Transcript KKA 0910

Rådet för utvärdering av högskolorna:
Verksamhetsplan –
PUBLIKATIONER AV
RÅDET FÖR UTVÄRDERING
AV HÖGSKOLORNA
:
ISBN 978-952-206-147-8
Utgivare: Rådet för utvärdering av högskolorna
Pärm: Juha Ilonen
Layout: Pikseri Julkaisupalvelut
Innehåll
Inledning __________________________________________________________ Uppgift och verksamhetsprinciper _____________________________________
Obunden aktör _____________________________________________________
Utvecklande utvärderare _____________________________________________
Internationell brobyggare ____________________________________________
Proaktiv aktör ______________________________________________________
Omvärlden _________________________________________________________ Det finländska högskolesystemet genomgår förändringar ________________ De internationella riktlinjerna i utvärderingsverksamheten ______________ Utvärderingar under verksamhetsperioden _____________________________ Auditeringar av kvalitetssäkringssystemen _____________________________ Utvärdering av examensreformen ____________________________________ Uppföljningsutvärdering av doktorsutbildningen ________________________ Utvärdering av sjöfartsbranschens utbildning ___________________________ Utvärdering av högskolornas internationella utbildningsprogram ________ Utvärdering av utbildningen inom området för småbarnsfostran _________ Utvärderingar av kvalitetsenheterna inom utbildningen
för båda högskolesektorerna _________________________________________ Avgiftsbelagd service ________________________________________________ EUR ACE ackrediteringar av utbildningsprogram inom teknikbranschen __ Övrig verksamhet __________________________________________________ Utveckling av verksamheten ________________________________________ Inledning
I början av sin verksamhetsperiod sammanställer Rådet för utvärdering av
högskolorna (RUH) en verksamhetsplan för hela perioden. Verksamhetsplanen för perioden 2010–2013 har godkänts vid rådets möte den 22 april 2010.
Uppgift och
verksamhetsprinciper
Enligt förordning är rådets främsta uppgift att bistå högskolorna och
undervisnings- och kulturministeriet i ärenden som gäller utvärderingen av
högskolorna. Rådet stöder högskolorna i Finland och deras internationella
konkurrenskraft genom att genomföra utvärderingar, befrämja högskolornas
kvalitetsarbete, tillhandahålla jämförelsedata, ge rekommendationer om utvecklingsinsatser och sprida god praxis. Rådet tar fram aktuell information
om utvärderingarna till högskolorna, undervisnings- och kulturministeriet
och andra intressenter som stöd för deras beslut och utvecklingsinsatser.
Rådet för utvärdering av högskolorna är en:
Obunden aktör
Rådet fattar sina beslut och utformar innehållet i utvärderingarna oavhängigt
av andra parter. Besluten om utvärderingarna fattas självständigt i enlighet
med utvärderingskriterier som fastställts på förhand. I sin verksamhet ser
RUH till att högskolorna behandlas jämlikt. RUH är således en nationellt och
internationellt trovärdig utvärderingsorganisation.
Utvecklande utvärderare
Rådet för utvärdering av högskolorna tillämpar utvecklande utvärdering som
grundprincip. Det primära syftet vid varje utvärdering är att bistå högskolorna vid utvecklandet av deras verksamhet. Principen för utvecklande utvärdering efterföljs i alla utvärderingsmetoder och faser i utvecklingsprocessen. Rådet arbetar öppet och i nära samarbete med högskolorna.
Internationell brobyggare
Rådet för utvärdering av högskolorna deltar aktivt i det internationella och i
synnerhet det europeiska samarbetet inom sitt verksamhetsområde. Rådet
bygger ut och upprätthåller kontakter till utvärderingsorganisationer och nätverk i andra länder. I synnerhet när det gäller utvärderingar fungerar RUH
som en brobyggare mellan det europeiska området för högre utbildning och
den finländska högskolesektorn.
Proaktiv aktör
Rådet för utvärdering av högskolorna strävar efter att föregripa nationella och
internationella förändringsbehov i utvärderingen. RUH vill bidra med en
stark finländsk insats vid uppbyggandet av det europeiska utbildningsområdet
och fungera som en föregångare i utvecklandet av utvärderingar i samarbete
med andra aktörer inom den finländska högskolesektorn.
Omvärlden
Det finländska högskolesystemet
genomgår förändringar
Kvaliteten på och utvecklandet av den högre utbildningen är bunden till
förändringarna i arbets- och näringslivet. Den åldrande befolkningen, klimatförändringarna och den ekonomiska globaliseringen utgör internationella
trender som påverkar utbildningen i hela Europa. De ofta till och med överraskande förändringarna i näringsstrukturen och de snabbare förändringscyklerna leder till att det blir allt nödvändigare – och samtidigt också allt
besvärligare – att förutse utbildnings- och kompetensbehoven. Genom att
livslångt lärande blir det centrala sättet att svara på de föränderliga kompetensbehoven växer vuxenutbildningens betydelse.Vuxenutbildningen blir inte
längre enbart en sysselsättningsfråga, utan också en fråga om att forcerat generera ny kompetens. Ett kompetensgrundat tänkande, som också innebär att
högskolorna förlorar sin monopolställning i fråga om kompetensproduktion,
leder till att behovet av kvalitativ utvärderingsinformation ökar.
Det ställs stora förväntningar på den högre utbildningen gällande utvecklandet av det nationella innovationssystemet och utvecklingen av informationssamhället. Enligt delrapporten för Tillväxtprojektet (2010), i vilket man
har dryftat situationen i det finländska informationssamhället, ska forskningsoch innovationspolitiken samt utbildningssystemet för sin del stödja utvecklingen av informationssamhället. Inom forskningen och utbildningen ska man
satsa allt mer på kvalitet och internationalitet, och utbildningssystemet ska
kunna ge medborgarna de förutsättningar som globaliseringen i världen kräver. Enligt en internationell utvärdering som blev färdig år 2009 borde forsknings- och innovationssystemet i Finland förtydligas för att bättre svara mot
de framtida behoven samt minska komplexiteten och överlappningarna i systemet. Enligt utvärderingsgruppen borde man snabbt precisera yrkeshögskolornas roll och reducera splittringen inom högskolesystemet i Finland.
Ett alltför litet internationellt inslag har i flera rapporter lyfts fram som
en svag sida inom den högre utbildningen i Finland. Genom att verkställa
Internationaliseringsstrategin för högskolorna 2009–2015 strävar man efter att
avhjälpa denna brist. Internationaliseringsstrategin (för högskolorna) fokuserar
på ett genuint internationellt högskolesamfund, kvalitetsförbättring och ökad
attraktionskraft, kompetensexport, stödjande av ett mångkulturellt samhälle
och främjande av det globala ansvaret. Behovet av mångkulturella färdigheter
ökar också till följd av att befolkningen med invandrarbakgrund växer i
Finland. Bättre studiemöjligheter för studerande med invandrarbakgrund och
eliminering av studiehinder utgör en del av planen för utveckling av utbildningen och forskningen.
Universiteten i Finland verkar från början av år 2010 antingen som
offentligrättsliga institutioner eller som stiftelser. Universitetslagen, styrningsoch finansieringsmodellerna samt de interna förvaltningsstrukturerna har
förnyats. Statusen som juridisk person gav universiteten fullt ekonomiskt ansvar, vilket accentuerar vikten av den strategiska ledningen. I och med universitetsreformen strävar man efter att förbättra universitetens möjligheter att
reagera på förändringarna i omvärlden och verka i en internationell miljö, att
förstärka kvaliteten i och verkan av utbildningen samt universitetens roll i det
finländska innovationssystemet. Också yrkeshögskolelagen förnyades år 2009.
Till en följd av sammanslagningar i samband med ikraftträdandet av den
nya universitetslagen finns det i början av år 2010 16 universitet i Finland.
Antalet yrkeshögskolor är 25. Strukturomvandlingen fortsätter, och lösningarna får en allt tydligare regional karaktär. Om allianserna på olika nivåer
inom och mellan de två högskolesektorerna förverkligas, påverkar detta utvärderingsmiljön.
Den strukturella utvecklingen avspeglas i utvärderingsverksamheten särskilt i fråga om auditeringarna, men tids nog också som nödvändiga temautvärderingar av förändringarna. I fråga om auditeringarna måste RUH fatta
beslut om såväl den fortsatta tillämpningen av modellen för den första rundan som utvecklandet av modellen för den andra rundan. Den strukturella
utvecklingen kan leda till nya och annorlunda utvärderingsbehov, såsom utvärderingar av ackrediteringstyp för högskolekoncerner eller nya högskoleallianser.
År 2011 förrättas riksdagsval, och det regeringsprogram som utarbetas
därefter kan förväntas innehålla flera väsentliga utbildningspolitiska riktlinjer.
Regeringsprogrammet konkretiseras i Utvecklingsplanen för utbildning och
forskning som sammanställs för åren 2011–2016. År 2011 sammanställs en
nationell utvärderingsplan för utbildning i samarbete mellan undervisningsoch kulturministeriet och utvärderingsaktörerna. För RUH:s del grundar sig
den nationella planen på den gällande verksamhetsplanen.
De internationella riktlinjerna
i utvärderingsverksamheten
Högskolornas internationella omvärld genomgår också förändringar. Högskolornas verksamhet påverkas av den internationella konkurrensen om
experter, befolkningsutvecklingen, den allt mer internationella arbetsmarknaden samt den ökade rörligheten bland studerande och forskare. I synnerhet
den internationella rörligheten bland studerande har ökat snabbt, trots att
ökningen för tillfället har stannat upp i Finland. Samtidigt har efterfrågan på
högskoleutbildning ökat i de länder där utvecklingen är snabb och där det
inhemska utbudet inte svarar mot efterfrågan. För många länder har handeln
med utbildningstjänster därför blivit en viktig exportprodukt.Vid sidan av den
traditionella personrörligheten har det uppstått nya gränsöverskridande utbildningsformer, till exempel högskolornas campusfilialer, uppdragsutbildning,
bilaterala utbildningsavtal, franchising, dubbel- och samexamina, virtuell
undervisning och företagsuniversitet.
År 2005 utarbetade Unesco och OECD rekommendationer för att
säkerställa kvaliteten på den gränsöverskridande högre utbildningen. Syftet
med rekommendationerna är att stödja och öka det internationella samarbetet inom den gränsöverskridande högre utbildningen, att förbättra kännedomen om vikten av kvalitetssäkring och att erbjuda studerandena säkerhet
mot utbildningsutbud av dålig kvalitet. Enligt en av åtgärdspunkterna i internationaliseringsstrategin för högskolorna i Finland som publicerades i januari
2009 ”utarbetar yrkeshögskolorna och universiteten i samarbete med Rådet
för utvärdering av högskolorna och Utbildningsstyrelsen utifrån Unescos och
OECD:s riktlinjer kvalitetsrekommendationer för den gränsöverskridande
högre utbildningen före 2010 för de finländska aktörerna”.
År 2009 genomfördes ett projekt som utmynnade i att en version av
kvalitetsrekommendationer för den gränsöverskridande utbildningen anpassad till finländska förhållanden skapades. Implementeringen av rekommendationerna framskrider under den innevarande verksamhetsperioden.
Ramarna för den finländska utvärderingsverksamheten formas fortfarande av utvecklingen i Europa och av fortsättningen på Bolognaprocessen.
Sedan år 1999 har målet med processen varit ett europeiskt högskoleområde
EHEA (European Higher Education Area) som konstaterades vara bildat då
undervisningsministrarna från de länder som undertecknat avtalet samlades i
Budapest och Wien i mars 2010. Man noterade att uppnåendet av de
ursprungliga mål för processen som ställts upp för år 2010 hade framskridit
varierande på olika håll i det europeiska högskoleområdet. Processen fortsätter
och nya mål har ställts upp för år 2020. Kvaliteten på den högre utbildningen
och kvalitetssäkringen utgör fortfarande viktiga teman i Bolognaprocessen.
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) firar sitt 10-årsjubileum år 2010, och RUH är värd för ENQA:s generalförsamling i Helsingfors i september. ENQA har en stark roll som en
utbildningspolitisk aktör inom det europeiska området för högre utbildning.
ENQA understöder inte en gemensam europeisk praxis för kvalitetssäkring,
utan föredrar förtroende som grundar sig på gemensamma principer. Europeiska kommissionen har starka integreringsmål, medan ENQA däremot
försvarar diversitet. ENQA:s prioriteringar för de närmaste åren omfattar livslångt lärande och kvalitetssäkring av inlärningsresultaten, intern kvalitetssäkring för utvärderingsorganisationerna och hantering av de transparensverktyg (transparency tools) som omnämns i kommunikén från år 2009 gällande Bolognaprocessen. ENQA har en kritisk inställning till rankinglistor,
men internationellt sett förefaller de åtminstone inte att minska i betydelse.
Verksamheten med gränsöverskridande utvärdering har inletts i Europa,
men utvärderingen av den högre utbildningen är fortfarande huvudsakligen
en nationellt organiserad verksamhet. Anlitande av internationella utvärderare
hör till vardagen i alla europeiska länder. Gränsöverskridande utvärderingar
utförs mest inom det område som omfattar Tyskland, Österrike och Beneluxländerna. EQAR (European Quality Assurance Register) är en förteckning
över tillförlitliga utvärderingsaktörer som sammanställdes år 2008. Ansökan
om att upptas i förteckningen kan lämnas efter genomgången extern
utvärdering som grundar sig på ESG-kriterierna (European Standards and
Guidelines for Quality Assurance in Higher Education). I början av rådets
verksamhetsperiod omfattar antalet listade utvärderingsaktörer 17 organisationer. I förteckningen finns fem tyska, tre spanska, två irländska och två belgiska byråer. Därtill har en aktör från Polen, Österrike, Rumänien, Holland
respektive Bulgarien listat sig. Det är värt att observera att ingen nordisk
utvärderingsorganisation tillsvidare finns med i förteckningen. I framtiden kan
EQAR öka den internationella konkurrensen, vilket samtliga utvärderingsorganisationer bör förbereda sig för.
I Europa pågår processer där ömsesidigt erkännande av utvärderingsresultaten eftersträvas. De ackrediterande länderna har grupperat sig kring
ECA (European Consortium for Accreditation in Higher Education). Organisationens mål är att erkänna medlemmarnas ackrediteringar för att öka
erkännandet av den kompetens som förvärvats genom utbildning på olika håll
i Europa och för att undvika överlappande utvärderingsverksamhet. RUH är
aktivt i nätverket av auditeringsländer (QAN – Quality Audit Network) och
främjar sådan verksamhet som kunde resultera i att en gemensam europeisk
auditeringsmodell utvecklas bland nationella utvärderingsaktörer. Som metoder kan man hoppas på att ackrediteringarna och auditeringarna kunde
komplettera varandra som ändamålsenliga i olika situationer, men en viss konkurrens kan också urskiljas mellan de länder som tillämpar respektive metod.
Ackrediteringar/kvalitetsstämplar som är specifika för olika utbildningsområden har slagit igenom inom de merkantila vetenskapsområdena och även
inom exempelvis tekniken. Bland utvärderingsaktörerna varierar inställningen till kvalitetsstämplar. De kan dock bidra till att skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning, till att öka kommensurabiliteten för
examina samt till att synliggöra kvalitet. Å andra sidan har man ansett att
stämplarna kommersialiserar utvärderingsverksamheten och gynnar solventa
aktörer istället för hög kvalitet. Av de kvalitetsstämplar som står till buds är
ackrediteringsstämpeln EUR-ACE för utbildningsprogrammen inom det
tekniska området såtillvida intressant att en nationell aktör kan få rätt att bevilja den.
Utvärderingsverksamheten påverkas också av att det kompetensbaserade
läroplanstänkandet växer i betydelse. Implementeringen av referensramarna
för europeiska och nationella examina pågår, och de europeiska högskolorna
utvecklar sina undervisningsplaner i en riktning som betonar de eftersträvade
läranderesultaten (learning outcomes). Det finns således också behov för att
utvärdera i vilken grad läranderesultaten uppnås. RUH deltar i genomförandet
av det globala projektet AHELO (Assessment of Higher Education Learning
Outcomes) i Finland. Det är fråga om ett OECD-projekt där målet för förundersökningsfasen är att utveckla en metod för mätning av högskolestuderandenas läranderesultat.
Verksamheten inom det nordiska nätverket av kvalitetssäkringsorganisationer för högskolorna NOQA (Nordic Quality Assurance Network in
Higher Education) har etablerats som ett årsmöte och ett årligt projekt mellan sekretariaten. Rapporter över projektresultaten publiceras och presenteras i olika fora. Dessutom deltar RUH i det internationella nätverket för
utvärderingsorganisationer INQAAHE:s (The International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education) verksamhet i samband med
årsmötet och konferensen som ordnas vartannat år. INQAAHE är en viktig
informationskälla i fråga om den globala utvecklingen.
Utvärderingar under
verksamhetsperioden
Rådet för utvärdering av högskolorna producerar oberoende utvärderingsinformation för alla sina intressentgrupper. De ovan beskrivna förändringarna i omvärlden ökar behovet av utvärderingsinformation. Såväl högskolorna
som undervisnings- och kulturministeriet behöver information. RUH utvecklar sin auditeringsmodell i enlighet med de europeiska standarderna och
garanterar att de högskolor som godkänts i auditeringen har fungerande
kvalitetssäkringssystem. Med stöd av temautvärderingar och utvärderingar av
specifika utbildningsområden kan man ingripa i de faktorer som upplevs som
problematiska. Valen av kvalitetsenheter inom utbildningen lyfter fram spetsenheter inom utbildningen, distribuerar god praxis för hela sektorn för högre
utbildning och är riktgivande för vad högre utbildning är som bäst. Studerandenas behov av jämförbar utvärderingsinformation ökar då rörlighetsprincipen i den tredelade examensstrukturen realiseras. Det är också viktigt
att högskolornas övriga samarbetspartner, arbetsmarknadsparterna och den så
kallade stora allmänheten litar på att den högre utbildningen i Finland är av
hög kvalitet och att verksamheten är ändamålsenlig.
Nedan beskrivs de utvärderingar som åtminstone kommer att genomföras under RUH:s verksamhetsperiod. Under den fyraåriga verksamhetsperioden uppstår sannolikt också andra utvärderingsbehov som RUH svarar
på inom ramen för de tillgängliga resurserna. Utvärderingar utanför verksamhetsplanen inleds enligt separata beslut av utvärderingsrådet.
Auditeringar av kvalitetssäkringssystemen
Auditeringarna av högskolornas kvalitetssäkringssystem utgör kärnan i utvärderingsverksamheten under verksamhetsperioden 2010–2013. Den första rundan av auditeringar av högskolornas kvalitetssäkringssystem slutförs under år
2012. Under åren 2010–2011 görs auditeringsbesök hos elva yrkeshögskolor
och fem universitet. De sista rapporterna om dessa besök godkänns i början
av år 2012. Man räknar med att fyra auditeringar förnyas under den första
rundan, men det kan bli flera bland de återstående högskolorna.
Planeringsgruppen för en auditeringsmodell för den andra rundan inledde sitt arbete i början av år 2010, och målet är att rådet godkänner den
nya auditeringsmetoden och handboken för den andra rundan i november
2010. Auditeringarna enligt den nya modellen börjar år 2011. I samband med
godkännandet av den nya auditeringsmodellen fattas också beslut om flera
faktorer som påverkar det praktiska genomförandet av auditeringarna. Hit hör
till exempel priset på auditeringarna och huruvida modellen för den första
rundan fortfarande ska gälla för de högskolor som auditeras för första gången.
Vidare ordnar utvärderingsrådet uppföljningsseminarier för auditeringen
som stöd för högskolorna i utvecklingen av kvalitetssäkringssystemen. Syftet
med seminarierna är att ge respons på utvecklingen av kvalitetssäkringssystemen till de högskolor där auditeringen genomfördes för cirka tre år sedan.
Under verksamhetsperioden fortsätter insamlingen av respons på auditeringsmodellen från högskolor och auditerarna.
Utvärdering av examensreformen
Rådet för utvärdering av högskolorna genomför en utvärdering av examensreformen under år 2010. I Finland planerades examensstrukturen i två steg i
enlighet med målen för Bolognaprocessen i början av 2000-talet. Redan i ett
tidigt skede av planeringen inkluderades tanken om en utvärdering av hur
examensstrukturen fungerar i högskolorna. Rådet för utvärdering av högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet kom dock överens om att
utvärderingen genomförs först under år 2010. Enligt ett avtal mellan Rådet
för utvärdering av högskolorna och undervisningsministeriet sköts utvärderingen upp till år 2010.
Utgångspunkten för utvärderingsprojektet är de ursprungliga europeiska
målen för Bolognaprocessen och de ursprungliga nationella målen för examensreformen. Ett centralt europeiskt mål för Bolognaprocessen var att skapa en internationellt jämförbar tvåstegsstruktur för examina. Syftet med denna utvärdering är att utreda hur detta mål uppfyllts genom att:
– skapa en helhetsbild av hur examensreformen har genomförts vid de finländska universiteten och yrkeshögskolorna
– utvärdera gjorda förändringar i examensstrukturen och deras konsekvenser samt
– utvärdera examensstrukturens effektivitet och åskådlighet ur högskolornas, studerandenas, arbetslivets och hela examenssystemets perspektiv.
I Finland satte man också upp nationella mål för examensreformen. Syftet med utvärderingen är att utreda hur dessa mål har uppfyllts genom att
bedöma:
– de lägre universitetsexaminas förändrade ställning,
– de högre yrkeshögskoleexaminas profilering,
– den ökande rörligheten över och inom landets gränser,
– hur dimensioneringen av studierna fungerar, samt
– huruvida kompetensorienteringen ökat i examina.
Utvärderingsprojektet gäller examensreformen inom både universitetsoch yrkeshögskolesektorn. Utvärderingsrapporten färdigställs före utgången av
2010.
Uppföljningsutvärdering av doktorsutbildningen
Doktorandutbildningen utvärderades av en internationell utvärderingsgrupp
åren 2005–2006. I Finland färdigställdes två andra rapporter om doktorandutbildningen vid samma tidpunkt. I uppföljningsutvärderingen granskas hur
rekommendationerna från utvärderingen iakttas vid högskolorna samt behoven av att utveckla doktorandutbildningen överlag. Utvärderingen genomförs i samarbete med Finlands Akademi. Utvärderingen inleds under år 2010.
Utvärdering av sjöfartsbranschens utbildning
Undervisnings- och kulturministeriet har för Rådet för utvärdering av högskolorna föreslagit en utvärdering av kvalitetssäkringen inom sjöfartsutbildningen i enlighet med kraven i direktiv 2008/106/EG. Enligt direktivet ska
medlemsstaterna regelbundet göra en oberoende utvärdering av sjöfartsutbildningen och -förvaltningen. Utvärderingen gäller både den högre yrkesutbildningen och yrkesutbildningen. Utvärderingen omfattar också enheterna på
Åland. Rådet för utvärdering av utbildningen och Rådet för utvärdering av
högskolorna ansvarar gemensamt för planeringen och genomförandet av
utvärderingen. Planeringen ska utföras i nära samarbete med Trafikverket och
Utbildningsstyrelsen.
Utvärderingsobjekten fastställs enligt Konventionen angående normer för
sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 78) samt de EUdirektiv som styr utbildningen inom sjöfartsbranschen. I utvärderingen beaktas bland annat följande:
systemet för ledning, anordnande och uppföljning av utbildningen samt
hur läroplaner, utbildningsprogram och instruktioner stämmer överens
med bestämmelserna
■
utvärderingsresultaten ska rapporteras till de berörda parterna (arrangörsspecifik rapportering)
■
uppdagade brister ska korrigeras
Utöver det ovan nämnda kan utvärderingen fokuseras på de centrala nationella utvärderingsbehoven. Projektplaneringen inleddes år 2009 och färdigställs i maj 2012.
■
Utvärdering av högskolornas internationella
utbildningsprogram
I undervisningsministeriets Internationaliseringsstrategi för högskolorna
2009–2015 konstateras att Rådet för utvärdering av högskolorna utvärderar
högskolornas internationella utbildningsprogram och de tjänster som studerandena erbjuds som en del av utvärderingen av reformen av examensstrukturen år 2010. I sitt eget utlåtande konstaterade RUH att man beroende på
omfattningen av utvärderingen av examensreformen också kunde överväga
att genomföra utvärderingen som en separat temautvärdering. Temat är centralt med tanke på internationaliseringen av den högre utbildningen och därför kan det finnas skäl att genomföra en separat temautvärdering. Planeringen av denna inleds hösten 2011 och projektet avslutas år 2012.
Utvärdering av utbildningen inom området
för småbarnsfostran
Beredningsgruppen för utvärdering av utbildningen inom området för småbarnsfostran som är underställd delegationen för småbarnsfostran lade i augusti 2009 fram ett förslag om utvärdering av utbildningen inom området.
Beredningsgruppen föreslår att utvärderingen av utbildningen genomförs i
samarbete mellan Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utvärdering av utbildningen.
I sin rapport föreslår beredningsgruppen att utbildningen inom småbarnsfostran ska utvärderas som en helhet. Dessutom föreslår beredningsgruppen att småbarnsfostran ska inkluderas i utvärderingsprocesserna för utbildningar med inriktning på småbarnsfostran, till exempel det sociala området
och lärarutbildningen. Det sociala området och lärarutbildningen har redan
varit föremål för separata helhetsutvärderingar, och därför är det nu aktuellt
med en separat helhetsutvärdering av småbarnsfostran. Enligt beredningsgruppens förslag är det centrala målet för utvärderingen att producera en helhetsbild av och information om situationen inom utbildningen för småbarnsfostran samt de starka sidorna och utvecklingsutmaningarna bland utbildningarna i relation till nya och förändrade kompetenskrav gällande småbarnsfostran. Med stöd av den information som tas fram via utvärderingen är avsikten
att skapa riktlinjer för hur kvaliteten kan förbättras och utbildningen reformeras inom småbarnsfostran. Utvärderingen genomförs under innevarande
verksamhetsperiod, sannolikt under åren 2012–2013.
Utvärderingar av kvalitetsenheterna inom
utbildningen för båda högskolesektorerna
De senast utsedda kvalitetsenheterna inom den högre utbildningen valdes för
den treåriga mål- och resultatavtalsperioden 2010–2012. De följande kvalitetsenheterna inom den högre utbildningen i yrkeshögskole- och universitetssektorn utses för mål- och resultatavtalsperioden 2013–2015. Beredningen av utvärderingen inleds hösten 2011.
Under den föregående rundan ändrade planeringsgruppen för utvärderingen av kvalitetsenheterna inom universitetsutbildningen den här formen
av utvärdering till en internationell komparativ utvärdering efter att utvärderingarna tidigare genomförts med inhemska krafter. Responsen gällande
internationaliseringen av utvärderingen har varit synnerligen positiv och uppmuntrar till internationella utvärderingar även i fortsättningen samt också till
en utvidgning av det internationella förfarandet till att gälla yrkeshögskolesektorn.
Avgiftsbelagd service
Enligt den nya förordningen kan utvärderingsrådet ta emot utvärderingsuppdrag av inhemska och utländska aktörer. Auditeringarna av Försvarshögskolan och Polisyrkeshögskolan samt den förnyade auditeringen av Högskolan
på Åland genomförs som avgiftsbelagd service, eftersom deras verksamhetsstyrning och finansiering inte ingår i undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde. I fråga om de internationella uppdragen är det ändamålsenligt för RUH att fokusera på strategiskt fördelaktiga projekt eller projekt
som innebär att RUH:s verksamhet utvecklas och blir mångsidigare.
EUR ACE ackrediteringar av utbildningsprogram
inom teknikbranschen
Under verksamhetsperioden utreder RUH förutsättningarna att få rätt att bevilja den europeiska EUR-ACE-ackrediteringen till utbildningsprogram
inom teknikbranschen. Utredningen görs i nära samarbete med andra aktörer
inom branschen och behovet av ackrediteringstillståndet bedöms i samarbete
med intressentgrupperna. Om EUR-ACE anses vara nödvändig och om det
visar sig möjligt att få tillstånd att utfärda denna, kommer den avgiftsbelagda
servicen som grundar sig på frivillighet att inledas under verksamhetsperioden. RUH följer också med hur andra kvalitetsstämplar utvecklas.
Övrig verksamhet
RUH stöder högskolornas kvalitetssäkring och -utveckling genom att erbjuda utvärderingsstöd för utvecklingsprojekt samt genom att konkurrensutsätta
utbildningsanslagen för ordnande av utvärderingsutbildning. Dessutom arrangerar RUH seminarier och publicerar rapporter om utvärdering och kvalitetssäkring av högskolor. Förutom rapporterna över utvärderingsprojekten
producerar RUH också sammanfattande rapporter och analyser. Också rapporter av andra aktörer publiceras om de bedöms vara till nytta för den finländska högskolesektorn. Utvärderingsrådet håller kontakt med sina intressentgrupper och ger information om frågor som gäller högskolornas utvärderingar. Medlemmarna i utvärderingsrådet är verksamma i många nationella
arbetsgrupper.
Utveckling av verksamheten
Utvecklingen av RUH:s verksamhet grundar sig på det kvalitetssäkringssystem som beskrivs i Kvalitetshandboken för utvärderingsrådet. RUH fortsätter att samla in respons om sin verksamhet och genomför regelbundet självutvärderingar i samband med sina utvecklingsdagar. Rådets och sekretariatets
gemensamma utvecklingsdagar ordnas i augusti och sekretariatets utvecklingsdagar på våren. I samband med utvecklingsdagarna kommer man överens om
hur verksamheten ska förbättras och drar upp riktlinjer för den fortsatta verksamheten. RUH:s årsrapport färdigställs i mars.
År 2010 fastställer utvärderingsrådet auditeringsmodellen för den andra
rundan.Vid planeringen av denna har man beaktat responsen på auditeringsmodellen under de senaste fem åren och dialogen med högskolesamfundet.
Vid planeringen av modellen görs en kritisk prövning av samtliga faser i auditeringen, till exempel gällande val av utvärderare, deras utbildning, besökspraxis, rapportering och beslutsprocess. Därtill utvecklar RUH under år 2010
särskilt samarbetet med intressentgrupperna, och sekretariatet uppdaterar sina
kunskaper om utvärderingar i form av en läsecirkel.
Enligt den nya förordningen kan utvärderingsrådet tillsätta en rådgivande delegation bestående av internationella och nationella experter i syfte att
stöda och utveckla verksamheten samt i syfte att öka det internationella samarbetet. Delegationens verksamhet inleds under år 2011.
RUH utvärderas i förhållande till de europeiska ESG-kriterierna (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education)
år 2010. Utvärderingen har beställts av undervisnings- och kulturministeriet
och koordineras av ENQA:s sekretariat. Utvärderingsrapporten färdigställs i
september, varefter RUH strävar efter att förnya sitt fulla medlemskap i
ENQA och ansöker om medlemskap i EQAR. Rekommendationerna i utvärderingen utnyttjas i utvecklandet av RUH:s verksamhet.
RUH deltar i ENQA:s verksamhet för att skapa en europeisk utvärderingsarkitektur och för att utveckla utvärderingsmetoderna. RUH:s generalsekreterare är medlem i ENQA:s styrelse 2009–2012, och en av planerarna
representerar fortsättningsvis RUH i gruppen för utveckling av utvärderingsorganisationernas interna kvalitetssäkring. RUH:s representanter deltar aktivt
som talare vid ENQA:s evenemang. Dessutom presenterar RUH aktivt sin
verksamhet inom NOQA och INQAAHE. Inom nätverket av auditerande
länder eftersträvas en gemensam auditeringsmodell tillsammans med aktörerna i Österrike och något annat europeiskt land.