REGISTER - Yngve Kalins hemsida

Download Report

Transcript REGISTER - Yngve Kalins hemsida

SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
REGISTER
FEMTIOFEMTE ÅRGÅNGEN
2013
Svensk Pastoraltidskrift
UTKOMMER VARANNAN VECKA
Redaktör och ansvarig utgivare
Bengt Holmberg, prof. em., Vallmov. 20, 439 62 Frillesås. Tel.
0736-75 01 77, 0340-65 35 81. E-post: [email protected]
Redaktion
Kjell Petersson, prost, teol. dr., Hässelby; Ylva Willborg,
teol. kand., ­Älmhult; Anders Brogren, prost, ­Falkenberg;
Markus Hagberg, komminister, Varnhem; Rolf Pettersson,
komminister, S:t Pauli, Göteborg; Marco Aldén,
komminister, Bunkeflo; Bo Johanneryd, komminister,
teol.dr, Markaryd.
Kansli
SPT, Box 2085, 750 02 Uppsala.
Tel. 018-51 09 86, månd., onsd. och fred. kl. 10–12.
Här beställs lösnummer (30 kr). Post om tidningen sänds till
boxadressen ovan eller till [email protected] Texter
för publicering sänds till redaktören: [email protected]
Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på
den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv
bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus,
genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom
seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka,
reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också
för vår kyrka.
SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen
tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer
varannan fredag med material av betydelse för att leva
och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i
Svenska kyrkan.
Prenumeration sker endast å tidskriftens PlusGiro 60 05 25-0.
Prenumeration gäller för vald period från dagen för
tecknandet. Helår 655 kr (26 nr), studerande 525 kr,
pensionärer utan tjänst 575 kr. Halvår 415 kr (studerande
295 kr). Helår inom Europa 965 kr, utom Europa
1 085 kr. Provprenumeration (1 gång) i 6 månader 225 kr.
Lösnummer 30 kr, se Kansli.
Adressändringar för SPT omfattas inte av Postens adressändring,
utan måste göras direkt till Svensk pastoraltidskrift (se Kansli
ovan), senast tre veckor i förväg.
Annonser inlämnas till SPT:s annonsavdelning
c/o Marianne Petersson, tel. 08-420 591 26.
Epost: [email protected]
ISSN 0039-6699
SPT:s redaktion står för ledare och osignerat material,
medan ­angivna författare svarar för sina egna texter. All
publicerad text lagras elektroniskt, och den som insänder
material till SPT anses också ha gett sitt medgivande
till elektronisk lagring och ­publicering. Insänt material
genomgår redigering före ­publiceringen.
www.pastoraltidskrift.nu
Tidningen sätts i typsnitten Berling och Trade Gothic.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ledare
… som om det gällde er egen kropp......... 3
Församlingen är centrum i kyrkans liv..... 35
Att stå upp för äktenskapet..................... 67
EFS i kläm............................................... 131
Missionsrörelsen...................................... 167
Var det etiopierna som stängde dörren?. 168
Avgränsning och isolering – kyrkans
nya väg?................................................. 199
Prästen och teologin................................ 231
Flest klyschor vinner!.............................. 232
En framtidskommission för Svenska
kyrkan................................................... 263
Församlingsinstruktion ifrågasatt............. 264
Var går gränsen?...................................... 295
De ombytta rollernas kyrka..................... 327
Kyrklig självöverskattning – och
självunderskattning................................ 359
Ärliga präster.......................................... 391
Efter folkkyrkan...................................... 423
Chefskap................................................. 455
Vilket är kyrkans miljöansvar?................. 495
Kyrkovalet är över oss!............................ 496
Liv i vardande......................................... 527
Biskoparna och mångfalden..................... 527
Att vara präst.......................................... 559
Kyrkovalet är (nästan) över..................... 560
Handboksremissen.................................. 591
Kyrko(k)valet 2013................................. 623
Gud, Jesus och Muhammed.................... 655
Ny ärkebiskop......................................... 687
En ny nattvardsväckelse.......................... 719
Biskop eller partiledare?.......................... 751
Juldagspredikan av Leo den store............ 783
Årgång 56 av SPT................................... 784
Artiklar
Adell, Niklas: Så kan man informera före dop och vigsel.....................................................375
Adrian, Carl Magnus: Glädjen med gudomligt ursprung.....................................................141
Aldén, Marco: Låt oss tala om barnvälsignelse.....................................................................369
Aldén, Marco och Hagberg, Markus: Ytterligare tankar kring barnvälsignelse och
kyrkosyn............................................................................................................................501
Almerstam, Maj-Britt: Minnen av Guldheden och Per-Olof Sjögren...................................432
Appelqvist, Tomas: Frågan om successionen i Laurentius Petri Kyrkoordning från 1571......785
Bengtsson, Ingvar: Församlingsprästens kontorisering – kritiska reflektioner........................566
Bexell, Oloph: Carl Strandberg 1926–2013........................................................................593
Bexell, Oloph: Erik Petrén 1919–2013................................................................................721
Bexell, Peter: Att välja kyrka, I.............................................................................................730
Bexell, Peter: Att välja kyrka, II...........................................................................................753
Bexell, Peter: Dop idag – och igår........................................................................................464
Birgersson, Ingemar: Att utvärdera gudstjänst......................................................................758
Blom, Örjan: Lojalitet med förbehåll...................................................................................761
Braw, Christian: För Kristi äras skull VI. Augsburgska bekännelsen, art. 13–16....................303
Braw, Christian: För Kristi äras skull VII. Augsburgska bekännelsen, art. 17–19...................337
Braw, Christian: För Kristi äras skull VIII. Augsburgska bekännelsen, art. 20–21..................365
Braw, Christian: Tala om tro – med Elisabeth Sandlund...................................................... 47
Brogren, Anders: Biskop Carlzon, freden och DDR............................................................. 80
SPT REGISTER • 2013
III
Brogren, Anders: Jesus på Judiska museet............................................................................308
Brogren, Anders: Levande själar och döda...........................................................................472
Diskussion om mariologi och bibelsyn. Inlägg av Eva Dahlström, Kerstin Marelius,
Anders Jarlert, Joakim Leroy, Pekka Heikkinen, Markus Hagberg......................................175
Edsinger, Olof: Den objektiva försoningsläran – en rikedom................................................505
Emrén, Allan: Schrödingers katt och förlåtelsen..................................................................297
Eriksson, Larsolov: Rosenius som predikant. En skiss........................................................... 12
Falck, Jonas: Guds allmakt och livets verklighet..................................................................281
Falck, Jonas: Människan – en art i evolutionen....................................................................215
Falck, Jonas: Tro och vetande – en utebliven debatt.............................................................632
Fjärstedt, Biörn: Ekumeniken i Svenska kyrkan. I................................................................536
Fjärstedt, Biörn: Ekumeniken i Svenska kyrkan. II...............................................................561
Fjärstedt, Biörn: Frälsningens fäste i jordiska ting – Om att förändra sakramenten...............233
Fjärstedt, Biörn: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet................................................397
Fyrlund, Björn – Sture Hallbjörner: Bertil Gärtners kyrkosyn.............................................. 5
Fyrlund, Björn: Fem katolicitetsmarkörer – några grunddrag i en högkyrklig spiritualitet....276
Fyrlund, Björn: På spaning efter katolicitetsmarkörer..........................................................511
Fyrlund, Björn: Reflexioner om katolicitet..........................................................................693
Fyrlund, Björn: Tillsynslinjen – dröm och verklighet............................................................401
Gren-Eklund, Gunilla: Råd och övningar för det andliga livet.............................................245
Göranzon, Bertil: Granskning av Handboksförslagets ordning för konfirmation..................508
Hagberg, Markus: Doppraxis – en fråga om kyrkosyn..........................................................393
Hagberg, Markus: Jungfru Maria – nödvändig för tron eller ett dekorativt tillval?............... 37
Hagberg, Markus: Reformation och apokalyptik..................................................................265
Hagberg, Åsa: Liturgins språk och Handboksförslaget, I......................................................602
Hagberg, Åsa: Liturgins språk och Handboksförslaget, II.....................................................623
Hallbjörner, Sture: Bibeln – uppenbarelse och profetia....................................................... 69
Hammar, HB: Att döpa – en fråga om trons artiklar............................................................ 74
Holmberg, Bengt: En riktigt bra bok om dopet.................................................................... 15
Imberg, Rune: Församlingsfakulteten startar mastersutbildning i teologi.............................310
Imberg, Rune: Pionjärmission i diskursanalysens ljus...........................................................477
Jarlert, Anders: Var det bättre förr? I...................................................................................529
Jarlert, Anders: Var det bättre förr? II..................................................................................571
Johansson, Anders O.: Utan mission dör församlingen.........................................................462
Johnson, Bo: Liturgins förnyelse och förankring..................................................................664
Kristensson, Roland: Kristendom enligt Missourisynoden....................................................436
Landgren, Göran: Missionerande folkkyrka i en postkristen tid, I........................................657
Landgren, Göran: Missionerande folkkyrka i en postkristen tid, II.......................................689
Lindeskog, Inger: Diakonins roll..........................................................................................272
Löndahl, Berth: Adelsmärke och akilleshäl. I. Att bekänna skuld........................................457
Löndahl, Berth: Adelsmärke och akilleshäl. II. Att få sin skuld förlåten...............................497
Löwegren, Mikael: Barnvälsignelse och vägen framåt..........................................................630
Magnusson, Magnus: Evangelium enligt Markus eller falsk marknadsföring?.......................695
Magnusson, Magnus: Guds ord gäller..................................................................................212
Martling, Carl Henrik: Varför John Blund inte blev ärkebiskop av Canterbury....................699
Miller, Bradley: Enkönade äktenskap. Tio års erfarenheter från Kanada...............................332
IV
SPT REGISTER • 2013
Möller, Pär-Magnus: Till Tro – ett koncept i Växjö stift........................................................207
Nordblom, Lars: Pilgrimsfärd med ungdomar till Walsingham............................................243
Nordlander, Leif: En missionerande kyrka...........................................................................237
Norin, Christina och Stig: Kallad att vara pilgrim Anno Domini 2013................................400
Nylund, Jan-Erik: Ortodoxa perspektiv på själen efter döden..............................................540
Petersson, Kjell: Folkkyrkans kropp – om två nya böcker.....................................................660
Petersson, Kjell: Förslaget till ny dopordning.......................................................................133
Petrén, Erik: Högkyrklig spiritualitet...................................................................................137
Pettersson, Rolf: Verbi Divini Minister. Om prästen som predikant.....................................425
Pettersson, Rolf: Vilket är syftet? Om predikans teori och praktik.......................................169
Santell, Elin: »Du är mitt innersta hjärteblod, ja, innerst i min själ».....................................533
Sjögren, Carl: Hur blev det så här? Om »Modellen för verksamhetsindelning 2011»...........430
Stenström, Lars B.: Epiklesens teologi i Handboksförslaget.................................................329
Svedulf, Sven: En kristen kritik av ekonomismen.................................................................792
Swensson, Gerd – John Brownsell: Varför föll lagförslaget om kvinnliga biskopar i
Church of England?.......................................................................................................... 19
Tysk, Karl-Erik: Budskapet om uppståndelsen möter motstånd...........................................361
Tysk, Karl-Erik: Det nya Vår Fader...................................................................................... 8
Tysk, Karl-Erik: Kyrkan och demokratin..............................................................................201
Wottle, Richard: I Herrens hus evinnerligen – en studie av gudstjänsten på Gotland........... 43
Reflex
När tiden var inne (Johan Thelin)....................................................................................... 25
Vad ger en gåva värde? (Ann Lång)..................................................................................... 55
Välkommen hit till din nya arbetsplats! (Per Dahl)............................................................. 89
Vad är barnfattigdom? (Ann Lång).....................................................................................186
Har den lilla gemenskapen blivit ett hot? (Per Dahl)...........................................................221
Gör såsom Abraham gjorde (Berit Simonsson)...................................................................250
Känn ingen oro?! (Anna Greek)..........................................................................................286
Utan synd, ingen nåd (Nasrin Sjögren)................................................................................315
Detta befaller jag er: ni skall älska varandra (Johan Thelin).................................................347
Till vem ropar jag – och varför? (Ann Lång).......................................................................378
Vi måste utgå från människan (Per Dahl)...........................................................................406
Att skriva med vänster lillfinger (Gunvor Vennberg)..........................................................441
Sommarprästens oansvariga tankar (Johan Thelin)..............................................................514
Vad är vila? (Ann Lång)......................................................................................................543
Om kyrkovalet (Per Dahl) ..................................................................................................575
Våga köra fel också (Gunvor Vennberg)............................................................................ 607
Makt, kallelser och inflytande (Anna Greek).......................................................................636
Ingen kan tjäna två herrar (Nasrin Sjögren).........................................................................669
Det förflutnas börda (Johan Thelin)....................................................................................704
Seminarium om söndagsskolans utveckling (Ann Lång).....................................................736
Hur kan högmässan bli så vacker? (Per Dahl) .....................................................................767
Antingen – eller? (Gunvor Vennberg).................................................................................796
SPT REGISTER • 2013
V
Brev till SPT
Ateisten som var domkapitelsledamot (Nils Hjertén)..........................................................145
Nomineringsgruppens kompetens (Markus Klefbeck).........................................................145
Maria – den viktiga förebilden (Gunnar Edwardsson).........................................................145
Schartau berör (Einar Lundberg)........................................................................................146
Romersk riddare i kristen synagoga? (Erik Petrén)...............................................................248
Bröd och vin i evkaristin (Örjan Blom)...............................................................................249
Wigforss ville ha kristna biskopar (Erik Petrén)...................................................................344
Lärda präster (Johnny Hagberg)..........................................................................................376
Teologi ifrågasatt (Yngve Stolpe).........................................................................................377
Drop-in, är det en nyhet? (Leif Nordlander).......................................................................405
Utan minsta tanke (Peter Stern)..........................................................................................605
Alternativ till barndopet (Tobias Bäckström)......................................................................606
Podcasts som källor i öknen (Jan-Olof Göransson)..............................................................606
Ekumeniken i Svenska kyrkan (Karin Wiborn – Biörn Fjärstedt).........................................637
Själens odödlighet – ännu en reflexion (Göran Gerdås)......................................................705
Vad är en syndabekännelse? (Jonas Nilsson)........................................................................705
Vem är »världens förste»? (Birgit Stolt)...............................................................................706
Varudeklaration av mässa, please! (Bertil Palmblad)............................................................707
En altarinvigning (Bengt Stolt)............................................................................................707
Brev till SPT från biskop Antje Jackelén..............................................................................764
Ett svar till biskop Jackelén.................................................................................................765
Själens odödlighet än en gång (Sten Hidal).........................................................................802
Arrogans eller respekt? (Marianne Hjärpe).........................................................................802
Litteratur
Alexandersson, Linda (red.): Diakonens lilla gröna. (Elin Santell).......................................152
Alexandersson, Linda: Herdens lilla svarta (Miakel Isacson)................................................ 51
Andersson, Tove: Det sanna, det goda och det sköna (Biörn Fjärstedt)................................671
Arvidsson, Bengt: Till sakralt bruk. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen
Medelfars liv och teologi (Markus Hagberg)......................................................................482
Bergoglio, Jorge Mario och Abraham Skorka: Pope Francis on Faith, Family, and the
Church in the Twenty-First Century. On Heaven and Earth (Björn Fyrlund)....................801
Bexell, Oloph (ed.): The meaning of Christian liturgy: recent developments in the
Church of Sweden (Mikael Isacson)..................................................................................380
Boström, Hans-Olof: Biskopsporträtt i Karlstads stift (Anders Brogren)..............................408
Braw, Christian: Himmelrikets skrin. En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga
förnyelsen (Ove Lundin)...................................................................................................516
Bäckström, Tobias: I närkamp med Jesus (Åke Eldberg)......................................................709
Carlquist, Jan: Curlingmammor, självmordsbombare, detektiver och feminister
(Ylva Willborg)..................................................................................................................314
Caussade, Jean-Pierre de: Överlåtelsen åt Guds försyn (Marco Aldén)................................ 21
Collins, Michael m.fl.: Illustrerad Bibel (Stig Norin)...........................................................313
Dahl, Johanna: En guide till Första och Andra Petrusbrevet (Gabriel Bengtsson)................577
Dorotheos av Gaza: Undervisande tal och brev i urval (Marco Aldén)................................544
En svenska i Jerusalem och den svenska skolan 1922–1948 (Gustaf Björck).......................343
VI
SPT REGISTER • 2013
Ernhofer, Sigmund: Enchiridion. Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte Sann färdig ögonskenlig, förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591. (Anders Brogren)......150
Gregorios av Nyssa: Kateketiska föreläsningar (Marco Aldén).............................................185
Grönqvist, Vivi-Ann (red.): Siri Dahlquist, psalmförfattare, prästfru och teolog
(Andreas Wejderstam).......................................................................................................311
Gustavsson, Gereon: Latinska ord, citat och uttryck för teologer och andra
(Gunilla Gren-Eklund)......................................................................................................610
Hagberg, Markus (red.): Om konsten att dö. Jean Gerson, Ars moriendi. (Pekka Heikkinen)... 49
Hagman, Patrik: Efter folkkyrkan (Marco Aldén)................................................................641
Halldorf, Joel: Tålamod och längtan (Leif Nordenstorm).....................................................443
Halldorf, Peter: Med evig kärlek (Magnus Magnusson)........................................................545
Hibbert, Christopher: Borgia. Berättelsen om en ondskefull familj (Markus Hagberg)........799
Härdelin, Alf: Symfoniska röster. Kyrklig trosförmedling genom tiderna. (Gunnar Weman)...... 87
Jarlert, Anders: Drottning Victoria (Andreas Wejderstam)..................................................643
Jernelöv, Arne: Talade Gud till oss eller var det bara inbillning? (Karl-Erik Tysk).................407
Johansson, Jan-Olof: Pilgrimsfärd för färd i heligt land (Christina Forsgren Norin).............738
Johnson, Bill: An Apple for the Road (Helena Svensson).................................................... 22
Jonquière, Guy: 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola (Leif Nordenstorm).............672
Kungarnas ära och kungarnas lag. Två etiopiska dokument (Markus Hagberg)....................219
Kyrka i Sverige, introduktion till svensk kyrkohistoria (Andreas Wejderstam).....................342
Kälvemark, Torsten: Vägen mellan öst och väst, minne, gränser, samband
(Katriina Fyrlund).............................................................................................................481
Lennersand, Marie m.fl. (red.): Fragment ur arkiven. Festskrift till Jan Brunius
(Markus Hagberg).............................................................................................................708
Lihammer, Anna: Vikingatidens härskare (Rune Imberg).................................................... 50
Löndahl, Berth: Mysteriet. Om ett förlorat leende, livets frågor och mässan
(Björn Fyrlund).................................................................................................................799
Mettinger, Tryggve: I Begynnelsen (Bengt Holmberg)..........................................................644
Mogård, Anders: Förtröstans hermeneutik. Nathan Söderbloms Lutheranvändning och
traditionsbearbetningens problematik (Leif Nordenstorm)................................................381
Montefiore, Simon Sebag: Jerusalem: biografin (Åke Eldberg)............................................442
Pleijel, Bengt: Att älska Sverige tillbaka till Gud. Paulus brev till svenskarna med
kopia till Rom. (Gustaf Björck).........................................................................................151
Prinsessan Estelles bönbok (Katriina Fyrlund).....................................................................576
Rengmyr Löfgren, Birgitta: »Vår vänskap når över tidens gräns». Mystikern från Kumla
Anders Collin (Örjan Blom)..............................................................................................483
Roelvink, Henrik: Låt mig »avlägga räkenskap» (Karl-Erik Tysk)..........................................409
Staxäng, Sten Edgar: Jag heter Sten Edgar – minnen, människor, möten
(Anders Brogren)..............................................................................................................611
Stiglund, Hans: Gränsland (Karl-Erik Tysk).........................................................................341
Straarup, Jørgen – Mayvor Ekberg: Den sorglöst försumliga kyrkan – belyst norrifrån
(Kjell Petersson)................................................................................................................ 52
Sundeen, Johan: Reflektioner från periferin (Markus Hagberg)...........................................546
Sundin, Gunnar: Läs Bibeln med påskglasögon! (Harry Nyberg).........................................769
Syster Veronica: Trosbekännelsen (Markus Hagberg)........................................................... 24
Söderlund, Rune: Kristi lag, naturlig lag och antinomism (Bo Johanneryd).........................798
SPT REGISTER • 2013
VII
Toth, Reine: En guide till Uppenbarelseboken (Gabriel Bengtsson)....................................184
Tribell, Emma: Livet & Frälsarkransen (Åke Eldberg)..........................................................670
Ulvros, Eva Helen m.fl.: Domkyrkan i Lund (Markus Hagberg)..........................................411
Vesto, Janne: Bertil E. Gärtnerin kristologia (Katriina Fyrlund)........................................... 22
Willny, Allan: Innan tuppen gal (Staffan Ljungman)...........................................................484
Wottle, Richard (red.): Kyrkornas ö. Årsbok 2912–2013 för Gotlands kyrkohistoriska
sällskap (Andreas Wejderstam)..........................................................................................768
Växelverkan – mellan erfarenhet och teologi. Årsbok för ignatiansk spiritualitet.
Polanco 2012. (Marco Aldén)............................................................................................ 86
Växjö stiftskalender 2012/2013 (Bengt Holmberg)............................................................249
Yiwu, Liao: Gud är röd (Anders Brogren)...........................................................................801
YouVersions bibelapp (Anna Eklund).................................................................................642
Pressklipp & Noterat
Erik J. Andersson missionsledare för ELM-BV..................................................................... 21
Samarbete mellan (för)skola och kyrka ökar – i Danmark................................................... 53
Sturmark, ateismen och religionens återkomst.................................................................... 53
2,2 miljarder kristna i världen............................................................................................. 54
Prästvigning för ingermanländska kyrkan i Keltto................................................................ 54
Påvens jultal till kurian........................................................................................................ 88
Svenska kyrkan får en ny bibelläsningsplan......................................................................... 88
Nya förhållanden i Norge.................................................................................................... 88
Mekane Yesus-kyrkan avbryter kommunion med Svenska kyrkan och ELCA......................147
EFS om brytningen (Stefan Holmström).............................................................................147
Om futiliteten i samtal med Svenska kyrkan (Henrik Roelvink).........................................148
Fritid eller gudstjänst? (Lars B Stenström)..........................................................................148
Sossevärderingar är bra för kyrkan (Marie Frestadius).........................................................149
Nej, nej och åter nej! (Leo Holtter).....................................................................................220
Unikt ekumeniskt steg.........................................................................................................247
Muslimska attacker mot kristna når Tanzania......................................................................283
Tillåtet i Skövde, förbjudet i Sexdrega.................................................................................283
På väg mot statskyrkans definitiva avskaffande....................................................................284
Mekane Yesuskyrkan får stöd av Missourisynoden...............................................................345
Påven tillsätter kommission för reformering av Vatikanen...................................................345
Tro och politik I..................................................................................................................346
Tro och politik II.................................................................................................................346
Möte mellan påven och ärkebiskopen av Canterbury..........................................................485
Splittring i Danska Folkkyrkan............................................................................................485
Higgspartikeln är inget bevis mot Guds existens ................................................................547
Lagförslag om tidsbegränsade episkopat..............................................................................548
Ärkebiskop Welby uppskattar kyrkans mångfald.................................................................548
Politikerna måste lämna Gud i fred.....................................................................................578
Äktenskapsstatistik .............................................................................................................609
Röster om kyrkovalet 2013.................................................................................................638
Church in Wales tar beslut om kvinnliga biskopar. Uttalande från Forward in Faith............639
Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?.............................................................673
VIII
SPT REGISTER • 2013
Dokumentation
Brev från arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse..................................................................340
Brev från Rune Imberg till Göteborgs domkapitel...............................................................674
Kommentar från Kyrklig samlings ordförande med anledning av ärkebiskopsvalet...............700
Adventshälsning till medlemmarna i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och
aKF:s vänner......................................................................................................................771
Veckans citat
Skolverkets direktiv (Joel Halldorf)..................................................................................... 2
Gud är större-teologin (Andreas Stenkar Karlgren)............................................................. 2
Motståndet mot bruna och röda regimer (Johan Sundéen)................................................. 34
Svenska kyrkan verkar helt ha givit upp (Marcus Birro)...................................................... 34
Att härbärgera mångfald (Lovisa Bergdahl)......................................................................... 34
Dödshjälp i Holland (Carl-Henning Wijkmark).................................................................. 66
Det heliga ordet och Ordet (Anders Piltz).......................................................................... 66
Religionens nya popularitet.................................................................................................130
Ärkebiskopsval....................................................................................................................130
De som tagit avstånd från kristendomen (Fjodor Dostojevskij)...........................................166
Fastetiden inbjuder till omvändelse (Anders Piltz)..............................................................166
När tron glöder (Biörn Fjärstedt)........................................................................................198
Ett eget budskap måste man ha (Barbro Matzols)...............................................................198
Strukturutredningen (Anna Sophia Bonde).........................................................................198
Påven Franciskus (Barometern)...........................................................................................198
Anställda och frivilliga (Lennart Koskinen).........................................................................230
Realisationshermeneutik (KG Hammar).............................................................................230
Vittnen (Anders Piltz).........................................................................................................230
Att rädda världen (Patrik Hagman).....................................................................................262
Lejonet av Juda (Anna Sophia Bonde)................................................................................262
Påskdagen i Borgholms kyrka (Ölandsbladet)......................................................................294
Bort från partipolitiska intressen (Barbro Matzols)..............................................................294
Herrens lag (Påven Franciscus)............................................................................................294
Islamofobi (Josef Edebol)....................................................................................................326
Helle Klein är besviken (Svenska Dagbladet)......................................................................326
Prästen visste inte (Imam Othman Al Tawalbeh)................................................................326
Kyrkan ska vara en gemenskap (Patrik Hagman).................................................................326
Centraliserade strukturer (Patrik Hagman)..........................................................................358
Jesusmanifestationen fortsätter (Berit Simonsson)..............................................................358
Teologisk kompetens (Henry Cöster)..................................................................................358
Folkkyrkan (Thomas Rosenberg).........................................................................................390
Kyrkovalet (Bosse Larsson)..................................................................................................390
Svårt att förklara varför man bör gå i kyrkan (Göran Hägg)................................................390
Klartext om kyrkovalet (Eva Hedesand Lundqvist).............................................................422
Blir det verkligen kyrkoval? (Lars B. Stenström)..................................................................422
Gud, som skapat allt (Anders Piltz)....................................................................................454
Politiker i kyrkan I (Margareta Winberg).............................................................................454
Politiker i kyrkan II (Inger Lindeskog).................................................................................454
SPT REGISTER • 2013
IX
Den gudstjänstfirande församlingen (Carl-Axel Aurelius)...................................................454
Jag besegrades och vann mig själv (Kristian Lundberg).......................................................526
Bannlysa religiösa uttryck (Charlotta Levay).......................................................................526
Skippa andakten på slutet! (Patrik Hagman).......................................................................526
Nåden (Carl-Henric Jaktlund)............................................................................................558
Kända människor talar om tro (Lars Johansson)..................................................................558
En kyrka som är rädd (Mats Björklund)..............................................................................558
Något underligt med demokrati och religion (Tidskriften Evangelium)...............................590
Liturgins helighet (Kyrkomusikernas Tidning).....................................................................590
Lennart inviger kulturkatedralen (Turistportalen Gotland).................................................590
Det som Kyrkan mest behöver (Påven Franciskus)..............................................................622
Light-versioner av syndabekännelsen (Magnus Malm)........................................................622
Om Svenska kyrkans motsägelsefullhet (Lars B. Stenström)................................................654
Avsky för den kristna tron (Marcus Birro)...........................................................................654
Ännu är det tillåtet för en präst att tro och förkunna (Hjalmar Söderberg).........................686
När man efterfrågar en kvinnlig ärkebiskop (Carolina Johansson).......................................718
Jag tänker inte flytta på mig (Stefan Olsson).......................................................................718
Jesus talade i bilder (Martin Lembke).................................................................................718
Hennes teologi säger inte något (Christer Sturmark)...........................................................718
På tal om tankekonstruktioner (Göran Skytte)....................................................................750
I jul förväntas köprekord i Sverige (Anna Sophia Bonde)....................................................750
Den ljusnande framtid är vår ((Swensk kyrkobulletin)........................................................782
Redaktionellt
Stöd en modig tidskrift! (Hakon Långström)......................................................................348
Carl Strandberg R.I.P...........................................................................................................494
Akademiska nyheter
Pekka Leino disputerade..................................................................................................... 32
Sofie Walter disputerar........................................................................................................195
Kajsa Brilkman disputerar...................................................................................................619
Dietz Lange och William Schweiker hedersdoktorer...........................................................715
Jakob Wirén disputerar........................................................................................................748
För predikan
Andra årgångens läsningar
Andra söndagen efter trettondedagen (Stefan Aro)............................................................. 27
Septuagesima (Sölve Hjalmarsson)..................................................................................... 29
Kyndelsmässodagen (Mattias Fjellander)............................................................................. 57
Fastlagssöndagen (Torbjörn Lindahl)................................................................................... 59
Askonsdagen (Henrik Lindeskog)........................................................................................ 61
Första söndagen i Fastan (Dan Sarkar)................................................................................. 90
Andra söndagen i Fastan (Josef Sjödin)............................................................................... 92
Jungfru Marie Bebådelsedag (Göran Simonsson)................................................................156
Palmsöndagen (Alve Svensson)...........................................................................................158
Skärtorsdagen (Staffan Ljungman)......................................................................................160
X
SPT REGISTER • 2013
Långfredagen (Bo Johanneryd)............................................................................................188
Påskdagen (Biörn Fjärstedt).................................................................................................190
Annandag Påsk (Mats Rondahl)..........................................................................................192
Andra söndagen i Påsktiden (Anders Ekholm)....................................................................222
Tredje söndagen i Påsktiden (Niclas Larsson)......................................................................224
Fjärde söndagen i Påsktiden (Folke T. Olofsson)..................................................................252
Femte söndagen i Påsktiden (Hans Lindholm)....................................................................254
Bönsöndagen (Gunnar Hyltén-Cavallius)............................................................................256
Kristi Himmelsfärds dag (Karl-Henrik Wallerstein).............................................................287
Söndagen före pingst (Göran Landgren).............................................................................289
Pingstdagen (Gunnar Weman)............................................................................................317
Annandag Pingst (Bertil Göranzon)....................................................................................320
Heliga Trefaldighets dag (Markus Leandersson)..................................................................321
Första söndagen efter Trefaldighet (Hans Hansson).............................................................349
Andra söndagen efter Trefaldighet (Björn Gustavsson)........................................................351
Tredje söndagen efter Trefaldighet (Hans Weichbrodt)........................................................353
Midsommardagen (Markus Klefbeck).................................................................................382
Den helige Johannes döparens dag (Folke T. Olofsson).......................................................384
Apostladagen (Henrik Fergin).............................................................................................413
Sjätte söndagen efter Trefaldighet (Hilding Egestål)............................................................416
Kristi Förklarings dag (Jan Haglund)...................................................................................444
Åttonde söndagen efter Trefaldighet (Kåre Strindberg).......................................................447
Nionde söndagen efter Trefaldighet (Gabriel Bengtsson).....................................................449
Tionde söndagen efter Trefaldighet (Hans-Olof Hansson)...................................................486
Elfte söndagen efter Trefaldighet (Bengt Ådahl)..................................................................488
Tolfte söndagen efter Trefaldighet (Martin Jonsson)............................................................490
Trettonde söndagen efter Trefaldighet (Bo Johanneryd)......................................................517
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet (Markus Leandersson).............................................519
Femtonde söndagen efter Trefaldighet (Göran Landgren)...................................................549
Sextonde söndagen efter Trefaldighet (Hakon Långström)..................................................552
Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet (Ulf Jonsson)...........................................................579
Den helige Mikaels dag (Bengt Pleijel)................................................................................581
Nittonde söndagen efter Trefaldighet (Pär-Magnus Möller).................................................584
Tacksägelsedagen (Gunnar Weman)....................................................................................614
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet (Pär Stenberg).......................................................616
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet (Johan Kalin).........................................................645
Alla Helgons dag (Fredrik Sidenvall)...................................................................................647
Söndagen efter Alla Helgons dag (Andreas Holmberg).......................................................649
Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet Yngve Kalin).........................................................678
Söndagen före Domssöndagen (Niklas Adell)......................................................................680
Domssöndagen (Anders Reinholdsson)...............................................................................710
Tredje årgångens läsningar
Första söndagen i Advent (Dag Sandahl).............................................................................712
Andra söndagen i Advent (Fredrik Santell)..........................................................................740
Tredje söndagen i Advent (Hans G. Halmerius)..................................................................742
SPT REGISTER • 2013
XI
Fjärde söndagen i Advent (Karl-Erik Tysk)..........................................................................744
Julnatten och Juldagen (Berth Löndahl)..............................................................................772
Annandag jul (Gustav Börjesson)........................................................................................775
Söndagen efter jul (Folke T. Olofsson).................................................................................777
Nyårsdagen (Rune Imberg).................................................................................................804
Söndagen efter Nyår (Göran Simonsson)............................................................................806
Trettondedag jul (Hans-Olof Hansson)...............................................................................808
Ingresser och psalmförslag
Kyrkoåret 2012-2013: Anders Brogren resp. Torgny Jansson Greek
Från advent 2013: Kjell Petersson resp. Lars-Gunnar Ottestig
Tjänster och tillsättningar
Redaktör: Marianne Petersson
SPT:s recensionsavdelning
Ansvarig: Markus Hagberg
Kph Trycksaksbolaget AB, 2014