REGISTER - Yngve Kalins hemsida

Download Report

Transcript REGISTER - Yngve Kalins hemsida

SVENSK PASTORALTIDSKRIFT REGISTER FEMTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN

2014

Svensk Pastoraltidskrift

UTKOMMER VARANNAN VECKA

Redaktör och ansvarig utgivare

Bengt Holmberg, prof. em., Vallmov. 20, 439 62 Frillesås. Tel. 0736-75 01 77, 0340-65 35 81. E-post: [email protected]

Redaktion

Kjell Petersson, prost, teol. dr., Hässelby; Ylva Willborg, teol. kand., Älmhult; Anders Brogren, prost, Falkenberg; Markus Hagberg, komminister, Varnhem; Rolf Pettersson, komminister, S:t Pauli, Göteborg; Marco Aldén, komminister, Bunkeflo; Bo Johanneryd, komminister, teol.dr, Markaryd; Yngve Kalin, komminister, Hyssna.

Kansli

SPT, Box 2085, 750 02 Uppsala. Tel. 018-51 09 86, månd., onsd. och fred. kl. 10–12. Här beställs lösnummer (30 kr). Post om tidningen sänds till boxadressen ovan eller till [email protected] Texter för publicering sänds till redaktören: [email protected]

Svensk Pastoraltidskrift

vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation och kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Prenumeration

sker endast å tidskriftens PlusGiro 60 05 25-0. Prenumeration gäller för vald period från dagen för tecknandet. Helår 655 kr (26 nr), studerande 525 kr, pensionärer utan tjänst 575 kr. Halvår 415 kr (studerande 295 kr). Helår inom Europa 965 kr, utom Europa 1 085 kr. Provprenumeration (1 gång) i 6 månader 225 kr. Lösnummer 30 kr, se Kansli.

Adressändringar

för SPT omfattas inte av Postens adressändring, utan måste göras direkt till Svensk Pastoraltidskrift (se Kansli ovan), senast tre veckor i förväg.

Annonser

inlämnas till SPT:s annonsavdelning c/o Marianne Petersson, tel. 08-420 591 26. Epost: [email protected]

ISSN

0039-6699 SPT:s redaktion står för ledare och osignerat material, medan angivna författare svarar för sina egna texter. All publicerad text lagras elektroniskt, och den som insänder material till SPT anses också ha gett sitt medgivande till elektronisk lagring och publicering. Insänt material genomgår redigering före publiceringen.

www.pastoraltidskrift.nu

Tidningen sätts i typsnitten Berling och Trade Gothic.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ledare

Trons djärva förtröstan ............................ 3 Herrar och hierarkier .............................. 35 Evangelium räddare från moralism ......... 67 Protestantiseringen av Svenska kyrkan.... 99 En sammanhållen missionsvision ............ 131 Att popularisera bort högmässan ............ 163 Begränsad behörighet ............................. 195 Dags att vakna ur majoritetssömnen....... 227 Från ämbete till tjänst ............................ 259 Ekmans utmaning .................................. 291 Har Svenska kyrkan ansvar för muslimer i Sverige? .............................................. 323 Har mångfalden en gräns? ...................... 355 Exit Wejryd ............................................ 387 Att bygga broar mellan kyrkorna ............ 419 Åsiktsgemenskap eller gudstjänst gemenskap? .......................................... 451 Klimatfrågan och teologin i Svenska kyrkan .................................................. 491 Hur återfår Guds Ord sin auktoritet i vår kyrka? ............................................. 523 Nacka församling får bygga moské ......... 524 Framåt i tro ............................................ 555 Möjlig mångfald? .................................... 556 Kyrkan måste vara politisk!..................... 587 »Guds kyrka och församling i vårt rike» .. 619 Handboksrevolten .................................. 651 Behövs det något mer i Guds Hus? ........ 683 HHN – Herrens Heliga Nattvard ........... 715 Låt prästerna få vara präster! .................. 747 Oxen och åsnan (Olov Hartman) ........... 779

Artiklar

Alberius, Anders: Om bibelöversättningars ve och väl ........................................................234

Aldén, Marco: Episkopal konfirmation ...............................................................................697

Aldén, Marco: Vad gör man pastoralt med folkkyrkan? ......................................................389

Appelqvist, Tomas: Begreppet »succession» i evangelisk-luthersk teologi, historiskt och i nutid ................................................................................................................................ 5 Bengtsson, Magnus: Tankar kring ett gammalt oljetryck .....................................................758

Bexell, Peter: Det rör på sig i kyrkorummet .......................................................................421

Bexell, Peter: Kyrkorummets innebörd – i betraktarens öga? ..............................................560

Bexell, Peter: Om reformationsjubileet 2017 ..................................................................... 69 Braw, Christian: Eftertankar om Confessio Augustana och nuläget .....................................653

Braw, Christian: Himmelrikets skrin – Ingvar Hectors kyrkosyn och spiritualitet ................ 14 Braw, Christian: Missbruksartiklarna 22–25 i Augsburgska bekännelsen .............................565

Braw, Christian: Missbruksartiklarna 26–28 i Augsburgska bekännelsen .............................621

Brogren, Anders: Antje Jackelén som teolog, I ....................................................................293

Brogren, Anders: Antje Jackelén som teolog, II ...................................................................325

Bäckström, Tobias: Religionsbyte pågår – biskoparnas klimatbrev ......................................392

Danz, Johan: Kristen i postkristen tid ................................................................................. 41 De Gruchy, John: Ikonen Mandela .......................................................................................39

Eckerdal, Maria: Nathan Söderblom – en oduglig tjänare ...................................................430

Edsinger, Olof: Hela Nya testamentet vittnar om Jesu unika ställning ................................ 78 Eidem, Karl: Sverige och Dietrich Bonhoeffer ....................................................................361

Ek, Lars: Musiken i Handboksförslaget 2012 ......................................................................173

Eldberg, Åke: Kyrkan och nykterismen ...............................................................................662

SPT REGISTER • 2014 III

Falck, Jonas: Ateism och modernism – reaktioner inför biologin .........................................658

Falck, Jonas: Vad väntar vi på? ............................................................................................366

Fjärstedt, Biörn: En besvärlig apostel ..................................................................................109

Fjärstedt, Biörn: Från söder om Kolmården sett. Om Per Beskows memoarer. ....................533

Fjärstedt, Biörn: Öppningar i den europeiska sekulariseringen ............................................427

Flodell, Sven Arne: Lidandets folk ......................................................................................106

Fyrlund, Björn: Bekännelse och tolkning i kyrkans rätt .......................................................717

Fyrlund, Björn: Bloggaren Dag, En hyllning till bloggaren Dag Sandahl den 12 oktober 2013 ........................................................................................................ 80 Fyrlund, Björn: Katolskt liv i Svenska kyrkan ......................................................................786

Fyrlund, Björn: Paradoxens utmaning .................................................................................261

Fyrlund, Björn: Steg i tro för den marginaliserade ............................................................... 37 Gren-Eklund, Gunilla: Birgittas vägledning till helhet, hälsa och läkande ...........................557

Hagberg, Markus: »Thet är icke Verum Sacramentum medh mindre thet skeer i wijn» ......202

Hagberg, Markus: Brödet i Herrens måltid – än en gång .....................................................239

Hagberg, Markus: Evelyn Waugh, liturgiska förändringar och Kristi närvaro i världen ........685

Hagberg, Markus: Guds hemliga vishet och den heliga Birgittas uppenbarelser ..................493

Hagberg, Markus: Om förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Gammalkatolska kyrkan av Utrechtunionen ..............................................................460

Hagberg, Markus: Protestantismens återvändsgränd ...........................................................101

Hagberg, Markus: Änglar och drakar. En gotländsk kulturskatt. ..........................................142

Hakalax, Annika: Vad är det som drar i Walsingham? .........................................................790

Hallbjörner, Sture: En mycket svårförståelig väg – om Eskil Francks självbiografi ............... 11 Hallbjörner, Sture: Möjlighet och krav – om Svenska kyrkan i mission, I ............................133

Hallbjörner, Sture: Möjlighet och krav – om Svenska kyrkan i mission, II ...........................165

Heith-Stade, David: De ortodoxa kyrkorna i Sverige ..........................................................466

Heith-Stade, David: Sjutton teser om teologi och kristendomens väsen .............................692

Heith-Stade, David: Teologins förutsättningar ....................................................................146

Heith-Stade, David: Teologins grundbegrepp .....................................................................267

Herbertsson, Johan: Oenighet om katolsk kyrkosyn – romersk och evangelisk ...................755

Holmberg, Bengt: Arbetsredskap och livsmedel – Bibeln i prästens liv ...............................781

Holmberg, Bengt: Bengt Hägglund om prästämbetet och Bibeln ........................................397

Holmberg, Bengt: Bibelläraren Birger Gerhardsson in memoriam ...................................... 75 Holmberg, Bengt: Nättidskriften Evangelium ......................................................................263

Holmberg, Bengt: Vad betyder Gal. 6:6? ............................................................................ 47 Imberg, Rune: Hur förstår man Lina Sandell? ....................................................................112

Jakobsson, Marcus: Den historiske Jesus enligt utombibliska källor ....................................453

Klefbeck, Markus: Självbedrägeri eller medveten skönmålning? Om mottagandet av kyrkohandboksförslaget ....................................................................................................589

Kristensson, Roland: En omläsning av Gunnar Rosendals bok Vårt katolska arv .................197

Larsson, Tony: Vad fick man för pengarna på Jesu tid? .......................................................720

Lindeskog, Henrik: Introvert i församlingen .......................................................................207

Lindh, Martin: Samtidens utmaningar och biskoparnas klimatbrev ....................................525

Långström, Hakon: Den begåvade näktergalen ...................................................................395

Löndahl, Jacob: Konspirationsteorier om klimatet i SPT ....................................................496

Löwegren, Mikael och Isacson, Mikael: Fridshälsningen i mässan .......................................664

IV SPT REGISTER • 2014

Löwegren, Mikael: Reza Aslan om Jesus som revolutionär .................................................723

Molander, Emil och Klara: Biskoparnas klimatbrev bör tas emot med glädje ......................498

Molander, Emil och SPT:s redaktion: Reformationens bibelsyn och SPT:s ..........................473

Molander, Emil: Om etik och mission i en globaliserad värld .............................................138

Norin, Stig: Gud är ett verb................................................................................................600

Norrgård, Leif: Svenska specialmissalen till 1942 års handbok ...........................................503

Olofsson, Folke T.: Eukaristisk spiritualitet, en tillbedjan i ande och sanning, I ...................330

Olofsson, Folke T.: Eukaristisk spiritualitet, en tillbedjan i ande och sanning, II ..................357

Olsson, Magnus: Att läsa mystikern Hjalmar Ekström ........................................................689

Persson, Kerstin: I min bokhylla: Bo Giertz Kyrkofromhet ...................................................229

Petersson, Kjell: De odöpta kyrkomedlemmarna ................................................................236

Pettersson, Simon: Spikade Martin Luther verkligen upp sina teser? .................................. 72 Podmore, Colin: Kvinnliga biskopar i Church of England: Ett beslut om tolerans och inkluderande ....................................................................................................................593

Stolt, Bengt: Mässa modell 1942 ........................................................................................506

Sunnliden, Håkan: Cellkyrkan i uppgiften att bygga församling .........................................176

Svensson, Rune G.: Försoningen i biblisk kontext ...............................................................694

Tysk, Karl-Erik: Om hierarkier i läran .................................................................................728

Tysk, Karl-Erik: Resan som blir till en saga – Åke Bonniers herdabrev ................................628

Wejderstam, Andreas: Förföljelser mot kristna i världen .....................................................666

Wejderstam, Andreas: Klimatet och kyrklig bekännelse ......................................................530

Wihlborg, Daniel: Martin Luthers Disputatio de potestate concilii ........................................749

Willborg, Ylva: Frälsarkransens teologi ................................................................................433

Wärn, Daniel: Att konvertera till den ursprungliga kyrkan .................................................299

Yttrande från arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse över förslaget till kyrkohandbok ........169

Åkerlund, Erik: Tankar till Christian Braws Eftertankar (med svar av Braw) .......................752

Reflex

En riktig människa är mångkulturell (Johan Thelin) ........................................................... 52 Att skriva eller inte skriva (Ann Lång) ............................................................................... 84 Bara den som är gripen, kan gripa andra (Berit Simonsson) ................................................116

Med räkenskapsdagen för ögonen (Gunvor Vennberg) .......................................................148

Missionär och visionär (Ann Lång) .....................................................................................240

En riktig människa är gränsöverskridande (Johan Thelin) ...................................................210

Om entreprenörskapets begränsning (Per Dahl) .................................................................272

Tid för passion (Gunvor Vennberg) ....................................................................................304

En villrådig tid (Anna Greek) .............................................................................................335

Vem bryr sig? (Johan Thelin) .............................................................................................371

Är jag odlingsbar? (Ann Lång) ...........................................................................................400

Den upphaussade genderskalan (Per Dahl) ........................................................................435

En dag på våren är en vecka på hösten (Gunvor Vennberg) ...............................................479

Att svära i kyrkan (Johan Thelin) .......................................................................................509

Kungabesök (Markus Leandersson) ....................................................................................536

Äkta vara (Berit Simonsson) ...............................................................................................571

Vad behöver vi för att få ett gott liv? (Ann Lång) ...............................................................603

Lyssna i tystnaden (Per Dahl) .............................................................................................637

SPT REGISTER • 2014 V

Ansvar på liv och död (Gunvor Vennberg) .........................................................................668

Sånt händer (Johan Thelin) ................................................................................................699

Om längtan efter att bli riktigt vältränad (Markus Leandersson) ........................................730

Come for tea! (Anna Greek) ..............................................................................................760

Betraktelse i juletid (Ann Lång) .........................................................................................792

Brev till SPT

»Herren» är inte ett maskulint gudsnamn (Stig Norin) .......................................................117

Äventyrlig människosyn (Yngve Stolpe) .............................................................................118

Om kyrkans politiska engagemang (Tobias Bäckström) ......................................................149

Nattvard och »brödfritt» bröd (Allan Emrén) .....................................................................183

En gotlandsrecension (Bengt Stolt) ....................................................................................273

Material från möten »till kyrklig och personlig förnyelse» 1943–1985 ................................274

Frågan om bröd och vin igen (Allan Emrén) ......................................................................306

Ett nytt bud ger jag er (Jonas Falck) ...................................................................................336

En senprotestantisk myt (Biörn Fjärstedt) ..........................................................................401

Är biskoparnas klimatbrev verkligen »glädjande»? (Gustaf Björck) .....................................605

Bibelord i nytt perspektiv (Birger Sjungargård) ..................................................................638

Om kommunionsprocession (Mikael Isacson) ....................................................................794

Litteratur

Aaltonen, Heli: Fey e Esperanza. Women’s Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952–2009 (Dag Sandahl) ............................................702

Aggedal, Jan-Olof (red): Britt G. Hallqvist – diktare och teolog (Anders Alberius) ............539

Aldén, Ann: Mission i vår tid (Gustaf Björck) ....................................................................151

Andersson, Kent: I skuggan av Rom (Markus Hagberg) ......................................................184

Aurelius, Carl Axel: På helig mark – Pilgrimen i historia och nutid (K-G Fridman) ............762

Axner, Marta: Public Religions in Swedish Media (Gustaf Björck) ..................................... 23 Baatz Kristensen, Flemming: Mødet mellem himmel og jord – På vandring gennem gudstjenesten (Christian Braw) ........................................................................................640

Baylor, Michael G.: The German Reformation and the Peasants’ War: A Brief History with Documents. Bedford/S.t Martin’s, 2012 (Simon O. Pettersson) ................................343

Bengtsson, Ingvar: »Detta öppna brev.» Spiritualitet och regelverk i prästbrev inom Svenska kyrkan (Markus Hagberg) ...................................................................................374

Beskow, Per: Möten och minnen (Biörn Fjärstedt) ..............................................................533

Bonnier, Åke: Resan – ett herdabrev (Karl-Erik Tysk) .........................................................628

Borgehammar, Stephan (red.): Med skilda tungors ljud (Gustaf Björck) .............................309

Broeckhoven, Egied van: Vänskapens sakrament (Björn Fyrlund) .......................................408

Cajdert, Arne: Gratia Dei 1962–2012 (Markus Hagberg) ................................................... 54 Carlquist, Jan: Allt är faktiskt inte Guds fel. Lite har vi oss själva att skylla (Björn Fyrlund) ................................................................................................................377

Cho, Seung-bog: En korean i folkhemmet (Carl Johan Erixon) ..........................................796

Conradi Mattsson, Agneta: Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten, centrum i sin egen släktkrets (Anders Brogren) ................................................................608

Czaika, Otfried: Sveno Jacobi. Boksamlaren, biskopen, teologen. En bok- och kyrkohistorisk studie (Markus Hagberg) ...........................................................................406

VI SPT REGISTER • 2014

Eckerdal, Lars: När fikonträdet skjuter blad (Carl Sjögren) ................................................309

Efraim Syriern: Hymnerna om tron (Marco Aldén) ............................................................576

Ekenberg, Anders, Jonas Holmstrand, Mikael Winninge (red.): 2000 år med Paulus (Biörn Fjärstedt) ...............................................................................................................109

Eldberg, Åke: Det ointagliga tornet (Evelina Johansson) ....................................................211

Fjellander, Eva: Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku (Gustaf Björck) ................282

Fjärstedt, Biörn: Brev om hopp i en uppbruten tid (Magnus Magnusson)........................... 20 Franck, Eskil: Giv mig din son, ditt hjärta (Markus Hagberg) ............................................. 21 Fyrlund, Björn, Markus Hagberg, Sture Hallbjörner (red.): Biskop Bertil undervisar. Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner (Gunilla Gren-Eklund) ..............510

Glynn, Paul: En sång för Nagasaki. Berättelsen om Takashi Nagai, en kristen vetenskapsman som överlevde atombomben (Leif Nordenstorm) ....................................340

Grantén, Eva-Lotta: Utanför paradiset – arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik (Kjell Petersson) ...............................................................................................................405

Gudmundsson, David: Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611–1721 (Markus Hagberg) .........................................................................................438

Gustavsson, Stefan: Skeptikerns guide till Jesus (Magnus Magnusson) ...............................310

Göranzon, Anders: The Prophetic Voice of South African Council of Churches after 1990 (Gustaf Björck) .......................................................................................................246

Hagberg, Johnny (red.): Haquin Spegel – en antologi (Gunilla Gren-Eklund) ....................733

Halldorf, Peter: Den heliga mässan (Marco Aldén) .............................................................735

Hammarström Yvonne m.fl.: Kyrkoherde & kvinna (Inger Lindeskog) ............................... 24 Hedin, Christer: Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa (Marco Aldén) ..........704

Herjulfsdotter, Ritwa: Mariaväxter i folktron (Katriina Fyrlund) ..........................................88

Hyltén-Cavallius, Gunnar: Timmerstockarnas knäppta händer (Christian Braw) ................245

Jenkins, Philip: The next Christendom. The coming of global Christianity (Kjell Petersson) ...............................................................................................................703

Jonsson, Christer m.fl.: Änglar och drakar. En gotländsk kulturskatt (Markus Hagberg) .....142

Karlsson, Lennart: Ecce Homo. Om passionsdramat i svensk medeltidskonst (Markus Hagberg) ............................................................................................................736

Korn, Dan: Kejne, Verkligheten bakom 1950-talets rättsröteaffärer (Markus Hagberg) ...... 55 Kumlien, Mats: Finns det ett kristet synsätt på abort? (Markus Hagberg) ........................... 19 Larsson Heidenblad, David, Vårt eget fel: Moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar (Andreas Wejderstam) ...530

Legenden om Barlaam och Joasaf (Leif Nordenstorm) .......................................................764

Linderyd, Andreas & Carl Henric Svanell (red.): Tro – en politisk kraft (Tobias Bäckström)...........................................................................................................542

Lundgren, Svante: Jesus med judiska ögon (Leif Nordenstorm) .........................................671

Lundmark, Lennart: Tvivlarens guide till Nya testamentet (Bengt Holmberg) ...................372

Lundström, Christina (red.): Amor Meus Crucifixus Est. Pilgrimsikon i vår tid (Katriina Fyrlund) ............................................................................................................572

Långström, Hakon: Inställningar: Predikningar för fastetid och påsktid (Gustaf Björck) .......88

Löwegren, Mikael (red.): Låt er förvandlas – kallad till efterföljelse i hela livet. Årsbok för ignatiansk spiritualitet (Marco Aldén).............................................................376

Malm, Magnus: Kännetecken – att söka Guds närvaro i en kaotisk tid (Marco Aldén) ....... 90 Martling, Carl Henrik: Tjänst i heligt rum (Markus Hagberg) ............................................212

SPT REGISTER • 2014 VII

Masaki, Naomichi: He Alone is Worthy!: The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century (Mikael Isacson) ...........543

Mazzeo, Michele: Den lyssnande Maria (Markus Hagberg) ................................................308

Modéus, Martin: Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten (Mikael Nordin) ...........................................................................................641

Mogren, Mikael: Livets helighet (Jan Svensson) ................................................................. 25 Newman, John Henry: Hjärta tala till hjärta (Marco Aldén) ...............................................184

Nässelquist, Dan: Public Reading and Aural Intensity. An Analysis of the Soundscape in John 1–4 (Biörn Fjärstedt) ................................................................................................538

Perrin, Xavier: Vad du är skön Maria (Markus Hagberg) .................................................... 86 Petersson, Lena: Kärlekens måltid. Arcus förlag, Lund 2013 (Mikael Nordin) ....................342

Philippe, Jacques: Tid för Gud. Vägledning till ett liv i bön (Leif Nordenstorm) ................ 86 Piltz, Anders: Som regnet och snön (Mikael Nordin) .........................................................541

Pleijel Johnsson, Anne-Mette: I min Faders blomstergård (Katriina Fyrlund) .....................672

Pohjanen, Bengt (övers.): Filokalia II (Mikael Nordin) ........................................................278

Potter, Ellis: 3 teorier om allt (Anders Brogren) ..................................................................572

Påven Franciskus: Behåll ert hopp! Predikningar i urval och översättning (Björn Fyrlund) ................................................................................................................119

Påven Franciskus: Jag tar bussen med de andra (Mikael Löwegren) ....................................734

Renöfält Henningsson, Gunilla: Seendets Gud. Verbum, Stockholm 2013 (Gustaf Björck) ................................................................................................................341

Rosenblad, Jan-Gunnar och Gundel Söderholm: Boerna. Hjältarna som blev skurkar (Markus Hagberg) ............................................................................................................705

Sahlberg, Carl-Erik: Predikningar i katedralen (Åke Reinholdsson) ....................................703

Sandgren, Johannes: Symbolon. Om samspelet mellan tro, förnuft och handling (Åke Eldberg) ...................................................................................................................576

Schreiber, Adèle: Den gröne mannen (Markus Hagberg) ....................................................437

Sjungargård, Birger: Livsmässa i folkton (Bengt Holmberg) ................................................670

Svanberg, Jan: Medeltida byggmästare i Norden (Markus Hagberg) ...................................185

Syster Sofie O.P.: Stairway to heaven – en andlig resa (Katriina Fyrlund) ...........................540

Söderblom, Omi: I skuggan av Nathan. Texter av Helge Söderblom (Maria Eckerdal) .......573

Tarkiainen, Kari & Ülle: Provinsen bortom havet (Markus Hagberg) ..................................279

Theliander, Claes (red.): Kyrka och tro på medeltidens Gotland. Gotländskt arkiv 2013. Meddelande från Föreningen Gotlands Fornvänner, Årgång 85, Fornsalens förlag, Visby 2013 (Markus Hagberg) .........................................................................................337

Tóibín, Colm: Marias testamente (Markus Hagberg) ..........................................................438

Walter, Sofie: »Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta.» En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858–1861 (Rune Imberg) ...................112

Veyne, Paul: När världen blev kristen 312–394 (Markus Hagberg) .....................................152

Wikander, Ola: Gud är ett verb. Tankar om Gamla Testamentet och dess idéhistoria (Stig Norin) ......................................................................................................................600

Wärnelid, Martin: En guide till Galaterbrevet (Gabriel Bengtsson) ....................................736

Ågren, Henrik: Erik den helige – landsfader eller beläte? (Markus Hagberg) ......................277

Åhman, Bertil: Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Uppsala universitet, Uppsala 2014 (Gustaf Björck) ..........................................................338

Åkerman, Susanna; Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist (Markus Hagberg) .........280

VIII SPT REGISTER • 2014

Pressklipp & Noterat

Handboksförslagets musikaliska begränsningar (Jonas Lundblad) ....................................... 57 Per Beskows pris till Jayne Svenungsson .............................................................................154

Skojigare gudstjänst? Varför då? (Lars B. Stenström) ..........................................................154

Inga enkönade vigslar i engelska kyrkan ..............................................................................181

Byråkratifundamentalism ...................................................................................................182

Uttalande av biskopsrådet inom Forward in Faith ..............................................................242

Dags att vakna upp ur majoritetssömnen ...........................................................................242

Stiftshistoriskt symposium i tusenårigt stift (Anders Brogren) ............................................275

Ska strukturutredningen utvärderas? (Lars B. Stenström) ...................................................275

Kommentarer om Uppdrag granskning och »bögbotarna» ...................................................402

Anglikanska kyrkan i England öppnar för kvinnliga biskopar ..............................................513

Uttalande från EFS .............................................................................................................544

Formerna för fridshälsningen i mässan stramas upp ............................................................545

Ny masterutbildning i teologi startar i höst på Församlingsfakulteten i Göteborg ..............577

Klokt om klockringning (Peter Lundborg) ..........................................................................607

Audiatur et altera pars – om obehörigförklaringen i Göteborg ...........................................634

Illusionen om den opolitiska kyrkan (Lars B. Stenström) ....................................................639

Satsning på att engagera konfirmandföräldrar .....................................................................669

Biskop Koskinen ordförande för insamlingen till »Guds hus» i Fisksätra .............................669

Moskéinsamlingen framåt...................................................................................................701

Eva Spångbergs produktion behöver dokumenteras ...........................................................702

Gradualism – ett viktigt begrepp för familjesynoden ..........................................................731

Religionsfriheten alltmer trängd i världen ..........................................................................732

Barnfientlighet ..................................................................................................................765

Klart besked från ärkebiskopen (Olof Edsinger) .................................................................795

Dokumentation

Nacka kyrkofullmäktiges beslut att stödja moskébygge ......................................................243

Veckans citat

Om alltet som Guds lyra (Henrik Tobin) ........................................................................... 2 Bibeltroende församlingar går framåt (Per Ewert) .............................................................. 34 Vad handlar kyrkovalet om? (Maria Ludvigsson) ................................................................ 34 Tankekonstruktioner (Martin Lembke) .............................................................................. 34 Reformation – deformation (Anders Gerdmar) .................................................................. 66 Inkvisitorisk debatt (Anna Dahlberg) ................................................................................. 66 Om den långlivade kyrkan (Carl Rudbeck) ........................................................................ 98 Kanske något att lära även i Svenska kyrkan (Kay Glans) ................................................... 98 Ja, som sagt… (Patrik Pettersson) ....................................................................................... 98 Decentraliseringens baksidor (Elisabeth Sandlund) ............................................................130

Ett sätt att hantera det onda (Patrik Hagman) ....................................................................130

Plågor (C.S.Lewis) ..............................................................................................................130

Gud är mindre (Mikael Hirsch) .........................................................................................162

Målet för kyrkans verksamhet (Patrik Hagman) .................................................................162

SPT REGISTER • 2014 IX

Kyrkan som själens Coca-Cola (Rowan Williams) ..............................................................162

Prästfrun Dane Calthrop (Agatha Christie) .......................................................................194

Har de glömt att det är söndag? (Ania Monahof) ...............................................................194

Med anledning av konversion (Joel Halldorf) .....................................................................226

Fredrika Bremer mer katolsk (Peter Halldorf) ....................................................................226

Avd. ny och egen teologi (Fredrik Modeus) ........................................................................226

Döden och prästerna (Anders Mathlein) ............................................................................226

Mat för vuxen tro i gudstjänsten (Lars B. Stenström) .........................................................258

En kyrka där bara en uppfattning är tillåten (Elisabeth Sandlund) .....................................290

Återkommande motsägelser (Eli Göndör) ..........................................................................322

Vi är alla syndare (Ann Heberlein) .....................................................................................322

Den kristna tron går att kommunicera (Anders Piltz) ........................................................354

Majoritetens rätt att bestämma (Lars B. Stenström) ...........................................................354

Dödsbringande ekonomiskt system (Påven Franciskus) ......................................................386

Världens mest sekulariserade kyrka (Carolina Johansson) ..................................................386

Jesus är vägen (Carl-Henric Jaktlund) ................................................................................418

Biskoparnas prioritering (Bengt-Olof Dike) .......................................................................418

Ängslig centralnivå (Patrik Hagman) ..................................................................................450

Politisk trofé (Ulrika Carlström Nordkvist) ........................................................................450

Nu vet vi vad kyrkan ska göra (Antje Jackelén) ..................................................................490

Kärleken till kyrkan kräver ett kritiskt förhållningssätt (Lars B. Stenström) ........................490

Skönt att Länsstyrelsen finns! (Barometern) .......................................................................522

Kyrkan är politisk (Lars B. Stenström) ................................................................................522

Nya insikter om tron från Burlöv (Kyrkokansliet)...............................................................554

Varför ringer dom? (Bengt Malmgren) ...............................................................................554

Rädsla inför framtiden (Dag Sandahl) ................................................................................618

Främlingen klappar på vår port (Alf Svensson) ..................................................................618

Försoningskommission i kyrkan (Anna Sofia Bonde) ..........................................................650

Om kritiken mot Handboksförslaget (Sofia Lilly Jönsson) .................................................682

Inte bättre förr (Anders Arborelius) ...................................................................................714

Konfirmation på Södermalm (Carolina Johansson) ............................................................714

Statsminister Löfven oroad ((Torbjörn Lindahl) .................................................................746

Dag Sandahls flyktingmotion i kyrkomötet (Sofia Lilly Jönsson) ........................................746

Reformationsjubileet (Lars B. Stenström) ...........................................................................778

För predikan

Tredje årgångens läsningar

Första söndagen efter Trettondedagen (Leif Norrgård) ....................................................... 26 Andra söndagen efter Trettondedagen (Gunnar Blidö) ....................................................... 29 Tredje söndagen efter Trettondedagen (Alve Svensson) ...................................................... 58 Kyndelsmässodagen (Henrik Lindeskog) ............................................................................ 60 Femte söndagen efter Trettondedagen (Bertil Göranzon) ................................................... 91 Septuagesima (Tord Nordblom) ......................................................................................... 93 Sexagesima (Karl-Henrik Wallerstein) ................................................................................120

Fastlagssöndagen (Gunnar Weman) ...................................................................................122

X SPT REGISTER • 2014

Askonsdagen (Niclas Larsson) ............................................................................................124

Första söndagen i fastan (Göran Simonsson) ......................................................................155

Andra söndagen i fastan (Roland Kristensson) ....................................................................157

Jungfru Marie bebådelsedag (Göran Gerdås) .....................................................................187

Midfastosöndagen (Dan Sarkar) .........................................................................................188

Femte söndagen i fastan (Thomas Holmström) ..................................................................214

Palmsöndagen (Martin Jonsson) .........................................................................................216

Skärtorsdagen (Dag Sandahl) .............................................................................................218

Långfredagen (Torbjörn Lindahl) .......................................................................................220

Påsknatten och Påskdagen (Göran Landgren) .....................................................................247

Annandag påsk (Berth Löndahl) ........................................................................................249

2 i påsktiden (Mattias Fjellander) .......................................................................................252

3 i påsktiden (Hans Hansson) .............................................................................................283

4 i påsktiden (Pär-Magnus Möller) .....................................................................................285

5 i påsktiden (Johan Kalin) .................................................................................................312

Bönsöndagen (Markus Klefbeck) ........................................................................................314

Kristi himmelsfärds dag (Fredrik Sidenvall) ........................................................................316

Söndagen före Pingst (Martin Lennartsson) ........................................................................345

Pingstdagen (Hans Lindholm) ............................................................................................347

Annandag Pingst (Kjell Petersson) ......................................................................................349

Heliga Trefaldighets dag (Ulf Jonsson) ................................................................................378

Midsommardagen (Rolf Pettersson) ...................................................................................380

Den helige Johannes döparens dag (Markus Leandersson) .................................................382

Andra söndagen efter Trefaldighet (Henrik Lindeskog) ......................................................410

Tredje söndagen efter Trefaldighet (Yngve Kalin) ...............................................................412

Fjärde söndagen efter Trefaldighet (Marco Aldén) ..............................................................440

Apostladagen (Biörn Fjärstedt) ...........................................................................................442

Sjätte söndagen efter Trefaldighet (Carl Magnus Adrian) ...................................................444

Kristi förklarings dag (Bo Johanneryd) ...............................................................................480

Åttonde söndagen efter Trefaldighet (Dag Sandahl) ...........................................................482

Nionde söndagen efter Trefaldighet (Luca Cesarini) ...........................................................484

Tionde söndagen efter Trefaldighet (Owe Johansson) ........................................................514

Elfte söndagen efter Trefaldighet (Björn Fyrlund)...............................................................516

Tolfte söndagen efter Trefaldighet (Bertil Göranzon) .........................................................546

Trettonde söndagen efter Trefaldighet (Mikael Löwegren) .................................................548

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet (Jonas Lockman-Lundgren) ....................................578

Femtonde söndagen efter Trefaldighet (Ove Lundin) .........................................................580

Den helige Mikaels dag (Niklas Adell) ...............................................................................609

Tacksägelsedagen (Bo Johanneryd) .....................................................................................611

Artonde söndagen efter Trefaldighet (Karl-Erik Tysk) ........................................................642

Nittonde söndagen efter Trefaldighet (Anders Reinholdsson) .............................................644

Alla helgons dag (Gunnar Weman) ....................................................................................673

Söndagen efter Alla helgons dag (Roland Kristensson) .......................................................675

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet (Per-Erik Aronsson) ..............................................677

Söndagen före Domssöndagen (Gunnar Blidö) ..................................................................707

Domssöndagen (Niclas Larsson).........................................................................................709

SPT REGISTER • 2014 XI

Första årgångens läsningar:

Första söndagen i advent (Tord Nordblom) ........................................................................738

Andra söndagen i advent (Dan Sarkar) ...............................................................................740

Tredje söndagen i advent (Hans-Olof Hansson) .................................................................766

Fjärde söndagen i advent (Peter Bexell) ..............................................................................768

Juldagen (Kjell Petersson) ..................................................................................................771

Annandag Jul (Göran Simonsson) ......................................................................................773

Söndagen efter Jul (Thomas Holmström) ..........................................................................798

Nyårsdagen (Anders Brogren) ............................................................................................800

Söndagen efter Nyår (Mikael Isacson) ................................................................................802

Trettondedag jul (Biörn Fjärstedt) ......................................................................................804

Ingresser och psalmförslag

Kyrkoåret 2013–2014: Kjell Petersson resp. Lars-Gunnar Ottestig Kyrkoåret 2014–2015: Kjell Petersson och Lennart Ericsson

Redaktionellt

Ny redaktionsmedlem ........................................................................................................ 2 Redaktörsskifte ..................................................................................................................778

Akademiska nyheter

Sökande till professuren i kyrkohistoria i Uppsala .............................................................. 96 Thomas Arentzen disputerar ..............................................................................................160

Dan Nässelqvist disputerar .................................................................................................352

Oloph Bexell pensioneras, Martin Lönnebo jubeldoktor ....................................................447

Jakob Trônet disputerar ......................................................................................................615

Gustaf Björck disputerar ....................................................................................................615

Gunnar A. Edwardsson försvarar sin lic.-uppsats ................................................................615

Magnus Evertsson disputerar ..............................................................................................648

David Heith-Stade disputerar ............................................................................................776

Varia Adventshälsning från arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse ...............................................761

Tjänster och tillsättningar

Redaktör: Marianne Petersson

SPT:s recensionsavdelning

Ansvarig: Markus Hagberg Kph Trycksaksbolaget AB, 2015