj d`amiji
d`enaza-namaz klanjao je reisu-l-ulema IZ-a u BiH Mustafa
ef. Ceri}.
Ned`ad Ibri{imovi}, kojemu
pripada istaknuto mjesto u novijoj bh. knji`evnosti, iznenada
je preminuo 15. rujna u 71-oj godi ni `ivo ta. Ro|en je 20.
listopada 1940. godine u Sarajevu. Zavr{io je Srednju {kolu za
primijenjene umjetnosti, odsjek
vajarstvo i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na
Odsjeku za filozofiju. Radio je
kao urednik u listovima Na{i
dani i Oslobo|enje, sura|ivao s
drugim bh. ~asopisima, a jedno
vrijeme je radio i kao nastavnik
u Gora`du.
O Ned`adu Ibri{imovi}u, iza
kojega su ostala antologijska
djela bh. knji`evnosti, romani
„Ugursuz“, „Karabeg“, „Bra}a i veziri“, “Knjiga Adema Kahrimana“,
„Vje~nik“, dobitniku brojnih nagrada, me|u kojima i [estoaprilske nagrade grada Sarajeva,
Nagrade „Skender Kulenovi}“,
„Hasan Kaimija“, IP „Veselin Masle{a“, Svjetlost i mnogih drugih,
kazali su:
Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH:
- Ned`ad je sigurno bio jedan
od najzanimljivijih ljudi koje
sam u `ivotu sreo. Veliki pisac,
veliki umjetnik, dobar ~ovjek,
dobar i musliman, dobar Bo{njak, dobar Bosanac.
Edin Numankadi}, likovni
umjetnik:
- Ned`ad Ibri{imovi} bio je
jedinstvena li~nost, veliki umjetnik i bilo mi je drago {to smo
dijelili neke zajedni~ke trenutke 70-ih godina. Fascinantan
kao li~nost iza koje ostaju i lite rar na i li ko vna dje la vrlo
zna~ajna za ~itav onaj razvoj
modernog duha i u literaturi i
u skulpturi.
Munib Maglajli}, profesor:
- On je bio ne samo izvanredan knji`evnik, prije svega prozaik, nego je njegova usmena
ri je~, nje go vo obra}anje na
knji`evnim susretima, promocijama njegovih knjiga bilo ne{to {to je mene uvijek fasciniralo, jer se znao prilagoditi....
Veliki je gubitak, jer ove knjige
ko je su se po ja vi le, prvo
Sa posljednjeg ispra}aja Ned`ada Ibri{imovi}a
„Vje~nik“, a zatim „El-Hidrova“
knjiga, pokazale su da je pisac
imao jo{ {ta za kazati. On je i za
regionalne prilike velik pisac i
mogli smo o~ekivati jo{ ne{to
od te vrste, poput „El-Hidrove“
knjige.
Ivan Kordi}, pjesnik:
- On je bio samohodan pisac,
to zna~i da je probijao put kojim
do tada nitko nije i{ao. Ali, bio je
kompletan umjetnik i ~ovjek koji je apsolutno bio posve}en tom
istra`ivanju umjetnosti, knji`evnosti, slikarstva, skulpture i u
tom smislu ja se njemu apsolutno divim jer cijeli je `ivot proveo
u nekom traganju i ostvario je
ono {to je htio.
Asmir Kujovi}, knji`evnik:
- On u svom posljednjem romanu ka`e, tj. njegov junak Abdu lah Misr ka`e na je dnom
mjestu: „Ja jedino izbjegavam
onu smrt koja se u ~ovjeka useljava za njegovog `ivota”, a na
dru gom mjes tu: “Ho}u da
umrem `iv”. I Ned`ad Ibri{imovi} je izbjegao toj smrti o kojoj
govori u svom romanu. Rahmet
njegovoj plemenitoj du{i i ja
molim uzvi{enog Boga da mu
podari d`ennet.
Zlatko Top~i}, knji`evnik:
- Ned`adova izuzetnost je bila tako o~igledna. Mislim da nije napisao ni jednu rije~, a iza sebe je ostavio genijalno knji`evno
djelo, zaslu`io je pa`nju kao
skulptor, kao slikar koji je vajao
sjenke. Bio je veliki Bosanac,
veliki Bo{njak, musliman. Meni
je velika ~ast da sam ga poznavao. Bio je aristokratskog dr`anja,
begovskog, ~ovjek koji je i oskudicu na koju ga je osudila ova
Foto: A. KAJMOVI]
dr`ava podnosio stoji~ki i neka
mu je vje~ni rahmet.
Senadin Musabegovi}, profesor:
- Mislim da bi trebalo istaknuti da je on bio i skulptor, i naro~ito se svojim skulpturama
bavio odnosom |akometijevske
vertikale i sjenci. Mo`da je i taj
odnos prema sjenki, ustvari, i neki odnos prema smrti, onostranom, nekom ~ovjekovu udvajanju, udvostru~avanju. I to je sad
ovaj momenat koji se desio u
nje go vom `ivo tu upra vo da
pro|e kroz to ne{to nevidljivo,
ne{to s druge strane {to se odvaja od bi}a i {to je utkano u samo
bi}e. Dakle, mislim da bi trebalo ista}i to neko njegovo likovno
zapa`anje, likovno stvarala{tvo,
osim tog knji`evnog.
An. [IMI]
Po~inje XIV INTERBIFEP
Predstavit }e se umjetnici iz 51 zemlje
Festival crte`a i grafika bit }e sve~ano otvoren danas u Me|unarodnoj galeriji portreta Tuzla
Me|unarodna galerija portreta
Tuzla, od 17. septembra do 2. novembra,bit }e doma}inom XIV internacionalnog bijenalnog festivala crte`a i grafika - INTERBIFEP.
Rije~ je o jednoj od najzna~ajnijih
me|unarodnih likovnih manifestacija, koja je osnovana 1980.
Festival je pokrenuo Mevludin
Ekme~i}, tada{nji direktor Galerije, sa grupom entuzijasta okupljenih oko Galerije portreta Tuzla. U tom timu bio je i Ismet Mujezinovi}, jedan od najpoznatijih
slikara biv{e Jugoslavije, {to je doprinijelo da INTERBIFEP od samog po~etka postane va`na likovna manifestacija na evropskoj i
svjetskoj kulturnoj sceni.
320 radova
Prema rije~ima D`enana Jusufovi}a, direktora Me|unarodne
galerije portreta Tuzla, na ovogodi{nji festival pristigao je 371 rad,
autora iz 53 zemlje, a selekciona
Nagrade u oktobru
Internacionalni `iri, koji sa~injavaju eminentna imena iz BiH,
Francuske i Engleske, zasjedat }e od 18. do 20. oktobra, kada
je planirana i zavr{na ceremonija na kojoj }e biti objavljena
imena nagra|enih umjetnika.
Ovogodi{nje nagrade XIV INTERBIFEP-a su: tri velike diplome za crte` (jedna otkupna nagrada i dvije diplome), tri velike diplome za grafiku (jedna otkupna nagrada i dvije diplome) i nagrada “Ismet Mujezinovi}“.
INTERBIFEP, na kojem su u~estvovali umjetnici iz devet zemalja, na ovogodi{njem festivalu predstavit }e se umjetnici iz 51
zemlje.
Plakat za manifestaciju
komisija u sastavu: Amela Had`imejli} - Ke~o, dekanesa na
Akademiji likovnih umjetnosti u
Sarajevu, Peko Nik~evi}, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Pri{tini, i Began Turbi},
akademski skulptor iz Tuzle, odabrala je radove 161 autora iz 51 ze-
mlje. U galeriji }e biti postavljeno
320 radova tokom ove likovne
manifestacije.
- Kao novoimenovani direktor `elio sam ovoj manifestaciji vratiti prija{nji sjaj, {to je ujedno predstavljalo i svojevrstan
izazov. U odnosu na prethodni
Koncert, radionice
Nadam se da }e ljubitelji umjetnosti u`ivati u ovom jedinstvenom festivalu koji zasigurno
predstavlja jedan od najve}ih
kulturnih doga|aja u BiH, dodao
je Jusufovi}.
Sve~ana ceremonija otvaranja
XIV INTERBIFEP-a bit }e odr`ana
17. septembra, a tokom dva mjeseca, koliko traje manifestacija,
odr`at}e se niz kulturnihaktivnosti,kao {to je koncertkvartetasaksofona profesora Ota Vrhovnika sa
Akademije u Be~u, zatim likovna
radionica “Fabrika“, promocija
knjigeIsmaraMujezinovi}a i okrugli sto o temi: “Budu}nost i perspektiva INTERBIFEP-a“.
Mr. S.
22
OSLOBO\ENJE
OGLASI
subota, 17. septembar 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HEZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA
PREDSJEDNIK
THE PRESIDENT
Sarajevo, Musala 9, tel./fax.+387-33-206-656,206-657,206-658
e-mail: [email protected];www.predsjednikfbih.gov.ba
Temeljem ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosni i Hercegovini
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 49/05) i ~lanka 5. to~ka 12. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i sistematizaciji radnih mjesta ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-206/11 od
9. 5. 2011. godine
JAVNI OGLAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme
I. Na radno mjesto vi{i referent, jedan izvr{itelj i
II. Na radno mjesto referent pratitelj, jedan izvr{itelj.
1. Opis poslova upra`njenog radnog mjesta vi{i referent
Prima pozive i informacije, evidentira pozivnice, sastanke, razgovore i druge protokolarne aktivnosti predsjednika Federacije BiH, kao i poslove s tim u svezi po nalogu predsjednika Federacije BiH ili predstojnika
ureda, protokolira po{tu ureda i druge poslove po nalogu predsjednika FBiH i predstojnika ureda.
2. Opis poslova upra`njenog radnog mjesta referenta pratitelja
Vr{i poslove osobnog pratitelja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine u sjedi{tu ureda i na putovanjima i obavlja sve teku}e poslove za potrebe predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, stara se o prijenosu i transportu opreme i dokumentacije za potrebe predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i obavlja
druge poslove po nalogu predsjednika i predstojnika ureda.
OP]I UVJETI ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM I i II SU:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne
slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i
Hercegovini i
- da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
POSEBNI UVJETI ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM I SU:
- SSS - IV stupanj obrazovanja,
- najmanje tri godine radnog sta`a i
- poznavanje rada na ra~unalu.
POSEBNI UVJETI ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM II SU:
- SSS — III stupnja obrazovanja i
- najmanje {est mjeseci radnog sta`a.
3. Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju:
- uvjerenje o dr`avljanstvu BiH izdano od nadle`nog dr`avnog organa (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih - rodni list (ne stariji od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje da kandidat ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- svjedod`ba o zavr{enoj {koli,
- ovjerena pisana izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osu|ivan za kazneno djelo
koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organima dr`avne slu`be (ne starije od tri mjeseca),
- ovjerena pisana izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX. 1. Ustava BiH i
- dokaz o radnom sta`u - kopija radne knji`ice.
4. Svi dokumenti koji su fotokopirani moraju biti ovjereni.
5. Javni oglas objaviti u najmanje tri razli~ita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom podru~ju
Federacije Bosne i Hercegovine.
6. Javni oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od zadnjeg objavljivanja.
7. Prijavu slati na adresu: Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Ul. Musala br. 9, Sarajevo, 71 000.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OP]INSKI SUD U LIVNU
Broj: 68 0 Ps 009418 09 Ps
Livno, 2. 9. 2011. godine
OP]INSKI SUD U LIVNU, sudac Izeta D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Metalotehnika DOO Sarajevo,
protiv tu`enika Hotel Dinara DOO Livno, radi - temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje
na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje
8. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
OGLAS
Broj: 01-34-635-03/11
Sarajevo, 16. 9. 2011. godine
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP Teo~ak d.o.o. Teo~ak, br. 01-19/11, donesene na II sjednici odr`anoj 31. 8. 2011.
godine, i u skladu sa odredbama ^lana 53. Statuta JKP Teo~ak d.o.o. Teo~ak raspisuje se:
J AV
N I K O N KU R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta
I
1. Zaposlenik elektotehni~ke struke IV stepen
stru~ne spreme..........................................1 izvr{ilac
2. Zaposlenik ma{inske struke III ili IV stepen
stru~ne spreme..........................................1 izvr{ilac
II
OPIS [email protected] POZICIJE
Zaposlenici elektrotehni~ke i ma{inske struke u JKP
Teo~ak d.o.o. Teo~ak }e obavljati poslove u skladu sa
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka
u JKP Teo~ak d.o.o. Teo~ak.
III
Sa izabranim kandidatima zaklju~it }e se ugovor o radu na
odre|eno radno vrijeme najdu`e do godinu uz probni rad
od 3 mjeseca.
IV
USLOVI KONKURSA
a) Op{ti uslovi:
- da je dr`avljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog
radnog mjesta
- da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo.
b) Posebni uslovi
- Odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa
Zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka u JKP Teo~ak d.o.o. Teo~ak.
V
Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
1. Prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom,
adresom i kontakt-telefonom
2. Ovjerenu kopiju diplome i svjedo~anstva (ne stariju
od 6 mjeseci od dana ovjeravanja)
3. Uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne
karte (ovjerena kopija li~ne karte, ne starija od 6
mjeseci od dana ovjeravanja)
4. Dokaz o radnom iskustvu
VI
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje
da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od
3 mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti Preduze}u u roku
od 8 dana od dana prijema.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove
utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju).
O obavljanju intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni putem telefona koji dostave u prijavi.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg
u~e{}a u konkursnoj proceduri.
VII
Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana
od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja putem po{te, preporu~eno na adresu:
Javno komunalno preduze}e Teo~ak d.o.o. Teo~ak, Centar
bb, 75 414 Teo~ak, sa naznakom: ''Javni konkurs za popunu
upra`njenog radnog mjesta u JKP Teo~ak d.o.o. Teo~ak.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
v.d. direktor
Mirzet Husi}
Dana, 22. 5. 2009. godine, tu`itelj Metalotehnika DOO Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enika 1. Hotel
"Dinara" d.o.o. Livno, 2. Kre{o Miroslav, sin Stipe, iz Livna, Rapovine b.b. i 3. Brni} ro|. Kre{o Borka iz
Livna, Dobro b.b. radi pobijanja pravnih radnji du`nika. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e se
utvrditi ni{tavost-pobojnost upisa zalo`nog prava na k.~. br. 2/326, "Hotel i dvori{te", na k.~. 2/327 "Ljetna
ba{ta" i na k.~. 2/329 "parkirali{te", sve upisane u zk. ul. br. 171 K.O. SP-Livno, koje se vode na hotelu
"Dinara" d.o.o. Livno ~iji je vlasnik Miroslav Kre{o, sin Stipe, iz Livna u korist Brni} ro|. Kre{o Borke,
te da se nalo`i Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Livnu da provede brisanje zalo`nog prava na
nekretninama u zk. ul. 171. K.O. SP-Livno i uspostavi stanje kakvo je bilo prije upisa zalo`nog prava u korist Brni} ro|. Kre{o Borke iz Dobrog kod Livna, te naknadi tro{kove postupka.
Obavje{tava se tu`enik Brni} ro|. Kre{o Borka iz Dobrog kod Livna da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u ovim dnevnim novinama i
na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik Brni} ro|. Kre{o Borka iz Dobrog kod Livna da je, temeljem ~lanka 70. stavak
1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisani odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika,
ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se ustvr|uju te ~injenice
te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74.
stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak
182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
Sudac
Izeta D`end`o
Foto: Senad GUBELI]
24 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
Druga strana snimanja filma “Dvaput ro|en”
LOV
PENELOPE
CRUZ
• Naga|ati o tome kada
}e se i ho}e li se uop}e
bilo ko obratiti ili sazvati
konferenciju za novinare,
nezahvalan je „posao“
• Kako saznajemo, iako
je snimanje u Sarajevu
trebalo trajati do 21.
septembra, zbog toga
{to sve nije i{lo prema
planu, produ`it }e se
za nekoliko dana
ve informacije do kojih su bh. mediji uspjeli do}i, a ti~u se filma
„Venuto al mondo“ redatelja Sergia
Castellittoa, ve} su poznate javnosti. Zna se da se film snima po istoimenom
romanu redateljeve supruge, talijanske
spisateljice Margaret Mazzantini, koji je po
objavljivanju nagra|en uglednom talijanskom nagradom Campiello i da ga se,
za sada, ne mo`e kupiti u sarajevskim
knji`arama jer je hrvatsko i srbijansko izdanje prodano, a na bosanskom jeziku roman jo{ nije objavljen.
S
Sarajevska udovica
Poznato je i to da se radnja filma de{ava u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom
periodu i da je glavna junakinja Gemma,
sarajevska udovica koja jednog jutra
odlu~uje ostaviti za sobom rimsku svakodnevicu i supruga, te sa sinom tinejd`erom
Pietrom otputovati u Sarajevo, grad koji jo{
krvari od nedavnih rana pro{losti, u kojemu je ro|en njegov otac kojega nikad nije upoznao...
Premijera
idu}e godine
Na stranicama IMDb-a stoji
da }e premijera ove drame biti
idu}e godine, i to da }e u Italiji biti prikazana 21. septembra, a u
[panjolskoj 9. novembra 2012.
godine. Cruz i redatelj Sergio
Castellito zajedno su prvi put radili 2004. na filmu “Don’t Move”.
Pogledi 25
17. septembar/rujan 2011.
Ne svi|aju mi se ratne pri~e
Iako glavna protagonistica filma Penelope Cruz izbjegava svaki kontakt s medijima, ona je svojevremeno o filmu “Venuto al
mondo“ kazala:
- Ne svi|aju mi se ratne pri~e jer nasilje na ekranu nikada nije dovoljno stvarno, a u ovoj pri~i stvarno boli. Zahvaljuju}i toj
knjizi, mo`ete osjetiti miris rata, strah i o~aj, kao da ga sami pro`ivljavate. Roman “Venuto al mondo“ me je nau~io vi{e o ratu nego bilo koja druga knjiga. Mislim da }e uloga Gemme biti jedna
od najva`nijih u mom `ivotu.
Fotosi: D`enan KRIJE[TORAC, Senad GUBELI],
Amer KAJMOVI], Damir ]UMUROVI]
I sve bi sa snimanjem teklo, pretpostavljamo, u redu (mada snimanje filma protje~e prili~no dobro), da Gemmu, glavni lik,
ne tuma~i (igra) proslavljena {panjolska
glumica Penelope Cruz, ~iji je dolazak u Sarajevo kod bh. medijskih ku}a pokrenuo
naro~itu lavinu zanimanja. I ono se pretvorilo u svojevrsni nevi|eni „lov“, a glavna je
meta, naravno, Gemma, tj. Penelope Cruz.
Bilo je raznoraznih komentara u vezi s
odsustvom bilo kakva obra}anja iako oni
koji rade film, dakle, sudjeluju u njegovu
nastanku, mo`da i nisu to du`ni ~initi, jer
radi se o tome da }e se njihov rad i ura|eno
itekako vidjeti kada film „Dvaput ro|en“
bude premijerno prikazan i krene u redovitu kino-distribuciju, pa „do|e“ i do bh.
kino-dvorana.
Naga|ati o tome kada }e se i ho}e li se
uop}e bilo ko obratiti ili sazvati konferenciju za novinare, nezahvalan je „posao“.
No, kako se dolazi do fotografija koje se
objavljuju po bh. tiskanim medijima ili u
tv-prilozima, najbolje govore ove koje
objavljujemo (nastale u Sara~ima, ispred
Gazi Husrev-begove medrese u ~etvrtak),
a tako|er zorno govore i o snala`enju bh.
fotoreportera.
Mijenja se raspored
Ju~er je, bez obzira na sve ve}i broj za{titara na setu, pak, sve proteklo bez
ikakvih tenzija. Naime, snimanje filma
odvijalo se na Termalnoj rivijeri na Ilid`i.
Iako je ekipa tamo trebala biti jo{ u srijedu, producenti skoro iz sata u sat mijenjaju raspored. Za razliku od prethodnih dana, kada je uglavnom snimala poslije podne, Penelope je od jutra bila na
setu. Naravno, i danas je uz nju bio
Adnan Haskovi}, koji se izvrsno sna{ao
u dru{tvu poznate oskarovke.
Kako saznajemo, iako je snimanje u Sarajevu trebalo trajati do 21. septembra,
zbog toga {to nije sve i{lo prema planu,
produ`it }e se za nekoliko dana. Nakon toga, ekipa putuje na Kor~ulu, pa u Rim. Penelope se u Sarajevo vra}a 26. oktobra, kada }e se snimati scene koje govore o
Olimpijadi i ratnim dejstvima u Bosni i
Hercegovini.
U Sarajevu trenutno boravi i turska glumica Saadet Isil Aksoy, koja }e imati manju ulogu u filmu. Me|utim, scene s ovom
turskom ljepoticom snimat }e se na
Kor~uli.
Sve ovo {to se de{ava, a u osnovi radi se
samo o tome da talijanska producentska
ku}a Picomedia snima film na odre|enim
lokacijama u gradu, doima se kao svojevrsno
odmjeravanje „snaga“ izme|u filmske ekipe i predstavnika bh. medijskih ku}a po
principu ko }e prvi odustati ili do kraja izdr`ati. Ne treba sumnjati u to da }e se scene i dalje snimati i da }e rad ekipe i dalje biti popra}en fotoobjektivima s odre|ene
An. [IMI] - Ja. DURAKOVI]
distance.
26 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
[ejla Jugo - Turkovi}:
Obznanit
Zijad Turkovi}
je optu`en da je
vo|a zlo~ina~ke
organizacije.
Njegova supruga
[ejla, dugogodi{nja
novinarka Avazovog
Expresa i Alfe,
posljednjih desetak
dana je iz svoje
nekada{nje ku}e u
vi{e navrata
optu`ena da je ona
mozak svih zlo~ina:
za Oslobo|enje
[ejla Jugo - Turkovi}
govori za{to se
Radon~i} smatra
“stranom u
postupku”
Razgovarala: Vildana Selimbegovi}
Nakon deset godina, koje ste proveli
kao “glavna perjanica“ Avaza, postali
ste “crna udovica“: za{to?
- Nemam se namjeru osvrtati na li~ne uvrede iznesene u novini Fahrudina Radon~i}a i
medijskom lin~u kojem sam izlo`ena od njega i njegovih istra`iva~a Almira D`uve i Olega
^avke, ali `elim javnost upoznati sa obmanama koje “utemeljitelj“ objavljuje. Da pojasnim, do mene su do{le informacije prema kojima ovaj dvojac redovno posje}uje kormilara
Radon~i}a, donosi mu materijal iz predmeta
“Turkovi}“, koji }e koristiti i na Sudu, te su na
jednom od svojih sijela napravili strategiju po
kojoj je mene neophodno eliminirati kao svjedoka. Zato sam u Avazu “kurva“, “crna udovica“, “bijesni pas“...
^ekajte, zar nije OSA podnijela krivi~nu
prijavu protiv Vas, kako je Avaz objavio
na naslovnici?
- Avaz, kao i obi~no, la`e. OSA nije, niti je to
u njenoj nadle`nosti, da podnosi krivi~ne prijave. Ali, nije mi jasno za{to D`uvo pristaje na
te podvale slu`bi? Radon~i}, kao {ef Istra`iva~kog tima Avaza, la`e o toj krivi~noj prijavi na isti na~in kao i o novcu koji je Zijad Turkovi} “negdje deponovao, a ja ga sada koristim
za likvidacije“. Ko je likvidiran? Slagao je tako|er
da su u na{oj ku}i prona|ene “velike koli~ine
droge i novca“: iz potvrde o oduzetim predmetima jasno se vidi da je prona|eno oko devet kesa mojih bilje{ki, pisanog materijala.
- Ja znam koliko droge i novca Radon~i}u vrijede moje bilje{ke, ali i ne samo njemu ve} i
tu`itelju ^avki. Radon~i} optu`nicu protiv Zijada Turkovi}a dopisuje ubistvima - recimo Juke Prazine - samo da bi skrenuo pri~u sa onog
{to njega najvi{e `ulja.
Ubistvo Juke Prazine je rasvijetljeno u
Belgiji, gdje je sud utvrdio ko su dvojica izvr{ilaca koja su davno odslu`ila zatvorske kazne.
- Radon~i} i to poku{ava pripisati Zijadu Turkovi}u, a o~ito ne zna da je Zijadov brat, kojem
to stavlja na teret, umro ravno {est mjeseci prije smrti Juke Prazine.
Za{to ste toliko kivni na tu`itelja Olega
^avku?
- Nisam kivna, jako se dugo znamo, nekad
smo bili prijatelji i ja sam u to vrijeme vjerovala da je Oleg nepodmitljiv i da }e se beskompromisno boriti protiv svakog zla, kriminala i
korupcije. Ako je ta~no da je moj mu` ubio pet
ljudi, da je zara|ivao 795 milijardi maraka
mjese~no od droge, pa mu je i to bilo malo i jo{
je oplja~kao Cargo zbog tala od 200.000 eura,
molim Sudsko vije}e da ga objesi na Marindvoru. I mene, odmah pored njega. Ali, ako ^avka ima sve dokaze za to - ~emu onda tolika
gr~evita borba i njega i Radon~i}a da ostane na
predmetu “Turkovi}“?
?
?
?
?
Tri pretresa
Po ^avkinom nalogu, ~ak tri puta u desetak
dana nakon hap{enja Zijada, na{a ku}a je pretresena. Nisu na|eni ni droga ni novac, a vjerujte mi nisu ni tra`eni: to {to je tra`eno je “ne{to“ ~ega se ^avka pla{i punih dvanaest mjeseci. To “ne{to“ ti~e se uzimanja mita od
30.000 eura od mog supruga. Pri tome je ^avka obmanjivao i svoje kolege tu`ioce, koji su
tako|er bili za~u|eni {to se na{a ku}a pretreFoto: Sulejman Omerba{i}
Pogledi 27
17. septembar/rujan 2011.
Kako sam postala “crna udovica“
}u ko je aminovao
]elino ubistvo
sa svaka 3-4 dana. No, o tome }u ja govoriti na
sudu.
U javnosti je ipak postignut konsenzus:
upla{ili ste Fahrudina Radon~i}a.
^ime?
- Klju~na stvar u ovom predmetu i jeste
~ega se pla{i Radon~i}. On zna, ja znam, a ljudi naslu}uju. I to upravo zahvaljuju}i Radon~i}u. Njegovi tekstovi o meni - da ne ponavljam gadosti i imena kojima me naziva - otvorili su pitanje zbog ~ega sam “glavna zvijezda“
- kako to on ka`e - ve} sedmicama? O~ito je u
panici, strah ga pobje|uje pa je ovim “serijalima“ sebi zabio najbolji autogol koji sam vidjela!
Morate nam razjasniti neke od Va{ih
optu`bi: javnost je ipak zbunjena, Oleg
^avka je na stranicama Avaza dugo bio ono
{to ste Vi sad postali.
- Da, zaista je tako bilo, sve do trenutka dok
^avka nije Radon~i}u zaprijetio. Sje}ate se
“slu~aja Ga{i“? Radon~i} je tada branio Ga{ija, koji je - kao i sve manje ribe - prodat. Ali, u
tom periodu, ^avka je ljut zbog pisanja o sebi,
zaprijetio Radon~i}u da }e objaviti sve njegove presretnute razgovore s Ga{ijem. Tada je sklopljen deal. Sada i ^avka misli da }e ga krivi~ne
odgovornosti spasiti Radon~i}. Ali, sada i Radon~i} pani~no brani ^avku jer mu treba na
slu~aju “Turkovi}“. Zbog ~ega, opet pitam, ako
Tu`ila{tvo ima, kako tvrdi, neoborive materijalne dokaze protiv Zijada Turkovi}a, ima svjedoka-pokajnika i “sporazumne“ svjedoke?
Dokazi ostaju u predmetu Turkovi}, ko god da
ga vodi i valjda su dokazi dovoljni da se Turkovi} osudi.
U ~emu je, po Vama, problem?
- Ako Oleg ^avka ne ostane na ovom
predmetu, Radon~i} gubi za{titu. Otvara se njegova uloga. Molim vas, da li je iko zatra`io izuze}e ^avke ili tu`iteljice Diane Kajmakovi} u
predmetu “Turkovi}“? Nije, ali je zato Radon~i} po`urio da ih oboje “spa{ava“! Pa jedino se on pla{i da }e biti sklonjeni sa ovog predmeta. Meni, mom suprugu i advokatu Fahriji Karkinu potpuno je svejedno ko su tu`itelji.
Ako }ete iskreno, vjerujem da }u u`ivati kada
beskompromisni ^avka i heroina Kajmakovi}
budu odgovarali na odre|ena pitanja koja se direktno ti~u ovog predmeta.
Te{ko Vas je pratiti, izme|u ostalog, i zato {to se nekako sve tumbe okrenulo. I
Diana Kajmakovi} je, kao i Oleg ^avka, dugo bila na meti Avaza, dok je, recimo, advokat Fahrija Karkin slovio za Avazovog ekskluzivca.
- A sada je gori i od mene! Karkina poznajem
vrlo kratko, ali sam kroz posao novinara, o njemu saznala jako mnogo. Karkin opstaje vlastitim radom, konstantnim u~enjem i stekao je
veliki ugled u sudnicama. On nema tornjeve,
ali ima ogromno znanje. I ne boji se da }e bez
toga ostati, {to je valjda Fahrina no}na mora.
Fahro danas ka`e kako je Karkin branio okor-
?
?
?
?
Pet ubistava, trgovina
drogom, plja~ka...
Zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a, kao {to je poznato,
na teret se stavlja pet monstruoznih ubistava i skrivanje tijela Lucije Salas - Cortez, njenog nevjen~anog supruga Mithata Meki}a,
Marija Toli}a, Wernera Ajdarija, te Rajka Milovanovi}a,
~lana Turkovi}eve grupe.
Osim likvidacija, optu`nica obuhvata poku{aj ubistva tri osobe pri ~emu je Turkovi} na izja{njenu o krivnji priznao samo poku{aj ubistva Nasera Keljmendija, a sve ostale optu`be negirao. Me|u njima su rukovo|enje zlo~ina~kom organizacijom, odnosno planiranje, nare|ivanje te u~e{}e u likvidacijama, {vercu heroina i kokaina, razbojni{tvu - odnosno plja~ki nov~ane po{iljke iz
Cargo centra Aerodroma Sarajevo, iznudu dionica Klju~a, pranje novca...
Pored Turkovi}a na optu`eni~koj klupi ostali
su Sa{a Stjepanovi}, Nijaz Zuban, Fadil Aljovi}, Muamer Zahitovi}, Hilmija Ma{ovi},
Milenko Laki} i Hajrudin Memovi}.
Nakon nagodbi sa Tu`ila{tvom BiH
Sead Dumanji}, @eljko \uri}, Dragi{a Rajak i Mirza Drini} prije
po~etka procesa osu|eni su na
ukupno 12 godina robije, dok
su pro{le sedmice, tako|er
nakon razmatranja skloplje nih spo ra zu ma,
osu|eni Danijel Planin~i} i Mirza Deli}
na ukupno sedam i
po godina zatvora. Svi
oni }e se na nekom od
narednih ro~i{ta pojaviti u
ulozi svjedoka optu`be te svjedo~iti protiv “{efa“ i doju~era{njih
“poslovnih partnera“.
FAHRIJA KARKIN
On nema tornjeve,
ali ima ogromno
znanje. I ne boji
se da }e bez toga
ostati, {to je
valjda Fahrina
no}na mora.
Fahro danas ka`e
kako je Karkin
branio okorjele
kriminalce poput
Ga{ija, Ismeta
Bajramovi}a
]ele i ostalih
Fahrinih
dugogodi{njih
velikih prijatelja
jele kriminalce poput Ga{ija, Ismeta Bajramovi}a ]ele i ostalih Fahrinih dugogodi{njih velikih prijatelja.
Sudije iz Radon~i}evog kabineta
Pa sje}ate se koliko je Radon~i} branio
Ismeta ]elu od vas i od Dana? Za Fahru Radon~i}a se zna kako je do{ao u Sarajevo i kako je napravio Avaz. One koji su mu tada pomagali, danas valja po blatu. To je Fahro Radon~i}. Da sam i{ta od onoga za {to me on optu`uje, davno bih shvatila za koga sam radila. Istina je tako|er da sam tri godine poku{avala pobje}i iz tog klana.
No, Va{ je kapital o~ito upravo ~injenica da ste klan u`ivo gledali?
- Zato i znam da su pro{la vremena kada
su se tu`ila~ki spisi donosili u Radon~i}ev
kabinet i kada je Radon~i} odlu~ivao ko }e
(p)ostati sudija, koji tu`ilac }e {ta raditi, kao
{to su pro{la vremena kada je Radon~i} podnosio la`ne krivi~ne prijave, koriste}i vlastite prijatelje, da bi nekome “napakovao” poku{aj ubistva. To je uradio i Hilmi Selimovi}u i to svi znaju. I pored brojnih lo{ih iskustava, i dalje vjerujem u dr`avne institucije, ali i o~ekujem da se kona~no pred zakonom na|u oni koje te institucije kriju tolike godine.
To planirate otvoriti s klupe za svjedoke?
- Ne mogu, naravno, iznositi detalje. Ali, pitat }u svakako ^avku za{to me barem nije
tu`io za klevetu? Za{to krivi~na prijava protiv njega zbog tog mita nije odba~ena, ako nije kriv? Pa, pazite, Milorad Bara{in se rukovao sa Draganom Kapetinom i ekspresno je
smijenjen! ^avka je godinama ispijao kafe sa
Turkovi}em, iako se, danas ka`e, godinama
protiv njega vodila istraga?! Dokaze o tim kafama djelomi~no sam ustupila Nezavisnim
novinama. O ostalom }emo na Sudu.
?
?
WikiLeaks
i Interpol
- Glupa je Radon~i}eva
tvrdnja da Ambasada
SAD-a nije znala za Turkovi}a, “jer je dezinformisana“. Pa ko je to jo{ uspio
dezinformisati Amerikance? Radon~i}a boli
{to je Charles English pisao depe{e o njemu i o
Naseru Keljmendiju i te
Naser Keljmendi
je de pe {e Wiki Le aks Fahrudin Radon~i}
objavio. Je li to nama Rado~i} poru~uje da su Amerikanci bili dezinformisani kada su ovaj
dvojac ozna~ili kao vrh mafije u BiH? Pretpostavljam i da je Interpol bio dezinformisan
kada se na vanrednoj sjednici raspravljao o kriminalu Radon~i}a i Keljmendija. Turkovi}a
u Lionu niko nije pomenuo, ka`e [ejla Jugo - Turkovi}.
28 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
Prije ^avke i Va{ih optu`bi, morat }ete govoriti o dokazima protiv Va{eg mu`a.
- Naravno. I da znate, re}i }u da ^avkinom svjedoku pokajniku Isljamu Kalenderu, vi{estruko
osu|ivanom narko-dileru, treba vjerovati. Ako on
ka`e da je Zijad Turkovi} to uradio, onda sigurno jeste. I ako ^avka po hitnom postupku naredi hap{enje Zijada Turkovi}a jer mu je to Kalender ispri~ao, onda mora da je tako. Me|utim, ako
smo se ve} dogovorili da vjerujemo Isljamu Kalenderu, hajmo mu onda vjerovati do kraja: on
tvrdi da je Emira Had`i}a ubio Davor Pivac po nalogu moga mu`a. Za{to onda ^avka ne uhapsi Pivca? Nije ga on ubio, ali bi, s obzirom na to da je Turkovi} uhap{en isklju~ivo na osnovu iskaza Isljama Kalendera, isto tako i Pivac trebao biti uhap{en.
Ali nije. Ako Kalender ka`e da je Turkovi} prodavao drogu Huski}ima, Kajevi}ima - a nije - za{to
onda i ti ljudi nisu uhap{eni? Za{to se Kalenderu vjeruje samo kada govori o Zijadu Turkovi}u,
dok svi drugi koje Kalender optu`uje ostaju nedirnuti? E, to zna ^avka, ali znam i ja, pa }emo u
sudnici javno objasniti za{to se Kalenderov iskaz
selektivno primjenjuje. Samo tra`im da zakon jednako tretira sve.
U slu~aju Va{eg mu`a pominju se i jaka
imena iz regionalnog krim-miljea, poput
Darka Eleza? [ta je Va{ mu` radio s Elezom?
- Nisam ja Damira Kaletovi}a vodila Darku Elezu, ve} Oleg ^avka. Dakle, da Radon~i}, ^avka i
Kalender pu{u u istu tikvu, dokazuje upravo primjer s kolikim `arom Radon~i} poku{ava javnost ubijediti da su se Turkovi} i Elez posva|ali
oko raspodjele teritorije droge. To tvrde i Kalender i ^avka.
?
?
Elezov rok od 40 dana
Me|utim, postoje dokazi da je sukob izme|u
Turkovi}a - koji nikada u `ivotu nije sreo Eleza nastao onog trenutka kada je Elez pozvao moga
mu`a i kazao mu: “Naredi svojoj `eni da prestane pisati o meni, ina~e vam dajem rok od 40 dana”. Postoji izjava osobe koja je zaista s dobrim namjerama Elezu ustupila broj telefona mog supruga, u nadi da }e Elez prestati prijetiti meni zbog
tekstova koje sam objavljivala o njemu. Postoji tako|er i jedna ~estita osoba iz MUP-a RS-a koja je
meni i mom suprugu, nakon Elezovih prijetnji, sugerisao “da se ~uvamo“ jer nam Elez zna svaki ko-
rak, te nas upozorio da je Elez svaku svoju prijetnju ostvario. Postoje i dvije krivi~ne prijave koje sam kantonalnom Tu`ila{tvu u Sarajevu podnijela protiv Eleza. I, zanimljivo, negdje ba{ u ovo
vrijeme hapse Zijada Turkovi}a pod sumnjom da
je “pripadnik zlo~ina~ke organizacije Darke Eleza“. Naravno, pu{ten je za par sati, jer tada mu se
to nije moglo napakovati od ovih istih koji mu danas pakuju.
^ekajte, zar se nije u to vrijeme Elez
branio sa stranica Avaza? Gdje ste Vi to
pisali?
Ja u Expresu, a jeste, tada je Avaz zdu{no branio Eleza, Radon~i} mu je ustupao naslovne
strane s kojih je Elez poru~ivao “da ni policija ne}e
od njega za{tititi one koji poma`u \or|u @drali“?!
Istovremeno, Elez je sa svojim ljudima, uz svesrdnu pomo} Nasera Keljmendija, neometano posje}ivao jedan objekat u blizini Sarajeva. [ta su tamo radili, odnosno koja je to tajna veza Eleza, Keljmendija i Radon~i}a, svakako je posao za istra`itelje. Kako i sami rekoste, Elez je marka regionalnog kalibra, pa {ta Radon~i} ima s njim? Ta
ista ekipa poku{ava povezati Zijada Turkovi}a s
izvjesnim ^umetom i ^ombetom. Iz izjave Isljama Kalendera vidljivo je i vrlo jasno ko je {ef
^umetu i ^ombetu. Sve su to regionalne marke.
Ali, u svojoj izjavi Kalender, naime, citira Nasera
Keljmendija: “Rekao mi je da mo`e odmah zovnuti i narediti da njih dvojica do|u”. Zijad Turkovi}
to nije mogao, ja znam.
U kakvim je relacijama Va{ mu` bio s Ramizom Delali}em? Za{to se sad toliko sve
zavrtjelo oko revizije slu~aja Delali}evog ubistva, kad zapravo niti je optu`eni ubica uhap{en,
niti su prona|eni nalogodavci?
- Moj mu` je od mene tra`io da Ramiza upozorim da mu se priprema ubistvo. Na sudu }e to
svakako biti zanimljiva pri~a, tim prije {to }e se
kona~no saznati ko je za koga radio, ko je kome
nare|ivao, {ta je ko od koga tra`io, ko je ubio, a
ko je rekao “Amin!” za likvidaciju Ramiza Delali}a ]ele. Milenko Laki} nije ubio Delali}a, iako
se istra`ni tim ^avka i Radon~i} jako trude da njemu to pripi{u, kao i neka druga djela. Znam ja
da su Dani objavili materijal iz istrage, ali ja sam
to poku{ala demantirati kod kolega iz Dana. Razumijem ih, naravno, i ja sam uvijek `eljela ekskluzivu, ali u slu~aju Laki}a ekskluziva je da La-
?
?
Oleg ^avka: Ne}u se povu}i
s predmeta
- Ja sam zajedno s Dianom zadu`eni tu`ilac u predmetu Turkovi} i drugi. Za navedeni predmet me je osobno zadu`io Milorad Bara{in. Nakon zdravstvenih problema koje sam imao,
glavni tu`ilac je odlu~io da Diana Kajmakovi} bude nosilac
predmeta, a ja njezin pomo}nik.
Ovo sve odgovaram vezano za
upit Oslobo|enja: nikada se
ne}u povu}i s predmeta ni zbog
kakvih optu`bi koje dolaze iz kriminalnih krugova. [to se ti~e navoda osobe s kojom imate intervju, tu`ila~ka etika koja postoji kao
pravni akt koji tu`ioci moraju po{tovati, ne dozvoljava mi da polemi{em sa suprugama optu`enika. Pa mi ni u ovom slu~aju ne
pada na pamet da odgovaram na navode iznesene od [ejle Turkovi}, rekao je za Oslobo|enje tu`ilac Oleg ^avka.
VJE[ANJE NA
MARINDVORU
Ako je ta~no da
je moj mu` ubio
pet ljudi, da je
zara|ivao 795
milijardi maraka
mjese~no od
droge, pa mu je
i to bilo malo i
jo{ je oplja~kao
Cargo zbog tala
od 200.000 eura,
molim Sudsko
vije}e da ga
objesi na
Marindvoru.
I mene, odmah
pored njega
[ta je D`uvo tra`io od Kom{i}a
Ne za vi sne no vi ne su
ju~er objavile da je Muhidin Ba{i}, na~elnik Odjeljenja za borbu protiv orga ni zo va nog kri mi na la
OSA, saslu{an u Tu`ila{tvu BiH. Razlog je, tvrde
Nezavisne, ratno silovanje Hrva ti ce iz Va re {a.
Izvor Ne za vi snih je is pri~ao da je Ba{i} iznio
svoje vi|enje slu~aja sa silovanjem, ali je i ispri~ao
kako je Almir D`uvo, direktor OSA, tra`io od @eljka
Kom{i}a, hrvatskog ~lana
Predsjedni{tva BiH, stopiranje ove istrage. Damir
Be}ire vi}, sa vje tnik za
medije u kabinetu predsje dni ka Ko m{i}a, de man ti rao je bi lo ka kav
sastanak na kome se o
tome razgovaralo.
SIPA je, jo{ 19. 11. 2010.,
napravila Slu`benu zabilje{ku “o obavljenom razgovoru s Matom Zekom,
~asnikom za vezu s Haagom pri Uredu Predsjedni{tva BiH”. U toj zabilje{ci stoji, izme|u ostalog,
da je Ba{i} od D`uve zatra`io pomo} upravo zbog
silovanja koje mu se pripisuje. D`uvo je, po zabilje{ci, “rekao da je silovao tu
`enu, ali dobar je on momak, on je radio Turkovi}a i dosta je pomogao u
tome mo`e li se to ikako
stopirati“?!
Kom{i} je, po Zekinom
svjedo~enju, ostao vrlo
principijelan: rekao je da
slu`be trebaju raditi svoj
po sao, da ju}i po dr{ku
SIPA da nastavi istragu.
ki} nije bio ni blizu Sarajeva u vrijeme Delali}evog
ubistva.
Pozivi Miroslavu Mi{kovi}u
Ne znam koliko ste pratili, ali Milenku Laki}u
je u dva navrata dolazila hitna u sudnicu nakon
{to je doveden iz pritvora iz Mostara. Njegov advokat je zatra`io kompletnu istragu o tome po
~ijem je nalogu i uz ~ije dopu{tenje ispitivan elektro{okovima? Sve da bi potpisao izjavu protiv Turkovi}a. O tome svjedo~i audio i videozapis sa sudskog ro~i{ta, na kojem je Laki}, prije nego {to je
tu`iteljica Kajmakovi} pani~no zatra`ila zatvaranje sjednice za javnost, uspio skinuti ko{ulju i pokazati potpuno spr`ena prsa. O ovom, ali i o drugim slu~ajevima fizi~kih i psihi~kih tortura od
Tu`ila{tva prema nekim optu`enicima koji nisu
htjeli potpisivati bjanko izjave o Zijadu Turkovi}u,
tako|er }e biti rije~i na su|enju.
Niste mi odgovorili na pitanje o Delali}u:
je li to Va{ adut za sudnicu?
- Ma kakvi. To je samo dio mozaika. Znam da se
Radon~i}udignekosa na glavi na samupomenDelali}a, znam i za{to }e i dalje vr{iti pritisak na pravosu|e, izigravatipredsjednikasudskogvije}a, presu|ivati Zijadu Turkovi}u, a o meni pisati na prvima stranicama. Kad je krenula hajka, kao radnica
Avazanisammogladobitiprostorza demantini na
Crnoj, o ~emu su Dani pisali. Ja mu danas zahvaljujem na tome, jer mi je u~iniouslugu, naro~ito kad
je sebi po~eo spremati alibi. Citiram: “…na kraju
}e Avaz optu`iti da stoji iza ubistava i sli~no“.
Ne}u optu`iti Avaz, jer ma koliko se to Radon~i}u
omicalo - nije Avaz stranka u postupku. Ali, oni koji su duboko involvirani u ovaj slu~aj, ne}e mirno
spavati. I naravno da }u Fahru, ba{ Fahru, pitati~ega
se toliko prepao da zove Mi{kovi}a i od njega tra`i
da uti~e na uredni{tvo Blica? (Ju~era{nji Blic objavio je tekst s naslovom: “Fahrudin Radon~i} vodi
poslove albanskih mafija{a u BiH”; op.aut.) Mo`da
je on ipak dobro naslutio da je vrijeme da se u ovoj
zemlji po~nu raspetljavati klupka, {to je onda neminovno po~etak kraja “utemeljitelja”? Da ne
bude zabune – u zakonskom smislu!
?
S Proko{kog jezera
Mir, ezan i boje rujna
INTERVJU Nata{a Perkovi}, produkt-dizajner
Svi ljudi su jednaki
Jackie Kennedy - Onassis
Ikona `enstvenosti,
inteligencije i ljepote
17. septembar/rujan 2011.
Oglasi 29
30 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova
Paralelna dip
za ru{enje dr
Probosanske stranke koje su dobile povjerenje glasa~a na posljednjim
izborima ne bi smjele ispustiti Ministarstvo vanjskih poslova ni po koju cijenu
Razgovarao: Almir Terzi}
Kakav je sada stav BiH prema nezavisnosti Kosova?
- BiH nije priznala Kosovo kao nezavisnu
dr`avu. Kao {to sam ve} rekao, Predsjedni{tvo BiH
je jedino nadle`no da donese takvu vrstu odluke,
a na Ministarstvu vanjskih poslova BiH je da te
odluke sprovodi. Do sada Predsjedni{tvo nije ni
razmatralo to pitanje zbog razli~itih stavova, a kako }e biti u budu}nosti te{ko je predvidjeti.
?
Zakon za diplomate
Komisija za vanjske poslove Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH ocijenila je kako je dono{enje zakona o vanjskim poslovima jedan od prioriteta u 2012. godini. Za{to nam je va`an taj zakon?
- Postoji niz pitanja koja su specifi~nost vanjskih
poslova i koja tra`e da budu ure|ena na poseban
na~in, jednim zakonom koji }e biti “Lex specialis“
u odnosu na propise kojima je ure|eno funkcioniranjedr`avneadministracije u BiH. Ovdjeprijesvega mislim na Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH.
Tim zakonom je va`no definisati, npr. slanje
diplomata i zaposlenika na rad u diplomatskokonzularnu mre`u, boravak istih na radu u
DKP-u BiH i povratak na rad u zemlju. Mi danas nemamo zakonskih mogu}nosti da bilo koga uputimo na rad u DKP BiH ukoliko ta osoba
to ne `eli. Godinama imamo problema sa popunom kadrovima u pojedinim DKP-ima BiH.
Istovremeno, osobu koja nije opravdala o~ekivanja na pojedinoj destinaciji prakti~no ne
mo`ete vratiti prije isteka mandata, jer postoji
opasnost da }e tu`iti MVP i dobiti sudski spor.
Izra|en je nacrt zakona o sklapanju me|unarodnih ugovora, te nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH, prihva}en od Vije}a ministara BiH koji, na`alost, nije pro{ao parlamentarnu proceduru. Nacrt je dobio podr{ku dva ~lana Predsjedni{tva BiH, dok je gospodin Radmanovi} bio
protiv.
Zakon bi uveo i standardizaciju zvanja u MVPu BiH u skladu sa evropskim standardima. Tako,
npr. u na{im propisima nemamo zvanje politi~kog
direktora ili dr`avnog sekretara, {to je skoro
uobi~ajeni standard u svim evropskim zemljama
itd. Dakle, puno je opravdanih razloga za dono{enje zakona o vanjskim poslovima u {to kra}em
roku i drago mi je {to je Komisija za vanjske poslove Zastupni~kog doma to prepoznala kao jedan od
prioriteta.
?
^esto u Parlamentu BiH mo`emo
~uti optu`be na ra~un diplomatsko - konzularne mre`e da ambasadori, konzuli i ekonomski savjetnici ne ~ine dovoljno na promociji BiH i privla~enju stranih investicija. Za{to je to tako i ko je odgovoran?
- Optu`be dolaze od onih koji ne}e
da prepoznaju sve {to je ura|eno na
tom planu u posljednjem mandatu i
koji na sve na~ine podrivaju BiH i sve
{to ide u pravcu ja~anja njenih
struktura, dr`avnosti i ukupnih
kapaciteta. I pored toga
{to na{a DKP
?
mre`a nije popunjena svim potrebnim kadrovima zbog bud`eta kojim raspola`emo, MVP je sigurno postigao zavidne rezultate na planu promocije i BiH i privla~enju stranih investicija. Ovim pitanjem otvara se novi segment reorganizacije
DKP mre`e, tj. otvaranja novih mjesta tzv. ekonomskih savjetnika - promotora. Znamo da u DKP-u
BiH {irom svijeta nije rijedak slu~aj da u ambasadama radi jedna osoba koja je zadu`ena za kulturu, ekonomiju, vizno-paso{keposlove, politi~keposlove i dr. Bilo bi po`eljno da se takve osobe rasterete svih tih obaveza i striktno rade na zadatim
poslovima.
Ipak, MVP je uradio mnogo i, zahvaljuju}i aktivnostima bh. diplomatije, u na{u zemlju su dolazili investitori iz svih krajeva svijeta, me|utim, zbog
opstrukcija na doma}em terenu mnogi projekti na
izgradnji autoputa, energetskog sektora itd. nisu
se realizovali. Pored ostalog, va`no je napomenuti da je MIP ve} dvije godine zaredom partner Sarajevo Business Foruma i bez aktivnog u~e{}a MIPa i DKP mre`e taj forum bi bilo te{ko i zamisliti. Dakle, jako je va`naprovedbanovogmodelaekonomske diplomatije, {to }e oja~ati na{u DKP mre`u, koja }e se orijentisati ka pove}anju izvoza, privla~enju stranih ulaganja i progresivnijem nastupu bh. kompanija na inostranim tr`i{tima.
Paralelna diplomatija
Ustvrdili ste da RS `eli ovladati vanjskim
poslovima. Je li to temeljite na njihovom
insistiranju da dobiju poziciju ministra u
novom Vije}u ministara ili je ne{to drugo u
pitanju?
- O~igledno je da u javnosti konstantno insistiraju na poziciji ministra vanjskih poslova.
Me|utim,mi treba da se zapitamoza{to to oni tra`e
i za{to tako tendenciozno `ele omalova`iti rad i uspjeh MVP-a u posljednjih pet godina koji je bio van
svih o~ekivanja. Rukovodstvo manjeg entiteta je
u~inilo sve i jo{ uvijek ~ini na unutra{njem ru{enju sistema i institucija BiH. Me|utim, na vanjskopoliti~kom planu za posljednjih pet godina je
ura|eno kao nikada do sada na afirmisanju
dr`ave BiH i njenom pozicioniranju na me|unarodnoj sceni. Dakle, sve {to su oni ru{ili unutra, gubili su na me|unarodnoj sceni. U slijede}em
mandatu `ele dobiti i vanjske poslove pod svoju
kontrolu i poku{ati zadati zavr{ni udarac BiH. Ako
ne dobijuvanjskeposlove u ovommandatu za ~etiri godine, nakon slijede}ih izbora ne}e imati isti
momentum i ru{enje BiH na me|unarodnoj sceni }e biti ote`ano. Zbog toga mislim da probosanskestrankekoje su dobilepovjerenjeglasa~a na posljednjim izborima ne bi smjele ispustiti Ministarstvo vanjskih poslova ni po koju cijenu.
U brojnim dr`avama djeluju ekonomska
predstavni{tva RS-a koja je MVP BiH ocijenio kao paralelnu diplomatiju, a najavlje-
?
Optu`uju me jer sam uspje{an
U posljednje vrijeme optu`eni ste za brojne zloupotrebe - putovanja po inostranstvu, dnevnica, kori{tenja automobila u privatne svrhe... Jeste li zaista toliko rastro{ni? [ta
ka`u dr`avni revizori?
- Optu`ivan sam za sve i sva{ta od onih koji ne `ele dobro ovoj
zemlji, od toga da ne putujem dovoljno do toga da putujem previ{e. Rezultati mog anga`mana kao ministra vanjskih poslova se mogu lako provjeriti, a samo neki od njih su da je BiH postala ~lanica
Vije}a sigurnosti, potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU, uspostava diplomatskih odnosa sa nove 24 zemlje, vizna
liberalizacija, MAP status, koji je posljednja stepenica pred ulazak
u NATO, i mnogi drugi. Da}u vam samo jedan primjer kako se prave medijska i druga podmetanja. Kad su ru{itelji BiH vidjeli da nas
ne mogu zaustaviti na napretku prema NATO-u, gdje smo izlobirali dobivanje MAP-a, onda su na doma}em terenu napravili problem oko knji`enja vojne imovine i medijsku satanizaciju svih koji su na tome radili. Zar nije i vi{e nego o~igledno {ta se radi.
Pominje se kako nakon napu{tanja MVP-a odlazite na poziciju zamjenika direktora za ljudska prava u UN-u u New
Yorku. Je li to ta~no? Ako ne tamo, gdje idete nakon zavr{etka mandata?
- Jo{ uvijek nije izvjesno kad }e biti formirano Vije}e ministara BiH, pa zbog toga je rano govoriti o tome gdje }u nakon toga.
?
?
?
Srbija ~esto zadire u unutra{nja pitanja BiH, {to je nedopust
Pogledi 31
17. septembar/rujan 2011.
Bosne i Hercegovine
plomatija
r`ave
no je i njihovo {irenje. S druge strane, iz RSa tra`e racionalizaciju DKP-a, prvenstveno u
dr`avama srednjeg i bliskog istoka. Koliko su
ovi potezi opasni za dr`avu? O ~emu se zapravo radi?
- Cilj je da se u svijetu poka`e kako BiH nije
odr`iva, a da entiteti funkcioni{u. Namjere RS-a
su jasne, pogotovo ako znamo da njihovi predstavnici u Parlamentu BiH iz godine u godinu ne glasaju za pove}anje bud`eta i ja~anje bh. diplomatske mre`e, a u isto vrijeme finansiraju svoja predstavni{tva po svijetu. To je upravo potvrda da im
nedostaje jo{ karika vanjskih poslova u projektu
ru{enja na{e dr`ave, pa zbog toga imaju potrebu
stvaranja paralelne diplomatije i promocije entiteta kao me|unarodnog faktora. Ti potezi su itekako opasni po dr`avu jer nisu iskrene namjere.
Radi se o projektu uni{tavanja BiH.
Saradnja sa susjedima
Kakvi su trenutni odnosi BiH sa Srbijom
i Hrvatskom kao prvim kom{ijama?
Nemamo potpisane dogovore o granicama,
imovinskopravnim odnosima, ne funkcionira ni Me|udr`avno vije}e. [ta nam sve to
govori?
- Bilateralni odnosi izme|u BiH i Republike
Hrvatske su generalno dobri i prijateljski, {to potvr|uju brojni bilateralni susreti, kao i susreti na
marginama multilateralnih skupova. Hrvatska
sna`no podupire BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama i pru`a ne samo na~elnu
nego i konkretnu pomo} (npr. odluka Vlade Republike Hrvatske da ustupi BiH sve do sada
izra|ene prijevode pravne ste~evine EU na hrvatski jezik ).
Izme|u BiH i Hrvatske i dalje stoje odre|ena
otvorena pitanja koja do sada nisu rije{ena i ne doprinose ja~anju i napretku ukupnih bilateralnih
odnosa izme|u dvije zemlje, kao {to su pitanja granica, imovinskopravna pitanja itd. Me|utim,
postoji zajedni~ko opredjeljenje da se nastavi intenzivno raditi na pronalasku odgovaraju}ih rje{enja, da se ostvari suradnja u svim oblastima od
zajedni~kog interesa, te da se br`e i efikasnije rje{avaju otvorena pitanja u duhu dobrosusjedskih
odnosa.
Kad su u pitanju odnosi BiH i Republike Srbije,
va`no je raditi na njihovom unapre|enju. Srbija
je va`an susjed, me|utim, ti odnosi se moraju graditi na uzajamnom uva`avanju i po{tovanju. Na{i odnosi su jo{ uvijek optere}eni otvorenim i spornim pitanjama, kako iz pro{losti, tako i sada{njosti. Sa Srbijom se trebaju rije{iti problemi oko
uspostavegranice, kori{tenjahidroenergetskogpotencijala na Drini, imovinskopravna pitanja, pitanje naloga za hap{enje nevinih gra|ana BiH po svijetu. Srbija ~esto zadire u unutra{nja pitanja BiH,
{to je nedopustivo i {to remeti odnose dvije zemlje.
?
Takve aktivnosti nikome ne trebaju. Imamo pomake kad je u pitanju institucionalna saradnja nadle`nih tijela BiH i Srbije.
Uspostavljena je saradnja dr`avnih ministarstava, dr`avnih agencija, parlamenata. Posebno je intenzivna saradnja
izme|u ministarstava vanjskih poslova, uklju~uju}i i zajedni~ke aktivnosti u regionalnim inicijativama,
programima pribli`avanja EU. Operacionalizacija te saradnje i konkretni pomaci ~esto izostanu, {to se ne
bi trebalo de{avati ako imamo iskrene namjere.
Aplikacija za EU
U vi{e navrata smo govorili o predaji aplikacije BiH za ~lanstvo u EU.
Jo{ se ~eka na ispunjavanje
klju~nih uslova - dono{enja
zakona o dr`avnoj pomo}i i
popisu stanovni{tva, te izmjenama Ustava BiH u skladu
sa presudom Evropskog suda
za ljudska prava u BiH. Kada
realno mo`emo o~ekivati predaju aplikacije za ~lanstvo, kada kandidacijski status u EU, te
~lanstvo u NATO kao klju~nim
pravcima vanjskog djelovanja
BiH?
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH
u~inilo je sve da putemdiplomatskoglobiranja prema vani i kontinuiranog informiranja javnosti prema unutra, pojasni mogu}nost su{tinskog ubrzavanja
evropskog procesa u BiH nakon dugogodi{njeg zastoja. Stvorili smo tim anga`manom povoljnu klimu u Bruxellesu, odakle nas
se po prvi puta ohrabruje da predamo kredibilnu aplikaciju pod uvjetom da ispunimo tri
klju~na preduvjeta. Prije su nam sugerirali da i
ne pomi{ljamo o predaji aplikacije, a sada na nas
apeluju da ispunimoneophodnepreduvjete i predamo je do kraja godine. Za ispunjavanje preduvjeta za kredibilnu aplikaciju nu`na je politi~ka volja doma}ih politi~kih aktera da se usvoji zakon o
dr`avnoj pomo}i, uskladi Ustav sa presudom
Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u
slu~aju Sejdi}-Finci, te da se usvoji zakon o popisu stanovni{tva. Bez te volje te{ko je uop}e usuditi se prognozirati kad bi mogli dobiti kandidatski status. Sli~na je situacija i kod ~lanstva u NATO-u. Dakle, sve ovisi o tome kada smo spremni
da iz deklarativnog konsenzusa o evroatlantskim
integracijama pre|emo u fazu radnog konsenzusa, koja podrazumijeva jedinstvo u ispunjavanju
postavljenih preduvjeta.
?
ivo i {to remeti odnose dvije zemlje
32 Pogledi
Pogledi 33
17. septembar/rujan 2011.
Spomenik
par tizanima
[etnja Minskom, prijestonicom Bjelorusije
GRAD [IROKIH BULEVARA,
SPOMENIKA, PARKOVA
I LIJEPIH DJEVOJAKA
Inflacija
je takva da
mo`ete postati
milioner bez
po muke
Po ~etiri
trake u svakom
smjeru
U centru Minska sve fasade na zgradama su besprijekorne,
o~uvane, dotjerane. Ve}ina gra|ana trudi se da odr`ava
i cvijetnjake, prilaze oko zgrada, da po~isti, pomete...
Ulice
{iroke, zgrade
neobi~ne
tie) otvoren 1996. “da sinovi Bjelorusije koji su
umrli izvan granica zemlje u ratu u Afganistanu
ne budu zaboravljeni“ (spomenik je izra|en u
obliku hrama, postoje ~etiri oltara unutar spomenika s imenima 771 vojnika koji su poginuli
u Afganistanu), monumentYakubKolos, monument posve}en partizanima koji se nalazi u
Partizanskoj ulici dugoj desetak kilometara, veliki kip Lenjina... A, svakako, jedan od glavnihspomenika je i onaj na kojem je ruski tenk T-34, koji je u Drugomsvjetskogratunadma{ionjema~ke
tenkove, odrediv{i tako i tijek rata.
Ve}ina `ena u Bjelorusiji su manekenske gra|e, ljepote kakvu je nemogu}e ne primijetiti
Prva biblioteka
Ku}a
sindikata
Pi{e: Mirza Daji}
Foto: Muhamed Tunovi}
M
insk, prijestonica Bjelorusije i najve}i grad ove zemlje, sa skoro
dva miliona stanovnika, {to je
oko petine njeneukupnepopulacije, 10. septembra jeproslaviosvoj dan. Ovaj dan
za proslavu ustanovljen je 2001., a pada u drugi vikend u mjesecu septembru.
Grad je smje{ten gotovo u samom centru
dr`ave, na povr{ini od 305,5 kvadratnih kilometara, a le`i na rijekama Svislo~ i Njamiga. Svi koji posjete ovaj grad bi}e zadivljeni {irokim bulevarima, spomenicima, brojnim parkovima i
fontanama, neobi~no velikim zgradama sa
ukra{enim fasadama, ali i srda~no{}u gra|ana
i ljepotom djevojaka.
Park pobjede
Fascinantna je ~isto}a ulica i ure|enost, gdje
bukvalno nema ni travke da str{i u parku, ni neure|enih cvijetnjaka, ili papiri}a, ~ikova od cigareta na ulici. Svakodnevno horde ~ista~a
obu~enih u narand`asta odijela idu na posao i
maksimalno se trude da sve dotjeraju. U centru
grada sve fasade na zgradama su besprijekorne,
o~uvane, dotjerane. Ve}ina gra|ana trudi se da
odr`ava i cvijetnjake, prilaze oko zgrada, da
po~isti, pomete...
Nave~er sve prakti~no blje{ti, sve je osvjetljeno na jedan neobi~an na~in.
Jedno od najomiljenijih i najpopularnijih{etali{ta u Minsku je Park pobjede pored Komsomolskog jezera. Spomenici iz vremena socijalizma su sa~uvani, a kako je planirano, svi bi trebali jednog dana da budu izlo`eni u tom parku.
Tu su jo{ Botani~ki vrt, Park Yanka Kupala,
Gorky Park (park za djecu posve}en piscu Maksimu Gorkom), Dzerzhinsky park, Loshitsky
park...
UlicaNezavisnosti,u kojoj su zgrade s objestrane iste visine, najdu`a je. Ujedno, to je i centralna i najfrekventnija ulica u Minsku, a sagra|ena
je poslije Drugog svjetskog rata. Ranije je nosila ime po Staljinu, zatim po Lenjinu i naposlijetku po Frantsisku Skorini, Bjelorusu koji je `ivio
u 16. vijeku, pioniru u {tampanju (ispisu) i humanisti. Od 2005. godine imenovana je u Ulicu
Nezavisnosti.
Ova moderna avenija je podijeljena u tri dijela. Sredi{nji dio sadr`i Trg Nezavisnosti, kao polazi{te,i Trg Pobjede. Stambenezgrade u tom podru~ju su primjer sovjetske arhitekture od 19401960. Postojerazlike u stilovimagradnje. Elementi klasi~ne arhitekture su u zgradi Minsk General Post Office (Glavne po{te) koja je gra|ena
1949-1953., dok je stil gradnje Hotela Minsk moderan.
Tu je i monumentalna zgrada KGB (Odbor za
Spomenik
tenku koji je
nadma{io njema~ke
oklopnjake u
Drugom svjetskom
ratu
GRAD MUZEJA U Minsku
postoji 18 muzeja i 12
teatara. Izme|u ostalog,
tu je Muzej velikog
domovinskog rata, koji
obiluje eksponatima
iz Drugog svjetskog
rata u kojem je ubijena
gotovo tre}ina Bjelorusa
dr`avnu sigurnost), napravljena 1945-1947.,
izme|u Nezavisnosti i Oktobarskog kvadrati}a,
koji u stvari, definira arhitekatski karakter ovog
dijela. Motivi klasicizma i renesanse skladno su
u kombinaciji zgrade Narodne banke Republike Bjelorusije (1947-1952).
Spomenici su posebna pri~a. Ima ih na stotine. Po~ev od spomenika partizanima, pa svim
zaslu`nim u vremenusocijalizma, sve do poznatih pisaca i li~nosti ne samo iz biv{eg SSSR-a... Tu
su Stella - Minsk Hero City, zatim na Trgu Pobjede spomenik posve}en velikom domovinskom
ratu (1941-1945), obelisk prizma oblika, visok 40
metara, pa Otoksuza,na kojem se spomeniknalazi u podru~justaroggrada(Troitskoepredmes-
Godine 1921. otvoreno je Bjelorusko dr`avno
sveu~ili{te i prvabjeloruskaZnanstvenabiblioteka, a 1928. Akademija znanosti BSSR. 1922. godine,u sklopusveu~ili{ta, osnovana je i Nacionalna i sveu~ili{na biblioteka, koja je u tom trenutku bila najve}a knji`nica u cijeloj dr`avi. U Minsku postoji 18 muzeja i 12 teatara. Izme|u ostalog, tu su Muzej velikog domovinskog rata, koji obiluje eksponatima iz Drugog svjetskog rata
u kojem je ubijena gotovo tre}ina Bjelorusa. Tu
su jo{ brojnidrugivojnimuzeji, zatimvelikazgradacentralneknji`nice, Nacionalnabiblioteka, pa
teatar Nacionalna akademija Yanka Kupala, teatar Nacionalna akademska Bolj{oj opera i balet, RSDLP Dom-muzej, Dr`avna filharmonija
RepublikeBjelorusije, Nacionalnaakademijanauka, Muzej Park kamenja, cirkus... Najve}a koncertna sala je Dom Republike, u koju mo`e stati 2.500 gledalaca.
Najva`niji pravoslavni hram Belorusije je
crkvaSvetihduhova, u kojoj se nalazinajve}aikona Bogorodice Minske. Najzna~ajnija katoli~ka
crkva je Crkva svetih Simona i Elene, poznata i
kao Crvena crkva. Tu su jo{ crkve Bla`ene djevice Marije i Svetog Josipa, crkva Presvete Bogorodice, katedrala Zolotogorsky Svetog Roha...
Ceste su {iroke, u centru sa po ~etiritrake u svakom pravcu. Maksimalno dobro su ure|eni
podzemni pje{a~ki prolazi, u kojima se kri`a i po
nekoliko krajeva sa prodavnicama pod zemljom. Semafori su specifi~ni po tome{to na svakom ima i odbrojavanje koliko dugo }e se mo}i
koristiti prolaz u tom smjeru ({toperica). Rigorozno se ka`njavaju voza~i koji ~ine prekr{aje. U
slu~aju da voza~ koji pro|e kroz crveno svjetlo
na semaforu bude uhva}en, suo~io bi se sa
oduzimanjem voza~ke dozvole na ~ak tri godine.
Policije sa neobi~no visokim sme|im {ipkama ima jako puno na ulicama. Bezbjednost je
[etali{ta
ure|ena
^ISTO]A NA PRVOM
MJESTU Fascinantna
je ~isto}a ulica i
ure|enost, gdje
bukvalno nema ni travke
da str{i u parku, ni
neure|enih cvijetnjaka,
ili papiri}a, ~ikova od
cigareta na ulici
maksimalna. U centru grada gotovo
je nemogu}evidjetiprosjake ili pijance. U predgra|ima ih ima, ali nije toliko primjetno.
Metro u Minsku je jedini u Bjelorusiji i ima dvijelinijeukupnedu`ine
30,3 kilometara, 25 stanica i dva depoa. Prema podacima iz 2006. godine, metro preveze oko 800.000 putnika dnevno. U aprilu ove godine
(11. aprila), u eksploziji koja se dogodila u metrou u Minsku, 14 osoba
je ubijeno, a vi{e od 190 povrije|eno.
Za ovaj teroristi~ki akt optu`ena su
dvojica gra|ana Bjelorusije.
Najcjenjeniji hotel je Crowne Plaza, koji se nalazi u Kirovoj ulici preko puta fudbalskog stadiona. Ovaj
hotel je sa pet zvjezdica, a u sklopu
njega je i najpoznatiji no}ni klub. Tu
su jo{ hoteli Minsk, Europe i Belarus
(Bjelorusija).
Sport je itekako zastupljen u glavnom gradu Bjelorusije. Minsk ima
oko 3.600 sportskih centara,
uklju~uju}istadione, atletsketerene,
bazene, sportskecentre, teretane, skicentre. Najve}i od tih centara su fudbalski stadion Dinama, Sportski
centar, Tenis centar, Fudbal Arena,
Ledena dvorana i Minsk-arena sport centar.
Prodavnice u Minsku su pune namirnica.
Hljeb seprodajeu celofanu(uglavnom sa primjesama,da mo`edu`estajati). Posebnupa`njupridaju crnom hljebu. Konzerve ribe, pa{teta ili narezaka su daleko ve}e od na{ih (gotovo da nemamanjihpakovanja u ponudi). Imajupunopakovanih salata, nemaju klasi~ne (obi~ne) majoneze nego uz dodatke, sa 20-tak razli~itih vrsta.
Cijene su pribli`ne na{im ili malo skuplje. Kod
njih nema besplatnih kesa (napla}uju se od 300
do 600 rubalja).
Bjelorusija je trenutno suo~ena s najte`om finansijskomkrizom od raspadaSSSR-a 1991. Nedavno je objavljena devalvacija nacionalne valute (bjeloruske rublje). To je dovelo do toga da
}ete za jedan euro u mjenja~nicama novca dobiti7.450 rubalja, a na crno-na ulici, kod bilokojeg taksiste ili dilera koji poku{avaju prona}i korist na ovaj na~in, 10.000-11.000 rubalja. No, bez
obzira na krizu, gorivo je vjerovatno najjeftinije u Evropi i za dizel iznosi 0,65 eura. Dodu{e,
zbog krize na nekim pumpama izvan Minska se
mo`e kupiti samo za euro ili dolar (to posebno
vrijedi za strance).
Ljubazni doma}ini
Prijestonica je postala jedno pravo malo gradili{te. U ovom momentu je napravljeno nekoliko kvartova na rubnim dijelovima grada (prema zapadu) sa desetinama zgrada vi{espratnica (15 i vi{e spratova) du`ine i do 100 metara. Za
kvadrat u rubnim dijelovima grada izdvaja se
izme|u 2000 dolara i 2000 eura, a u centru je to
dvostruko vi{e.
U Minsku imaju tri restorana lanca brze hrane McDonalds. Jedan od njih u strogom centru
je na tri sprata i gotovo cijelog dana je ispunjen
do posljednjegmjesta. A cijene ba{i nisutakoniske, jer za obi~ni (mali) Big Mac, uz kojeg dobijete kolu i mini porciju pomfrita, platit }ete nekih 3,5 eura.
Iako svi smatraju Bjelorusiju jednom od najzatvorenijih zemalja na svijetu, posebno za
strance (za ulazak u zemlju stranci moraju dobiti vizu, a novinari i dozvolu za rad, te platiti posebno osiguranje jer ne priznaju ni~ije drugo),
ljudi su tamo prili~no pitomi. Ve}ina Bjelorusa
ne poznaje strane jezike, pa ~ak ni engleski, oni
stariji }e se nasmijati ako vas razumiju, dok su
mla|i jo{ otvoreniji, pa }e se rado i slikati sa strancima, pona{ati se veselo, otvoreno...
34 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
Drinske mu~enice,
ili pri~a o vje~nom kri`nom
putu i o pobjedi dobra nad zlom
PET K]ERI
[email protected] LJUBAVI
NASTAVLJAJU
SVOJU MISIJU
Pogledi 35
17. septembar/rujan 2011.
U sarajevskoj Zetri, 24. septembra, pet ~asnih sestara
Dru`be K}eri Bo`ije ljubavi }e biti progla{ene bla`enim
et sestara mu~enica, koje }e 24.
septembra u Sarajevu, u Zetri, biti
progla{ene bla`enima, prve su
bla`ene osobe koje su umrle na teritoriji Bosne i Hercegovine iako nijedna od
njih u njoj nije ro|ena!
Na ovu ~injenicu pa`nju nam je skrenuo
vl~. Ivo Toma{evi}, sekretar Biskupske konferencije BiH, ina~e ~lan Organizacionog
odbora za sve~ani~in beatifikacijesestara iz
Dru`be K}eri Bo`ije ljubavi, (danas, na tri
kontinenta, ovu Dru`bu ~ini oko 1.200 sestara), napominju}i da je Ivan Merc, kojeg je
bla`enim proglasio sam papa Ivan Pavao
Drugi za vrijemesvogapohodaBosni i Hercvegovini, u BanjaLuci, umro u Zagrebu, gdje
se nalazi njegov grob.
Nijednoj od pet Drinskih mu~enica grob
se ne zna, ali su sve one, M. Jula Ivani{evi},
(Hrvatica, r. 1893. u Godinjaku, Staro PetrovoSelo), M.BerchmanaLeidenix, (Austrijanka, r. 1865. u Enzerdorfu), M. KrizinaBojanc,
(Slovenka, r.1885. u Zburenu, [marjeta), M.
AntonijaFabjan, (Slovenka, r. 1907. u Malom
Lipju-Hinje) i s. M. BernadetaBanja, (Hrvatica ma|arskog porijekla, r. 1912, u Velikom
Gr|evcu kraj Bjelovara), na{le svoje mjesto
u srcima ljudi, i to ne samo zato {to su
umrle mu~eni~kom smr}u.
P
Do{le na poziv dr. [tadlera
Poti~u, dakle, iz ~etiri dr`ave, ali to im nije ni{ta zna~ilo kada su se zaputile na Pale,
gdje su K}eriBo`ijeljubavi (red do{ao u BiH
1882. na pozivnadbiskupa dr. Josipa[tadlera, a poslala ga utemeljiteljica Franziska
Lechner) 1911. godineotvorilesamostanMarijin dom, s prvobitnimnaumom da se u njemu odmaraju i oporavljaju sestre nastavnice iz Zavoda sv. Josipa u Sarajevu. No, vrlo
brzo se pokazalo da je Marijin dom pribje`i{te za sve nevoljnike, ne samosiromahe, sve
one kojima i zalogaj zna~i mnogo, ali koji su
tu, ako ni{tadrugo, uvijeknailazili na milost,
bilo koje boje lica, vjere i nacije bili. No, 11.
decembra1941. godine u Marijin domupadaju ~etnici i pomenutih pet sestara odvode put Gora`da, a objekat plja~kaju i pale.
Jedanaesti decembar je dan koji }e neko
zapamtiti i po tome{to je 1852, upravo na taj
dan, papa Pio IX bulom uzdignuo Zagreba~ku biskupiju na rang nadbiskupije. Tog
je dana, 1946, osnovan UNICEF, a 1972.
~lanoviposadeApolla13 posljednji put su bili na Mjesecu, ~ime je, nakon {to su otkazani Apollo 18,19 i 20, program Apollo bio
okon~an.
Tog dana je (1803) ro|en kompozitor
Hector Berlioz, bakteriolog Robert Koch
(1843), knji`evnik Naguib Mahfouz (1911),
Aleksandar Sol`enjicin (1918). Jedanaesti
decembar je Dan UNICEF-a, Me|unarodni
dan planina i Me|unarodni dan astme.
No, od 11. decembra 1941, kada su ~etnici upali u Marijin dom, zdanje na Kalovitim
brdima (sada slu`i kao studentski dom) vi{e nikada nije vra}eno vlasniku - redovnicama K}eri Bo`ije ljubavi, ni privremeno
makar, do dono{enjazakona o restituciji, bez
obzira na to {to se nalazi na spisku objekata koje godinama potra`uje Vrhbosanska
biskupija.
Kakav je bio kri`ni put Drinskih mu~enica, a koji je vodioprvo do CarevihVoda i Sjetline, to znaju samo one i njihovi mu~itelji.
Tjerali su ih da idu pje{ice, po snijegu, hladno}i. U Sjetlini, 76-godi{nja starica s. Berchmana vi{e nije mogla dalje.
Drina je tekla krvava
^etiri dana i ~etiri no}i preostale ~etiri redovnice su putovale preko Romanije do
Gora`da, a, kada su kona~no stigle, smjes-
tili su ih na drugi sprat kasarne. Iste no}i, 15.
decembra, pijani, razulareni~etnicipo~eli su
razvaljivati vrata njihove sobe, a redovnice
su, ne `ele}i dopasti im u ruke, radije odabralesmrt. Sko~ile su krozprozor. No, zlo~incimanijebilo ni to dovoljno, pa su ih, iako ve}
ozlije|ene, preklali no`evima, a na kraju je
njihova tijela odnijela Drina.
Postoje pouzdani podaci o tome da je s.
Berchmana ostala desetak dana u Sjetlini,
a potom joj je re~eno da i ona po|e za Gora`de, a svjedoci su vidjeli dvojicu ~etnika
kako je odvoze na sanjkama. Kada se vratio, jedan od njih je rekao da se sretno sastala s ostalim sestrama (ve} ubijenim,op.a.),
a neki su primijetili da je oko vrata nosio njenu krunicu.
Zvani~no se kao datumsmrtis. Berchmane uzima 23. decembar 1941.
Smatra se da je jedini danas `ivi o~evidac
smrtiDrinskihmu~enica bio u to vrijeme11godi{njidje~ak, danassve}enik don AntoBakovi}, koji o tomegovori u 24-minutnomfilmu snimljenom u produkciji DokumentarnogprogramaFederalnetelevizije„Drinske
mu~enice“, redateljice Marine Kne`evi}.
Ina~e, rijeka Drina je tada danima tekla
krvava...U njoj i oko nje ubijeno je, smatra se,
osamhiljadamuslimana, a o tim stravi~nim,
na`alost, jo{ nedovoljnoistra`enimzlo~inima, prvi je pisao slovenski sve}enik Franc
dni festival Religion todfay 2011, koji se
odr`avau Trentu, u Italiji). No, va`nije od togajeste~injenica da su ove nositeljiceljubavi ostale `ivjeti u sje}anju svih onih kojima
su otvaralevlastiti dom i vlastitasrca, kojima
}e (anekima ve}i jesu), slu`iti kao mo}nezagovornice u molitvima, napose ute{kim`ivotnim ku{njama.
„Ukoliko se desi da one kao zagovornice
nekome pomognu, recimo, da ozdravi, onda ta osoba treba o ovome obavijestiti
Dru`be K}eri Bo`ije ljubavi u njihovom
provincijalatu u Zagrebu ili bilokojidrugisamostan. To bi onda bio razlog za eventualno njihovo progla{enje svetim, o ~emu bi se
poveonovipostupak“, objasnio je vl~. Toma{evi}, napominju}i da bla`eni i bla`enice,
(postupak u ovomslu~aju je pokrenut4. prosinca 1999. godine) imaju osobit zna~aj na
razini odre|ene biskupije, krajevne Crkve,
kao i naroda iz kojegpotje~u, a sveci su, opet,
na razini sveop}e Crkve.
Jedna sestra, jedna filmska pri~a
A `ivoti svake od ~asnih sestara kao da su
stvoreni za filmsku pri~u.
Sestra Jula je ro|ena kao Kata, osmo dijete od jedanaestero koliko su imali Nikola
i Tera Ivani{evi}. Bilo joj je deset godina kada je po~ela ~itati tzv. svetojeronimska izdanja, posebno se zadr`avaju}i na `ivotopisi-
Na Palama su dr`ale osnovnu {kolu i pomagale svima bez obzira na vjeru i narodnost
Ksaver Me{ko, ina~e autor brojnih knjiga, a
Slovenj Gradec, u kojem je 1946. godine
umro, proglasio ga je za `ivotapo~asnimmje{taninom. No, to je samo jedna od nagrada
koju je taj svestrani erudita dobio. Papa Pio
XI imenovao ga je za monsinjora.
Smrt ~asnih sestara opisao je i don Bakovi} u svojoj knjizi „Drinske mu~enice“:
„Znate kako je to bilo u to vrijeme. Rijetko su ra|enefotografije,pa }e i na sve~anostibeatifikacijebitizvani~nopredstavljenaslika bla`enih sestara, rad akademskog slikara iz TravnikaAnteMamu{e“, ka`emonsinjor
Ivo Toma{evi}.
Ta slika, u vidu po{tanske markice, koju
ovihdanaizdaje HP Mostar, po~et}e od dana beatifikacije obilaziti Planetu.
Markica je nominalne vrijednosti 0,70
KM, {tampana je u arku 10 maraka u {tamparijiZrinski u ^akovcu, i eto jo{ jednogdokaza za one koji vjeruju da kraj nije na ovomesvijetu, pa ne nastaje ni smr}u, ma kakva
ova bila. Za razliku od njihovih krvnika,
Drinske mu~enice }e svojim milim licima
izmamljivati osmijehe na svim kontinentima ne samo u po{tanskom saobra}aju nego i u filatelisti~kimzbirkama, na izlo`bama,
u raznim drugim javnim komunikacijama
(pomenuti fim je ve} poslat na Me|unaro-
ma svetaca (!!!) i ve} tada je odlu~ila, nikada ne objasniv{iza{to, da ne}ejestimeso, da
se ne}e udavati i da }e i}i u samostan. No,
kako joj se majka razboljela i pala na postelju, Kata ju je njegovala sve do smrti, a tek tada (1914) odlazi u Sarajevo, u Samostan
Dru`be K}eri Bo`ije ljubavi, a odatle je {alju u Austriju. Redovni~ki zavjet daje u samostanu Emaus (Bre{ke), nedaleko od Tuzle, a 1923. do`ivotni zavjet pola`e u Sarajevu, na dana{njem Mejta{u. Poslije odlazi
u samostan Antunovac, na Ilid`i, potom je
poglavaricasamostanaJosipovac kod Tuzle,
odakle je raspore|ena u zagreba~ki Josipovac, 1930. godine je na sarajevskoj Betaniji, a dvije godine kasnije je predstojnica samostana na Palama.
Bila je poznata kao njegovateljicabolesnih,
kao neko ko je pomagao prosjake i siroma{ne, a naro~ito je bila~uvena po pe~enjuhljeba za siro~ad iz Dr`avne ustanove.
Marija Berchmana Leidenix (Carolina
Anna), ro|ena Be~lijka, do{la je potkraj
osamdesetih godina 19. stolje}a u BiH i
najvi{e se bavilaprosvjetiteljskimradom. Kao
u~iteljica je bila anga`ovana u Tuzli, a zbog
njeneekumenske{irinetamo su je zvali„turska sestra“, jer je najvi{e vremena provodila
opismenjavaju}imuslimanskedjevoj~ice. Na
Palama su je zvali „srpska majka“, a za vrijemePrvogsvjetskograta, u Vi{egradu, zato{to
je njegovala istom srda~no{}u sve ranjenike, prozvali su je „vojni~kom majkom“.
Krizina Bojanc je jedna od pet k}erki Mihajla i Marije. Otac joj je, dok je biladjevoj~ica,
oti{ao raditi u Ameriku, i od tada mu se izgubiosvakitrag, pa je o djevoj~icamabrinulaizuzetnopobo`namajka, koja je svaki dan
4 kilometra pje{ke prelazila da bi prisustvovala misi, a ~esto su i k}erke bile s njom, pa
i Josipa, koja je u sarajevskom samostanu
K}eriBo`ijeljubaviponijela ime Krizina. Bila je skromna, ponizna i nevjerovatno radi{na, od jutra do mraka je obavljala sve poslove vezane za samostan. Po marljivosti joj je
bila ravna samo sestra Antonija Fabjan,
k}erka Ivana i Josipe, kojoj je tako|e krsno
ime bilo Josipa, a koja je 1930. postala redovnica. Zavjet je, tako|e u Sarajevu, polo`ila
sedam godina kasnije.
BernadetaBanjapoti~e iz porodicekoja je
bila toliko pobo`na da je u Velikom Gr|evcuostalaizreka„pobo`ni kao Banje“. U dvadesetoj godini, 1932, tada kao Terezija, polo`ila je redovni~kizavjet i poslata je u paljanski samostan. Tamo je bila kuharica, a zapamtili su je i po tome{to je neprekidnopjevala svete pjesme. To je bila njena molitva.
Na ~elukasarne u koju su dovedene~asne
sestre nalazio se major Jezdimir Dangi},
kome se danas, kao i njegovim `rtvama, tako|e ne zna grob.
Dangi} je ro|en1897. u Srebrenici, gimnaziju je zavr{io u Tuzli, i kao pripadnik Mlade Bosne osu|en je na tri i po godine zatvora, koje je proveo u tuzlanskim i zeni~kim
}elijama. Po izlasku na slobodu, studira u Tuzlipravo, potom je u rezervnom, a ondaprelazi u aktivnu `andarmerijsku slu`bu s
~inom potporu~nika. General Dra`a Mihajlovi} ga postavlja za zapovjednika svih ~etni~kih jedinica u isto~noj Bosni, i, prije nego {to su ga jedinice njema~kog Werhmachta 1942. razvlastile, zato {to se tada zamjerio Nijemcima, samo u nekom takti~kom
smislu, poku{ao je s Nedi}emdogovoritiprisajedinjenje tog dijela BiH Srbiji. Nijemci ga
{alju u logor u Poljskoj, gdje ostaje do izbijanja Va{r{avskog ustanka, kada su ga, kao
i mnoge druge poljske oficire, zarobili crvenoarmejci, koji ga odvode u logor u Moskvi.
Sovjetska vlada Dangi}a 1947. izru~uje u Jugoslaviju, sudi mu se u Sarajevu, na Vojnom
sudu, gdje je optu`en za ratne zlo~ine, za izdaju zemlje, saradnju s kvislinzima, s Italijanima i s Nijemcima. Osu|en je (nakon
mjesec dana) na smrt.
Kazna je odmah izvr{ena. Gdje? Da li na
sarajevskomZlati{tu, gdje su se u to vrijeme
ina~eizvr{avalesmrtnekazne, a gdjesadapojedinci iz RS-a uporno poku{avaju postavitikri`, odmahporedputakojivodipremaPalama, premaMarijinomdomu. Tamo, dakle,
gdje je pet ~asnih sestara ne{tedice darovalosvojudobrotu, a, nakon12 godinaprovjera, ispitivanja njihovog ukupnog `ivota,
(postulator je bio vl~. magistarMarkoTomi})
papa Benedikt XVI ovlastio je vatikanski
Zbor za kauze svetaca da proglasi Dekret o
mu~eni{tvu sestara Dru`be K}eri Bo`ije
ljubavi, kojima }e, u znak po{tovanja, u
Crkvi kraljice sv. Krunice biti postavljen oltar. Tu, gdje se danasnalaziKatoli~ki{kolski
centar, sestre koje pripadaju ovom redu su
i podiglesvojevremnozdanje, namijeniv{i ga
obrazovanju, prvenstvenomladih, ~emu, eto,
i danas slu`i.
Misno slavlje u dvorani Zetre „Huan Antonio Samaran“ predvodit }e kardinal iz
Vatikana, pro~elnikKongregacije za progla{enje svetih i bla`enih, Angelo Amato.
Edina Kamenica
36 Pogledi
17. septembar/rujan 2011.
Kultura sje}anja u Berlinu i Sarajevu
Berlinske pouke
za Sarajevo
Dok se u Berlinu sje}aju
pro{losti i istorije gdje god
mogu, modernim sredstvima
kroz sliku ili znak, u Sarajevu
i dalje nema takvog
podsje}anja na burnu istoriju
XX stolje}a na raskr{}ima ili
fasadama zgrada • Berlinsko
iskustvo poti~e na kreativno
kori{tenje pro{losti Sarajeva
Kri`evi uz rijeku Spree
Pi{e Aida Abad`i} - Hod`i}
vo sam ljeto boravila na Visokoj umjetni~koj {koli u Berlinu (Kunsthochschu le Weißen see) u okvi ru is tra`ivanja `ivota, opusa i akademskog
rada bosanskohercegova~kog arhitekte, urbaniste i dizajnera Selmana Selmanagi}a (19051986), koji je diplomirao na Bauhausu 1932. godine i ostavio, izravno, zna~ajan trag u urbanoj
vizuri njema~ke prijestolnice, a posredno i
kroz opuse mnogih savremenih njema~kih arhitekata koji su neko}, poput Petera Kulkea, bili njegovi studenti u ovoj presti`noj {koli, u tada{njem Isto~nom Berlinu. Osim studijskog istra`ivanja, u`e vezanog uz opus Selmanagi}a,
moje je zanimanje i pa`nju sve vrijeme boravka u ovome gradu privla~io na~in na koji su u
Berlinu predstavljeni i dokumentirani najzna~ajniji doga|aji i li~nosti koji su obilje`ili modernu povijest ovoga grada. ^injenica da je Selman porijeklom iz Srebrenice i da je srednjo{kolsko obrazovanje zavr{io u Sarajevu, podsvjesno me je navodila na neprestano upore|ivanje o tome koliko su tragi~na zbivanja s
kraja 20. stolje}a dokumentirana u Sarajevu u
odnosu na na~in kako se Berlin odnosi prema
svojoj politi~koj i kulturnoj historiji.
O
Otvoreno o sebi
Check point Charlie
Berlin je po mnogo ~emu jedinstvena evropska prijestolnica savremenog doba. Ovaj grad,
sa oko 3,5 miliona stanovnika, smje{ten u sjeveroisto~nom dijelu zemlje i ispresijecan brojnim rije~nim kanalima i mostovima i osvje`en
velikim brojem zelenih povr{ina, od kojih neke, poput Tiergartena, pokrivaju i nekoliko
stotina hektara povr{ine, `ivi svoj svakodnevni
`ivot dinami~no, otvoreno, kozmopolitski. Ali,
ono {to ovaj nevjerovatno dinami~an grad ~ini
posebno zanimljivim i inspirativnim krije se u
na~inu na koji svoju pro`ivljenu, recentnu povijest ~ini vidljivom i `ivom na svakom koraku.
Prije nego li bukom i velikim rije~ima, Berlin
TORNJEVI
OSLOBO\ENJA
Interpolacija nove
gra|evine u jednu
ratnu ru{evinu,
kao podsje}anje
na odre|ene
povijesne doga|aje
i okolnosti, kao i
cjelokupna urbana
scenografija
Berlina koja
predstavlja
iznimno osmi{ljenu
topografiju
kulturno-politi~ke
historije Njema~ke
modernog doba i
modalitete njenog
savremenog
promi{ljanja,
mogla bi (i trebala)
biti inspirativna i
za tematiziranje
i osmi{ljavanje
na~ina mogu}eg
predstavljanja i
podsje}anja na
ratne doga|aje u
Sarajevu 19921995... Podsjetimo
da je jedna od
najpoznatijih
poslijeratnih
dilema u obnovi
grada bila {to
u~initi sa uru{enim
tornjem na zgradi
Oslobo|enja
metodom ‘saturacije’, odnosno kroz iznimno
velik broj primjera i informacija, rastvara slojeve svoje povijesti koja ga je u~inila ne samo
sjedi{tem mo}ne, vi{estoljetne vladavine ku}e
Hohenzollerna i prijestolnice Prusije i Njema~kog Carstva nego i najzna~ajnijim gradom u kojem se oblikovala dinami~na i turbulentna povijest modernog doba. Berlin se danas otvoreno i kriti~ki odnosi upravo prema razli~itim etapama svoje politi~ke povijesti 20. stolje}a – od perioda Weimarske republike i Tre}eg
Reicha, preko bolnog iskustva potpune destrukcije grada u zavr{nim godinama Drugog svjetskog rata pa sve do podijeljenosti grada gotovo punih trideset godina. Upravo u tom segmentu “uprisutnjavanja zajedni~kog iskustva”
kao klju~nog elementa “kulture sje}anja” (J. Assmann) i formiranja onoga {to se naziva politi~kim identitetom jednog prostora, Sarajevo bi,
kao grad koji je tako|er imao izuzetno dinami~nu politi~ku historiju u 20. stolje}u, mogao
od Berlina mnogo nau~iti u svome odnosu prema historijskim doga|ajima i na~inu njihovog
dokumentiranja.
Brojne povijesne fotografije na panoima {irom
Berlina pokazuju izgled grada neposredno prije Drugog svjetskog rata i njegovu opusto{enost,
glad, bijedu i apokalipti~nu stvarnost nakon zavr{nih savezni~kih bombardiranja u prolje}e
1945. godine. U Sarajevu se vidi stanje objekata kakvo je danas – nema ni jedne uve}ane, uporedne snimke grada koja bi dokumentirala razmjere destrukcije koja se zbila u tek nekoliko
mjeseci. Stoje}i, na primjer, ispred Berlinske katedrale ili {etaju}i Nikolaviertelom, ~etvrti u kojoj su do razaranja u Drugom svjetskom ratu stajale neke od najstarijih berlinskih ku}a i koja je
bila neko} ~etvrt umjetnika i knji`evnika, saznajemo da je tek rije~ o vjernim rekonstrukcijama
vlade DDR-a iz sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log stolje}a. Spomenimo tek, ovom prilikom, va`an, ali jo{ uvijek malo poznat podatak da je upravo Selman Selmanagi} sudjelovao
u projektima obnove Berlina, u timu arhitekte
Hansa Scharouna pod nazivom – Berlin plannt (Magistrat von Groß-Berlin).
Upravo preko puta Berinske katedrale, u neposrednoj blizini Dr`avne Opere i Pravnog fakulteta Humboldt univerziteta, nalazi se Bebelplatz, trg na kojem je nacisti~ka mlade` palila
knjige progresivnih mislilaca 1933. godine.
Umjesto velike retorike, me|u kamenim kockama tog trga, na tlu, nalaze se tek dvije metalne
plo~e sa tekstom koji podsje}a da su na njegovom sredi{tu “10. maja 1933. godine nacionalsocijalisti~ki studenti zapalili na stotine radova
slobodnih mislilaca, publicista, filozofa i znanstvenika”, te rije~i slavnog Heinricha Heinea iz
1820. godine o tome kako “tamo gdje ~ovjek pali knjige, na kraju }e paliti i ljude” (“Das war ein
Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, ver-
Pogledi 37
17. septembar/rujan 2011.
DDR Muzej
Bebelplatz
Topografija terora
brennt man an Ende auch Menschen.”). I nekoliko koraka dalje, jedan minimalisti~ki rad Micha Ullmana: u izdubljenoj komori u tlu, ispunjenoj vakuumom, stoje police bez knjiga. Prazninu i ti{inu u radu ovog umjetnika do`ivjela sam
rje~itijom od bilo koje druge geste. A u Sarajevu su spaljeni fundusi brojnih biblioteka i instituta za koje mnogi danas ne znaju ni gdje su bile njihove donedavne adrese.
Checkpoint Charlie
Na nemile doga|aje iz tridesetih godina 20.
stolje}a u Berlinu podsje}a i izlo`ba na otvorenom, pod nazivom Topografija terora – Berlin
1933-1945, smje{tena unutar biv{eg glavnog sjedi{ta Gestapoa i SS-a i zaokru`ena fotografijama sa procesa zlo~incu Adolfu Eichmannu. Fotografije smje{tene na panoima, tik uz ostatke
Berlinskog zida i bodljikavu `icu, uzdu` Niederkichnerstraße, vode sve do legendarnog Checkpoint Charlia – jedine ta~ke prijelaza za strance izme|u Isto~nog i Zapadnog Berlina (19611989). I ovdje se, kao i pred Brandenbur{kom
kapijom ili na Potsdamerplatzu, gdje i sada stoji demarkaciona linija zida na tlu plo~nika,
mo`ete fotografirati sa mladi}ima odjevenim u
uniforme ruskih i ameri~kih vojnika, uz repliku barake grani~nog prijelaza na Checkpoint
Charliju, vre}ama pijeska i slavnim fotografijama ameri~kog i ruskog vojnika, berlinskog fotografa Franka Thiela. Dakako da u svemu tome ima i turisti~kog marketinga i domi{ljatog
unov~avanja hladnoratovske podjele, ali Berlin se jasno uspijeva sa~uvati od trivijalizacije
zla i zlo~ina. Nedaleko od ta~ke prijelaza, nalazi se i muzej koji dokumentira rad DDR-ove
Pred Brandenbur{kom
kapijom
SLIKE I ZVUCI
Uvijek me
ova umjetni~ka
akcija podsjeti na
mogu}nosti koje u
tom smislu
pru`aju velika
sarajevska
raskr{}a koje
je trebalo
pretr~avati pred
snajperskim
mecima, scene
masakra u
redovima za
vodu, prizori
Vije}nice u
plamenu. Sve
su to slike i
zvuci koji trebaju
biti o`ivljeni i
prije nego dobiju
svoj prostor
u zvani~nim
ud`benicima
historije/povijesti/
istorije na{ih
{kolaraca
sigurnosne slu`be Stasi, ali i muzej Haus am
Checkpoint Charlie, koji dokumentira grani~ne konflikte, detalje oko izgradnje zida, ali
i tragi~ne poku{aje bijega. Jedan dio izlo`be posve}en je i djelatnosti plemenitog dr. Rainera
Hildebrandta (1914-2004), utemeljitelja i direktora ovoga muzeja koji je, osnivanjem muzeja na ovome mjestu, ve} u junu 1963. godine
postao simbolom mirotvornog otpora podjeli
grada. Na `ivot ovog aktiviste podsje}aju i
brojni stakleni info-punktovi uzdu` Ku’damma
koji dokumentiraju godine podijeljenog grada.
O nesretnim poku{ajima bijega iz Isto~nog u Zapadni Berlin podsje}aju i brojni, nje`ni, bijeli
kri`evi u blizini Bundestaga i uz rijeku Spree.
Djeli} historije DDR-a mo`e se i “ku{ati” u restoranu DDR Muzeja, u kojem se, nakon interaktivne posjete zbirci i vo`nje u trabantu ili pisanja na Erika ma{ini, mo`e naru~iti i jedno od
jela tipi~nog DDR menija.
Pisanje po zidu
Jedna od karakteristi~nih veduta Berlina je i
spomen-crkva Kaiser-Wilhelm Gedächtnis Kirche s kraja 19. stolje}a koja je uni{tena u bombardiranju u Drugom svjetskom ratu. Uz ostatke ru{evina prednjeg tornja u ~ijem se dnu nalazi Memorijalna dvorana sa dijelovima sa~uvanih originalnih mozaika, Egon Eiermann projektirao je 1961. godine novu osmerokutnu
crkvu u plavom staklu i novi zvonik. Ovakva interpolacija nove gra|evine u jednu ratnu ru{evinu, kao podsje}anje na odre|ene povijesne
doga|aje i okolnosti, kao i cjelokupna urbana
scenografija Berlina koja predstavlja iznimno
osmi{ljenu topografiju kulturno-politi~ke his-
Kupola Bundestaga
torije Njema~ke modernog doba i modalitete
njenog savremenog promi{ljanja, mogla bi (i
trebala) biti inspirativna i za tematiziranje i
osmi{ljavanje na~ina mogu}eg predstavljanja
i podsje}anja na ratne doga|aje u Sarajevu
1992-1995, upotpunjene i drugim relevantnim
zbivanjima koja su se desila u povijesti na{eg
grada. Podsjetimo da je jedna od najpoznatijih
poslijeratnih dilema u obnovi grada bila {to
u~initi sa uru{enim tornjem na zgradi Oslobo|enja.
Kada se umjetnik Shimon Attie, nakon zavr{etka umjetni~ke {kole u San Franciscu, doselio u Berlin 1991. godine, suo~io se s iskustvom grada kojeg ‘progoni odsustvo ubijenih i
deportiranih Jevreja’. Nakon nekoliko tjedana
istra`ivanja u berlinskim arhivima, Attie je na{ao na desetine slika ~etvrti Scheunenviertel iz
1920-ih i 1930-ih godina, a u kojoj su uglavnom
`ivjeli Jevreji i locirao snimljene lokalitete isto~no od Alexanderplatza. Te je dokumentarne fotografije, od kojih su neke nastale i u trenucima deportacije Jevreja iz njihovih tada{njih
stambenih i poslovnih zgrada prema jednom
od logora, Attie uve}ane projecirao na pro~elja
sada{njih zgrada na istom mjestu. Ovaj je ciklus,
pod nazivom “Writing on the Wall”, kako je kasnije objasnio i sam Attie, izrastao iz nesrazmjera izme|u onoga {to je osje}ao i znao o tim doga|ajima i onoga {to je mogao vidjeti tada u Berinu i ‘`elje da se nevidljivoj pro{losti podari
glas, da se olju{ti tapeta dana{njice sa pro~elja
tih zgrada i razotkrije historija koja se krije iza
pogleda’ (J. E. Young, At Memory’s Edge, Yale
University Press, 2000).
Uvijek me ova umjetni~ka akcija podsjeti
na mogu}nosti koje u tom smislu pru`aju velika sarajevska raskr{}a koje je trebalo pretr~avati pred snajperskim mecima, scene masakra u
redovima za vodu, prizori Vije}nice u plamenu. Sve su to slike i zvuci koji trebaju biti o`ivljeni i prije nego dobiju svoj prostor u zvani~nim
ud`benicima historije/povijesti/istorije na{ih
{kolaraca. Osnivanje Muzeja opsade Sarajeva
dakako da je iznimno va`an korak, ali, nadamo
se, jedna u nizu akcija koje }e tek uslijediti.
I kao {to je obnovljeno krovi{te berlinskog
Bundestaga Sir Norman Foster realizirao kao
transparentnu staklenu kupolu, simboliziraju}i
sistem i rad Zapadne parlamentarne demokracije, jednako tako imao je izuzetnu stvarala~ku intuiciju da ostavi vidljivim povremene
tragove grafita na zidu ove zgrade, a koji datiraju iz vremena podijeljenog grada. Aura pro{lih doga|aja na odre|enim lokalitetima vidljiva je tek onima koji su upoznati sa pro{lo{}u tih
lokaliteta. Stvarna memorija mjesta izrasta iz
onoga {to francuski mislilac Pierre Nora naziva “`eljom za sje}anjem”. Tek tada vizualna memorija nije tek puko uprizorenje – ona tada prerasta u podsje}anje koje obavezuje.
38 Oglasi
17. septembar/rujan 2011.
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine
Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o
dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“,
broj 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva pravde i uprave Kantona
Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo
6/471
- Pomo}nik ministra za upravu
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11 od
31. 3. 2011. godine), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev
Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika
u Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo
06/470
- 1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije
za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:
- VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en pravni fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem
uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a
br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike
u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa,
kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova
konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti
Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton,
Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V,
71 000 Sarajevo sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
DIREKTOR
Sead Maslo, dipl. iur.
UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGO[KI FAKULTET SARAJEVO
SLOBODNA MJESTA
ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
NA PEDAGO[KOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU,
U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI
NAZIV USTANOVE
Predvi|eno
NEPOPUNJENA MJESTA
ODSJEK
trajanje prvog
ciklusa studija
PEDAGO[KI
4
Redovni studij
Vanredni
Strani
FAKULTET
- tro{kove
studij
dr`avljani
studija snose
sami studenti
Pred{kolski odgoj
22
15
5
Razredna nastava
13
5
Kultura `ivljenja i
26
5
tehni~ki odgoj
Predaja dokumenata vr{i se do 22. 9. 2011. godine u Studentskoj slu`bi Fakulteta od 9 do 14
sati (Skenderija 72).
Test i pismeni ispit iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti bit }e obavljen 23.
9. 2011. godine od 10 do 12 sati.
Razgovor sa kandidatima vr{it }e se 23. 9. 2011. godine sa po~etkom u 12.30 sati.
Prijedlog rang-liste primljenih kandidata bit }e objavljen 26. 9. 2011. godine u 12 sati.
Na objavljene rang-liste kandidati mogu ulo`iti pismeni prigovor Nastavno-nau~nom vije}u
Fakulteta u roku od tri dana.
Konkurs je objavljen na web stranici Pedago{kog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.
01. Poslovi pristupa informacijama - stru~ni savjetnik u kabinetu ministra, -1 (jedan) izvr{ilac,
02. Poslovi edukacije - stru~ni saradnik u Odjeljenju za kadrovske poslove i edukaciju,
Sektora za administarciju,
- 1 (jedan) izvr{ilac,
03. Primjena propisa o putnim ispravama BiH - stru~ni savjetnik u Odjeljenju putnih
isprava, Sektora za administraciju,
- 1 (jedan) izvr{ilac,
04. Na~elnik odjeljenja u Odjeljenju za administraciju Had`i}i, Sektora za administraciju,
- 1 (jedan) izvr{ilac,
05. Na~elnik odjeljenja u Odjeljenju ra~unovodstva, Sektora za podr{ku, - 1 (jedan) izvr{ilac,
06. Poslovi plana, analize i organizacije posla - stru~ni savjetnik u Odjeljenju ra~unovodstva,
Sektora za podr{ku,
- 1 (jedan) izvr{ilac,
07. Projektant - stru~ni savjetnik u Odjeljenju za informatiku, Sektora za informati~ku podr{ku,
- 1 (jedan) izvr{ilac,
08. Upravno rje{avanje u I stepenu - stru~ni savjetnik u Odjeljenju za administraciju Novi Grad,
Sektora za administraciju, na odre|eno radno vrijeme, do povratka odsutnog dr`avnog
slu`benika
- 1 (jedan) izvr{ilac,
Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web
stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba.
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet,
- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 02.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet za sport i tjelesni odgoj,
- najmanje jedna (1) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 03.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, fakultet kriminalisti~kih nauka,
fakultet politi~kih nauka,
- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 04.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet,
- najmanje ~etiri (4) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 05.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet,
- najmanje ~etiri (4) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 06.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet,
- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 07.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en elektrotehni~ki fakultet, fakultet tehni~kih nauka - smjer
informatika, prirodno-matemati~ki fakultet - odsjek matematika,
- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 08.
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet,
- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem
uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS,
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike
u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa
dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biti }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu
Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti
Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.
Prije dono{enja rje{enja o prijemu u radni odnos odabrani kandidati za navedena radna mjesta
}e biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o za{titi tajnih podataka (“Sl.
glasnik BiH”, broj 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu
navedenog Zakona (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 2).
Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton,
Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih
slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
DIREKTOR
Sead Maslo, dipl. iur.
Pogledi 39
17. septembar/rujan 2011.
SAMO JE [email protected]
POBIJEDITI I ZARADITI
Po~ela su uzbu|enja
u UEFA Ligi prvaka
Real Madrid i Ronaldo gostovali su prvo
kolo kod Dinama u Maksimiru
Reuters
Kvalitet vi{e nije koncentrisan samo na klubove iz ~etiri, pet najja~ih evropskih liga, mada je iluzorno
o~ekivati da }e se oni najbogatiji, oni koji najvi{e ula`u u svoje timove, lako odre}i vi{emilionskog kola~a
rotekle nedjelje krenulo je novo izdanje
evropske Lige prvaka, najelitnijeg klupskog takmi~enja u svijetu. Toj konstataciji ne doprinosi samo kvalitet klubova,
ve} i zarade koje }e klubovi ostvariti samim plasmanom me|u 32 najbolja evropska kluba, a koje }e im isplatiti krovna ku}a evropskog fudbala, Unija evropskih fudbalskih asocija cija
(UEFA). Iako me|u njima ove godine nema velikana kao {to su Liverpool ili Juventus, koji svojim slabim plasmanima u nacionalnim {ampionatima to nisu zaslu`ili, mo`emo o~ekivati zaista uzbudljivo takmi~enje.
Prvo kolo u svih osam grupa to je i potvrdilo. Prvu pobjedu u ovom takmi~enju ostvario
je APOEL iz Nikozije, tim za koga igra biv{i bh.
reprezentativac Sanel Jahi}, koji je na svom terenu savladao ruski Zenit iz Sankt Petersburga
sa 2:1. Ipak, za senzaciju prvog kola pobrinuo
se turski predstavnik Trabzonspor, tim koji je u
ovo takmi~enje usko~io kao prva rezerva jer je
Fudbalski savez Turske iz ovog takmi~enja
izbacio istanbulski Fenerbahce zbog namje{tanja rezultata. Totalni autsajderi, bar na papiru,
savladali su u Milanu Inter, sastav koji se prije
dvije godine okitio titulom evropskog prvaka.
ko su dovitljivi ~elnici hrvatskog {ampiona, zagreba~kog Dinama, tima koji se u ovo takmi~enja plasirao nakon 12 godina uzaludnih
poku{aja, iskoristili ~injenicu da prvi susret igraju sa slavnim Realom iz Madrida u Maksimiru,
pa su u prodaju pustili samo pakete ulaznica za
sva tri susreta (zna~i i one sa Lyonom i Ajaxom).
Naravno, svih 30-ak hiljada paketa ulaznica su
rasprodate, a kada se zna da su cijene od najskupljih 1.200 kuna (ne{to preko 310 KM) do
najjeftinijih 600 kuna, onda se koji milion zaradio i od prodaje ulaznica, pa onda i reklama...
P
Va`no je pobijediti
O~igledno je da kvalitet vi{e nije koncentrisan samo na klubove iz ~etiri, pet najja~ih
evropskih liga, mada je iluzorno o~ekivati da }e
se oni najbogatiji, oni koji najvi{e ula`u u svoje timove, lako odre}i vi{emilionskog kola~a. Taj
dio }e postajati sve ve}i kako takmi~enje
odmi~e, tako da }e najvi{e zaraditi oni koji se
plasiraju u finale, koje }e se ove godine odr`ati
19. maja na stadionu Bayerna u Minhenu. Bi}e
to sigurno vi{e od 754 miliona eura, koliko je
UEFA pro{le godine uplatila na ra~une 32 kluba u~esnika Lige prvaka. Ta cifra je dobijena tako {to je UEFA osigurala 413 miliona na ime premija, dok se od prodaje TV prava i reklama dobio jo{ 341 milion. Najvi{e nije zaradila Barcelona, pobjednik pro{losezonskog takmi~enja,
ve} finalista Manchester United, jer je prijenose engleskog tima tra`io daleko ve}i broj zema-
Drugoliga{ke premije
Slavlje igra~a Trabzonspora nakon odlu~uju}eg gola protiv Intera u Milanu
lja {irom svijeta. Tako je {ampion Barca inkasirala 51,025 miliona, a pora`eni United 53,197
miliona eura.
No, kako se uop{te dijeli UEFA finansijski kola~? Svakom klubu koji se plasirao u ovu grupnu fazu takmi~enja zagarantovana je zarada
od 7,2 miliona, s tim da }e ona biti na kraju i ve}a
kada se obra~una zarada od prihoda prodaje
medijskih prava, od kojih najve}i dio otpada na
TV. Pro{le godine ta je cifra iznosila 3,75 miliona, a o~ekuje se da }e ove godine biti i ve}a.
Pravilima o zaradama u Ligi prvaka, UEFA `eli
da podstakne timove da se bore za svaki bod.
Svaka pobjeda nagra|uje se sa 800 hiljada
eura, nerije{eno upola manje. Plasman me|u
prva dva kluba u svojoj grupi, mjesta koja vode u nokaut fazu, osminua finala bi}e od UEFA
nagra|ena sa plus 3 miliona, prodor u ~etvrtfinale sa dodatnih 3,3, polufinale donosi jo{ 4,2
miliona, dok }e finalisti biti po~a{}eni sa 5,6 miliona. Naravno, red je i da se nagradi i najbolji.
Onaj tim koji ove godine slavi u finalu dobi}e
i premiju od 9 miliona eura.
Na sve ove nagrade od UEFA, po koji milion
}e svi klubovi zaraditi i od prodaje ulaznica. Ta-
Reuters
UNITEDU NAJVI[E
Najvi{e nije
zaradila
Barcelona,
pobjednik
pro{losezonskog
takmi~enja,
ve} finalista
Manchester
United, jer
je prijenose
engleskog tima
tra`io daleko ve}i
broj zemalja
{irom svijeta.
Tako je {ampion
Barca inkasirala
51,025 miliona,
a pora`eni United
53,197 miliona
eura
Nije te{ko zaklju~iti da je plasman u Ligu
{ampiona najbolji poslovni potez svake klupske
uprave i da se zbog toga isplati ulagati u tim. Naravno, ne mogu svi igrati ni u Ligi prvaka, ali, bar
za na{e uslove, vrijedi igrati i u, po rangu drugogliga{kom takmi~enju, Evropskoj ligi, mada su
u ovom takmi~enju zarade daleko manje, mo`da
i zato {to je broj klubova duplo ve}i. Samo za plasman u grupnu fazu ovog takmi~enja UEFA
daje po milion eura. Daleko su skromnije i nagrade za osvajanje bodova: pobjeda donosi zaradu od 140, a remi 70 hiljada eura. Sve se to i dalje skromno uve}ava iz kola u kolo, da bi pobjednik na kraju mogao zaraditi blizu milliona
eura, koliko je na kraju pro{le sezone zaradio portugalski Porto, kao pobjednik ovog takmi~enja.
Toliko su Portugalci, pa i vi{e, zaradili samim plasmanom u Ligu prvaka, jer su u Evropskoj ligi
nastupili kao tre}eplasirani iz grupne faze Lige
prvaka. Zato za ovaj moderni fudbal va`i samo
parola - va`no je pobijediti, i zaraditi, naravno.
Kada nastupe u kvalifikacijama za evropska
fudbalska takmi~enja, svi na{i klubovi moraju
znati da se svaka pobjeda ili nerije{en rezultat
boduje za njihovu evropsku rejting listu. Vi{e bodova na kontu zna~i i lak{e protivnike u narednom ciklusu takmi~enja. Mo`da }e nekada i
neki od na{ih klubova do}i u priliku da se bori za ulazak u Ligu prvaka, ali za to treba jo{ uvijek ispu ni ti hi lja du pre du slo va. Do ta da
mo`emo samo pisati o tome kako igraju i zara|uju drugi.
Branko Majstorovi}
40 Oglasi
17. septembar/rujan 2011.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HEALTH
Na osnovu ~lana 8, a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), ~lana 26. Zakona
o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 59/05 i 52/11) i Pravilnika o bli`im kriterijima za izbor predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine
Federacije BiH“, broj 57/11), Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA [email protected] POZICIJE U UPRAVNOM ODBORU AGENCIJE ZA KVALITET I
AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
1. [email protected] POZICIJA
Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Upravnom odboru Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (u
daljem tekstu: AKAZ), i to 5 (pet) ~lanova.
Saglasno ~lanu 2. Pravilnika o bli`im kriterijima za izbor predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Upravni odbor AKAZa ~ine:
- 3 (tri) ~lana koja moraju biti lica sa zavr{enim fakultetom zdravstvenog usmjerenja,
- 1 (jedan) ~lan lice sa zavr{enim pravnim ili ekonomskim fakultetom i
- 1 (jedan) ~lan sa zavr{enim fakultetom tehni~kog usmjerenja.
2. OPIS [email protected] POZICIJA
Djelokrug rada Upravnog odbora, u smislu ~lana 27. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i
o akreditaciji u zdravstvu je:
- dono{enje statuta AKAZ-a i drugih op}ih akata,
- utvr|ivanje planova rada i razvoja AKAZ-a, godi{njeg programa rada, te pra}enje njihovog izvr{enja,
- dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una, te briga o finansijskoj odr`ivosti
AKAZ-a,
- razvijanje i odobravanje politika i procedura za direktora AKAZ-a,
- razvijanje, implementiranje i evaluiranje sistema akreditacije u zdravstvu,
- propisivanje kriterija za imenovanje nadle`nih ocjenjiva~a vanjske provjere kvaliteta, te utvr|ivanje
Liste nadle`nih ocjenjiva~a vanjske provjere kvaliteta,
- dono{enje odluke o izdavanju akreditacije, ukidanju, odnosno obnavljanju akreditacije zdravstvenoj
ustanovi,
- imenovanje i razrje{avanje direktora, kao i rukovodnih radnika AKAZ-a, uz saglasnost federalnog
ministra zdravstva,
- obavljanje i drugih poslova saglasno zakonu, propisima donijetim na osnovu zakona, kao i Statutom
AKAZ-a.
3. MANDAT
Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora AKAZ-a imenuju se na period od ~etiri (4) godine i mogu biti
ponovno imenovani za jo{ jedan mandatni period.
4. OP]I USLOVI
Kandidat za pozicije u Upravnom odboru AKAZ-a, pored uslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“,
br. 12/03 i 34/03), du`an je ispunjavati i sljede}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini u periodu od tri godine prije kandidiranja (ovjerena izjava, ne starija od tri mjeseca),
- da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava, ne starija
od tri mjeseca),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa funkcijom u Upravnom odboru AKAZ-a (uvjerenje
nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova — nadle`ne policijske uprave, ne starije od tri mjeseca),
- da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa obavljanjem funkcije predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora AKAZ-a (uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri
mjeseca),
- da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca),
- da nije direktor AKAZ-a, federalnog, odnosno kantonalnog zdravstvenog zavoda ili zdravstvene ustanove (ovjerena izjava, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni i finansijski interes u AKAZ-u u ~iji se upravni odbor kandiduje (ovjerena izjava,
ne starija od tri mjeseca),
- da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno
privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (ovjerena izjava, ne starija od tri mjeseca).
5. POSEBNI USLOVI
Kandidat za pozicije u Upravnom odboru AKAZ-a, pored uslova iz ta~ke 4. ovog oglasa, treba da ispunjava i sljede}e uslove:
- da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme: zdravstvenog, pravnog, ekonomskog i tehni~kog usmjerenja,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog zvanja,
- da ima stru~no znanje iz djelatnosti AKAZ-a u ~iji upravni odbor se kandidira, te da je upu}en u
sadr`aj i na~in njihovog rada,
- da ima radno iskustvo u oblasti pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, odnosno
na poslovima zdravstva.
6. OSTALI USLOVI
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i sljede}e:
- sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova,
- sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- dokazani rezultati rada ostvareni u toku radne karijere.
7. POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu na oglas, kandidati su du`ni dostaviti dokaze (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije,
ne starije od tri mjeseca) o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, kao i biografiju o kretanju u slu`bi,
adresu i kontakt-telefon.
8. PODNO[ENJE PRIJAVA
Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjvanjau uslova dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno sa naznakom:
„Prijava na javni oglas za upra`njene pozicije u Upravnom odboru Agencije za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine — ne otvarati“, na sljede}u adresu:
Federalno ministarstvo zdravstva
Ulica Titova broj 9
Sarajevo
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za
izbor.
Po okon~anju postupka izbora, imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora AKAZ-a vr{i federalni ministar zdravstva u skladu sa ~lanom 26. stav 3. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti
i o akreditaciji u zdravstvu.
U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji
kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom.
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji
Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11 od 31.3.2011.
godine), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Zavoda za informatiku
i statistiku Kantona Sarajevo, objavljuje
JzaAV
NI KONKURS
popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u
Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
06 / 469
-
stru~ni savjetnik — sistem in`injer........................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije
za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:
- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en elektrotehni~ki fakultet ili fakultet za saobra}aj i komunikacije - smjer komunikacije
- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a/iskustva u struci nakon sticanja VSS, na poslovima sistemske infrastrukture
- poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem
uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u/iskustvu u struci nakon sticanja VSS na poslovima sistemske infrastrukture,
3. ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka
i aplikacija,
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a
br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike
u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa
dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti
Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71 000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika
u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
DIREKTOR
Sead Maslo, dipl. iur.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
GIMNAZIJA DOBRINJA
[KOLSKI ODBOR
Broj: 06- 2539/11.
Datum: 16. 9. 2011.
Na osnovu odluke broj 06-2534/11. od 15. 9. 2011. godine [kolski odbor Gimnazije Dobrinja - Sarajevo
objavljuje
KONKURS
ZA IZBOR ZAPOSLENIKA
1.
2.
3.
4.
5.
prof. glume - 1 izvr{ilac na ½ norme do 15. 8. 2012. godine,
prof. re`ije - 1 izvr{ilac na ½ norme do 15. 8. 2012. godine,
prof. engleskog jezika na 12 ~asova sedmi~no do 15. 8. 2012. godine,
prof. bosanskog jezika na 7 ~asova sedmi~no do 15. 8. 2012. godine,
rukovalac nastavne tehnike - programer - 1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme
Uslovi:
Pod 1. i 2. VSS, profesor, akademija za scenske umjetnosti, odsjek gluma i re`ija
Pod 3. i 4. VSS, profesor, filozofski fakultet
Pod 5. zavr{en tehni~ki fakultet
Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
Uvjerenje o neka`njavanju,
Uvjerenje o dr`avljanstvu,
Konkurs ostaje otvore 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu OSLOBO\ENJE, a zainteresirani
kandidati u tom periodu treba da predaju dokumente na adresu {kole.
GIMNAZIJA DOBRINJA
SENADA POTURKA SEN^IJA bb, SARAJEVO
DIREKTOR
mr. SABIHA MISKIN
Pogledi 41
17. septembar/rujan 2011.
SEDAM SVJETSKIH DANA
Priredio: Emir Karamehmedovi}
Nepoobjedivi \okovi}
Novak \okovi} pobjednik je ovogodi{njeg US Opena.
Srpski je teniser nakon ~etiri sata i deset minuta pobijedio
[panca Rafaela Nadala sa 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:1. To mu je prvi
naslov osvojen na terenima Flushing Meadowsa. Pobjedom
na US Openu osvojio je tre}i Grand Slam sezone te osigurao
prvo mjesto na ATP ljestvici do kraja godine.
(Reuters)
Erdoan u Kairu
Turski premijer Tajip Erdoan je u Egiptu
do~ekan kao heroj. Stanovnici Kaira su mu priredili nezapam}ene ovacije. On je u egipatskoj
prijestolnici u~estvovao na sastanku 22 zemlje
~lanice Arapske lige gdje ih je pozvao na usku saradnju sa “palestinskom bra}om“, rekav{i da je
priznanje Palestine jedino rje{enje. (Reuters)
Krvava zabava
U [paniji, nedaleko od Valladolida, odr`an je festival koji datira jo{ iz 1453. godine. Na festivalu pod nazivom Toro de la Vega stotine ljudi na konjima juri bikove i probada ih kopljima
do smrti. Aktivisti za za{titu `ivotinja se o{tro suprotstavljaju
ovom barbarskom i`ivljavanju nad bikovima.
(Reuters)
Sudar autobusa
i vozova
Jedanaest mrtvih i 212 ranjenih je bilans sudara autobusa i dva voza na pru`nom prijelazu u Buenos Airesu, saop}ili su policija i vatrogasci. Voz koji je napu{tao stanicu
naletio je na autobus i gurao ga dok ga nije zdrobio na peronu. Voz je isko~io iz {ina i zaustavio se na pruzi nasuprot,
nakon ~ega je na njega naletio drugi voz.
(Reuters)
@rtve
eksplozije
naftovoda
Oko 200 ljudi izgubilo `ivot
u silovitoj eksploziji koja je raznijela dio naftovoda na otoku
Snake u Nigeriji, nedaleko Lagosa. Informaciju o 200-tinjak
mrtvih potvrdili su i policijski
izvori. “Otkrili smo da vandali nerijetko bu{e rupe u naftovodima, te na taj na~in kradu
naftu“, - kazao je prvi ~ovjek nigerijskog Crvenog kri`a, Abiodun Orebiyi i dodao kako je
nedaleko od mjesta eksplozije na|eno oko 500 kanti za
gorivo.
(Reuters)
Protest protiv Kagame
Frankfurtski sajam automobila
Aktivisti Reportera bez granica o{tro su protestovali pred hotelom Ritz
u Parizu zbog posjete ruandskog predsjednika Paula Kagame francuskoj
metropoli. Oni Kagamu smatraju odgovornim za doga|aje u Ruandi u kojoj su se dogodili nezapam}eni zlo~ini i gdje se ne po{tuju ni minimalna
ljudska prava.
(Reuters)
U Frankfurtu je otvoren najve}i sajam automobila na svijetu. Proizvo|a~i automobila predstavit }e oko 200 novih modela usred globalne zabrinutosti da bi svijetom mogla zavladati nova kriza. Moto ovogodi{njeg sajma je “Budu}nost je u standardu“. Automobili na elektri~ni pogon i druga ekolo{ki prihvatljiva vozila bi}e me|u favoritima i ove godine. O~ekuje se da }e sajam posjetiti oko 800 hiljada ljudi.
(Reuters)
42 Oglasi
17. septembar/rujan 2011.
Investitor MAGROS VELETRGOVINA d.d. SARAJEVO putem stru~ne komisije, a za potrebe projekta
"Sarajevo City Center" ogla{ava
TENDER
za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Predmet tendera je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova na fasadi,
uklju~uju}i sve fasadne sisteme za potrebe izgradnje objekta Sarajevo City Centar, ul. Vrbanja 1, u Sarajevu, u svemu prema tehni~koj dokumentaciji.
Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a }e se izvr{iti pod uslovima odre|enim ovim oglasom, potrebnom investiciono-tehni~kom dokumentacijom, op{tim i posebnim uslovima investitora i uslovima za ugovaranje i gra|enje.
Zainteresirane firme mogu preuzeti pripremljenu dokumentaciju za izradu ponude u prostorijama investitora MAGROS VELETRGOVINA d.d. Sarajevo, u ulici Fra An|ela Zvizdovi}a 1, kula A, 12. sprat (Unitic
neboder, telefon + 387 33 296 698, + 387 33 296 705, kontakt-osoba: Emina Berbi}) svakog radnog dana
od 10 do 16 sati u periodu od 19. 9. 2011. do 23. 9. 2011. godine,
Dok traje rok za podno{enje ponuda, zainteresirani se mogu informirati kod investitora o svim pitanjima
vezanim za izradu ponude.
Svaki ponu|a~ mo`e podnijeti samo jednu ponudu, bilo da nastupa samostalno ili sa kooperantima.
Rok za podno{enje ponuda je 21. oktobar 2011. godine do 15 sati.
Ponude se podnose na adresu investitora ozna~enu u ta~ki 3. ovog oglasa.
Ponuda mora sadr`ati:
- naziv i ta~nu adresu ponu|a~a,
- naziv radova koji su predmet ustupanja,
- cijenu radova koji su predmet ustupanja,
- rok za izradu izvedbenog projekta fasade, a po projektnom rje{enju fasade datom od projektanta Grupa
Arh d.o.o. Sarajevo,
- garantni rok za kvalitet tih radova,
- druge podatke koji su zahtijevani u tenderskoj dokumentaciji.
Uz ponudu, u posebnom omotu, ponu|a~ mora prilo`iti:
- dokaz da je ovla{ten za izvo|enje radova iz ovog oglasa,
- dokaz o registraciji ponu|a~a,
- ugovor o poslovnoj saradnji sa kooperantima,
- finansijski izvje{taj o poslovanju za 2008, 2009, 2010. godinu,
- podatke o svojim stru~nim kadrovima i tehni~koj opremljenosti,
- dokaz o izvedenim radovima na sli~nim objektima i finansijskim i tehni~kim kapacitetima prate}ih kooperanata.
Svaki ponu|a~ du`an je da dostavi garanciju banke za ozbiljnost ponude na iznos od KM 200.000,00 (slovima: dvijestotinehiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100). Garancija se daje sa rokom va`enja od 60 dana od
datuma predaje ponude iz ta~ke 6. ovog oglasa.
Otvaranje ponuda }e obaviti stru~na komisija investitora i o tome sa~initi zapisnik, na temelju kojeg }e investitor donijeti odluku o izboru izvo|a~a.
Ne}e se uzeti u obzir neblagovremeno podnijete ponude (nakon roka iz ta~ke 6. ovog oglasa) i ponude koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog oglasa.
Otvaranje ponuda ne}e se odr`ati ako nisu podnijete najmanje tri ponude.
Cijena preuzimanja tenderske dokumentacije iznosi 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).
Odluka o prihvatanju ponude, odnosno o utvr|ivanju da tender eventualno nije uspio, bi}e dostavljena ponu|a~ima najkasnije 25 dana po otvorenju.
Datum otvaranja ponuda je 21. oktobra 2011. godine u 17 sati u prostorijama investitora na adresi ozna~enoj
u ta~ki 3. ovog oglasa.
DIREKTOR DRU[TVA
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH”, broj
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj
slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog
kantona”, broj 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Travnik,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika na odre|eno vrijeme u Op}ini Travnik
5/289
-
Stru~ni savjetnik za radne odnose i internu kontrolu — na odre|eno vrijeme, do povratka
dr`avnog slu`benika sa porodiljskog odsustva
- 1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije
za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba.
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:
- VSS, VII stepen, zavr{en pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na ra~unaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem
uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena
u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike
u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa
dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti
Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu:
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica “Elektrodistribucija“ Tuzla objavljuje
J AVNI O G L A S
za prodaju demontiranih o{te}enih drvenih i armiranobetonskih stubova i betonskih nogara
putem postupka nadmetanja ponu|a~a sistemom zatvorenih ponuda
Predmet javnog nadmetanja je sljede}i materijal neupotrebljiv u elektrodistributivnoj djelatnosti:
- Demontirani drveni stubovi, ukupno 190 komada lociranih u sedam poslovnih jedinica distribucije
(@ivinice, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Sapna, Kalesija)
- O{te}eni armiranobetonski stubovi, ukupno 20 komada lociranih u sedam poslovnih jedinica distribucije (@ivinice, Kladanj, Grada~ac, Srebrenik, Kalesija, Lukavac, Sapna)
- Demontirani o{te}eni betonski nogari, ukupno 154 komada lociranih u deset poslovnih jedinica distribucije (@ivinice, Grada~ac, Kalesija, Kladanj, ^eli}, Gra~anica, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla)
Pravo u~e{}a u postupku nadmetanja sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizi~ka lica.
Dozvoljeno je podno{enje ponude za jednu, obje ili sve tri vrste materijala sa lokacija koje ponu|a~ sam
odabere i navede u ponudi. Jedino ograni~enje u vezi s koli~inom jeste da se sa odre|ene lokacije, od
odre|ene vrste materijala (npr. konkretno, u PJD Srebrenik se nalazi 13 drvenih stubova) ne mo`e
otkupiti dio nego cjelokupna raspolo`iva koli~ina.
Utovar i prevoz/odvoz kupljenog materijala najkasnije trideset dana od dana zaklju~enja prodaje je
obaveza kupca.
Svi zainteresirani potencijalni ponu|a~i mogu pogledati ponu|eni materijal od 19.9. do 30.9.2011. godine u vremenu od 8 do 15 sati samo uz prethodni dogovor (kontakt-telefon 035 304 398 ). Na istom
broju se mogu dobiti sve dodatne informacije o ta~nim koli~inama po lokacijama i sli~no.
Ponude se trebaju dostaviti na memorandumu pravnog lica sa pe~atom i potpisom ovla{tene osobe, a
fizi~ka lica u sastavu ponude dostavljaju i kopiju li~ne karte i CIPS-ovu prijavu prebivali{ta.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti po{tom ili na protokol JP Elektroprivreda BiH d.d. Podru`nica
“Elektrodistribucija“ Tuzla, Rudarska 38, sa naznakom „Za Javni oglas za prodaju demontiranih
o{te}enih stubova i nogara“. Rok za dostavu ponuda je 5.10.2011. god. do 16 sati.
Neblagovremene ponude, kao i ponude sa ukupno ponu|enom cijenom za bilo koju koli~inu materijala
manjom od 200 KM ne}e se razmatrati.
Kriterij za vrednovanje ponuda je najvi{a ponu|ena jedini~na i ukupna cijena. Ugovorni organ je slobodan da sam odlu~i o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti ponude.
O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni.
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Ku~ukovi}i br. 2
72 000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta
dr`avnog slu`benika na odre|eno vrijeme
u Op}ini Travnik“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
DIREKTOR
Sead Maslo, dipl. iur.
OSLOBO\ENJE
POMO] U KU]I
subota, 17. septembar 2011. godine
43
Za{to mu{karci {ute o problemima, a `ene pri~aju?
NOVOSTI I PREPORUKE
Sve nosimo jo{
iz djetinjstva
Limun ubla`ava
simptome psorijaze
Mu{karci ne vole da pri~aju o svojim problemima i osje}anjima,
{to ~esto zna da naljuti njihove partnerke. Ovakvo pona{anje
nau~eno je jo{ u djetinjstvu, otkrivaju stru~njaci
Nova studija tvrdi da se ve}ina mu{karaca ne stidi da govori o svojim osje}anjima, ve}
oni jednostavno ne vide smisao
u glasnom objavljivanju emocija. @ene, me|utim, vjeruju
da }e se poslije dugih razgovora o svojimproblemimaosje}ati
bolje.
Ameri~ki nau~nici smatraju
da je ovakvo pona{anje nau~eno jo{u djetinjstvu. Donedavno
se smatralo da mu{karci ne `ele da govore o svojim osje}anjima jer to mo`e da se protuma~i
kao znak slabosti. Me|utim, dr.
Amanda Ros sa Univerziteta u
Misuriju, koja je prou~avala pona{anje oko dvije hiljade djece
i tinejd`era, tvrdi druga~ije.
"@ene tjeraju svoje partnere
da podijele brige sa njima jer
o~ekuju da }e se od razgovora
ljudi osje}ati bolje. Me|utim,
njihovi partneri nisu zainteresovani za to jer smatraju da
razgovor o problemima ne poma`e da se bolje osje}aju, pa za
osloba|anje od stresa tra`e
druge na~ine", ka`e Ros i dodaje da se mu{karci i `ene na ovaj
na~in sa problemima suo~avaju jo{ od djetinjstva.
Izgleda da su mu{karci u pravu, jer studija Amande Ros pokazuje da stalno otvaranje pro-
blema ~ini djevoj~ice i `ene
sklonije depresiji.
Ipak, ona savjetuje roditelje
da dje~acima napomenu da i
razgovor ponekad mo`e da pomogne, ali i da objasne djevoj~icama da nije dobro da se stalno podsje}aju i stalno analiziraju problem.
Psorijaza je hroni~na ko`na bolest
kojazahtijevauporno i dugotrajno sistematsko lije~enje.
Limunska kiselina
iz soka limuna mo`e da ubla`isuho}u
ko`e i umanjinjeno
ljuskanje. Ujedno poma`e da se obnovi vla`nost ko`e i ubrzava skidanje mrtvog sloja }elija.
Nekoliko puta dnevno nanesite limunov sok na podru~je zahva}eno psorijazom i zadr`ite se nekolikominuta na suncu. Za vrijeme nekoliko sedmica pove}avajte vrijeme koje provodite na suncu.
Limunov sok bogat je psoralenima, prirodnim sastojcima iz bilja koji su vrlo
osjetljivi na UVA zrake i reaguju na }elije ko`e. Kalijum iz limuna poma`e pri regulaciji tjelesnih te~nosti, a magnezijum
opu{ta arterije. Tako|er, flavonoidi su
nutrijenti koji limunu daju `utu boju,
ja~aju kapilare i olak{avaju protok kiseonika u organizmu pa na taj na~in {tite
na{e kardiovaskularno zdravlje. Tako|er,
limunov sok je sli~an nekim lijekovima,
koji se koriste za sni`avanje pritisak, jer
inhibirastvaranjehormona u bubrezima.
Feljton u nedjelju
Zbog tehni~kih razloga, rubrika
Feljton danas ne}e biti objavljena, a
bit }e nastavljena u nedjelju, 18.
septembra.
Redakcija
^okoladna torta
Potrebno:
Priprema:
1 maslac (250 gr)
20 dkg {e}era u
prahu
20 dkg tamne
~okolade
10 dkg mlije~ne
~okolade
5 jaja
2 ka{ike kru{nih
mrvica
Na pari otopiti maslac, ~okoladu izlomljenu na komadi}e i {e}er u prahu. Sve lagano mije{ati pjenja~om.
Kada su se sastojci spojili, maknuti posudu sa vatre,
i umije{ati jedno po jedno jaje, i dobro sjediniti. Na kraju i umije{ati dvije ju{ne ka{ike kru{nih mrvica.
Pe}nicu ugrijati na 180 stupnjeva, kalup za torte premazati maslacem, posuti kru{nim mrvicama, vi{ak istresti. Uliti smjesu u kalup, te staviti pe}i u toplu
pe}nicu 30 minuta.
Tortu mo`ete odmah poslu`iti, super je i topla i hladna, pospite je {e}erom u prahu, poslu`ite u kombinaciji sa vo}em, pekmezima, {lagom ili sladoledom.
44
OSLOBO\ENJE
SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH
uta pob ner por
1. Sarajevo
2. Borac
3. [iroki Brijeg
4. Vele`
5. Sloboda
6. Zrinjski
7. @eljezni~ar
8. Leotar
9. GO[K
10. Travnik
11. Zvijezda
12. Rudar
13. Slavija
14. Kozara
15. Olimpic
16. ^elik
d:p-g
6 5 1 0
6 5 1 0
6 4 1 1
6 3 2 1
6 3 0 3
6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 1 3
6 2 1 3
6 2 1 3
6 2 1 3
6 2 1 3
6 2 0 4
6 1 2 3
6 1 1 4
6 1 1 4
SUBOTA, 14 SATI
TRAVNIK: Travnik - GO[K
(Paji}, Kne`evi}, Kuljaninovi})
SUBOTA, 16 SATI
BOS. GRADI[KA: Kozara - ^elik
(Sudije: Mrkovi}, Turudi}, Tomas)
TREBINJE: Leotar - Sarajevo
(Parad`ik, Ibri{imbegovi}, [irko)
PRIJEDOR: Rudar - Vele`
(Terzi}, Taborin, Hrsti})
NEDJELJA, 16 SATI
[IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Slavija
(Pilav, Kuni}, Tepav~evi})
NEDJELJA, 19 SATI
MOSTAR: Zrinjski - Sloboda
(Skaki}, Dra{kovi}, Budimli})
SARAJEVO: Olimpic - Borac
(Obradovi}, Pro{i}, Udovi~i})
SARAJEVO: @eljezni~ar - Zvijezda
(Vukasovi}, ^i{i}, Janji})
6. kolo
bod
19:5
13:4
9:3
7:4
4:6
15:13
10:8
7:8
6:8
8:11
5:9
5:10
7:16
6:8
6:8
6:12
16
16
13
11
9
8
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
Me|unarodni nogomet
ENGLESKA
Premiership
Subota: Blackburn - Arsenal (12.45 sati), Aston
Villa - Newcastle (15), Bolton - Norwich (15),
Ever ton - Wigan (15), Swansea - WBA (15), Wolverhampton - QPR (15). Nedjelja: Tottenham - Liverpool (13.30), Fulham - Manchester City (15),
Sunderland - Stoke (15), Manchester Utd. - Chelsea (16).
ITALIJA
Serie A
Subota: Cagliari - Novara (18), Inter - Roma
(20.45). Nedjelja: Atalanta - Palermo (12.30), Bologna - Lecce (15), Catania - Cesena (15), Lazio Genoa (15), Parma - Chievo (15), Siena - Juventus (15), Udinese - Fiorentina (15), Napoli - AC Milan (20.45).
[PANIJA
Primera
Subota: Granada - Villarreal (18), Mallorca - Malaga (18), Spor ting - Valencia (18), Barcelona Osasuna (20), Sevilla - Real Sociedad (22). Nedjelja: Getafe - Rayo Vallecano (12), Zaragoza Espanyol (16), A. Madrid - Racing (18), Levante Real Madrid (20), Bilbao - Betis (22).
NJEMA^KA
Bundesliga
Subota: Bayer L. - Köln (15.30), HSV - B. M'gladbach (15.30), Her tha - Augsburg (15.30), Hoffenheim - Wolfsburg (15.30), Nürnberg - Werder
(15.30), Kaiserslautern - Mainz (18.30). Nedjelja: Hannover - B. Dor tmund (15.30), Schalke Bayern (18.30).
FRANCUSKA
Ligue 1
Subota: Auxerre - Caen (19), Brest - Montpellier (19), Lorient - St. Etienne (19), Nice - Ajaccio
(19), Toulouse - Bordeaux (19), Valenciennes Dijon (19), Lille - Sochaux (21). Nedjelja: Evian
Thonon Gaillar - PSG (17), Rennes - Nancy (17),
Lyon - Marseille (21).
HRVATSKA
MaxTV
Subota: Cibalia - Hajduk (18) Istra 1961 - Zadar
(19), Split - Lokomotiva (19), Dinamo - Var teks
(20). Nedjelja: Karlovac - Osijek (20).
SRBIJA
Superliga
Subota: Borac ^. - Crvena zvezda (16.30), BSK
- Radni~ki Kragujevac (16.30), Spar tak - Sloboda Sevojno (16.30), Javor - Novi Pazar (16.30),
Rad - Jagodina (16.30), Sar tid - Metalac (16.30),
Par tizan - Hajduk Kula (20), Vojvodina - OFK Beograd (20).
subota, 17. septembar 2011. godine
ogometa{i ^elika danas
}e u Bosanskoj Gradi{ci
poku{ati do}i do prvog
boda na gostovanjima ove sezone. Iako su crveno-crni oslabljeni neigranjem nekolicine prvotimaca, nadaju se da }e kod
novajlije u ligi uspjeti ostati nepora`eni.
Naime, ^elik je odigrao tri
solidna me~a u gostima - Vele`,
Sarajevo i Slavija, ali nisu imali
sre}e. Nakon pobjeda ku}i protiv Olimpica u prvenstvu i Podrinja u Kupu, te nerije{enog me~a
sa @eljezni~arom, nadaju se da
}e krenuti stvari bolje za njih.
"Idemo se protiv Kozare nadigravati, ostati nepora`eni, odnosno do}i do prvih gostuju}ih
bodova. [to se ti~e igra~kog kadra, Dario Puri} }e sigurno biti
me|u 18, ali da li }e i koliko igrati, to }emo tek vidjeti, jer je
odradio samo dva treninga. U
kombinaciji su ponovo i Aleksandar Kiki} i Damir Tosunovi}", ka`e Elvedin Beganovi},
trener ^elika.
Zbog kartona pravo nastupa
za ^elik nemaju Haris He}o i
Mehmedalija ^ovi}, povrije|en
je Adis ^ulov, a Avdija Vr{ajevi}
jo{ nije registrovan pa nema
pravo nastupa.
Mogu}i sastav: Nurkovi}, Brkovi}, Isakovi}, Jusi}, Sadikovi}, Kapetan (Puri}), Hori} (Kiki}), Martinovi}, [i{i}, Had`i},
Mi. D.
Tosunovi}.
N
^elik gostuje u Bosanskoj Gradi{ci
Osvojiti prvi bod
na gostovanjima
Idemo se nadigravati protiv Kozare, ostati nepora`eni,
kazao je trener ^elika Elvedin Beganovi}
U ^eliku se nadaju boljim danima
Travnik pred GO[K
Vezire interesuje
samo pobjeda
Apelaciona komisija NSBiH
smanjila je kaznu NK Travnik, pa
}e me~u sa GO[K-om mo}i prisustvovati i publika za koju }e
ulaz biti besplatan. Me~ se igra
na Piroti u subotu sa po~etkom
u 14 sati i prenosi}e ga BHT1.
Me|utim, nogometa{i Travnika ne znaju za pobjedu jo{ od
duela sa @eljezni~arom odigranog 20. avgusta, s obzirom na to
da su uslijedili prvenstveni porazi u Grada~cu i Tuzli, a prekinuti duel sa Borcem registrovan
je 0:3 za goste. Ako tome dodamo i ovosedmi~ni poraz od Vele`a u Kupu, onda je jasno da
Travnik protiv GO[K-a u subotu nema drugog izbora osim
pobjede.
"Rezultatski gledano, imamo
problem, ali za ve}i bodovni
konto nedostajalo je prisebnosti u zavr{nici napada~kih akcija.
O~ekujem od napada~a da kona~no prorade jer nas interesuje samo pobjeda", istakao je
Ned`ad Selimovi}, trener Travnika.
Duel sa GO[K-om ima i dodatnu ~ar jer za gostuju}u ekipu
nastupaju tri biv{a Vezira - Dudi}, [iljak i Helvida.
Vjerovatni sastav: Fejzi}, Mi{i},
E. Varupa, Kova~evi} (Dudo),
Ribi}, N. Varupa, ^uri}, Mujaki}
(Simeunovi}), Be{lija.
ENI news
Fe|a Dudi} na "svojoj" Piroti
Ako postignem gol,
ne}u ga slaviti
U sezoni 2009/2010. igraju}i za Vezire Fe|a Dui} je postigao
16 golova u 27 me~eva i postao prvi strijelac Premijer lige BiH.
To mu je omogu}ilo i transfer u Vara`din iz kojeg je nakon jedne
sezone stigao u GO[K, koji danas gostuje u Travniku, za kojeg
Dudi}a ve`u lijepe uspomene.
"Mislim da }e biti otvorena utakmica, a mi nemamo imperativa - igra}emo opu{tenije. Drago mi je da }e se utakmica igrati pred publikom, ali u slu~aju da postignem gol ne}u ga proslavljati kao ina~e jer je Travnik za mene bio i ostao va`an klub u moEni news
joj karijeri", istakao je Fe|a Dudi}.
Selimovi} sa biv{im igra~ima Travnika Dudi}em i [iljkom
Bradley novi
selektor Egipta
Amerikanac Bob Bradley
(53) novi je selektor fudbalske reprezentacije Egipta,
objavila je egipatska novinska agencija MENA.
Bradley je u julu dobio otkaz nakon pet godina na
klupi ameri~ke nogometne
reprezentacije koju je vodio
do naslova na Gold Cupu
2007, do finala Kupa konfederacija dvije godine kasnije i do osmine finala lanjskog Svjetskog prvenstva u
Ju`noj Africi.
Na egipatskoj klupi zamijeni}e Hassana Shehatu, koji je dobio otkaz zbog lo{ih
rezultata u kvalifikacijama za
Afri~ki kup nacija 2012. Egipat je osvojio posljednja tri
izdanja ovog takmi~enja, a
sada mu prijeti ispadanje
ve} u kvalifikacijama.
Bradley bi u Kairo trebao
do}i u nedjelju ili ponedjeljak kada }e potpisati ugovor, potvrdio je glasnogovornik Egipatskog saveza.
OSLOBO\ENJE
SPORT
subota, 17. septembar 2011. godine
Fudbaleri Sarajeva gostuju kod Leotara
Napada~ki od prve minute: Damir Koja{evi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Koja{evi}: Zanima
nas samo pobjeda
45
Vele` gostuje kod Rudara
Igramo bolje
na strani
Vele` u subotu gostuje kod ekipe
Rudara. Ro|eni bilje`e dobre rezultate na ovosezonskim gostovanjima
i dosad su savladali Leotar sa 1:0,
Travnik 3:2 u Kupu BiH, dok su remizirali protiv Sarajeva 1:1 na stadionu Ko{evo.
Susret u Prijedoru je prilika da
puleni Mirze Vare{anovi}a nastave
uspje{an gostuju}i niz, ali i da nadoknade propu{teno poslije prvenstvenog poraza od [irokog Brijega
rezultatom 0:2 na doma}em terenu.
Van stroja je odbrambeni fudbaler
Zlatko Kazazi}, koji se povrijedio u
me~u u Trebinju. Bez njega zadnji
red ro|enih nije funkcionisao ba{
najbolje jer je Vele` primio ~etiri gola u posljednja dva me~a sa [iroko-
brije`anima i Travni~anima. U gostuju}em trijumfu nad Travnikom,
Amir Zolj (21) bio je strijelac pobjedonosnog gola za 3:2.
„Nadam se kako }u nakon postizanja odlu~uju}eg gola u Travniku
dobiti ve}u minuta`u i opravdati
povjerenje. Igramo bolje na strani.
Ipak, o~ekuje nas te{ko gostovanje
u Prijedoru, ~iji }e rezultat biti pokazatelj vrijednosti ekipe“, rekao
je Zolj i dodao:
„Bez obzira na to {to smo postigli tri gola u pobjedi protiv Travnika, proma{ili smo jo{ puno prilika.
Dobro je da stvaramo veliki broj
{ansi, a veoma sam radostan {to je
moj pogodak odveo Vele` u osminu finala Kupa BiH.“
S. R.
O~ekujem da osvojimo nova tri boda i vratimo se
zadovoljni u Sarajevo, rekao je veznjak Damir
Koja{evi}, prvi strijelac Premijer lige sa pet golova
Fudbaleri Sarajeva gostuju u subotu kod ekipe Leotara. Bordo sastav se nalazi na
vode}oj poziciji i `eli produ`iti impresivan niz bez
prvenstvenog poraza koji traje jo{ od 23. aprila kada je u
pro{loj sezoni izgubio utakmicu sa Olimpicom. Nakon toga zabilje`io je {est
pobjeda i jedan remi u zavr{nici prethodnog {ampionata, dok je ovosezonski
bilans izabranika trenera
Jir`ija Pli{eka pet trijumfa i jedan nerije{en rezultat.
Tim sa Ko{eva ima {ampionske ambicije, a te`ak ispit
bi}e gostovanje u Trebinju,
gdje je jedinu pobjedu otkako se premijerliga{ko takmi~enje igra na cijeloj teritoriji dr`ave, ostvario u
protekloj polusezoni rezuludbaleri Leotara do~ekuju Sarajevo u 7. kolu Premijer lige BiH. Prvotimac
Trebinjaca Semjon Milo{evi}
biv{i je igra~ tima s Ko{eva s kojim je osvojio titulu prvaka BiH,
a bio je u kombinacijama da i
ove sezone nosi bordo dres.
"Bilo je kontakata sa Sarajevom prije po~etka sezone, ali nismo uspjeli na}i zajedni~ki jezik,
te sam oti{ao u Leotar", kazao je
Milo{evi} koji priznaje da }e ga
za Sarajevo uvijek vezati lijepe
emocije.
"Nedavno sam bio na utakmici na Ko{evu i pro{la me jeza kada sam ~uo navija~e. Boravak u Sarajevu mi je ostao u lijepom sje}anju. Postali smo
{ampioni, a malo nam je nedostajalo da se plasiramo u Ligu
prvaka. Dobio sam i trofej navija~a Sarajeva za najborbenijeg
igra~a i to je dovoljan pokazatelj
koliko su oni cijenili moj u~inak.
Takvo ne{to se ne zaboravlja."
F
tatom 2:0.
„Igra}emo napada~ki od
prve minute jer nemamo {ta
izgubiti. O~ekujem da osvojimo nova tri boda i vratimo
se zadovoljni u Sarajevo. Leotar je ~vrsta ekipa koja ima
nekoliko kvalitetnih pojedinaca, ali nikoga iz protivni~kih redova ne bih izdvajao. Nadam se }emo pobjedom nastaviti uspje{nu seriju i ostati na prvom mjestu
nakon sedam kola“, optimista je veznjak viceprvaka na{e zemlje Damir Koja{evi}.
On je istakao da Sarajevo
ne}e kalkulisati u me~u na
stadionu Police i da ga nerije{en rezultat ne bi zadovoljio prije nego {to se odigra
ovaj susret.
„Zanima nas samo pobjeda. Kompletni smo i spremni
da pru`imo maksimum.“
Koja{evi} je u izvanrednoj
formi ove sezone i najbolji je
strijelac dosada{njeg toka
prvenstva sa pet golova.
„@elimo osvojiti puni plijen, a neka drugi saigra~i pogode protivni~ku mre`u. Najbitnije je da Sarajevo osvoji
prvo mjesto na kraju prvenstva {to je cilj. U tom slu~aju
mo`e se desiti i da ja budem najbolji strijelac lige,
no to je manje va`no. Ako
ekipa bude ostvarivala uspjehe, sigurno je da }u jo{ vi{e
pobolj{ati svoj golgeterski
u~inak“, izjavio je Koja{evi}.
Vjerovatan sastav: Adilovi},
^omor, Belo{evi}, Torlak,
Dupovac, [}epanovi}, Bajraktarevi} (Sesar), Sulji}, Koja{evi}, Obu}a, Haski}.
Z. RA[IDOVI]
Ro|eni }e poku{ati zadr`ati trend dobrih gostuju}ih rezultata i u Prijedoru
U prodaji novi tira`
magazina @eljezni~ar
Zbog velikog interesovanja u proteklih nekoliko dana, pres-slu`ba
FK @eljezni~ar u prodaju je pustila novi tira` magazina @eljezni~ar.
Iz kluba sa Grbavice navode kako
je prviprimjerakmagazinanai{ao na
izvrsnekritikesportskejavnosti, te da
se dodatni tira` mo`e kupiti svakim
radnim danom u klubu, kao i na
{tandovima za prodaju ulaznica
pred narednu doma}u utakmicu
Semjon Milo{evi} pred duel sa Sarajevom
Odgovarao bi nam remi
@elim Sarajevu da osvoji titulu prvaka, ali ne preko na{ih le|a,
poru~io je biv{i igra~ tima s Ko{eva
Semjon Milo{evi} se
nada dobroj igri svog tima
protiv Zvijezde u nedjelju.
Iz kluba tako|er napominju kako je do{tampani tira` ograni~en, te
da je cijena magazina 2 KM.
Ipak, Milo{evi} podvla~i da je
on, prije svega, profesionalac i
da }e se potruditi da pomogne
svom timu da do|e do povoljnog rezultata u ovom me~u.
"Igrao sam za mnoge klubove
i u svakom se pona{ao profesionalno. Druga~ije ne}e biti ni
sada. Ne ide nam u prilog to {to
Sarajevo na svakoj poziciji ima
odli~ne pojedince, od Obu}e,
Koja{evi}a, Nuhi}a do Torlaka.
@elim im da osvoje titulu prvaka, ali ne preko na{ih le|a. I dosada{nji u~inak u prvenstvu dovoljno govori o odnosu snaga
ova dva tima, ali mi `elimo dobrim rezultatom potvrditi tri
boda koja smo donijeli iz Lukavice. Priznajem da bi nam sada
i bod odgovarao, ali bi nam pobjeda mnogo zna~ila jer bi se
osigurali od donjeg dijela tabele. Imamo novog trenera i
dat }emo sve od sebe da se poka`emo u {to boljem svjetlu", zaA. K.
klju~io je Milo{evi}.
46
OSLOBO\ENJE
SPORT
subota, 17. septembar 2011. godine
U izboru Castrol EDGE
D`eki najvi{e bodova u avgustu
U ukupnom poretku
Castrol EDGE liste
D`eko je sada na 54.
mjestu, {to je skok od
124 pozicije, dok su
vode}i i dalje Messi,
Gomez i Ronaldo
Nakon {to je nedavno osvojio
nagradu za najboljeg igra~a za avgust u izboru zvani~nog sponzora Premiershipa, Edin D`eko je
dobio jo{ jedno priznanje. Naime,
napada~ Manchester Citya je najbolji igra~ za avgust u izboru portala Castrol EDGE, koji na osnovu statisti~kih podataka pravi listu najboljih igra~a.
D`eko je u avgustu, podsjetimo,
postigao {est pogodaka za City, od
~ega ~etiri protiv Tottenhama u
pobjedi od 5:1. Na{ internaciona-
lac je, podsje}a Castrol, u protekloj
sezoni u 21. nastupu postigao
ukupno {est golova za City, a ve}
po~etkom ove sezone sru{io je
osobni rekord, postigav{i ukupno
sedam pogodaka (u finalu FA kupa pogodio protiv Uniteda).
D`eko je za svoje predstave nagra|en sa 2.435 bodova, a u duelu
protiv Tottenhama ka golu londonskog sastava {utirao je devet
puta. Pet lopti je i{lo u okvir gola,
~etiri udarca su zavr{ila u mre`i,
a ~etiri pored gola.
Tako|er, D`eko je za svoje suigra~e stvorio dvije prilike za postizanje pogotka, {to mu je donijelo prvo mjesto u avgustu.
U ukupnom poretku Castrol
EDGE liste D`eko je sada na 54.
mjestu, {to je skok od 124 pozicije za njega, dok su vode}i i dalje
Lionel Messi, Mario Gomez i Cristiano Ronaldo.
Edin D`eko najbolji u avgustu
J. Li.
U-21 i olimpijsko-mediteranska selekcija BiH
Jagodi} i Musemi}
odredili igra~e
Prvaci Engleske na meti {eika Al
Thanija
Katarani
`ele kupiti
United
Katarska kraljevska porodica, navodi britanski dnevnik Mirror, nudi
ameri~koj porodici Glazer vi{e od
milijardu i po funti za otkup kompletnog vlasni~kog udjela nad Manchester Unitedom.
Mir ror na vo di da su Ka ta ra ni
uspostavili kontakt s Glazerima i da
bi posao mogao biti zaklju~en ve}
po~etkom idu}e sedmice. Konkretno, Mirror ima informacije da glava porodice, {eik Hamad bin Khalifa Al Thani, namjerava do}i u Manchester u ponedjeljak te zavr{iti posao {to je br`e mogu}e.
Ka ta ra ni, do ma}ini Svjet skog
prvenstva 2022. godine, kupnjom
Manchester Uniteda nastavili bi sa
{opingom nogometnih klubova po
Evropi nakon {to su kompanije iz te
arapske dr`avice ve} ulo`ile golem
novac u Malagu i PSG.
Malcolm Glazer postao je vlasnik
98 posto klupskih dionica tokom
ljeta 2005. godine. Ukupno je za otkup dionica potro{io 800-injak miliona funti.
AFP je ranije tokom jutra objavio
da je Manchester United formalno
spreman na pu{tanje prve tran{e
dionica na Singapurskoj berzi.
Mlada fudbalska reprezentacija BiH odmjeri}e snage sa
olimpijsko-mediteranskom
selekcijom na{e zemlje u utorak (16 sati) u Visokom.
Selektor U-21 tima Vlado
Jagodi} objavio je spisak 19
igra~a na kojem se nalaze: Tino Divkovi}, Jasmin Me{anovi} (Sloboda), Semir Bukvi}, Mirsad Rami} (@eljezni~ar), Amer Du po vac,
Asmir Sulji} (Sarajevo), Slavko Brekalo, Dino ]ori}, Goran Zakari} ([iroki Brijeg),
Senad Husi} (Zvijezda), Darko Mi{i}, Nermin Varupa
(Travnik), Mateo Su{i} (Istra), Sini{a Dujakovi} (Borac), Eldar Hasanovi} (Vele`), Aldin [i{i} (^elik), Damir Zlomisli} (GO[K), Srboljub Jandri} (Kozara) i Mile
Pehar (Zrinjski).
Strateg olimpijsko-mediteranske selekcije Husref Musemi} ra~una na ovih 19 fudbalera za provjeru u Visokom: Ste fan To mo vi},
Ognjen Todorovi} (Slavija),
Dino Hamzi} (bez kluba),
Denis ^omor, Ivan Sesar,
Adin D`afi}, Nermin Haski} (Sarajevo), Vedad [aba-
Debi na klupi olimpijaca protiv mlade reprezentacije: Husref
Musemi}
novi} (GO[K), Toni [unji},
Marin Ani~i} (Zrinjski), Muamer Svraka, Sr|an Stani}
(@eljezni~ar), Emir Halilovi}, [erif Hasi} (Zvijezda),
Sochaux produ`io s
Marvinom Martinom
Mehmed Ba`darevi}
Novi ~etverogodi{nji ugovor sa Sochauxom, kojeg
trenira bh. stru~njak Mehmed Ba`darevi}, potpisao je omaleni 23-godi{nji
francuski veznjak Marvin
Martin, jedan od najnovijih
mladih zvijezda Le Championnata.
Dosada{nji ugovor, koji je
vrijedio do 30. juna 2014.
godine, Martin je produ`io
za dodatnu godinu dobiv{i
zna~ajnu povi{icu pla}e.
U dresu Sochauxa Francuz
je odli~no odigrao pro{lu
sezonu tokom koje je izborio poziv u reprezentaciju
izbornika Laurenta Blanca.
Ovog ljeta za njega su interes pokazivali klubovi poput Lyona i Arsenala.
Neboj{a Peji} (Sloga Doboj),
[evko Oki} (Vele`), Semir
Slomi} (Sloboda), Haris Harba (Olimpic) i Sanid Mujaki}
(Travnik).
Pique `eli
predsjedni~ku
FOTELJU
[panski reprezentativac Gerard
Pique otkrio je da bi nakon zavr{etka aktivne igra~ke karijere volio ostati u svijetu nogometa, a kao
dugoro~ni cilj postavio je predsjedni~ku fotelju Barcelone.
“Da nisam postao nogometa{,
vrlo vjerojatno bih radio u nogometnom svijetu, na nekoj od pozicija. Kada ste strastveni ljubitelj
nogometa kao ja, uvijek `elite biti aktivni. Ne}u nikada napustiti
nogometni svijet pa ~ak ni kada se
povu~em iz aktivnog bavljenja.
Jednom sam rekao da mi je san
postati predsjednikom Barcelone
i tu se ni{ta nije promijenilo. Ali,
ima jo{ pu no vre me na do tog
even tu al no og tre nut ka, vi djet
}emo“, rekao je Pique za El Mundo Deportivo.
OSLOBO\ENJE
Regionalna liga Bosna BH gas gostuje u Skoplju
Hendikepirani
protiv Vardara
Studenti }e poku{ati bez trojice standardnih igra~a da iznenade
doma}ina i ostvare povoljan rezultat u duelu u dvorani Kale
Bosna BH gas bi}e hendikepirana neigranjem ~ak trojice
igra~a u ve~era{njoj gostuju}oj
utakmici 2. kola Regionalne
lige u kojoj }e odmjeriti snage
sa Vardarom Pro u dvorani
Kale u Skoplju (18 sati). Rukometa{i na{eg {ampiona }e
imati veoma te`ak zadatak
protiv makedonskog tima koji je u 1. kolu Regionalne lige izgubio od drugog bh. predstavnika u ovom takmi~enju, ekipe Borca sa 29:37. Vardar Pro
}e svim silama nastojati da se
iskupi pred svojim navija~ima
za visok poraz. Me|utim, ni bh.
prvak nije bez ambicija.
"Ekipa je otputovala u Skoplje u petak ujutro. Atmosfera
u timu pred odlazak u glavni
grad Makedonije je pozitivna
bez obzira na to {to trojica rukometa{a zbog povreda ne}e
mo}i pomo}i saigra~ima na
vru}em gostovanju kod Vardara. Rije~ je o desnom beku Elisu Memi}u, srednjem beku
Igoru Kara~i}u i golmanu Sandru Uvodi}u. To je, zaista, veliki hendikep i zato ne}e biti lako igrati protiv doma}ina. Bez
obzira na to, studenti }e nastojati da daju sve od sebe, pru`e
{to je mogu}e bolju igru i zabilje`e pobjedu protiv Vardara",
kazao je sekretar kluba Tarik
47
SPORT
subota, 17. septembar 2011. godine
Bh. prvak bez srednjeg beka Igora Kara~i}a na gostovanju u Skoplju
Smajovi}, naglasiv{i jo{ kako }e
Memi}, Kara~i} i Uvodi} trenirati po posebnom programu
kondicionog trenera Nenada
Njaradija.
Prema rije~ima Smajovi}a,
za RK Bosna BH gas je u ovom
trenutku najva`nija ~injenica da je Regionalna liga (SEHA) za`ivjela.
"Najbitnije je da je ovaj projekat pokrenut. Nadamo se
da }e se Regionalna liga, kako
vrijeme bude odmicalo, sve
uspje{nije uzdizati na profesionalnom niovu. Bosna BH
gas }e u~initi sve kako bi se u
ovoj sezoni plasirala u Final
Four, koji }e biti odigran u
Sarajevu u maju naredne godine", zaklju~io je Smajovi}.
Ve~era{nju utakmicu Vardar
Pro - Bosna BH gas sude Miljan Vesovi} i Novica Mitrovi}
(oba Crna Gora), a delegat je
Dragan Na~evski (Makedonija).
U utakmicama 2. kola Regionalne lige, u subotu sastaju se:
SKOPLJE: Vardar - Bosna BH
gas (18), CETINJE: Lov}en Borac (18), NIK[I]: Sutjeska Metalurg (19), NA[ICE: NexeZagreb CO (18.15), PRE[OV:
Tatran - Crvena zvezda (18).
Utorak, 20. septembra, [ABAC: Metaloplastika - Izvi|a~
(20.15).
G. VRANJE[
EUROBASKET
2011
[panija i
Francuska
za zlato
Ko{arka{ke reprezentacije [panije i Francuske igra}e u nedjelju
u finalu Eurobasketa u Litvaniji.
Aktuelni evropski prvaci zaustavili su u polufinalu najve}u senzaciju takmi~enja Makedoniju dobiv{i je sa 92:80, dok je Francuska bila bolja od, do sino} nepora`ene
Rusije, rezultatom 79:71.
Makedonci su se jo{ jednom
predstavili kao neugodna ekipa.
Imali su i minimalnu prednost na
poluvremenu (45:44), ali [panija je
na krilima sjajnog Juana Carlosa
Navarra sredinom tre}e ~etvrtine
prelomila utakmicu - {uter furije je
susret zaklju~io sa 35 poena, od
~ega je 25 ubacio u drugom polu-
vremenu. Osim Navarra, odli~ni u
redovima [panije su bila bra}a
Gasol sa double-double u~incima
- Pau je upisao 22 poena i 17 skokova, a Marc11 poena uz desetskokova. Kod Makedonaca je najefikasniji bio Bo McCalebb s 25 ko{eva.
Trikolore su do pobjede nad
Rusima vodili Tony Parker sa 22 i
Nicola Batum sa 19 ko{eva.
Za plasman od petog do osmog
mjesta Gr~ka je savladala Srbiju
87:77 te je tako izborila nastup u
kvalifikacijama za Olimpijske igre
u Londonu.
Litvanija i Gr~ka razigrava}e za
peto, a Srbija i Slovenija za sedmo
mjesto.
M. I.
^elik u Trebinju
meta{e sastaju se: Leotar - ^elik
(19 sati), Konjuh - Sloga (19),
Prijedor - Derventa (19), Maglaj
- Zrinjski (19).
U ve~era{njim me~evima 2.
kola Premijer lige BiH za ruko-
Davis Cup: BiH - Danska 1:1
Nakon prvog dana me~a teniskih Davis cup reprezentacija Danske i Bosne i Hercegovine rezultat je izjedna~en 1:1.
U uvodnom me~u 3. kola
Druge grupe euroafri~ke zone
Dance je u doma}em Hillerodu
u vodstvo doveo Federik Nielsen koji je bio bolji od Aldina
[etki}a sa 3:0 (6:4, 6:2, 6:3). Rezultat je izjedna~io na{ prvi reket Amer Deli} pobjedom nad
Martinom Pedersenom sa 3:2
(6:1, 6:7, 7:6, 4:6, 6:4).
Danas u 14.00 sati na programu je me~ dublova u kojem }e
Amer Deli}: Nakon pet setova
savladao Pedersena
Amer Deli} i Ismar Gor~i} igrati protiv Frederika Nielsena i
Thomasa Kromanna, dok su u
nedjelju, posljednjeg dana, na
rasporedu su preostala dva singl me~a - Amer Deli} - Frederik
Nielsen (od 13.00 sati) i Aldin
[etki} - Martin Pedersen.
Pobjednik }e naredne sezone izboriti nastup u vi{em rangu takmi~enja - Prvoj grupi
euro-afri~ke zone.
Danska - BiH 1:1: FrederikNielsen - Aldin [etki} 6:4, 6:2, 6:3,
Martin Pedersen - Amer Deli}
1:6, 7:6(5), 6:7(1), 6:4, 4:6.
Uo~i Petog sarajevskog polumaratona
U~estvuje preko 400 takmi~ara
Me|unarodna atletska uli~na trka Sarajevo
Olimpija Polumaraton 2011. u nedjelju }e peti put biti odr`ana u Sarajevu.
Start trke, du`ine 21 km, predvi|en je u 9 sati sa Trga djece Sarajeva, a cilj ispred BBI centra, gdje }e se u 10.30 sati obaviti sve~ano progla{enje pobjednika. Prema najavama organizatora, Udru`enja Maraton Sarajevo, o~ekuje se
u~e{}e vi{e od 400 atleti~ara i atleti~arki iz 20 zemalja.
Ovom manifestacijom bi}e obilje`en Me|unarodni dan bez automobila i promovirana borba protiv dijabetesa.
"Doga|aj ima i humanitarnu dimenziju, jer
}emo putem Centra za kreativno odrastanje dio
sredstava preusmjeriti za lije~enje jedne oboljele djevoj~ice'', kazao je Erol Mujanovi}, direktor
asocijacije Marathon Sarajevo, naglasiv{i da se
trka nalazi u zvani~nom kalendaru Atletskog saveza BiH i Evropske atletske asocijacije (EAA).
U~esnici koji zavr{e trku }e dobiti majice i medalje, dok su osigurane nov~ane nagrade za najbolje takmi~are i takmi~arke u iznosu 300, 200,
100 i 50 eura.
Generalni sponzori ovog projekta su Coca-Cola Hellenic i Grad Sarajevo.
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology
Ekonomski fakultet
Postdiplomski studij iz ekonomskih tranzicija i evropskih integracija
OBAVJE[TENJE
Kandidat Erna Kurtovi}, diplomirani in`injer informacionih sistema, javno }e braniti magistarski rad pod nazivom „Potencijal za razvoj sektora obnovljivih izvora energije u BiH“ 23. 9. 2011. (petak) sa po~etkom u 12 h, LHA u~ionica Univerziteta
SSST, Bistrik 7, Sarajevo.
Magistarski rad se mo`e pogledati svakog radnog dana u biblioteci Univerziteta od
10 do 12 h. Pristup odbrani je slobodan.
Obavje{tenje
JP [ume TK d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama
www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas
broj8749/11 od 16. 9. 2011. godine o prodaji
roba — {umskih drvnih sortimenata - putem
pisanih ponuda (licitacija).
48
OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI
subota, 17. septembar 2011. godine
NEKRETNINE
Na osnovu ~lana 9. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo, br. 02-112/2008 od 14. 11. 2008.
godine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 9/09), a u skladu sa ta~. II Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfera za muzi~ke, scenske i likovne
umjentosti utvr|enog prora~unom FBiH za 2011. godinu utvr|enog bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V broj 3969/2011od 4. 5. 2011. godine („Slu`bene
novine Federacije BiH“, broj 27/11 od 18. 5. 2011. godine), Upravni odbor Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo, na 10. sjednici odr`anoj 14. 9. 2011. godine
donio je
ODLUKU
O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZI^KE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI SARAJEVO ZA 2011. GODINU
ZA MANIFESTACIJE, PROGRAME I PROJEKTE MUZI^KE KULTURE, SCENSKE UMJETNOSTI I LIKOVNE UMJETNOSTI
OD ZNA^AJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
I
Sredstva Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo po provedenom konkursu/natje~aju za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne
umjetnosti u Sarajevu za 2011. godinu dodijelit }e se izabranim korisnicima u okviru programa, kako slijedi:
1. MANIFESTACIJE, PROGRAMI I PROJEKTI MUZI^KE KULTURE OD ZNA^AJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
Redni broj
1.
2.
3.
Naziv podnositelja zahtjeva
Muzi~ki centar “Pavarotti”
Udru`enje Centar World Music
Mikuli} Dejan
4.
5.
6.
Dragan Opan~i}
Udru`enje gitarista u FBiH
Talovi} [efik za mldb Edina Talovi}a
7.
8.
9.
12.
13.
Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosa~a
Udru`enje Jazz Fest Sarajevo
Institut za muzi~ku umjetnost, teatar i multimediju
M.T.T. d.o.o. Sarajevo
Muzi~ka akademija u Sarajevu
Udru`enje @enska edukaciona organizacija
“Kewser” Sarajevo
Hrvatsko kulturno dru{tvo - Glavna podru`nica Mostar
Udruga “Libertas”
14.
15.
16.
Ubavka Prusina Pra{o
Udru`enje “Muzi~ari bez granica”
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
17.
18.
19.
UG Hrvatsko kulturno dru{tvo “Napredak”
Zaklada “Terra Tolis”
KUD “Grme~”
20.
KUD “Grme~”
21.
22.
23.
Udru`enje muzi~ke omladine Zenica
Ustanova Narodni univerzitet Konjic
Fondacija za umjetnost i obrazovanje “Amadeus” Sarajevo
10.
11.
Naziv programa/projekta
9. Me|unarodni Mostar Blues Festival
5. Internacionalni Mostar World Music Festival
Solisti~ki koncert Dejana Mikuli}a
studenta 4. godine Muzi~ke akademije u Sarajevo
Dragan Opan~i} “Recital za lijevu ru`u (klavirski)”
Sarajevo International Guitar Festival
Odlazak Edina Talovi}a na Svjetsku olimpijadu
scenskih umjetnika, Hollywood California
Koncert “Hercegovini s ljubavlju “
15. Jazz Fest Sarajevo 2011.
“Muzi~ka laboratorija”
Odobreni iznos (KM)
4.000,00
3.000,00
2.000,00
Festivali Muzi~ke akademije u Sarajevu
“Mo{us Pejgamberov”
4.000,00
5.000,00
Koncert Filmske glazbe
12. Festival bo`i}nih pjesama, igara i obi~aja
“Kao nekad pred Bo`i} 2011”
60. godina glazbenih {kola u Mostaru
“Vi{e od culture, Povezivanje razli~itosti”
“Obnova muzi~ke zbirke Nacionalne i
univerzitetske biblioteke BiH”
Napretkov sve~ani bo`i}ni koncert
Dani Tolise 2011.
3. regionalna smotra folklornog stvarala{tva
Bosanska Krupa 2011.
4. regionalna smotra horskog stvarala{tva
Bosanska Krupa 2011.
Sweet Memories 3
Konji~ko rock ljeto
“Salinea vocalis” — koncert u Tuzli
UKUPNO:
3.000,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
15.000,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
10.000,00
105.000,00
2. MANIFESTACIJE, PROGRAMI I PROJEKTI SCENSKE UMJETNOSTI OD ZNA^AJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
Redni broj
1.
2.
3.
Naziv podnositelja zahtjeva
East West Centar
Studio lutkarstva Sarajevo
4.
5.
6.
7.
Udruga: Savjet organizatora festival folklora i tradicijskih
umjetnosti u BiH-USOFFTU U BiH/CIOFF®BiH
Dokument d.o.o. Sarajevo
Nermin Hamzagi}
UG Teatar Fest
Filmsko kazali{na grupa “Lipa” Ora{je
8.
9.
Lutkarsko kazali{te Mostar
Faruk Lon~arevi}
10.
11.
12.
13.
Pokret hrvatske katoli~ke mlade`i Mostar
Hasija Bori} Stoji}
Kazali{no-filmska udruga “Oktavijan”
UG Hrvatski teatar “Soli” — Teatar
14.
JU Narodno pozori{te Mostar
15.
16.
17.
18.
Udru`enje za razvoj kulture i umjetnosti “Baleti”
JU Centar za kulturu Gora`de
Radni~ko kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Proleter”
JU Me|unarodni centar za djecu i omladinu
Novo Sarajevo
JU Kulturno-sportski centar Bugojno
HGU [iroki Brijeg
Pozori{te lutaka Mostar
Bosansko narodno pozori{te Zenica
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Udru`enje Me|unarodni centar za mir
Sarajevo/Festival Sarajevo “Sarajevska zima”
Matica hrvatska Mostar
Turisti~ka organizacija ^apljinka - ^apljina
JU Mostarski teatar mladih Mostar
MESS
Naziv programa/projekta
“Ru`e za Ana Terezu / Fudbalske pri~e”
15. godina Studia lutkarstva SarajevoLutkarska predstava “Igra kami”
Me|unarodni festival folklora u BiH
Odobreni iznos (KM)
30.000,00
Dramski komad “Premijera”
“Strah i bijeda Tre}eg rajha”
13. Teatar Fest Sarajevo
Postavljanje kazali{ne predstave (komedija)
“Tra`i se novi suprug”
Lutkarsko-plesna predstava za odrasle “Ki{”
Autorski pozori{ni projekat “Snovi o podre|ivanju”
prema Eshilovoj tragediji ”Okovani Prometej”
“Otajstva slobode”
“Nura u tranziciji” Hasija Bori} i Mile Stoji}
Kazali{na predstava za djecu “La`e{ Melita”
Me|unarodni teatarski projekat
“Prokleta avlija” Ive Andri}a
10. jubilarni internacionalni festival komedije
Mostarska liska 2012.
Balet Fest Sarajevo 2011.
Projekat pozori{ne umjetnosti u na{em gradu
Srednjovjekovna Bosna kroz narodne obi~aje, igru i pjesmu
Sarajevo Waterdance
8.000,00
3.000,00
12.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.500,00
5.
Naziv podnositelja zahtjeva
Udru`enje likovnih umjetnika Skopaljske doline - ULUSD
UG “Krug”
“Centar Elita” d.o.o. podru`nica br. 1 Bosansko Grahovo
Matica hrvatska - ^itluk
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Dru{tvo za za{titu okoli{a i kulturno-povijesnog naslje|a
Zapadna Hercegovina EKO-ZH
JU Me|unarodna galerija portreta Tuzla
UG Dru{tvo likovnih umjetnika FBiH, Mostar
Florijan Mi}kovi}
Ivo F. Rai~
JU Dom kulture Cazin
Omladinski kulturni centar “Abra{evi}” Mostar
Marijana Pa`in - Ive{i}
UG Umjetnost epohe “Ars Aevi”
UG Umjetnost epohe “Ars Aevi”
Udru`enje “Urban”
UG Etno-klub “Kicelj” Tuzla
Elma Ali} [obot
Darko [obot
Nela Hasanbegovi} Premec
Daniel Premec
Sanela Nuhanovi}
Mesud Ke~o
KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo
Udru`enje likovnih umjetnika USK Biha}
25.
26.
27.
28.
JU Gradska galerija Biha}
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Erol ^olakovi}
Udru`enje “Green Art”
NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2
dunuma vo~njaka — ba{te mijenjam
za apartamn na moru ili dvosoban
stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 ili
061/157-718.
U CENTRU mijenjam ku}u sa ba{tom iza FPN za stan, dva stana i sl.
uz doplatu. Mob. 061/019-360.
DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2
I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan
u Novom Travniku ili prodajem.
Mob. 061/381-918.
MI JE NJAM stan 120m2+ pp
60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866143 i 033-646-812.
MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul.
Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za
dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel.
061/482-999.
MIJENJAM - prodajem stan 43m2,
potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2.
Mob. 061/818-075.
MIJENJAM staru bosansku ku}u
na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i
prodaja. Mob. 062/656-270.
15.000,00
3.000,00
3.500,00
25.000,00
UKUPNO:
245.000,00
22.000,00
Naziv programa/projekta
Likovna kolonija Bugojno 2011.
“Percepcija-Recepcija”
Izlo`ba likovnih umjetnika - kolonija
Tradicionalna kulturna manifestacija
Dani Matice hrvatske u Brotnju
“Eco kolonija 2011”
Odobreni iznos (KM)
5.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
XIV Internacionalni bijenalni festival portreta, grafike i crte`a
Godi{nja izlo`ba dru{tva
Obilje`avanje 50-godi{njice umjetni~kog rada
Samostalna izlo`ba umjetni~ke fotografije “Sarajevo u Zagrebu”
Internacionalan kolonija skulptura Ostro`ac Cazin 2011.
(Re)collecting Mostar 2
15. Bijenale mladih umjetnika evrope i mediterana
Umjetnost svijeta u Sarajevu: Bishan Bassiri i Jusuf Had`ifejzovi}
Izlo`ba-Grupa Sing Sing
Fotografija godine BiH 2011.
Bosanska tradicija izra`avanje putem slikanja
Samostalna izlo`ba “Svi tra`e ljubav”
Samostalna izlo`ba: “Tra`im himnu”-preformans
Samostalna izlo`ba: “Ime|u svjetla I tame”
Samostalna izlo`ba: I BIONIC
Izlo`ba skulptura mladih BH umjetnika/ca
Izlo`ba skulpture “Ljudi iz reda za hljeb”
Bijenale savremene umjetnosti Subdokumenta III
IV Me|unarodna likovna kolonija
“Stari gradovi Unsko sanskog kantona”
Internacionalni kiparski simpozij Biha} 2011.
Izlo`ba: “Akademici ANUBiH - likovni umjetnici”
“Dvojnost”
“Rizah [teti}, mala retrospektiva” uz prijatelje
20.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
UKUPNO:
150.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jasmin Durakovi}
CIGLANE, dvije sobe + dnevnia,
ba {ti ca, na jam, 500KM. Mob.
061/146-298.
IZDAJEM sobu studentici ili u~enici. Mob. 061/745-954 i 033/532-042.
IZDAJEM jednosoban stan kod med.
fa kul te ta, ci je na 350 KM. Mob.
063/284-727.
SOBA studentici, Grbavi~ka 127/A.
Tel. 812-084.
POTREBAN cimer koji ne pu{i, u
dvosobnom stanu, Kova~i}i, cijena
prihvatljiva. Mob. 061/494-298.
SOBA u centru, zaseban WC, kupatilo, upotreba kuhinje, trpezarije,
lo|e. Mob. 061/557-258.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru,
30m2, ul. Bjelave. Mob. 061/356-535.
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan,
cen. grij. ul. Bjelave. Mob. 061/356535.
IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave, [ekerova.
Mob. 062/220-516.
IZDAJEM prazan dvosoban stan,
Aerodromsko naselje. Tel. 668-122,
061/548-271.
MIJENJAM u centru stan 70m2, II
kat za dva od go va ra ju}a. Tel.
070210971.
IZNAJMLJUJEM jednosoban stan
Branilaca Sarajeva kod pijace Sirano 250,00 KM + re`ije. Tel: 061/902146.
MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.
[email protected]
POTREBAN poslovni prostor za
ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten.
Tel. 062/619-179.
STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta.
15.000,00
7.000,00
4.000,00
5.000,00
IZDAJEM lijepo namje{ten stan na
Grbavici i Centru. Tel: 061/812-046.
IZDAJEM dvosoban stan Centar
Skenderija namje{ten cg. kab. Tv. Tel:
033/812-484 i 0627256-251.
2.000,00
7.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan
u Centru (iza Papagajke i Mjedenice).
Tel: 061/545-584.
MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel.
033/451-000.
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina
u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793.
19. Susreti pozori{ta/kazali{ta lutaka BiH
West Herzegowina Fest No.9
“[uma na kraju svijeta” — predstava
Me|unarodna teatarska manifestacija
European Theatre Night - No} teatra BiH 2011.
27. Me|unarodni Festival Sarajevo
“Sarajevska zima”
Mostarsko prolje}e 2011. XIII Dani Matice hrvatske
XIII Me|unarodni ljetni karneval 2011. ^apljina
“Vrijeme promjena”
Internacionalni Teatarski Festival Mess 2011.
II
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u dnevnim novinama „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“.
Broj: 02-49/11
Sarajevo, 14. 9. 2011. godine
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606.
6.000,00
3.000,00
11.000,00
10.000,00
3. MANIFESTACIJE, PROGRAMI I PROJEKTI LIKOVNE UMJETNOSTI OD ZNA^AJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
Redni broj
1.
2.
3.
4.
ZAMJENA
IZDAJEM studentima namje{ten
stan, Otoka, kod Merkura i pijace,
cen. grij. 1 sprat. Mob. 065/294-840.
061/ 958-368.
POTREBNO vi{e stambenih jedinica za najam poznatim klijentima,
agenciji Sigenx. Mob. 062/959-129.
AGENCIJI potrebno vi{e stanova
za prodaju i iznajmljivanje. Mob.
061/516-713.
PONUDA
GRBAVICA u dvoiposobnom
namje{tenom stanu sa eta`nim
grijanjem zaposlena djevojka
tra`i sustanarku u odvojenoj
sobi. Tel. 062/639-585.
U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu
Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV,
kuhinja, centralno grijanje, zaseban
ulaz. pogodno za studente medicine i
gra|evine. Mob. 061/252-782.
HRASNO, izdajem sobu dvijema
studenticama, zaseban ulaz, cen. grij.
ku pa ti lo, nov na mje {taj. Mob.
062/181-870.
IZDAJEM namje{en dvosoban stan,
ul. Bra}e Begi} — Ko{evsko brdo.
Mob. 062/330-610.
IZDAJEM DVOSOBAN komforan
stan namje{ten centralno grijanje i
Hrasnom. Mob: 061/550-048,mo`e i
prodaja.
DVOSOBAN komforan lijepo namje{ten stan Centar. Tel: 033/200-856
i Mob: 061/550-048, mo`e i du`i period.
IZDAJEMO dvosoban stan u naselju
„Park“ dvije sove, kuhinja, kupatilo,
centralno grijanje, telefon, TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko-gra|evinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta.
Kontakt: 061/130-995.
IZDAJEM pos. prostor 190m2+20
parking mjesta, kod Porodili{ta, sa vi{e parking mjesta. Mob. 062/959129.
IZDAJEM dvosoban stan, S. Grad,
Logavina, do policijske stanice. Mob.
062/959-129.
IZDAJEM ku}u, ul. Borak-Kova~i}i,
dvoeta`ni, namje{tenu, 120m2, povoljno. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM pos. prostor 100m2, Pejton, pogodno za ordinacije, kancelarije, trgovinu. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM stan, Stari grad, Logavina, trosoban, ekstra namje{ten, pogodan za strance. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM stan 59m2, dvosoban,
Vrazova, namje{ten. Mob. 062/959129.
IZDAJEM ku}u na Vrelu bosne,
dvoeta`na 160m2+dvori{te+igrali{te.
Mob. 062/959-129.
IZDAJEM dvoeta`nu ku}u iza Avazovog tornja+gara`a, veoma povoljno,
A. Hangija. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM luksuzno opremljen stan,
Titova, Jatov neboder. Mob. 062/959129.
IZDAJEM dvosoban stan, Brefka, blizina Konzuma, namje{ten, klima, za
strance. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM dvoiposoban stan, atraktivna lokacija, Breka+gara`a, 650
KM+re`ije. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM dvosoban stan, A. Hangija, namje{ten, povoljno, za studente
ili porodicu. Mob. 062/959-129.
IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru.
Mob: 061/242-261.
IZDAJEM apartman namje{ten, strogi centar, extra sre|en za jednu osobu, 500KM. Mob. 061/205-235.
IZDAJEM namje{ten stan 96m2,
strogi centar, veliki balkon, lift, klima,
850KM. Mob. 061/205-235.
IZDAJEM namje{ten stan djevojkama ili bra~nom paru, Pofali~ka br.
9. Tel. 033/649-638.
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan,
strogo poseban ulaz, studentima.
Terl. 452-982.
OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI
subota, 17. septembar 2011. godine
PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan,
Ko{evsko brdo. Mob. 061/556-455.
IZDAJEM dvosoban i trosoban stan
u centru. Mob. 063/520-230, 061/216955.
IZDAJEM ure|an poslovni prostor
Radi}eva (strogi centar) pogodan za
advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva.
Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob.
061/190-012.
IZDAJEM trosoban namje{ten stan
kod pozori{ta Sarajevo, zasebno grijanje, kablovska, satelitska, klima,
blind vrata, mjesto za parkiranje.
Mob. 061/133-191.
IZDAJEM kod kampusa ulica Kolodvorska br. 3 izdajem sobe studentima mu{karcima. Tel: 066/144-110.
KOMFORNA garsonjera, za jednu ili
dvije osobe, namje{tena, plin, telef.
dvo ri {te, par king pros tor. Mob.
061/869-396.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
stan, dvijema studenticama, Vogo{}a.
Mob. 061/724-574.
IZDAJEM dvosoban konforan, namje{ten stan na Marin Dvoru, eta`no
grijaanje. Tel. 033/200-902, 033/208471.
KO[EVSKO brdo, jednosoban ili
dvosoban stan namje{ten, studenticama i zaposlenim `enama, kablovska, internet. Mob. 061/253-382.
IZDAJEM stan 40m2+balkon, garsonjera 30m2, Ko{evsko brdo. Mob.
062/226-665.
IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, Socijalno. Mob. 062/943-021,
659.-895.
GRBAVI^KA, kod [umarskog fak.
namje{tena soba, cen. grij. kabl. studentima, sve uklju~eno u cijenu 150
KM. Mob. 062/436-603.
IZDAJEM gara`u na Grbavici kod
Doma zdravlja. tel. 061/158-507.
IZDAJEM ~etverosoban i dva ve}a
dvosobna stana na Vratniku sve namje{teno. Tel. 061/016-605.
IZDAJEM namje{ten trosoban stan,
blizu med. fakulteta. Mob. 061/100437.
IZDAJEM dvosoban stan, studenticama. Tel. 643-515.
IZDAJEMO dvosoban stan u naselju
“Park“; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog,
Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995.
IZDAJEM frizerski salon opremljen
u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249.
IZDAJEM tri poslovna prostora
20m2, Papagajka. Tel: 535-165 i
061/141-676.
IZDAJEM stan 110m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550.
IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.
IZDAJEM tri poslovna propstora u
Papagajci po 20m2. Tel. 535-165.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru
povoljno na Ko{evskom. Tel. 061/145361.
IZDAJEM namje{ten stan studenticama - u~enicama na Bjelavama-[ekerova. Tel. 062/220-516.
IZDAJEM namje{ten stan u ul. Ispod
Budakovi}a 5 A, studenticama. Mob.
061/161-333.
IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om. tel. 061/812046.
DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu
garsonjeru za jednu osobu, poseban
ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455.
IZDAJEM ku}u u Centru. Mob.
062/337-925.
IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710.
IZDAJEM jednosoban stan 40m2,
povoljno, Aerodromsko naselje, ul.
Akifa [eremeta. mob. 061/897-959.
IZDAJEM poslovni prostor 47m2
plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590
i Mob. 061/157-677.
NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija.
Tel. 204-086.
IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane
u Podgori. Tel. 00385 21 625-065.
IZDAJEM poslovni prostor 52m2
na Ba{~ar{iji. tel. 236-936.
IZDAJEM poslovni prostor, plato
Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480207.
IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru.
Tel. 062/383-040, 445-515.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru
na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa
uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob.
061/373-949 i 061/223-941.
ZDAJEM namje{ten dvosoban stan
60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248.
IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob.
061/812-046.
IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492.
IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na
Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553.
IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka.
Mob. 062/712-991.
IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712.
IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno.
Tel. 654-883.
IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz.
Mob: 061/410-723.
VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868.
IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701128.
STRANIM dr`avljanima izdajem
na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo —
Ned`ari}i. Mob. 061/221-706.
IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex
pumpe jednosoban. Mob: 061-410723.
IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban
ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632.
IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije.
Tel. 033/466-341, 062/823-739.
IZDAJEM gara`u iza [umarskog
fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122.
IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje
15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.
TROSOBAN namje{ten stan, cen.
iternet, 400 KM, stadion Ko{evo.
Tel. 202-437, 061/226-493.
IZDAJEM namje{ten ~etvorosoban
stan, ul. Kranj~evi}eva, kod Holiday
Inna. Tel. 445-371 posliej 15 sati.
IZDAJEM jednokrevetnu sobu studen ti ca ma, po se ban ulaz. Mob.
061/348-658.
IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na
Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972299 i Mob. 061/610-906.
IZDAJEM poslovni prostor 150 m2
Alipa{ino polje na „B“ fazi ul. Trg Zavnobiha br. 21.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
stan, ul. Antuna Hangija br. 96. Mob.
061/337-457.
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan
na du`i pe ri od u Hra snom. Tel.
033/655-264 i Mob. 062/366-076.
IZDAJEM novoizgra|en prostor
85m2, Dobrinja, za ljekarsku ordinaciju ili office. Mob. 061/494-279.
IZDAJEM lijepo namje{ten stan
65m2, poseban ulaz, pristup internetu i mou~nost kori{tenja gara`e.
Mob. 062/527-254.
IZDAJEM opremljen kancelarijski
prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija,
cen. grij, ci je na 600 KM. Mob.
061/170-461.
IZDAJEM povoljno pos. prostor
11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel.
062/789-206.
IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban
stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305.
IZDAJEM pos. prostor 38m2, pogodan za kancelariju ili servis, Grbavica-Radni~ka. Mob. 061/140-525.
IZDAJEM studentu jednokrevetnu
sobu, upotreba kupatila i kuhinje.
Mob. 061/746-389.
MANJA, lijepo namje{tena soba, kupatilo, strogi centar, zaseban ulaz,
samcu, studentu. Mob. 061/217-897.
IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod
hotela Evropa, poseban ulaz. Mob.
061/530-598.
SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam.
Tel.
0038733214595,
0038762279428.
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan
sa gara`om i parkingom, Sedrenik.
Tel. 033/236-661, 063/284-933.
IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru.
tel. 445-515.
IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744.
DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno,
bra~nom paru ili studenticama. Mob.
061/420-208.
IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na
Grbavici. Mob. 061/865-158.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati.
PRODAJEM poslovni prostor 80 m2
na ~ar{iji Bravad`iluk. Tel. 065/021556.
IZDAJEM prazan stan, 85m2, I
sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21
sati.
PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima,
2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829.
IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene.
Tel. 061/864-248.
SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2 ogra|enog
bal ko na, eta`no gri ja nje. Mob.
062/788-975 i 061/213-052.
IZDAJEM namje{ten trosoban stan,
Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650
KM. Tel. 061/526-343.
CIGLANE, poslovni prostor, 46m2,
na dvije eta`e. Tel. 061/905-498.
IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija.
Mob. 062/857-389 i 534-667.
IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru
u blizini Kampusa. Tel. 615-544.
PRODAJA
PRO DA JEM tro so ban stan
72m2, Bjelave - [ekerova 36,
emil. [email protected]
Tel. 208-471.
PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja,
gra|. dozvola. Tel: 061/274-189.
PRO DA JEM hi tno ku}u, pri ze mlje+sprat+potkrovlje+450m2 ba{te, urbanis. saglasnost, gra|. dozvola, Ul. Abdurahmana Muharemije, Bare, 70.000 KM. Mob. 061/552163.
IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka
70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564.
PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom
Trg Heroja 60.000 KM. Tel: 065/021556.
IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092.
PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom,
adaptiran. Tel. 065/021-556.
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan
u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800.
PRODAJEM stan 79 m2 u Hrasnom
kod robota. Tel. 065/021-556.
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan,
parking, kod stadiona Ko{evo. Tel.
223-957 i 061/360-278.
PRODAJEM stan 59 m2 u Hrasnom
kdo Palme 3 sprat. Tel. 065/021-556.
IZDAJEM poslovni prostor, 40m2,
Sarajevo. Tel. 062/760-139.
IZDAJEM poslovni prostor 42m2,
Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815.
M. DVOR, A. Jabu~ice, dvoiposoban,
dobro namje{ten, plinsko eta`. 700
KM. Mob. 061/247-777.
BISTRIK, Bakarevi}eva, prizemlje,
63m2, dvoiposoban, namje{ten, 500
KM. Mob. 061/247-777.
GRBAVICA, dvoiposoban, namje{ten, 450 KM. Mob. 061/247-777.
BREKA, H. Polovine, dvoiposoban,
nenamje{ten, 300 KM. Mob. 062/295919.
CENTAR, H. Kre{evljakovi}a, 6
sprat, 40m2, jednosoban, namje{ten,
450 KM. Mob. 061/247-777.
IZDAJEM sobu `enskoj osobi, nepu{a~u. Tel. 521-351.
DVOSOBAN namje{ten renoviran
stan, u Hrasnom, ne du`i period.
Tel. 655-264, 062/366-076.
SOBA studentici u strogom centru,
uslovi odli~ni. Tel. 222-615.
DVOSOBAN stan u Hrasnom, studenticama. Tel. 643-515, 521-880.
IZDAJEM studentu sobu, upotreba
kuhinje, kupatila, Centar kod Medicinskog fakulteta. Mob. 065/250-223,
poslije podne.
IZDAJEM namje{ten jednosoban
stan, ^engi} Vila. Mob. 061/547-716.
IZDAJEM sobu u Centru uptreba
kuhinje i kupatila centralno grijanje
mogu i dvije djevojke.Tel. 200-564.
IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksu zno na mje {ten, s.B.Ba {a gi}a
500KM. Tel. 061/177-610.
IZDAJEM adaptiran i opremljen
stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel.
061/200-864.
GARSONIJERA - centar, zaseban
ulaz, kompletno opremljena. Tel.
061/150-362.
ANEKS, Vrbovska, 37m2, 65.000
KM. adaptiran. Mob. 062/383-064.
PRODAJEM 3 dulujma zemlje uz
put i rijeku, selo Brodije kod Kozje
Luke-Fo~a. Tel: 063/734-431.
JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM.
Mob. 062/383-064.
KU]A, Cen tar, ^oba ni ja, dvi je
eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM.
Mob. 062/383-064.
NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na
4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000
KM. Mob. 062/383-064.
ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno,
Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM.
Mob. 062/383-064.
NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2
dunuma vo~njaka — ba{te, mogu}a
prodaja i druge opcije. Mob. 061/352112 i 061/157-718.
PRODAJEM zemlji{te 2.500m2, sa
infrastrukturom, cijena 50.000KM,
Rakovica. Mob. 061/482-212.
PRODAJEM stan u Envera [ehovi}a
8, 76 m2. Tel: 061/504-408.
PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de
Petrovi}a 10. Tel: 061/897-959.
PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod
vje~ne vatre. Mob. 061/252-663.
49
CENTAR strogi 72m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235.
CENTAR strogi Kemal begova 96m2,
I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205235.
PRODAJEM stan 86m2, usseljen
pred rat, obnovljen, naselje Kova~i}i.
Tel. 810-132.
PRO DA JEM ze mlji {te u Ne umu
300m2, uredni papiri. Tel. 066/377407.
PRODAJEM dvoiposoban stan konforan sprat 5/6, lift cg. plin. balkon,
podrum lijepa lokacija. Tel. 033/453357.
PRODAJEM stan 130 m2 u strogom
centru kod BBI centra. Tel: 033/217158 i 066/898-703.
STUP „TIBRA 2“ novogradnja stanovi od 26 m2 90 m2 stanovi de lux
sa kli mom extra po vo ljno. Tel:
061/504-425.
GRBAVICA 53m2, 3 sprat, 47m2 na
VP. Mob. 062/156-882.
GRBAVICA — [oping, trosoban stan
85m2/2.000KM, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617742.
ALIPA[IANA ul. 66m2, 2 sprat, plin
u stanu, sa samom po~etku ulice.
Mob. 062/156-882.
KU]A, eta`no, vodovod, ure|ena
oku}nica 700m2, Pazari} — [inici. Tel.
417-219.
PRODAJEM zemlji{te za vikendice
Osenik Pazari}. Tel: 417-089.
CENTAR strogi 40m2, jednoiposoban
exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel.
061/205-235.
PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 na
Ko{evskom brdu kod {kole, cijena
1.650,00 KM po m2. Tel. 061/571-129.
PRODAJEM 8+2 dunuma zemlje
pogodne za gradnju na Poljinama.
Tel. 066/669-696.
U RA KO VI CI, vi kend ku}a na
sprat+ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213278.
MARIJIN Dvor 100m2, Ul. Valtera
Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat,
75.000 eura. tel. 061/205-235.
CENTAR kod Lovca, Petrakijina
106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205235.
[OPING `uti neboderi 80m2 + gara`a
8000 eura. Tel. 061/205-235.
PRODAJEM povoljno ku}u naselje
Bare ul. Abdurahmana
MARIJIN DVOR, Ul. Kotromani~eva
116m2, II sprat + 2 parking mjesta,
230.000KM. Tel. 061/205-235.
DVA dunuma vo}njaka uz sami put,
Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda,
struja, doz. gradnja. Mob. 061/217897.
LUKAVICA — Tilava vikendica 70m2
+ 1400m2 oku}nice, struja, voda, asfalt, 35.000KM. Tel. 061/205-235.
STARI Grad kod Op}ine 72 m2/I i 40
m2 na istom spratu adaptirano po
3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73
m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon,
trosoban stanje odli~no po 1.800
KM/m2. Tel: 061/269-835.
PRODAJEM na Poljinama 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 00387 63 611-856.
MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a 2/3,
trosoban sa trpezariom i dva mokra
~vora, dvostrano orjentisan, cijena po
dogovoru. Mob. 062/254-859.
PRODAJEM trosoban stan 77 m2 na
Ciglanama. Mob: 062/681-989.
PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.
PRODAJEM stan, ili mijenjam za
Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi
sprat 64 m2, cg. 2 balkona, podrum.
Tel. 065/495-660.
CRNA GORA \enovi}i stanovi od 2060m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel.
061/205-235.
KISELJAK Lepenica vikendica 70m2
+ 1400m2 oku}nice + bazen + ljetnikovac exstra stanje, 30.000 eura. Tel.
061/205-235.
ALEJA LIPA Hrasno 53m2 renoviran
106.000KM. Tel. 061/205-235.
BJELA[NICA adaptiran 40m2, I
sprat, odli~an, povoljno. Tel. 061/205235.
^ENGI] VILA Grada~a~ka 34m2,
IV sprat, 30.000 eura. tel. 061/205-235.
PRODAJEM na Vracama Avde Smajlovi}a 67 m2 I sprat trosoban, odli~no
stanje + gara`a. Mob: 061/205-235.
PRODAJEM Ko{evsko Brdo, 54 m2
dvoiposoban prizemlje, novija 26
zgrada. Tel: 061-205-235.
PRODAJEM poslovni prostor od
400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob:
061/968-986.
STAN centar, ul. Marcela [najdera,
76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911.
50
OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJA
CIGLANE, ul. husrefa Red`i}a, 71m2
+ 2. terase, 37m2, II kat, povoljno.
Mob. 061/214-856.
PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja,
500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel.
033/447-095.
^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban
stan, 54m2 sa centralnim grijanjem,
cijena po dogovoru. Mob. 061/893105.
PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima
ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM
00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: [email protected]
POSLOVNI prostor, centar, 150m2,
180m2, 40m2. Mob. 061/299-911.
PRODAJEM staru ku}u sa oku~nicom, 630m2. tel. 472-399 i 455-812.
GRA\EVIN SKO ze mlji {te od
1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299911.
PRODAJEM stan na Marijin Dvoru
69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2
mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave.
Tel: 061/211-303.¸
STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat.
Mob. 061/299-911.
STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121m2,
147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911.
STAN, centar, ul. Patriotske lige,
66m2, IV kat. Mob. 061/299-911.
PRODAJEM vikendicu u Rakovici —
Kakrinje, dunum i 700m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900.
TRG Heroja, prodajem stan 36m2,
potpuno adaptiran. Mob. 063/200393.
KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2,
ga ra`a na 300m2 pla ca. Mob.
061/299-911.
PRODAJEM trosoban stan 101m2 u
centru kod doma armije, III sprat.
Mob. 061/365-990.
STAN centar, 57m2, I kat. Mob.
061/299-911.
PRODAJEM staru bosansku ku}u na
sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul.
Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270.
STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911.
KU]U duplex s oku}nicom, centar.
Mob. 062/994-613.
STAN Grbavica, 96m2, troiposoban,
I kat. Mob. 061/299-911.
STAN centar, ^obanija, 84m2, I kat.
Mob. 061/299-911.
STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob.
061/299-911.
STAN, Ciglane, 79m2. Mob. 061/299911.
PRODAJEM stan 54m2 kod pivare,
ul. Franjeva~ka 15, cijena 140.000
KM. Mob. 061/986-629.
PRODAJEM poslovni prostori od
400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 061/968-986.
PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986.
PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2
lo|a, centar, Zvjezda B — IV sprat, lift,
centralno grijanje, parking, povoljno. Mob. 061/745-508.
PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000
KM. Tel. 033/665-256.
PRODAJEM jednosoban stan 34m2,
ul. Toromanova kod Logavine {kole.
Mob. 062/596-790 i 061/570-887.
PRODAJEM vikendicu u Rakovici —
Kakrinje, mo`e i zamjena za stan.
Mob. 061/169-900.
subota, 17. septembar 2011. godine
PRODAJEM manju ku~u, 150m2
oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358772.
PRODAJEM motel na Jablani~kom
jezeru. Mob. 061/243-923.
PRODAJEM ku}u u centru, ul. Patriotske lige. Mob. 061/243-923.
PRODAJEM luksuzni apartman na
Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen
prije godinu dana, lift, III sprat,
apartman je dvosoban, 51m2, lo|a
8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a
soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556545.
PRODAJEM ku}u u Starom gradu,
250m2 + 200m2 par king. Mob.
061/243-923.
STAN u Centru, 62m2 + balkon, I
sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794.
PRODAJEM 2.500m2, (2,5 dunuma) kvalitetnog zemlji{ta na Kobilja~i
— Rakovica. Tel. 033/616-787.
PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560.
PRODAJEM dvije devasirane ku}e
na 1.100m2 na Gazinom hanu. Mob.
061/243-923.
PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel.
00381 22 617-556.
RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja,
voda uz ogradu sve ogra|eno. tel.
033/534-179.
PRODAJEM idealnu lokaciju za vikendicu, 650m2 u Miljevi}ima, sva infrastruktura, papiri uredni, cijena po
dogovoru. Tel. 066/616-597 ili 057/343015.
PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije
ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel.
447-940.
STAN centar, Marindvor, 50m2, 1
sprat. Mob. 061/209-930.
GRA\EVINSKO zemlji{te 1066m2,
Gunjani, Tar~in-Kre{evo, uz potok
pitke vode. Tel. 453-607.
DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N.
Grad. Mob. 062/855-544.
POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici, 54m2. Mob. 062/229-677.
PRO DA JEM dvo ipo so ban stan
74m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2, Dolac Malt. Tel. 445-371, iza 15 sati
PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu,
30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel.
033/513-781.
DVA placa za vikendice 1000+600m2,
Paljevo, Rje~ica, 171, povoljno. Mob.
061/106-540.
PRODAJEM ~etverosoban stan u
Titovoj ulici. Tel: 061/548.-278.
PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2
jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel.
061/224-269.
PRODAJEM stan 110m2, Radni~ka
ulica. Mob. 061/508-404.
BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59,
prodajem ku}u s dvori{tem, cijena
130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549.
PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s
drvenom gara`om + podrum kod
Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478.
PRODAJEM dunum zemlje, Rakovica-Kobilja~a, cijena povoljna. Tel.
677-300.
HRASNO, jednosoban stan 41m2, I
sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel.
033/233-654 i 061/224-896.
PRO DA JEM pla ce ve za ku}e,
Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250.
PRODAJEM-izdajem pos. prostor
na Kuli, 20m2, I. Sarajevo. Mob.
062/760-319.
PRODAJEM trosoban stan 76m2,
Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1.
Mob. 062/227-192.
PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2
dunuma zemlje, 1/1, struja, voda,
useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431.
PRODAJEM trosoban stan 78m2,
Grbavica-Vraca. Mob. 061/642-620.
PRODAJEM stan 52m2, V sprat,
lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999.
PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike
Sanasa. tel. 0038763191201.
GRBAVICA, Grbavi~ka, 94m2, 1
kat, re no vi ran, 3,5 so ban. Mob.
061/148-810.
PRODAJEM troiposoban stan 94m2,
V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel.
061/065-953.
CENTAR, Alipa{ina, 80m2, 1 kat,
2.050 KM/m2. Mob. 061/148-810.
KU]A, vl. 1/1, Centar, naselje Kova~i}i, iznad OHR-a. Mob. 061/540203.
PRODAJEM dvosoban stan 55m2,
Breka, 6 sprat, uz mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/906-914.
PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000
KM. Tel. 058/483-561.
PRODAJEM poslovni prostor 70m2
kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324.
PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel.
061/199-845, 665-845.
PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za
odmor dobar prilaz, struja, voda.
Tel. 061/169-863.
PRODAJEM dvosoban konforan
stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169,
646-281.
BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa
4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel.
00381113919322, 00381 64 2257932.
PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat
sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248,
00387 011 2546 339.
KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em.
Tel. 033/647-851 i 061/501-515.
TROSOBAN stan 79m2, na Ilid`i
kod Pejtona, useljiv. Mob. 061/101950.
PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel.
665-966 i 061/199-845.
STAN 38m2+balkon, cen. grij. A.
Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055.
PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2
kod doma armije, ul. branilaca grada. Tel. 445-371 poslije 15 sati.
PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno.
Tel. 062/469-946.
PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V
sprat, lift. Mob. 066/848-420.
STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000
KM. Mob. 061/715-519.
[email protected] u centru, grada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob.
061/139-731.
TITOVA 120m2, 4 sprat, lift. Mob.
061/148-810.
JAHORINA, vikendica, 80m2, naselje [ator. Mob. 061/148-810.
AVDE J. 87m2, 2 kat, renoviran,
trosoban. Mob. 061/148-810.
CENTAR, D. Ozme, 150m2, 2 kat.
Mob. 061/148-810.
CENTAR, 57m2, 1 kat, 2 balkona,
dvosoban. Mob. 061/148-810.
TITOVA, salonski 147m2, 3 kat,
2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810.
TI TO VA, 80m2, 3 so ban, 2.250
KM/m2. Mob. 061/148-810.
PRODAJEM nov poslovni prostor na
Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a
^arlija br. 39. Tel. 032/405-805.
STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija.
Mob. 061/312-075.
PRODAJEM jednosoban stan, 39m2,
K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel.
061/835-890.
PRODAJEM stan 69m2 na Marijin
Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000
eura. Tel. 061/211-303.
PRODAJEM dvosoban stan, 54m2,
c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel.
618-725.
PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob.
061/505-624.
ANEKS - dvosoban stan, poseban
ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599.
PRODAJEM trosoban stan 101m2, i
sprat, centar, ul. \oke Mazali}a.
Mob. 061/243-923.
PRODAJEM jednosoban stan, 35m2,
I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel.
061/533-658.
PRODAJEM vikendicu 41m2 na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923.
PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56
99 90, 243-554.
PRODAJEM 3.500 zemlje, pogodno
za sve namjene, 30.000 KM, Osenik-Had`i}i. Mob. 061/019-313.
VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban
stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel.
063/525-257.
POLJINE, 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastruk. cijena po dogovoru. Mob. 065/081-255.
PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela
200m2, struja, voda. Tel. 202-410.
DVOSOBAN polunamje{ten stan
52m2, iznad Op{te bolnice, et. grij. ba{ta, kab. 92.000 KM. Mob. 061/619266.
PRODAJEM stan u op{tini Centar,
stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2,
I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445.
POSLOVNI prostor 65m2, u strogom
centru, pogodan za stom. ordinacije,
kancelarije, 3.500 KM/m2. Mob.
061/344-365.
PRODAJEM ku}u, Centar. Mob.
063/520-230, 061/216-955.
PRODAJEM stan, 47m2, kod studentskih domova na Bjelavama. Mob.
062/264-203.
DOBRINJA I, ul. Miroslava Krle`e,
92m2, II kat, odli~an. Mob. 061/214856.
PRODAJEM ku}u u Ulcinju 12 x 7m,
prizemlje i sprat sa dvori{tem. Mob.
063/961-099.
MOJMILO, ul. Olimpijska, 79m2 +
2. terase, prizemlje, povoljno. Mob.
061/214-856.
PRODAJEM gara`u povoljno na
Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel.
061/897-459.
DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul.
Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122.
PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran,
povoljno. Tel. 061/214-852.
LI JE PA ku}a na Mi hri vo da ma
130m2, gara`a 28m2, ba{ta 400m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/262336.
POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob.
061/908-575.
PRODAJEM ku}u u Donjem Hotonju na glavnoj cesti. Mob. 061/243923.
STAM BE NO - po slo vni obje kat,
900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760.
PRODAJEM zemlji{te uz samu obalu Jablani~kog jezera. Mob. 061/243923.
STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska
gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati.
CENTAR, prodajem ku}u kod F.P.N.
sa ba{tom i gaa`om, podrum i dvije
eta`e, grijanje, plin, struja. Mob.
061/019-360.
PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629.
U CENTRU Prijedora, kod robne
ku}e hitno prodajem useljiv poslovni
prostor 31m2, po cijeni od 2.800
KM/m2. Mob. 066/777-998.
PRODAJEM dvosoban stan, vrlo
povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na
lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733.
DEVASTIRANU vikendicu 8x5m,
dvije eta`e i {est dunuma zemlje,
Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196.
PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2,
Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031
i 469-311.
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob.
062/695-695.
PRODAJEM TA pe} 4,5 kw, 200KM
i uljni ra di ja tor 30 KM. Mob.
062/257-466.
POVOLJNO prodajem ve~u TEA
pe} i dvije plinske pe}i. Mob. 061/335776.
PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2
kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM.
Tel. 061/702-801.
TV LG monitor 19 in~a CT DVD plejer, videorekorder printer HP sve za
200 KM. Mob. 062/577-638.
PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.
VOZILA
LAN DRO VER,du gi ben zi nac u
odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561.
PRODAJEM dva poslovna prostora
od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel.
061/134-954.
PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana 23
— Kova~i, pogledati od 10 do 17 sati.
TEHNIKA
PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo,
Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno.
Tel.033/513-781.
PRO DA JEM
1.380m2
pla ca
(16.000KM) Dra`evi}i — Kiseljak, asfalt, voda, struja. Tel. 200-449.
STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon,
103.000 KM. Mob. 066/230-748.
PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.
FORD fiesta 1.1, plave boje, 96. god.
registrovan do 8/2012. god. dobro
o~uvan, povoljno. Mob. 061/232-941.
PRODAJEM stan 69m2 Marijin
Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000
eura. Tel. 061/211-303.
DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417.
HITNO prodajem komplet namje{taj
dvosobnog stana, dnevni boravak,
spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187.
PRODAJEM-mijenjam za more ku}u
u Pazari}u, pored magistalnog puta,
1200m2 zemlje. Mob. 061/223-208.
PRODAJEM dvosoban komforan
stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969.
HRASNO, Aleja lipa, 53m2, adaptiran, ugradbena kuhinja, ameri~ki
plakari, 106.000KM. Mob. 061/205235.
PRODAJEM kvalitetan crni trpezarijski sto. Tel. 062/577-638.
MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful
oprema, metalik siva. Mob. 061/221668.
PRODAJEM jednosoban stan, 38m2.
Mob. 063/798-768.
CENTAR Skenderija ku}a oku}nica
ek stra lo ka ci ja 120.00 KM. Tel.
065/361/160
PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa
drvetom). Tel. 061/159-875.
BREKA 101m2, 2 eta`ni, 2 balkona,
4 kat. Mob. 061/148-810.
PRODAJEM ili mijenjam za manji,
dvosoban stan u Sarajevu lokacija
odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733.
PRODAJEM 200m2 placa, 1m2/110
eura, u centru Sresera — pelje{ac, mogu}e dokupiti. Tel. 200-449.
PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za
knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076.
UL. KO[EVO, centar, 14m2, kancelarija, pos. prostor. Mob. 061/148-810.
PRODAJEM trosoban stan 90m2,
strogi centar, kod alipa{ine d`amije.
Mob. 061/183-171.
PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja
V. Tel. 460-064.
NAMJE[TAJ
PRODAJEM stan, 50m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel.
063/190-727.
PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik,
78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203.
POSLOVNI prostor, Donje Ciglane,
69m2, potpuno renoviran, pogodan za
sve namjene, cijena 258.000 KM.
Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47.
PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel.
061/211-782.
HLADIVODE, prodajem plac 431m2,
15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697.
VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e,
namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000
KM. Tel. 233-654, 061/224-896.
TOYOTA corolla, 2006. god. 1.8 benzin, crna limuzina, reg. do 7/2012. pre{la 67.000 km, cijena 40.000 KM.
PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969.
PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni
etalik, neregistrovan. Mob. 061/210700.
PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997.
god, pre {la 90.000 km, ci je na
3.500KM. Tel. 061/190-255.
[email protected] 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine,
samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske
gume, akumulator, auspuh, zup~asti
remen, 3.200KM. Mob. 062/254-859.
PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128.
RENO megan sport 99. god. uredno
ser vi si ran, 130.000 km, izu ze tno
o~uvan. Mob. 061/165-196.
PRODAJEM Renault Clio, 2006.
god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja
vrata, registrovan do 6/2011. god,
pre{ao 160.000 km, servisiran kod
ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923.
RENO CLIO 1,2 16 V 2003 god.
75000 KM registrovan do 5. 2012 klima, radio multilock. Tel. 061/269-213.
PRODAJEM poslovni prostor, ul.
Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662.
PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006.
godina 11 mjesec, u odli~nom stanju,
tek registrovan, cijena 11.000 eura.
Mob. 061/161-333.
PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214.
PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god,
plavi, registrovan do 12. 2010. god,
3000KM. Tel. 061/702-801.
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
subota, 17. septembar 2011. godine
ZAPOSLENJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{e cijenjene, po{tovane i voljene i nikad zaboravljene roditelje i brata koji su
preselili na ahiret
POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel.
033/618-855, 062/445-037.
SMAJL
(AVDIJE)
SOFTI]
POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar.
Mob. 061/497-138.
POTREBAN penzioner sajd`ija za povremene usluge {timovanja i opravku starih satova. Mob. 062/577-638.
POTREBAN stolar penzioner za povremene radove sa ili bez alata. Mob.
062/577-638.
POTREBNA pomo}na radnica u restoranu op{tina Stari Grad. Tel. 061/173-835.
USLUGE
RADIM POVOLJNO zidarske radove,
kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel:
061/382-219.
MOLER — izvodi sve molersko farbarske radove, povoljno kvalitetno i uz garanciju, penzionerima popust. Tel:
062/965-261.
NJEMA^KI JEZIK instrukcije osnovcima i sredno{kolcima. Tel: 061/181542.
MIKADO — `aluzine, trakaste,
dual, plise i rolo zavjese, harmoni ka vra ta i vanj ske ro le tne.www.mikadoba.com Tel-fax,
033/613-584 i 062/170-248.
ALU @ALUZINE 20KM/m2,
tra kas te za vje se 20KM/m2,
ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.
TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65,
Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867,
061/188-410.
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje,
infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist).
Mob. 061/172-948.
SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i
te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob.
061/482-882.
„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i
nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.
KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru.
Mob. 061/841-309.
KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje
pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna
spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350688.
FATU (MUSTAFE)
CERIBA[I] BEGOVAC,
ro|. KAMARI]
20. IX 1920 — 8. IX 1982
iz Visokog
APARTMANI
PODACA, izdajem apartmane i sobe,
50m od mora. Tel. 00385921473119.
ULCINJ - apartmani, polupansion, pun
pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62-559-303.
NEUM, povoljno izdajem apartmane
smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i
036/884-169.
MAKARSKA apartmani, blizina pla`e
strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz.
Tel: 0038531280295 i 00385919379506.
O`alo{}eni: supruga [efika, sinovi Ekrem i Enes, snahe
Mirela i Sabina, unuka Nejla, unuci Emir, Benjamin i
Amar, sestra Zumra, bra}a Sejfo i Jusuf sa porodicama,
te porodice Softi}, O{trakovi}, Avdiba{i}, Muharemovi},
He}imovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
5750
POSLJEDNJI POZDRAV
Preminula 14. septembra 2011. godine
Kremacija }e se obaviti u Beogradu, a komemorativni skup }e se odr`ati u nedjelju, 18. septembra u 11 sati u Ulici Omladinskih radnih brigada
na Dobrinji.
SMAJLU
SOFTI]U
K}erke sa porodicama i prijatelji
5753
JP ELEKTROPRIVREDA BiH, SEKTOR ZA IKT
POSLJEDNJI POZDRAV
5751
dragoj prijateljici
ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385
98 453-433.
[esnaestog septembra 2011. godine navr{ilo se 40 dana
od smrti na{e
MIRJANI
SMAJI]
MIMI
SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel.
00385 98 453-433.
NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz
more, povoljno. Mob. 063/322-271 i
036/884-711.
NEVENKE
BIKAR
IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 798-4396.
PROFESOR engleskog daje instukcije,
cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode.
Mob: 061/654-941.
PODACI — Makarska rivijera,, izdajem
dvokrevetni apartman sa posebnim ulazom 200 metara od pla`e. Tel. 00385 21
699-170.
MOLERSKE USLUGE kre~enje stanova jednosobni 120 KM 2- sobni 200 KM
3- sobni 300 KM. Tel. 033/630-332 i
062/073-760.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 17. septembra 2011. godine, u 14 sati ispred d`amije Prnjavor — Kalesija, a ukop
}e se obaviti na mezarju Prnjavor.
ocu na{eg prijatelja i radnog kolege Ekrema
PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220.
BRIST izdajem apartman za 5 osoba.
Tel: 0038520220261.
preselio na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 68. godini.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza u
d`amiji Prnjavor.
MIRJANA
SMAJI]
MIMA
U NEUMU udobni apartmani —
tri zvjez di ce. www.ne umbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-ma il: vil la-bi an [email protected]; [email protected] an ca-ne um.com Te le fon.
387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36
884-128.
IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i
036/880-320.
TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama
~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone,
unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9.
Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461.
22. I 1947 — 5. II 2009.
iz Sarajeva
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu,
82m2, 10m od mora, Kemo. Mob.
063/219-027.
POVOLJNO VANJSKE roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303.
UGRA\UJEMO sve vrste kerami~kih
plo~ica i skidamo staru keramiku. Tel.
033/240-163 i 061/460-606.
10. II 1916 — 13. IX 1982.
iz Kaknja
SUADA
(IZETA) CERIBA[I]A
BEGOVCA
26041
HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz
more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez
za brodice, jahte. Tel. 0038520671943,
00385995769874.
BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.
IZETA (AVDIJE)
CERIBA[I]A
BEGOVCA
S ljubavlju i po{tovanjem, zahvalna porodica
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.
[email protected] usluge manuelne terapeutske
i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na
adresu. Tel: 061/299-230.
Sa dubokim bolom i `alo{}u obavje{tavamo rodbinu,
prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Dragan, Sada i Fika
5754
S ljubavlju i toplim sje}anjima,
Miki, Ksenija i Ga{a Miladinovi}
5752
POSLJEDNJI POZDRAV
Dragoj prijateljici
SJE]ANJE
IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotrebom kuhinje, Zelenika. Tel.
0038231678850.
NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel.
036/880-631.
APARTMANI i sobe na Crnogorskom
primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www.
apartmanifit.com Tel. 065/879-433.
APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246.
IZET SOKO
MIRJANI
- MIMI
SMAJI]
17. 9. 2002 — 17. 9. 2011.
Sje}anje na tebe nikada ne blijedi.
SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com
IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel.
0038521627738, mob. 00385915583218.
S ljubavlju,
Brana, Tanja i Lara
Almasa, Benjamin i Ishak
5755
5747
OSLOBO\ENJE
52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
subota, 17. septembar 2011. godine
POSLJEDNJI POZDRAV
Vijest da je umro jedan od istaknutih ~lanova Savjeta BZK “Preporod”
majci na{e radne kolegice
ANTONIJI DRAGOJEVI],
ro|. [email protected]]
akademik
[email protected] IBRI[IMOVI]
Iako ne postoje rije~i utjehe u ovim te{kim trenucima, ~injenica je da dobri ljudi i kada zauvijek napuste ovaj svijet, ostaju u srcima onih koji su ih voljeli.
Ovom prilikom porodici prim. dr. Mirjane Novkovi}, povodom smrti njene majke
upu}ujemo izraze na{e duboke su}uti i `aljenja.
izaziva osje}anje istinske tuge i boli. Svjesni smo velikog gubitka za bosanskohercegova~ku zajednicu, kojoj je Ibri{imovi} uspijevao snagom rije~i i mladala~kom vedrinom ostaviti neizbrisiv trag.
Kolektiv JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Mati~ni odbor BZK “Preporod”
001
POSLJEDNJI POZDRAV
001
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka
svom dugogodi{njem direktoru
[ABAN (RAME)
SPAHI]
HALIL ME[AN
had`i VASVIJA
LIHA, ro|. MURGA
preselio na ahiret u petak, 16.
septembra 2011, u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra 2011.
godine, u 16 sati na mezarju Grli}a brdo.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.
@itozajednica BiH
26053
SJE]ANJE
na na{eg dragog
O`alo{}eni: supruga Bahrija, sin Mustafa, k}erka
Amira, snaha Esmina, unu~ad Nejra i Hamza, brat
Pa{an, sestra Raza, snaha Razija, brati}i Sanjin, Benjamin i Enes sa porodicama, brati~ne Sabina, Mevla,
Devla i [emsa sa porodicama, sestri} Nermin sa porodicom, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i
i teti~ne, svastike Rabija, Samija i Dika, bad`e Velija,
Jusuf i Nurija, te porodice Spahi}, Kadri}, Bukva, Gegi}, Barimac, Deli}, ^au{evi}, Dizi}, Zametica, Ali},
Habibovi}, Mulaosmanovi}, Omeragi}, Kari}, Pazarac, Ugljanin, Obhod`a{, Komarica, Crn~alo, Fo~o,
Kari{ik, Ahmetovi}, Alihod`i}, Pra{evi}, Kurud`ija,
Muhi}, D`ono, Mirvi}, Ra{~i}, Hrvo, Mahmutovi},
Feriz, Abaz, kom{ija Ahmo Ahmetovi} i ostala brojna
rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i `alosti u Ulici Asafa Serdarevi}a br. 17.
000
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra 2011, u
84. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra 2011.
godine, u 17.30 sati na mezarju Hambina carina.
O`alo{}eni: k}erka Emina, sin Ahmed, zet Ekrem
Ljuca, snaha [efika, unuke Aida, Emina i Mersiha sa
porodicom, unuk Amir, sestri~na Lejla i sestri} Ismet
sa porodicama, brati}i Dervi{ i Mustafa sa porodicama, brati~ne Mirsada i Meliha sa porodicama, snahe
[ida i Zehra, amid`i~ne Fika i Fehma sa porodicama,
teti~na Muniba Ba{i} sa porodicom, te porodice Liha,
Murga, Ljuca, Sali}, Hatibovi}, Hrn~i}, ^epalo,
Muj~inovi}, Ku~uk, Efica, Rahman, Alajbegovi}, Dizdarevi}, Vanjo, Omerbegovi}, Butmir, ^engi}, Ba{i},
Abad`i}, Bi{}evi}, Kolar, Zametica, Red`epagi} - Kartal, Kalajd`isalihovi}, [ehi}, Grebo, D`ankovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i
merhume u Ulici Hamida Dizdara br. 21.
000
JUSUFA JUKU MALI]A
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
dipl. ecc.
17. 9. 1979 — 17. 9. 2011.
MUHAREM
(SMAJE) EFENDI]
Porodica Mali}
5745
Petnaestog septembra 2011. navr{ava se godina otkako
nije vi{e sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i punac
[email protected] (IBRAHIMA)
^ATO
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem
spominjati i nikad zaboraviti.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 17. septembra 2011. godine, u 15.30 sati u Ulici Alojza Benca 2-4
preselio na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 76.
godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra
2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
preselio na ahiret u srijedu, 14. septembra 2011, u 45.
godini.
O`alo{}eni: supruga Asima, k}erke Amela i Amra, sinovi Amir i Nijaz, zetovi Almir i Sejo, snaha Harisa,
unu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike
Ismira i Mujesira, {ure Asim i Fehim, snaha Nusreta
sa djecom, te porodice Efendi}, Mulahasanovi}, Aganovi}, Sefer, Suljovi}, Rada~a, Be}irovi}, Huseinovi},
Omera{evi}, Hido, Bajramovi}, Spahi}, Bujak, Karo,
Suba{i}, Imamovi}, Ra{~i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 18. septembra 2011.
godine, u 14 sati na mezarju Lje{an-Pe}-Kosovo.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici bra}e Begi}a br. 48/III, Ko{evsko Brdo.
Porodica: ^ato, Mihaljevi} i Karahod`i}
71120
BAJRAM
(RUSTEMA)
KRASNIQ
000
O`alo{}eni: supruga Hedija, sinovi Senad i Emir,
bra}a Red`ep, Blerim i Sait sa porodicama, sestre Hida i Gjejron sa porodicama, punica Riva, {ure Suljo,
Jeton i Driton sa porodicama, svastike Suzana, Gjevahira, Vjolca, [kurta, Dika i Hajrija sa porodicama, te
porodice Krasniq, Etemaj, Beri{a, Bajrami, Vasilj,
Ili}, Burazer, An~i} i ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
000
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
subota, 17. septembar 2011. godine
POSLJEDNJI SELAM
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
dragom zetu, bad`i i tetku
HALIL (ZUKANA) ME[AN
HALILU
(ZUKANA) ME[ANU
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra 2011, u 74. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra 2011. godine, u
14 sati na mezarju Grli}a brdo (Sedrenik).
O`alo{}eni: supruga Zejneba, sin Emir, k}erka Lejla, zet Sandi Tafro, snaha Jasna,
unuke Mona i Azra, bra}a Ruhid i Himzo, sestre Zlata, Hata i Vahida, brati}i, sestri}i,
te porodice Me{an, Prnjavorac, Tafro, Pa{ovi}, Velagi}, [e}eragi}, Helez, kao i ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. bra}e Begi} 44/III.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Sabiha, Vahid i Adnan Pa{ovi}
26051
000
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
uva`enom knji`evniku i umjetniku
dragom zetu, bad`i i tetku
HALILU
(ZUKANA) ME[ANU
akademiku
[email protected] IBRI[IMOVI]U
Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a
Belkisa, Tahir i Zinaida [e}eragi}
001
26052
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
[email protected] IBRI[IMOVI]U
Redakcija
“SLOBODNE BOSNE”
001
POSLJEDNJI POZDRAV
RAHMET I POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
mom dragom prijatelju i kolegi
SELMI BEGI] LE MEUR
knji`evniku
[email protected] IBRI[IMOVI]U
k}eri Midhata i Mauricette
Hanifa Kapid`i} - Osmanagi}
Halid Kadri}
5744
26050
OSLOBO\ENJE
54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
subota, 17. septembar 2011. godine
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi sin, otac i mu`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
MIRSAD (HALILA)
UDVIN^I]
SAFIJA (ABIDA)
[email protected], ro|.
MAREVAC
ZLATKA (SMAILA)
DRIN^I], ro|.
ALJUKI]
dipl. ing. ma{instva
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra 2011, u
87. godini.
preselila na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 57.
godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak,19. septembra
2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra 2011.
godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
O`alo{}eni: sinovi Atif, Nasuf, Safet, Mujo i Ifet, k}erka Tifa, bra}a Meho i Zajko sa porodicama, sestre
Sejda i Zada sa porodicama, unu~ad i praunu~ad,
snahe Munevera, Naza, Temima, Rasima i Aida, djever Murat sa porodicom, te porodice Drin~i}, Aljuki},
Budimlija, Klino, Kljuno, Zukoba{i}, Muratovi}, Muminovi}, [kandi}, Musli}, Heldi}, Tar~in, kao i ostala
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14
sati, Ul. Potur [ehidina 25, Boljakov Potok.
O`alo{}eni: majka Razija, k}erke Anela i Azra, unuk
Amar, sestra Hajra, zetovi Elvedin, Sead i Ante, sestri~ne Lonela, Selma i Lejla, te porodice D`ano, Marevac, Hajdarevi}, Hod`i}, Lukovac, Ravli}, Dedovi},
Pa{ovi}, Ja{arevi}, @ili}, Prutina, kao i ostala brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14
sati, Ul. [efika Dori}a 34/I.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra 2011, u
54. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra 2011.
godine, u 13.45 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a.
O`alo{}eni: otac Halil, majka Nazifa, supruga Nermina, k}erka Zerina, te porodice Udvin~i}, Kukuruz,
Vladovi}, Mahmutovi}, Spahi}, Modri}, Deli}, Sinanovi}, Suljki}, Me{anovi}, Kiki}, Memi{evi}, Pe{to,
Ja{arevi}, Pilav, Smailovi}, [ahinpa{i}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza
u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i.
Ku}e `alosti: Ul. Mustafe Ice Voljevice br. 9 - Ilid`a i
Ul. jo{ani~ka br. 92 - Vogo{}a.
RAHMETULLAHI ALEJHA
RAHMETEN VASIAH
000
SJE]ANJE
000
na voljenog supruga i oca
POSLJEDNJI POZDRAV
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da
je na{a draga
JOZU (IVANA)
POPOVI]A
MIRJANI SMAJI] MIMI
Dugo i lijepo sam se dru`ila s tobom.
FATIMA RUHOTINA,
ro|. LE\EN
17. 9. 1998 - 17. 9. 2011.
Nedostajat }e mi tvoj optimizam.
Te{ko mi je...
Tanja Te{anovi}
26049
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom,
porodica
5708
SJE]ANJE
na na{eg najdra`eg
POSLJEDNJI POZDRAV
SEADA
ZAHIROVI]A
D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. septembra
2011. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.
LADISLAVU LACIJU
SIGMUNDU
17. 9. 2008 - 17. 9. 2011.
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra
2011, u 72. godini.
O`alo{}eni: k}erka Almasa, zet Nusret, unu~ad
Adisa, Edin, Emina i Dino, porodice Ruhotina,
Le|en, Fejzi}, Trako, Imamovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u
d`amiji na Panjinoj Kuli.
000
Njegove Jasna, Sabina i Selma
5721
od porodica Bagari} i Hatvani
5738
U sje}anje na
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg dragog prijatelja Ore
na{em dragom zetu i tetku
BRANKA MILENOVI]
- NUHBEGOVI]
velikom knji`evniku
17. 9. 2001 - 17. 9. 2011.
DU[ANU
BRANKOVI]U
[email protected]
IBRI[IMOVI]U
Draga mama,
S nama si svaki dan u srcima i mislima.
Volimo te i nedostaje{ nam.
Tvoji: Besim, Dada, Zlatko, Deno i Dino
Danijela, Aida K., Nadja i Aida V.
Sabira i Biljana
5732
5742
AX
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
subota, 17. septembar 2011. godine
[email protected] SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
Ni vrijeme koje je pro{lo, niti ono koje dolazi ne mo`e
popuniti prazninu koja je ostala poslije vas.
[EFKU ZORLAK,
ro|. MA[NI]
RAMIZA
ZORLAKA
U subotu, 17. septembra 2011. godine, prou~it }e se
hatma-dova u Begovoj d`amiji u 13 sati.
2009 - 2011.
2004 - 2011.
S ljubavlju, va{i najmiliji: sin Ismail sa porodicom, k}eri Zibija Ziba i Mubera sa porodicama
5729
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede
DU[ANA BRANKOVI]A
Ovom prilikom `elimo zahvaliti rodbini,
prijateljima, kom{ijama i svim ostalima koji
su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Veliko
hvala prijateljima {irom svijeta koji su poslali
telegrame sau~e{}a i time olak{ali na{u bol.
Nedostajat }e nam njegova ljubav,
plemenitost i dobrota.
@ivjet }emo sa sje}anjem na njega,
ponosni {to smo ga imali.
Tako|e zahvaljujemo svima koji su svojim
prisustvom uveli~ali posljednji ispra}aj
na{eg dragog Du{ana.
S ljubavlju i tugom.
Porodica
5735
Sedamnaestog septembra 2011. navr{ava se godina od kada je preselila na
ahiret na{a draga majka i nana
SJE]ANJE
ABIDA PA[I],
ro|. BUDIMLIJA
RASIM VOLI]
17. 9. 2005 - 17. 9. 2011.
Tvoj vedri lik, vje~iti optimizam, plemenitost i `elja za `ivotom krasili su te do
kraja `ivota. Ponosni smo {to smo te imali.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`ennetom.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 17. septembra 2011. godine, u 15 sati u Ulici
Josipa Slavenskog br. 15/1 Ilid`a.
Porodica: Tahsina, Maida, Aida Dunja, Faruk, Benjamin i Ena
Tvoji najmiliji
5715
Navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage
NADE DELI],
ro|. VUJOVI]
26047
Sedamnaestog septembra 2011. navr{ava se
10 godina otkako nisi sa nama
AVDO
(AHMETA)
TUCE
Danas, sedamnaestog septembra 2011. godine, navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana od smrti na{eg dragog i
plemenitog tate, dede i punca
DU[ANA
BRANKOVI]A
Tuga i bol se ne smanjuju danima.
Ostala je praznina u du{i, tuga u srcu i suze u o~ima.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tvoju
plemenitost i dobrotu ostaje dok `ive oni koji te
vole.
Ne postoji istina koja mo`e vi{e boljeti od ove.
Ponosni smo {to smo te imali.
Ostaje da vje~no `ivi u na{im srcima, u na{oj du{i,
u svakom na{em danu.
Trajni ponos {to smo te imali.
S ljubavlju i tugom,
Tvoji: supruga Fatima, sinovi Dra`an i Ned`ad,
snaha Erd`ana, unu~ad Mario, Mirela i Nedim
Tvoji voljeni: suprug Jefto, k}erka Svjetlana
i sin Aleksandar sa porodicama
5714
5440
o`alo{}ena k}erka Ljiljana, zet Sini{a, unuci Filip
i Marko i prijatelji Jovo i Sava Mari}
5736
OSLOBO\ENJE
56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
subota, 17. septembar 2011. godine
HVALA
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
Na{em Velikom piscu
[email protected] IBRI[IMOVI]U
[email protected] IBRI[IMOVI]U
za neizbrisiv trag koji je ostavio
u
JU Federalna novinska agencija
KAMERNOM TEATRU 55
001
001
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
Knji`evniku i dobitniku [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva
na{oj dragoj i uva`enoj
MIRJANI SMAJI] MIMI
[email protected] IBRI[IMOVI]
Imali smo ~ast poznavati je, raditi zajedno i prijateljevati.
Trajno }emo njegovati najljep{a sje}anja na dragu i omiljenu Mimu.
Njenim najbli`im izra`avamo na{e najiskrenije sau~e{}e.
S tugom i po{tovanjem,
S po{tovanjem,
KOLEKTIV TRE]E GIMNAZIJE SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
001
001
SJE]ANJE
Navr{ava se godina od smrti na{eg oca, svekra i dede
Ve} je pet godina da nije sa nama na{a draga mama, baka, nana, punica i svekrva
KEMALA LJUHARA
[email protected] (MUJKI]) BERBI]
18. 9. 2010 - 18. 9. 2011.
17. 9. 2006 - 17. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sa puno ljubavi,
Sejo, Enisa i Mirza
porodice Berbi} i Kardo{
5737
AX
Danas, sedamnaestog septembra 2011. godine,
navr{ava se ~etrdeset dana od kraja `ivotnog
puta na{e drage sestre
SJE]ANJE
SJE]ANJE
SABINE
(SALIHA)
AVDAGI]
[email protected] [email protected]],
ro|. AJANOVI]
[email protected] (DANIJALA)
[email protected]], ro|. AJANOVI]
17. 9. 1992 - 17. 9. 2011.
Upu}ujemo iskrenu zahvalnost rodbini i prijateljima
koji su nesebi~no, sa dostojanstvom i ljudskim odnosom olak{ali na{e te{ke trenutke i ispratili na{u sestru.
17. 9. 1992 - 17. 9. 2011.
Sestre: Ned`mija, Sadika, Subhija i brat Sulejman
S ljubavlju i tugom,
Porodice Imamovi}, Ajanovi}, Haljevac i Mid`i}
porodica
5741
5711
Posebnu zahvalnost upu}ujemo de`urnom timu Hitne
pomo}i i kom{ijama gosp. Nata{i Jovanovi} sa porodicom i gosp. Zejni Ponjavi}.
5695
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
subota, 17. septembar 2011. godine
S vje~nim po{tovanjem i zahvalno{}u na{em dragom
prijatelju i predsjedniku!
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
knji`evniku
[email protected]
IBRI[IMOVI]U
[email protected]
IBRI[IMOVI]U
FEDERALNO MINISTARSTVO
KULTURE I SPORTA
FONDACIJA ZA BIBLIOTE^KU
DJELATNOST U SARAJEVU
001
001
Osamnaestog septembra 2011. godine navr{ava
se 40 dana od smrti na{eg
Sedamnaestog septembra 2011. navr{ava se 8 godina od prerane smrti
MOMIRA MOME MILETI]A
KOSTE
VASKOVI]A
Iako je pro{lo 8 godina od tvog odlaska, tuga nije ni{ta manja.
U nedjelju, 18. septembra 2011. godine, sasta}emo se na groblju u 12 sati.
O`alo{}ena supruga, k}erke,
bra}a i ostala rodbina
Svaki dan sve nam vi{e nedostaje tvoja briga za nas i tvoj dragi lik.
Toga dana u na{em domu okupit }e se na{i prijatelji da se prisjete lijepih, a i onih tu`nih trenutaka i podijele sa nama
tugu - Palm Desert - Kalifornija.
Uvijek tvoji: supruga Maida, k}i Lejla i sin Miran
5718
010
[email protected] SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
Sedamnaestog septembra 2011. navr{ava se deset tu`nih godina otkako sa nama nije na{a mama i baka
ZUMKA PRPI]
JELKA MARI]
15. 5. 1935 - 16. 5. 1993.
17. 9. 2001 - 17. 9. 2011.
S tugom, ljubavlju i ponosom,
S ljubavlju i po{tovanjem,
Vlado i djeca
k}erke Slavica i Silvana, unuci Ivica i Filip
5727
010
58
OSLOBO\ENJE
PREDAH
subota, 17. septembar 2011. godine
HOROSKOP DANAS
21. 3. - 20. 4.
BIK
21. 4. - 22. 5.
BLIZANCI
23. 5. - 22. 6.
RAK
23. 6. - 22. 7.
LAV
23. 7. - 22. 8.
DJEVICA
23. 8. - 22. 9.
VAGA
23. 9. - 22. 10.
[KORPIJA
23. 10. - 22. 11.
STRIJELAC
23. 11. - 22. 12.
JARAC
23. 12. - 21. 1.
VODOLIJA
22. 1. - 19. 2.
RIBE
20. 2. - 20. 3.
Djelujete anga`ovano na razli~itim stranama, ali imate lo{ predosje}aj i svoju okolinu promatrate sa odre|enom dozom nepovjerenja. Najbolje funkcioni{ete kada se oslanjate na li~nu procjenu i
snagu. Iritira vas partnerovo pona{anje ili namjera da vas navede
na svoj izbor. Neko u vama budi `elju za emotivnom dominacijom
i osje}ate dodatnu tenziju.
Osje}ate se napeto u situacijama kada saradnici imaju lak{e ili jednostavnije rje{enje. Ako zatra`ite ne~iju pomo}, budite spremni i
na odgovaraju}u protuuslugu. U poslovnim susretima sve se svodi na princip uzimanja ili davanja. Ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu i pona{anje. Uznemireni ste i te`e kontroli{ete svoje emocije.
Optere}eni ste razli~itim obavezama, ali ~inite sve {to je potrebno
da se koncentri{ete na prioritetne ciljeve. Nove doga|aje naj~e{}e
do`ivljavate kao veliki teret ili nepravdu koju vam name}e bli`a okolina. Polo`aj Mjeseca uti~e na va{u emotivnu ili psihi~ku uznemirenost, te`e razlikujete svoje subjektivne `elje u odnosu na realnu
sliku. Sada nije trenutak da donosite neku va`nu odluku.
Nalazite se u neobi~noj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira va{e mogu}nosti ili da vas profesionalno isku{ava. Razli~ita pitanja o poslovnim odnosima i povjerenju za sada ostaju bez
odgovora. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnji~avost prema voljenoj osobi ili osje}anje emotivne rezignacije. Poti~ite u sebi sve pozitivne aspekte svoje li~nosti.
Ponekad nije dovoljno imati dobru ideju, jer postoje razli~ite okolnosti koje ote`avaju uspje{nu realizaciju. Nemate dovoljno energije da se bavite paralelnim poslovima, postoji lista prioriteta koju treba da ispo{tujete. Nastupate suvi{e teatralno u svom pona{anju i
va{e rije~i ne zvu~e dovoljno ubjedljivo pred osobom koja vam se
dopada. Promijenite svoj stil pona{anja.
Imponuje vam saznanje da vas neko predstavlja kao uspje{nu ili nesvakida{nju osobu. Va{ stil izra`avanja i poslovni rezultati djeluju kao
veliki podsticaj na bli`u okolinu. Potrebno je da odredite nova pravila
u poslovnoj saradnji. Osje}ate emotivnu naklonost i zajedni~ku inspiraciju u susretu sa voljenom osobom. Sjajno se dopunjavate na razli~itim
nivoima. Emotivna afirmacija u vama pokre}e novu energiju.
Ostavljate utisak osobe koja ima efikasno rje{enje za razli~ite probleme. Dovoljno ste vje{ti da zadovoljite razli~ite kriterije o uspje{nom
poslovanju. Ipak, najbolji rezultati proizlaze iz zajedni~ke akcije. Mudro zaobilazite istinu o detaljima koji nisu po ne~ijoj volji. Nema potrebe da potcjenjujete partnerove mogu}nosti, jer nije sve onako kao
{to vam se ~ini. Akumulirajte pozitivnu energiju, opustite se.
Nepotrebno se zapetljavate u razli~ite poslovne situacije. Nemate
dovoljno energije da se anaga`ujete na paralelnim poslovima. Neskromnost u procjeni li~nih mogu}nosti mo`e da vas dovede u neprijatnu situaciju. Djelujete suvi{e uznemireno, ne mo`ete da ostvarite sve svoje namjere u susretu sa voljenom osobom. O~ekujete novi rasplet doga|aja.
Imate utisak da vam neko uskra}uje mogu}nost izbora. Bez obzira
na vje{tinu i mentalne spekulacije koje primjenjujete, neko unaprijed
i ta~no predvi|a va{e poslovne poteze. Na`alost, lijepe i korisne stvari ne mo`ete dobiti u zajedni~kom paketu. Taktika nadmudrivanja u
odnosu sa voljenom osobom ne donosi `eljeni epilog. Morate da se
vratite korak unazad kako biste raspetljali situaciju.
Pona{ate se vrlo promi{ljeno i donosite razumna rje{enja. Stil koji primjenjujete okolina tuma~i na razli~ite na~ine, ali svi vam daju
za pravo da se nalazite na korak do poslovnog uspjeha. Poku{avate da osvojite ne~iju emotivnu naklonost, ali kao da to ~inite na pogre{an na~in ili sa velikom dozom pretjerivanja. Va`no je da pravilno razumijete ne~iju poruku.
Pred vama su razli~ite obaveze koje zahtijevaju zajedni~ki dogovor
o novoj ili boljoj organizaciji poslovnih interesa. Dobro odmjerite
li~ne mogu}nosti i pa`ljivije birajte saradnike od povjerenja. Zavr{ite na vrijeme zapo~eti posao. Va`no je da bolje razumijete ne~ije afinitete, posebno kada imate razli~ita uvjerenja. Nema razloga da se
pona{ate suvi{e zahtjevno i nadmeno u dru{tvu voljene osobe.
Mogu}e je da vam izmi~e jedna poslovno-finansijska prilika, ali sada ne vrijedi `aliti. Usmjerite svoju pa`nju prema korisnim ciljevima. Nema potrebe da se poredite sa nekim saradnicima, poka`ite
da posjedujete prakti~nu pamet. Budite pa`ljiviji nego obi~no u
izra`avanju svojih emocija, nemojte dozvoliti da vas neko isprovocira na pogre{no pona{anje.
RJE[ENJE: osama, nalis, alani, }, nom, elita, vana, r, klipan, uk, aero, astara, sjevernjak, s, namr{tenost, on, oleg,
var, sis, inok, ro, t, pakovanje, kolonada, m, karel, tesla, usan, `irant.
OVAN
OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik
Web site: www.oslobodjenje.ba
e-mail: [email protected]
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:
Vildana SELIMBEGOVI]
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:
Vahid PA[OVI]
DIREKTOR:
Ned`ad [ADI]
UREDNI[TVO:
Branko MAJSTOROVI],
Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI],
Nada SALOM, Lejla [email protected] i
Josip VRI^KO
PRODAJA:
Fax: 465-727,
Tel: 276-967, 455-558
e-mail: [email protected]
MARKETING:
Meliha Hod`i}
Fax: 472-901
Tel: 472-899, 468-161,
276-968, 276-988
e-mail: [email protected]
ID broj: 4200492600001
ADRESA:
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Po{tanski pregradak 686
TELEFONI:
Centrala: 276-900, 467-723
Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;
Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji
progla{eno za list godine u svijetu.
Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu
slobode (u Skandinaviji), nagradu "za
izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar
Romero (Teksas), nagradu "za
odr`avanje u `ivotu tradicije
nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u
OGLASNA [email protected]:
izvje{tavanju pod najte`im uslovima"
Tel/fax: 205-938
agencije Inter Press i Service, nagradu
e-mail: [email protected]
"za zajedni~ki rad novinara razli~itih
UNICREDIT BANK DD,
nacionalnosti u slu`bi slobode i mira"
transakcijski ra~un broj:
fondacije Alfons Komin (Barselona),
3383202250044019,
nagradu "za borbu protiv ksenofobije"
SPARKASSE BANK DD Sarajevo,
Kluba evropskih rektora, nagradu za
transakcijski ra~un broj:
ljudska prava "Saharov" Evropskog
1990490005630121,
parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za
slobodu {tampe" Udru`enja turskih
VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo,
novinara, Medalju ~asti Fakulteta za
transakcijski ra~un broj:
novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD),
1602000000317116,
POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero
slobode" Me|unarodnog udru`enja
ra~un broj: 1872000000045887,
KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio
Giornalistico Paolo Borsellino” koju
filijala Sarajevo, transakcijski ra~un
listovima koji se bore za istinu
broj: 5715000000017279
dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria
Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje”
ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom
Zorica Pand`i}, {ef DTP-a
“Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu
i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).
[tampa: Unioninvestplastika dd,
Semizovac bb
Vije}e za {tampu
Prvi broj Oslobo|enja {tampan je
u Bosni i Hercegovini
30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi,
Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a
Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom
za {tampu u BiH www.vzs.ba
predsjednika Tita odlikovano Ordenom
bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje
lista, obratite se VZ[ u BiH
1976. godine dodijeljena mu je Nagrada
ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: [email protected],
tel: +387 33 272 270
progla{eno za najbolji dnevni list u
tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271
Uprava 234-718, fax: 461-007;
Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,
Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,
Sarajevska hronika: 276-901,
fax: 468-054, Kultura: 276-906,
Sportska rubrika 276-908,
Prilozi: 468-142
Danas sun~ano i toplo. Vjetar slab, isto~ni, na jugu jugozapadni. Minimalna temperatura od 12
do 21, maksimalna dnevna od 28 do 34°C. Sutra prete`no sun~ano i toplo, poslije podne
nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak prete`no sun~ano, toplo i
vjetrovito. Prije podne u zapadnim, a poslije podne u svim predjelima naobla~enje sa ki{om,
pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. U utorak obla~no sa ki{om i hladnije za oko
10°C. U srijedu umjereno obla~no, na istoku sa slabom ki{om. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. Samo na jugu prete`no sun~ano tokom cijelog dana.
U Sarajevu prije podne prete`no sun~ano, popodne sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar.
Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 30° C.
Danas obla~no sa ki{om na Britanskim ostrvima, jugu Skandinavskog poluostva i
sjeveru Isto~noevropske nizije, a nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom u zapadnim i centralnim predjelima kontinenta. Prete`no sun~ano zadr`a}e se na
Pirinejskom, Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, kao i u oblasti Crnog mora.
Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo sa 14, a najtopliji Atina sa 34°C.
Danas na Balkanu prete`no sun~ano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 27
do 34°C.
60
OSLOBO\ENJE
KULTURNI VODI^
SARAJEVO
komedija,
re`ija: Seth Gordon,
uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason
Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer
Aniston, Jamie Foxx...
po~etak u 14.40 16.40, 18.40 i 20.40 sati.
ZVIJER
PUT BEZ POVRATKA 5
MAK
Izlo`ba "Miroslav Krle`a na bosanskohercegova~koj sceni", autorice Amine Abdi~evi}, za posjete je otvorena do 30. septembra.
NOVI HRAM
Izlo`ba dokumentarne fotografije i
projekcija dokumentarnog filma Edwarda
Serot te "Pre`ivjeti u Sarajevu: prijateljstvo
u vrijeme rata", za posjete je otvorena do
25. septembra. Izlo`ba je otvorena
povodom Evropskog dana jevrejske
kulture 2011.
BLACKBOX
KINA
CINEMA CITY
subota, 17. septembar 2011. godine
ne
fantazija, romansa,
re`ija: Daniel Barnz,
uloge: Vanessa Hudgens, Mary Kate
Olsen, Neil Patrick Harris, Alex Pettyfer,
Kyle Kingson, LisaGay Hamilton, Peter
Krause...
po~etak u 14, 16.20, 18.20, 20.20 i 22.20
sati.
ZLO^ESTA U^ITELJICA
Izlo`ba fotografija WELCOME TO THE
MACHINE, autora Daniela Premeca, za
posjete je otvorena do 17. septembra.
MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im
terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom
i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9
do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV
Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za
posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do
15 sati, dok vikendom muzej ne radi.
horor,
re`ija: Steven Quale,
uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell,
Arlen Escarpeta, Miles Fisher...
po~etak u 22.15 sati.
KRALJ LAVOVA 3D
crna komedija, satira,
re`ija: Jake Kasdan,
uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin
Timberlake, Lucy Punch...
po~etak u 14.10, 16.10, 18.10 i 20.10 sati.
romanti~na komedija,
re`ija: Woody Allen,
uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Kathy Bates, Kurt Fuller, Michael Sheen,
Carla Bruni...
po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 17.45 i 20 sati.
AUTI 2
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 15, 17, 19, 20.15 i 21.30 satI.
KRITERION
JO[ JEDNA GODINA
drama,
re`ija: Mike Leigh,
uloge: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley
Manville...
po~etak u 18 sati.
MARY I MAX
crna komedija,
re`ija: Adam Elliot,
uloge: Toni Collet te, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana...
po~etak u 20.20 sati.
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej
1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i
Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim
danom od deset do 16 sati, subotom od
deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi
objekti
zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja
otvoren je za posjete svakim radnim
danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi,
dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.
BO[NJA^KI
Stalna postavka galerije i obilazak
Instututa svakim danom osim nedjelje i
ponedjeljka od devet do 16 sati. Najava
grupa putem telefona 033/279-800.
TUZLA
Izlo`ba PERGAMENT SRBIJA
(Me|unarodni autorski projekat mr.
Leposave Milo{evic Sibinovi}), za posjete
je otvorena do 24. septembra.
Izlo`ba Mensura Porovi}a i Hamzalije
Muhi}a, sa po 40 djela oba umjetnika,
bi}e otvorena do 30. septembra.
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i},
studentice Akademije likovnih umjetnosti
Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija
je otvorena za posjetioce, radnim danima
u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od
Bosne bb, od 8 do 16 sati.
ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca.
Galerija je otvorena od ponedjeljka do
petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14
sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.
GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat
Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim
radnim danom od 10 do 18 sati.
GALERIJE
ME\UNARODNA
GALERIJA PORTRETA
TUZLA
akcija, ratni,
re`ija: Joe Johnston,
uloge: Chris Evans, Hugo Weaving,
Stanley Tucci, Tommy Lee Jones...
po~etak u 18.30 i 21 sat.
BANJA LUKA
animirana komedija,
re`ija: John Lasseter, Brad Lewis,
glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable
Guy, Michael Caine, Emily Mor timer...
po~etak u 10 sati.
MEDVJEDI] WINNIE
animirani,
re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall,
glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak,
Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}...
po~etak u 11 i 12.30 sati.
KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni,
re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff,
glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli},
Rakan Rushaidat...
po~etak u 14 i 16 sati.
PLANET MAJMUNA
KINA
MULTIPLEX PALAS
PLANET MAJMUNA: POSTANAK
akcija, avantura, nau~na fantastika,
re`ija: Rupert Wyatt,
uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida
Pinto...
po~etak u 16.55 i 22.45 sati.
AUTI 2
animirana komedija,
re`ija: John Lasseter, Brad Lewis,
glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable
Guy, Michael Caine, Emily Mor timer...
po~etak u 11 sati.
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 16, 18, 19, 20, 21 i 22 sata.
Otvorena je za sve posjetioce svakim
danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.
SARAJEVO
PRVI OSVETNIK: KAPETAN
AMERIKA
AUTI 2
ART-KU]A SEVDAHA
COLLEGIUM ARTISTICUM
KAKO SE RIJE[ITI [EFA
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
Muzej je otvoren za posjete radnim
danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do
13 sati.
GALERIJE
animirana komedija,
re`ija: John Lasseter, Brad Lewis,
glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable
Guy, Michael Caine, Emily Mor timer...
po~etak u 12 i 14.15 sati.
MULTIPLEX EKRAN
HISTORIJSKI
PONO] U PARIZU
animirani, porodi~ni,
re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff,
glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli},
Rakan Rushaidat...
po~etak u 11.45, 13.45 i 15.45 sati.
KINA
akcija, triler,
re`ija: Rupert Wyatt,
uloge: James Franco, Andy Serkis,
Freida Pinto...
po~etak u 14.30,16.30,18.30 i 20.30 sati.
PUT BEZ POVRATKA 5
horor,
re`ija: Steven Quale,
uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell,
Arlen Escarpeta, Miles Fisher...
po~etak u 18 i 22.15 sati.
KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni,
re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff,
glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat...
po~etak u 13, 15, 16.45 i 20.30 sati.
NO] MORSKIH PASA 3D
MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne
postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i
historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena
je stalna historijska zbirka o ranom
srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren
za posjetioce radnim danima od 9 do 17
sati, a subotom po dogovoru (tokom
ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za
posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do
17 sati.
Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana
Moranki}a za posjete je otvorena do 30.
septembra.
BIHA]
horor,
re`ija: David R. Ellis,
uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris
Carmack, Katharine Mcphee, Chris Zylka,
Alyssa Diaz, Joel David Moore, Sinqua
Walls...
po~etak u 22.30 sati..
[TRUMFOVI
avantura, animirani,
re`ija: Raja Gosnell,
glasovi: Hank Azaria, Katy Perry,
Jonathan Winters, Neil Patrick Harris...
po~etak u 18.30 sati.
MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Stalna postavka crte`a, skica,
akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna
postavka Legata “Haim James Pinto“.
Galerija je otvorena radnim danima od 8
do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13
sati.
Izlo`be “Multioriginali“ (djela iz fundusa
Muzeja) i “The Big Machine Art”
autora Miroslava Staki}a, za posjete su
otvorene do kraja septembra.
GALERIJE
ZENICA
LTG
KINA
UNA
DJEVERU[E
komedija,
re`ija: Paul Feig,
uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica
St. Clair, Maya Rudolph
po~etak u 18.30 i 20.30 sat.
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak
ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra.
Repertoare i program
de{avanja u va{oj kulturnoj
ustanovi mo`ete slati na
mail: [email protected]
oslobodjenje.ba ili na broj
faxa 033/ 468-054.
OSLOBO\ENJE
subota, 17. septembar 2011. godine
61
TV PROGRAM
FILMOVI
Postati John Lennon
BIOGRAFSKA
DRAMA
20.00
Re`ija: Sam Taylor - Wood
Uloge: Aaron Johnson,
Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff
PINK
AKCIJA
20.00
Re`ija: Clark Johnson
Uloge: Michael Douglas,
Kiefer Sutherland, Eva Longoria,
Martin Donovan
BHT
Liverpool 1955., tinejd`erske godine Johna Lennona, bistrog i nespokojnog petnaestogodi{njaka
gladnog iskustva i `elje da pobjegne od slo`enog
obiteljskog `ivota i malogra|anskog mentaliteta.
U obitelji punoj tajni, dvije jake `ene sukobljavaju
se oko Johna: Julia, majka slobodnog duha koja
ga je napustila dok je jo{ bio beba i njena sestra
Mimi, zatvorena, mirna teta koja je odgajala Johna. John u muzici pronalazi bijeg i osniva bend.
Pete Garrison agent je
ameri~ke tajne slu`be
koji je predsjedniku prije
vi{e od dvadeset godina
spasio `ivot sko~iv{i
pred ki{u metaka.
Omiljen i po{tovan
me|u kolegama u
tajnoj slu`bi, Garrison
je karijerist koji sad
{titi prvu damu. @ivi u
visokom, urednom svijetu
hijerarhijske strukture,
planova, povorki
automobila, kodnih imena,
stru~nih `argona i
postupaka. To je svemir
koji ima smisla sve dok ga
ne po~nu razdirati tajne.
Par-nepar
KOMEDIJA
Re`ija: Sergio Corbucci
Uloge: Bud Spencer,
Terence Hill, Luciano
Catenacci, Marisa Laurito,
Kim McKay
13.35
FTV
Poru~nik mornarice Johnny Firpo dobija zadatak
da sara|uje sa policijom Miamija na zaustavljanju i hvatanju bande. Da bi uspio u tome, potrebna mu je pomo} umirovljenog kockara Charlieja. Ovaj ispo~etka ne `eli pomo}i Johnnyu, no
uskoro Charlie pristaje na saradnju. Ubrzo, oni
otkrivaju kako su polubra}a. Johnny ubijedi
Charlieja da im je otac slijep i da mu je potrebno
100 hiljada dolara za operaciju...
SPORT
[kola rocka
KOMEDIJA
Re`ija: Richard Linklater
Uloge: Jack Black, Adam
Pascal, Lucas Papaelias,
Chris Stack, Sarah
Silverman, Mike White
14.00
PINK
Nakon {to ga njegove kolege izbace iz benda koji je osnovao, zbog njegove arogancije i ~estih
ispada na pozornici, Dewey Finn primoran je
na}i bilo kakav posao. Kada slu~ajno preuzme
telefonski poziv namijenjen Nedu, zamjenskom
u~itelju, kojemu se ponudi posao u presti`noj
{koli Horace Green, Dewey se la`no predstavi i
prihvati ponudu. Kada se suo~i s razredom pametnih i nesta{nih desetogodi{njaka, Dewey
shvati kako je zagrizao u velik dio kola~a...
Travnik Go{k
BH Telecom derby kola
Nogomet
FILMOVI
13.55 BHT
Aston Villa Newcastle United
Engleska Premier liga
Nogomet
15.55 BHT
Sevilla F.C. Real Sociedad
[panska Primera liga
Nogomet
21.50 [email protected]
Engleski za strance
ROMANTI^NA
DRAMA
Re`ija: Jusuf Delara
Uloge: Kuno Beker, Danijela
Kamastra, D`on Higins,
Marija Kon~ita Alonso...
23.30
RTRS
Bolivar de la Cruz, koja o~ekuje bebu, upravo
je kri{om pre{la granicu iz Meksika i obrela se
u Los An|elesu, Kalifornija, u ku}i lijepe i nesta{ne Lole Sare, ~iji roditelji su pre{li isti taj
put prije dvadesetak godina. Tako sada dvije
osobe sa potpuno razli~itih strana iste kulture
dolaze u sukob ~ije posljedice }e njihove `ivote promijeniti zauvijek.
Gas do daske 3
Grad zlo~ina
KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Paul Schrader
00.15 [email protected]
[erif Wade Whitehouse popu{ta na svim poljima: gradski
mo}nici ga ignoriraju, biv{a `ena prije~i vidjeti k}er, a otac alkoholi~ar postaje sve nasilniji. Wade ima ljubavnicu, olupinu
od auta i groznu zubobolju. A onda grad potrese jezivo
umorstvo jednog bostonskog sindikalca za vrijeme lova koji
je vodio Wadeov prijatelj. Svi tvrde da je to lova~ka nesre}a,
no Wade je uvjeren da iza ubojstva stoji njegov prijatelj. Njegova je potraga tako neumoljiva i okrutna da gradi} preko
no}i postaje popri{te krvavih osveta i obra~una.…
AKCIJA
Re`ija: Brett Ratner
20.05 NOVA
U samom srcu Pariza nalazi se smrtonosna tajna, a na drugoj strani svijeta, u Los Angelesu, veleposlanik Han sprema
se razotkriti je. Veleposlanik je doznao identitet vo|e velikoga
zlo~ina~kog kruga i sprema se razotkriti ga Svjetskom sudu
za zlo~ince, no tad je ubijen. Trijade ne}e prezati ni od ~ega
kako bi njihove tajne ostale skrivene i postoji samo jedna
mogu}nost da ih se zaustavi. Losan|eleski detektiv Carter i
kineski inspektor Lee odlaze u Grad svjetlosti da zaustave
globalnu zlo~ina~ku urotu i spase `ivot stare prijateljice...
62
OSLOBO\ENJE
TV PROGRAM
subota, 17. septembar 2011. godine
BHT
FTV
RTRS
HAYAT
TV1
PINK
08.00 BHT vijesti
Program za
djecu i
mlade
08.10 Be Ha Te bebe
08.15 Ambrin `ivot,
dokumentarni
film
08.30 Privjesak,
igrani film
10.00 BHT vijesti
10.10 The Doha
Debates (r)
11.00 Muzika
raspolo`enja,
2/2
11.45 Josip
Pejakovi}:
U ime naroda
12.15 BHT vijesti
12.30 Tribunal
13.00 Skriveni
dokazi,
igrana serija,
33/62
13.55 Nogomet:
BH Telecom
derby kola:
Travnik GO[K,
prijenos
BHT vijesti
(u pauzi utakmice)
15.55 Nogomet,
engleska
Premier liga:
Aston Villa Newcastle
United,
prijenos
18.00 Zaustaviti rak,
strani
dokumentarni
program
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor,
muzi~ki
program
20.00 Postati John
Lennon,
britanskokanadski
igrani film
21.45 BHT vijesti
22.00 Surfer,
ameri~ki
igrani film
23.30 Postati
John Lennon,
britanskokanadski
igrani film (r)
07.10 Gospo|a Barbara, igrana
serija
08.00 Vijesti
08.05 Izazov jednog
ma~evatelja,
japanski
dokumentarni program
Dje~iji program:
08.50 Mala princeza
09.00 Gladijatorska akademija
09.25 Vragolasti Denis
09.50 Kralj dinosaura
10.15 Sportske igre
mladih,
9. emisija
10.30 Spretno - sretno
+ Lino kutak
11.05 Harveytoons
11.25 Mozaik religija, vjerski
program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Sarajevska hronika
12.45 Dobra supruga, igrana
serija, 20. epizoda
13.35 Par-nepar, italijanski
igrani film
15.40 Vijesti
15.50 Slomljena krila, igrana
serija, 31. epizoda (r)
06.01 Dragulj u
Carskoj palati,
serija
08.00 Vijesti
Mala TV
08.15 Barimba,
crtana serija
08.45 Kenguri
ko{arka{i,
crtana serija
09.30 Bo u pokretu,
crtana serija
10.20 Jagodica
Bobica,
crtana serija
10.40 Mar,
crtana serija
11.25 Pad leta 29,
serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 Kineski akrobati u
Banjaluci,
snimak
13.30 40. Brankovo
kolo, reporta`a
14.00 Teniski turnir
u Banjaluci,
direktan
prenos
06.10 Timmy, crtani film,
31-35 ep.
07.00 Fifi, crtani film
07.30 Bumba, crtani film
07.50 Graditelj Bob, crtani film,
21. ep.
08.00 @ablja patrola, crtani
film, 5. ep.
08.30 Po{tujmo saobra}ajne
znakove
08.33 Hlapi}eve nove zgode,
crtani film, 3. ep.
08.53 Po{tujmo saobra}ajne
znakove
09.00 Lijeni grad, crtani film
11.10 Garfield,
crtani film
11.58 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Najbolje godine, serija,
163. ep.
13.00 Autoklub
13.25 Moje dvori{te,
informativni program
14.00 Idemo dalje, igrani film
15.45 Sport centar
15.50 Vremenska prognoza
15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti,
muzi~ki show
06.00 Nijemi svjedok,
serija,
85/100
07.00 Jutarnje
vijesti TV1
07.05 Ostrvo kornja~a,
crtani film
07.35 Ma~ak Mika,
crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj se srce,
serija
09.00 Vijesti
09.05 Predaj se srce,
serija
10.00 Flash News
10.05 Predaj se srce,
serija
11.00 Biznis vijesti
11.05 Predaj se srce,
serija
12.00 Vijesti plus
12.20 Zapadno
od granice, film
13.00 Flash biznis-sport
13.15 Grmalj, Indijanci,
Indians,
film
15.05 Flash News
06.00 Ancio,
film
08.00 ^eli~ne
ajkule,
film
10.00 3 x DA,
zabavna
emisija (r)
11.20 Info top,
info-program
11.30 Biometerolo{ka
prognoza
11.32 Gold music,
muzi~ki
program
16.35 Slomljena krila,
igrana serija,
32. epizoda (r)
17.19 Dnevnik, najava
17.20 Usoljena govedina,
francuski
igrani film
19.10 Loto,
prijenos izvla~enja
19.20 Tomica i prijatelji,
crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Ljetna premijera:
Neprijatelj
u nama,
igrani film
21.44 Dnevnik, najava
21.45 Lud, zbunjen,
normalan,
igrana serija,
23. epizoda
22.29 Loto, dobitna
kombinacija brojeva
22.30 Dnevnik 3
22.50 Otok smrti,
igrana serija,
12. epizoda
23.40 Ezel, igrana serija
01.30 Pregled programa
za nedjelju
17.00 Vijesti
17.10 Sveci i
vojnici,
film
19.00 Ah, ta planeta
19.30 Dnevnik 2
Sport
20.15 Put oko sveta,
film
22.05 Drevni Rim,
dokumentarni
serijal
23.00 Dnevnik 3
23.30 Engleski za
strance,
film
01.15 Sveci i
vojnici,
film
02.50 Dnevnik 2
03.15 Put oko
sveta,
film
04.55 Pad leta 29,
serija
05.20 Muzi~ki
program
18.00 @enski razgovori,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
informativna
emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 S druge strane
20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti,
nominacije
22.20 Sport centar
22.22 @ikina dinastija 3,
igrani film
00.15 Misti~na rijeka,
igrani film
Reprizni program
Hayat TV-a
02.00 Vijesti u 7
03.00 S druge strane
03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti,
nominacije
05.00 @enski razgovori,
zabavni program
05.40 Autoklub
06.00 Muzi~ki
program
15.10 Sedma brzina,
emisija o
automobilizmu
16.00 Flash biznis-sport
16.10 CSI: Las Vegas,
serija, 2. ep.
17.00 Vijesti plus
17.20 Doba ljubavi,
serija, 19/24
18.15 Biznis vijesti
18.20 Corleone,
serija, 11/12
19.00 Najava Dnevnika
19.01 Hello Kitty,
crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Predaj se srce,
serija, 13. ep.
21.00 Doba ljubavi,
serija, 20/24
21.50 [panska
Primera liga:
Sevilla Real Sociedad,
prenos
00.00 Pono}ne
vijesti plus
00.15 Grad zlo~ina,
ilm
01.58 No}ni program
RTS
RTCG
FOX LIFE
UNIVERSAL
TV1000
EUROSPORT
11.00 Vijesti
11.05 Likovna umjetnost Crne
Gore
11.55 Kalendar
12.00 Vijesti
12.05 Sat tv
12.40 Muzika
13.00 Jutarnji program
15.00 Sat tv svjedoci vremena
15.30 Dnevnik 1
15.45 Pri~e iz Vincekove
ba{te 2
16.00 Zapis
16.30 Muzika
17.00 Mozaiku
18.00 Agrosaznanje
19.00 Program za djecu
19.20 Kalendar
19.30 Dnevnik 2
20.00 Crnogorski 20. vijek
20.30 Vijesti iz dijaspore
21.05 Sat tv
21.25 Art magazin
22.00 Natura viva
22.30 Muzika
22.55 Kalendar
23.00 Dnevnik 3
23.30 Sportska subota
00.00 Fudbal prva liga,
reporta`a
00.30 Crno-bijeli svijet
07.05 Momci s Medisona,
serija
08.05 Pepper Dennis, serija
08.55 Da, draga, serija
09.40 Houp i Fejt, serija
10.30 Kao slu~ajno, serija
11.20 Dr Haus, serija
12.05 Do posla i nazad,
serija
12.30 Pepper Dennis,
serija
13.20 O~ajne doma}ice, serija
14.10 Sretni zavr{eci, serija
14.55 Da, draga, serija
15.40 Houp i Fejt, serija
16.30 Kao slu~ajno, serija
17.15 Dr Haus, serija
18.00 Pepper Dennis,
serija
18.50 Melisa i D`oi, serija
19.35 O~ajne doma}ice,
serija
20.25 Da, draga, serija
21.10 [kola za parove, serija
22.00 Ludnica u Klivlendu,
serija
22.50 Seks i grad, serija
00.55 Dr Haus, serija
01.40 Kao slu~ajno, serija
02.25 Svita, serija
02.50 Svita, serija
06.00 @eljna slave,
film
07.40 Urgentni centar,
serija
12.40 Divlja rijeka, film
14.50 [ampioni Formule 1,
film
17.00 Dobra `ena, serija
18.00 Plave krvi,
serija
06.20 Apolo 13,
film
08.40 Novine,
film
10.30 Sjaj, film
12.10 ^aura,
film
14.10 @ivotna prilika,
film
16.00 Mo`da beba, film
08.30 Watts
09.15 Snuker,
Sao Paulo,
Brazil
13.45 Autotrke,
Le Mans,
Francuska, live
15.00 Snuker,
Sao Paulo,
Brazil
13.00
13.14
13.15
13.25
13.30
14.00
14.50
15.00
15.30
16.00
16.15
17.00
18.00
18.30
19.00
19.17
19.30
20.05
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
Dnevnik
For{pan
Sport plus
Vrijeme
Subotom sa
dijasporom-Srbija na
vezi
Vi i Mira Adanja Polak
Vijesti
Sve boje `ivota
Za sva vremena: Bojan
Su|i}a
Vijesti
Porodi~no blago,
6/62 (r)
Petkazanje
Leti, leti, pjesmo moja
mila, muzi~ki program
Kvadratura kruga
Slagalica, kviz (r)
Vrijeme
Dnevnik
Porodi~no blago,
7/62
TV lica: Rado{ Baji} (r)
Jelen top deset,
muzi~ki program
Svijet sporta
Jelen Super liga
Imam jednu `elju,
muzi~ki program
Gospo|a Barbara
Barimba
SERIJA
CRTANA SERIJA
07.10
08.15
Garfield
CRTANI FILM 11.10
CSI: Las Vegas
SERIJA
16.10
Gold music
ZABAVNA EMSIJA 11.32
13.45 Info top,
info-program
14.00 [kola rocka,
film
15.50 Info top,
info-program
15.55 Biometerolo{ka
prognoza
16.00 Marka
na brzaka,
kviz
17.00 Show time,
zabavna
emisija
Show time
ZABAVNA EMSIJA 17.00
19.00 Porodi~ni
obra~un,
kviz
20.00 Stra`ar,
film
22.00 Pregovara~,
film
00.00 ^eli~ne
ajkule,
film (r)
02.00 Stra`ar,
film (r)
Havaji
Bulevar zvezda
Snuker,
SERIJA
FILM
SPORT
20.00
19.00 Voker, teksa{ki rend`er,
serija
20.00 Havaji, serija
21.00 Operacija Grejslend, film
23.30 Havaji, serija
01.30 Panika na ostrvu roka,
film
03.20 Titanik, film
05.15 Dijagnoza: Ubistvo, serija
22.00
18.00 ^aura: Povratak,
film
20.00 Premijera:
O~i an|ela,
film
22.00 Bulevar zvezda, film
00.30 Vru}i susreti, film, film
02.00 Prljavi kodeks, film
04.00 On Edge, film
15.00
16.00 Snuker,
Sao Paulo,
Brazil Live,
~etvrtfinale
22.00 Fight Club
23.00 Watts
23.45 Snuker, Sao Paulo,
Brazil, ~etvrtfinale
01.00 Ke~eri
OSLOBO\ENJE
TV PROGRAM
subota, 17. septembar 2011. godine
63
HRT1
HRT2
NOVA
OBN
TVSA
TV TK
07.37 Hrvatska kronika BiH
07.54 Kinoteka - ciklus
klasi~nog vesterna:
^ovjek od zakona,
ameri~ki film
09.30 Konferencija za novinare
Kosor-Tusk, prijenos
09.50 Vijesti iz kulture (r)
10.00 Vijesti
10.08 Vrijeme danas
10.09 HAK - Promet info
10.10 Ku}ni ljubimci
10.42 Gorski kotar: Pejza`
zagrljen zimom,
dokumentarna serija (r)
11.14 Normalan `ivot, emisija
o obitelji
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz
Dietpharma (r)
12.18 Prizma, multinacionalni
magazin
13.06 Capri 3, serija (r)
13.59 Duhovni izazovi,
me|ureligijski magazin
14.29 Branitelji domovine,
informativno-edukativni
spot (r)
14.34 Jelovnici izgubljenog
vremena: Hercegova~ki
izbor
14.58 Visoki napon, hrvatski
film (r)
16.45 Vijesti
16.50 Vrijeme sutra
16.51 HAK - Promet info
16.53 Znanstvene vijesti
17.04 Euromagazin
17.39 Sally Lockhart: Tajna
krvavog rubina,
mini-serija (r)
19.16 LOTO 7/39
19.22 Minuta zdravlja iz
Dietpharma (r)
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.03 Vrijeme
20.12 Capri 3, serija
21.04 Minuta zdravlja iz
Dietpharma (r)
21.12 Prevoditeljica, ameri~ki
igrani film (r)
23.25 Vijesti
23.40 Vijesti iz kulture
23.51 Ruka koja nji{e kolijevku,
ameri~ki film
01.38 Filmski maraton: No}
glupih mrtvaca,
britansko-francusko-ame
ri~ki film (r)
03.13 Filmski maraton:
^ovjek od zakona,
ameri~ki film (r)
04.48 Skica za portret (r)
04.57 Jelovnici izgubljenog
vremena: Hercegova~ki
izbor (r)
05.17 Gorski kotar: Pejza`
zagrljen zimom,
dokumentarna serija (r)
06.58 Panorame turisti~kih
sredi{ta Hrvatske
07.25 Na kraju ulice: Kako biti
bolji (r)
07.50 @utokljunac: Vilhelminin
povratak s ljetovanja (r)
08.18 Patak Frka,
crtana serija (r)
08.42 Djevoj~ica iz budu}nosti
1, serija za djecu
09.06 Majstori svira~i: Koncert
u Velikoj Gorici
09.43 Sportske igre mladih
09.59 ni DA ni NE: Legalizacija
lakih droga (r)
10.55 Maru{evec:
Adventisti~ko
bogoslu`je, prijenos
11.59 Obrtnik i partner
12.25 KS automagazin
13.00 Tenis: Davis Cup,
prijenos
16.00 Tenis: Ladies Open,
prijenos
17.36 Gara`a: Swingers (r)
18.10 Rukomet SEHA liga:
Nexe - Zagreb,
prijenos
19.47 4 zida
07.15 Timmy Time,
crtana serija
07.30 Bakugan II - New
Vestroia, crtana serija
07.55 Beyblade metal fusion,
crtana serija
08.20 Winx, crtana serija
08.45 Bra~ne vode, serija 709.45 Frikovi, serija
10.45 Smallville, serija
11.45 Gle tko to govori, film
13.35 Klupa uzvra}a udarac,
film (r)
15.10 Policijska akademija 4:
Gra|ani pozornici,
film (r)
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Provjereno (r)
18.00 Nad lipom 35,
humoristi~no-glazbeni
show
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Gas do daske 3,
film
21.55 Pravednik, film
23.45 Pad crnog jastreba, film
02.15 Ezo TV, tarot show
03.45 Veliki posao, film
05.15 Frikovi, serija (r)
07.30 Metajets,
crtani film
07.50 Banny Maloney,
crtani film
08.10 Iron Man,
crtani film
08.30 Povratak u budu}nost 3,
film
10.50 Princ iz Bel Aira,
humoristi~na serija
11.20 TV Doktor, medicinski
magazin
12.00 Lonci i poklopci,
kulinarski show
12.55 Bakina kuhinja,
kulinarski show
13.40 Skrivena kamera,
humoristi~ni program
14.20 Ljubav-vjera-nada,
turska serija
15.10 Diplomatski kod, zabavni
program
16.00 Danas kino sutra OBN,
zabavni program
16.20 Pepper Denis,
humoristi~na serija
17.30 Dejana talk show, Tema:
“Nasilje nad
djecom u
porodici”, talk show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 Iz bakine kuhinje,
kulinarski show
20.00 Ljubav-vjera-nada,
turska serija
21.00 Unakrsna vatra,
film
22.55 Tajlandski ratnik 2, film
00.35 Unakrsna vatra,
film
07.00 Pansion Fali~nih,
5. i 6. ep. (r)
08.00 Program za djecu
09.30 U~ite engleski sa
Ozmom, 5/13
10.00 Kike tike ta~ke,
program za djecu
11.05 Autoshop magazin
11.35 Pronicanje u
{ifru bolje,
dok. program,
3/3 (r)
12.25 Tribunal
13.00 Vijesti TVSA
13.15 Rebus,
politi~ki magazin (r)
14.45 @ena mu{ketir,
igrana serija (r)
16.10 Freud,
1/6
17.08 Mu}ke, humoristi~ki
program (r)
18.00 Za svaku bolest trava
raste
18.15 Sarajevu s ljubavlju,
dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Kike tike ta~ke,
program
za djecu (r)
20.00 Mu}ke, humoristi~ki
program
21.20 Vijesti TVSA
21.30 McBride:
Osveta,
ciklus igranih
filmova, 8/8
22.55 Kameni lik, 1/2
00.10 Ljubav zauvijek,
film
01.37 Dnevnik TVSA (r)
07.05 Iz dana u dan...
07.10 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi,
serija (r)
10.05 Ukradeni `ivoti,
serija (r)
11.00 Majstor kuhinje
12.00 Vijesti
15.00 CSI: Las Vegas,
serija (r)
16.00 Vijesti u 16
16.15 Agro kanal
16.40 Moj dom, magazin
19.00 Dnevnik
20.05 Predaj se srce, serija
22.00 Mre`a: filmsko ve~e
23.30 Vijesti
23.35 Mre`a: filmsko ve~e
01.00 Dnevnik (r)
02.45 Film
TV MOSTAR
TV KAKANJ
RTV USK
TV SLON
07.05 Ostrvo kornja~a, 17/26 07.35
Ma~ak Mika, crtani film 08.05 Predaj
se srce, 8,9,10,11. ep 12.00 Vijesti
plus 12.20 Zapadno od granice, film
13.15 Grmalj: Indijanci, film 15.05
Flash news 16.10 CSI: Las Vegas, 2.
ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Doba
ljubavi, 19/24 (r) 19.00 Najava
dnevnika tv1 19.30 Dnevnik tv1 20.05
Predaj se srce, serija 21.00 Doba
ljubavi, 20/24 21.50 [panska Primera
liga: Sevilla -Real Sociedad 00.00
Pono}ne vijesti 00.15 Grad zlo~ina,
film
10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00
Bonaventura 12.00 Frej`er, serija
12.30 Koncert 14.00 Planeta zemlja
15.00 Gradona~elnik, serija 16.00
Okean i cartsvo 17.00 Flash vijesti
17.05 Sudar, film 18.30 Tribunal
19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC 20.20 Autovizija
21.00 Legende bh sporta 21.30
Putovanja 22.00 Gradona~elnik, serija
23.00 Vijesti TV Sahar 23.30
Autovizija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20
Led, film
12.00 Vijesti 12.05 Meraklije 13.05
Najbolje godine, serija (r) 14.05
Azimuti, dok. program 14.30 Vijesti
14.40 Inspektor Mors, serija 16.30
Autosho 17.00 Skrivena palma, serija
(r) 17.45 Za svaku bolest trava raste
18.00 Deset godina mla|i, dok.
program 18.45 Crtani film 19.00
Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program
20.05 Predaj se srce, turska serija
20.50 Hronika kraji{kih gradova,
info-program 21.30 Vijesti 21.35
Svjetla pozornice: Hari Mata Hari
22.35 Igrani film
13.02 Op~injeni, serija (r3) 15.40
Folk-top 10, muzi~ka emisija 16.35
Tuzla u`ivo, panoramske kamere,
uklju~enje u`ivo 16.45 Radio iz moje
ulice, kola`ni program (R) 18.00 Crno
i bijelo 18.30 Vremenska prognoza
18.32 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.45 Extra
DJ 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica,
revijalni program 22.35 SMS centrala,
muzi~ki program 23.00 Slon extra
Info
TV ZENICA
RTV VOGO[]A
RTV BN
ATV
09.05 Pozdravna melodija 09.08
Dje~iji program 11.20 Selu u pohode
(r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura
(r) 16.00 Klinika, serija(r) 18.00
Medju nama (r) 19.00 Vijesti 20.00
Muzi~ki spotovi 21.00 Igrani film
22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r)
23.30 Igrani film (r)
11.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 11.30
Criss Angel, revijalni program (r)
12.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC
NTV IC Kakanj (r) 15.30 Majstori
kuhinje, kulinarski show 16.00 Dok.
program 17.00 Sense - Ha{ki tribunal
(r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50
Crtani film 18.00 Sedam dana u
Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30
Ritam regije Srebrenica 20.00
Cazinska hronika TV Cazin 20.30
Autoshop magazin 21.00 Pazarski
velikani, dok. program 22.00 Sportski
program 23.30 I.R.I.B. 00.00
Biografije, revijalni program
06.30 Jutarnji program 09.00
Kasandra, serija 12.30 Svet na
dlanu15.00 Muzi~ki show 16.00
Dnevnik 1 16.25 @ivot sa stilom
17.00 Film 18.30 Pisma iz Herceg
Novog 19.30 Dnevnik 2
20.00 Vitafon 20.30 Kumovi 22.00
BN music 23.00 Dnevnik 3 23.15 [ta
radi{ ve~eras, film 00.50 Kobno
povjerenje, film
10.30 [egrt Hlapi}, crtani film 11.00
Lijeni grad, dje~iji program 11.30
Sporti}, dje~iji program 11.55 Vijesti
12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00
Auto {op magazin 14.00 Idemo dalje,
film 15.50 Najbolje godine 2, serija
17.30 Stil, zabavni program 18.00
Kursad`ije, zabavni program 18.50
Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45
Cinema Magica hronike 20.00 48 sati
svadba, zabavni program 21.00
Jednostavan `ivot II, zabavni program
22.20 @ikina dinastija 3, film 00.10
Misti~na rijeka, film
EUROSPORT 2
SPORT KLUB
DISCOVERY
N. GEOGRAPHIC
VIASAT HISTORY
ANIMAL PLANET
03.30 Boks
05.30 Ameri~ki fudbal,
NCAA
07.30 Fudbal,
Bundesliga:
Freiburg - Stuttgart
09.00 Snuker,
Sao Paulo,
Brazil
11.00 Australijski
fudbal
14.00 Fudbal,
Japanska J. League
15.30 Fudbal, Bundesliga:
Bayer - FC Koln,
live
17.30 Fudbal,
Bundesliga,
pregled kola
18.30 Fudbal,
Bundesliga:
Hamburger SV Monchengladbach
21.00 Ameri~ki fudbal,
NCAA:
Notre Dame - USF
21.30 Ameri~ki fudbal,
NCAA: Notre Dame Michigan, live
01.00 Australijski
fudbal
06.30 Davis Cup: Spain France
09.30 Najava Premier League
10.00 VESTI
10.30 Rugby World Cup:
Australia - Ireland,
direktno
12.30 Premier League Magazin
13.00 Najava
Premier League
13.45 Premier League:
Blackburn - Arsenal,
direktno
16.00 Premier League:
Everton - Wigan,
direktno
18.20 Premier League:
Aston Villa Newcastle
20.15 Vijesti
20.45 Holandska liga:
Feyenoord - De
Graafschap,
direktno
22.45 Davis Cup: Spain France
02.15 Argentinska liga: San
Lorenzo - Atletico
Rafaela, direktno
04.00 Premier League:
Wolves - QPR
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05
06.00 Megafabrike: Bentli
07.00 Opasni susreti: Ujed
ajkule
08.00 Uspon crnog vuka
09.00 Drevne tajne: Sfinga
10.00 Uni{tavanje najve}ih:
Brzina
11.00 Avionske nesre}e
12.00 Istra`ivanje planete
Zemlje
13.00 Grizlijev kazan
14.00 Holivudska
tragedija
sa medvjedom
15.00 Detektivi ronioci
16.00 Brod duhova
17.00 Velik, ve}i, najve}i:
Brana
18.00 Velik, ve}i, najve}i:
Tunel
19.00 Sekunde do katastrofe
20.00 Najboljih 10 fotografija
Nacionalne
geografije
21.00 Bekstvo: Teksa{ka
sedmorka
22.00 Potraga za
Bin Ladenom
23.00 Tabu: Ekstremni rituali
00.00 Sekunde do katastrofe:
Pijavica
06.00 Dobrodo{li u
osamdesete
07.00 Tajm tim godina X
08.00 Vivaldijevim stopama
09.00 Genije i geometrija:
Tragovi na{ih
tajanstvenih predaka
10.00 Problem sa Tolstojem
11.00 Mi Evropljani
12.00 ^ovekova istorija
13.00 Farma iz edvardijanskog
doba
14.00 Dobrodo{li u
osamdesete
15.00 Tajm tim godina X
16.00 Dnevnik skulptura
17.00 Izgubljeni drevni gradovi
18.00 Najve}i afri~ki istra`iva~
19.00 Mi Evropljani
20.00 Ostvo minotaura
21.00 Farma iz edvardijanskog
doba
22.00 Pri~a o D`onu Vuu
23.00 Tajm tim godina X
00.00 Dnevnik skulptura
01.00 Izgubljeni drevni gradovi
02.00 Najve}i afri~ki istra`iva~
03.00 Mi Evropljani
04.00 Ostvo minotaura
05.00 Farma iz
edvardijanskog doba
06.00 Posjed merkata:
Sljede}a
generacija
06.25 Lovac na krokodile
07.15 Upoznajte divljinu
07.40 Neobi~ne `ivotinje
08.10 Veterinari novog
kova sa Stivom Irvinom
09.05 Sve o psima
10.00 Sve o psima
10.55 Lovac na krokodile
11.50 Policija za `ivotinje
12.45 Ratovi insekata
13.40 @ivotinjski svijet Krisa
Hamfrija - Aljaska - 2
epizode
14.35 Donald [ulc stru~njak za otrove
15.30 Veterinari novog
kova sa Stivom Irvinom
16.25 Kraljevstvo
geparda - Aljaska - 2
epizode
17.20 Velika petorka
18.15 Nevaljali ljubimci
19.10 Sve o psima
20.05 Ljubitelj ajkula Aljaska - 2 epizode
21.55 Ratovi insekata
22.50 Maksove
velike potrage
Patak Frka
Smallville
CRTANI FILM
SERIJA
08.18
20.20 Iz pti~je perspektive:
Ve~er posve}ena
Zemlji 1.,
dokumentarna serija
21.05 R.E.M. na BBC-ju,
glazbenodokumentarni program
22.09 Nora Roberts:
Plavi dim,
mini-serija
23.45 Vrijeme je za jazz: 75.
ro|endan
Davora Kajfe{a (r)
00.35 No}ni glazbeni
program: Glazbeni
spotovi
03.22 No}ni glazbeni program:
Melodije hrvatskog
Jadrana - Split 1995.,
Zvijezde skalinade (r)
04.02 No}ni glazbeni
program: Svi pjevaju koncert u ~ast \or|a
Novkovi}a (r)
05.04 No}ni glazbeni
program:
Split 1999., Show
program Tonija
Cetinskog i Dine
Dvornika (r)
10.00
10.55
11.50
12.45
13.40
14.35
15.30
16.25
16.55
17.20
18.15
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
10.45
Peta brzina
Automobili
Deset najboljih
Megagraditelji
Novi svijet: Vozila
budu}nosti
Ljudskih ruku djelo
X-ma{ine
Prototipi
Borna kola
bra}e Hau
Deset najboljih
Megagraditelji
Dekonstrukcija - 2
epizode
Kako se pravi?
To mogu i ja
Ljudskih
ruku djelo
Prototipi
Kraljevi aukcija - 2
epizode
Kraljevi klasi~nih
automobila
Obmana sa Kitom
Berijem
Opake ma{ine - 2
epizode
To mogu i ja 2 epizode
Crno zlato
[email protected]
07.05 Ostrvo kornja~a,
crtani film
07.35 Ma~ak Mika,
crtani film
08.05 Predaj se srce,
8,9,10,11. ep. (r)
12.20 Zapadno od granice,
film
13.15 Grmalj: Indijanci,
film
16.10 CSI: Las Vegas,
serija (r)
17.20 Doba ljubavi, serija (r)
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Doba ljubavi,
serija
21.50 [panska Primera liga:
Sevilla - Real Sociedad
00.15 Grad zlo~ina, film
OSLOBO\ENJE
Regionalna liga Bosna BH gas gostuje u Skoplju
Hendikepirani
protiv Vardara
SARAJEVSKO IZDANJE
47. strana
subota, 17. septembar 2011. godine
Odluka o otpustu 26. septembra
Povratak Abdi}a doga|aj visokog rizika?
Bakir Had`iomerovi}
urednik TV programa
Upravni odbor Radio-televizije
FBiH jednoglasno je dao saglasnost Poslovodnom odboru i generalnom direktoru RTVFBiH za imenovanje Bakira Had`iomerovi}a
na poziciju urednika televizijskog
programa i multimedije u Sektoru
za produkciju i emitiranje radio-televizijskog programa.
Istovremeno, data je i saglasnost
da @eljko Tica preuzme poslove
urednika Redakcije vijesti Federalne televizije. S obzirom na obim
obaveza koje }e urednik Had`iomerovi} imati na poziciji urednika televizijskog programa i multimedije, politi~ki magazin ''60 minuta'' privremeno }e prestati sa
emitiranjem te ne}e biti uvr{ten u
jesenju programsku shemu FTV-a,
obja{njeno je iz RTVFBiH.
Mi nimalo ne sumnjamo
da do otpusta ne}e do}i,
koji }e to dan ta~no biti,
mi ne znamo, ka`e Doli}
U ponedjeljak, 26. septembra, zasjeda
komisija za otpust koja }e donijeti kona~nu odluku o izlasku na slobodu Fikreta Abdi}a Babe, koji je odslu`io dvije
tre}ine kazne u Rije~kom zatvoru, kazao
nam je predsjednik DNZ-a Rifat Doli}.
"Mi nimalo ne sumnjamo da do otpusta
ne}edo}i,alikoji}e to dan ta~nobiti, mi ne
znamo. Tri dana nakon komisije, 29. septembra, Abdi}u je ro|endan i mogao bi ga
ovaj put do~ekati u Velikoj Kladu{i", rekao
nam je Doli}.
Velika Kladu{a
Rifat Doli}: Abdi} bi ro|endan mogao
proslaviti u Velikoj Kladu{i
POSLJEDNJE VIJESTI
IZBODEN U OBRA^UNU SA RAZBOJNIKOM - Banjalu~ka policija sino} je uhapsila jednu osoba
zbog sumnje da je, ne{to prije 19 sati, prilikom poku{aja plja~ke, u Gunuli}evoj ulici, no`em ubola i
te{ko povrijedila D. P. iz Banje Luke. Razbojni{tvo
se dogodilo nedaleko od banjalu~kog Gradskog
stadiona u naselju Borik, kada je napada~ poku{ao
da oplja~ka prodavnicu “^arolija“. Nezvani~no, D.
P., koji `ivi u ulazu nedaleko od prodavnice, suprotstavio se plja~ka{u poku{avaju}i da ga zadr`i do
dolaska policije. Me|utim, prilikom borbe, razbojnik je potegao no` i te{ko povrijedio „savjesnog“
gra|anina koji je poslije napada prevazen u banjalu~ki Klini~ki centar. Kako saznajemo, D. P. je uboden no`en ispod pazuha, a zadobio je i nekoliko
te`ih ogrebotina. Nedugo nakon napada, napa~ je
uhap{en i odveden na saslu{anje.
DVOJE MRTVIH U PADU AVIONA - Laki avion sru{io se na golf-igrali{te u ameri~koj saveznoj dr`avi
Indiani. U ovoj nesre}i poginuli su pilot i kopilot.
Jedan o~evidac nesre}e tvrdi da je pritr~ao u pomo}, ali da je bilo prekasno jer su oboje poginuli na
mjestu doga|aja, prenosi Fena.
NASILJE U SIRIJI - Sirijske sigurnosne snage ubile
su ju~er {est seljana kada su, poslije molitve, upali u
mjesto u blizini Hama gdje su tra`ili vojne dezertere i
htjeli da sprije~e konstantne antire`imske proteste.
Na pitanje da li }e biti organizovan do~ek
i proslava u Kladu{i, Doli} je odgovorio da
vjerovatno ho}e, ali porodica i stranka }e
odlu~iti o detaljima kad, kako i gdje.
"[to se ti~e i onih drugih najava da }e
neko, ili recimo bora~ke organizacije,
protestovati protiv dolaska Abdi}a, mislim
da to ni oni sami ne `ele, nego iz njih to
politika govori. Bora~ka udru`enja odavno su predmet manipulacije, koriste
pojedincima i mislim da su ljudi to shvatili", kazao je Doli}.
Bora~ke organizacije, Patriotska liga i
sli~ne organizacije pripremaju antifikretovske demonstracije. Kako nam je kazao
predsjednik PL-a Biha} Besim Dizdari}, za
njihovim odgovorom ne bi bilo potrebe, ali
ne `ele dozvoliti Abdi}evo uklju~ivanje u
politiku, niti obra}anje masama, jer je
osu|eniratnizlo~inac. On nam nijemogao
PROTESTI I POLITIKA
[to se ti~e najava da }e
neko protestovati protiv
dolaska Abdi}a, mislim
da to ni oni sami ne `ele,
nego iz njih to politika
govori, kazao je Doli}
kazati koliko o~ekuje Abdi}evih protivnika na skupu, ali je kazao da na grupi Facebooka imaju 2,5 hiljada spremnih da se
odazovu.
S druge strane, Rifat Doli} ne smatra da
je Abdi}ev dolazak u Krajinu doga|aj visokog rizika, ali vjeruje da policija to ozbiljno
i profesionalnovodi iplanira te da ne}edo}i
F. B.
ni do kakvih ekscesa.
Gorio stan u ulici Obala
Kulina bana
Pariz: Zabranjena
molitva na ulici
Od ju~er je na ulicama Pariza i
zvani~no zabranjeno obavljanje
molitve, jer se time "kr{io princip
sekularizma", prenosi Srna. Ova
mjera stupila je na snagu nakon {to
je francuski ministar unutra{njih
poslova Claude Gueant upozorio
da }e biti upotrijebljana sila protiv
muslimana i pripadnika bilo koje
druge vjeroispovijesti ukoliko ne
budu po{tovali novi zakon, ~iji je
cilj da javna mjesta u francuskoj
prijestonici ostanu sekularna. U
decembru pro{le godine veliku
polemiku izazvala je izjava {efice
desni~arske stranke Marine le Pen,
koja je muslimanske molitve na
ulicama Pariza uporedila s "nacisti~kom okupacijom, samo bez
tenkova i vojnika". Pari{ki muslimani obi~avali su moliti na ulici
kad u d`amijama ne bi bilo mjesta, a s uvo|enjem zabrane obe}ana
im je gradnja novih prostora za
molitvu.
37. kolo
2 22 58 28
59 50 16 55
80 27 10 6
17 15 36 38
75 20 30 65
57 68 3 88
nezvani~an izvje{taj
Foto: D`. KRIJE[TORAC
U sarajevskoj ulici Obala
Kulina bana 10, ju~er oko 18
sati ozbio je po`ar u stanu na
~etvrtom spratu vlasnice M. A.
- Dolaskom na lice mjesta
ustanovilo se da gori samo jedna prostorija stana, na ~etvrtom spratu. Po`ar je brzo lokalizovan, te je sprije~eno {i-
renje dalje vatre, kazao je
de`urni operativni Profesionalne vatrogasne brigade
Kantona Sarajeva Remzija
[ehi}.
Nezvani~no, kako smo saznali od stanara, u stanu su
dan-dva prije radnici izvodili radovi na elektro-instalaci-
jama, a ostala je i upaljena televizija i klima, {to je moglo biti uzrok izbijanja vatre.
U ga{enju po`ara u~estvovala su dva vozila i devet vatrogasaca. Nije bilo povrije|enih. Pripadnici MUP-a
KS-a uvi|aj }e obaviti danas.
M. T.
76
51
13
37
34
54
42
67
40
24
33
39
72
47
89
66
23
61
11
31
35
BINGO PLUS:
1 5 6 1 9 0
Bingo 37+ jedan dobitak 28.314,50 KM,
kartica kupljena u Biha}u
Deseterac: 18 dobitnika po 943,82 KM,
Peterac: 6.220 dobitnika po 4,93 KM
JACK POT u narednom kolu oko:
780.000 KM