Naapurisanomat, 3/2014

download report

Transcript Naapurisanomat, 3/2014

Naapurisanomat
Granninfo
3/2014
Neste Oilin lähinaapureille Porvoossa
Till dig som bor i närheten av Borgå raffinaderiet
Porvoon jalostamolla valmistaudutaan tiiviisti kevään 2015 seisokkiin, jolloin monet jo käynnissä olevista
investoinneista otetaan käyttöön. Huoltoseisokki alkaa huhtikuun lopulla, ja siihen liittyvien töiden laajuus
on lyöty lukkoon.
På raffinaderiet i Borgå är förberedelserna inför underhållsstoppet våren 2015 i full gång. Vid underhållsstoppet kommer många av de redan pågående investeringarna att tas i bruk. Underhållsstoppet
börjar i slutet av april och arbetenas omfattning har fastställts.
Suuri osa investoinneista tähtää parempaan toimintavarmuuteen ja pitempään käyntijaksoon, joilla on suora yhteys ja iso
merkitys myös turvallisuuteen ja toiminnan ympäristövaikutuksiin. Osa investoinneista ja töistä on tavanomaista laitteistojen
ja tekniikoiden päivittämistä osin myös ikääntymistä vastaan,
sillä jalostamon käynnistymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi
puoli vuosisataa. Tuoreimmissa prosessiyksiköissä uusinnat
liittyvät useimmiten pienempiin operointia parantaviin töihin.
Kokonaan uusitaan mm. 1970-luvun puolivälissä rakennetut,
raakaöljyn tislausyksikön raakaöljyn kuumennusuunit. Uusien
uunien perustustyöt aloitettiin syksyllä 2013 ja uunien osia
saapuu tontille sataman kautta vuoden loppuun saakka.
Myös monien sähkö- ja muuntamohankkeiden valmistuminen
tähtää seisokkiin 2015. Sähköhankkeiden tavoite on ylläpitää
sähkönjakeluverkko toimintakuntoisena, lisätä sähkötehoa ja
varmistaa sähköjakelua, jolloin myös jalostamon käynti on
häiriöttömämpää.
01190 Box; 06750 Tolkkinen / Tolkis;
06830 Kulloonkylä / Kulloby; 06850 Kulloo / Kullo;
06880 Kärrby; 06950 Emäsalo / Emsalö.
En stor del av investeringarna görs för att förbättra driftsäkerheten och förlänga driftperioden, vilket även har en direkt koppling
till och en stor betydelse för säkerheten och miljöeffekterna av
verksamheten. Vissa investeringar och arbeten utgör sedvanlig
uppgradering av apparatur och teknik som görs delvis på grund
av raffinaderiets ålder; nästa år är det nämligen femtio år sedan
raffinaderiet sattes i drift. På de nyare processenheterna är
förnyelserna ofta mindre arbeten som görs för att förbättra
raffinaderiets drift och funktion.
Bland annat kommer uppvärmningsugnarna för råolja på destilleringsenheten att förnyas helt. De byggdes i mitten av 1970talet. Grundläggningsarbetena för de nya ugnarna inleddes
hösten 2013 och delar till ugnarna levereras till raffinaderiområdet via hamnen fram till slutet av året.
Dessutom är målet för flera el- och transformatorstationsprojekt
att de ska bli klara till underhållsstoppet 2015. Syftet med elprojekten är att upprätthålla eldistributionsnätets funktion, öka
eleffekten och säkerställa eldistributionen, vilket även gör raffinaderiets drift mer störningsfri.
Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin kotitalouksiin.
Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.
Uuden prosessiyksikön, bensiinin isomerointiyksikön, rakentaminen etenee aikataulussaan. Yksikön on määrä olla tuotannossa ensi vuoden aikana.
Bygget av den nya processenheten, isomeringsenheten för
bensin, framskrider planenligt. Tanken är att enheten ska sättas
i drift under 2015.
Uuden vedyntuotantoyksikön maanrakennustyöt käynnistyivät
alkukesästä tuotantolinja neljän naapurissa. Louhintatöitä tontilla tehdään marraskuuhun
saakka, sillä siirrettävänä
on noin 27 500 kuutiota
kiveä.
Mark- och anläggningsarbetena för den nya väteproduktionsenheten inleddes i början av sommaren intill produktionslinje
fyra. På tomten görs sprängningsarbeten fram till november, totalt
ska cirka 27 500 kubik sprängsten
flyttas.
Neste Oil valmistelee
rakennuspaikan yksikölle,
ja rakentaa tarvittavat
yhteydet
jalostamolle,
mutta
Linde
Groupiin
kuuluva AGA investoi ja
rakentaa tuotantoyksikön.
Yksikön on tarkoitus olla
käynnissä 2016 ja sitä
operoi Aga. Neste Oil
ostaa noin 20 prosenttia
Porvoon jalostamolla tarvitsemastaan vedystä
Agalta.
Neste Oil ansvarar för mark- och
anläggningsarbetena inför bygget
av enheten och bygger nödvändiga trafikförbindelser till raffinaderiet, men det är AGA, som
ingår i Linde Group, som investerar och bygger själva produktionsenheten.
Tanken är att enheten ska vara i
drift 2016 och den kommer att
drivas av AGA. Neste Oil köper
cirka 20 procent av det väte som
behövs på raffinaderiet av AGA.
Rakennustyömailla torpataan harmaata
taloutta
Grå ekonomi bekämpas på byggena
Uudella veronumerokäytännöllä haetaan eväitä harmaan talouden ehkäisyyn valtakunnallisesti. Rakennustöiden tilaajilla
on velvoite raportoida verottajalle rakennusurakoista ja niiden
päätoteuttajilla on lisäksi velvoite raportoida kuukausittain tiedot
työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla.
Målet med den nya skattenummerspraxisen är att bekämpa grå
ekonomi på riksomfattande nivå. När det gäller byggarbeten är
uppdragsgivarna skyldiga att rapportera till skattemyndigheten
om byggprojekt, och de som i huvudsak genomför projekten är
därtill skyldiga att varje månad ge uppgifter om de anställda på
byggena.
Käytännössä ilmoitusvelvoite koskee kaikkia rakennustöitä
teettäviä, myös kuntia, yhdistyksiä ja luonnollisia henkilöitä, jos
rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Kuvallinen henkilökortti ja veronumero vaaditaan kaikilta rakennustyömailla työskenteleviltä.
I praktiken gäller anmälningsskyldigheten alla som ger bygguppdrag, även kommuner, föreningar och fysiska personer,
om bygget kräver bygglov. Alla som arbetar på ett bygge måste
ha ett identitetskort med foto och ett skattenummer.
Neste Oilissa on velvoitteiden hoitamiseksi rakennettu massiivinen raportointijärjestelmä, jolla hoidetaan tarvittavat raportoinnit ja dokumentoinnit Neste Oilin rakennustyömaista ja niillä
työskentelevistä henkilöistä. Myös yhtiön oma henkilökunta on
ilmoitettu veronumerorekisteriin keskitetysti.
För att uppfylla sina skyldigheter har Neste Oil skapat ett massivt rapporteringssystem som används för att sköta nödvändig
rapportering och dokumentation om Neste Oils byggarbetsplatser och de personer som jobbar på dem. Även hela bolagets
egen personal har anmälts till skattenummerregistret.
Suomalaiset henkilöt voivat tarkistaa oman henkilökohtaisen
veronumeronsa omasta verokortistaan. Veronumero voidaan
viedä julkiseen veronumerorekisteriin henkilön itsensä tai hänen työnantajansa pyynnöstä. Julkisesta veronumerorekisteristä voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän henkilön etuja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko
henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin.
Finländare kan kontrollera sitt personliga skattenummer på sitt
skattekort. Skattenumret kan införas i det offentliga skattenummerregistret på personens egen eller arbetsgivarens
begäran. I det offentliga skattenummerregistret kan man utifrån
personens för- och efternamn och skattenummer kontrollera
om en person som jobbar på en byggarbetsplats är införd i
skattenummerregistret.
www.nesteoil.fi
Kesätöissä jalostamolla
Sommarjobb på raffinaderiet
Neste Oilin Porvoon toiminnoissa on tänäkin kesänä työskennellyt kaikkiaan noin 200 kesäharjoittelijaa. Kaksiviikkoisilla
Tutustu työelämään ja tienaa -jaksoilla on voitu tarjota myös
noin kolmellekymmenelle 15 - 18 -vuotiaalle nuorelle hyvä
kurkistusikkuna työelämään.
Även denna sommar har totalt cirka 200 sommarpraktikanter
jobbat inom Neste Oils funktioner i Borgå. Genom de två veckor långa praktikperioderna inom ramen för programmet Tutustu
työelämään ja tienaa (Lär känna arbetslivet och tjäna en slant)
har Neste Oil också kunnat ge cirka trettio ungdomar i åldrarna
15 - 18 år en god inblick i arbetslivet.
Josefiina & Veera
Kuka olet ja miten sait kesätyöpaikkasi?
Josefiina Pellinen (kuvassa oikealla) Vanhamoisiosta ja Veera
Keskimäki (kuvassa vasemmalla) Porvoosta laittoivat molemmat kesätyöhakemuksen Neste Oilin nettisivujen kautta.
skannausta, arkistointia ja arkiston siivousta. Molemmat kertovat viihtyneensä ensimmäisessä työpaikassaan. Työmatkatkin
ovat hoituneet hyvin Neste Oilin järjestämillä työmatkakuljetuksilla.
Mikä sinusta tulee isona?
Oletko ollut aikaisemmin jalostamolla töissä?
Molemmille kesätyöpaikka on ensimmäinen.
Mitä kesätyöhösi kuuluu?
Tytöt olivat heinäkuussa kaksiviikkoisella Tutustu työelämään ja
tienaa -pestillä. Työhön sisältyi mm. erilaisten dokumenttien
Vem är du och hur fick du ditt sommarjobb?
Josefiina Pellinen (till höger på bilden) från Gammelgård och
Veera Keskimäki (till vänster) från Borgå lämnade båda in en
sommarjobbsansökan via Neste Oils webbplats.
Har du jobbat på raffinaderiet tidigare?
För båda är sommarjobbet det första.
Vad ingår i ditt sommarjobb?
Flickorna deltog i en två veckor lång Tutustu työelämään ja
tienaa -praktik i juli. I arbetet ingick bland annat skanning och
www.nesteoil.fi
Sekä Josefiina että Veera ovat molemmat menossa yhdeksännelle luokalle syksyllä. Tulevan kouluvuoden aikana pitäisi
päättää, mihin yläasteen jälkeen lähdetään jatkamaan opiskelua. Kummallakaan eivät tulevaisuudensuunnitelmat ole vielä
ihan selvät, mutta Josefiina on ajatellut hakevansa ehkä hoitoalalle. Veeralla on ammatinvalinta vielä pohdinnassa.
arkivering av olika dokument och arkivstädning. Båda berättar
att de trivdes på sin första arbetsplats. Även arbetsresorna gick
smidigt, eftersom Neste Oil ordnade med transporter.
Vad ska du bli när du blir stor?
Både Josefiina och Veera börjar nian i höst. Under det kommande skolåret måste de besluta vad de vill göra efter högstadiet, var de ska fortsätta sina studier. Ingendera har framtidsplanerna helt klara ännu, men Josefiina har eventuellt tänkt
söka sig till vårdsektorn. Veera har ännu inte bestämt vilket
yrke hon ska välja.
Miika
Kuka olet ja miten sait kesätyöpaikkasi?
Vem är du och hur fick du ditt sommarjobb?
Sipoolainen Miika Konttinen sai tietää Kilpilahden teollisuusalueella työskentelevältä äidiltään työpaikkamahdollisuudesta
jalostamon tarvikevarastolla ja laittoi kesätyöhakemuksen vetämään.
Miika Konttinen från Sibbo fick via sin mamma som jobbar på
industriområdet i Sköldvik veta om ett jobb i raffinaderiets materiallager och lämnade in en sommarjobbsansökan.
Varasto oli jo paikkana tuttu, sillä Miika oli ammattikoulun opintoihin kuuluvan kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson
samassa paikassa.
Lagret var bekant för Miika sedan tidigare. Där hade han också
gjort sin en månad långa period av inlärning i arbetet som hör
till yrkesskolstudierna.
Har du jobbat på raffinaderiet tidigare?
Oletko ollut aikaisemmin jalostamolla töissä?
Kesätyöpaikka on Miikan ensimmäinen jalostamolla, ja muutenkin ihan ensimmäinen varsinainen kesätyö.
Sommarjobbet är Miikas första på raffinaderiet, och i övrigt
också det första riktiga sommarjobbet.
Vad ingår i ditt sommarjobb?
Mitä kesätyöhösi kuuluu?
Työhön kuuluu pääasiassa tarvikkeiden luovuttamista varastosta sekä tulevan tavaran hyllyttämistä.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att lämna ut material från
lagret och rada in inkommande material i hyllor.
Vad ska du bli när du blir stor?
Mikä sinusta tulee isona?
Miika aloittaa syksyllä toisen vuoden Porvoon Amistossa yhdistelmäajoneuvon kuljettajan opintolinjalla. "Ajatuksissa on ollut
myös mahdollisuus jatkaa logistiikka-alan opintoja ammattikorkeakoulussa", kertoo sympaattinen Miika.
Miika inleder sitt andra år vid yrkesinstitutet Porvoon Amisto på
studielinjen för kombinationsfordonsförare. ”Jag har också
funderat på möjligheten att fortsätta studierna inom logistikbranschen vid en yrkeshögskola”, säger sympatiske Miika.
Neste Oil on entistä suositumpi
ihannetyönantaja tekniikan alan
opiskelijoille
Teknisen alan opiskelijat arvioivat 2014 Neste Oilin
viidennelle sijalle Universumin tutkimuksessa
ihannetyönantajista.
Tutkimuksen mukaan perinteiset alat kiinnostavat
tekniikan ja luonnontieteiden alan opiskelijoita
edelleen: valmistava teollisuus on kiinnostavin ala
neljännekselle opiskelijoista. Toinen neljännes haluaa
energia-alalle ja opetukseen ja tutkimukseen
suuntautuu viidennes.
Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 teknisen ja
luonnontieteiden alan opiskelijaa. Tekniikan
opiskelijoiden kärkikymmenikköön mahtuu muitakin
kansainvälisiä suomalaisyrityksiä, kuten, Orion,
Fortum, Kemira ja Wärtsilä.
www.nesteoil.fi
Riikka
Kuka olet ja miten sait kesätyöpaikkasi?
Vem är du och hur fick du ditt sommarjobb?
Riikka Määttä on porvoolainen, kuudennen vuoden tekniikan
opiskelija Otaniemestä. "Lukioaikana olin jalostamolla ensimmäisen kerran kesätöissä, mistä sain kipinän lähteä opiskelemaan alaa", kertoo Riikka.
Riikka Määttä kommer från Borgå och är sjätte årets teknikstuderande vid Otnäs. ”Jag sommarjobbade för första gången på
raffinaderiet när jag gick i gymnasiet och blev intresserad av att
satsa på studier i branschen”, säger Riikka.
Oletko ollut aikaisemmin jalostamolla töissä?
Har du jobbat på raffinaderiet tidigare?
Riikalla on menossa jo seitsemäs kesä jalostamolla. Neljä
ensimmäistä kesää hän työskenteli kunnossapidon puolella,
mutta on nyt kahtena kesänä päässyt tekemään oman alansa
töitä.
Det här är den sjunde sommaren som Riikka jobbar på raffinaderiet. De fyra första somrarna jobbade hon inom underhåll,
men de två senaste somrarna har hon fått jobba med uppgifter
i egna branschen.
Mitä kesätyöhösi kuuluu?
Vad ingår i ditt sommarjobb?
Käyttöinsinööriharjoittelijana Riikka lomittaa tuotantolinja kolmen käyttöinsinöörejä ja työhön kuuluu esimerkiksi prosessiyksiköiden koulutusmateriaalien päivitystä. Vaikka pääosa työstä
tehdään toimistossa, kuuluu työpäiviin myös säännöllisesti
käyntejä kentällä.
Som driftingenjörspraktikant är Riikka semestervikarie för driftingenjörerna på produktionslinje tre. Till hennes arbete hör till
exempel att uppdatera utbildningsmaterialet för processenheterna. Även om största delen är kontorsarbete gör hon regelbundet besök ute på fältet.
Mikä sinusta tulee isona?
Vad ska du bli när du blir stor?
"Minusta tulee kemiantekniikan diplomi-insinööri ja jäljellä olisi
vielä vuosi opiskelua sekä diplomityö", kertoo Riikka. Toiveena
olisi päästä tekemään diplomityö nykyiselle työnantajalle.
”Jag kommer att bli diplomingenjör med inriktningen kemisk
teknik. Jag har ett år kvar av studierna och diplomarbetet”,
säger Riikka. Hon hoppas på att kunna göra diplomarbetet för
sin nuvarande arbetsgivare.
Neste Oil drömarbetsgivare för allt fler
teknikstuderande
I Universums undersökning om drömarbetsgivarna 2014
placerade sig Neste Oil på en femteplats i
teknikstuderandenas bedömning.
Undersökningen visar att de traditionella branscherna
alltjämt intresserar studerande inom teknik och
naturvetenskap: tillverkningsindustrin är den mest
attraktiva branschen för en fjärdedel av studerandena.
En fjärdedel vill jobba inom energibranschen och en
femtedel vill söka sig till undervisning och forskning.
Närmare 3 000 studerande inom teknik och
naturvetenskap deltog i undersökningen. Till topp tio i
teknikstuderandenas bedömning hörde också flera andra
internationella finländska företag, till exempel Orion,
Fortum, Kemira och Wärtsilä.
www.nesteoil.fi
Kilpilahdessa vietettiin maailman ympäristöpäivää naapureiden kanssa
Kilpilahdessa vietettiin torstaina 5.6. naapurikutsut Teknologiakeskuksessa. Kutsujen teemana oli samalle päivämäärälle
osunut maailman ympäristöpäivä.
ympäristökysymyksiin ja lapsille oli järjestetty puuhaa jätteidenkierrätyspelien ja piirustelun ääressä. Kerrankin sai piirtää ihan
luvan kanssa seinälle!
Kutsuilla olikin ympäristöaiheista tekemistä ja tutustumista.
Svartbäckin luonnonsuojeluyhdistys järjesti tietovisan, ja palkitsi
lasten, nuorten ja aikuisten visaan osallistuneita tietäjiä luontoaiheisilla kirjoilla. Isäntäyritysten ympäristövastaavat vastailivat
Piha-alueelle houkuttelivat teollisuuspalokunnan kalusto ja
Gasumin maakaasupirssi. Onnistuneeseen iltaan kuului luonnollisesti myös kesäinen noutopöytä vadelmakakkuineen.
www.nesteoil.fi
Perinteisten ilmapallojen sijaan jokainen sai kotiin viemisiksi,
tuurista vaihdellen, arpajaispalkinnon tai ainakin kesäkassin.
Kesäkassissa oli mm. palovammageeliä, mikrokuituliinat ja
kesäistä kuplivaa saippuakuplien muodossa.
Vierailta saamamme palautteen mukaan naapurikutsut ovat
hyvinkin tervetullut alkukesän perinne. Pääsääntöisesti Kilpilahden teollisuusalueen yritysten ympäristötoimintaa pidetään
täysin tai melko luotettavana. Tiedottamisen osalta vastauksissa oli pientä hajontaa, ja erityisesti poikkeamatilanteiden viestintäkäytännöissä oli epäselvyyttä. Avaamme näitä käytäntöjä
takasivulla.
Världsmiljödagen firades med grannarna i Sköldvik
Torsdagen den 5 juni ordnades grannfest vid Teknologicentret i
Sköldvik. Festens tema var världsmiljödagen som inföll på
samma dag.
Gästerna fick delta i aktiviteter kring ämnet och lära sig mer om
miljön. Svartbäckbygdens naturskyddsförening ordnade en
frågesport där deltagarna i klasserna för barn, ungdomar och
vuxna belönades med naturböcker. De miljöansvariga i värdföretagen svarade på frågor om miljön och barnen kunde sysselsätta sig med avfallsåtervinningsspel och rituppgifter. För en
gångs skull var det helt tillåtet att rita på väggen!
Ute på gårdsplanen var intresset stort för industribrandkårens
fordon och Gasums gasbil. Kronan på verket denna lyckade
kväll var sommarbuffén med hallontårta till dessert.
www.nesteoil.fi
I stället för traditionella ballonger fick alla en sommarkasse med
sig hem – och de som hade tur även lotterivinster. Sommarkassen innehöll bland annat brännskadegel, mikrofiberdukar
och somrigt bubbel i form av såpbubblor.
Feedback från deltagarna visar att grannfesten är en mycket
välkommen försommartradition. I regel anses miljöarbetet i
företagen på industriområdet i Sköldvik vara mycket eller ganska tillförlitligt. Feedbacken var inte helt entydig när det gäller
informationsspridningen, och särskilt i fråga om information om
exceptionella situationer fanns det vissa oklarheter. Vi går
närmare in på vår informationspraxis på sista sidan.
Poikkeamatiedottaminen
Pelastuslain mukaan viranomainen vastaa pelastustoiminnan johtamisesta, vaaran varoittamisesta ja tiedottamisesta
suurelle yleisölle.
Vaaratiedotteella varoitetaan ja ohjeistetaan väestöä.
Vaaratiedotteen antaa viranomainen silloin, kun tapahtuma
aiheuttaa hengen- tai terveysvaaran, tai vaaran omaisuuden
merkittävälle tuhoutumiselle tai vaurioitumiselle. Vaaratiedote annetaan Yleisradion kautta, ja se voidaan välittää lisäksi
myös television kautta.
Poikkeamatiedotteiden jakeluun, tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla, pääsee mukaan ottamalla yhteyttä esim.
www.kilpilahti.fi -sivuston kautta tai puhelimitse. Kilpilahden
teollisuusalueen poikkeamatiedotejärjestelmät eivät ole
yhtenäiset ts. halukkuudesta vastaanottaa tiedotteet pitää
ilmoittaa erikseen kullekin yritykselle.
Poikkeamatiedotteen lisäksi käytössä on infopuhelin
puh. 0800 03949 ja www.kilpilahti.fi -sivusto omatoimiseen
tiedonhakuun. Myös vuoropäällikölle voi soittaa, puh. 050
458 2320.
Kilpilahden teollisuuspalokunta vastaa varoittamisesta Kilpilahden teollisuusalueella ja yhtiöt mahdollisesta tilannetta
täsmentävästä tiedottamisesta.
Information om exceptionella situationer
Enligt räddningslagen svarar myndigheten för att leda räddningsverksamhet och för att varna och informera allmänheten
om faror.
Allmänheten varnas och ges anvisningar med hjälp av
varningsmeddelanden.
Myndigheten
utfärdar
ett
varningsmeddelande när det inträffade utgör ett hot mot människors liv eller hälsa eller kan skada eller förstöra egendom i
omfattande utsträckning. Varningsmeddelanden utfärdas via
Rundradion och kan även förmedlas via till exempel TV.
Industribrandkåren i Sköldvik ansvarar för varningarna på industriområdet i Sköldvik och företagen på området för eventuell
preciserande information om det inträffade.
Näin tavoitat meidät
Här är våra kontaktuppgifter:
Om du vill ta emot meddelanden om exceptionella situationer
per textmeddelande och/eller e-post ska du ta kontakt till exempel via webbplatsen www.kilpilahti.fi eller per telefon. På
industriområdet i Sköldvik finns det inget enhetligt system för
meddelanden om exceptionella situationer, utan du måste
meddela att du vill ta emot meddelanden separat till varje
företag.
Utöver meddelandena om exceptionella situationer kan du
använda dig av infotelefonen på tfn 0800 03949 och
webbplatsen www.kilpilahti.fi för att söka information självständigt. Du kan också ringa skiftchefen på tfn 050 458 2320.
Infopuhelin / Infotelefon
0800 03949
www.nesteoil.fi
www.kilpilahti.fi
Jalostamon vuoropäällikkö
Raffinaderiets skiftchef
050 458 2320
Naapuriyhteyshenkilö
Grannkontaktperson
Niko Pihlman, 050 458 3523
[email protected]
Porvoon jalostamolla tehdään säännöllisesti, osana normaalia toimintaa
erilaisia huoltotöitä, jotka saattavat tilapäisesti aiheuttaa lisääntynyttä
soihdutusta, melua ja hajuhaittaa.
På Borgå raffinaderiet görs regelbundet och som del av det normala
arbetet olika underhållsarbeten, som kan tillfälligt förorsaka ökad fackling, buller eller luktolägenheter.
Julkaisija/utgivare: Neste Oil / Abp.
Palaute / Feedback: [email protected]
tai/eller via www.kilpilahti.fi