Dagvatten – en allt större utmaning

download report

Transcript Dagvatten – en allt större utmaning

12 · AUGUSTI 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
INSPIRATION
VATTENFÖRSÖRJNING
SKÄRMBASSÄNG
En undersökning gjord av Stockholm
Vatten visar att skärmbassängen är
den lösning som är klart billigast.
FOTO: BRITTA SÖDERBERG
Dagvatten – en allt
större utmaning
■ Fråga: Den regniga
sommaren och alla översvämningar är bara början
på ett växande problem.
I och med klimatförändringarna väntas mängden nederbörd
öka. Hur kan vi ta hand om allt
detta vatten?
■ Svar: Det finns flera olika
metoder för att rena dagvatten.
SÅ LYCKAS VI
VATTENRENING
Dagvatten kallas det regnvatten
som faller på hus, vägar och gator
i staden och som sedan leds bort
med hjälp av brunnar. Tidigare lät
man dagvattnet orenat rinna ut i
närmsta vattendrag, sjö eller hav,
men det är ingen bra lösning.
Skärmbassänger
– Dagvattnet innehåller mycket
föroreningar, berättar Emil Eriksson, expert på dagvattenrening.
Det finns också ett EU-direktiv om
att dagvattnet måste renas.
Större delen av föroreningarna
i dagvattnet kommer från biltrafiken och är bundna till partiklar.
Får vattnet stå stilla sjunker dessa
till botten och sedimenterar.
Därför har många kommuner
valt att rena sitt dagvatten i stora
dammar, där vattnet står ett tag
innan det fortsätter ut i naturen.
Just denna metod används oftas
i glesbygdskommuner där det
finns gott om utrymme. På många
håll är dagvattnet kopplat till
www.solvatten.se
RENT DRICKSVATTEN. Genom att utsätta vattnet för direkt solljus i cirka två
FOTO: DAVID WADSTRÖM
timmar erhålls rent dricksvatten.
DRICKSVATTEN
Långsiktig vattenförsörjning
Rent dricksvatten är ett
problem i fattiga delar av
världen. Haiti blev hårt
drabbat under jordbävningen 2010 och bristen
på rent vatten har medfört att kolerautbrotten
ständigt är närvarande.
I STOCKHOLM används skärmbassängen flitigast.
avloppssystemet och tar vägen
via reningsverket och det finns
också metoder där vattnet renas
med hjälp av filter eller i underjordiska avsättningsmagasin. En
reningsmetod som långsamt vinner i popularitet är skärmbassängslösningen. Här leds dagvattnet med hjälp av ett patenterat
lucksystem genom gångar inne i
själva skärmbassängen. På vägen
sjunker föroreningarna till botten
och sedimenterar.
Teknik på export
– En stor fördel är att skärmbassängen placeras ute i vattnet,
berättar Emil Eriksson. I tätbebyggda områden är marken dyr,
och då vill man inte gärna avsätta stora utrymmen åt vattenrening i dammar. Skärmbassängen
kan också skapa mervärden som
marinor med bryggor eller promenadstråk över vattnet.
Ett tjugotal svenska kommuner
har valt att rena sitt dagvatten i
skärmbassänger och tekniken har
FOTO: BRITTA SÖDERBERG
även gått på export, som längst
ända till Kina. En undersökning
gjord av Stockholm Vatten visar
att skärmbassängen är den lösning som är klart billigast. Jämfört med exempelvis avsättningsmagasin eller dagvattendammar
blir priset bara en bråkdel. Det är
också i Stockholm som skärmbassängen används flitigast. Tekniken utvecklades på 70-talet och
den äldsta skärmbassängen finns i
Haninge och har varit i bruk i över
30 år.
Underhållsfritt
– Det är skönt att vi kan visa att
tekniken faktiskt även håller i
längden, säger Emil Eriksson.
De sedimenterade föroreningarna måste förstås tas om hand,
men det behöver bara göras vart
trettionde år. Däremellan är
anläggningen mer eller mindre
underhållsfri.
Precis hemkommen från Haiti
berättar David Wadström om
projektet ”The Green Haiti Project” som Miljöministeriet,
Hälsoministeriet och Kvinnoministeriet står bakom.
– UV-rening är en vedertagen
metod att rena vatten från mikroorganismer som kan förorsaka
vattenburna sjukdomar som kolera.Genom att utsätta vattnet för
direkt solljus i vårt system i cirka
två timmar erhålls rent dricksvatten.
Solen är gratis
Vattnet genomgår tre barriärer;
filtrering, pastörisering och
UV-sterilisering. Med två viktiga
effekter. En direkt förhindring av
smittospridning av kolera samt
bränslebesparingar då solen utDavid
Wadström
Kommunikatör.
FOTO: OLIVER WADSTRÖM
BENEDIKTA CAVALLIN
nyttjas i stället för att hugga ner
träd för vattenkokning. Haiti har
i dag mindre än två procent kvar
av sin ursprungliga skog vilket
inverkar på vattenförsörjningen.
– För att engagera människorna
är det villkorat till att bidra i ett
trädplanteringsprogram där
varje familj ska ansvara för 20
växande träd.
– Efter att ha testat projektet i
sex månader har vi kunnat konstatera att hälften av energikostnaderna har sparats genom att
rena vattnet via solens naturliga UV-strålning. Detta ger även
människorna ett ekonomiskt
incitament att använda den här
teknologin.
Internationellt stöd
Finansieringen sker bland annat
från ministeriet och den USAstödda organisationen Foundation Seguin som är en tongivande
miljöorganisation i Haiti.
– Det är viktigt att poängtera att detta inte är ett tillfälligt
biståndsprojekt, säger David Wadström. Sedan 2007 används systemen i Kenya, vilket har inneburit
ett helt nytt liv för människorna
där. FN använder systemen i Mali
i södra Afrika med stöd från Svenska Tillväxtverket. Där rapporteras
en minskad bränsleförbrukning
med 60 procent.
MARIE-LOUISE AARÖE
[email protected]
[email protected]
SOLVATTEN Rent och vamt vatten
SOLVATTEN® använder solljus för att inaktivera de mikrobiologiska föroreningar som orsakar vattenburna sjukdomar. Om vädret tillåter kan Solvatten användas 2-3 gånger per dag, i 7-10 år. Bränslekostnaden för varmt vatten halveras.