Utbetalingsanmodning - Fond for utøvende kunstnere

Download Report

Transcript Utbetalingsanmodning - Fond for utøvende kunstnere

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo
Besøk: Kirkegt. 1-3, III etg., Oslo
Tlf.: 22 40 27 60
E-post: [email protected]
Internett: http://www.ffuk.no
Utbetalingsanmodning - Støtte til innspillinger
Sendes inn i 1 eksemplar
Anmodningen sendt av
Navn:
Adresse:
Postnummer og – sted:
Telefon:
E-post:
Anmodningen gjelder
Saks.nr. (se tildelingsbrev):
For innspilling av:
Utbetaling av forskudd - Avsluttet studioperiode
Platen er spilt inn i:
Studionavn:
Adresse:
Utbetaling av restbeløp - Ferdig produkt
Utgivelsesformat: CD
(Sett kryss)
Vinyl
Digitalt
Tidsrom:
(Sett kryss)
(Sett kryss)
Dersom fysisk utgivelse må det sendes inn 4 eksemplarer av det ferdige produktet slik det skal selges i butikk.
Navn på distributør (Må oppgis):
EAN-kode (Må oppgis):
ISRC-kodens 5 første tegn (Må oppgis):
Utbetaling skal skje til
Kontonummer:
Navn på eier av kontonummer:
Er dette en annen enn den som står oppført som søker må fullmakt fra søker legges ved utbetalingsanmodningen.
Sted:
Dato:
Underskrift: