Transcript Untitled

56
FAFO-rapport 1 79
ISBN 82-7422-134-6
FAFO
Postboks 2947 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 22 67 60 00
Faks 22 67 60 22
<. Falch
Hurt/9/fykk. Qsto
566
27770
7868
7891
56611
4561
68890
588
Kapitalmarked og næringsutvikling
Torunn
Kvinge
og Ove Langeland
Regnskapsstatistikk 1983-1992
Små industriforetak
FAFO-rapport 179
© Forskni ngsstif tel sen FAPO 1 995
I SB N 82-7 422- 1 34-6
.. .
O mslag: Anne Lise Stenseth
Sort- hvitt foto: NTB
Trykk: <-Falch Hurtigtrykk, Oslo
FAFO Regnskapsstatistikk
3
Forord
Temaet for denne studien er lønnsomhet og soliditet i små industriforetak. Småforetak antas å ha stor
betydning for vekst, sysselsetting og industriell fornyelse i de fleste industriland. Samtidig hevdes de å ha
problemer med å finansiere nye investeringer på grunn av sviktende inntjening og svak kapitalstruktur.
I undersøkelsen drøftes spørsmål knyttet til kapitalmarked og foretaksfinansiering, og det gis en beskrivelse
av foretakenes finansieringsmønster. I en omfattende empirisk analyse sammenliknes småforetakenes
verdiskaping, lønnsomhet og soliditet med utviklingen i store foretak.
Analysen tar utgangspunkt i teori om finansiering av foretak og beskriver utviklingen på basis av to
empiriske datasett: regnskapsdata for 1000 små industriforetak for perioden 1 983- 1992, og en spørreskjema­
undersøkelse i de samme foretak gjennomført i 1 993. Følgende problemstillinger søkes besvart:
..
..
..
..
H vordan finansierer småforetak seg?
Støter småforetak på spesielle finansieringsproblemer?
H vordan er lønnsomhet og soliditet i småforetak sammenliknet med store foretak?
H vordan er lønnsomhet og soliditet i norske småforetak sammenliknet med svenske småforetak?
FAFOs Regnskapsstatistikk 1983-1992 er en av publikasjonene fra prosjektet « Kapitalmarked og
næringsutvikling», som FAFO utfører for Norges Forskningsråd under programmet om næringspolitikk og
markedsutvikling (Nærings-LOS). Den er et tabellvedlegg til hovedrapporten Smått, men ikke bare godt.
Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak. FAFO-notatet Spørreundersøkelse - Små og mellomstore
industriforetak. Dokumentasjon og resultater følger også som dokumentasjonsvedlegg til hovedrapporten.
I tillegg utdypes finanansieringsspørsmål i FAFO-notatet Finansieringsanalyse av små industriforetak
(publiseres 1 995).
Tre hovedoppgaver er planlagt skrevet innenfor prosjektet i løpet av 1 995: « Finansieringsrnodeller og
eierstruktur. En komparativ studie av England, Tyskland, Sverige og Norge», « Offentlige virkemidler og
næringspolitikk. En komparativ studie av Norge og Sverige» og « Kapital struktur og lønnsomhet i nyetablerte
små industriforetak».
FAFOs Regnskapsstatistikk 1983-1992 omfatter små industriforetak med under 50 sysselsatte. Statistikken
inneholder resultatregnskap, balanse og en del avledede anal ysetall som nøkkeltall og bakgrunnstall. Den
er bygget opp etter mønster av Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk og gir dermed grunnlag for
sammenlikninger av små og store industriforetak over tid og mellom ulike bransjer, eierformer og
størrelsesgrupper. Statistikken gir også holdepunkter for å sammenlikne og vurdere enkeltforetaks
regnskapstall.
Torunn Kvinge har vært ansvarlig for tilrettelegging og analyse av regnskapsdata. J ardar E. Flaa har
medvirket i oppstartingen av prosjektet og deltatt i innsamling og tilrettelegging av data. Lars Henrik
J ohansen har gj ort en betydelig innsats med å utforme tabeller og tilrettelegge manus. Bente Bakken har
vært ansvarlig for endelig ferdigstilling av manus. I arbeidet med å etablere regnskapsdatabasen vil vi
dessuten få takke J onny I versen som har laget dataprogram for registrering av data, og Eva Malkenes, Torun
Krogsvold, Anne Liabø, Tom B . Kristiansen og I nger Sivertsvik, som har punchet data.
4
FAFO Regnskapsstatistikk
Takk også til J o C ranner, Bjørn Bøhler, Anne Gustavsen og Sol Storheil for praktisk tilrettelegging i
arbeidet med i nnsamli ng av data. Endeli g vi l vi ta1<. k e alle likningskontorene rundt i landet, som velvillig
har sendt oss de mange tusen regnskapsskjemaene som i igger til grunn for denne rapporten.
Oslo, februar 1 995
Ove Langeland
(prosjektleder)
Torunn Kvinge
FAFO Regnskapsstatistikk
5
Innhold
Tabellregister
.
. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 6
1.
1.1
1 .2
Formål, omfang og innhold
8
Formål og omfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I nnhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.
Datagrunnlag
3.
3.1
3.2
3 .2 . 1
3 .2.2
3 .2.3
3.3
3 .3 . 1
3. 3 .2
3 .3 .3
3 . 3 .4
.
Begrep og kjennemerker
Foretak og bedrift . . . . . . . . . . . .
Regnskapstall . . . . . . . . . . . . . . .
Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . .
B alanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nøkkeltall o g bakgrunnstall . . . . .
Andre kjennemerker . . . . . . . . . . .
Næringsområde og konkurransetype
Eierform . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sysselsetting . . . . . . . . . . . . . . . .
Landsdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Endringer i statistikken
5.
Noen hovedresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vedlegg
.
1 A-C Alminnelig regnskapsskjema 1 99 1 . . . . . . . . . . . .
A . Personlige foretak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . Aksjeselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . Rettledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 D-F Alminnelig næringsoppgave 1 992 . . . . . . . . . . . .
D. Personlige foretak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Aksjeselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F . Rettledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Brev fra Finansdepartementet til likningskontorene
3
Definisjoner av nøkkeltall og bakgrunnstall . . . . . .
4
Gruppering av landsdeler og konkurransetyper . . .
5
Kjennetegn ved populasjon og utvalg . . . . . . . . . .
6
Frafall og svarprosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Ekstreme verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Samsvar mellom regnskapsposter de enkelte år . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9
.
Tabelldel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
. .
;0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
10
10
10
13
15
16
16
18
19
20
21
36
194
1 94
1 94
198
202
210
210
214
222
234
235
248
249
25 1
258
259
6
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabellre�ister
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nøkkeltall 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall 1 9 83-1 992. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ut,ralgte regnskapstall 19 83-1992. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . .
Nøkkeltall fordelt på eierform, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 990. . . . . . . .
Nøkkeltall fordelt på eierfOlm, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 99 1 . . . . . . . .
Nøkkeltall fordelt på eielform, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 992. . . . . . . .
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen 1 983-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Samlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Ulike landsdeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Ulike næringshovedgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Ulike eierformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e . Ulike sysselsettings grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntekt. 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regn skapstall for foretak i ulike næringshovedgrupper. 1 983-1 992 . . . . . . .
a. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall for foretak i ulike konkurransetyper. 1 983-1 992 . . . . . . . . . .
a . Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall for foretak med ulike eierformer. 1 9 83-1 992 . . . . . . . . . . . .
a. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvalgte regnskapstall for foretak i ulike sysselsettingsgrupper. 1 983-1 992 . . . . . . .
a. Løpende kroner. Gjennomsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nøkkeltall for foretak i ulike eierformer. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nøkkeltall for foretak i ulike sysselsettingsgrupper. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . .
Nøkkeltall for foretak i ulike konkurransetyper. 1 983-1 992, . " , . " ." " " . . " ,
Foretak etter størrelsen p å totalrentabilitet. 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretak etter størrelsen på totalrentabilitet i ulike eierformer, næriongsområder
sysselsettingsgrupper og landsdeler. 1 990-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet. 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet i ulike eierformer, næringsområder
sysselsettingsgrupper og landsdeler. 1 990-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel. 1 983-1 992 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel i ulike eierformer, næringsområder
sysselsettings grupper og landsdeler. 1 990-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
10.
11.
12.
13.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
37
39
43
44
45
46
46
48
54
58
60
64
64
72
76
76
96
1 06
1 06
1 22
130
130
138
1 42
142
1 50
1 54
1 54
1 70
178
179
181
1 82
1 83
1 86
1 87
1 90
191
FAFO Regnskapsstatistikk
Index
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1 4.
15.
1 6.
17 a
1 7b.
I 8a
1 8b.
1 9a
1 9b.
7
of tables
Key figures 1 9 83-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures. 1 983-1 992. Per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Selected accounting figures. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key figures for enterpri ses in different ow ner groups, employment groups,
industry major groups and locations groups. 1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Key figures for enterprises in different ow ner groups, employment groups,
industry major groups and locations groups. 1 99 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Key figures for enterp rises in different ow ner groups, employment groups,
industry major groups and locations groups. 1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Background figures for return on capital. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. All enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Different location groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Different industry major groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Different ow ner groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
e. Different employment groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises i n different operating income groups.
1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises i n different location groups. 1 983- 1 992. "
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises in different industry major groups.
1 983- 1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises in different competetive types.
1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises i n different ow ner groups. 1 983-1 992 . . . ,
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Selected accounting figures for enterprises in different employment groups.
1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Per cent - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key figures for enterprises in different ow ner groups. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . .
Key figures for enterprises i n different employment groups. 1 983-1 992. . . . . . . . . .
Key figures for enterprises in different competetive types. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . .
Enterprises by siz e of return on total assets. 1 983-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enterprises by siz e of return on total assets in different ow ner groups,
employment groups, industry major groups and location groups. 1 990-1 992. . . . . . .
Enterprises by siz e of return on eq uity. 1 983-1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Enterp rises by siz e of return on eq uity in different ow ner groups,
employment groups, industry major groups and location groups. 1 990- 1 992. . . . . . . .
Enterprises by siz e of eq uity ratio. 1 9 83-1 992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enterprises by siz e of eq uity ratio in different ow ner groups,
employment groups, industry major groups and location groups. 1 990-1 992. . . . . . .
. 36
37
. 39
43
44
.
.
.
.
.
45
46
46
48
54
58
. 60
. 64
. 64
. 72
76
. 76
. 96
1 06
106
1 22
130
130
138
142
142
150
154
1 54
1 70
178
1 79
181
1 82
1 83
1 86
1 87
1 90
191
FAFO Regnskapsstatistikk:
8
1
Formål, omfang og innhold
1.1
Formål og omfang
I denne rapporten publiseres regnskapstall for industriforetak med inntil 49 ansatte for perioden
1 983-1 992. Småforetak utgjør en stor del av sam let antall foretak i Norge. Det er dessuten disse
foretakene som oftest framheves å ha betydning for nyskaping av arbeidsplasser.
Rapportens form og innhold er bygget opp på samme måte som Statistisk sentralbyrås regnskaps­
publikasjoner (NOS) slik at det for brukeren skal være lett å sammenlikne tallmateriale for store og små
foretak. Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for perioden 1 9 83-1 990 omfatter industriforetak med
minst 50 sysselsatte. Fra og med 1 99 1 dekker Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk foretak med minst
1 00 sysselsatte.
Store deler av avsnitt 3 og avsnitt 4 nedenfor er tatt direkte fra Norges offisielle statistikk for perioden
.
.
1 9 83-1992. Avsnitt 3 tar for seg definisjoner av sentrale begreper mens avsnitt 4 særlig omhandler
endringer i statistikken over det a ktuelle tidsrommet.
1.2
Innhold
Regnskapsstatistikken omfatter resultatregnskap, balanse, nøkkeltall og bakgrunnstall. Resultatregnskapet
spesifiserer inntekter, kostnader og resultatstørrei ser. B alansen består på den ene siden av eiendeler, og
på den andre siden av gjeld og egenkapital. Nøkkeltallene gir forholdet mellom ulike størrelser i
resultatregnskapet og balansen, og bidrar til å kaste lys over foretakenes lønnsomhet, soliditet og likviditet.
Med bakgrunnstallene gis det en sammenhengende analyse av de faktorene som påvirker lønnsomheten.
Det rapporteres gjennomsnittsstørrelser for alle foretak. I resultatregnskapet rapporteres dessuten sentrale
størrelser (som vareforbruk, lønnskostnader, driftsresultat, finanskostnader ru .v.) som gjennomsnittlige
prosentvise andeler av drifts inntekter. I balansen oppgis omløpsmidler og anleggsmidler som
gjennomsnittlige prosentvise andeler av eiendeler mens kortsiktig, langsiktig gjeld og egenkapital
rapporteres som gjennomsnittlige prosentvise andeler av samlet gjeld og egenkapital. Statistikken gir
grunnlag for s ammenlikninger av foretak over tid, mellom ulike næringsområder, konkurranseformer,
eierformer, landsdeler og størrelsesgrupper.
Resultatene er beskrevet nærmere i Kvinge, T og O. Langeland ( 1995) Smått, men ikke alltid godt.
LØnnsomhet og soliditet i små industriforetak. FAFO-rapport nr 1 78 . Det er mulig å få utført
spesialanalyser på regnskapsmaterialet.
9
FAFO Regnskapsstatistikk
2
Datagrunnlag
Utv alget er trukket ut fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk Sentralbyrå. Statistisk
Sentralbyrå har stått for trekkingen. Nær ingsområder og regioner med relativ t få enheter er
ov errepresentert i utv alget. Populasjonen omfattet i
Utv alget består av
1001 foretak.
1991 16783 industriforetak med inntil 49 ansatte.
Fordi enkelte landsdeler og næringsområde ble ov errepresenterte mens andre ble underrepresenterte v ed
trekking av utv alget, er datamaterialet v ektet. En ov ersikt ov er de v ektene som er brukt det enkelte år
finnes i dokumentasjon til regnskapsfilen.
1983-1990 og i 1992 som i 1991. En del av de foretakene
som v ar registrert i SSBs bedrifts- og foretaksregister pr 1991 v ar imidlertid ikke etablert på et tidligere
tidspunkt og enkelte ble nedlagt dette året, slik at det ikke eksisterer data for 1992. Vi har dermed ikke
regnskapsopplysninger for alle foretak i sv argruppen for alle år og fl est opplysninger for 1991. Totalt ble
det registrert regnskapsopplysninger for 896 foretak, som innebærer enn sv arprosent på 89,5. Det er gjort
nærmere rede for kjennetegn v ed populasjon, utv alg og sv argruppen i v edlegg 5 og 6.
Tabell 1 v iser sv argruppens fordeling p å regnskapsår.
Statistikken omfatter samme foretak i perioden
Tabell 1
\
1983 \1984 \1985 \1986 \1987 \1988 \1989 \1990 \1991 1 1992
Antall foretak
360
406
443
493
557
637
703
792
821
798
Statistikken bygger på opplysninger fra alminnelig næringsoppgav e (resultatregnskap og balanse) og
opplysninger i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå (næringsområde, eierform
31.12.1991. Regnskapsoppgav ene er innhentet direkte fra likningskontorene
etter dispensasjon fra Finansdepartementet, j f v edlegg 2.
og sysselsettingsgruppe) pr.
Næringsoppgav en foreligger i to v arianter, en for personlige foretak (enkeltsmannsforetak, ansv arlige
selskap og kommandittselskap) og en for ikke- personlige foretak (aksjeselskap, andelslag 0.1.). Skjemaene
1A-1F. Det har v ært noen små endringer i skjemaene ov er perioden
1983-1991. Den største endringen korn fra og med 1992 i forbindelse med skattereformen, jf av snitt 4
er gjengitt i henholdsv is v edlegg
nedenfor.
Regnskapsoppgav ene v iste seg å inneholde mange feil, som fortegnsfeil, summeringsfeil og utelatte beløp
i b alansen. Der v i med sikkerhet kunne lokalisere feilen, er dataene rettet opp.
Foretak som har unnlatt å gi eller gitt særlig ufullstendig regnskapsoppgav e er ikke med i statistikken.
Foretak med « ekstreme» v erdier på sentrale størrelser som totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet,
egenkapitalandel og likv iditetsgrad er dessuten holdt utenfor. Det v ises til v edlegg
5, 6 og 7 for nærmere
redegjørelse for definisjon av ekstreme v erdier, trekking av utv alg og utv algets representativ itet.
10
3
FAFO Regnskapsstatistikk
Begrep og kjennemerker
3.1
Foretak og bedrift
Regnskapsoppgavene innhentes for det enkelte foretak. I Standardfor næringsgruppering defineres foretak
som en institusjonell enhet som omfatter all virksomhet drevet av samme eier. Foretaksenheten faller som
regel s ammeq med begrepet firma og er den minste enhet som det er naturlig å legge til grunn ved
regnskapsstatistikk. Et foretak kan f.eks. være et aksjeselskap, et andelslag, et kommandittselskap eller
et ansvarlig selskap. Norsk filial av utenlandsk aksjeselskap regnes som eget foretak.
Et foretak kan omfatte fl ere bedrifter. Bedrift defineres i Standard for næringsgruppering som en lokalt
avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt
næringsgruppe. I vårt utvalg er det stort sett sammenfall mellom foretak og bedrift.
3.2
Regnskapstall
Statistikken gir resu ltatregnskap, balanse og avledede opplysninger om nøkkelt all og bakgru nnstall.
Oppgavene i resultatregnskapet og balanS e bygger på bestemmelser i regnskapslovgivningen og på
innarbeidet regnskapspraksis.
For mer detaljerte opplysninger enn det som er gitt nedenfor, vises det til vedlegg bak i publikasjonen.
3.2.1
Resultatregnskap
Resultatregnskapet omfatter disse hovedgruppene:
•
Driftsinntekter og driftskostnader
•
•
Finansinntekter og finanskostnader
'
Ekstraordinære inntekter og kostnader
ÅrsoppgjørS disposisjoner (I 1 992: Skattekostnad)
•
Årsoverskudd
•
H ovedgruppene for skattekostnad er innarbeidet i statistikken for 1 992 og erstatter den tidligere
hovedgruppen for årsoppgjørsdis posisjoner.
Grunnlaget for oppgavene er realiserte inntekter i regnskapsåret og tilhørende historisk registrerte
kostnader (periodiserte utgifter) . Differansen mellom inntektene og kostnadene i de enkelte hovedgruppene
gir de tilhørende resultatstørrei ser. I tillegg registreres resultat før ekstraordinære poster og resultat før
årsoppgjørsdisposisjoner (skattekostnad). Årsoverskuddet tilsvarer resultatet etter årsoppgjør sdisposisjoner
(skattekostnad) .
FAFO Regnskapsstatistikk
11
Driftsinntekter og driftskostnader
Som driftsinntekter og driftskostnader regnes ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle.
Driftsinntektene omfatter salgsinntekter, provisjonsinntekter, leieinntekter, aktiverte egne investerings­
arbeid, løpende offentlige driftstilskudd (f.eks. subsidier, frakttilskudd og produksjonsstøtte til aviser) og
andre inntekter knyttet til driften. Det er medregnet poster knyttet til så vel foretakets hovedvirksomhet
som dets bivirksomheter. I driftsinntektene er medregnet salgsinntektsreduksjoner for frakter, mens rabatter
og returer er trukket fra. Det er videre gjort fradrag for medverdiavgift og (i egen post på inntektssiden)
spesielle offentlige avgifter knyttet til salget (bl.a. for omsetning av tobakk, øl, mineralvann, sjokolade,
kosmetikk, bensin, råolje og naturgass). I nterne leveranser mellom foretakets avdelinger er ikke med.
Driftskostnader omfatter vareforbruk, lønnskostnader (lønninger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og
indirekte p ersonalkostnader), ordinære av- og nedskrivninger og andre kostnader knyttet til salg,
produksjon og administrasjon (leiekostnader, diverse tjenesteinnsats, utgiftsførte investeringer, tap på
fordringer m.m. ) . Driftskostnadene er først fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift. I vareforbruket
er inkludert toll, innkjøpsavgifter og kostnader til fremmed inntransport, mens returer og rabatter er trukket
fra. Lønnskostnadene er registrert før fradrag for de ansattes skatter og trygdeavgifter. H er er det også
medregnet godtgjørelser til medlemmer av styre, representantskap og bedriftsforsamling. De ordinære
avskrivningene gjelder planmessige avskrivninger på anleggsmidler (varige driftsmidler, immaterielle
eiendeler o.l.) som forringes pga. slit, alder eller liknende årsak.
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og f inanskostnader er ordinære inntekter og kostnader knyttet til pengeplasseringer,
verdipapirer, fordringer og gjeld. Finansinntektene omfatter bl.a. utdeling på aksjer og andeler,
renteinntekter, kursgevinst på valutaposter (agio) og salgsgevinster på kortsiktige investeringer i
verdipapirer (omløpsmidler). Finanskostnadene dekker renter og andre lånekostnader, kurstap på
valutaposter (disagio), tap ved salg av kortsiktige verdipapirer, kostnader ved factoring m.m. . I
finanskostnadene er ikke medregnet tap på fordringer som registreres som driftskostnad.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Ekstraordinære inntekter og kostnader gjelder vesentlig poster som er uvanlige for virksomheten og som
ikke opptrer regelmessig. Dette kan bl.a. være gevinst (tap) ved salg av anleggsmidler (varige driftsmidler,
aksjer o.l.), enkeltstående offentlige tilskudd (f.eks. investeringstilskudd og særskilt driftstøtte til
enkeltbedrifter), gjeldsettergivelse og regnskapsmessige nedskrivninger på anleggsmidler som er verdsatt
for høyt i balansen. Slike poster kan imidlertid delvis også være å oppfatte som ordinære for
virksomheten.
Årsoppgjørsdisposisjoner (1983-1991)
Under årsoppgjørsdisposisjoner inngår bl. annet regnskapsmessige oppskrivinger på anleggsmidler som er
undervurdert i balansen, anvendelse av oppskrivingsbeløp til forhøyelse av aksjekapital og overføringer
av slike beløp til og fra oppskrivingsfond. Nevnte fondsbevegelser korrigerer den bokførte egenkapitalen.
Overføringer til og fra gruppen Betinget skattefrie avsetninger i balansen er tilordnet årsoppgjørs­
disposisjoner. Dette er ikke inntekter og kostnader i vanlig forstand, men disposisjoner som normalt
12
FAFO Regnskapsstatistikk
benyttes til å oppnå endelig skattefritak på deler av avsetningene. Tilbakeførte avsetninger framgår fullt
ut i regnskapet, også for eventuell skattefri del.
Posten for de ekstraordinære skattemessige av- og nedskrivningene omfattet den delen av skatte­
avskri vni ngene som ikke er r egistr ert som ordinær e avskrivni nge r i gruppen for dr iftskostnader. Posten
kan
f.eks.
omfatte
andel
av
skattemessig
saldoavskriving og
nedskriving
mot
salgsgevinst,
distriktsutbyggingsfond o.l. Disse skattemessige meravskrivningene er (fra 1 987) i regelen overført til
anleggsreserv� under gruppen Betinget skattefrie avsetninger, men kan ikke i noen tilfelle fratrekkes
direkte i anleggsmiddelverdiene. Dersom skatteavskrivningene er mindre enn de ordinære avskrivningene,
framgår differansen som negativ ekstraordinær skatteavskrivning (skattemessig mindreavskrivning). I slike
situasjoner er anleggsreserven redusert.
Blant årsoppgjørsdisposisjonene er også medregnet skatt på inntekt og formue for aksjeselskap og andre
ikke-personlige foretak. Dette er den skatten foretaket regnet med ville bli utliknet for regnskapsåret,
korrigert for eventuelt avvik mellom beregnet og utliknet skatt året før. Skatten forfaller normalt til
betaling året etter regnskapsåret.
For personlige foretak er ikke skatten registrert som årsoppgjørsdisposi sjon, men inngår sammen med
utbytte under dispo neringen av årsoverskuddet.
Skattekostnad (fra og med 1992)
Skattekostnadene representerer skatt knyttet til det regnskapsmessige re sultatet, og består av betalbar skatt
(medregnet forventede refusjonskrav fra eiere) og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden oppgis for
aksjeselskap og andre ikke- personlige foretak. For personlige foretak, som ikke er egne skattesubjekter,
registreres ikke skattebeløp med unntak for forventede refusjonskrav i deltagerliknede selskap (ansvarlige
selskap, kommandittselskap o.l.).
Den betalbare skatten er den skatten som forventes å bli utliknet på årets skattepliktige inntekt og formue,
korrigert for eventuelt avvik mellom beregnet og utliknet skatt året før. Skatten forfaller normalt til
betaling året etter regnskapsåret.
Forventet refusjonskrav fra eiere gjelder skatt på personinntekt fastsatt for de aktive eierne i foretaket.
Posten er bare aktuell for de foretakene som kommer inn under delingsreglene i skatteloven. Eiere som
blir liknet for personinntekt fra et foretak kan kreve skatten på denne inntekten refundert fra foretaket.
Endring i utsatt skatt gjelder skatt knyttet til midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og
skattemessig peri odiseri ng av inntekter og kostnader. Skatten beregnes med utgangspunkt i netto endring
i de balanseførte poster for utsatt skatt og skattefordel fra inngangen til utgangen av året. Utsatt skatt
knyttet til eventuell oppskrivning av anleggsmi dler er imi dlertid fratrukket i oppskrivningsbeløpet og
inngår ikke i posten for skattekostnad. Utsatt skatt knyttet til oppkjøp, fusjon o.l. føres heller ikke her,
men balanseføres direkte. Postene for forventede refusjonskrav og utsatt skatt er innarbeidet i regnskapene
fra 1 992.
FAFO Regnskapsstatistikk
13
Disponering av årsoverskudd
H er vises det hvordan årsoverskudd disponeres (underskudd dekkes opp) med utbytte til eierne og
overføringer til og fra egenkapitalen.
Som utbytte i personlige foretak regnes uttak over privatkonto og skatter. I utbyttebegrepet inngår også
overføringer fra norsk filial av utenlandsk aksjeselskap t il selskapets hovedkontor. Avsetning til utbytte .
blir ført som kortsiktig gjeld i balansen.
3.2.2
Balanse
B alansen er inndelt i følgende hovedgrupper:
•
Eiendeler
Omløpsmidler
Anleggsmidler
•
Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
B etinget skattefrie avsetninger ( 1 983- 1 99 1 )
Egenkapital
I statistikken t.o.m. 1 99 1 er det under Gjeld og egenkapital med en hovedgruppe for betinget skattefrie
avsetninger. Fra 1 992 er de tidligere avsetningene i hovedsak fordelt på egenkapital og utsatt skatt
(langsiktig gjeld).
Omløpsmidler
Som omløpsmidler er regnet eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Her inngår
betalingsmidler og
kortsiktige plasseringer (kontanter, bankinnskudd,
aksjer,
obligasjoner 0.1.),
kundefordringer og andre kortsiktige fordringer og var elager. Fordringer er omløpsmidler hvis det er avtai t
eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp.
OmlØpsmidlene kan ifølge regnskapsbestemmelsene ikke verdsette høyere enn til historisk anskaffelseskost
(tilvirkningskost) og ikke høyere enn til virkelig verdi. Omløpsmidlene skal altså nedskrives for verdifall,
men kan ikke skrives opp for verdiøkning. Et avvik fra denne regelen gjelder foretak som i vesentlig grad
produserer varer på bestilling og med lang tilvirkningstid. Disse kan til anskaffelskostnadene legge
forventet fortjeneste på det utførte arbeidet.
Anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. H er inngår varige
driftsmidler (transportmidler, maskiner og utstyr, bygninger og grunnareal), immaterielle eiendeler
(patenter, goodw ill og aktiverte kostnader) og langsiktige fordringer og plasseringer (aksjer, andeler,
obligasjoner o.l.). Fordringer regnes normalt som anleggsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal
tilbakebetales senere enn ett år etter utgangen av regnskapsåret. Fra 1 992 er som anleggsmiddel også
,.
14
FAFO Regnskapsst atistikk
regnet utsatt skattefordel som representerer en påregnelig reduksjon i fremtidig betalbar skatt. Utsatt
skattefordel vil ofte være utliknet mot utsaii skaU, og kan ikke oppføre s me d høye re bel øp enn dette i
balansen.
Anleggsmidlene registreres i u tgangsp unktet til histor isk an skaffelsesko st frat rukket ordin ære regnskaps­
messige avskrivninger for eiendeler som forringes pga. slit, alder e.l. Verdiene er i noen grad j ustert for
ekstraordinære opp- og nedskrivninger i samsvar med bestemmelser i regnskapslovgivningen for å tilpasse
de bokførte verdiene bedre til de reelle.
Kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld
Som kortsiktig gjeld regnes gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utløp. Dette
omfatter bl.a. leverandørgjeld og andre løpende forpliktelser og avsetninger knyttet til driften (skyldige
og påløpte betalbare skatter og avgifter, lønninger, renter og
andre ikke betalte kostnader,
garanti avsetninger m.m.) . H er medregnes også avsetning til ak sjeutbytte. I den kortsiktige gjelden inngår
videre kassakreditt og annen kortsiktig lånegjeld.
Langsiktig gjeld er gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp. H er medregnes bl.a.
ihendehaveobli gasjonslån, pantelån og ansvarli g lånekapit al. Også kapitaliser te p ensjonsforpliktelser er
med så sant disse er ført som gjeld i balansen.
Som langsiktig gjeld er også regnet utsatt skatt (fra 1 992). Utsatt skatt gjelder skatteforpliktelser som vil
føre til økt betalbar skatt i fremtiden. Forpliktelsene er knyttet til midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdsetting av eiendeler og gjeld (herunder skattemessige avsetninger).
Utsatt skatt vil ofte være nettoført etter fradrag for utsatt skattefordel.
Betinget skattefrie avsetninger
De betinget skattefrie avsetningene representerer til og med 1 9 9 1 ubeskattede reserver og er delvis
egenkapital og delvis gjeld. Gruppen omfatter distriktsutbyggingsfond, konsolideringsfond, avsatte
salgsgevinster på anleggsmidler, kontraktavskrivninger vedrørende anskaffelse av varige driftsmidler,
nedskrivninger på kontrakter om varekjøp, lagerreserver, anleggsreserver og visse andre avsetninger.
Distriktsutbyggingsfondet har vært øremerket til investeringsformål i Nord-Norge, Namdalen eller
bestemte utbyggingsområder. Konsolideringsfondet har ikke vært knyttet til bestemt bruk og midlene ble
ikke beskattet så lenge de var i selskapet. Avsatte salgsgevinster er ført sammen med negativ saldo på
avskrivbare driftsmidler. Kontraktavskriving gj aldt driftsmidler som ikke var levert. Ved levering ble
avsetningen tilbakeført og benyttet til skattemessig nedskrivning på driftsmidlet.
Nedskrivingen på varekontrakter er knyttet til prisfall på varene etter kontraktens avslutning. Det er også
tatt hensyn til påviselig risiko for prisfall.
Lagerreserven tilsvarer differansen mellom den høyeste verdien varelageret kunne oppføres til ifølge
regnskapslovgivningen (anskaffelsesverdi redusert for eventuelt verdifall) og den bokførte verdien.
Anleggsreserven består av akkumulerte skattemessige meravskrivninger.
FAFO Regnskapsstatistikk
15
Endringene i de betinget skattefrie avsetningene er i resultatregnskapet vanligvis forklart som årsoppgjørs­
disposisjoner. Også fusjoner/ fisjoner kan medføre endringer i postene.
Egenkapital
Egenkapitalen framkommer som verdien av eiendelene fratrukket gjeld (og t.o.m. 1 99 1 fratrukket betinget
skattefrie avsetninger). Egenkapitalen består av aksjekapital o.l., reservefond, tilbakeføringsfond,
oppskrivningsfond og fri egenkapital. Tilbakeføringsfond er bare oppgitt for aksjeselskap, og representerer
et tidsbegrenset bundet fond etablert som følge av skattereformen 199 1/ 1 992. For andelslag er
andelskapitalen fra 1 992 klassifisert sammen med reservefond, mens den tidligere ble registrert i samme
gruppe som aksjekapital. I norske filialer av utenlandske aksjeselskap er hele egenkapitalen ført som fri
egenkapital med unntak for eventuelt oppskrivningsfond. Endringene i egenkapitalen forklares delvis i
resultatregnskapet ved overskuddsdisponering og delvis ved eksterne transaksjoner (f.eks. ved kapital­
utvidelse og fusjoner).
3.2.3
Nøkkeltall og bakgrunnstall
Nøkkeltallene gir sammenfattet informasjon om foretakenes lønnsomhet, soliditet og likviditet.
Totalrentabiliteten måler avkastningen på investert totalkapital, mens egenkapitalrentabiliteten viser
avkastningen på egenkapitalen. Egenkapitalandelen gir uttrykk for foretakernes soliditet (dvs. deres evne
til å tåle tilbakeslag og tap), mens likviditets graden gir en pekepinn på deres evne til å betale gjeld. Siden
likviditetsgraden bare måles på balansetidspunktet, gir den begrenset informasjon om den løpende
betalingsdyktighet.
M ed bakgrunnstallene gis det en sammenhengende analyse av de faktorene som påvirker kapital­
avkastningen. Analysen viser hvorledes endringer i egenkapitalrentabilitet bestemmes av endringer i
totalrentabilitet, gjennomsnittelig gjeldsrente (på rentebærende og rentefri gjeld) og gjeldsgrad (som gir
et mål på soliditeten). Videre vises det hvordan endringen i totalrentabilitet kan forklares ved endringer
i driftsmessige og finansielle forhold, bl.a. for driftskapitalrentabilitet og finanskapitalrentabilitet. Til slutt
forklares endringen i driftskapitalrentabilitet delvis ved endringer i driftsresultat (i p rosent av
driftsinntekter) og delvis ved endringer i omløpshastigheter for driftskapital.
S ammenhengen mellom egenkapitalrentabilitet, totalrentabilitet, gjeldsrente og gjeldsgrad viser bl.a. at
egenkapitalrentabiliteten er spesielt følsom for endringer i totalrentabiliteten når gjeldsgraden er høy.
Dersom
totalrentabiliteten
overstiger
gjeldsrenten
vil
gjeldsfinansieringen
bidra
positivt
til
egenkapitalrentabiliteten. J o høyere gjeldsgraden er, jo høyere blir da avkastningen på egenkapitalen. Det
motsatte vil imidlertid være tilfelle hvis totalrentabiliteten faller under gjeldsrenten. H ØY gjeldsgrad vil
i slike tilfelle kunne gi betydelig underskudd for foretaket og føre til kraftig reduksjon i egenkapitalen.
Dette betyr at foretak som har gode utsikter til vedvarende høy inntjening vil ha fordel av en relativt høy
gjeldsfi. nansiering. For foretak med sterke svigninger i inntjeningen vil det derimot være gunstig med mer
egenkapitalfinansiering for å stå bedre rustet i dårlige tider.
B akgrunnen for å skille mellom avkastning på driftskapital og finanskapital er at den finansielle
inntjeningen etter hvert har fått større betydning for foretakenes saml ede resultater. Det byr imidlertid på
·
16
FAFO Regnskapsstatistikk
problemer å skille mellom disse to ty pene av kapital. Regnskapsskjemaet er ikke spesifisert fullt for dette
formål, og deler av kapitalen kan ha en dobbel funksjon ( f.eks. rentegivende bankinnskudd som beny ttes
til betaling av løpende driftsutgifter). Som et tilnærmet uttrykk for finanskapitalen er regnet de eiendelene
som hovedsaklig antas å gi finansiell inntjening. H er inngår bankinnskudd, aksjer og obligasjoner,
fordringer på konsernselskap og diverse l angsiktige fordringer. Også kontanter er medregnet fordi disse
ofte rapporteres under ett med bankinnskudd. De øvrige eiendelene er regnet til driftskapitalen.
Opply sningene om driftsmarginer og omlØpshastigheter gjør det lettere å identifisere de fak torene som
bidrar til endring i driftskapitalens avkastning. En reduksjon i avkastningen kan f.eks. sky ldes en nedgang
i driftsresultatmarginen som følge av en svikt i driftsinntektene eller kanskje en spesielt sterk økning i
lønnskostnadene. En annen forklaring kan være at omløpshastigheten er svekket p.g.a. bety delige
investeringer i varige driftsmidler eller oppby gging av varelager. Forskjeller i størr elser på driftsmarginene
og omløpshastighetene mellom næringsområdene gjenspeiler foruten lønnsomhetsforhold den ulike drifts­
strukturen. For kapitalintensive næringsområder med lav omløpshastighet for driftskapitalen, vil det være
nødvendig med høy resultatinntjening pr. omsatt krone for å oppnå en tilfredsstillende kapitalavkastning.
Nøkkeltallene og bakgrunnstallene er nærmere definert i vedlegg 3 .
3.3
3.3.1
Andre kjennemerker
Næringsområde og konkurransetype
I nndelingen i næringsområder er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN) som by gger
på FNs I nternational Standard C lassification of all Economic Activities (I SIC ) . Foretak som driver
virksomhet i fl ere næringsområder, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til
foretakets samlede bearbeidingsverdi. Grupperingen svarer til situasjonen pr 3 1 . 12. 1 99 1 . Dersom et foretak
har skiftet virksomhet over perioden 1 983- 1 99 1 , framkommer ikke dette i statistikken.
For industri er næringsområdene klassifisert i følgende konkurransetyper:
•
Skjermet industri
•
Konkurranseutsatt industri
I nndelingen by gger hovedsaklig på den gruppering som er beny ttet i nasjonalregnskapet. En liste over de
enkelte næringsområdene med angivelse av deres konkurransety pe er gitt i vedlegg 4.
Tabell 2 viser hvordan mottatte regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike næringsområder for det enkelte
regnskapsår. Bruttotallene svarer til totalt antall r egistrerte skjemaer, mens nettotallene refererer til det
antallet som er brukt i analy sene etter at foret ak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er tatt ut.
17
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 2 Antall foretak fordelt på næringsområder
Antall foretak
Nærings- og
Netto:
nytelsesmidler
Tekstilvarer
Trevarer
Kjemiske
Brutto:
49
57
62
67
75
83
93
1 06
109
1 04
Netto:
22
24
27
28
30
41
45
51
56
51
Brutto:
24
30
29
33
38
49
55
65
65
66
Netto:
45
51
52
56
60
69
78
81
83
80
Brutto:
49
53
58
62
67
77
85
92
95
94
Netto:
28
32
30
36
36
43
49
54
56
49
Brutto:
31
36
34
39
43
50
54
61
65
58
Netto:
25
26
31
36
49
55
61
64
66
62
Brutto:
32
35
40
48
60
66
75
83
77
80
Netto:
26
26
25
23
26
24
28
28
33
32
Brutto:
26
28
27
26
28
27
30
31
37
34
Netto:
75
80
96 105 121 134 148 162 178 160
Brutto:
82
90
108
118
140
160
170
1 95
202
198
Netto:
18
24
25
27
23
27
30
32
33
31
Brutto
19
24
26
30
31
34
38
43
45
42
Netto:
15
18
19
24
22
28
33
36
46
40
Brutto:
17
19
20
25
25
32
35
39
48
45
Netto:
31
33
36
41
47
54
62
76
72
69
Brutto:
31
34
39
45
50
59
68
77
78
77
produkter
Mineralske
produkter
Produksjon
av metall
Verkstedprodukter
I ndustriproduksjon ellers
Treforedling
Grafisk prod.
og forlag
Sum
1983 11984 11985 11986\1987 \1988\1989 \1990 11991 \1992
49 52 61 64 72 74 85 99 106 91
Netto:
Brutto:
334 366 402 440 486 549 619 683 729 665
360
406
443
493
557
637
703
792
821
798
18
3.3.2
FAFO RegnskapsstatistiIc.. k
Eierform
I statistikken er det skilt mellom følgende eierformer:
41
Personlige foretak
•
Aksjeselskap
Som personlige foretak er regnet enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap og kommandittselskap.
I de personlige foretakene er det minst e n eier som hefter med hele sin formue for foretakets forpliktelser.
I aksjeselskapene er aksjekapitalen i utgangspunktet en fast størrelse (som bare kan endres etter bestemte
regler).
Tabell
3 viser hvordan mottatte regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike selskapsformer for det enkelte
regnskapsår. Bruttotallene svarer til totalt antall registrerte skjemaer mens nettotallene refererer til det
antallet som er brukt i analy sene etter at foretak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er selektert
bort.
Tabell 3 Antall foretak fordelt på eierform. 1983-1992
1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992
Antall foretak
Aksjeselskap
Netto:
Brutto:
Personlig
selskap
Netto:
Brutto:
Sum
Netto:
Brutto:
163 174 194 212 244 286 327 376 404 384
165
182
199
220
257
302
342
396
416
394
171 192 208 228 242 263 292 307 325 281
1 95
224
244
273
300
335
361
396
405
404
334 366 402 440 486 549 619 683 729 665
360
406
443
493
557
637
703
792
821
798
19
FAFO Regnskapsstatistikk
3.3.3
Sysselsetting
I statistikken blir det også gitt oppgaver over foretakenes fordeling etter sysselsettingens størr else. Disse
oppgavene bygger på antall sysselsatte pr
Tabell
31.12 1991, og må derfor tolkes med forsiktighet.
4 viser hvordan mottatte regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike sysselsettingsgrupper for det
enkelte regnskapsår. Bruttotallene svarer til totalt antall registrelt e skjemaer mens nettotallene refererer
til det antallet som er brukt i analysene etter at foretak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er tatt
ut.
Tabell 4 Antall foretak fordelt på sysselsetttingsgrupper. Sysselsatte pr. 31. 12 1 991
Antall ansatte
l
2-5
6-10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-49
Sum
Netto:
1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 I 1992
120 128 142 168 177 203 233 258 281 242
Brutto:
138
155
172
204
225
263
Netto:
87
99
111
115
129
142 167
189 200 183
Brutto:
92
1 07
118
124
143
165
182
211
220
210
Netto:
49
54
58
64
76
85
88
94
99
95
Brutto:
51
57
59
68
79
87
90
98
1 00
99
Netto:
23
24
28
29
36
43
48
53
58
54
Brutto:
23
25
29
31
38
44
50
57
59
57
Netto:
17
20
20
18
20
23
25
24
26
29
Brutto:
17
20
20
19
22
24
25
25
29
29
Netto:
14
14
18
19
19
21
23
27
28
27
Brutto:
14
15
19
20
21
22
25
28
28
28
Netto:
18
19
18
19
21
23
26
29
29
25
Brutto:
18
19
19
19
21
23
27
29
29
26
Netto:
6
8
7
8
8
9
9
9
8
10
Brutto
7
8
7
8
8
9
9
9
9
10
Netto:
Brutto:
295
335
347
339
334 366 402 440 486 549 619 683 729 665
360
406
443
493
557
637
703
792
821
798
.'
FAPO Regnskapsstati sti kk
3.3.4
Landsdel
Det rapporteres regnskapsdata for følgende fem landsdeler:
e
Østlandet
e
Agder og Rogaland
<&
Vestlandet
•
Trøndelag
•
Nord Norge
H vilke fylker som omfattes av de ulike landsdelene, framgår av vedlegg
4. Tabell 5 viser hvordan mottatte
regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike landsdeler for det enkelte regnskapsår. Bruttotallene svarer til
totalt antall registrerte skjemaer mens nettotallene refererer til det antallet som er brukt i analysene etter
at foretak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er tatt ut.
Tabell 5 Antall foretak fordelt på landsdel
Antall ansatte
Østlandet
Netto:
Brutto:
AgderlRogaland Netto:
Brutto:
Vestlandet
Netto:
Brutto:
Trøndelag
Netto:
Brutto:
Nord-Norge
Netto:
Brutto:
Sum
1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992
104 104 121 137 143 170 194 214 233 211 /
1 13
125
137
160
1 76
202
223
253
266
257
59 70 70 79 96 111 118 133 136 131
62
75
80
88
1 06
122
131
151
154
1 55
96 106 116 125 136 146 158 169 173 158
1 07
116
126
135
147
164
1 79
191
1 95
1 87
44 52 51 53 58 62 76 88 92 76
47
52
55
58
68
75
83
99
1 02
93
31 34 44 46 53 59 72 78 93 88
31
38
45
52
60
73
85
96
1 02
1 04
Netto:
334 366 402 440 486 549 619 683 729 665
Brutto
360
406
443
493
557
637
703
792
821
798
FAFO Regnskapsstatistikk
21
4 Endringer i statistikken
Statistikken er en del omarbeidet fra 1 98 3- årgangen. Som ledd i omleggingen er det bl.a. foretatt en
endring i behandlin gen av akkumulerte skattemessige avskrivinger (anleggsreserve).
Mens anleggsreserven tidligere ble trukket fra eiendelene i balansen, er den for årene 1 987- 1 9 9 1
fortrinnsvis presentert som egen post under gruppen Betinget skattefrie avsetninger p å gjeld og
egenkapitalsiden.
Statistikken for 1 99 1 er påvirket av endringer i skattelovgivningen, spesielt knyttet til varer og fordringer.
Som overgangsregel i forbindelse med skattereformen ble foretakene gitt adgang til skattefri oppskrivning
av varelager og varekontrakter pr 1 . 1 . 1 9 9 1 fra bokført verdi til virkelig verdi, begrenset oppover til
anskaffelsesverdi. I statistikken innebærer dette at postene for lagerr eserve og nedskriving på
varekontrakter (betinget skattefrie avsetninger) er inntektsført under årsoppgjørsdisposisjoner og medregnet
i årsoverskuddet. Også dokumentert lagerr eserve fratrukket på eiendelssiden i balansen var skattefri. Denne
oppskrivingen vil i statistikken framkomme som redusert vareforbruk eller som ekstraordinær inntekt.
Minst 4/ 5 deler av den skattefrie oppskrivingen er i aksjeselskaper overført til tilbakeføringsfond eller
benyttet til dekning av underskudd. Forøvrig er oppskrivingen disponert fritt til utbytte eller egenkapital­
avsetning. Tilbakeføringsfond er i statistikken presentert sammen med reservefond.
For ytterligere oppskrivning av varelager pr 1. 1 . 1 9 9 1 fra virkelig verdi til anskaffelsesverdi ble foretakene
gitt adgang til å forskyve inntil 4/ 5 deler av inntektsbeløpet til beskatning senere år. Denne delen av
oppskrivningen er i statistikken kostnadsført som årsoppgjørsdisposisjon og overføli til gruppen for andre
betinget skattefrie avsetninger i balansen. Selve oppskrivningsbeløpet kommer til uttrykk som reduksjon
i vareforbruket. Også for tilbakeført nedskrivning på fordringer ved inngangen til året kunne det avsettes
inntil 4/ 5 deler for beskatning senere år. Denne avsetningen er i statistikken ført som årsoppgjørs­
disposisjon på samme måte som avsetningen for varelager. Det tilbakeførte ne dskrivningsbeløpet er ført
negativt i posten for tap på fordringer under driftskostnader. Regnskapsmessige mindreverdier for varer
og fordringer vil i en god del tilfeller være ført utenfor regnskapet og dermed ikke korr igere posten lvi
andre betinget skattefrie avsetninger.
Beløp knyttet til klassifikasjonsfond er behandlet som årsoppgjørsdisposisjonlbetinget skattefri avsetning
i statistikken for 199 1 , mens beløpene tidligere ble ført som driftskostnad/ kortsiktig gjeld. Videre er
adgangen til å foreta avsetning til distriktsutbyggingsfond opphevet med virkning fra 1 99 1 . Det samme
gjelder adgangen til å foreta avskrivning på kontrakter om anskaffelse av varige driftsmidler inngått dette
året. For kontrakter inngått før 1 9 9 1 kunne det fortsatt gjennomføres avskrivninger.
Skjemaet for 1 992 er en god del omarbeidet i forhold til 1 99 1 , vesentlig som følge av endringer i
regnskaps- og skattelovgivningen. I 1 992 er de tidligere postene for betinget skattefrie avsetninger og
reserver i balansen (ubeskattet egenkapital) og de korresponderende avsetninger og tilbakeføringer under
gruppen for årsoppgjørsdisposisjoner i resultatregnskapet tatt ut, og erstattet med poster for utsatt skatt
og skattefordel. Videre er enkelte poster omplassert i regnskapet. Oppskrivinger, tilbakeføringer og
anvendelse av oppskrivingsbeløp er nå spesifisert i samme hovedgruppe som disponering av årsoverskudd,
22
FAFO Regnskapsstatistikk
mens postene tidligere ble behandlet som årsoppgjørsdisposisjoner. H er er også oppgitt konsernbidrag og
aksjonær bidr ag som tidliger e ble klassifi ser t som ekstr aor dinære poster i statistikken.
Salgsinntekter av varer og tjenester er splittet opp i særskilte poster for avgiftspliktig og avgiftsfri
omsetning. D et er spesifisert egen post for tilbakeføringsfond u nder egenkapitalen.
D et tidligere konsolideringsfondet er i sin helhet gruppert som egenkapital pr 1 . 1 . 1 992, og det samme
gjelder normalt 40 prosent av negativ saldo etablert i 1 990 eller tidligere. For aksjeselskaper er disse
beløpene gruppert under tilbakeføringsfond, mens de for øvrige foretak er klassifisert som fri egenkapital.
Av de r esterende avsetningene og reservene er i regelen 72 prosent regnet som fri egenkapital og 28
prosent som utsatt skatt. D enne fordelingen vil imidlertid avhenge av skattesatsen. D et er ikke beregnet
utsatt skatt for ansvarlige selskaper, kommandittselskap o.l. som ikke er selvstendige skattesubjekter. For
disse selskapene er derfor avsetningene og reservene i sin helhet gruppert som fri egenkapital.
23
FAFO Regnskapsstatistikk
5
Noen hovedresultater
Samlet
1983-1992. Det er imidlertid en klar
forskjell mellom tidsrommet 1983-1987 og tidsrommet 1988-1992. I den første femårsbolken er
gj ennomsnittlig driftsresultat som andel av driftsinntekter 13,9 prosent mens tilsvarende tall for den siste
femårsbolken er 7,6 prosent.
Over hele perioden 1983-1992 er finanskostnadene høyere enn finansinntektene slik at det finansielle
Driftsresultat som andel av driftsinntekter varierer over perioden
resultatet blir negativt. Det finansielle resultatet varierer, men det er gjennomsnittlig dårligere i siste enn
det var i første halvdel av perioden.
B åde som følge av bedre driftsresultat og lavere negativt finansielt resultat er resultat før ekstraordinære
poster som andel av driftsinntekter bedre i tidsrommet
1983-1987 enn i tidsrommet 1988-1992. I hele
perioden er resultat av ekstraordinære poster positivt, slik at dette bidrar til å bedre sluttresultatet.
1988 og 1989 svinger totalkapitalrentabiliteten mellom 40,5 prosent og 47,9 prosent over
perioden 1983-1992. Det er store variasjoner i totalrentabilitet mellom enkeltforetak. I 1992 har vel 17
prosent av foretakene negativ totalrentabilitet mens nesten 47 prosent har totalrentabilitet over 15 prosent.
Egenkapitalrentabiliteten viser betydelige svinginger i perioden 1983-1992. Med unntak av 1983, 1988
og 1992 er egenkapitalrentabiliteten lavere enn totalrentabiliteten. I 1992 har nesten 30 prosent av
foretakene negativ egenkapitalrentabilitet. Vel 47 prosent av foretakene har samme år
egenkapitalrentabilitet over 15 prosent.
Foretakene har fra 1983 til og med 1992 gjennomsnittlig mer omløpsmidler enn anleggsmidler. Kortsiktig
gjeld svarer til mer enn halvparten av samlet gjeld og egenkapital. I første halvdel av perioden 1983-1992
er egenkapitalandelen gjennomsnittlig knapt 8 prosent, mens den er vel 1,2 prosent i siste halvdel.
Dersom halvparten av betinget skattefrie avsetninger regnes til egenkapitalen, er tilsvarende tall 11,9
prosent og 4,1 prosent.
Også når det gjelder egenkapitalandel er variasjonen stor mellom foretak. I 1992 har over 21 prosent av
foretakene negativ egenkapitalandel mens vel 46 prosent har egenkapitalandel på 20 prosent eller mer.
Med unntak av
24
FAFO Regnskapsstatistikk
Figur 1 Gjennomsnittlige driftsinntekter, driftsresultat og årsoverskudd 1 983-1992
Kroner
7000000
6000000
Driftsi.
5000000
Driftsres
-- - Åi"sovers
4000000
3000000
2000000
1 000000
0
- - ---------------- -- -
------
-1 000000
-2000000 +---,-----,--,---..,--.---,
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Eierform
Aksjeselskapene er gjennomsnittlig større enn personlige foretak. I 1 9 9 1 har 1 2 prosent av aksjeselskapene
kun en ansatt. Tilsvarende tall for personlige foretak er 74 prosent.
Av registrerte regnskapsopplysninger gjelder 52,4 prosent aksjeselskaper og 47,6 prosent personlige
selskaper.
Driftsresultat som andel av driftsinntekter i aksjeselskaper er gjennomsnittlig 2,6 prosent i tidsrommet
1 98 3-1 987 og - 1 ,5 prosent i tidsrommet 1 98 8- 1 992. Tilsvarende tall for personlige foretak er 22,2 prosent
og 1 6,6 prosent.
Aksjeselskapene har negativt driftsresultat 1 98 8- 1 99 1 . Driftsresultat som andel av driftsinntekter i
aksjeselskapene er 4, 1 prosent i 1 992 og dette er den høyeste andelen over hele perioden 1 983-1 992.
25
FAFO Regnskapsstatistikk
Aksjeselskapene har gjennomsnittlig høyere finansinntekter - og lavere finanskostnader som andel av
driftsinntekter enn de personlige foretakene. Dette motsvarer imidlertid ikke forskjellene i driftsresultat,
slik at resultat før ekstraordinære poster er høyest for de personlige foretakene.
1983 og i 1992 med henholdsvis 8,5 prosent og 8,7 prosent.
I tidsrommet 1984-1987 er totalrentabiliteten gjennomsnittlig 7 prosent mens den i tidsrommet 1988-1991
er gjennomsnittlig 2,4 prosent. Personlige selskaper har gjennomsnittlig omtrent like stor totalrentabilitet
i første som i siste halvdel av perioden 1983-1992. Fra 1988 til 1992 er gjennomsnittlig totalrentabilitet
76,2 prosent mens den i tidsrommet 1983-1987 er 76,0 prosent. I aksjeselskaper er
egenkapitalrentabiliteten høyere enn totalrentabiliteten fra og med 1983 til og med 1992. I personlige
foretak er det motsatt med unntak av 1983.
Aksjeselskapene har over 60 prosent av totalkapitalen i form av omlØpsmidler. I de personlige foretakene
Totalrentabiliteten i aksjeselskaper er høyest i
var omtrent halvparten omløpsmidler og halvparten anleggsmidler. Aksjeselskaper har gjennomsnittlig
høyere andel egenkapital enn det personlige foretak har.
Landsdel
Driftsresultat og finansielt resultat som andel av driftsinntekter er i gjennomsnitt over perioden
1983-1992
lavere i Trøndelag og Nord-Norge enn i de andre landsdelene. Det samme gjelder totalrentabiliteten. Nord­
Norge har betydelig lavere andel kortsiktig gjeld enn de andre landsdelene. Gjennomsnittlig
egenkapitalandel er høyest på Vestlandet og i Nord-Norge og lavest på Østlandet.
Størrelse
Foretaksstørrelse kan måles etter størrelsen på driftsinntekter eller etter antall ansatte. Sysselsettingen er
målt pr
31.12.91.
Da en må regne med at foretak har vekslet mellom sysselsettingsgmpper over
undersøkelsesperioden (enkelte foretak kan ha redusert antall ansatte mens andre kan ha vokst), synes
løpende driftsinntekter å være et bedre mål for størrelse.
5 millioner og foretak med mer enn 5 millioner i
driftsinntekter. Et slikt skille er også bmkt i andre undersøkelser (Boye og Kinserdal 1992). 5 millioner
Vi har valgt å skille mellom foretak med inntil
er dessuten innført som grense for når aksjeselskaper er revisjonspliktige.
90 prosent av foretak med inntil 5 millioner i driftsinntekter i perioden
1983-1992 mindre enn seks ansatte pr 31.12.9 1. Det synes dermed å være rimelig samsvar mellom
I vårt datamateriale har over
driftsinntekter og sysselsetting, i den forstand at de foretakene som har lavest omsetning også er de som
har færrest sysselsatte.
.'
Gjennomsnittlig driftsresultat som andel av driftsinntekter over perioden
i foretak med driftsinntekter over
5
1983-1992 er betydelig lavere
millioner kroner enn i de mindre foretakene. Samtidig er
lønnskostnadsandelen gjennomsnittlig høyere i de største foretakene.
26
FAFO Regnskapsstatistikk:
Dette kan ha sammenheng med at lønnskostnadene er mindre synlige i de aller minste foretakene. Disse
omfatter såkalte levebrødsforetak, som bare sysselsetter eieren og eventuelt hans nære familie. I
levebrødsforetak går både lønn og driftsresultat til eieren når det ikke må betales ut ordinær
arbeidsgodtgjøring. Føres et lite beløp som arbeidsinntekt, blir driftsresultatet relativt stort og omvendt.
I nyetablerte foretak vil det dessuten i en oppstartperiode være lite rom for arbeidsgodtgjøring idet
inntjeningen må gå til å dekke finanskostnader og investeringer.
De minste foretakene har gjennomsnittlig høyere andel kortsiktig gjeld og lavere egenkapitalandel enn
større foretak. Særlig i siste halvdel av perioden er forskjellene vesentlige. En mulig forklaring kan være
at de minste foretakene har betydelig dårligere finansielt resultat og totalt sett mindre muligheter til å
bygge opp egenkapital. En annen forklaring er at de aller minste foretakene har lettere tilgang til gunstige,
statlige finansieringsordninger. Det er gj ort nærmere rede for disse problemstillingene i Kvinge, T og O.
Langeland ( 1 995) kapittel 5 .
Konkurranseform
Årsoverskudd som andel av driftsinntekter er gjennomsnittlig noe bedre for konkurranseutsatte enn for
skjermede
næringsOIllJåder.
Det
samme
gjelder
lønnsom..hetsmålene totalrentabilitet
og
egenkapitalrentabiiitet. Konkurranseutsatte næringsområder har også lavere andel kortsiktig gjeld og
gjennomsnittlig bedre soliditet over perioden.
Figur 2 Totalrentabilitet 1 983- 1992. Samlet.
90
85
80
75
--
70
65
60
55
50
45
40
______
o
35
30
25
20
15
10
5
O �,---,---�--�---.---,-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Samlet
FAFO Regnskapsstatistikk
27
Figur 3 Totalrentabilitet i ulike driftsinntektsgrupper. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
70
65
-
Driftsinnt < 5 mill.
• . . . .
Driftsinnt > 5 mill.
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
O ��--�--�--,-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 4 Totalrentabilitet i ulike landsdeler. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
-
70
• • • • •
65
60
Østlandet
Agder/Rogaland
"'"'''''''''''''' Vestlandet
55
.,.,.,.,. Trøndelag
50
45
.......... Nord-No rge
40
35
30
25
20
15
10
5
O �,---,---,-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
28
FAFO Regnskapsstatistikk
Figur 5 Totalrentabilitet i ulike næringshovedgrupper. 1 983- 1 992.
El
75
- Nærings- og nyt.
70
65
• • • • .
60
Trevarer
""'"'''''''''''' G raf isk og forlag
55
.,., .,.,. Verkstedsprod .
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
O ��--�--�--,---.---,---�
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 6 Totalrentabilitet i ulike konkurransetyper. 1 983- 1992.
90
85
80
75
- Skjermet
70
65
• • • • •
60
�I
45
40
35
30
25
20
15
. . ..
.
10
5
O ��--�--�--.---.---,-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Konkurranseutsatt
FAFO Regnskapsstatistikk
29
Figur 7 Totalrentabilitet i ulike eierformer. 1983 - 1 992.
90
85
80
75
70
--
ilt
-
. .,... .... . . . . .
.
..
.. .....
..
.
'
.
.."
..�
... . . . . . . #
..
f.t.
.'" - . . - . .
,.
,
.
:
:
. . ...
. ..
,
...
."
'.
"..
.. . . '
.'
... . ..
65
60
- Aksjeselskap
• • • • •
Personlig selskap
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
--
�
...-
_
__
_
_
O ��--�--�--������--�---,--�-
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 8 Egenkapitalandel. Samlet. 1 983- 1 992.
30
25
- Samlet
20
15
10
5
O
-5
-10
-15
-20
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
30
FAFO Regnskapsstatistikk
Figur 9 Egen_kapitalandel i ulike driftsinntektsgmpper. 1 983- 1 992.
SO
25
20
l
1
15
-
Driftsinnt < 5 mill.
• . • • •
Driftsinnt > 5 mill.
10
5
O +-------�--��--r_--5
-10
-1 5
.
.
-20 �.---.---.---,---�
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 10 Egenkapitalandel i ulike landsdeler. 1 983- 1 992.
30
25
-
20
Østlandet
. . . . . Agder/Rogaland
15
."""'"",,,,'" Vestlandet
10
......... Trøndelag
5
O +-------��--�-�r_r_--5
-1 0
-1 5
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
.......... Nord-Norge
FAFO Regnskapsstatistikk
31
Figur 11 Egenkapitalandel i ulike næringshovedgrupper. 1 983- 1 992 .
.
..
· .
.
·
.
·
.
·
.
·
"
,
"
.
"
,,
..
"
"
"
..
"
..
"
to
Il
..
"
30
l.
25
"
"
"
"
"
"
•
"
20
:
:
..
..
..
il
..
"
..
..
�.
.
"
"
15
.
"
-- Nærings- og nyt.
\
:
,/� \. .
/ .. . . . . .
.
.
.
,.
.
.
.
:
"
,,
"
10
\ /�/#
5
'\
. . . . •
.
.
.
..
""""''',,'''''' G rafisk og forlag
..
... .. '"
Trevarer
-
.,., .,. , . Verkstedsprod.
\
'\
0 +-------�����-+---,��--_1�._--5
-10
-1 5
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 12 Egenkapitalandel i ulike konkurranseformer. 1 983- 1 992.
30
25
.
.
"
.
.
,
.
.
.
•
o
20
15
10
5
:
.
.
o
.
.
o
.
.
- Skjermet
't.•
.
.
.....
..
... . . . . .
.
�...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"
"
.
.
.
.
•
o
.
.
•
o
.
:
!Ill
.
.
• • • • •
.
.
.. . ..
.
.. ...
.
..
.. ..
O +-------�-+--�--_T�r_-5
-10
-1 5
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Konkurranseutsatt
32
FAFO Regnskapsstatistikk:
Figur 13 Egenkapitalandel i ulike eierformer. 1 9 83 - 1 992.
30
25
20
15
10
5
l
l
.
.
.
.
.
.
.
.
.
".
.
.
..
..
..
..
- Aksjeselskap
.'
.
.
•
'
•.•••
.
Personlig selskap
..
.
.
...
'..
'..
..
· .��
O +-------------�
. �--------�.--------....
."
..
Il
.
.
-5
"..fl
...
..
.
.
:
:
.
",,
.
..
-1 0
·
·
·
·
·
·
"
tt
-1 5
:
.
.
.
.
.
.
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 14 Egenkapitalrentabilitet. Samlet. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
- Samlet
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
O �,---,---,--,--�1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
FAFO Regnskapsstatistikk
33
Figur 15 Egenkapitalrentabilitet i ulike driftsinntektsgrupper. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
70
65
-
Driftsinnt < 5 mill.
• • • • •
Driftsinnt > 5 mill.
-
Østlandet
• • • • •
Agder/Rogaland
60
55
50
45
40
35
30
25
20
'.
.
.
.
.
"
,
.... ....
- . . .. ...
..
.. ..
.
. ... .. -
..
.. ;
15
10
5
O �,---,---,-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 16 Egenkapitalrentabilitet i ulike landsdeler. 1 983- 1 992.
"""''''''''''''' Vestlandet
., .,.,., . Trøndelag
. ....... " Nord-Norge
/
\j
1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
34
FAFO Regnskapsstatistikk
Figur 1 7 Egenkapitalrentabilitet i ulike næringshovedgrupper. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
- Nærings- og nyt.
""O."
Trevarer
"",,""""",,' G raf isk og forlag
40
.,.,.,.,. Ve rkstedsprod.
35
30
25
20
15
10
5
O +---------t=__�--------�
, �.��.-�---11
11
.
..5
" .-1 0
;:
-15
-20
\.
-25
-30 ��--�--,---,--�1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Figur 18 Egenkapitalrentabilitet i ulike konkurranseformer. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
- Skjermet
70
. . . . . Konkurranseutsatt
65
60
55
50
45
40
35
30
25 -
,
,
"
.
.
,
·
·
·
.
.
,
,
.
·
·
·
. .
. .
.,,'
20
15
""
10
5
O ��--�--.-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
FAFO Regnskapsstatistikk
35
Figur 19 Egenkapitalrentabilitet i ulike eierformer. 1 983- 1 992.
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
.
.
'.
.
.
'.
.
.
- Aksjeselskap
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
• • • • •
.. ..
.. ..
.. �
...
.
...to
...
••
to..
...
...
..•
to.
••
•
.
...
fo
.
.
..
•
"
�
.
�
.
.. 11
fo
•
"
..
�
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
I
.
25
20
15
10
5
O ��--�--�--,---�--.-1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992
Personlig selskap
FAFO Regnskapsstatistikk
36
Tabell 1 .
Nøkkeltall. 1 983-1992. Key jigures. 1983-1992
I prosent av
driftsinntektpr
AAA�
I
AA-!.-
�
A
�_..!. .
In per cent of
operating incame,
Resultat
før
Number Operating ekstraord.
of enter- profit
poster
prises
Tallet på Driftsresultat
foretak
Profit
befare
extraord.
items
Egenkapitalrentabilitet
Totalrentabilitet
Return
on total
assets
Likviditetsgrad
Egenkapitalandel
Current
ratio
Equity
ratio
Return
on
equity
Prosent
Prosent
Prosent
Samlet
1 983
334
14, 8
1 2,0
43,4
57,3
14,3
1 ,46
1 984
366
1 5,6
1 3,3
4 1 ,2
36,3
2 1 ,6
1 ,53
1 985
402
1 1 ,7
9, 1
42,7
1 986
440
14,5
1 1 ,2
43,0
1 987
486
1 3,0
8,4
48,0
4 1 ,5
4, 1
1 ,3 9
1 988
549
6,5
1 ,5
29,3
45,0
1 0,5
1 ,49
1 989
619
9, 1
4,2
33,8
20 ,3
3,5
1 ,46
1 990
683
8,0
5,5
40,8
34,0
2,3
1 ,56
1 99 1
729
6,6
-0,3
40,5
1 6,4
-4,8
1 ,65
1 992
665
9,3
2,9
43,6
45,6
9,0
1 ,39
I
39,6
3 1 ,0
I
1 2,4
7,1
I
1 ,52
1 ,45
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 2.
37
Utvalgte regnskapstall. Samlet. Prosent. 1 9 83-1 992. Selected accounting jigures. 1983-1992.
Tabell 2: Samlet 1 983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1 99 1
Pst
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
96,3
95,2 1 0 1 , 1
95,0
95,0
96,0
96,4
94,6
95,6
97,3
3,7
4,8
-1,1
5,0
5,1
4,0
3,6
5,4
4,4
2,7
Driftskostnader
85,2
84,4
88,3
85,5
87,0
93,5
90,9
92,0
93 ,4
90,7
Vareforbruk
39, 1
3 8,5
40,8
36,7
36,5
38,4
37,8
38,4
38,5
37,6
Lønnskostnader
1 8,8
17,8
17, 1
1 7,7
1 7,9
20,3
1 7,7
1 8,5
1 9,3
1 8,9
øvrige driftskostnader
22,5
22,6
23,3
25,7
26,9
29,3
29,2
29,8
28,5
29,2
Ordinære avskrivinger
4,8
5,6
7,1
5,4
5,8
5,6
6,3
5,5
7,2
4,9
14,8
1 5,6
1 1 ,7
14,5
1 3 ,0
6,5
9,1
8,0
6,6
9,3
Finansinntekter
0,9
1 ,5
0,9
0,9
1 ,0
1,1
1 ,2
1 ,2
1,1
0,7
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,8
1 ,3
0,7
0,7
0,9
1 ,0
1,1
1 ,2
1 ,0
0,6
Øvrige finansinntekter
0, 1
0,2
0,2
0,2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
Finanskostnader
3,7
3,7
3,5
4,3
5,6
6,2
6, 1
6,4
8,0
7,2
Rentekostnader
3,5
3,4
3 ,3
3,8
4,9
5,6
5,6
6,0
7,9
6,8
Øvrige finanskostnader
0,2
0,3
0,2
0,4
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
Resultat av finansielle poster
-2,8
-2,3
-2,6
-3,4
-4,6
-5,0
-4,9
-5,2
-6 ,9
-6,5
Resultat før ekstraor. poster
1 2,0
1 3 ,3
9,1
1 1 ,2
8,4
1 ,5
4,2
2,8
-0,3
2,9
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 3,5
1 7,9
1 0,3
1 2,2
9,0
2,2
6,9
5,5
2, 1
3,4
Årsoverskudd
1 1 ,4
14, 1
8,8
1 0,5
7,6
1 ,4
6,2
4,6
1 ,4
2,9
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
38
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 2: Samlet I
I
1983 1984 I 1985 1986 1987 I 1988 I 1989 1990 1991 1992 I
Pst.
D ",I ,... _ � _
-
11 /11 ,.,
I Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
øvrig kortsiktig gjeld
Pst.
I
I
I
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
56,9 1
14,5
20,4
3,3
18,7
56,8 '
15,4
18,9
4,1
18,3
43,1
0,6
1,6
40,9
43,2
0,6
2,2
40,5
Pst
Pst.
"'7 I
15,1
17,8
4,0
20,2
58,1
14,6
19,4
3,4
20,7
42,9
0,7
1,6
40,6
41,9
0,8
1,8
39,3
57,9
15,6
19,4
3,2
19,8
56,9 1
16,0
18,1
3,9
18,8
55,4 1
14,1
18,6
4,0
18,8
54,4 1
14,8
18,3
3,5
17,8
55,6
15,4
19,2
3,1
17,9
43,7
1,3
1,7
40,8
42,1
0,9
2,0
39,2
43,2
0,8
1,4
41,0
44,6
0,9
1,3
42,4
45,6
1,0
1,3
43,4
44,4
0,6
1,2
42,6
51,4 50,3 53,8 57,9
19,6
20,6
10,1 10,6 12,0 14,3
20,8 18,8 20,8 23,9
56,2
19,9
13,1
23,2
55,5 59,3 60,1 63,3 61,3
18,7
18,8
13,8 17,9 17,6 17,7 14,7 I
22,9 23,0 23,9 27,9 29,4
"" o
':'V,O
I
"1 "
':' l , V
I
1 o A
l O ,Lf
J
1 ,..,
1
,l
,..,
l I, I
, ,..,
"
1 / ,.J
Langsiktig gjeld
28,3 24,5 30,6 31,4 36,2 31,0 33,3 33,8 37,7 33,9
Betinget skattefrie avsetninger
12,1 7,2 6,4 7,2 7,1 6,2 7,9 7,5 7,4
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
-
8,2 18,0 9,2 3,5 0,6 7,4 -0,4 -1,4 -8,5 9,0
6,4 6,4 7,0 6,0 7,0 8,4 , 8,0 9,1 9,8 11,5
1,9 11,7 2,2 -2,5 -6,4 -1,1 -8,4 -10,6 -18,3 -2,5
Egenkapital
pst.
1
56,3 1
14,4
17,5
4,2
20,2
I
334
43,4
57,3
14,3
1,46
366
41,2
36,3
21,6
1,53
402
42,7
39,6
12,4
1,52
440
43,0
31,0
7,1
1,45
486
48,0
41,5
4,1
1,39
549
29,3
45,0
10,5
1,49
619
33,8
20,3
3,5
1,46
683
40,8
34,0
2,3
1,56
729
40,5
16,4
-4,8
1,65
665
43,6
45,6
9,0
1,39
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 3 .
39
Utvalgte regnskapstall. Samlet. Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected
accounting jigures. Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell 3: Samlet.
Gjennomsnitt.
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
3679878
3594076
3970795
401 0930
41 1 5440
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3623 1 08
34 1 6486
3796502
3 800173
3926697
56770
1 77590
1 74293
2 1 0757
1 88743
Driftskostnader
3500241
3439823
3792 1 54
3782387
3 84 1 97 1
Vareforbruk
1 650098
1577756
1 788595
1 735977
1 93 1 1 1 9
Lønnskostnader
8 88496
862744
974972
969054
993 805
Øvrige driftskostnader
865725
903927
9 1 7553
958373
797390
Ordinære avskrivinger
960 1 8
95466
1 1 1 304
1 1 9344
1 20773
1 79639
1 543 1 5
1787 1 9
228566
273208
Finansinntekter
3 1 690
4478 8
455 1 8
6 1 967
739 1 5
Aksjeutbytte og renteinntekter
25502
24428
30849
49925
63928
6070
20045
131 18
1 1 636
9083
Finanskostnader
1 04552
1 00394
1 06945
1 29641
152188
Rentekostnader
92433
85934
88409
1 1 2208
1 1 5453
Øvrige finanskostnader
1 0205
1 1 974
1 7225
1 5 883
35260
Resultat av finansielle poster
-72862
-5532 1
-6 1 427
-67674
-78274
Resultat før ekstraor. poster
1 06777
98994
1 1 729 1
1 60892
1 94934
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 33004
1 2 1 648
296 1 7
1 84529
227349
62568
6 1 606
-2 1 000
67 1 17
1 25 1 84
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
Øvrige finansinntekter
Årsoverskudd
40
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 3: Samlet.
Gjennomsnitt.
!
I
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
!
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
1 985
Kroner
1 1 57600
1 177324
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
23 1 1 69
264268
Kunde- og vekselfordringer
433203
456359
74354
Varelager
Anleggsmidler
I
I
I
1 246876
1 3 84834
339588
379792
5 147 1 7
373728
4255 1 8
4 1 6768
80545
1 5 1 778
1 63508
144252
41 8875
376 1 5 1
3 8 1 782
4 1 60 1 6
3 84692
749406
762952
780798
902000
949752
Aksjer og obligasjoner
3 8028
34476
29760
34029
48203
Fordringer
3 8082
5 1 874
47674
3 8 1 64
44255
Varige driftsmidl. imm. eiend.
673295
676602
703364
829808
857294
Kortsiktig gjeld
996350
960964
1 063 9 1 2
1 1 8 1617
1 1 52 1 66
Leverandør- og vekselgjeld
366424
365979
Kassekreditt
1 3 5933
1 1 1 740
Øvrig kortsiktig gjeld
493994
483245
55 1476
5 85252
590534
Langsiktig gjeld
500095
5 1 5496
533486
64745 1
706223
Betinget skattefrie avsetninger
1 55773
1 97404
23 1 785
282485
309593
Egenkapital
254788
26641 1
1 98492
1 7528 1
242200
Totalkapital
1 907006
1 940276
2027675
2286835
241 0 1 82
øvrige fordringer
1
I
\
3 89034
123402
\
4674 1 8
1 28947
1
1460430
4 1 2804
1 48828
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 3.
41
Utvalgte regnskapstall. Samlet. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 983-1 992. Selected
accounting jigures. Mean. Current NOK. 1983-1 992.
Tabell 3: Samlet
1988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
Driftsinntekter
4 1 4 1 1 90
4 1 30446
443 1501
476 1 1 95
5497326
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3969502
40260 1 8
3 872637
4550 1 74
5390 1 96
1 7 1 689
1 04428
558865
2 1 1 02 1
1 07 1 3 1
Driftskostnader
3 9546 1 2
39221 37
42298 1 5
4476 1 46
5041 567
Vareforbruk
1 92 1 1 42
1 93349 1
2023921
2 1 54868
270838 1
Lønnskostnader
1 042255
1 009992
1 095441
1 224348
1 2698 1 0
øvrige driftskostnader
866545
856379
989029
96546 1
924478
Ordinære avskrivinger
1 24857
1 23070
1 22002
1 3 2539
1 3 8898
Driftsresultat
1 86578
209 1 3 1
20405 1
285400
4558 1 9
Finansinntekter
74006
77406
76773
7 1 225
767 1 5
Aksjeutbytte o g renteinntekter
64450
66803
69089
65807
6 8 1 79
8923
8562
7447
54 1 8
8537
Finanskostnader
148722
1 55369
1 60948
1 65230
1 90952
Rentekostnader
1 22723
1 3659 1
144 1 62
1 52692
1 62830
24083
1 7283
1 6402
1 25 1 8
28094
Resultat av finansielle poster
-75545
-77962
-84174
-94005
-1 14237
Resultat før ekstraor. poster
1 1 1 033
1 3 1 1 69
1 1 9877
1 9 1 395
34 1 5 82
Resultat før årsoppgjørsdisp.
152142
1 74954
1 67877
232794
355952
77994
98504
72544
1 240 1 8
278223
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
FAFO Regnskapsstatistikk
42
-
-
I
Tabell 3: Samlet I
I Balanse
I
I
pi'
1 988
Kroner
I
l
!
!
31/12
1 992
Kroner
1991
Kroner
1 990
Kroner
1 989
Kroner
I
1 93 6086
1 645627
1763 823
557240
626 1 74
692 1 1 9
48996 1
5289 1 9
59 1 877
1 1 73 1 2
1 57501
1 1 7795
1 4 1 577
390970
40 1 858
440924
490935
5 1 05 1 3
976654
973276
1 023738
1 1 1 8727
1 1 96646
Aksjer og obligasjoner
38778
3 1 67 1
40601
4036 1
48275
Fordringer
46047
47466
63 153
47 1 5 8
77404
8 9 1 829
894140
9 1 9985
1 03 1 209
1 0709 14
1 1 82889
1 1 72 1 42
1 254007
1 3 74553
1492708
Leverandør- og vekselgjeld
392630
396796
422294
3 8 0 1 56
Kassekreditt
1 72979
1 92325
1 6 1 1 90
1 8 1 560
Øvrig kortsiktig gjeld
6 1 7280
58302 1
685992
7 9 1 069
930992
Langsiktig gjeld
704489
707444
788403
800654
872698
Betinget skattefrie avsetninger
303998
354284
372730
37 1 63 8
Egenkapital
283633
244063
254225
335705
767326
Totalkapital
2475008
2477933
2669365
2882550
3 1 3273 1
1498355
1504657
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
525 145
50873 1
Kunde- og vekselfordringer
4235 1 1
476756
øvrige fordringer
1 5 8729
Varelager
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
I
I
I
I
1
395 8 1 4
1 72201
1
I
/
I
1
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 4.
43
Nøkkeltall fordelt på eierform, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 990. Key figures for
enterprises in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1 990.
I prosent av
driftsinntekter.
In per cent of
operating incomes
Tallet
på
foretak
Drifts
resultat
Resultat
før
Operating ekstraord.
Number profit
poster
of
enterprises
Profit
before
extraord.
items
Totalrentabilitet
Return
on total
assets
Egenkapitalrentabilitet før
skatt
Egenkapitalandel
Equity
ratio
Likviditetsgrad
Current
ratio
Return
on equity
Prosent
Prosent
Prosent
Eierform
Aksjeselskap
376
-3,7
-7,6
1 ,4
24,4
2,3
1 ,42
Personlig selskap
307
1 8,8
1 2,5
84,2
44,8
2,4
1 ,73
447
9,9
3,4
56,8
37,5
- 1 ,4
1 ,66
6-1 0 ansatte
94
3,8
1 ,5
1 0,5
9,5
5,7
1 ,26
1 1-20 ansatte
77
4, 1
1 ,6
8,0
65,8
8,4
1 ,48
2 1 --49 ansatte
65
2,7
1 ,5
7,4
1 0,8
1 8,5
1 ,48
Nærings- og nytelsesmidler
99
5,0
0,9
17,1
6, 1
-3, 1
1 ,65
Tekstilvarer
51
1 1 ,9
6,9
38,2
6,4
2,5
1 ,70
Trevarer
81
1 ,9
-6 ,8
34,5
23 ,8
1 1 ,6
1 ,8 1
Treforedling
36
1 0,5
7,6
48,2
20,4
-7, 1
1 ,38
Grafisk produksjon og
forlag
76
2,2
- 1 ,8
2 1 ,2
78,6
- 1 0,6
1 ,62
Kjemisk
54
-5,6
- 1 0,0
8, 1
22,8
-8,7
1 ,44
Mineralske produkter
64
2, 1
-6,0
22, 1
-6,4
-9, 1
1 ,41
Metaller
28
1 5,4
1 2,9
39,8
76, 1
26,7
2,40
1 62
1 4,8
1 0,7
66, 1
38,7
9,8
1 ,39
Størrelse
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
.'
Landsdel
Østlandet
214
1 2,4
8,0
56,9
56,9
-2,0
1 ,46
AgderlRogaland
1 33
4,4
0,5
30,6
1 6,4
1 2,0
1 ,64
Vestlandet
1 69
8,0
2,3
27,4
-6,5
3,9
1 ,60
Trøndelag
88
8,0
1 ,8
23,8
5,6
7,9
J ,76
Nord-Norge
78
-14,7
-25, 1
1 5,3
6 1 ,0
1 ,6
1 ,76
FAFO Regnskapsstatistikk
44
Tabell 5.
Nøkkeltall fordelt på eietform, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 99 1 . Key figures for
enterprises in diffe rent owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1991 .
I Dfosent av
driftsinntekter.
�
In per cent of
operating income.
I
Resultat
før
Operating ekstraord.
Number profit
poster
of
Tallet
på
foretak
Totalrentabilitet
Driftsresultat
Return
on total
assets
Profit
before
extraord.
items
enterprises
Egenkapitalrentabilitet
Return
on equity
Egenkapitalandel
Equity
ratio
Prosent
Prosent
Prosent
Likviditetsgrad
Current
ratio
Eierform
Aksjeselskap
404
- 1 ,0
-4,2
3,9
1 3 ,7
3,9
1 ,4 1
Personlig selskap
325
14,0
3,5
84,0
1 9,6
-15,1
1 ,94
48 1
7,8
-1 , 1
57,2
1 3,2
-1 0,7
1 ,80
6-10 ansatte
99
4,2
1 ,2
9,3
22,4
1 ,0
1 ,29
1 1-20 ansatte
84
5,5
3,1
8,1
39,7
5,7
1 ,45
2 1 -49 ansatte
65
1 ,7
0,4
5,9
1 ,0
1 8,6
1 ,3 8
1 06
5,4
4,0
2 1 ,4
-1 1 ,3
-2,9
1 ,5 1
Tekstilvarer
56
1 6,2
1 2,9
52,0
45, 1
0,7
1 , 87
Trevarer
83
-5, 1
-25,8
3 8,6
3 1 ,2
8,7
1 ,9 1
Treforedling
46
-3,4
-9,4
1 3 ,8
33,5
20,4
1 ,89
72
3,2
-0,5
22,6
1 5,0
-9,0
1 ,74
Kjemisk
56
5,2
-0,6
1 6,2
1 6,6
6,8
1 ,54
Mineralske produkter
66
1 3,4
J ,J
.:;;: .:;;:
27,3
'1 '7
""' , 1
-1 5,6
1 ,73
Metaller
33
5,3
3,2
8,0
0,7
1 2,2
1 ,90
118
9,9
5,4
52,4
14,5
-8,8
1 ,48
Østlandet
233
6,2
0,0
51,1
1 1 ,5
-1 6,4
1 ,56
Agder/Rogaland
1 36
6, 1
2,7
34,9
2 1 ,9
1 0,4
1 ,7 1
Vestlandet
173
1 2,3
7,0
34,7
3 1 ,4
6,7
1 ,6 1
Trøndelag
92
-7,5
-26,6
23 ,8
-24,8
4,8
1 ,86
Nord-Norge
93
9,5
0,5
23,2
35,9
-0,8
1 ,94
Størrelse
0-5 ansatte
I
Næringsområde
Nærings- og nytelsesmidler
Grafisk produksjon og
forlag
Verkstedprodukter
,
Landsdel
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 6.
45
Nøkkeltall fordelt på eierform, størrelse, næringsområde og landsdel. 1 992. Key figures for
enterprises in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1992.
I prosent av
driftsinntekter.
In per cent of
operating income.
Tallet på Driftsresultat
foretak
Number
of enterprises
Resultat
Totalfør ekstra- rentaOperating ord. poster bilitet
profit
Profit
before
extra-ord.
items
Egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalandel
Prosent
Prosent
Prosent
Return
on total
assets
Equity
Return
ratio
on equity
Likviditetsgrad
Current
ratio
Eierform
Aksjeselskap
384
4, 1
0,5
8 ,7
35,2
1 8,3
1 ,30
Personlig selskap
28 1
1 4,8
5,3
86,6
58,5
-2,4
1 ,5 1
0-5 ansatte
425
1 1 ,2
2,9
6 1 ,0
54,4
3,7
1 ,47
6-1 0 ansatte
95
5,2
2,4
1 0,0
22, 1
20,6
1 ,2 1
1 1-20 ansatte
83
6,5
3,9
12,1
45, 1
9,1
1 , 19
2 1-49 ansatte
62
4,4
2,4
7,7
1 8,5
30,7
1 ,43
Nærings- og
nytelsesmidler
91
7,8
4,0
1 8,9
37,2
1 ,5
1 ,25
Tekstilvarer
51
-1 2,2
-1 6,4
34,2
51,1
25,6
1 ,62
Trevarer
80
1 3,7
8,8
46,3
24, 1
9,6
1 ,65
Treforedling
40
1 0, 1
4,0
3 1 ,5
1 5,6
- 1 2,7
1 ,65
Grafisk produksjon og
forlag
69
8,7
6,3
40,9
55,3
1 5,9
1 ,32
Kjemisk
49
8,2
5, 1
-1 1 ,7
32, 1
1 3 ,5
1 ,49
Mineralske produkter
62
1 8,2
1 3 ,0
38,1
43,9
2, 1
1 ,5 1
Metaller
32
5,7
4,6
1 6,8
6 1 ,0
1 9,9
2,02
1 60
8,7
-2,8
56,4
51,1
4,6
1 ,26
Østlandet
21 1
5,2
-3,5
56,0
61,1
2,9
1 ,24
Agder/Rogaland
131
1 3, 1
1 0,0
46,4
53,3
20, 1
1 ,39
Vestlandet
158
14,5
1 0, 8
3 1 ,3
29,4
14,6
1 ,56
Trøndelag
76
1 4,0
1 0, 1
23,0
1 5 ,0
20,9
1 ,7 1
Nord-Norge
88
1 2,2
4, 1
1 6,9
1 2, 3
2, 8
1 ,54
Størrelse
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk:
46
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen. Samlet. 1 983-1 992. Backgroundfigures for return on
Tabell 7a.
capital. j 983-j 992.
I
.
Egenkapital-
Totalrentabilitet. Prosent
rentabilitet
Prosent
- -
Return on total assets. Per cent
Retum on
Bidrag fra
equity. Per cent.
l
Antall
Etter
foretak
skatt
!
I
Cont· from
' Før
Før
skatt
skatt
Drifts-
Aksje-
øvrige
resultat
utbytte,
finan-
snittlig
renteinn.
sielle
gjelds-
poster
rente
Gjennom-
, _.
o
I
.
U]eldsgrad
After
Befare
Befare
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
Other
Average
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
lities
E
D
C
B
A
Liabi-
H
Samlet
1 983
330
55,7
55,9
42,7
42,3
1 ,0
-0,4
6,0
2,3
1984
36 1
28,0
30,4
36,2
35,7
0,8
-0,3
5,1
4, 1
1 9 85
396
39,7
42,8
4 1 ,0
40,3
1 ,0
-0,3
5,9
3,1
42,0
1 ,2
-0,4
6,6
3,6
40,4
1 ,3
-0,8
7,4
0,9
1 986
1 9 87
I
437
477
1
30,7
4 1 ,5
1
34, 1
45,7
1
42,7
40,9
1
1
1988
537
43, 1
45,5
28, 1
27,5
1 ,4
-0,7
7,4
2, 1
1 989
600
22,5
24,6
29,8
29, 1
1 ,2
-0,6
7,3
1 ,3
1 990
665
30,9
33,9
38,8
37,9
1 ,4
-0,5
7,6
2,9
1991
714
14,6
1 7,2
39,6
38,6
1 ,2
-0,3
9,2
2,3
1 992
658
45,4
49,8
43,2
42,9
1 ,0
-0,7
7,0
1,1
47
FAFO Regnskapsstatistikk
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Turnover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
renta-
renta-
andel
bilitet.
bilitet.
Prosent.
Prosent.
øvrige
Av- og
Drifts-
kost-
drifts-
ned-
resultat
nader
kost-
skriv-
nader
ninger
Cost of
Opera-
goods
Comp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
veksel-
midler
Operating
Fixed
profit
assets
Current
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Ac-
Return
Return
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ting
cial
ses
from
counts
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
56,4
1 5 ,2
0,83
39,2
1 8,8
22,7
4,8
14,5
43,4
1 1,8
0,82
38,6
1 8,0
22,6
5,6
50,7
1 7 ,4
0,82
40,9
1 7,2
23,4
50,7
1 5,6
0,84
36,8
17,7
50,3
24,9
0,83
36,6
37, 1
1 8,2
0,82
42, 1
2 1 ,7
45,3
Q
R
S
T
U
3,9
15,1
1 0,0
29,7
1 4,0
1 5,2
3,2
9,9
7,7
1 6,7
14, 1
7,2
1 1 ,4
3,9
1 1 ,3
1 3 ,6
29,5
1 5,2
25,7
5,4
14,3
3,2
1 5 ,4
8,5
2 1 ,6
1 2,3
1 8,0
27, 1
5,9
1 2,5
3,2
1 5,3
1 1 ,2
23,4
14,6
37,8
20, 1
29,5
5,7
7,0
3,7
1 1 ,0
1 0,6
1 7 ,4
1 4,3
0,84
37,7
17,8
29,4
6,4
8,8
3,3
1 2,2
1 1 ,7
23,9
1 1 ,5
1 9,9
0,82
38,5
1 8,7
29,8
5,6
7,5
3,6
1 3,0
9,4
20,8
1 1 ,4
47, 8
1 6,4
0, 82
38,4
1 9,4
28,6
7,3
6,3
3,7
1 3, 8
9,6
27, 1
1 2,2
54,2
14,2
0,83
37,7
1 9,0
29,2
5,0
9,2
3,7
2 1 ,7
1 1,1
30,7
1 1 ,6
O
P
FAFO Regnskapsstatistikk
48
B akgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike landsdeler. 1 983-1 992. Backgroundfigures for
Tabell 7b.
return on capital in different location groups. 1983-1992.
Totalrentabilitet. Prosent.
Egenkapital-
I
rentabilitet. Prosent
Retum on total assets. Per cent.
-
.
Return on
Bidrag fra
equity. Per cent.
Cont. from
Antall
Etter
Før
Før
Drifts-
Aksje-
.
l øynge
foretak
skatt
skatt
skatt
resultat
utbytte,
finan-
snittlig
renteinn.
sielle
gjelds-
poster
rente
Other
Average
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
After taxes
Before
Before
Oper-
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
B
A
C
I
I
Gjeldsgrad
Liabilities
E
D
Gjennom-
H
Østlandet
1 9 83
1 03
78,4
75,5
48,7
47,9
0,9
-0, 1
6,0
0,0
1 984
101
36,7
39, 1
39, 1
3 8,6
0,8
-0,2
5,0
3,6
1 985
1 19
73,6
76,8
58,1
57,2
1,1
-0,2
6,2
3,5
1 36
44,2
49,7
54,7
53,9
1 ,3
-0,5
6,6
4,0
141
54,8
59,7
57, 1
57,0
1 ,4
- 1 ,2
7,3
2,3
1988
1 67
46,8
49,0
37,2
36,4
1 ,5
-0,7
7,5
1 ,3
1 989
1 87
1 1 ,3
1 3,0
34,0
33,4
1 ,0
-0,4
7,0
- 1 ,0
1 990
206
54,6
57,4
55,3
54,3
1 ,5
-0,5
7,8
2,9
1991
228
8,8
1 1 ,0
50,7
49,9
1,1
-0,3
9,7
2,4
1992
210
61,1
67,2
55,9
56,2
0,8
- 1 ,0
7,3
1 ,5
1 983
59
72,0
75,9
42, 1
43,2
0,9
-2, 1
5,4
0,9
1 984
70
20,0
24,4
3 1 ,7
3 1 ,5
1 ,0
-0,8
4,9
1 ,5
1 985
70
13,9
20,2
24,7
24,7
0,8
-0,8
4,9
2,7
1 986
79
49,0
54,3
3 8,2
37,4
1 ,2
-0,4
7 1
, ,�
3,2
1 987
95
33,2
39,5
34, 1
32,7
1 ,4
-0, 1
8,9
2,4
1988
1 09
27,0
30,4
23,9
22,9
1 ,4
-0,4
6,6
2,6
1 989
1 15
22, 1
25, 1
25,5
25,2
1 ,0
-0,8
6,2
1 ,6
1 990
1 32
1 1 ,4
14,3
26,5
26,0
1,3
-0,8
5,8
1 ,4
1 99 1
1 35
28,2
30,7
33,3
32,3
1 ,4
-0,4
7,0
0,9
1 992
131
53,3
58,0
46,4
45,4
1 ,2
-0,2
6,3
0,4
1 986
1 987
I
1
/
Agder/
Rogaland
/
FAFO Regnskapsstatistikk
49
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor-
Lønns-
øvrige
Av- og
Drifts-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
kost-
drifts-
ned-
resultat
renta-
renta-
andel
nader
kost-
skriv-
bilitet.
bilitet.
nader
ninger
Prosent
Prosent.
Operating
ensation
Other
Depre-
Return
Return
assets
of
opera-
ciation
on
on
ratio
emplo-
ting
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ting
cial
ses
from
Gost of
goods
Gomp-
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
midler
Operating
Fixed
profit
assets
veksel-
Gurrent
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Accounts
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
64,0
1 4,9
0,84
4 1 ,9
1 6,5
22,0
48,5
1 4,4
0,85
3 9,0
16,8
72,5
2 1 ,8
0,82
39,5
59,5
17, 1
0,85
70,9
34,5
44,0
P
Q
R
S
T
U
3,5
1 6,2
4,5 .
1 6,5
1 0,9
22,5
14, 1
22,3
4,5
1 7,6
3,5
9,6
7,1
1 2,0
1 8,5
1 5 ,4
24,8
6,6
1 3 ,8
4,8
1 1 ,8
1 8,2
29,6
20,4
36,2
1 6, 1
27,2
4,8
1 5,8
4,0
1 6, 8
1 0,0
22,4
14,5
0,82
37,7
1 6,8
24,6
5,3
1 5,8
3,7
1 9,9
1 2,7
1 8,4
1 7,2
1 4,9
0,84
36,7
1 9, 1
33,2
4,4
6,6
3,4
1 1 ,6
1 0, 8
1 7,2
1 4,9
43,5
27,8
0,86
37,7
1 6,3
29,6
5,3
1 1 ,2
3,3
1 3 ,6
1 3,9
23,0
1 1 ,9
64,3
26, 1
0,84
37,9
1 6,0
29,6
4,4
1 2,2
4,2
14,3
9,3
23,0
13,1
59,7
1 8,0
0,85
3 8 ,2
1 8,4
30,0
7,4
6, 1
4, 1
1 5,5
8,8
1 9,9
1 3,0
74,5
1 2, 8
0,84
37,3
1 6,7
35,7
5,1
5,2
4, 1
27,8
9,0
29,6
1 2,4
57,7
1 2, 1
0,8 1
34,2
28,7
17,8
5,8
1 3,5
3 ,4
1 8,2
1 1 ,9
1 7,0
1 2,6
47, 1
8,4
0,80
3 8 ,2
22,5
1 7,6
5,2
1 6,4
3,5
1 1 ,3
1 1,1
26, 1
7,2
1 8 ,7
9,5
0,8 1
55,6
2 1 ,8
1 2,6
8,0
2,0
4,4
1 1 ,3
7,9
1 0,2
8,5
58,8
1 5,5
0,8 1
37, 1
22,5
2 1 ,5
5,8
1 3,2
3 ,5
1 8,2
6,6
26,5
1 3,7
42,4
1 1 ,2
0,83
34,2
2 1 ,8
25,9
5,2
1 2,9
3,1
1 2,6
1 4, 1
27,0
1 4,7
16,1
1 1 ,6
0,82
36, 1
2 1 ,4
26,4
5,8
1 0,4
5,3
8,6
1 4,2
32,4
1 7,4
40,8
1 1 ,6
0,83
34, 1
2 1 ,3
28,7
8,0
7,9
3,7
8, 1
8,5
1 5,7
1 1 ,3
23 ,0
1 9,6
0,79
37,5
23,8
28,3
6,6
3,8
3,1
1 1 ,3
1 3,4
1 7,0
9,4
29,8
1 1 ,0
0,78
36, 1
22,9
30,6
5,1
5,4
3 ,4
1 2,5
9,8
1 6, 1
1 3,3
55,6
26, 1
0,80
34,8
24,0
23,7
4,4
13,1
3 ,9
1 6,6
15,1
1 4,3
1 4,4
O
FAFO Regnskapsstatistikk:
50
Tabell 7b.
return on capital in different location groups. 1983-1992.
!
I
Egenkapitalrentabilitet. Prosent.
-
Retum on
Totalrentabilitet. Prosent.
!
Return on tntal assets. Per cent
-
Cont· from
I
Etter
Før
foretak
skatt
skatt
Før
Drifts-
skatt
resultat
grad
I
finan-
snittlig
sielle
gjelds-
poster
rente
Other
Average
in pra-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
O
Befare
Oper-
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
Liabilities
E
D
Ojelds-
utbytte,
Befare
C
'
OJennom-
renteinn.
taxes
B
l
øvrige
Aksje-
After
A
-,
Bidrag fra
equity. Per cent.
Antail
'
-
I
H
Vestlandet
1
1 983
94
5 1 ,7
55,5
32,4
3 1 ,8
1 ,0
-0, 1
5,9
8,3
1 984
1 04
26,3
28,4
39,6
39,0
0,8
0,0
5,5
8,3
1 985
1 13
7,8
9,8
22,4
2 1 ,9
0,8
-0,2
4,8
3,8
1 9 86
1 23
1 5 ,0
1 6,6
33,5
32,7
1 987
1 30
10,6
14,6
26,0
25,2
1988
141
36,2
3 8,5
25,3
25,0
1 ,4
-1 , 1
6,9
3,0
1 989
153
43,9
47,0
3 1 ,6
30, 1
2, 1
-0,7
7,2
2,9
1 990
1 64
-10, 1
-6,0
26,7
25,6
1 ,5
-0,4
7,6
0,4
1991
1 69
24,8
28,6
3 1 ,3
30,4
1 ,2
-0,2
7,2
3 ,0
1992
153
25,4
27,6
29,4
28, 5
1,1
-0,3
6,0
0,4
1 983
44
-17,1
-13,0
46,4
46,0
1,1
-0,7
6,5
5 ,7
1 984
52
9,5
1 0,6
35,6
34,8
1,1
-0,5
5,8
4,5
1 9 85
50
-4,9
-3,7
33,4
32,8
1 ,0
-0,3
6,8
1,1
1 986
53
0,5
-4,7
33,6
32,9
1 ,0
-0,3
7,4
-0,6
1 987
58
2,8
3,0
26, 1
25,6
1,1
-0,5
7,7
-1 , 1
1988
62
34,4
36,2
25,6
25,6
0,8
-0,4
8,7
0,8
1 989
75
22,6
24,0
1 8,4
1 8,8
0,7
-1,1
8,6
6, 1
1 990
87
-3,2
-1 ,8
20,3
1 9,4
1,1
-0,2
7,7
1 0,7
1991
91
-25,4
-23, 1
24,2
23,4
1,1
-0,3
7,6
1 ,5
1 992
76
1 5,0
1 7,9
23,0
22, 1
1,1
-0,2
6,9
1 ,0
1
1
1
1,1
1 ,6
1
-0, 1
-0,9
1
5,7
5,9
1
4,7
2,0
Trøndelag
. . ..
.
FAFO Regnskapsstatistikk
51
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Turnover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
Øvrige
Av- og
Drifts-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
drifts-
ned-
resultat
andel
kost-
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
Gurrent
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
renta-
renta-
bilitet.
bilitet.
Prosent.
Prosent.
Operating
ensation
Other
Depre-
Return
Return
assets
of
opera-
ciation
on
on
ratio
emplo-
ting
counts
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ses
from
nader
Gost of
goods
kost-
skriv-
nader
ninger
Gomp-
midler
Operating
Fixed
profit
assets
veksel-
Ac-
ting
cial
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
45,4
1 7,5
0,79
4 1 ,0
1 8,8
24, 1
5, 1
1 1 ,0
3,2 ,
6,9
39,6
9,8
0,78
3 8,0
1 7,9
24,5
5,3
14,3
2,8
35,6
1 1 ,7
0,79
37,5
1 9,3
23 ,7
4,5
15,1
43 , 8
1 4,8
0,8 1
36,6
1 9,5
25,3
4,9
37,9
1 4,8
0,80
36,4
1 8,8
29,4
45,5
3 1 ,3
0,8 1
37,8
22,2
53,0
1 7,9
0,78
39,4
34,6
1 3,5
0,80
4 1 ,2
1 6,7
25,4
O
Q
T
U
8,3
41 , 1
1 5,7
7,9
5,5
1 4,9
10,9
2,4
9,3
6, 1
28,1
1 1,1
1 3 ,7
2, 1
1 6,4
6,8
19,8
9,7
5,5
1 1 ,0
3,1
1 0,4
7,7
-2 1 , 1
1 2,3
25,8
6,3
8,1
3,2
1 3 ,2
7,8
20,5
9,2
1 8,7
25,6
5,8
1 0,6
3,6
1 3 ,8
9,5
28,4
1 1 ,4
40,2
20,6
25,0
6,4
7,8
3,2
1 5,6
8,6
1 3 ,6
1 0,8
0,82
4 1 ,0
2 1 ,3
2 1 ,6
4,5
1 1 ,6
3,3
1 2,8
1 1 ,4
47,6
1 1 ,4
1 1 ,9
0,82
35,7
22,2
23,4
4,6
14,0
3,4
1 4,5
13,1
26,2
9,9
60,3
1 0,3
0,83
36,5
2 1 ,7
2 1 ,6
3,7
1 6,6
3,6
20,0
8,6
1 2,4
1 7,3
38,1
1 2,9
0,76
47,2
22,6
1 5,6
3,8
1 0,8
3,3
1 8,9
1 1 ,2
33,0
1 6,9
3 1 ,9
24, 1
0,83
38,7
22,5
22,9
4,7
1 1 ,2
2,8
17, 1
14,6
26,0
1 2,7
37,6
20,3
0,8 8
40,3
20, 1
22, 1
4,4
13,1
3,0
1 5,3
7,5
8,7
9,9
25,2
2 1 ,2
0,84
37,0
20,0
2 1 ,4
5,2
1 6,5
2,3
1 7,0
9,0
9,5
1 0,5
26,5
1 5,5
0,8 8
47,5
22,9
1 7,9
8,0
3,7
2,6
1 2,0
8,0
1 7,3
14,2
20,0
1 2,4
0,86
37,3
20,5
30,7
7,9
3,7
2,5
1 1 ,2
1 1 ,7
1 0,4
1 2,0
32,9
1 4,2
0,85
36,9
22, 1
28, 1
6,0
7,0
3,1
9,2
7,4
1 2,2
1 1,1
39,2
1 1 ,0
0,79
34,5
1 9,8
36,6
1 6,9
-7,7
3,5
1 2,3
1 0,0
2 1 ,8
8,4
35,1
9,0
0,78
38,5
22,7
20,6
4,3
1 4,0
3,6
1 8,4
1 6,2
37,0
8,6
P
R
S
FAFO Regnskapsstatistikk
52
B akgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike landsdeler. 1 983-1 992. Backgroundfigures for
in fl'ijfi
...,.1"
.,
'J p rpnt [nrnt;nn
v
1-....... .
... .
g I�oups 1 08 �-J.7 9/n?
.rpfurn
...... ........ . . ... nn
'-' '' cnnitnl
Tabell 7b.
... ........ ...
.... v
...... ...
..... . ..... . ... ...
...... �
•
æntabilitet. Prosent.
I
Retum on total assets. Per cent.
Return on
I
equity. Per cent.
I
...,
Totalrentabilitet. Prosent.
Egenkapital-
I
.J.. ./
Cont· from
Drifts -
Antall
Etter
Før
Før
foretak
skatt
skatt
skatt
After
Before
Before
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
resultat
Aksje-
øvrige
Gjennom-
Gjelds-
utbytte,
finan-
snittlig
grad
sielle
gjelds-
poster
rente
Other
Average
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
renteinn.
Liabilities
E
D
C
B
A
I
B idrag fra
H
NordNorge
.
.
1 983
30
-27,2
-26,3
29,0
28,4
1 ,4
-0,2
7,0
3,2
1 984
34
17,8
1 8,3
20,7
20,3
0,8
-0, 1
4,8
0,3
:: 1
4,6
fl
"
�,-
1 '°
7
1�
"
1 ,5
-3,7
-2,2
1 6,9
0,9
6,8
3 ,4
53
90,5
9 1 ,3
��:: I
21,1
1 9,9
1 8,8
1 ,0
0, 1
8,4
-9,3
1988
57
74,5
76,2
-6, 1
-6,9
1 ,3
-0,4
9,3
5,0
1 9 89
69
36,4
37,2
20,6
1 9,6
1,1
-0, 1
1 0, 1
4,7
1 990
75
63,5
66,2
1 3 ,0
1 2,3
1 ,0
-0,2
9,4
4, 8
1991
89
36,5
39,0
23,5
22,8
1 ,2
-0,5
1 6,2
3, 1
1 992
87
1 6,4
17,8
1 5 ,7
1 5,4
1 ,0
-0,7
8,3
1 ,2
1 985
1 986
1 9 87
I
1
�:� I
n 1
1
FAFO Regnskapsstatistikk
53
I prosent a v driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Turnover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
renta-
renta-
andel
bilitet.
bilitet.
Prosent.
Prosent.
øvrige
Av- og
Drifts-
kost-
drifts-
ned-
resultat
nader
kost-
skriv-
nader
ninger
Gost of
Opera-
goods
Gomp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
V are-
leggs-
midler
og
lager
veksel-
midler
Operating
Fixed
profit
assets
Gurrent
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Ac-
Return
Return
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ting
cial
ses
from
counts
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
S
U
32,9
2 1 ,3
0,85
30,8
1 3 ,3
32,0
1 1 ,2
1 2,8
2,8
15,1
7,2
76,4
8,7
24,7
7,4
0,86
30,4
1 2,4
34,6
1 5,2
7,4
1,8
5,7
6,2
1 2,2
4,2
30,4
1 2, 1
0,85
35,7
1 1 ,5
3 1 ,3
1 6,0
5,5
2,4
7,9
1 4,4
68, 1
10,8
20,8
6,7
0,85
37,4
1 2,7
28,6
1 0,4
1 0,9
1,8
3,4
9,0
25,0
7,9
1 1 ,5
2 1 ,7
0,95
34,9
1 4,3
43,2
1 1 ,8
-4,2
2,3
6,0
9,0
6 1 ,5
1 0,7
24,5
1 9, 8
0,75
3 8,7
15,8
32,1
9,9
3,6
4,6
5,3
1 1 ,7
- 1 7,0
17,8
30,6
2 1 ,2
0,80
40,2
1 5,6
37,2
1 1,1
-3,9
2,3
8,6
8,9
47,8
9,6
1 0,4
8,7
0,80
4 1 ,2
1 8, 1
48,7
8,9
-1 6,8
2,5
4,5
7,7
44,5
8, 1
36,3
2 1 ,5
0,78
40,9
14,8
26,6
8,0
9,7
3,1
1 0, 1
9,0
3 8 ,6
1 2,3
2 1 ,2
1 4,2
0,84
48,3
1 3,9
1 9,5
6,8
1 1 ,6
2,4
1 5 ,9
7,2
70,0
9,5
54
Tabell 7c.
FAFO Regnskapsstatistikk
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike næringshovedgrupper. 1 983-1 992. Background
figures for return on capital in different industry major groups. 1983-1992.
Egenkapital-
Totalrentabilitet. Prosent.
rentabilitet Prosent.
Reium on total assets. Per cent.
�
Return on
I .
!
Antall
foretak
I
I
equity. Per cen
I
I Før
I Etter
skatt
skatt
skatt
Cont· from
I Drifts�
I Før
resultat
utbytte,
finan-
renteinn.
sielle
gjelds-
poster
rente
Other
Average
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
Befare
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
grad
snittlig
Liabilities
E
D
C
I
Gjelds-
øvrige
Befare
B
I Gjeul1om-
Aksje-
After
A
I
B 1' drag Ira
H
Nærings- og
nytelsesmidler
1 983
48
29,6
-5,7
1 7,7
1 6,4
1 ,9
-0,2
6,4
-8,5
1 9 84
51
39,7
40,5
2 1 ,4
20,0
1 ,7
-0, 1
5,5
3,7
I :::�
60
- 1 ,0
-0,3
1 ,6
" A
-V,""t
5,5
64
-0,2
27,9
2, 1
-0,4
5,8
1 9 87
71
39,0
44,0
1
29,5
14,2
1 8,9
1 7,4
2,2
-0,6
6,6
4,7
1 988
71
1 0,8
15, 1
26,8
26, 7
1 ,6
-1 ,5
7,0
5,7
1 989
81
1 9,7
22,8
1 7,2
1 6, 1
1 ,5
-0,5
6,8
3,1
1 990
99
6, 1
9,5
17,1
1 5,6
1 ,7
-0,2
6,5
5,0
1 99 1
1 04
- 1 2,2
-9,5
2 1 ,5
20, 1
1 ,7
-0,4
6,6
5, 1
1 992
90
37,2
4 1 ,0
17,1
1 6,3
1 ,4
-0,6
7,1
1 ,4
1 983
44
83,9
86,2
27,4
26,9
0,7
-0,2
5,6
4,4
1 9 84
51
23,0
23,7
48,7
48,4
0,7
-0,4
5,0
8,6
1 985
51
34,5
35,2
52,2
5 1 ,6
0,7
-0, 1
6,0
3,2
1 986
55
56,6
58,3
3 1 ,0
30,6
0,7
-0,3
7,9
4,8
1 987
58
35,9
37,6
53,2
53,0
0,7
-0,5
9,5
-7,6
1988
67
39 ,9
4 1 ,0
9,2
8,6
0,8
-0,2
7,7
1 ,5
1 989
74
-5,7
-4,6
1 3 ,8
1 3 ,4
0,7
-0,3
7,4
3,6
1 990
78
1 4,9
15,6
3 1,1
30,6
0,6
-0, 1
8,2
0,7
1991
81
26,6
27,3
37, 4
36,6
0,6
0,2
9,8
2,9
1 992
79
20,7
2 1 ,2
45, 1
44,8
0,4
-0, 1
8,2
2,2
/
1 0, 8
1 5 ,2
/
/
3,3
6,9
Trevarer
1
FAFO Regnskapsstatistikk
55
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
øvrige
Av- og
Drifts-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
kost-
drifts-
ned-
resultat
renta-
renta-
andel
nader
kost-
skriv-
bilitet.
bilitet.
nader
ninger
Prosent.
Prosent.
Gost of
Opera-
goods
Gomp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
midler
Operating
Fixed
profit
assets
veksel-
Gurrent
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Ac-
Retum
Return
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
counts
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ses
from
ting
cial
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
35,8
1 8,6
0,76
52,4
1 8,2
1 6,2
3,6
50,2
1 5,7
0,76
52,2
1 8,2
1 6,5
37,2
2 1 ,4
0,77
49,5
17,9
36, 1
26,4
0,79
49,2
27,5
22,8
0,78
4 1 ,0
9,8
30, 1
Q
R
S
T
U
9,7
4,7
1 9,0
23, 1
42,9
32,2
3,6
9,6
4,9
1 1 ,8
1 5,8
25,0
48,6
23,4
3,3
5,9
4,7
14,6
1 5,9
32,3
29,5
1 8,4
20,3
5,5
6,6
3,2
9,7
14,8
33,8
32,4
48,6
1 8,8
2 1 ,3
3,0
8,3
3,8
1 3,0
1 7 ,7
36,4
27,9
0,79
53,0
1 8,5
30,9
4,2
-6,6
4,7
14,3
1 9,6
29, 1
40, 1
9,5
0,78
5 1 ,7
1 8,2
1 9,9
3,4
6,8
4,0
1 8,4
14,8
39,5
24,4
22,6
1 5,9
0,78
50,5
20,0
20,2
4,3
5,0
4,2
1 7 ,4
1 8,2
39,8
28,8
25,6
20,9
0,80
53,4
20,6
1 6,3
4,4
5,4
4,6
1 5,4
1 8,7
49,2
33,0
25,4
9,4
0,79
57,9
1 8,5
1 2,7
3,5
7,4
4,6
1 5,0
20,9
43 ,0
24,7
38,6
9,4
0,82
42,2
1 8,2
20,9
40 '7
0
14,0
2,9
8,4
6,3
39,0
7,4
45 , 1
5,7
0,80
40,4
1 6,8
20,6
7,5
14,8
3,1
7,5
6,7
33,5
9,3
60,7
28,5
0, 83
41,8
14,7
22,0
8,7
1 2, 8
3,7
7,0
28, 1
46,3
1 0,9
44,0
1 2,3
0,85
35,9
14,8
24,0
7,7
17,6
2,5
7,2
5,7
24,5
5,5
68,1
1 9,2
0,84
37,8
1 3,4
29, 1
5, 1
14,8
3,4
7,4
1 0,6
46,9
9, 1
4 1 ,7
1 2,0
0,80
36,2
1 6,4
32,2
7,7
7,6
4,7
6,3
9,0
9,7
7,5
30,8
1 ,8
0,86
4 1 ,8
1 3,0
3 1 ,6
1 0,2
3,4
2,8
6,3
7,7
56,3
5,9
37,2
15,1
0,89
42,9
1 2,6
37,9
5,7
1 ,0
2,7
5,7
6,4
29,5
5,0
44,2
19,1
0,89
45,2
1 3 ,6
32,2
1 4, 8
-5,7
2,9
1 0,3
7, 1
3 1 ,5
5,6
54,6
1 5,3
0,8 8
39,5
1 2,4
28,2
6,6
1 3 ,3
3,1
9,8
8,6
30,1
7,6
O
P
56
Tabell
FAFO Regnskapsstatistikk
7c.
H ll
, n...nd
a M-...
al l
k0--...
....., _
U�
���
"rln-rup 1
; n n-",n ;.1. u1'kø
"..,.1. •
.1..1..1: V næMnn-shr"T<
J.J. .I..I.J. iS .l.lV V VU5.l
; tal...1.\llvlr<lstn
kll
+or
l
! ,I. ...
"'"p... '..4- ... ..1.'"-..... "'.......1.,1.6'"".1..1.
..1..1.
figures for return on capital in different industry major groups.
o'-'&�
'
r �--&
... ....... .......... ....,...... 0..&.0.
-
............... ....
. .. ....
I
Retum on
equity. Per cent.
I
.1. 7
,J - .l
�•
···- ..J
D_�1·-
�
.LJUL/\.,O rUUf/,U
1 983-1992.
oL oL "'..., .....
.. ...... .
I
Retum on total assets. Per cent.
rentabilitet. Prosent
1 08'2 1 99'")
Bidrag fra
Cont. /rom
l
Antall
Etter
Før
Før
Drifts-
Aksje-
øvrige
Gjennom-
Gjelds-
foretak
skatt
skatt
skatt
resultat
utbytte,
finan-
snittlig
grad
renteinn.
sielle
gjelds-
After
Before
Before
Oper-
poster
rente
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
Other
Average
in pro-
finan-
interest
portion
to equity
lities
interest
E
D
C
B
A
Liabi-
cial
on liabi-
items
lities
F
G
H
Grafisk og
forlag
1983
1984
1985
1 1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1
31
32
36
41
47
53
60
75
70
68
86,7
56,2
52,4
8,5
86,6
70,1
22,1
75,3
13,5
53,7
97,8
62,8
62,1
13,4
94,9
72,8
24,9
79,4
16,5
69,0
47,5
20,9
24,8
35,1
30,3
18,5
11,1
17,9
22,7
41,8
47,0
20,0
24,1 /
33,9
29,3
18,0
10,5
15,7
21,5
41,1
1,1
0,8
1,1
1,1
1,4
1,4
0,9
2,8
1,3
1,1
-0,5
0,2
-0,4
0,1
-0,5
-0,8
-0,4
-0,6
-0,1
-0,5
5,5
4,5
3,9
4,4
5,0
5,6
5,4
6,9
7,0
6,3
2,1
5,9
6,1
4,0
4,4
-1,1
-0,4
7,8
2,8
1,1
74
79
96
105
117
130
147
157
174
158
51,5
31,7
89,5
35,5
45,9
42,5
31,2
38,1
15,1
52,4
55,2
33,7
91,8
36,7
48,5
44,7
32,8
41,5
18,4
54,9
62,4
43,9
50,5
56,8
62,4
46,4
51,6
67,0
51,2
56,4
62,4
43,7
49,8
56,0
61,9
45,2
50,4
66,3
50,4
56,4
0,8
0,7
0,9
1,2
1,5
1,7
1,6
1,0
1,3
0,9
-0,7
-0,5
-0,3
-0,5
-1,0
-0,5
-0,4
-0,3
-0,5
-0,8
6,2
5,0
6,0
6,6
8,0
8,4
8,6
8,2
9,8
6,6
2,6
1,6
2,2
2,0
1,7
3,0
1,8
1,8
2,3
1,5
Verkstedsindustri
" 0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
FAFO Regnskapsstatistikk
57
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor-
Lønns-
øvrige
Av- og
Drifts-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
kost-
drifts-
ned-
resultat
renta-
renta-
andel
nader
kost-
skriv-
bilitet.
bilitet.
nader
runger
Prosent.
Prosent.
Cost of
Opera-
goods
Comp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
midler
Operating
Fixed
profi,t
assets
veksel-
Current
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Retum
Retum
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ting
cial
ses
from
Accounts
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
97,8
1 2,7
0,77
36, 1
24, 1
23, 1
2,8
1 3,9
29,7
3 ,9
0,78
34,2
27,0
26,4
3,3
4 1 ,4
2 1 ,9
0,74
33,4
27,2
29,2
3 1 ,8
23,3
0,79
33,4
27,2
3 8,8
15,4
0,75
33,4
1 7,3
1 3,6
0,80
1 0,8
1 1 ,8
20,4
Q
R
S
T
U
5,4
14,8
1 0, 1
1 1 ,5
1 9,3
9,2
3,1
9,5
5,6
9,5
20,8
3,3
7,0
4,5
12,1
7,8
3 1 ,3
27, 1
30,8
3,7
5,0
4,4
34,6
6,6
2 1 ,7
1 6,6
23, 8
28,8
3,6
1 0,4
3,4
23,6
6,6
1 2, 1
25,2
34,2
29,4
3 1 ,0
4,5
1 ,0
3,9
1 5,6
1 0,7
1 2,2
20,9
0,83
33,9
23,4
32,9
6,0
4,0
3,2
1 6,5
6,0
8,2
1 8,2
27,6
0,77
34,8
22,8
35,5
5,3
1 ,7
4,0
1 7,3
8,4
9,9
1 5,6
22,6
1 0,2
0,78
33,7
25,3
32,2
5,7
3,1
3,5
1 9,3
6,4
1 1,1
14,2
55,7
9,9
0,78
35,0
25, 1
26,5
4,5
8,9
3,7
40, 1
1 0,5
4 1 ,5
14, 1
64,5
1 2, 1
0,84
35,3
1 8,7
23, 1
5,1
1 7,9
3,5
1 8,5
8, 1
24,2
1 2,3
52,6
1 4,5
0,85
34,5
1 5,9
23,6
5,7
20,4
3,0
9,4
6,9
15,8
8,0
54,7
1 2,2
0,83
42,7
1 5,0
20,8
1 0,6
1 1 ,0
3,7
9,7
1 1 ,0
22,8
1 1,1
68,9
1 1,1
0,85
34,7
1 6,2
25,2
5,4
1 8,6
3,0
15,1
8,8
1 7,8
9,6
74,9
3 8,6
0,8 8
34,7
1 7 ,6
25,8
5,7
1 6,3
3,1
1 7 ,4
1 1 ,4
1 1 ,7
10,3
46,2
22, 1
0,86
37,4
1 9,6
25,5
5,6
1 2,0
3,0
1 1 ,2
8,5
1 8,0
9,2
60,7
37,6
0,86
34,3
1 8,2
28,7
5,8
13,1
3,3
1 2,2
1 1 ,2
1 3 ,3
9,5
77,3
23,0
0,85
35,8
1 9,7
24,7
5,1
14,8
3,9
13,1
8,2
17,1
8,4
63,2
1 9, 8
0,84
35,3
20,7
28,9
5,7
9,4
4, 1
1 3 ,7
9,3
25,0
10, 1
60,5
1 6,5
0,85
34,2
20,9
32,3
4,2
8,5
4,0
23,7
12,1
3 1 ,7
10,3
O
P
FAFO Regnskapsstatistikk
58
Tabell 7d.
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike eierformer. 1 983-1 992. Backgroundfigures for
return on capital in different owner groups.
1 983-1992.
Egenkapital-
Totalrentabilitet. Prosent.
! rentabilitet. Prosent. !
Retum on total assets. Per cent.
Return on
equity. Per cent.
11-
---..---------�---l
Bidrag fra
Cont· from
I
Antall
Etter
Før
Før
Drifts-
foretak
skatt
skatt
skatt
resultat
After
Before
Before
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
øvrige
Gjennom-
Gjelds-
utbytte,
finan-
snittlig
grad
renteinn.
sielle
gjelds-
poster
rente
dends,
Other
A verage
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
Liabilities
E
D
C
B
A
I
Aksje-
H
Aksjeselskap
1 983
1 62
29,4
29,8
8,5
7,7
1 ,3
-0,4
5, 1
3,0
1 984
1 74
14,9
20,0
5,6
4,8
1 ,2
-0,3
4,3
7,6
1 9 85
1 92
28,3
34,7
8,0
6,8
1 ,4
-0,2
4,7
1 986
212
28,5
35,7
1 ,7
-0,2
1 987
24 1
39,3
47, 8
1 ,7
-0,9
1988
279
33,6
38,2
-0,8
-1 ,8
1,8
-0,7
5,8
3,5
1 989
318
30,6
34,6
2,3
0,9
1 ,7
-0,4
6,3
2,3
1 990
373
24,5
30, 1
1 ,3
0,0
1 ,9
-0,6
6,0
5,2
1 99 1
40 1
1 3,2
1 8,0
3,8
2,6
1 ,5
-0,4
6,8
4,6
1 992
383
34,6
42,6
8,8
8,4
1,3
-0,9
6,5
2,2
1 983
168
79,9
79,9
73,9
73,8
0,7
-0,5
6,9
1 ,7
1 984
1 87
39,3
39,3
62,4
62,2
0,5
-0,2
5,9
1 ,0
1 985
204
50, 1
50, 1
70 ,9
70,6
0,6
-0,3
7,0
1 ,2
1 9 86
225
32,7
32,7
7t1
7
I
' , '
7t1
h
l
. , ....,
0,7
-0,5
8,2
1� , 7
I
1 987
236
43,6
43,6
73,3
73,0
1 ,0
-0,7
9,5
-2,2
1988
258
53,2
53,2
59,2
58,9
0,9
-0,6
9,3
0,6
1 989
282
1 3,9
1 3,9
59,3
59,3
0,7
-0,7
8,4
0, 1
1 990
292
3 8,5
3 8 ,5
82,4
82,0
0,8
-0,4
9,5
0,3
1 99 1
313
1 6,3
1 6,3
82,9
82,4
0,7
-0,3
1 2, 1
-0,5
1 992
275
58,8
58,8
86,0
85,9
0,5
-0,4
7,5
-0,3
1
/
7,°
7,6
1
5,6
6,7
/
1
4,9
5,2
1
5, 1
5,7
4, 1
Personlige
selskap
1
FAFO Regnskapsstatistikk
59
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
øvrige
Av- og
Drifts-
kost-
drifts-
ned-
resultat
nader
kost-
skriv-
nader
ninger
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
renta-
renta-
andel
bilitet.
bilitet.
Prosent.
Prosent.
Cost of
Opera-
goods
Comp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
midler
Operating
Fixed
profit
assets
veksel-
Current
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Ac-
Retum
Retum
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ting
cial
ses
from
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
13,8
1 5, 8
0,80
42, 1
29,9
20,5
3,6
3,9
3,3
1 8, 8
1 3 ,9
1 0,2
0,78
44,3
3 1 ,6
1 8,8
3,6
1 ,7
3,3
1 0, 8
25, 8
0,78
4 1 ,4
30,0
22,5
3,4
2,8
7, 1
2 1 ,4
0,79
39,2
30,4
23,7
4,5
1 1 ,6
1 8,2
0,77
40,2
30,5
23,0
-3,5
1 9, 8
0,78
44,5
32,7
4,5
1 6, 8
0,80
43,0
-0,2
2 1 ,4
0,79
3 ,9
1 6,4
1 5 ,0
counts
Q
T
U
8,3
20,3
1 3,5
1 2,2
6,8
1 5,5
1 5,3
3,9
1 3 ,3
7,7
27,0
1 6,4
2,2
2,8
20,7
6,3
1 7,9
1 3,2
3 ,9
2,4
3,0
23,7
6,0
14,9
1 5,9
22,9
4,3
-4,4
3,9
1 4,4
7,2
14,7
16,1
29,8
24,3
4,5
- 1 ,6
3,1
1 6,7
5,9
1 4,5
1 2,5
43 ,3
30,9
26,6
3,0
-3,8
3, 1
17,1
5,8
1 7,9
1 2,4
0,79
43,5
3 1 ,6
22,3
3,8
-1,1
3,5
1 6,8
7,0
24,5
1 1 ,7
1 1 ,7
0,78
42,0
30,9
1 9, 8
3,2
4, 1
3 ,4
25,4
9, 1
29, 1
1 1 ,3
95,8
1 4,6
0,85
36,9
1 0, 1
24,4
5,8
22,9
4,5
1 1 ,6
1 1,8
42,9
14,6
68,9
1 3,3
0,86
34,6
8,2
25,2
7, 1
24,9
3,1
7,9
8,5
1 8, 1
12,9
86,9
8,6
0,85
40,5
7,3
24, 1
10,1
1 8, 1
3 ,9
9,5
1 9,7
32,6
14,0
89,5
9,4
0,88
35,1
8,3
27,2
6, 1
23,3
3,5
1 0,5
1 0,7
25,9
1 1 ,4
87,6
32,7
0,89
3 3 ,9
8,6
30, 1
7,4
20, 1
3,5
6,7
1 6,7
34,9
1 3 ,2
80,5
16,1
0,87
32,0
9, 1
35,2
6,9
1 6,9
3 ,4
7, 1
14,5
22, 1
1 1 ,9
82,2
27,9
0,87
33,0
7,3
33,8
8, 1
17,8
3,5
7,0
1 8,3
3 8 ,2
1 0,3
98,7
1 7,6
0,86
33,8
6,9
32,8
8, 1
1 8,4
4,2
7,8
1 4,2
26,3
10,1
1 0 1 ,6
1 6,4
0,87
33,5
7,5
34,9
1 0,8
1 3 ,5
4,0
9,6
1 3 ,3
32,3
1 2,9
1 03 ,3
1 8,3
0,89
33,2
6,6
3 9,0
6,8
1 4,4
4,2
1 6,4
1 3 ,9
34,0
1 1 ,9
O
P
R
S
60
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 7e.
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike sysselsettings grupper. 1 983-1 992. Background
jigures for return on capital in d�-rerent employment groups.
Totalrentabilitet. Prosent.
EgenkapitalI
.
rentabilitet. Prosent.
I
Retum on total assets. Per ceni.
Retum on
B idrag fra
equity. Per cent.
I
Cont· from
I Gjclds-
Antall
Etter
• p'
p�,.
Før
Drifts-
I Øvrige
foretak
skatt
skatt
skatt
Aksje-
resultat
utbytte,
finan-
snittlig
renteinn.
sielle
gjelds-
poster
rente
Other
Average
in pro-
inte-
jinan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
After
Before
Before
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
D
C
B
A
0-5
1 983-1992.
I Gjennom-
grad
Liabilities
E
F
G
H
ansatte
1 9 83
205
7 1 ,2
72,7
62,6
62, 1
0,9
-0,3
6,5
2,5
1 984
223
32,6
33,2
5 1 ,2
50,6
0,7
0,0
5,5
1,8
1 9 85
248
5 1 ,0
52,3
60,5
59,8
0,8
-0,4
6,3
2,5
40,9
42,5
61,1
60,7
0,9
46,4
48, 1
59,9
59,3
1,1
1 986
1 987
/
28 °
299
1
1
1
-0,4
-0,6
1
7 ,4
8,6
1
2,3
- 1 ,2
1988
337
48,2
48,9
40,3
39,8
1,1
-0,6
8,2
0,9
1 989
3 87
25,6
26, 3
42,4
42,0
1 ,0
-0,6
7,9
0,3
1 990
43 1
32,8
34, 1
54,4
53,6
1 ,2
-0,5
8,4
-0,2
1991
1 68
1 0,8
12,1
56,0
55,4
0,9
-0,4
1 0,4
0,9
1 992
418
54, 1
57,6
60,6
60,7
0,7
-0,7
7,0
0, 1
1 983
48
45,3
36,6
1 6,3
1 6,7
0,7
-1, 1
5,0
-3, 1
1 984
53
1 7 ,tl
23,8
6,7
7,5
1 ,0
- 1 ,7
3,7
0,8
1 9 85
58
1 0,8
1 8, 8
1 2,2
1 2,2
1 ,0
- 1 ,0
5,9
3,8
1 986
64
-1 0,5
-2,7
1 1 ,2
10,1
1 ,3
-0,3
5,1
1 0,2
1 987
75
28,8
39,7
1 0,6
1 0,8
1 ,3
- 1 ,5
5,3
5,4
1988
84
35,2 .
39, 5
6,5
5,4
1 ,8
-0,7
6,4
2,2
1 989
87
1 9,3
24,3
7,6
6,3
1 ,4
-0,2
6,8
0,5
1 990
94
9,5
1 4,0
1 0,5
9,4
1 ,5
-0,4
5,7
3,9
1991
99
22,4
26, 1
9,3
8, 1
1 ,4
-0,2
7,2
2,9
1 992
95
22, 1
26,8
1 0,0
9,0
1 ,6
-0,6
7,2
3,7
6-10
ansatte
/
FAFO Regnskapsstatistikk
61
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
øvrige
Av- og
Drifts-
kost-
drifts-
ned-
resultat
nader
kost-
skriv-
nader
ninger
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor- Lønns-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
renta-
renta-
andel
bilitet.
bilitet.
Prosent.
Prosent.
Cost of
Opera-
goods
Comp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
veksel-
midler
Operating
Fixed
profit
assets
Current
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Ac-
Retum
Retum
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
counts
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ses
from
ting
cial
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
84, 1
15,1
0,82
37,7
1 1 ,2
25,8
5,7
1 9,7
61,1
1 3 ,7
0,83
36,6
12,1
23, 8
6,9
76,3
1 0,4
0,82
40,4
1 1 ,2
23,8
72,8
1 2,7
0,85
35,3
1 2,0
7 1 ,9
29,9
0,86
34,8
52,4
1 7,9
0,85
60, 1
25,9
63,5
Q
R
S
T
U
4,4
1 2, 1
1 2,9
4 1 ,0
1 4,2
20,7
3,2
8,5
8,5
1 8,3
1 2,0
9,3
1 5,4
3 ,9
1 0,3
17,8
29,6
1 3,3
27,5
6,0
1 9,3
3 ,5
1 1,1
9,5
24,3
1 1,1
1 1 ,6
29,6
7,0
17,1
3 ,4
8,4
1 4,0
28, 1
1 3,8
34,6
1 4,7
34,9
6,6
9,3
3,8
8,4
1 2,4
1 7,6
1 2,6
0,85
35,8
1 1 ,8
33,5
7,7
1 1 ,3
3 ,5
1 0,3
1 4,7
3 1 ,2
1 1 ,4
1 8,6
0,84
36,9
1 3 ,2
34, 1
6,6
9,3
3,8
1 1 ,6
1 0,4
2 1 ,0
1 0,5
67,2
1 7,0
0,84
37,2
1 3 ,2
33,2
9,2
7,3
3 ,9
1 3 ,3
1 0,4
26,8
12,1
75,3
1 3 ,4
0,84
35,3
1 3,2
34,6
5,9
1 0,9
4,0
25,2
1 1 ,6
26,9
1 1 ,4
1 8,5
7,8
0,82
4 1 ,2
33,7
1 4,9
3,6
6,6
3 ,4
1 4,4
6,6
1 1 ,3
1 8, 1
1 4,6
4,5
0,78
48,0
26,9
1 8,5
3,0
3,6
3,8
1 4,2
7,2
17,8
26,5
3,9
22,3
0,80
44,5
25, 1
2 1 ,9
3,1
5,5
4,5
1 5,9
8,9
20,3
27,8
1 1 ,6
8,8
0,79
43,4
27,3
20,2
4,3
4,9
2,3
1 5,2
7,6
8,4
1 9,9
14,0
9,8
0,79
41,1
29, 1
2 1 ,0
3,7
5,2
3,0
12,1
8,0
1 9,0
2 1 ,9
3,2
14,8
0,79
49,3
28,7
1 5,6
3,9
2,6
3 ,5
1 2,9
9, 1
9,2
20,4
9,2
1 9,0
0,84
42,9
28,8
20,6
4,0
3,8
2,8
1 0,3
7,8
9,5
1 3 ,5
1 1 ,8
24,6
0,80
42,9
29, 1
20,5
3,8
3,8
3,2
1 1 ,6
9,7
8,5
1 4,0
1 1,1
1 5 ,4
0,8 1
43,3
32,3
1 7,0
3,3
4,2
3 ,4
1 2,2
8,8
21,1
1 6, 1
1 2,9
1 2, 1
0,78
42,8
30, 1
19,1
2,9
5,2
3 ,4
14,5
1 1 ,2
45,3
13,1
O
P
62
FAFO Regnskapsstatistikk
RrO
Bakgrunnstall for kapitalavkastningen i ulike sysselsettings grupper. 1 983-1 992. Background
Tabell 7e.
jigures jar return on capital in different employment groups.
I
equity. Per cent.
foretak
I
!
I Før
Før
00
lUl'ag ra
Cont· from
I Aksje-
I Øvrige
After
Befare
Befare
Oper-
taxes
taxes
taxes
ating
Divi-
profit
dends,
sielle
poster
snittlig
i
I
I
Gjelds-
I
grad
gj elds-
Liabi-
rente
lities
Other
Average
in pro-
inte-
finan-
interest
portion
rest
cial
on liabi-
to equity
items
lities
F
G
E
D
C
B
I Gjennom-
finan-
utbytte,
resultat
renteinn.
A
I
totm as , ,
Drifts-
skatt
skatt
skatt
l
: : p;, "ot.
Totalrentabilitet. Prosent.
Egenkapitalren,,�;:�� �:,"nt
J
I Etter
l1.J.ntall
I
1 983-1 992.
H
11-20
ansatte
-0, 1
1983
39
47,7
5 1 ,6
8, 1
7,3
1,1
0,2
5,0
1 984
44
8,3
1 2,7
1 5,6
14,5
0,9
0,5
4, 1
"T '
11 '7
49,3
53,2
-0, 1
,., , o
.J o
,., , c
U
47
32,8
3 8,6
4,3
0,2
56
46,4
5,3
5,6
1 988
64
1 989
/ 1 985
1
.J
8,0
0, 1
1 1
- 1. ' 1.
8,2
6,6
5 1 ,8
9, 1
8,5
5 1 ,4
56,6
8,5
8,3
2, 1
-1 ,5
6,6
4,2
70
1 9,2
22,3
5,9
5,5
1 ,3
-0,9
5,9
4, 1
1 990
76
65,8
73,2
8,0
7,4
1 ,5
-0,8
6,8
1 8,7
1991
82
38,0
44,8
7,7
6,3
1,8
-0,3
7,1
8,0
1 992
83
45, 1
55,8
12,1
1 1 ,4
1,1
-0,4
6,7
4,7
1 983
38
- 1 1 ,8
-7,5
7,3
6,3
1 ,6
-0,5
6,0
1 4,4
1984
41
36,2
4 1 ,2
8,9
7,9
1 ,2
-0,3
6,0
1 9,6
1 985
43
7,4
1 2,4
1 1 ,2
1 0,3
1 ,4
-0,5
5,7
5,0
1 986
46
3 1 ,3
36,8
1 1,1
9,6
1 ,7
-0,2
6,2
4, 1
1987
47
26,3
33,2
9,8
7,9
2,4
-0,5
5,6
1,1
1 988
52
1 1 ,6
1 9,0
7,7
5,6
2,2
-0, 1
5,3
8,0
1989
56
1 0,3
15,4
7,8
5,6
2,5
-0,3
5,6
6,5
1 990
64
1 0,9
1 9,5
7,4
5,2
2,3
0,0
5,9
6,0
199 1
65
1 ,0
6,5
5,9
4,3
1 ,9
-0,2
6, 1
4,8
1992
62
1 8,5
2 1 ,9
7,7
6,5
1 ,6
-0,4
6,3
-1 , 1
1986
1 987
I
1
1 ,6
2,0
1,8
1
-0,2
-1 , 1
1
21-49
ansatte
I
FAFO Regnskapsstatistikk
63
I prosent av driftsinntekter
Omløpshastighet for driftskapital
In per cent of operating income
Tumover for operating assets
Drifts-
Finans-
Drifts-
Varefor-
Lønns-
øvrige
Av- og
Drifts-
kapital-
kapital-
kapital-
bruk
kost-
drifts-
ned-
resultat
renta-
renta-
andel
nader
kost-
skriv-
bilitet.
bilitet.
nader
ninger
Prosent.
Prosent.
Cost of
Opera-
goods
Comp-
ting
ensation
Other
Depreciation
I alt
Total
An-
Omløps-
Kunde-
Vare-
leggs-
midler
og
lager
midler
Operating
Fixed
profit
assets
veksel-
Current
ford-
Stock of
assets
ringer
goods
Retum
Retum
assets
of
opera-
on
on
ratio
emplo-
ting
Accounts
opera-
finan-
yees
expen-
receiv.
ses
from
ting
cial
assets.
assets.
cus-
Per
Per
tomers
cent.
cent.
I
J
K
L
M
N
1 1 ,8
12,1
0,86
43,5
29,8
1 9,0
3,2
4,5
3,4
24,9
1 1 ,2
6,3
0,82
35,7
3 1 ,5
24, 1
3,7
5,0
3,1
-0,6
39,2
0,8 1
3 8,4
3 1 ,5
28, 1
3,3
- 1 ,3
1 1 ,2
34,8
0,8 1
37,3
29,8
26,0
5,4
1 9,9
29,2
0,75
39,7
3 1 ,6
23,0
22,9
27,3
0,78
39,7
3 1, 3
1 1 ,2
1 0,3
0,8 1
39,6
1 1 ,6
1 7 ,4
0,80
1 3 ,6
1 4,8
1 9,8
Q
T
U
6,7
22,6
1 2,9
9,3
7,6
1 1 ,9
14,5
4,0
9,7
7,5
45,4
1 2,2
1 ,5
4,2
44,6
8,5
35,4
1 2,7
4,2
1 ,7
3,5
53,0
7,5
1 8,7
14,2
22, 1
3,7
3,2
4,3
1 9,0
7,7
20, 1
1 6, 8
29,9
23,0
3,6
4,0
3,1
21,1
6,0
1 7,7
1 0, 8
42,3
29,3
2 1 ,2
3,2
4, 1
3,6
1 9,7
6,7
43,9
13,1
0,79
3 8,9
3 1 ,2
2 1 ,5
2,9
5,5
4,0
1 9,2
1 0,2
3 1 ,7
1 1 ,2
9,2
0,80
45,7
30,2
15,1
2,6
6,5
3,9
2 1 ,2
1 2,5
37,3
1 1 ,6
9,0
33,8
0,85
41,1
32,7
1 9,2
2,8
4,3
2,3
23,5
4,3
24,8
6,0
1 0,0
1 7,9
0,86
40,6
32,5
1 8,8
2,9
5,3
2,2
12,1
4,0
1 2,0
5,6
25,0
24, 1
0,83
40,5
3 1 ,3
1 8,2
3,0
7, 1
2,4
1 0,5
4,4
30,5
7,0
1 2,9
24, 1
0,86
37, 1
32,4
2 1 ,3
3,1
6,2
2,2
1 3,7
4,2
1 8,0
6,0
1 1 ,7
20,0
0,79
39,3
34,0
22,3
3,3
1,1
2,3
1 6, 1
4,2
1 4,0
6,2
1 0,7
1 5,3
0,7 8
39,9
34,7
20,7
4,4
0,3
2,6
1 4,9
5,3
28, 1
9,2
9,5
1 4,9
0,77
42,6
33,8
1 7,9
3,3
2,5
2,5
17,2
5,1
1 8,3
9, 1
8 ,4
23, 1
0,77
39,8
35,0
19,1
3,3
2,8
2,7
1 6,3
5,9
1 3, 1
1 0,2
8,9
1 6,5
0,80
39,8
37,4
1 7,7
3,5
1 ,7
2,6
1 2,7
5,2
33,2
7,3
9,4
30,3
0,82
3 8,2
34,5
1 9,4
3,5
4,4
2,4
1 2,7
5,2
1 8,8
1 0,0
O
P
R
S
FAFO Regnskapsstatistikk
64
Tabell 8a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntektsgmpper. Driftsinntekter mindre enn eller lik
5 min. Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting figures for
enterprises in different operating income groups. Operating income less than 5 mill. NOK.
Mean. Current NOK. 1 983-1 992.
1 983
Kroner
Tabell Ba: Driftsinntekter under 5 mill.
-
1 9 84
KronPf
--
�
1 985
Kroner
�
.
.
1 986
Kronp r
�.
1 987
Kroner
.
Resultatregnskap
1 0 1 6650
956824
976304
901 225
923483
99 1 326
88748 1
927404
86958 8
880300
25323
69343
48900
3 1 637
43 1 82
Driftskostnader
9 1 95 80
872991
879805
807201
824450
Vareforbruk
4308 8 1
41 9862
39760 1
3 5 80 1 6
357389
LØnnskostnader
286023
248906
233441
2 1 9304
2285 1 3
Øvrige driftskostnader
1 64698
1 64629
2 1 0047
1 87244
200236
Ordinære avskrivinger
3 8095
39680
3 9055
43 1 05
390 1 5
Driftsresultat
97073
83907
96597
94055
98697
6994
8848
9032
7355
99 1 9
6386
7853
7 865
6624
9058
608
856
1 076
719
835
Finanskostnader
32747
32936
32572
3757 1
520 1 3
Rentekostnader
30970
28326
30389
335 1 5
45 1 17
1742
3522
20 1 3
3769
6888
Resultat av finansielle poster
-25754
-23745
-23540
-302 1 6
-42095
Resultat før ekstraor. poster
71319
60 162
73057
63839
56602
Resultat før årsoppgjørsdisp.
85285
74414
8575 1
7 8628
65633
Årsoverskudd
57808
49 123
66 175
5 864 1
48439
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
I
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 8a: Driftsinntekter under 5 mill.
65
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 9 87
Kroner
Balanse pr. 31/12
303405
368470
3 1 3693
26579 1
343850
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
80406
94597
1 03665
728 1 0
1 02405
Kunde- og vekselfordringer
96590
1 1 7635
1 03634
97023
1 1 1 901
Øvrige fordringer
34807
40290
25237
1 6485
33082
Varelager
9 1 603
1 1 5948
8 1 1 56
79473
96462
266278
288576
28 1 992
297 1 1 6
407 8 1 5
1 2 1 45
1 3288
1 0423
1 6538
1 848 1
5889
10694
1 0980
9433
9540
Varige driftsmidl. imm. eiend.
248243
264595
260589
27 1 145
379794
Kortsiktig gjeld
283876
345752
294743
256987
349722
Leverandør- og vekselgjeld
1 08343
1 47732
1 08200
9 1 769
1 35768
37553
5879 1
57722
6 1 353
93273
Øvrig kortsiktig gjeld
1 37980
1 39229
1 2882 1
1 03 866
1 2068 1
Langsiktig gjeld
1 69426
1 82522
1 6 1 859
206080
298 1 5 1
Betinget skattefrie avsetninger
4028 1
5907 1
547 1 0
56729
63201
Egenkapital
76 1 00
6970 1
84372
43 1 1 0
4059 1
Totalkapital
569683
657046
595684
562906
75 1 665
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Aksjer o g obligasjoner
Fordringer
Kassekreditt
FAFO Regnskapsstatistikk
66
Tabell 8a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntektsgrupper. Driftsinntekter mindre enn eller lik
5 mill. Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected accounting figures for
enteJprises in different operating income groups. Operating income less than 5 mill. NOK.
Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell 8a: Driftsinntekter under 5 mill.
Resultatregnskap
I
I
1991
Kroner
I
1 992
Kroner
987025
978733
1 1 1 7 1 60
969726
1 03 1 875
957208
950664
1 074322
480 1 8
-2 1 65
298 1 7
28069
42837
Driftskostnader
956036
938008
8972 14
895465
99 1 294
Vareforbruk
458760
41 5744
3 87822
402401
427 1 8 1
Lønnskostnader
280464
259228
252 159
26048 1
289298
Øvrige driftskostnader
1 76882
2 1 8526
22 1 959
1 93377
237452
Ordinære avskrivinger
40 1 60
44809
35598
39706
37363
Driftsresultat
6 1 708
90557
9293 1
8373 8
1 25947
1 0488
9825
98 1 8
8 3 83
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
I
10301
I
I
Aksjeutbytte og renteinntekter
8395
7096
8528
8632
6720
Øvrige finansinntekter
145 1
893
1 296
1 1 86
1 662
Finanskostnader
55339
51618
5 1 8 15
44257
53262
Rentekostnader
49902
46292
44536
42482
44870
5 1 88
3483
7279
1 749
8353
Resultat av finansielle poster
-45039
-41 1 30
-4 1991
-34439
-44879
Resultat før ekstraor. poster
1 6669
49427
50940
49298
8 1 068
Resultat før årsoppgjørsdisp.
29 1 99
75638
6563 8
57725
85930
Årsoverskudd
1 9324
6924 1
60879
47799
7 8579
øvrige finanskostnader
.
1 990
Kroner
1 0297 1 1
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
.
I
1 989
Kroner
1 0 1 7744
Driftsinntekter
'
1988
Kroner
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell Ba: Driftsinntekter under 5 mill.
67
1 988
Kroner
1 9 89
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Balanse pr. 31/12
342277
359887
30509 1
377 1 69
295046
80787
824 1 2
94443
1 3 3796
94767
1 29389
1 28662
1 03541
1 0 1 472
96743
1 7 1 50
35925
20835
2963 1
1 7685
Varelager
1 14952
1 1 2888
86272
1 1 2270
85 852
Anleggsmidler
372475
3 1 967 1
284550
3388 1 6
289892
2848
2063
3628
3343
1 0682
1 06 1 2
1 2262
24550
1 3232
1 6871
Varige driftsmidl. imm. eiend.
3590 1 5
305346
256372
322241
262268
Kortsiktig gjeld
362086
340572
299832
3 87 876
322662
Leverandør- og vekselgjeld
1 40903
1 05984
95945
1 55282
943 88
7244 1
1 02465
68423
64527
72669
Øvrig kortsiktig gjeld
148743
1 3 2 1 23
135464
1 68066
1 55604
Langsiktig gjeld
307259
243820
2 1 5 1 65
2047 1 0
208009
Betinget skattefrie avsetninger
47 1 04
563 1 6
54377
83579
-
Egenkapital
- 1698
3 8 849
20267
39820
54269
Totalkapital
7 1 475 1
679558
5 89641
7 1 5985
5 84939
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Kassekreditt
68
Tabell 8a.
FAFO Regnskapsstatistikk
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntektsgrupper. Driftsinntekter over 5 mill. Løpende
!an
n'enn
�+t 1 0Q1.-1 002 Se1er<-eA
;n�
t e;.
J.f.:o I� en�erpr:s�s
ftt
H
I,. t"
tTt
JJ el·
' I:::�··<'-' ner
... . "'-"J
... ...o m s n
.I..I.1h
" ..... t u ar>couI�+
U"
5 J-I':gu��s
"
:.. Ul
.:1:ff
..I.
.1..1.
.I.
-ol
.•
.I. ./ V -'
/ ./
.
\..-
operating income groups. Operating income more than 5 mill. NOK. Mean. Current NOK.
1983-1992.
r
1 986
Kroner
1 9 87
Kroner
1 5590 1 57
14348697
1 5268269
1 5799538
1 4929309
1354248 1
1 4570932
1 9992 1
7076 1 2
660848
8062 1 6
697337
15247828
1 6008089
1 5092788
13672967
143853 1 1
Vareforbruk
7200173
7247280
7 1 85995
63 1 68 1 1
7429796
Lønnskostnader
363 1 048
3 868352
3 852293
346 1 49 1
3667766
øvrige driftskostnader
40569 1 5
4523836
366285 1
352 1 87 8
2883871
Ordinære avskrivinger
359692
368621
3 9 1 648
372787
406439
Driftsresultat
555493
49906 1
497369
675730
8 82958
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
Driftsinntekter
1 5 803321
1 6507 1 50
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
1 5603400
Tabell 8a: Driftsinntekter over 5 mill.
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Finansinntekter
I
1441 1 0
I
220766
I
1 87090
I
243 5 1 6
I
2975 1 9
1 1 2520
1 05587
1 20033
1 93 874
255647
30941
1 1 4005
59843
47928
37904
Finanskostnader
43 1 4 1 9
430697
395528
4357 1 5
502204
Rentekostnader
372224
3680 1 0
3 1 3545
373 8 1 2
36 1 206
48730
53359
76254
56 1 55
1 34392
Resultat av finansielle poster
-2873 1 0
-209930
-208438
- 1 92 1 99
-204685
Resultat før ekstraor. poster
268 1 83
289 1 3 1
28893 1
48353 1
678273
Resultat før årsoppgjørsdisp.
350239
352922
- 1 8 8 1 95
536582
792394
84239
1 22725
-35926 1
95295
393335
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
øvrige finanskostnader
Å rsoverskudd
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 8a: Driftsinntekter over 5 mill.
69
1 983
1 984
1985
1 986
1 987
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
5046033
5 1 37807
4867860
5 1 04935
536 1 805
9 1 7467
1 095049
1 255030
14003 1 2
1955355
1965520
2 1 14895
1 421 758
15 1 7553
148 1988
254379
27765 1
642786
652265
532682
Varelager
1 908667
1 6502 1 3
1548286
1534806
1 39 1 780
Anleggsmidler
2948682
308569 1
27 16290
29 1 2852
2843302
Aksjer og obligasjoner
1 55849
1 38224
1 04793
92 174
152054
Fordringer
1 84632
2535 1 0
1 90058
1 33675
165550
Varige driftsmidl. imm. eiend.
2608200
2693958
2421439
2687003
2525698
Kortsiktig gjeld
4239648
3973300
4048477
42554 1 6
3955938
Leverandør- og vekselgjeld
1541248
1 434605
1478743
17 1 62 1 0
1 380779
583774
37 1004
378255
353653
342939
Øvrig kortsiktig gjeld
2 1 14626
2 1 6769 1
2 1 9 1480
2 1 85553
223222 1
Langsiktig gjeld
200535 1
2 1 45874
1 97549 1
2 1 1 4724
2 1 32046
68 1 5 1 3
874742
9 1 8877
1 032981
1 1 70494
Egenkapital
1 068203
1 229583
64 1 306
6 14666
946629
Totalkapital
79947 14
8223498
7584 1 5 1
801 7787
8205 106
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Kassekreditt
B etinget skattefrie avsetninger
70
FAFO Regnskapsstatistikk
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntektsgrupper. Driftsinntekter over 5 mill. Løpende
i
i
kronpr
1 qR� - 1 99 'J <;;:0 "t::"
1 �rtod
r/,[)l o"' t",l6
; J-r"5
; -" u " e " J-rUl
� v er-l te I�p l�l"S�
o :,-1:a-ren,"
tt
a ,",,,",,-,u,,,
....
.... ....... ""'-.... �""'- . n
-Jpnn()m�n tt
'"' ''v
t:: J.l
t t UL
JJ t::
Tabell 8a.
...... ... ... ... .... _ ....
....u .... ..... .... ... .
JO.. -" ....... .......
..L
_.
... n
u ......
I
u
operating income groups. Operating income more than 5 mill. NOK. Mean. Current NOK.
1983-1992.
1 98 8
Kroner
Tabell 8a: Driftsinntekter
over 5 mill.
Resultatregnskap
I
1 989
Kroner
I
I
1 990
Kroner
I
1991
Kroner
I
1 992
Kroner
Driftsinntekter
14639792
1441 983 1
1 52 1 6362
1 5984089
1 7628794
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
1405241 8
1396 1 688
1 3001 020
15230234
1 7343595
587374
458 1 43
22 1 5343
753855
285 1 99
14033497
1 3 8245 8 1
14664388
1 5 1 00340
1 6259350
Vareforbruk
6836530
6969938
7 1 46645
7354590
9026474
Lønnskostnader
3602805
350 1 30 1
3735807
4084227
3 985473
øvrige driftskostnader
3 1 84655
297301 0
3390772
3256303
282729 1
Ordinære avskrivinger
409543
3 82769
392538
40798 1
420 1 1 2
Driftsresultat
606295
595250
55 1 974
883749
1 369443
288 1 34
299467
286394
253424
265972
252864
264934
258708
235450
238396
34039
340 1 0
26705
17974
27576
Finanskostnader
462601
49965 1
502647
524 1 66
572305
Rentekostnader
367487
436237
456098
479697
489535
875 9 1
63076
44967
44469
82770
Resultat av finansielle poster
- 17 8085
-2001 84
-2 1 6253
-270742
-306333
Resultat før ekstraor. poster
4282 1 0
395066
33572 1
6 1 3 007
1 063 1 10
Resultat før årsoppgjørsdisp.
56538 1
5005 1 7
487993
752205
1 1 038 1 4
Årsoverskudd
275 1 99
1 95608
109067
350 1 66
83 1 1 64
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
I
I
71
FAFO Regnskapsstatistikk
1 988
Kroner
1989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Omløpsmidler
5384 1 90
5303428
5842926
5878 147
648 1 1 67
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
20 1 873 1
1 923414
2006286
2087 1 02
2346568
Kunde- og vekselfordtinger
1412121
1 63 1 863
1 699867
1 797 1 93
1 96321 9
634607
3 87384
58541 1
379386
4847 1 2
Varelager
1 3 1 873 1
1 360767
1551361
1 6 1 4466
1 686669
Anleggsmidler
3007435
3 1 42 1 80
3338 1 8 1
3432792
3708022
Aksjer og obligasjoner
1 59547
1 2992 1
1 56365
1 5 0 1 97
1 52395
Fordringer
1 65 1 5 1
1 64284
1 8401 9
147 8 1 8
245060
Vatige driftsmidl. imm. eiend.
2682738
2847975
2997797
3 1 34777
3 3 1 0567
Kortsiktig gjeld
3941 789
393 1 599
424 1 5 87
4302 1 1 2
47333 1 1
Leverandør- og vekselgjeld
1238741
1 36 1 8 1 7
1 334722
1 2 1 4540
1 1 7 1 629
5 1 09 1 3
4905 1 6
497 1 39
447997
483 149
Øvrig kortsiktig gjeld
2 1 92 1 36
2079266
2409727
2639575
3078533
Langsiktig gjeld
2039668
22459 1 8
2583245
2568 874
27 1 3643
Betinget skatteftie avsetninger
1 1 67475
1 343054
1 3695 14
1 226334
-
Egenkapital
1 242692
925037
98676 1
1213619
2742235
Totalkapital
839 1 625
8445608
9 1 8 1 1 07
93 1 0939
1 0 1 89 1 89
Tabell Ba: Driftsinntekter
over 5 mill.
Balanse pr. 31/12
Øvrige fordringer
Kassekreditt
FAFO Regnskapsstatistikk
72
Tabell 8b.
Utv�
n& r1r'fts'nntøVkt\,.s6.1.
nsta....l l ...fo....rde.l.ltL. .I:-'"
"..."uP1'v1.
",,,,,,,,... .L.J.LJ.
n ;.f
""k�""� : ndl �
� C:;lll
�-n elivi
l l �- l1 1'1�
.1. ts ;��
1.1.111 t\..I
l\.
U '.l 11111
v lgtp rp g n sk a.t'
5 mill. Prosent. 1 9 83-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different operating
�
-.
""
.... _
....
�
\,A.... .I..l.L.
'"
..
.I..lUU
..
-
..
.
income groups. Operating income less than 5 mill. NOK. Per cent. 1983-1992.
1
1
Tabell 8b: Driftsinntekter 1 983 1 9 84 1 985 1 986 1 9 87 1 98 8 1 989 1 990 1 9 9 1
under 5 mill Pst
Pst
Pst. I Pst.
Pst
Pst. I Pst.
Pst.
Pst
1 1 992 /
I
Pst.
Resultatregnskap
1 00,0 1 00,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0
Driftsinntekter
95,8
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
95,7
96,3
94,9
96,2
96,9
-2,5
4,4
5, 1
4,3
3,7
5, 1
3,8
3,1
Driftskostnader
82,9
82,0
86,3
82,6
84,5
92,5
89, 1
90,4
92,6
89, 1
Vareforbruk
36,5
36,6
3 8,8
34,4
33,4
36,3
35,2
35,7
36,0
33,8
Lønnskostnader
1 7,5
1 6,0
14,9
1 5,0
15,1
18,1
14,8
1 5,7
1 5,8
1 5,7
Øvrige driftskostnader
23,5
23,2
24,5
27,0
29,4
3 1 ,8
3 1 ,8
32,8
32, 1
33,8
Ordinære avskrivinger
5,3
6,2
8,3
6,2
6,7
6,4
7,3
6,3
8,7
5,7
17,1
1 8,0
1 3 ,7
1 7,4
1 5,5
7,5
1 0,9
9,6
7,4
1 1 ,0
0,9
1 ,6
0,8
0,7
0,8
1 ,0
1,1
1,1
1,1
0,6
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,8
1 ,4
0,7
0,6
0,7
0,9
1 ,0
1,1
1 ,0
0,5
Øvrige finansinntekter
0,0
0,2
0,2
0, 1
0,1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0,1
Finanskostnader
3,7
3,9
3,7
4,7
6,3
7,0
6,8
7,4
9,6
8,5
Rentekostnader
3,6
3 ,6
3 ,5
4,2
5,7
6,5
6,3
7,0
9 ,4
8,1
Øvrige finanskostnader
0,2
0,3
0, 1
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
Resultat av finansielle poster
-2,9
-2,3
-2,9
-4,0
-5 ,5
-6,0
-5,8
-6,2
-8,5
-7,9
Resultat før ekstraor. poster
14,3
1 5 ,7
1 0,8
1 3 ,4
10,1
1 ,5
5,1
3,3
- 1 ,0
3,1
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 5,9
21,1
1 2,5
14,5
1 0,6
2,2
8,5
6,5
1 ,9
3,6
Årsoverskudd
1 3,9
1 7,0
1 1 ,2
1 3,3
9,5
1 ,6
8, 1
6,0
1 ,5
3 ,2
Finansinntekter
.
94,9
4,8
Driftsresultat
".
95,6
4,2
Øvrige driftsinntekter
"..
95,2 1 02,5
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
73
Tabell 8b: Driftsinntekter 1 983 1 9 84 1985 1 986 1 987 1 988 1989 1 990 1 9 9 1
under 5 mill Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
55,0
56,7
54,8
52,3
5 1 ,0
53,5
55,3
54,6
55,3
57, 1
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 5,2
16,4
17,0
1 3,3
13,7
1 4,7
14,0
1 5,5
1 4,9
14,8
Kunde- og vekselfordringer
15,8
17,7
1 6,9
1 6,8
16,8
1 8,2
1 8,9
17,1
16,1
17,8
4,2
3,1
3 ,4
3,3
3,0
2,3
2,9
3,7
3,9
3,1
Varelager
1 9,9
1 9,5
1 7,5
1 8,9
17,5
1 8,3
1 9,5
1 8 ,3
20,4
2 1 ,4
Anleggsmidler
45,0
43,3
45,2
47,7
49,0
46,5
44,7
45,4
44,7
42,9
Aksjer og obligasjoner
1 ,2
0,9
0,7
0,9
1 ,0
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
Fordringer
1 ,2
1 ,6
1 ,2
1,1
1 ,0
0,9
1 ,4
2,2
1 ,4
1,4
Varige driftsmidl. imm. eiend.
42,6
40,8
43,4
45,7
47,0
45,3
43,0
43,0
43,0
41,1
Kortsiktig gjeld
50,5
49,8
53,1
57,8
56,6
56, 1
60,9
62,6
66,2
64, 1
Leverandør- og vekselgjeld
1 9,6
20,3
1 9,5
1 7,8
1 9,7
1 8,6
17,8
1 8, 1
17,4
17,6
Kassekreditt
1 0,5
1 1 ,7
1 4, 1
17,4
15,8
15,7
2 1 ,3
2 1 ,6
2 1 ,9
17,4
øvrig kortsiktig gjeld
20,4
1 7,8
1 9,5
22,6
21,1
2 1 ,8
2 1 ,8
22,9
26,9
29, 1
Langsiktig gjeld
29,2
24,2
32,2
33,8
40,8
33,4
35,9
36,1
4 1 ,4
36,4
Betinget skattefrie avsetninger
1 2, 8
6,6
5,1
5,5
5,0
3,9
5,9
5,6
5,8
-
Egenkapital
7,6
1 9,3
9,6
2,9
-2,4
6,7
-2, 7
Bundet egenkapital
5,5
5,3
5,9
5,5
6,6
7,9
8,0
Fri egenkapital
2, 1
1 4,0
3,7
-2,6
-9,0
Øvrige fordringer
-4,2 - 1 3,3
4, 1
9,3
9,8
- 1 ,2 - 1 0,8 - 1 3,2 -22,6
-5,6
9,0
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
263
290
310
324
364
405
462
498
529
458
5 1 ,3
48,8
52,2
54, 1
60,5
36,9
42,8
52,5
53,4
57,2
Egenkapitalrentabilitet pst.
63,7
3 9,2
45,4
35,2
47,7
50,9
1 8,5
34,5
1 3 ,7
49,9
pst.
14,0
22,6
12,1
5,7
0,2
8,6
0,2
- 1 ,4 - 1 0,4
4, 1
1 ,5 1
1 ,5 8
1 .60
1 ,5 1
1 ,4 1
1 ,54
1 ,49
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
1 ,6 1
1 ,74- . 1 ,4 1
74
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 8b,
Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntektsgmpper. Driftsinntekter over 5 mill. Prosent.
1 983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different operating income groups.
Operating income more than 5 mill. NOK. Per cent. 1983-1992.
Tabell 8b: Driftsinntekter 1 983
over 5 mill. Pst.
1
I
1 9 84
Pst.
1 9 85
Pst.
1 9 87
1 986
P st
Pst
1 989
Pst.
1 988
Pst.
.
1 990
Pst.
1 992
Pst.
1991
Pst
Resultatregnskap
1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Driftsinntekter
98, 3
95,2
95,7
92,9
95,0
96,7
96,9
93,9
93,9
98,3
1 ,7
4,8
4,4
7,1
5,0
3,3
3,1
6, 1
6, 1
1 ,7
Driftskostnader
95,6
95,5
95,6
94,7
95,3
96,6
96,9
97,0
95,8
95, 1
Vareforbruk
50,5
47, 1
48,5
44,5
46,7
45, 1
46,2
46,5
45,6
47,9
Lønnskostnader
24,5
26,2
25,4
26,2
26,7
27,2
27,2
27,2
29,5
27,7
Øvrige driftskostnader
1 8,0
1 9,7
1 8 ,9
2 1 ,2
1 8,8
2 1 ,2
20,5
20,4
17,9
1 6,7
Ordinære avskrivinger
2,6
2,5
2,8
2,8
3 ,0
3,2
3,1
2,9
2,9
2,8
Driftsresultat
4,4
4,5
4,4
5,3
4,7
3,4
3,1
3,0
4,2
4,9
1,1
1 ,2
1 ,6
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
·
.
Finansinntekter
I
1 ,0
I
I
1 ,6
I
1 ,7
I
1 ,7
I
1 ,6
I
1 ,2
I
1,1
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,8
0,7
0,9
1 ,2
1 ,3
1 ,4
1 ,4
1 ,4
1,1
1 ,0
Øvrige finansinntekter
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0, 1
0,2
Finanskostnader
3,6
3,1
3,0
2,9
3,2
3 ,5
3,8
3,5
3,6
3,7
Rentekostnader
3,3
2,6
2,6
2,6
2,3
2,8
3,4
3,2
3 ,3
3 ,2
Øvrige finanskostnader
0,3
0,5
0,4
0,3
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,5
Resultat av finansielle poster
-2,6
-2,0
- 1 ,8
- 1 ,4
- 1 ,6
-2,0
-2, 1
- 1 ,9
-2,4
-2,6
Resultat før ekstraor. poster
1,8
2,5
2,6
3,9
3,1
1 ,4
1 ,0
1,1
1 ,8
2,3
Resultat før årsoppgjørsdisp.
2,6
3,0
1 ,9
4,7
3,8
2,3
1 ,8
2,3
2,6
2,9
Årsoverskudd
0,3
0,7
0, 1
1 ,2
1 ,3
0,6
0,0
0,3
1 ,2
2, 1
FAFO Regnskapsstatistikk
75
Tabell 8b: Driftsinntekter 1 9 83 1 9 84 1 985 1 986 1 9 87 1 98 8 1 989 1 990 1 99 1
over 5 mill. Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
Pst.
Pst.
Pst.
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
6 1 ,6
63,3
63 ,8
64,2
64,6
6 1 ,9
6 1 ,6
62,8
6 1 ,5
60,6
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 1 ,0
1 1 ,9
1 2,6
1 6,3
1 8,2
1 7,4
16,1
1 5,3
1 5,5
14,3
Kunde- og vekselfordringer
24,7
26,6
22, 1
23,5
22,7
22,4
24,7
24,0
22,0
23,3
4,3
3,6
5,8
6,0
4,9
5,3
4,4
5,2
4,4
4,0
Varelager
2 1 ,7
2 1 ,2
23,3
1 8,5
1 8,7
1 6,9
1 6,4
1 8,3
1 9,7
1 8,9
Anleggsmidler
38,4
36,7
36,2
35,8
35,4
38,1
38,4
37,2
3 8,5
39,4
Aksjer og obligasjoner
1 ,5
0,9
1 ,3
0,9
1,1
1 ,4
1 ,3
1 ,4
1 ,7
2,0
Fordringer
3,5
3,4
2,3
1,8
2,0
2, 1
2,2
2,3
2, 1
2,7
Varige driftsmidl. imm. eiend.
33,4
32,4
32,7
33,1
32,3
34,7
34,9
33,5
34,6
34,8
Kortsiktig gjeld
55,1
52,0
56,3
58,1
55,2
53,8
54,6
53,3
56,1
54,5
Leverandør- og vekselgjeld
24,7
22,9
26, 1
25,0
20,7
1 9,4
20,0
20, 1
1 8,5
1 6,4
8,4
5,9
5,0
5,4
5,0
8,3
8,4
6,5
7,0
8,0
Øvrig kortsiktig gjeld
22, 1
23,2
25,3
27,7
29,6
26, 1
26,2
26,7
30,6
30, 1
Langsiktig gjeld
24,7
25,9
24,9
24,6
22,2
23 ,9
25,8
27,6
28,2
27,6
9,2
9,6
1 0,9
1 2,2
1 3,4
1 2,9
1 3,4
1 2, 8
1 1 ,6
-
Egenkapital
1 1 ,0
1 2,5
8,0
5, 1
9,3
9,4
6,3
6,4
4, 1
2 1 ,0
Bundet egenkapital
1 0,0
1 0,8
1 0,8
7,5
8, 1
9,9
8,0
9,5
1 1 ,2
1 5 ,7
1 ,0
1 ,7
-2,8
-2,4
1 ,2
-0, 5
- 1 ,7
-3, 1
-7, 1
5,4
Øvrige fordringer
Kassekreditt
Betinget skattefrie avsetninger
Fri egenkapital
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
71
76
92
1 16
1 22
1 44
1 57
1 85
200
207
1 1,1
8,3
1 0,0
1 1 ,2
1 0,0
7,3
7,8
8,0
7,1
1 0, 1
Egenkapitalrentabilitet pst.
3 1 ,7
23,6
20,0
1 9, 1
22,6
27,7
25,4
32,9
23,4
35, 1
pst.
1 5,6
1 7 ,3
1 3,4
1 1 ,2
1 6,0
1 5,9
1 3,0
1 2,8
9,9
2 1 ,0
1 ,29
1 ,3 1
1 ,26
1 ,29
1 ,33
1 ,3 8
1 ,36
1 ,43
1-;40
1 ,34
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk
76
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Østlandet. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
{!o,l-7e E'te � rrE'.�r.".,t;Mc:5n JfinH"'
rol e,''',
�+eIv�v;
}/ / �ses
5 "' es J-FU
Current NOK. 1983-1992.
1.J. /
OQ�
- 1 00")
V -'
J. / / .u o
l
_
n
..
'-'"
......
..
I-t- v v V W-, ,, , , " ' ''
Tabell 9a: Østlandet
1 983
Kroner
;�
Ht
� " ps. Meant.
;-FI'�
I � �U
�+;O}'
�rUU
d'dJ
C- t��n
f:; u+ tUL
tt
" O
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 9 86
Kroner
1 987
Kroner
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3978029
3663903
40743 1 8
37 1 6980
3748997
Salgsinntekt�r (fratrukk. avg.)
3936786
36085 1 8
40 1 5247
3674293
37 1 5476
4 1 243
55385
5907 1
42687
33521
Driftskostnader
3 8 15662
3542942
3940633
352 1 070
3428707
Vareforbruk
1 6 1 1 555
1 37657 1
1 664073
1400 1 69
1 637866
945288
86 1 345
1 0 1 6582
889925
894063
Øvrige driftskostnader
1 1 80 1 30
1 22823 1
1 1 60948
1 1 20669
789898
Ordinære avskrivinger
78880
76946
99578
1 1 1 047
1 0802 1
Driftsresultat
1 62367
1 2096 1
1 33685
1 95 9 1 0
3 1 7583
/ Finansinntekter
23338
40409
35005
48649
1 9378
1 3 853
25955
44803
3959
26556
9050
3 846
2803
Finanskostnader
79862
75022
807 1 9
95393
1 272 1 2
Rentekostnader
72586
63386
68734
864 1 3
8 8637
7275
1 1 635
1 1 985
898 1
3 8575
Resultat av finansielle poster
-56524
-346 1 2
-457 1 4
-46744
-655 1 3
Resultat før ekstraor. poster
1 05843
86349
87970
149 1 66
252070
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 2 1 639
95343
-89501
1 29924
288406
69057
643 1 6
-14458 1
3697 1
2 1 3095
Øvrige driftsinntekter
Lønnskostnader
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
/
6 1 699
5 8896
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9a: Østlandet
77
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
1 1 30737
1 025479
1 0 1 6 1 87
1 1 07 8 1 6
1 2 8 1 292
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 5 3 828
1 5 1465
277 832
407 8 9 1
546029
Kunde- og vekselfordringer
484559
489676
249654
320079
370667
85042
68397
2065 1 5
1 15812
94382
Varelager
407309
3 1 5941
282 1 85
264034
27021 5
Anleggsmidler
652354
68583 1
5 85326
699 1 23
8 1 7668
Aksjer og obligasjoner
49 1 03
42733
2449 1
22857
22396
Fordringer
32 1 3 1
3898 1
28905
33428
385 1 6
57 1 12 1
604 1 1 7
53 1 930
642838
756757
1 089506
9 1 32 1 7
967397
1 0 1 6865
1009345
Leverandør- og vekselgjeld
395 1 70
33 8964
33948 1
4 1 4534
3 8 1787
Kassekreditt
1 09022
76 1 99
55686
67903
75948
øvrig kortsiktig gjeld
5853 14
498054
57223 1
534428
55 1 6 1 0
Langsiktig gjeld
298980
369380
378245
525596
607327
B etinget skattefrie avsetninger
1 03339
1 08726
149538
1 97605
24 1 670
Egenkapital
29 1 267
3 1 9986
1 06333
66874
2406 1 9
Totalkapital
1 783092
171 1310
1 60 1 5 1 3
1 806939
2098961
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
øvrige fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
78
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdeL Østlandet. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 983-1 992. Selected accounting jigures jor enterprises in different location groups. Mean.
Current NOK. 1 983-1992.
Tabell 9a: Østlandet
1988
Kroner
Resultatregnskap
1 990
Kroner
1991
Kroner
I
1 992
Kroner
Driftsinntekter
3757506
369397 1
3 865793
4 1 24023
4873 1 46
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
37 1 2935
3595393
2973541
3 945497
48 1 53 1 1
4457 1
98579
892253
1 7 8526
57835
Driftskostnader
356255 1
35 1 3372
3646847
3 8 1 3656
4297 1 00
Vareforbruk
1588438
1 595884
1 7357 1 2
1 779542
2296982
Lønnskostnader
953523
894 1 52
8794 1 6
1 0 1 5062
1 0 1 3524
Øvrige driftskostnader
9 1 321 8
9 1 4438
939870
9 1 4937
880284
Ordinære avskrivinger
107564
1 1 0389
92986
1 06 1 6 1
1 063 1 0
Driftsresultat
1 94955
1 80600
2 1 8946
3 1 1 064
576046
72 1 2 1
64655
66072
77250
68963
60789
58 1 94
62322
7 1 667
3 1 58
3 866
36 1 2
3750
5583
Finanskostnader
130346
1 3 6 1 35
1 33965
1 33 87 1
1 70794
Rentekostnader
1 07804
1 23 833
1 1 5460
1 23904
1 36989
22377
1 2302
1 8504
9966
33748
Resultat av finansielle poster
-58225
-7 1480
-721 59
-67799
-93544
Resultat før ekstraor. poster
1 36730
1 09 1 20
146787
243266
482502
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 5 8684
1 1 8395
1 8 1 1 19
253672
492 1 27
Å rsoverskudd
1 14936
74966
1 004 1 3
1 53959
3 66280
Øvrige driftsinntekter
I Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
"'.
I
1 989
Kroner
I
I
6 1 805
I
I
79
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9a: Østlandet
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
1 332963
1 354847
1 393891
1 505035
1794 1 87
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
575890
50 1 153
569628
661797
826975
Kunde- og vekselfordringer
3 8 1 1 37
470936
454683
4709 1 2
54935
Øvrige fordringer
1 03308
1 06050
9 1 724
76407
8 1703
Varelager
272628
276707
277856
2959 1 9
342574
Anleggsmidler
834752
832568
852 1 76
90 1 1 95
1 0 1 1 046
Aksjer og obligasjoner
1 5 830
1 3536
1 4 1 06
37023
44205
Fordringer
44574
48354
782 1 1
5 1 499
98855
774348
770677
759860
8 1 2673
867883
1 1 02569
1 1 3 8272
1 1 28743
1285847
1 509434
Leverandør- og vekselgjeld
398401
433 1 17
3 83698
404692
327601
Kassekreditt
1 4 1 66 1
1 72635
1 22900
1 1 0537
1498 1 1
Øvrig kortsiktig gjeld
562507
532520
622 146
7706 1 8
1 03202 1
Langsiktig gjeld
558369
579 1 28
647040
6 1 7464
6679 1 7
Betinget skattefrie avsetninger
244447
250 1 96
295076
284848
-
Egenkapital
262330
219818
1 75208
2 1 807 1
627882
Totalkapital
2 1 677 1 5
2 1 87414
2246068
2406230
2805233
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
80
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Agder/Rogaland. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different location groups. Mean.
Current NOK. 1 983-1992.
I
1 983
Kl
.I. �onei
1 9 84
J: " oner
Kl
1 985
Kroner
1 986
Kl-oner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
29206 1 1
3076656
3723339
3996502
3 8 8 1 52 1
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
283408 1
2838277
35 1 0230
3753505
3728590
86530
23 8379
2131 10
242998
1 5293 1
Driftskostnader
2701 762
2872 144
3464 1 86
37 1 1 763
3576858
Vareforbruk
1321469
1 3578 1 9
1 67702 1
1794320
1 637484
Lønnskostnader
901 626
935308
1 055632
1 088662
1 098982
Øvrige driftskostnader
3 89853
475 1 2 1
6 1 8340
700620
722694
Ordinære avskrivinger
888 14
1 03 897
1 1 3 1 94
128 1 62
1 1 7698
2045 1 2
259 1 53
30701
44498
5099 1
65556
66406
30105
39605
3 1 378
60 1 30
59749
596
4893
95 1 3
5380
6598
Finanskostnader
80820
85305
1 1 1 757
1 4377 1
96 1 02
Rentekostnader
690 1 2
75755
9 1 586
1 22797
89664
Øvrige finanskostnader
1 1 808
9550
201 7 1
208 1 1
6394
Resultat av finansielle poster
-501 1 9
-40807
-60765
-782 1 6
-29697
Resultat før ekstraor. poster
1 6873 1
1 63705
1 98388
206523
282 1 69
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 87302
1 79508
1 1 6595
3 1 48 1 3
332923
6849 1
45798
1 32368
8 1 407
1 04746
Tabell 9a: Agder/Rogaland
I
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Årsoverskudd
/
2 1 8849
/
/
284739
/
3 1 1 866
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9a: Agder/Rogaland
81
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
998 1 03
1 36 1 880
1 650486
1509282
1 26521 9
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
2 1 6355
322 1 28
32 1 969
239 1 40
352502
Kunde- og vekselfordringer
324430
440632
528634
5027 1 4
3986 1 8
489 1 5
1 1 7598
1 1 5285
1 5 5701
53861
Varelager
408403
48 1 522
684598
6 1 1 727
460238
Anleggsmidler
640140
639279
848345
1 046008
777926
4360
9932
1 049 1
1 1 879
1 1 854
55941
45389
43327
30846
55802
Varige driftsmi dl. imm. eiend.
579840
583958
. 794527
1 003283
7 1 0270
Kortsiktig gjeld
727993
975546
1 25 1 72 1
1 305586
979341
Leverandør- og vekselgjeld
2 1 5392
357045
357 1 39
443 1 3 8
30201 1
Kassekreditt
1 1 3024
1 2203 1
1503 97
1480 1 3
1 2001 6
Øvrig kortsiktig gjeld
399577
496470
744 1 85
7 1 4435
5573 1 3
Langsiktig gjeld
435322
456495
546496
589296
442550
Betinget skattefrie avsetninger
268064
353303
368479
407654
4079 1 0
Egenkapital
206864
215816
332 1 34
252754
2 1 3345
Totalkapital
1 63 8244
2001 159
249883 1
2555290
2043 145
Øvrige fordringer
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
FAFO Regnskapsstatistikk
82
...... "'m ; H
n;
A CTrl '"rfRnog <I l <1nrl T øn",,,rla kr"'
n!\ 1 <> n rl srl"'1 .L'-\.
n"t
T Ttv�l gtf" r... f"vz:::,Un sk",..ar
.t'\...' .llU\...'
Vliv.l
U) e 1111VII s!11 L L .
6 'ft..&- V .J.1
u ....al 1 fnrrl",lt y
1 9 83-1 992. Selected accouniing figures for enterprises in different location groups. Mean.
Tabell 9a.
....... � . ......
.. ..
.......,
... ...
...
....
.a. "-' .L ..... "-".a.�
_
.a._.a..a.�
�_
e
A.
'-Jf
"-'-".1-.1.\,..4. •
... "',·
.l1-I
�
...
Current NOK. 1 983-1992.
I
I
I
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
4226429
5021 1 80
555 1 28 1
4293339
41 70660
49 10675
5320 1 04
147573
- 1 20632
55769
1 1 0505
23 1 1 77
Driftskostnader
4392760
3 849974
3999559
4686987
52496 1 0
Vareforbruk
2306862
1 926737
1 85701 1
2 1 98252
2563 1 82
Lønnskostnader
1 1 37 1 08
1 066044
1 1 7453 8
1422428
1469504
øvrige driftskostnader
8 1 6907
732008
82 1 932
904437
1 047064
Ordinære avskrivinger
1 3 1 882
1 25 1 85
146078
1 6 1 87 1
1 69860
Driftsresultat
2 1 3341
322733
226870
334 1 93
3 0 1 67 1
Finansinntekter
64833
66823
77485
66229
54277
Aksjeutbytte og renteinntekter
5 8275
58988
72439
63442
487 1 1
64 14
7349
5046
2787
5567
Finanskostnader
96 1 30
1 1 6827
14042 1
1 78625
1 99420
Rentekostnader
90822
1 05 145
1 27845
1 7 1 286
1 8527 1
5228
1 1 647
1 2575
7339
1 4 1 47
Resultat av finansielle poster
-3 1297
-50004
-62936
- 1 1 2396
- 1 45 1 43
Resultat før ekstraor. poster
1 82044
272729
1 63935
22 1 797
1 56528
Resultat før årsoppgjørsdisp.
229853
286 1 9 1
1 936 1 1
2 1 6480
226822
Årsoverskudd
1 1 791 1
2 1 1 765
59830
1 59334
1 9402 1
1 988
Kroner
1 989
Kroner
Driftsinntekter
4606 1 0 1
41 72707
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
4458527
Tabell 9a: Agder/Rogaland
-
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
1 990
Kroner
1
83
FAFO Regnskapsstatistikk:
Tabell 9a: Agder/Rogaland
1 988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
145968 1
1 5087 1 8
1 572435
1786076
1777392
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
390463
479 1 07
458762
458765
4366 1 8
Kunde- og vekselfordringer
434943
42668 1
45 1 860
5 1 9984
553920
93373
1 08280
1 53482
1 7261 0
1 79870
Varelager
540902
494649
508332
6347 1 6
606984
Anleggsmidler
905397
923396
1 068703
1422545
1443276
Aksjer og obligasjoner
22 1 74
24390
28780
49001
5779 1
Fordringer
56807
58 102
46384
52294
56636
826417
840903
993539
1 32 1 249
1 328849
1 1 53404
1 094 1 30
1 08 1 149
1 2505 1 2
1 288758
Leverandør- og vekselgjeld
309 1 06
325 1 1 0
306955
29 1 947
352760
Kassekreditt
1 3 6227
1 62380
208241
273262
2 1 0474
Øvrig kortsiktig gjeld
708070
606640
565952
685304
725524
Langsiktig gjeld
5 1 7643
54 1 896
728954
927771
1 029353
Betinget skattefrie avsetninger
373979
467753
543257
468 833
Egenkapital
320052
328335
287778
561 504
902563
Totalkapital
2365079
24321 14
264 1 1 3 8
3208620
3220667
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Øvrige fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
-
FAFO Regnskapsstatistikk
84
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Vestlandet. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 9 83-1 992. Selected accounting figures for d&'ferent location groups. Mean. Current IvOK.
1983-1992.
1
1 9 84
Kroner
Driftsinntekter
37 1 3786
37 1 1 93 1
4 1 1 32 1 7
4622969
5205659
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3595678
3208284
3668273
4063366
4679676
1 1 8 1 08
503647
444944
559603
525983
Driftskostnader
3535558
3505908
3 837448
436322 1
4965550
Vareforbruk
1 9 1 5534
1797475
201 3549
2096852
2595840
Lønnskostnader
9 1 3549
953535
1 002949
1 2 1 6557
1 3 07868
Øvrige driftskostnader
583802
6485 1 7
705550
935008
9 1 9320
Ordinære avskrivinger
1 22673
1 0638 1
1 1 5400
1 14804
1 45 179
Driftsresultat
1 7 8241
20632 1
276 1 57
259860
240 1 09
5579 1
68726
8095 1
1 09309
1 3 5256
Aksjeutbytte og renteinntekter
36760
3941 1
47229
68340
1 04685
Øvrige finansinntekter
1 9032
29209
33232
3956 1
28 1 06
Finanskostnader
1 66885
144656
1 3 9503
1 6 1 927
237504
Rentekostnader
147 1 33
1 23499
98755
1 23254
1 66443
1 9598
20597
40074
37602
70983
- 1 1 1 093
-7593 1
-58552
-526 1 8
- 1 02248
Resultat før ekstraor. poster
67 147
1 30390
2 1 7605
207243
1 37 860
Resultat før årsoppgjørsdisp.
9993 1
1 7069 1
259658
255792
1 25 869
Årsoverskudd
29363
75368
1 241 82
1 09280
-201 82
I
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
,
1
1 985
Kroner
I
1 983
Kroner
Tabell 9a: Vestlandet
I
,
1 986
Kroner
1 9 87
Kroner
'
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9a: Vestlandet
85
1 983
1 984
1 985
1986
1 987
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
1 5 1 0760
1 5 15361
1 606049
1 978688
2 1 8221 5
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
495 1 95
559870
65 8655
564025
8 1 5484
Kunde- og vekselfordringer
459854
45609 1
5 1 6460
501427
520572
93 1 0 1
73466
85982
304177
359 1 24
46261 1
425934
344952
609059
487036
1 056239
1 0625 1 3
1 050865
1 1 73841
1 2840 1 0
Aksjer og obligasjoner
555 1 0
533 1 6
6 1 005
86 1 73
1 1 89 1 8
Fordringer
55909
1 07 1 4 1
1 03005
608 1 9
60339
944821
902056
886855
1026849
1 1 04753
1 1 59878
1 1 48702
1 1 591 1 8
1552698
1706924
Leverandør- og vekselgjeld
470360
464400
500420
596664
560568
Kassekreditt
1 83606
1 04233
886 1 0
170804
2483 3 1
Øvrig kortsiktig gjeld
5059 1 1
580069
570088
785230
898025
Langsiktig gjeld
9 1 1701
807885
757057
783 142
1 01 3 872
B etinget skattefrie avsetninger
2279 1 8
353 179
405657
47507 1
503 3 1 7
Egenkapital
267502
268 1 09
33508 1
34 1 6 1 8
242 1 1 3
Totalkapital
2567000
2577874
26569 1 3
3 1 52529
3466225
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
86
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Vestlandet. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
'
-! j-f(o " e n t ln/>nfl'or
- '" g�O""S
nr/Of)unf;n
o J{;01Jrp
o J-Fn
fornrl
1 9 91up . lnÆ
Y1 ea I",t .
I
''--' ' J-' ' "os in U
'' ''
IV 'n
Ulr o
"'o ""'.." ..... J
....- L- ...., .,", ... ., .... ...o
..... ... .... ...... ... ...... ovv
...... 1 Q 9 ? f\p!prt"fi
t;]J '-"
....
___
_.
-'
Current
NOK.
""
"
'
u t...-
L
u
" U L- U l-
1 983-1992.
I
I
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
5472708
59783 1 0
623 86 1 0
64626 1 3
4739309
5 1 97857
5684585
5 8 1 8904
6352298
53 1 1 53
27485 1
293725
4 1 9705
1 1 03 1 5
Driftskostnader
5095308
5255893
5793304
5 9 8 1 328
6 1 1 8074
Vareforbruk
246543 1
273858 1
2642802
2868906
2849973
LØnnskostnader
14 1 2535
1425 136
1 67 1 8 8 1
1 837523
1 842325
øvrige driftskostnader
1 052683
940423
1 32 1 7 9 1
1 1 02047
1 24 1 932
Ordinære avskrivinger
1 65057
1 5 1 849
156829
1 72852
1 83 844
Driftsresultat
1 75 1 53
2 1 68 1 4
1 85006
257282
344539
1 Finansinntekter
1 1 4 1 60
1 50295
Aksjeutbytte og renteinntekter
83482
1 23589
Øvrige finansinntekter
287 1 9
24406
Finanskostnader
2 1 5007
Rentekostnader
1 988
Kroner
1 989
Kroner
Driftsinntekter
5270462
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Tabell 9a: Vestlandet
I
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
1
143327
1
1 043 1 5
1
1 0 1 842
93037
852 1 5
1 66 1 1
1 1 278
1 6627
209360
223640
223022
2 1 6747
1 59686
1 68262
205 177
1 98 855
1 83646
54933
4041 1
1 8463
24065
33101
- 1 04907
-59065
-803 1 3
- 1 1 8707
- 1 1 4905
Resultat før ekstraor. poster
70247
1 57749
1 04694
1 38575
229634
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 1 67 8 1
296249
1 2349 1
266 1 3 1
20 1 648
Årsoverskudd
-1 2404
1 35440
1 0450
676 1 7
1 66558
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
1 267 1 6
I
87
FAFO Regnskapsstatistikk
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
2 1 9342 1
2 1 1 9325
24023 1 2
2627985
2488784
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
7 1 2061
763407
797002
898766
730044
Kunde- og vekselfordringer
603442
6 1 67 1 2
679 1 43
799395
83 1 826
øvrige fordringer
355938
140806
230153
1 8 1499
2 1 6039
Varelager
52 1 980
598399
696014
748325
7 1 0875
1 301704
1 2 1 8930
1 2237 1 9
1 3 80329
1 277747
1 27963
90434
97707
3 8476
42960
48536
50593
56979
32335
48428
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 1 25205
1 077904
1 069033
1 3 095 1 8
1 1 86360
Kortsiktig gjeld
1 5 87529
1 479642
1 759241
1 89 1 228
1701450
Leverandør- og vekselgjeld
490432
449438
463357
544155
480 1 75
Kassekreditt
200856
177614
168887
1 67684
1 8989 1
Øvrig kortsiktig gjeld
896241
852590
1 1 26997
1 1 7938 8
1 03 1 3 84
1 080327
1 0 1 0973
995225
1 06 1 799
1 065897
Betinget skattefrie avsetninger
5 1 0687
664203
496469
590 1 63
-
Egenkapital
3 1 6582
1 83437
375097
465 1 24
999 1 84
Totalkapital
3495 1 25
3338255
3626032
40083 14
376653 1
Tabell 9a: Vestlandet
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Langsiktig gjeld
88
Tabell 9a.
FAFO Regnskapsstatistikk
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Trøndelag. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different location gro ups. Mean.
Current NOK. 1 983-1992.
Tabell 9a: Trøndelag
1 983
Kroner
Resultatregnskap
I
1 9 85
Kroner
-
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
4241 673
4699692
44757 14
5296 1 52
4361 7 1 5
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
4 1 54062
4595 1 1 1
43 1 7741
5 1 52802
4255407
876 1 1
1 04582
1 57972
143350
1 06307
Driftskostnader
403 1 55 1
4558945
4408499
4996257
4 1 9 1 049
Vareforbruk
23 1 3 833
299 1 658
2568 1 1 5
299882 1
243 7 1 60
Lønnskostnader
886234
9 1 4270
958892
1 049498
927894
Øvrige driftskostnader
69 1 1 1 8
4922 1 9
690 1 0 1
756775
648028
Ordinære avskrivinger
140366
1 60798
1 9 1 390
1 9 1 1 64
1 77967
Driftsresultat
2 1 0123
140747
672 1 5
299895
1 70665
35596
33303
45560
33954
29049
2666 1
36390
27343
4750
6548
664 1
9 1 70
66 1 1
Finanskostnader
145922
1 59642
1 89636
240926
1 95 1 92
Rentekostnader
1 3 1049
1 50973
1 82835
233295
1 87708
14873
8669
6583
7628
7484
Resultat av finansielle poster
-97 1 35
- 1 20696
- 1 56333
- 1 95366
- 1 6 1 239
Resultat før ekstraor. poster
1 1 2988
2005 1
-89 1 1 8
1 04528
9427
Resultat før årsoppgjørsdisp.
2 1 30 1 9
3 8746
-80441
1 60277
9 1 79 1
72 1 92
26840
-6790
1 1 5370
1 04250
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Å rsoverskudd
-. .
I
1 984
Kroner
I
48787
44037
'
'
I
I
89
FAFO Regnskapsstatistikk
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 9 86
Kroner
1 987
Kroner
1 1 24478
1 2728 1 5
1 500948
1 6966 1 1
1 2 1 9868
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
223804
236706
1 60177
22 1 760
206863
Kunde- og vekselfordringer
3533 1 4
483492
564735
698801
477000
57432
30987
8 1 852
1 743 1 5
2703 1
Varelager
489928
521 630
694 1 83
601 735
508974
Anleggsmidler
892637
8 9 1 076
1305948
1 3 57326
1 327492
Aksjer og obligasjoner
1 9550
1 1480
375 1 5
28468
108321
Fordringer
3 8286
42630
69430
32335
26320
Varige driftsmidl. imm. eiend.
834801
836966
1 1 99004
1 296523
1 1 9285 1
Kortsiktig gjeld
841 697
1084508
1 539925
1476076
1 003373
Leverandør- og vekselgjeld
334480
5 1 3337
673749
692405
553235
Kassekreditt
2 1 1 922
23901 2
439980
288801
1 1 8623
Øvrig kortsiktig gjeld
295295
332 1 59
426 1 96
494870
331516
Langsiktig gjeld
824941
759944
945547
1 140350
1 078898
Betinget skattefrie avsetninger
174417
1 3975 1
141785
1 9761 2
1 5039 1
Egenkapital
1 76059
1 79687
179639
239900
3 14698
Totalkapital
20 1 7 1 1 5
2 1 6389 1
2806896
3053937
2547360
Tabell 9a: Trøndelag
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
øvrige fordringer
FAFO Regnskapsstatistikk
90
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Trøndelag. Løpende kroner. 1 983-1992. Selected
accounting figures for enterprises in different iocation groups. Mean. Current NOK.
1983-1992.
-
I
I
1 990
Kroner
1991
Kroner
I
1 992
Kroner
1 988
Kroner
1989
Kroner
Driftsinntekter
3 1 3 826 1
4444 1 50
45793 1 3
4757576
5587395
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3036 1 95
4324147
4459 1 08
4594556
5403782
1 02066
1 20003
1 20205
1 63020
1 836 1 3
Driftskostnader
3022420
4289623
44745 1 3
4623656
5257709
Vareforbruk
1 87800 1
2387 1 00
256 1 1 74
2429 176
2948425
Lønnskostnader
772438
1 00 1 626
10459 1 3
1 1 22203
1 249 149
Øvrige driftskostnader
206525
740237
7 1 8945
9 1 4996
862240
Ordinære avskrivinger
1 65456
1 60660
14848 1
1 57280
1 97 894
Driftsresultat
1 1 5841
1 54527
104800
1 339 1 9
329686
30 1 55
42607
53809
5 8993
26642
34720
4642 1
49280
4004
3382
7887
7388
97 1 3
Finanskostnader
1 7 1 804
1 98766
1 82854
1 90220
2 1 2296
Rentekostnader
1 62234
1 8276 1
169564
1 7953 8
1 98960
8989
1 6006
1 3290
1 0682
1 3335
Resultat av finansielle poster
- 1 37883
- 1 686 1 1
-1 40247
- 1 3641 1
- 1 53303
Resultat før ekstraor. poster
-2204 1
- 1 4084
-35447
-2492
1 76383
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 2 1 077
8905 8
97862
1 25 82
207229
88300
23238
6 1 24
-23 10
1 96201
Tabell 9a: Trøndelag
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
�j j� 9r
L
Aksjeutbytte og renteinntekter
299 1 7
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
,
I
I
/
I
'
91
FAFO Regnskapsstatistikk
1 988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
1 2 1 5 1 86
1 330270
1 5 8 9 1 63
1 443049
1 775901
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
297 1 73
307656
3 1 2267
363595
580993
Kunde- og vekselfordringer
3 822 14
426639
429633
396 1 70
44695 1
22960
1 8 1 93
229 146
1 09084
71819
5 1 2839
577782
61 8 1 1 8
574200
6761 3 8
1 246249
1 1 68338
1 1 59947
1 256 1 93
1 541049
Aksjer og obligasjoner
12890
24454
23 826
20440
42948
Fordringer
27847
26 1 63
27748
44070
452 1 2
1 2055 1 3
1 1 1 7722
1 1 08372
1 1 9 1 682
1452889
Kortsiktig gjeld
82 1 979
9 1 7436
1 047585
1 1 1 9993
1 1 77401
Leverandør- og vekselgjeld
397 1 1 0
3 8 1 870
5 1 663 8
42 1 63 8
423777
Kassekreditt
1 5 8 1 28
1 96224
1 79786
209697
1 5928 1
Øvrig kortsiktig gjeld
266741
339343
35 1 1 61
488659
594343
1 1 65545
1 089893
1 1 46697
1 007998
1 3 58947
949 1 7
1 299 1 0
276683
288565
-
Egenkapital
378995
3 6 1 369
278 1 45
282686
780601
Totalkapital
2461 436
2498608
2749 1 09
2699242
33 1 6950
Tabell 9a: Trøndelag
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Langsiktig gjeld
Betinget skattefrie avsetninger
FAFO Regnskapsstatistikk:
92
Tabell 9a.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Nord-Norge. Løpende kroner. Gjennomsnitt
1 9 83-1992. Selected accounting figures for enterprises in different location gro ups. lvfean.
Current NOK. 1 983-1992.
1 983
Kroner
Tabell 9a: Nord-Norge
Resultatregnskap
I
I
1 984
Kroner
I
1 985
Kroner
1 986
Kroner
I
1 98 7
Kroner
Driftsinntekter
2677883
2674783
3044624
3078387
362 1 27 1
Salgsinntekter (fratrukk:. avg. )
2735 1 52
2627746
288427 1
2743 9 1 6
328 1 614
-57269
47037
1 60353
33447 1
339657
Driftskostnader
2485093
2529399
285843 1
2893933
3483585
Vareforbruk
1 27487 1
1 1 3401 0
1472035
1 522701
1 95 0 1 35
Lønnskostnader
503499
473940
592445
572309
655896
Øvrige driftskostnader
5968 1 8
827521
698808
70 1 3 82
790964
Ordinære avskrivinger
109906
93929
95 144
9754 1
86591
Driftsresultat
1 92790
145384
1 86 1 94
1 84454
1 37685
27285
34390
37390
24239
3 1 63 1
30 1 94
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
I
14870
1 3559
I
2 1 035
1 7529
'
28
39
1 856
1 529
3042
Finanskostnader
1 1 3 141
1 02564
1 0000 1
1 2 1 352
1 34656
Rentekostnader
9204 1
74206
87 145
1 03500
1 1 7036
397
314
445
3151
1 1 25
Resultat av finansielle poster
-9827 1
-8 1 529
-727 1 6
-86962
-97266
Resultat før ekstraor. poster
945 1 9
63855
1 1 3478
97492
40420
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 1 6632
1 3 6734
1 337 1 1
1 38 857
86959
79552
74537
9 1 592
695 1 7
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
1
52938
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9a: Nord-Norge
93
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
836988
805806
909958
1 056603
1200256
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 32595
1 1 3743
153946
1 57552
140608
Kunde- og vekselfordringer
326046
267028
344407
464240
392359
28876
1 53835
1 1 3521
1 0 1 503
1 397 1 0
Varelager
349472
27 1200
298084
333308
527579
Anleggsmidler
693617
5 5 1 597
70 1 006
754930
8095 1 9
Aksjer og obligasjoner
7038
6483
1 1 268
1 3699
23896
Fordringer
5775
1 0672
1 5946
28 168
328 1 9
Varige driftsmidl. imm. eiend.
680804
534441
673792
7 1 3062
752804
Kortsiktig gjeld
6775 1 0
625057
706047
770 1 1 1
986299
Leverandør- og vekselgjeld
248208
146087
2 1 93 8 8
294433
28 1 685
Kassekreditt
1 58277
1 86300
255076
1 94425
37521 1
øvrig kortsiktig gjeld
27 1 026
29267 1
23 1 583
28 1252
329403
Langsiktig gjeld
5 83400
486626
5 1 2506
650928
604572
Betinget skattefrie avsetninger
1 05449
1 14553
1 73 864
1 83762
1 83016
Egenkapital
1 64246
1 3 1 1 66
2 1 8547
206732
235889
Totalkapital
1 530605
1 357403
1 6 1 0964
1 8 1 1 533
2009775
Øvrige fordringer
FAFO Regnskapsstatistikk
94
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Nord-Norge. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1 9 83-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different location gro ups. lvfean.
Tabell 9a.
Current NOK. 1 983-1992.
Tabell 9a: Nord-Norge
Resultatregnskap
I
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
3244876
408 8785
45941 23
6482572
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3678246
3 1 49466
39 1 2739
4464240
6370352
1 54506
9541 1
1 76046
1 29882
1 1 22 1 9
Driftskostnader
3647 1 65
3026745
3 9 1 8725
433 8 1 80
6 1 34554
Vareforbruk
1 998845
1 657534
1 949957
2332477
4683 147
LØnnskostnader
754605
640765
834970
800742
1 055799
Øvrige driftskostnader
8 1 05 1 9
6352 1 9
986985
1 079036
27009 1
Ordinære avskrivinger
83295
93585
1469 1 0
1 264 1 5
1 255 16
1 85587
228209
200958
255943
348702
38207
42627
3 1 48 8
5 1 295
32 1 65
1 8256
1 9084
4701 0
54486
3440
5920
1 2404
4285
1 0564
Finanskostnader
1689 1 7
1 68972
1 84689
1 73505
2 1 2832
Rentekostnader
144083
149787
1 77 1 0 1
1 62336
1 9503 1
3923
2604
7588
1 1 1 70
1 7 801
- 1 307 1 0
- 1 26345
- 1 53201
- 1 222 1 0
- 14778 1
Resultat før ekstraor. poster
54877
1 0 1 865
47757
1 3 3732
200920
Resultat før årsoppgjørsdisp.
97405
1 22 1 77
208336
253649
24 1 705
2673
33734
1 38648
1 34425
22 1 694
I �.t<mansmntekter
.
_
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
Årsoverskudd
.
I
1 989
Kroner
3832752
Driftsresultat
".
I
Driftsinntekter
Øvrige driftsinntekter
". .
I
I
1 988
Kroner
I
65050
I
!
95
FAFO Regnskapsstatistikk
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
1 1 1 7534
1 1 14420
146 1 65 1
1522345
1 8 1 6999
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 957 1 8
1 86947
270635
3 1 3368
298 1 92
Kunde- og vekselfordringer
25657 1
3 1 3861
361 785
352662
484429
øvrige fordringer
241 05 8
241 607
299530
1 1 983 1
3 1 0864
Varelager
4241 87
372005
529701
736484
723 5 1 4
Anleggsmidler
93 1467
1 1 55302
1 3 65660
1 1 94670
1 3793 1 6
8085
1 9555
73 1 76
44259
4758 1
47397
3757 1
3 8202
5 1 890
6 1 433
875985
1 09 8 1 76
1 254282
1 098521
1 270302
1 056007
1 029778
1 1 98522
1 085 1 57
1427501
Leverandør- og vekselgjeld
259092
1 89894
329535
437647
456040
Kassekreditt
375832
4001 45
435 1 1 2
2259 1 5
322093
Øvrig kortsiktig gjeld
42 1 083
439739
433874
42 1 596
649368
Langsiktig gjeld
582528
684950
9207 1 6
903948
972203
Betinget skattefrie avsetninger
22 1 209
265249
346937
304732
-
Egenkapital
1 89257
289745
361 1 36
423 1 77
7966 1 1
Totalkapital
2049001
2269721
28273 1 1
27 17015
3 1 963 1 5
Tabell 9a: Nord-Norge
Balanse
pr. 31/12
Omløpsmidler
Aksjer o g obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk:
96
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Østlandet.
Tabell 9b,
1 983-1 992. Prosent. Selected
accounting figures for enterprises in different location groups. Per cent. 1983-1992.
Tabell 9b: Østlandet
/ 1983
Pst.
1
1 986
Pst.
1 984 1 985
Pst.
Pst.
1 1 9 87
1 988
Pst.
Pst.
1 989
Pst.
1 990 1 99 1
Pst
Pst.
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
øvrige driftsinntekter
.
.
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
96,6
97,5 1 1 0, 1
96,7
96,9
97,2
96,9
95,0
94,4
97,0
3,4
2,5 - 10, 1
3,3
3,2
2,8
3,1
5,0
5,6
3,0
Driftskostnader
83,9
82,2
86,0
84,2
83,7
94,6
88,8
87,6
93,8
94,8
Vareforbruk
4 1 ,9
38,8
39,5
36, 1
37,5
37,8
37,9
3 8 ,2
3 8 ,3
37,3
Lønnskostnader
1 6,6
1 6,5
1 5,3
16,1
1 6,6
1 9,5
1 6,4
1 5,7
1 8,4
1 6,7
Øvrige driftskostnader
2 1 ,9
22,5
24,7
27,2
24,5
32,9
29,4
29,5
29,9
35,7
Ordinære avskrivinger
3,5
4,4
6,6
4, 8
5,3
4,4
5,2
4,3
7,4
5,1
1 6, 1
17,8
15,8
1 6,3
5,4
1 1 ,3
1 2,4
6,2
5,2
Finansinntekter
0,6
0,8
0,7
0,7
0,9
1 ,2
1 ,2
1,1
1 ,2
0,6
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,5
0,7
0,6
0,7
0,9
1,1
1 ,2
1,1
1 ,0
0,5
Øvrige finansinntekter
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0,0
O, J
0, 1
0,2
0, 1
Finanskostnader
3,2
3,3
3,0
3,5
4,9
4,5
4,9
5,5
7,4
9,2
Rentekostnader
3,2
3,0
2,9
2,9
4,2
4, 1
4,4
5, 1
7,2
8,7
Øvrige finanskostnader
0, 1
0,3
0, 1
0,6
0,7
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
Resultat av finansielle poster
-2,6
-2,5
-2,4
-2,8
-4,0
-3, 4
-3, 7
-4,4
-6,2
-8,6
Resultat før ekstraor. poster
1 3,5
1 5,3
1 1 ,7
13,0
1 2,3
2, 1
7,5
8,0
0,0
-3 ,5
Resultat før årsoppgjørsdisp,
1 5,5
1 6,7
1 2,8
1 3,3
13,3
� ,� �,�
� 1
� �
1 0,3
2,7
-3, 1
Årsoverskudd
1 3,3
15,1
1 1 ,2
1 1 ,7
12,1
2,5
8,5
9,8
2, 1
-3, 8
Driftsresultat
1
14 '°
1
1
/
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9b: Østlandet
97
1983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1 99 1
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
56,7
57,6
56, 1
53,4
53,1
55,0
57,3
56,7
56,3
57,9
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 2,8
1 2, 8
1 6,0
13,1
1 6,0
14,5
1 1 ,5
1 3 ,6
1 1 ,5
1 2,6
Kunde- og vekselfordringer
1 8, 8
2 1 ,0
1 8,0
1 8,4
1 8,9
22,2
24,4
2 1 ,5
1 9,9
20,6
4,8
2,4
3,1
4,5
2,9
2,3
3,3
4,2
4,3
2,8
Varelager
20,3
2 1 ,4
1 8,9
1 7 ,4
1 5,3
1 6,0
1 8, 1
1 7,4
20,7
22,0
Anleggsmidler
43,3
42,4
43 ,9
46,6
47,0
45,0
42,7
43 ,3
43,7 . 42, 1
Aksjer og obligasjoner
1 ,6
1 ,3
1 ,0
1 ,0
1 ,0
0,4
0,3
0,3
0,7
0,9
Fordringer
1 ,6
2,0
1 ,2
1,1
0,9
1 ,0
1 ,9
2,7
2,0
2,5
Varige driftsmidl. imm. eiend.
40, 1
39, 1
4 1 ,7
44,5
45,0
43,6
40,5
40,3
41,1
38,7
Kortsiktig gjeld
55,9
54,2
59,9
64,0
56,8
55,4
67,4
67,5
75,0
66,2
Leverandør- og vekselgjeld
23,8
25,7
24,6
21,1
1 9,6
20,4
2 1 ,7
22, 1
1 9,4
1 8,2
8,3
9,7
1 0,8
1 5,3
1 1 ,8
1 1 ,5
22,7
22,6
25,2
1 7,8
Øvrig kortsiktig gjeld
23,7
1 8,8
24,5
27,6
25,3
23,5
23,0
22,9
30,4
30,2
Langsiktig gjeld
26,4
22,7
30,5
32,8
37,5
28,7
29,4
3 1 ,0
37,9
32,7
Betinget skattefrie avsetninger
1 6,2
6,6
5,5
6,3
7,0
6, 1
7, 1
7,1
7,0
-
Egenkapital
1 ,5
1 6,6
4, 1
-3,0
- 1 ,2
9, 8
-3,8
-5,6 - 1 9, 9
2,9
Bundet egenkapital
6,0
5,6
6,7
4,6
6,7
8,5
6,9
7,7
9,2
-4,4
1 1 ,0
-2,6
-7,7
-8,0
1 ,3
- 1 0,7 - 1 3 ,7 -27,6
-6,4
Øvrige fordringer
Kassekreditt
Fri egenkapital
8, 1
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
1 04
1 04
121
1 37
143
170
1 94
214
233
21 1
49,4
47,3
6 1 ,2
54,7
70,3
36,9
4 1 ,5
56,9
51,1
56,0
Egenkapitalrentabilitet pst.
79,4
50,8
72,9
44,2
50,2
47,6
6,6
56,9
1 1 ,5
61,1
pst.
9,6
1 9,8
6,9
0, 1
2,3
1 2,9
-0,3
-2, 1
- 1 6,4
2,9
1 ,30
1 ,3 8
1 ,32
1 ,28
1 ,20
1 ,54
1 ,39
1 ,46
1 ,56
1 ,24
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk
98
Tabell 9b.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Agder/Rogaland. 1 983- 1 992. Prosent. Selected
accounting figures for enterprises in different iocation groups. 1983-1992. Per cent.
Tabell 9b: Agder/Rogaland 1 983
Pst.
1 9 84 1 985
Pst.
Pst.
Resultatregnskap
1
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 98 8
Pst.
1 989
Pst.
1
!
1 990
Pst.
1991
Pst
1 992
Pst.
1 00,0 100,0 1 00,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Driftsinntekter
97,8
94,9
9 1 ,8
93,7
92,0
2,2
5,1
8,2
6,3
8, 1
Driftskostnader
86,5
83,6
98,0
86,8
Vareforbruk
34,2
38,2
55,6
Lønnskostnader
28,7
22,5
Øvrige driftskostnader
1 7,8
Ordinære avskrivinger
97,8 1 02,0
93, 8 1 04,2
97,6
6,2
-4,2
2,4
2,2
-2,0
87, 1
89,9
92, 1
95,6
93,9
86,9
37, 1
34,2
35,8
34,2
37,3
35,8
34,8
2 1 ,8
22,5
2 1 ,8
2 1 ,7
2 1 ,3
23 ,6
22,7
24,0
1 7,6
12,6
2 1 ,5
25,9
26,6
28,7
28,2
30,4
23,7
5,8
5,2
8,0
5,8
5,2
5,8
7,9
6,6
5,1
4,4
1 3 ,5
1 6,4
2,0
1 3,2
1 2,9
1 0, 1
7,9
4,4
6, 1
13,1
0,5
0,8
v,v
0,8
1 ,0
0,9
0,8
1 ,3
1 ,3
0,9
0,5
0,7
nJ
0,5
0,8
0,9
0,8
0,7
1 ,2
1 ,2
0,8
Øvrige finansinntekter
0,0
0, 1
0, 1
0,0
0,0
0, 1
0, 1
0,0
0,2
0, 1
Finanskostnader
3,1
3,6
3,3
6, 1
3,5
4,8
5,6
5,1
4,6
4,0
Rentekostnader
2,4
3,3
3,0
5,9
3,5
4,6
5,3
4,9
4,5
3,9
øvrige finanskostnader
0,6
0,3
0,3
0,2
0, 1
0,2
0,3
0,3
0,2
0, 1
Resultat av finansielle poster
-2,6
-2,8
-2,7
-5,3
-2,6
-3,9
-4,8
-3,9
-3,3
-3, 1
Resultat før ekstraor. poster
1 0,9
1 3 ,6
-0,7
7,9
10,4
6,2
3,1
0,5
2,7
1 0,0
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 1 ,4
14,0
-0,6
1 0,6
1 1 ,4
6,2
4,6
1 ,9
3,6
1 0,6
9,8
1 1 ,3
-1 ,8
8,5
9,1
5,6
4,0
1 ,3
4,2
1 0,3
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Årsoverskudd
,
'
FAFO Regnskapsstatistikk
99
Tabell 9b: Agder/Rogaland 1 983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1991
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
60,5
63,5
68,4
62,8
59,7
53,6
55,2
56,6
59,6
59,4
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 4,2
1 5 ,5
1 6,3
1 6,8
1 4,4
1 4,4
14,3
1 7,2
1 9,2
1 5,9
Kunde- og vekselfordringer
17,4
1 8,5
22,5
2 1 ,2
19,1
1 5,8
17,2
1 7,5
17,1
21,1
5,7
7,2
5,6
2,4
2,8
2,8
4,2
5,0
5,2
5,5
Varelager
23,2
22,2
24, 1
22,5
23,5
20,6
1 9,5
1 6,8
1 8,0
1 6,9
Anleggsmidler
39,5
36,5
3 1 ,6
37,2
40,3
46,4
44,8
43,4
40,4
40,6
Aksjer og obligasjoner
0,4
0,2
0, 1
0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,8
0,9
Fordringer
2,8
1 ,9
1 ,0
1 ,6
2,4
2,3
2,3
2,7
2,0
1 ,6
Varige driftsmidl. imm. eiend.
36,3
34,4
30,5
35,3
37,6
43 ,8
42, 1
40,3
37,7
38,1
Kortsiktig gjeld
54, 1
54,0
55,6
69,2
60,8
56, 1
53,8
53,6
52,4
61,1
Leverandør- o g vekselgjeld
1 6,5
19,1
1 8,7
2 1 ,5
1 8,9
1 6,2
14,8
14,2
13,8
1 5,0
Kassekreditt
15,1
1 3,2
1 6,3
20,3
1 8,2
17,1
1 6,0
15,8
1 1 ,6
1 2,6
øvrig kortsiktig gjeld
22,5
2 1 ,7
20,6
27,4
23,7
22,8
23,0
23,7
27, 1
33,4
Langsiktig gjeld
27,9
26,7
3 1 ,2
26,7
27,9
29,0
34,6
29,9
32,9
34,4
7,2
1 0,3
9,6
1 0,0
8,8
8,6
9,2
8,9
8,6
-
1 0,9
9, 1
3,6
-6,0
2,5
6,3
2,5
7,6
6, 1
20, 1
Bundet egenkapital
8,0
8,3
9,7
1 0,9
1 0,7
1 0,4
9,9
1 2,6
1 4,6
1 5,3
Fri egenkapital
2,8
0,8
-6, 1
- 1 6,9
-8,2
-4, 1
-7,5
-5, 1
-8,5
4,8
Øvrige fordringer
Betinget skattefrie avsetninger
Egenkapital
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
59
70
70
79
96
111
118
133
136
131
42, 1
3 1 ,7
24,7
38,2
33,5
24,6
25,7
30,6
34,9
46,4
Egenkapitalrentabilitet pst.
72,0
20,0
1 3,9
49,0
32,6
30,9
22,0
1 6,4
2 1 ,9
53,3
pst.
1 4,5
1 4,2
8,4
- 1 ,0
6,9
1 0,6
7,0
1 2,0
1 0,4
20, 1
1 ,37
1 ,60
1 ,90
1 ,45
1 ,66
1 ,3 8
1 ,59
1 ,64
1 ,7 1
1 ,39
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
1 00
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9b.
Utvalgte regnskapstall for foretak fordelt på landsdel. Vestlandet. 1 9 83-1 992. Prosent.
Selected accounting jigures for enterprises in d�1erent loeation gioUpS. 1983-1992� Per
cent.
Tabell 9b: Vestlandet 1 983
Pst
/ 1 9 84
I
Pst
1 986
Pst.
1 985
Pst
1 9 87
Pst.
1988
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
I
1 989
Pst.
100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0
1 992
Pst.
1 990
Pst.
1991
Pst
1 00,0
1 00,0 1 00,0
92,7
88,3
89,4
9 1 ,8
92,6
94,0
93,3
93,6
97,5
96,9
7,3
1 1 ,7
1 0,6
8,2
7,4
6,0
6,7
6,4
2,5
3,1
Driftskostnader
87,6
84,5
84, 1
85,4
88, 1
91,1
88,6
92,0
87,7
85,5
Vareforbruk
40,4
37,6
37,3
36,4
36,4
37,7
39, 1
3 9,7
40,7
35,7
Lønnskostnader
1 8,5
1 7,5
1 9,0
1 9,2
1 8,7
2 1 ,9
1 8,5
20,9
2 1 ,2
2 1 ,8
Øvrige driftskostnader
23,6
24,2
23,4
25,0
27,7
25,6
25,4
25,3
2 1 ,4
23,6
Ordinære avskrivinger
5, 1
5,2
4,4
4,8
5,2
6,0
5,6
6, 1
4,3
4,5
1 2,4
1 5 ,5
1 5 ,9
14,7
1 1 ,9
8,9
1 1 ,4
8,0
1 2,3
1 4,5
3,5
1 ,3
1 ,5
1,1
1 ,3
1 ,6
1 ,6
1 ,0
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
0"
I
I
I
I
I
I
0,9
Finansinntekter
1,1
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,9
2,7
0,6
0,8
1 ,0
1 ,0
1 ,3
1 ,5
0,9
0,7
Øvrige finansinntekter
0,2
0,8
0,6
0,7
0, 1
0,3
0,2
0, 1
0, 1
0,2
Finanskostnader
4, 1
4,0
3,8
4, 1
7,2
6,4
5,3
7,3
6,3
4,6
Rentekostnader
3,8
3,6
3,4
3,5
6,0
5,4
4,8
7,0
6,1
4,2
Øvrige finanskostnader
0,2
0,3
0,4
0,5
1 ,2
1 ,0
0,5
0,3
0,2
0,4
Resultat av finansielle poster
-3,0
-0,5
-2,6
-2,6
-6,0
-5, 1
-3,7
-5,7
-5,4
-3 ,7
Resultat før ekstraor. poster
9,4
1 5 ,0
1 3 ,4
12,1
5,9
3,8
7,7
2,3
7,0
1 0,8
Resultat før årsoppgjørsdisp.
9,8
1 5 ,9
14,9
1 4,0
5,1
5,2
1 1 ,4
3,8
10,4
1 1 ,2
Å rsoverskudd
8 ,2
14,4
1 3 ,3
1 2,4
4,0
3,8
1 0,3
2, 1
8,5
1 0,7
FAFO Regnskapsstatistikk
101
Tabell 9b: Vestlandet 1 983
Pst.
1 9 84
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 9 87
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1991
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
57,3
60, 1
59,7
59,3
60,6
6 1 ,0
6 1 ,9
6 1 ,7
59,2
61,1
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 9,3
21,1
1 8,3
1 6,0
1 8,6
1 6,8
20,6
1 8,6
1 7,9
17, 1
Kunde- og vekselfordringer
1 4,5
1 7,2
1 6,2
1 6,5
1 6,3
1 7,3
1 6,9
17,8
1 6,9
1 8,8
3,6
3,1
5,5
5, 1
5,1
4,4
2,5
3,9
3,2
3,1
Varelager
1 9,8
1 8,8
1 9,7
2 1 ,7
20,7
22,6
22, 1
2 1 ,5
2 1 ,2
22, 1
Anleggsmidler
42,7
39,9
40,3
40,7
39,4
39,0
38,1
3 8,3
40,8
3 8,9
Aksjer og obligasjoner
1,8
0,9
1 ,0
1 ,5
0,8
1 ,6
1 ,7
0,9
0,6
0,9
Fordringer
0,8
1 ,7
1 ,6
1 ,5
1 ,3
0,9
1 ,0
1 ,4
0,7
0,6
Varige driftsmidl. imm. eiend.
40, 1
37,3
37,7
37,6
37,2
36,5
35,5
3 6,0
39,5
37,4
Kortsiktig gjeld
43,7
43,0
44,8
44,9
59,6
60, 1
53,5
5 8,5
57,5
60, 1
Leverandør- og vekselgjeld
1 6,7
14, 1
1 6,9
1 6,4
24, 1
17,2
1 6,5
15,3
1 7 ,5
1 8,8
Kassekreditt
1 1 ,8
1 0,4
1 1 ,8
9,4
1 3,9
1 8,7
1 2,4
1 3 ,8
1 0,8
1 1 ,9
Øvrig kortsiktig gjeld
1 5 ,2
1 8,4
1 6, 1
19,1
2 1 ,6
24, 1
24,6
29,5
29, 1
29,4
Langsiktig gjeld
30,8
25,5
28,5
27,5
3 1 ,8
30,5
34,3
34,2
32,3
27,7
5,2
6,2
6,7
7,2
6,4
5,5
8,7
6,8
7,1
-
20,3
25,4
20,0
20,4
2,3
3,9
3,5
0,4
3,2
14,6
7,0
6,8
5,8
6,4
4,6
7,2
9,3
8,3
1 0,9
1 3,3
1 3,4
1 8,6
14,3
1 4,0
-2, 3
-3,3
-5,8
-7,9
-7,7
1 ,3
Øvrige fordringer
Betinget skattefrie avsetninger
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
96
1 06
1 16
1 25
136
146
158
1 69
173
158
34,8
44,8
23,3
34,6
3 1 ,3
26,8
32,7
27,4
34,7
3 1 ,3
Egenkapitalrentabilitet pst.
57,8
33,5
9, 1
1 6,7
22, 1
38,6
44, 1
-6,5
3 1 ,4
29,4
Egenkapitalandel
22,9
28,5
23,3
24,0
5,4
6,6
7,9
3,9
6,7
14,6
1 ,55
1 , 85
1 ,90
1 ,73
1 ,60
1,60
1 ,53
1 ,60
1 ,6 1
1 ,56
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Likviditetsgrad
pst.
pst.
FAPO Regnskapsstatistikk
102
Tabell 9b.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Trøndelag. 1 983-1992. Prosent. Selected
accounting jigures for enterprises in dtfjerent locatiorz group. 1983�1992. Per cent.
Tabell 9b: Trøndelag
1 987
Pst.
1 986
Pst.
1 985
Pst.
1 989
Pst.
1 988
Pst.
1 992
Pst.
1991
Pst
1 990
Pst.
I
I
I
I
I
I
I
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1 984
Pst.
1 983
Pst.
100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
98,0
96,5
95,6
95,4
94,9
97,2
94, 1
9 1 ,1
96, 1
96,5
2,0
3,5
4,4
4,6
5, 1
2,8
5,9
8,9
3,9
3 ,5
Driftskostnader
83 ,4
89,2
88,9
86,9
83 ,5
96,3
96, 1
92,0 1 07,5
86,0
Vareforbruk
36,5
47,2
38,7
40 ,3
37,0
47, 5
37,3
36,6
34,5
3 8,5
Lønnskostnader
2 1 ,7
22,6
22,6
20, 1
20,0
22,9
20,3
2 1 ,7
19,8
22,7
Øvrige driftskostnader
2 1 ,6
1 5,6
22,9
22, 1
2 1 ,4
17,9
30,7
27,8
36,5
20,6
Ordinære avskrivinger
3 ,7
3,8
4,8
4,4
5,2
8,0
7,8
5,9
1 6,6
4,3
1 6,6
10,8
1 1,1
13,1
1 6,5
3,7
3,9
8,0
-7,5
1 4,0
Finansinntekter
0,8
0,7
0,6
0,7
0,7
0,9
1 ,0
1 ,0
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,9
0,9
0,9
øvrige finansinntekter
0,0
0,0
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0,0
0, 1
0, 1
0, 1
Finanskostnader
3,8
3,6
4, 1
4,4
5,3
14,7
8, 1
7, 1
20, 1
4,7
Rentekostnader
3,6
3,4
3,9
4,2
4,9
14, 1
7,3
6,9
1 9,9
4,4
Øvrige finanskostnader
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,8
0,3
0,2
0,2
Resultat av finansielle poster
-3,0
-2,8
-3,5
-3,6
-4,2
- 1 4,0
-7,2
-6,2
- 1 9, 1
-3, 8
Resultat før ekstraor. poster
1 3,6
8,0
7,6
9,5
1 2,3
- 1 0,3
' -3,3
1,8
-26,6
1 0, 1
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 7,7
9, 1
1 0,5
1 0,3
13,8
-8,0
- 1 ,4
4, 1
-25,3
1 0,8
Årsoverskudd
1 2,7
8,1
1 0,5
7,9
1 2,3
-9,2
-1 ,9
3,5 -25,2
1 0,3
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
1
1
1 ,0
1 ,0
1
I
0,8
0,8
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9b: Trøndelag
1 03
1 983
Pst.
1 9 84
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1991
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
56,0
62,8
57,2
57,8
53, 1
50,5
50,4
55,0
57,8
57,0
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 3,5
2 1 ,0
1 4, 5
1 0,9
1 2,4
1 1,8
14, 1
1 5 ,4
1 9,0
1 9, 8
Kunde- o g vekselfordringer
2 1 ,8
23 ,0
22,9
26,2
23,2
2 1 ,4
1 8,7
17,8
1 6,8
17,1
1 ,7
0,9
2,4
2,0
3,6
1 ,8
1 ,3
2,5
2,9
3,1
Varelager
1 8,9
1 7,9
17,4
1 8, 8
14,0
1 5,5
1 6, 3
1 9,3
1 9, 1
17, 1
Anleggsmidler
44,0
37,2
42,8
42,2
46,9
49,5
49,6
45,0
42,2
43,0
Aksjer og obligasjoner
0,4
0,2
0,2
0,3
2,8
0, 1
0,3
0,4
0,2
0,3
Fordringer
2,8
2,9
2,3
1 ,2
0,7
0,3
0,6
0,7
1 ,3
1,1
Varige driftsmidl. imm. eiend.
40,8
34,0
40,3
40,7
43 ,4
49, 1
48,6
44,0
40,7
4 1 ,6
Kortsiktig gjeld
56,3
54,4
60,5
63,4
55,5
50,5
47,7
49,6
52,7
51,1
Leverandør- og vekselgjeld
25,5
22,0
23,6
22,7
22,4
1 8,7
1 5 ,2
1 8,3
17,3
1 1 ,9
Kassekreditt
1 1 ,5
1 1 ,8
1 3 ,6
1 5 ,6
9,4
1 2,5
1 3 ,2
1 0,0
1 2,8
1 0,3
øvrig kortsiktig gjeld
1 9,4
20,6
23,3
25, 1
23 ,8
1 9,3
1 9,2
2 1 ,3
22,6
29,0
Langsiktig gjeld
32, 1
25,2
32,0
32,5
33,7
45,7
43 ,8
39,4
38,8
38,1
Betinget skattefrie avsetninger
9,9
8,3
3,9
6,0
5,3
3,5
5,1
6,3
7,4
Egenkapital
1 ,7
1 2, 1
3,7
- 1 ,9
5,5
0,3
3,5
4,7
1,1
20,9
Bundet egenkapital
7,7
9,5
1 1 ,3
6,4
8,7
6,9
8,6
1 0,2
10,4
1 5 ,2
-6, 1
2,7
-7,6
-8,3
-3,1
-6,6
-5 , 1
-5,5
-9,3
-5 ,8
øvrige fordringer
Fri egenkapital
-
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
44
52
51
53
58
62
76
88
92
76
46,4
35,6
33,2
33,6
26, 1
25,7
1 8 ,9
23 ,8
23,8
23 ,0
- 1 7, 1
9,5
-4,2
0,5
2,8
34,4
23 , 1
5,6 -24,8
1 5,0
6,6
1 6,3
5,6
1,1
8,2
2, 1
6,0
7,9
4,8
20,9
1 ,8 8
1 ,44
1 ,26
1 ,3 8
1 ,3 8
1 ,46
1 ,57
1 ,76
1 ,86
1 ,7 1
FAFO Regnskapsstatistikk
104
Tabell 9b.
Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel. Nord-Norge. 1 9 83-1992. Prosent. Selected
accounting figures for enterprises in different location groups.
Tabell 9b: Nord-Norge
1 983
Pst.
1984
Pst.
1985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 98 8
Pst.
1 983-1992.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
Per cent.
199 1
Pst
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1 00,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
97,9
98, 1
95,5
94,5
95,6
96, 1
89,9
95,2
94,5
92,8
2, 1
1 ,9
4,5
5,6
4,4
3,9
10, 1
4,9
5,5
7,2
Driftskostnader
87,4
92,6
94,5
89, 1
1 04,2
96,2 1 03,2 1 14,7
90,5
87,8
Vareforbruk
3 1 ,0
30,4
35,7
37,4
34,9
3 9,5
40,4
39,9
4 1 ,8
47,5
LØnnskostnader
1 3,5
12,4
1 1 ,5
12,7
14,3
15,9
15,5
1 7,4
1 4,4
1 3,7
Øvrige driftskostnader
3 1 ,7
34,6
3 1 ,3
28,6
43,2
3 1 ,3
36,6
48,4
26,6
1 9,9
Ordinære avskrivinger
1 1 ,2
1 5,2
1 6,0
10,4
1 1 ,8
9,5
1 0,9
9, 1
7,8
6,7
Driftsresultat
1 2,6
7,4
5,5
1 0,9
-4,2
3,9
-3,2
- 1 4,7
9,5
1 2,2
2,3
'"' 1
4., l
0,9
0,8
1 ,2
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
ol
'
,..,
,J ,J
I ,L
I ,L
0,9
1,1
0,9
1,1
0,8
0,2
0,2
0,3
0, 1
0, 1
8 ,4
1 0,2
14,5
1 1 ,6
1 0,2
8,9
5,8
8,2
9,6
14,3
1 1 ,3
1 0,0
8,6
0,0
0,2
0, 1
0,4
0,2
0,4
0,2
0,3
-3,5
-3,4
-5,3
-7,6
-9,0
- 1 3,3
- 1 0,4
-9,0
-8, 1
9, 1
3,9
2, 1
5,7
- 1 1 ,8
-5,2
� 1 6,5
-25 , 1
0,5
4, 1
Resultat før årsoppgjørsdisp.
9,9
43,6
3,3
6,5
-11,1
-8, 1
-3,6
- 1 3,3
1 ,7
6,2
Årsoverskudd
8,9
1 9, 1
1 ,2
4,7 -1 3,3
-9,4
-6, 1 -1 5,6
0,5
5,9
Finansinntekter
3,
Aksjeutbytte og renteinntekter
3,0
2,3
1,9
0,7
0,5
0,9
Øvrige finansinntekter
0,0
0,0
0, 1
0, 1
0,2
Finanskostnader
6,5
5,9
5,5
6,2
Rentekostnader
6,3
5,3
5,4
Øvrige finanskostnader
0, 1
0, 1
Resultat av finansielle poster
-3 ,5
Resultat før ekstraor. poster
1 ,-'
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 9b: Nord-Norge
1 05
1983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1 99 1
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
46,2
40,4
37,8
43,3
38,2
54,3
52,0
46,3
52,4
50,7
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 3,5
12,1
1 2,2
1 3,5
2,9
22,6
1 8,0
15,1
1 8,5
14,1
Kunde- og vekselfordringer
1 3,6
1 3,7
1 2,3
1 3,6
1 5, 1
1 1 ,4
1 3,2
1 0,9
1 0,6
1 3,6
2,3
3,3
3,1
3,1
2,9
5,2
5,7
3,6
3,3
4,2
Varelager
1 6,9
1 1 ,3
1 0,2
13,1
17,3
1 5 ,0
15,1
1 6,8
20,0
1 8,7
Anleggsmidler
53,8
59,6
62,3
56,7
6 1 ,8
45,7
48,0
53,7
47,7
49,3
Aksjer og obligasjoner
0,5
0,5
0,5
0,3
0,9
0,4
0,4
1,1
0,6
0,6
Fordringer
1 ,2
1 ,3
1 ,9
1 ,5
1 ,3
1,8
0,9
2, 1
1 ,5
1 ,2
Varige driftsmidl. imm. eiend.
52,2
57,8
59,8
55,0
59,6
43,5
46,7
50,5
45,5
47,5
Kortsiktig gjeld
35,1
35,8
33,8
34,6
38,4
46,2
47, 1
42,4
40,4
45,3
Leverandør- og vekselgjeld
1 3 ,6
1 1 ,9
1 1 ,8
14,3
1 1 ,0
15 ,9
1 3,0
1 5,6
14,6
1 6,3
7,0
1 0,4
1 1 ,6
1 0,2
1 2,2
1 0,3
1 2,0
9,7
8,7
1 0,7
Øvrig kortsiktig gjeld
1 4,6
1 3 ,5
1 0,3
10, 1
1 5,2
20,0
22, 1
17,1
17,1
1 8,3
Langsiktig gjeld
3 1 ,0
27,9
33,3
39,8
55,8
36,4
4 1 ,5
51,1
56,6
5 1 ,4
Betinget skattefrie avsetninger
1 3,2
6,7
7,7
8,8
7,9
6,4
1 0,6
9,9
7,4
-
Egenkapital
20,7
29,6
25,2
1 6,8
-2, 1
1 1 ,0
0,8
-3,4
-4,5
2,8
4,0
3,4
4,2
4,7
6,6
9,2
7,4
1 0,2
1 0,4
1 0,5
1 6,8
26,2
2 1 ,0
12,1
-8,7
1 ,9
-6,6
- 1 3,6
- 14,8
-7,7
øvrige fordringer
Kassekreditt
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
31
34
44
46
53
59
72
78
93
88
28,6
20,7
2 1 ,9
17,6
1 9 ,9
5,8
20, 1
1 5,3
23 ,2
1 6,9
Egenkapitalrentabilitet pst.
-26,5
17,8
4,6
-3,7
90,5
79,0
35,7
6 1 ,0
35,9
1 2,3
pst.
27,3
33,0
29, 1
2 1 ,2
1,9
1 4,2
6, 1
1 ,6
-0,7
2,8
1 ,95
1 ,59
1 ,42
1 ,77
1 ,4 1
1,19
1,31
1 ,76
1;94
1 ,54
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 06
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på ulike næringshovedgrupper. Nærings- og nytelsesmidler.
Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1983-1 992. Seiected accounting figures for enterprises in
different industry major groups. Food, beverages and tobacco. Mean. Current NOK.
1 983-1992.
1 983
1 984
1 985
1 9 Rn
l yR7
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Driftsinntek�er
5830534
6405 141
70 1 5 1 02
7766399
7244556
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
5697437
5841075
629 1023
6826956
6356457
1 33098
564066
724079
939443
888 1 00
Driftskostnader
5566736
61 34561
67 19965
74 1 7540
7003349
Vareforbruk
3578440
3802487
4074 1 88
4642895
43 87479
Lønnskostnader
8607 17
1 0 1 8633
1 1 3348 1
1208 1 90
1 202544
øvrige driftskostnader
940493
1 1 1 1910
1288457
1340986
1 209532
Ordinære avskrivinger
1 87301
202204
224482
2262 1 3
204493
27099 1
295693
64679
66257
9 1 979
1 23732
1 2 1 278
60 1 82
58029
76348
1 1 3743
1 1 3098
3446
5485
14655
9048
5 1 06
Finanskostnader
2 1 9987
21 1 682
205740
229498
2 1 6209
Rentekostnader
1 97019
1 82020
1 6 1 762
207 193
1 87684
5986
747 1
33792
1 07 1 3
1 5 886
Resultat av finansielle poster
- 1 55308
- 1 42754
- 1 1 3760
- 1 05766
-9493 1
Resultat før ekstraor. poster
1 08490
128237
1 8 1 933
243093
1 46276
Resultat før årsoppgiørsdisp.
205963
1461 1 5
233980
41 2984
205 8 1 3
7 1 474
25260
1 27792
1 1 6532
1 1 9776
Tabell l Oa: Nærings- og nytelsesmidler
-
-
- --
- .
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
/
263798
/
/
348858
1
24 1 208
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell lOa: Nærings- og nytelsesmidler
1 07
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1986
Kroner
1 9 87
Kroner
1559909
1 645283
2 1 37589
2345779
2352501
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
255301
339557
62 1 389
663626
736843
Kunde- og vekselfordringer
647888
602765
69 1 776
637559
668 1 75
76493
2 1 8405
1 65602
230791
1 1 2 1 94
5 80228
484555
658822
8 1 3 802
835289
1 565584
15 19141
1 77 1 339
1 8766 1 7
1 770791
1 22839
137478
1 434 1 2
1 52 1 8 1
1 27740
43555
5662 1
56425
80002
68 1 29
Varige driftsmi dl. imm. eiend.
1 3 99 1 90
1 3 25041
1 57 1 502
1 644434
1 574922
Kortsiktig gjeld
1 3 847 1 5
1 542390
1 889025
1 926935
1 726635
Leverandør- og vekselgjeld
6 1 266 1
6725 1 9
763253
872422
628879
Kassekreditt
406004
298702
381513
326542
487982
øvrig kortsiktig gjeld
366050
57 1 1 69
744259
72797 1
609773
1 1487 1 4
1 07 8697
1 056062
1 1 28293
1 268364
Betinget skattefrie avsetninger
248278
284935
4605 1 0
672958
628788
Egenkapital
343786
258402
50333 1
494209
499505
Totalkapital
3 1 25494
3 1 64424
3908928
4222395
41 23292
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Langsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
108
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på ulike næringshovedgrupper. Nærings- og nytelsesmidler.
Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting jigures jar enterprises in
different industry major groups. Food, beve rages and tobacco. Mean. Current NOK.
1 983-1992.
1988
Kroner
1989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
Driftsinntekter
8954335
83 14198
8942099
9 1 89376
1 1 575787
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
8 1 82628
7722721
8586693
8823 3 1 2
1 1 326573
77 1 707
59 1477
355406
366064
2492 1 4
Driftskostnader
8623 894
7843683
8635299
8 8 6 1 150
1 1 003 1 17
Vareforbruk
56 1 708 1
5 1 1 3286
5253257
5789937
8225748
Lønnskostnader
1405979
1 273 135
1 45 8 1 82
1 647257
1 647 144
Øvrige driftskostnader
1 366733
1 269258
1 7 1 9306
1 2 1 0955
89 1 706
Ordinære avskrivinger
2341 0 1
1 88004
206843
2 1 4300
2385 1 9
Driftsresultat
330441
478394
327837
328226
572670
Finansinntekter
1 1 6576
1 55785
1 636 1 8
1 23 1 34
1 28507
Aksjeutbytte og renteinntekter
1 1 1 829
1 30635
143 1 3 5
1 1 60 1 9
1 03596
2796
1 1 1 19
20483
7 1 15
249 1 1
Finanskostnader
236464
238970
292 1 29
285072
379884
Rentekostnader
2027 1 1
2 1 2938
274929
260835
339746
1 8084
1 3508
1 7200
24237
40 1 3 8
Resultat av finansielle poster
- 1 1 9889
-83 1 85
- 1 285 1 1
- 1 6 1 93 8
-25 1 377
Resultat før ekstraor. poster
2 1 0553
395209
1 99325
1 66288
32 1 293
Resultat før årsoppgjørsdisp.
355405
459028
369057
300290
36766
Årsoverskudd
1 723 1 3
336780
1 00145
1 64006
292 1 6 1
Tabell l Oa: Nærings- og nytelsesmidler
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
,
,
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell l Oa: Nærings- og nytelsesmidler
1 09
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
25 1 6 1 50
279 1 6 1 3
30327 1 3
2964899
2803883
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
969424
1 149220
1 1 1 7989
1 006678
8 1 2333
Kunde- og vekselfordringer
725 1 08
705241
630548
687 1 56
829346
Øvrige fordringer
1 74 1 9 1
227404
484802
278808
276437
Varelager
647426
709748
799375
992257
885766
1 9 14997
1 982092
2058989
25907 1 5
286 1 99 1
83934
95580
90177
76397
53886
1 07625
1 0541 7
76 1 63
97024
1 66 1 1 1
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 723438
1 7 8 1 095
1 892649
24 1 7295
2641 994
Kortsiktig gjeld
1 892522
1 845564
2 146543
25 1 6406
23 1 0 1 50
Leverandør- og vekselgjeld
646347
69466 1
7 1 2664
1 1 59 1 35
802 1 25
Kassekreditt
359563
393230
4520 14
302464
400595
Øvrig kortsiktig gjeld
8866 1 1
757673
9 8 1 866
1 054807
1 1 07429
128805 1
1 398 1 24
1499053
1433728
1 947840
Betinget skattefrie avsetninger
620987
723870
899745
765560
-
Egenkapital
629587
806 1 47
546361
83992 1
1407885
Totalkapital
443 1 147
4773704
509 1 702
55556 1 5
5665875
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Aksjer o g obligasjoner
Fordringer
Langsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 1O
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Trevarer. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting jigures jor enterprises in different industiY
major groups. Wood and wood products. Mean. Current NOK.
Tabell l Da: Trevarer
1 983-1992.
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
1 990568
1 887873
224867 1
233453 1
2622733
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
1 959474
1 872457
2238558
23 1 9268
2605263
3 1 094
15416
101 13
1 5263
1 7470
Driftskostnader
1 9232 14
17941 76
2 1 06689
2 1 45762
2426944
Vareforbruk
1 1 28649
1039720
1 1 86378
1 1 0603 8
1 290324
LØnnskostnader
43 1 067
46 1 973
499980
52 1 694
6 1 0085
øvrige driftskostnader
306228
232004
362732
453638
454745
Ordinære avskrivinger
57270
60479
57734
64393
7 1 94 1
Driftsresultat
67355
93697
1 4 1 982
1 8 8768
1 924 1 7
Finansinntekter
1 3041
1422 1
1 8 803
2 1 335
3 1457
Aksjeutbytte og renteinntekter
1 1 239
1 1 1 00
14254
8332
28229
1 802
3121
4548
1 3 003
3228
Finanskostnader
76585
75693
85 1 3 1
95289
1 25650
Rentekostnader
683 1 7
64748
77493
9302 1
956 1 8
8268
1 0945
7543
2268
30032
-63544
-61472
-66328
-73954
-94 1 93
Resultat før ekstraor. poster
38 1 1
32225
75654
1 1 48 1 5
98224
Resultat før årsoppgjørsdisp.
24937
49577
64990
1 1 8053
1 34097
Årsoverskudd
-9 1 5 8
4 1 786
53872
73958
64656
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
.
,
.
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell lOa: Trevarer
111
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Balanse pr. 31/12
599326
679975
8 89585
66 1 845
875041
9 8543
98538
1 1 9254
57 1 70
7399 1
1 97972
2 1 0 1 95
244884
1 99762
2 1 7454
6895
52882
423343
1 1 2098
24741 9
Varelager
2959 1 7
3 1 8360
483 1 04
2928 1 5
336178
Anleggsmidler
448097
448 1 1 0
466759
537326
627505
Aksjer og obligasjoner
1 8974
1 6835
-72
14230
14270
Fordringer
40976
3 1 903
3629 1
27 1 59
40764
Varige driftsmidl. imm. eiend.
388 146
399372
430539
495937
572472
Kortsiktig gjeld
5721 00
680568
882678
62429 1
723900
Leverandør- og vekselgjeld
262379
323688
344825
289776
34 1 1 5 1
92372
97401
1 24808
1 02055
57 1 80
Øvrig kortsiktig gjeld
2 1 7349
259479
4 1 3044
232459
325570
Langsiktig gjeld
341437
285357
30 1 275
406593
466898
Betinget skattefrie avsetninger
6 1 946
83 823
1 03930
1 1 1 898
1 70436
Egenkapital
7 1 94 1
78336
6846 1
563 89
141312
Totalkapital
1047424
1 1 28085
1 356344
1 1 99 1 7 1
1 502546
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Kassekreditt
FAFO Regnskapsstatistikk
1 12
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgrupper. Trevarer. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different industry
major groups. Wood and wood products.
1 983-1992.
1 992
Kroner
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
Driftsinntekter
2 1 50362
2700495
276 1 376
3350295
3579722
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
2 1 09624
26727 1 1
2739 1 23
289798 1
3500795
40738
27784
22253
4523 14
7 8927
Driftskostnader
207 1039
254459 1
264153 1
3 1 5966 1
342 1 800
Vareforbruk
1045 1 92
1407564
1464285
1 74641 2
1 8253 89
Lønnskostnader
557495
6 1 2700
669488
8627 1 2
842956
Øvrige driftskostnader
402690
439 1 1 0
448598
443 8 1 7
635473
Ordinære avskrivinger
65742
86430
59 1 60
1 09538
1 1 7982
Driftsresultat
79322
1 55904
1 1 9845
1 90634
1 57923
, r'mansmntekter
49273
24486
1 7361
23384
2066 1
1 6664
1 8234
2601
3 825
698
5 1 50
265 1
Finanskostnader
1 2 1 1 26
1 25230
1 3 3492
1 74835
1 58282
Rentekostnader
9 1 354
1 0 1 268
1 29926
161 1 8 1
1 486 1 4
Øvrige finanskostnader
2977 1
23962
3566
1 3 653
9669
-7 1 853
- 1 00744
-1 16131
- 1 5 1 45 1
- 1 39 1 68
7470
55 1 60
37 14
3 9 1 83
1 8755
Resultat før årsoppgjørsdisp.
35533
79 1 30
53764
1 73701
30677
Årsoverskudd
49967
62232
67678
1 02362
3 1 089
Tabell l Oa: Trevarer
-
I
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
�.
.
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Resultat av finansielle poster
Resultat før ekstraor. poster
46672
'
1
'
191 15
1 6464
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell l Oa: Trevarer
1 13
1988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Balanse pr. 31/12
1 1 1 4729
898989
960329
1 1 55274
1 1 1 5699
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 65882
148460
1 2 1 549
1 50364
146003
Kunde- og vekselfordringer
1 59898
273 863
305246
362461
363 1 57
Øvrige fordringer
3 1 6939
74098
57732
543 8 1
65604
Varelager
47201 0
402568
475802
5 88067
540935
Anleggsmidler
7 1 1759
684655
785879
833085
902290
Aksjer og obligasjoner
21716
9666
48206
1 3 1 00
23 1 84
Fordringer
328 14
2933 1
44273
2 1 365
29740
Varige driftsmidl. imm. eiend.
657229
645657
693400
798620
849367
Kortsiktig gjeld
94588 1
79 1 047
8 1 3 879
8 8 8 804
872797
Leverandør- og vekselgjeld
2 1 6054
2261 36
268062
283 1 25
3274 1 8
Kassekreditt
234553
225500
25 1 570
263996
205449
øvrig kortsiktig gjeld
495274
3394 1 0
294247
34 1 683
339930
Langsiktig gjeld
5 8 1780
556603
645438
733 2 1 5
773395
Betinget skattefrie avsetninger
1 6 1 8 14
145027
1 34142
1 99590
-
Egenkapital
1 3701 4
90967
152749
1 66749
37 1796
Totalkapital
1 826488
1 5 83643
1746208
1 9 88359
201 7989
Omløpsmidler
1 14
FAFO Regnskapsstatistikk
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgrupper. Grafisk virksomhet og forlag.
Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprise s in
Tabell l Oa.
different indus try major groups. Printing and publishing. Mean. Current NOK.
1 983-1 992.
-.
-
�
1 °87
Kroner
1 983
Kroner
1 9�M
Kroner
Driftsinntekter
771 6009
6957 1 09
7565992
6279583
5723450
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
7692242
6696908
7367735
5937445
5459 1 1 8
23767
260201
1 98257
342 1 3 8
264332
Driftskostnader
7399902
687 1 260
7488626
6 1 1 8472
5256208
Vareforbruk
23 1 1 989
1 8992 1 5
2322046
1 545050
1 9630 1 0
Lønnskostnader
20 14764
1 8023 8 1
2239208
1 76233 1
1 5464 1 3
Øvrige driftskostnader
2935987
305 1 684
2763384
2665 8 3 1
1 606935
Ordinære avskrivinger
1 37 1 62
1 1 7980
164629
1 45590
1 42 1 20
Driftsresultat
3 1 6 107
85849
77366
161 1 12
469407
Tabell l Da: Grafisk og forlag
�
I
!
I
198"
Kroner
I
�
��
Kroner
!
� /
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
,
/
Finansinntekter
48 1 1 9
93750
48442
86974
1 06773
Aksjeutbytte og renteinntekter
38293
1 9255
25290
72675
99374
9827
74495
23 1 52
1 2499
4181
Finanskostnader
1 35673
1 1 0467
1 4 1 678
1 50 1 04
145708
Rentekostnader
1 20044
1 070 1 3
1 05 1 00
1 3 7 1 95
1 1 8559
15629
3455
36578
1 2726
270 1 0
Resultat av finansielle poster
-87554
- 1 67 1 7
-93236
-63 1 3 0
-38935
Resultat før ekstraor. poster
228554
69 1 3 1
- 1 5 870
9798 1
430472
Resultat før årsoppgjørsdisp.
276489
96775
-565689
25425
49 1 9 8 1
Årsoverskudd
1 26444
62 1 46
-594689
-8006 1
377989
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell l Ga: Grafisk og forlag
1 15
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 9 87
Kroner
2 1 09076
1 864538
1562375
1 823744
1 976937
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
332880
235 1 93
396473
8 1 6627
1 028 1 25
Kunde- og vekselfordringer
9 1 5859
994746
326297
472874
602946
Øvrige fordringer
1 66692
1 27504
545857
2976 1 7
149364
Varelager
693645
507095
293747
236626
1 9650 1
1 1 1 0323
1 06903 8
904446
1 034002
1 1 65973
Aksjer og obligasjoner
796 1 6
52 1 96
3 1 702
7780
1 0746
Fordringer
1 6 1 55
33734
1 960 1
14546
26 109
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 0 1 4553
983 1 08
853 1 43
1 0 1 1 677
1 1 29 1 1 8
Kortsiktig gjeld
1 946297
1 652 1 84
1 655923
1 763536
1 655749
Leverandør- og vekselgjeld
608225
479 1 03
427024
637 1 23
5 1 1 560
Kassekreditt
104390
1 1 3996
88700
1 20046
90639
1 233683
1 059085
1 1 40 1 99
1 006367
1 053550
Langsiktig gjeld
5 1 89 1 3
5226 1 9
706490
1 0 1 2735
95057 1
Betinget skattefrie avsetninger
1 63 1 89
1 64090
140564
23 85 8 1
3 1 1 1 97
Egenkapital
590999
594683
-361 57
- 1 57 1 06
225393
Totalkapital
3 2 1 9399
2933576
2466821
2857746
3 1429 1 0
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Øvrig kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
1 16
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Grafisk virksomhet og forlag.
Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprises in
Tabell l Oa.
different industry major groups. Printing and publishing. Mean. Current NOK.
1983-1992.
I
,
I
1 988
Kroner
1 989
Kroner
Driftsinntekter
6 1 78745
6005268
5 839334
7024046
7722868
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
6064830
5856065
3345032
697503 1
7624684
1 1 3915
149203
2494302
490 1 5
9 8 1 84
Driftskostnader
6006232
5 805424
5580276
642286 1
6559228
Vareforbruk
2080498
2022801
1 9035 1 2
2 1 42359
3 121 138
Lønnskostnader
1 802872
1 6761 07
1 5 1 5 852
1 806020
1 723537
Øvrige driftskostnader
1 970806
1 942944
2008386
229 1 943
1 543622
Ordinære avskrivinger
1 52535
1 66695
1 53650
1 8375 1
1 7093 1
Driftsresultat
1 725 1 3
1 99844
259058
60 1 1 85
1 1 63 640
Finansinntekter
141449
1 1 8394
1 2 1435
1 62406
1 84428
Aksjeutbytte og renteinntekter
133913
1 09677
1 1 5435
1 57 1 09
1 79625
5467
6439
5999
5297
4802
Finanskostnader
1 725 8 1
1 948 1 8
1 67 1 96
1 77973
1 7489 1
Rentekostnader
147078
1 72430
149745
1 62038
1 5 1 408
24622
22007
1 745 1
1 5935
23484
Resultat av finansielle poster
-3 1 1 33
-76425
-4576 1
- 1 5567
9537
Resultat før ekstraor. poster
141 380
1 234 1 9
2 1 3296
5856 1 9
1 1 73 1 77
Resultat før årsoppgjørsdisp.
203747
1 80507
252836
602306
1 1 84987
Årsoverskudd
145478
84934
1 1 7755
3 1 8240
870474
Tabell l Oa: Grafisk og forlag
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
1 17
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
Omløpsmidler
2074577
2 1 2927 1
2 1 98776
2846349
3499450
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 08 1 557
990649
1 1 29972
1 46 1 269
2023899
Kunde- og vekselfordringer
657363
779709
687647
954480
993723
øvrige fordringer
1 04841
1 05424
1 98792
1 69865
205 1 06
Varelager
2308 1 6
253489
1 82365
260735
276723
1 2789 1 8
1 1 99869
1 1 3 1 228
1 332038
1 249023
Aksjer og obligasjoner
20745
28856
26422
1 08306
1 07528
Fordringer
286 1 3
22954
4223 1
79228
1 29493
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 229560
1 148059
1 062575
1 144504
1 0 1 2002
Kortsiktig gjeld
1 898664
1 904293
1 880391
223366 1
2578025
Leverandør- og vekselgjeld
634323
6302 1 3
5499 1 6
433269
354883
Kassekreditt
1 74621
1 9 8 1 43
1 1 8742
1 29832
101215
1 089720
1 075937
1 2 1 1 733
1 67056 1
2 1 2 1 927
Langsiktig gjeld
8 1 97 10
773897
700026
894662
775924
Betinget skattefrie avsetninger
29 1 357
3 1 2034
3 83992
57 1 1 36
-
Egenkapital
343765
3389 1 6
365596
478928
1 3 94525
Totalkapital
3353495
3329 140
3330005
4 1 78387
4748473
Tabell lOa: Grafisk og forlag
Balanse pr. 31/12
Anleggsmidler
Øvrig kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
1 18
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Verkstedsproduksjon. Løpende
'Kroner . Gl f>nnom'm i tt . 1 Qx'i-l QQ7 .<;;:'pier tpa' nrrnun f;n n -Fin u rn s FU
r l enferu r ;ses "'
;�l- Ul;)J
A;I+�
H'
� I" "
c.. /"'''
-J_&A.& .... ..... .... .&.&
"' ''''''' ''6 J "6
J
l
�
__ ... ...
.
....
.....
.a. ... .... ... ....
-"- ." ..... --
...L .... .., _ .
_ """ '"
'-' " ....,
I t.,..
�'-' ....,. l./
...
""
f,
industry major groups. Fabricated metal products, machinery and equipment. Mean.
Current NOK. 1983-1992.
Tabell 1 Da: Verkstedsproduksjon
1983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
2664762
25 1 2400
2800464
3 1 20177
3272585
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
2599705
237028 1
268066 1
3037093
3229362
65058
142 1 1 9
1 1 9803
83084
43223
Driftskostnader
2502362
233 1 299
2589298
2880048
3024553
Vareforbruk
1 23 1674
1048748
1 1 99546
1 246545
1 452805
Lønnskostnader
7 8 1 423
722701
794799
920367
920278
øvrige driftskostnader
41496 1
472741
494862
598842
549049
Ordinære avskrivinger
74504
87 109
1 00296
1 149 1 3
1 04 1 90
1 62401
1 8 1 101
2 1 1 1 66
2401 29
248032
28 1 86
39903
48242
6221 3
70222
1 9301
25902
30099
4898 1
55550
8885
1400 1
141 1 9
1 3222
14635
Finanskostnader
67890
68268
72704
97375
1 33 9 1 0
Rentekostnader
589 1 8
52090
62628
79 1 94
93288
8966
1 6 1 78
1 0075
18181
40622
Resultat av finansielle poster
-39704
-28365
-24462
-35 1 62
-63689
Resultat før ekstraor. poster
1 22696
1 52736
1 86704
204966
1 84344
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 22240
1 7 1 837
1 503 1 0
23509 1
1 84590
72700
8 1 896
93258
1 08407
71216
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
.
.
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
1 19
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
1 02 1 247
1 083974
1 1 296 1 5
1 3 86207
1 235441
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
286601
374 1 7 1
400930
3 9037 8
5 1 57 14
Kunde- og vekselfordringer
33 8501
355780
379749
46059 1
353607
63320
435 5 1
63275
101351
62756
Varelager
332825
3 1 0473
28566 1
433888
303364
Anleggsmidler
555780
617214
675066
826747
7 8 1 287
Aksjer og obligasjoner
14623
7484
1 3267
22067
3 1 555
Fordringer
49 1 30
73 1 1 0
68428
3687 1
47702
Varige driftsmidl. imm. eiend.
492027
536621
593370
767809
702030
Kortsiktig gjeld
7 8086 1
73 1 857
792727
1 1 1 2354
937263
Leverandør- og vekselgjeld
243684
26 1 5 83
300033
3 85407
308762
Kassekreditt
1 07376
68427
58756
84638
1 1 6861
Øvrig kortsiktig gjeld
429801
401 847
433937
642309
5 1 1 640
Langsiktig gjeld
3627 2 1
463055
448548
527733
574522
Betinget skattefrie avsetninger
200962
244888
285365
296008
28 1 545
Egenkapital
232483
26 1 3 87
278041
276858
223398
Totalkapital
1 577027
1 70 1 1 88
1 80468 1
22 1 2954
20 16728
Tabell 1 Da: Verkstedsproduksjon
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
øvrige fordringer
FAFO Regnskapsstatistikk
120
Tabell l Oa.
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Verkstedsproduksj on. Løpende
kroner. Gjennomsnitt. 1 983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different
industry major groups. Fabricated metal products, machinery and equipment.
Tabell l Oa ' Verksted<>pmduhinn
• !..i
_
_
• _
_
"-J - - �
�
��
�
1 00n
.I.. ./ -' V
�/
.1. /
1 983-1992.
1J. 00"}
7 7�
.L
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Kroner
Driftsinntekter
3 1 98654
3233853
3667080
3747349
4 1 24864
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
3074529
32459 1 9
3547783
3552432
4057978
124 1 25
- 1 2066
1 1 9297
1 949 1 7
66886
Driftskostnader
303 1289
3077672
3490896
3559 1 6 1
3 836448
Vareforbruk
1 373 1 09
1414769
1 568988
1 522 1 84
1 59 8241
Lønnskostnader
983905
983575
1 1 28642
1 220348
1 29 9 1 27
øvrige driftskostnader
553779
568958
678441
704953
826344
Ordinære avskrivinger
120638
1 1 0484
1 1 5 1 55
1 1 2098
1 1 2736
Driftsresultat
1 67365
1 56 1 8 1
1 76 1 84
1 8 8 1 88
Finansinntekter
7 1 234
55059
49804
42828
3 98 1 1
Aksjeutbytte og renteinntekter
55626
44 1 5 1
42 173
4 1 034
3 1 55 1
Øvrige finansinntekter
15607
1 0908
763 1
1 793
8260
Finanskostnader
128300
1 1 9 1 10
1 1 82 1 8
12569 1
140499
Rentekostnader
104957
1 07466
1 1 0670
120372
1 1 5079
232 1 9
1 1 644
7548
53 1 9
25339
Resultat av finansielle poster
-57066
-64050
-684 14
- 82863
- 1 00689
Resultat før ekstraor. poster
1 1 0299
92 1 3 1
1 07770
1 05324
1 87727
Resultat før årsoppgjørsdisp.
124850
1 53215
1 26627
1 07033
1 79356
33917
80215
68027
36456
1570 1 9
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Øvrige finanskostnader
Årsoverskudd
1
1
2884 1 6
FAFO Regnskapsstatistikk
121
1988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
1 225877
1 2433 89
1 392504
1 337796
1 4 1 2452
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
4 1 9 1 05
3 19463
367560
4 1 7932
365595
Kunde- og vekselfordringer
4 1 3 837
433485
499870
437486
5 1 05 80
66266
1 09794
89566
90647
1 02401
Varelager
326668
3 80647
435507
3 9 1 73 1
433876
Anleggsmidler
728 1 73
746 1 24
832347
833 1 74
834239
Aksjer og obligasjoner
23921
1 8592
26036
1 1358
32173
Fordringer
33959
4363 1
74485
29978
34206
Varige driftsmidl. imm. eiend.
670293
683901
73 1 825
79 1 838
7677 1 0
Kortsiktig gjeld
86461 5
958944
1003056
1 044901
1 148 1 74
Leverandør- og vekselgjeld
302877
3 12098
303290
29 1 842
288838
Kassekreditt
1 1 5237
145987
94087
1 07576
1 52932
øvrig kortsiktig gjeld
446501
500859
605679
645482
706404
Langsiktig gjeld
535246
5049 1 9
666503
628084
574246
B etinget skattefrie avsetninger
29 1 796
385307
297659
25501 2
-
Egenkapital
262393
140343
257659
242973
524274
Totalkapital
1 954049
1 9 895 1 3
2224850
2 1 70970
224669 1
Tabell lOa: Verkstedsproduksjon
Balanse pr. 31/12
Omløpsmidler
øvrige fordringer
122
FAFO Regnskapsstatistikk:
Tabell l Ob.
Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Nærings- og nytelsesmidler.
Prosent.
Selected accounting figures for enterprises in different industry
1983-1992.
major groups. Food, beve rages and tobacco. Per cent.
1 983-1 992.
1983 / 1984 / 1985 / 1986 1 1987-1 19881 1989 -1 1990 1991 1 1992 1
Tabell l Db: Nærings- og
nytelsesmidler Pst.
I
Pst.
I
Pst.
I
Pst.
I
Pst.
I
Pst.
I
Pst.
l
�
.pst.
Pst.
I
P st.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
-'.
100,0
97,6
2,4
90,2
52,0
18,6
16,1
3,5
9,8
100,0
95,0
5,0
90,5
51,9
18,6
16,5
3,5
9,5
100,0
93,0
7,0
93,4
49,3
17,5
23,1
3,5
6,7
100,0
92,3
7,7
93,4
49,2
18,4
20,3
5,5
6,6
1,5
1,5
0,0
3,8
3,6
0,1
-2,3
1,5
1,4
0,1
3,9
3,3
0,2
-2,3
1,7
1,6
0,1
3,5
3,1
0,4
-1,8
1,2
1,1
0,1
3,5
3,1
0,3
-2,4
I
100,0
94,5
5,5
91,8
49,2
18,6
21,1
3,0
8,2
100,0
96,4
3,6
106,1
53,7
18,1
30,2
4,1
-6,1
100,0
94,7
5,3
94,0
51,7
19,1
19,9
3,3
6,0
100,0
95,8
4,2
95,0
50,5
20,0
20,2
4,3
5,0
1,1
1,1
0,0
5,3
4,7
0,5
-4,2
1,1
1,0
0,0
5,6
4,6
0,8
-4,6
3,4
3,3
0,1
4,5
4,3
0,1
2,7
2,4
0,2
6,8
6,6
0,2
-4,1
-l,l
I
100,0
96,8
3,2
94,6
53,3
20,4
16,6
4,3
5,4
100,0
97,6
2,4
92,2
57,7
18,3
12,8
3,5
7,8
3,3
3,3
0,1
4,7
4,6
0,1
-1,4
1,2
1,0
0,1
5,0
4,6
0,3
-3,8
Resultat før ekstraor. poster
7,4 7,3 4,9 4,3 4,0 -10,7 5,0 0,9 4,0 4,0
Resultat før årsoppgjørsdisp.
9,7 7,7 5,2 7,4 5,2 -10,3 5,5 3,6 5,5 4,5
Årsoverskudd
5,4 4,5 3,0 2,7 4,3 -11,6 3,3 1,2 2,4 3,3
l
FAFO Regnskapsstatistikk
123
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Tabell lOb: Nærings- og
nyte Isesmidle r Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
45,2
15,3
15,5
3,3
1 1,1
49,9
16,5
15,9
5,3
12,3
49,9
16,4
16,9
3,6
13,1
49,4
16,1
14,4
4,0
15,0
52,6
17,0
18,0
2,8
14,8
49,7
16,8
16,9
2,7
13,3
54,5
18,0
17,7
5,1
13,8
52,7
17,7
15,7
5,8
13,4
51,3
16,5
15,2
4,9
14,7
52,2
15,8
17,3
4,0
15,1
54,8
4,8
3,4
46,7
50,1
4,5
2,4
43,2
50,1
4,5
1,4
44,2
50,6
4,0
1,1
45,5
47,4
3,3
1,3
42,8
50,3
0,7
2,1
47,4
45,6
0,9
2,9
41,7
47,3
0,8
2,6
44,0
48,8
0,8
1,9
46,0
47,9
0,9
4,2
42,8
44,1
18,5
10,5
15,0
54,3
21,3
11,7
21,3
53,4
21,9
12,3
19,2
56,2
24,4
12,4
19,5
50,0
16,2
12,8
21,0
61,5
22,6
14,2
24,8
57,0
20,4
12,4
24,2
57,6
20,1
9,6
28,0
62,1
22,4
10,8
29,0
74,5
27,1
14,5
32,9
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
32,8 31,6 36,4 38,9 42,3 42,7 36,2 39,9 35,8 38,6
Langsiktig gjeld
B etinget skattefrie avsetninger
8,4 10,1 10,0 11,9 11,8 11,4 11,2 1 1,2 9,9
-
14,7 4,0 0,2 -7,0 -4,1 -15,6 -4,3 -8,7 -7,8 1,5
7,2 8,4 10,1 8,1 7,6 8,4 8,3 8,6 10,6 15,3
7,6 -4,4 -9,9 -15,1 -11,7 -24,0 -12,6 -17,3 -18,4 -13,9
Egenkapital
B undet egenkapital
Fri egenkapital
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
49 52 61
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
21,6
35,6
18,9
1,50
20,9
39,2
9,1
1,24
15,3
-1,6
5,2
1,37
64 72 74 85 99 106 91
29,5
-0,2
-1,0
1,32
18,7
40,1
1,9
1,46
37,2
9,2
-9,9
1,31
17,3
19,3
1,3
1,67
17,1 21,4 18,9
6,1 -11,3 37,2
-3,1 -2,9 1,5
1,65 1S1 1,25
FAFO Regnskapsstatistikk
124
Tabell 10b. Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgrupper. Trevarer Prosent. 1983-1992.
Selected accounting figures for enterprises in d�fJerent industry major groups. Wood and
wood products. Per cent. 1 983-1992.
Tabell lOb: Trevarer
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
I Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
I
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
I
100,0
96,0
4,0
84,8
41,4
18,1
20,6
4,7
15,2
100,0
98,4
1,7
85,2
40,4
16,8
20,6
7,5
14,8
100,0
99,9
0,1
86,3
41,5
14,5
21,8
8,7
13,7
100,0
97,6
2,4
81,6
35,6
14,6
23,8
7,6
18,4
100,0
97,9
2,1
84,4
37,1
14,1
28,5
5,0
15,6
100,0
97,6
2,4
91,5
35,8
16,6
31,6
7,6
8,5
100,0
97,7
2,3
94,5
41,1
12,9
30,9
9,6
5,5
100,0
97,6
2,4
98,1
42,3
13,1
37,3
5,4
1,9
100,0
92,3
7,7
105,1
44,9
13,9
31,9
14,5
-5,1
100,0
96,7
3,3
86,3
39,4
12,3
28,1
6,5
13,7
I 0,3 0,6 0,8 0,6 1 0,5 0,7 0,6 0,7 1 0,8 0,4 1
0,3
0,0
3,3
3,2
0,1
-2,9
0,5
0,1
3,6
3,1
0,5
-3,0
0,8
0,0
3,6
3,5
0,1
-2,8
0,5
0,1
6,5
5,4
1,1
-5,9
0,5
0,0
6,9
6,4
0,5
-6,3
0,6
0,1
9,2
8,9
0,3
-8,5
0,6
0,1
8,2
7,9
0,2
-7,6
0,7
0,0
9,4
9,3
0,1
-8,7
0,6
0,3
21,6
21,5
0,1
-20,8
0,3
0,0
5,2
5,1
0,1
--4,8
Resultat før ekstraor. poster
12,2 11,8 10,9 12,5 9,3 0,0 -2,1 -6,8 -25,8 8,8
Resultat før årsoppgjørsdisp.
13,1 15,6 1 1,8 14,0 9,8 1,4 5,0 0,2 -22,5 9,1
Årsoverskudd
11,8 14,9 11,1 13,3 8,2 0,8 4,1 -0,5 -23,2 9,0
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 10b: Trevarer
125
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
58,2
17,4
14,9
0,5
25,4
57,8
17,6
16,6
1,7
22,0
56,2
17,2
14,7
1,8
22,6
52,5
14,2
13,5
1,8
23,0
53,7
14,6
14,8
2,5
21,9
55,5
19,1
10,2
3,5
22,7
54,5
15,1
14,3
2,0
23,2
51,7
1 1,6
15,5
1,9
22,7
53,0
11,5
13,1
1,5
26,8
55,4
11,4
12,8
1,6
29,6
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
41,8
0,7
1,8
39,3
42,2
0,6
2,4
39,3
43,8
-0,7
0,8
43,7
47,5
0,3
0,4
46,7
46,3
0,2
0,8
45,2
44,5
0,2
0,8
43,6
45,5
0,2
0,7
44,7
48,3
0,6
0,8
46,9
47,1
0,4
0,5
46,2
44,6
0,6
1,3
42,7
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
50,0
21,4
11,5
17,1
51,4
20,8
11,1
19,5
55,9
20,7
15,3
19,9
43,8
15,2
11,5
17,1
48,4
20,7
12,0
15,7
39,4
12,5
9,9
17,0
51,2
11,8
23,3
16,1
54,5
17,4
24,0
13,1
43,0
11,9
16,9
14,3
47,7
17,1
15,2
15,4
Langsiktig gjeld
22,6 19,9 35,6 27,7 37,9 27,7 29,1 32,0 46,4 36,3
Betinget skattefrie avsetninger 7,0 5,5 4,6 5,5 4,4 2,9 3,9 3,7 3,8
-
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
20,3 23,3 3,9 23,0 9,4 30,0 15,8 9,8 6,8 9,6
4,8 4,3 3,8 4,4 4,7 4,7 5,2 5,3 5,2 6,6
15,5 19,0 0,1 18,5 4,7 25,3 10,6 4,5 1,7 3,0
Totalkapital
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel pst.
Likviditetsgrad
45
51
30,3
85,6
23,9
1,58
48,7
23,0
26,0
1,93
52 56 60 69 78
81
36,5
-16,3
17,8
1,92
34,5
23,8
1 1,6
1,81
52,3
35,0
6,2
1,58
32,0
57,3
25,7
2,00
53,0
36,5
11,6
1,80
10,4
40,5
31,4
1,86
83 80
38,6
31,2
8,7
1,91
46,3
24,1
9,6
1,65
FAFO Regnskapsstatistikk
126
Tabell 10b. Utvalgte regnskapstall
fordelt på næringshovedgruppe. Grafisk virksomhet og forlag.
""'
''
'
''
''
''
rosen . 1 ;:o:,etecte_ accountmg J lgures for enterpnses ulJJerent m.uustry
P
_
t
•1 no'"
:10.)- ':J':JL.
n
.
. ri
'
major groups. Printing and publishing. Per cent.
Tabell lOb: Grafisk og forlag
,
�
(,'
.
m
A ".f+'
•
A
1983-1 992.
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
I
I
!
I
I
!
I
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
100,0
99,3
0,7
86,1
36,1
24,1
23,1
2,8
13,9
100,0
94,5
5,5
89,5
34,0
25,4
27,0
3,2
10,5
100,0
96,5
3,5
93,0
33,4
27,2
29,2
3,3
7,0
100,0
92,7
7,3
95,1
33,4
27,2
30,8
3,7
5,0
100,0
94,5
5,5
89,6
33,4
23,8
28,8
3,6
10,4
100,0
97,1
2,9
102,4
37,5
30,2
30,3
4,4
-2,4
100,0
96,1
3,9
95,9
34,2
23,4
32,5
5,8
4,1
100,0
92,6
7,4
97,8
34,6
22,6
35,4
5,2
2,2
100,0
98,4
1,6
96,8
34,1
25,2
31,9
5,7
3,2
100,0
97,4
2,6
91,4
35,2
25,3
26,4
4,5
8,7
Finansinntekter
I
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
0,6
0,5
0,1
2,4
2,2
0,2
-1,8
1,4 /
0,6
0,8
2,5
2,2
0,3
-1,1
1,1 /
0,5
0,6
1,9
1,7
0,2
-0,8
1,1
0,5
0,6
2,4
2,1
0,2
-1,3
1,0 I
0,7
0,2
2,7
2,4
0,2
-1,7
1,9
1,7
0,2
3,8
2,9
0,8
-1,9
0,9 /
0,7
0,1
3,2
2,7
0,5
-2,3
1,8 /
1,6
0,1
5,7
5,5
0,2
-3,9
1,0
0,8
0,2
4,7
4,5
0,2
-3,7
0,8
0,8
0,1
3,2
2,9
0,3
-2,3
Resultat før ekstraor. poster
12,1 9,4 6,2 3,7 8,7 -4,3 1,8 -1,8 -0,5 6,3
Resultat før årsoppgjørsdisp.
13,0 11,4 6,7 4,7 9,1 -3,1 2,5 -0,7 5,8 6,5
Årsoverskudd
9,5 9,4 4,5 3,2 7,8 -3,9 1,6 -1,4 6,1 5,6
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell lOb: Grafisk og forlag
127
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
øvrige fordringer
Varelager
61,9
20,4
25,0
5,7
10,9
64,3
21,8
28,9
3,2
10,5
64,4
22,4
26,8
5,5
9,7
68,0
18,3
27,4
1 1,5
10,7
61,5
22,3
26,2
4,5
8,5
58,2
17,3
29,3
3,8
7,8
61,1
14,2
32,7
4,5
9,7
62,1
19,4
28,5
5,2
9,0
65,1
15,3
25,8
7,9
16,0
63,3
16,8
25,6
6,9
14,0
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
38,1
1,3
1,2
35,6
35,7
0,9
1,5
33,3
35,6
1,2
2,1
32,3
32,0
0,5
1,6
29,9
38,5
1,0
1,6
36,0
41,8
0,8
1,6
39,4
38,9
0,8
1,8
36,4
37,9
0,6
2,9
34,4
35,0
1,8
2,7
30,5
36,7
2,0
2,6
32,1
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
56,7
25,7
4,3
26,7
57,1
25,0
6,1
26,0
63,7
27,6
8,3
27,7
77,5
28,0
8,7
40,8
63,2
24,3
7,2
31,7
75,4
30,4
12,4
32,6
80,4
30,9
13,7
35,8
83,9
29,6
23,4
31,0
78,3
23,8
21,8
32,7
67,0
18,8
12,6
35,6
Langsiktig gjeld
21,7 17,2 16,7 22,1 21,2 23,1 20,5 23,1 26,8 21,1
Betinget skattefrie avsetninger 10,9 8,7 7,1 8,5 8,3 6,9 8,0 7,2 7,8
-
-12,9
17,1
-30,0
100,0
11,9
16,1
-0,3
100,0
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
Totalkapital
10,6
10,0
0,7
100,0
17,1
9,7
7,4
100,0
31
33
47,5
86,7
16,1
1,42
45,1
93,5
21,4
1,79
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel pst.
Likviditetsgrad
12,5
13,1
-0,6
100,0
-8,1
9,3
-17,5
100,0
7,3
13,3
-6,0
100,0
-5,4
10,5
-15,9
100,0
-8,9
1 1,4
-20,3
100,0
-14,2
17,1
-31,3
100,0
36 41 47 54 62 76 72 69
24,8
52,4
16,1
1,56
35,1
8,5
-3,9
1,18
30,3
86,6
1 1,5
1,28
17,7
71,8
-1,9
1,20
1 1,3
21,7
-4,9
1,13
21,2
78,6
-10,6
1,62
22,6
17,7
-9,0
1,74
40,9
55,3
11,9
1,32
FAFO Regnskapsstatistikk
128
Tabell 10b. Utvalgte regnskapstall fordelt på næringshovedgruppe. Verkstedsproduksjon. Prosent.
1983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different industry major groups.
Fabricated metal products, machinery and equipment. 1983-1992.
Tabell 10b:
Verkstedsproduksjon
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
100,0
96,0
4,0
82,0
35,4
18,6
23,0
5,1
18,0
100,0
94,5
5,5
79,1
34,2
15,8
23,5
5,6
21,0
100,0
110,7
-10,7
89,0
42,7
15,0
20,8
10,6
11,0
100,0
95,3
4,7
81,4
34,7
16,2
25,2
5,4
18,6
100,0
94,3
5,7
83,0
34,6
17,1
25,8
5,5
17,0
0,9
0,7
0,1
3,7
3,5
0,2
-2,9
1,0
0,9
0,2
4,1
3,8
0,3
-3,1
1,1
1,0
0,1
6,1
5,4
0,7
-5,0
100,0
94,5
5,5
88,2
37,3
19,7
25,8
5,5
11,9
100,0
97,7
2,3
86,9
34,4
18,1
28,7
5,8
13,1
100,0
95,9
4,1
85,2
36,0
19,4
24,8
5,1
14,8
1- , O
-
1,1
0
7
�, .
0,9
0,1
5,4
5,0
0,4
-4,4
0,9
0,1
6,9
6,3
0,7
-5,9
100,0
95,6
4,4
90,2
35,4
20,5
28,7
5,6
9,9
100,0
96,4
3,6
91,3
34,1
20,7
32,4
4,2
8,7
I
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
1 ,1
1 ,2
1,0
0,1
3,7
3,4
0,3
-2,6
1,0
0,1
4,1
3,8
0,3
-3,0
Resultat før ekstraor. poster
15,4 18,0 8,2 15,5 12,0 7,5 7,2 10,7 5,4 -2,8
Resultat før årsoppgjørsdisp.
16,5 18,8 8,8 16,0 11,6 8,1 8,6 12,4 6,4 -2,0
Årsoverskudd
14,7 17,0 7,2 14,2 10,3 7,1 8,6 11,8 5,8 -2,4
0,6
0,1
4,8
4,6
0,2
-4,2
0,7
0,7
0,0
5,2
5,0
0,2
-4,5
O,h
� �
0,5
0,1
12,1
11,6
0,5
-11,5
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell lOb:
Verkstedsproduksjon
129
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
54,6
12,1
16,4
4,6
21,4
56,0
12,4
20,0
3,6
20,1
54,1
14,2
17,4
4,3
18,3
51,2
12,3
19,1
1,7
18,2
48,3
10,7
17,2
3,0
17,3
54,8
12,2
20,3
2,6
19,8
56,7
12,4
20,7
3,3
20,3
55,4
12,3
19,3
4,6
19,2
55,1
14,5
18,8
3,5
18,3
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
45,4
0,8
1,6
42,9
44,0
0,1
2,2
41,6
45,9
0,4
1,7
43,8
48,8
0,6
1,6
46,6
51,7
0,8
1,5
49,4
45,2
0,7
0,8
43,7
43,3
0,7
1,4
41,2
44,6
0,4
1,9
42,3
44,9
0,2
1,1
43,6
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
47,8
18,6
10,3
18,9
41,0
16,4
9,5
15,1
44,6
18,0
8,8
17,8
54,7
16,8
13,9
24,1
52,6
16,7
11,6
24,3
53,7
14,6
17,7
21,4
57,2
16,1
20,4
20,7
50,7
13,1
15,0
22,5
65,0
15,5
18,4
31,0
Langsiktig gjeld
34,0 29,5 32,8 37,4 44,8 31,6 36,4 35,1 39,5 37,4
Betinget skattefrie avsetninger 20,1 8,1 7,0 7,3 6,6 6,6 10,0 8,9 8,7
56,7
13,1
22,1
2,8
18,7
.
43,3
0,5
0,9
41,9
61,5
14,2
16,8
30,4
-
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
-1,9 21,5 15,5 0,6 -4,0 8,2 -3,6 5,4 -13,2 4,6
4,9 4,9 5,4 4,6 4,0 9,2 6,9 7,1 8,4 9,7
-6,7 16,6 10,1 -4,0 -8,0 -1,0 -10,5 -1,7 -21,5 -5 ,1
Totalkapital
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel pst.
Likviditetsgrad
75
62,2
53,5
8,2
1,36
80 96 105 121 134 148 162 178 160
46,7
35,5
25,5
1,36
50,5
89,5
19,1
1,58
56,8
35,5
4,2
1,30
79,6
41,6
-0,7
1,16
45,9
47,5
1 1,5
1,45
51,6
31,4
1,5
1,26
66,1
38,7
9,8
1,39
52,4
14,5
-8,8
1,48
56,4
51,1
4,6
1,26
130
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell I la. Utvalgte regnskapstall. Skjermete næringsområder. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1983-1992. Selected accounting jigures jor enterprises in different competetive types.
Sheltered groups. Mean. Current NOK. 1983-1992.
1985
Kroner
1987
Kroner
1983
Kroner
1984
Kroner
6963380
6895971
67409
6668153
2817521
1554100
2139441
157176
295227
6742335
6363898
378436
6584606
2639789
1497420
2296907
150752
157889
7337234
6920628
416606
7169438
3049627
1780053
2150917
189483
168027
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
54730 83052 66521 102480 1 12682 1
47030 34342 46492 89999 104965
7279 47643 19624 11043 4558
169329 149851 168280 183595 174430
150770 136199 128629 166722 146720
11780 5017 35421 1 1877 22478
-114599 -65759 -101759 -81115 -61748
Resultat før ekstraor. poster
180628
92130
66268
159194 314693
Resultat før årsoppgjørsdisp.
248337
115974 -233625
188909 375398
Årsoverskudd
104501
47793 -294677
2868 272795
Tabell I la: Skjermete næringsområder
I _
_
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
I
I
I
1986
Kroner
6906767
6312668
594099
6666458
2851814
1528578
2106972
179599
240309
I
6343135
5824685
518449
5967977
2950717
1406324
1445037
167530
376441
I
131
FAFO Regnskapsstatistikk
1983
Kroner
1984
Kroner
1985
Kroner
1986 1987
Kroner Kroner
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
1889864
301912
808892
130687
648372
1779225
275802
842224
162875
498324
1801234
489870
478063
387955
445345
2043954
752087
542343
269428
480096
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1292051 1244176 1264425 1389442 1412370
96869 85380 78090 68693 58408
27092 42640 34892 42157 43228
1168089 1116156 1151443 1278593 1310734
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
1722129
609996
224786
887348
Langsiktig gjeld
770312 738992 851651 1061481 1080037
Betinget skattefrie avsetninger
197155 211111 273422 421814 440581
Egenkapital
492319 463834 187867
Totalkapital
3181914 3023400 3065659 3433396 3542308
Tabell 1 1a : Skjermete næringsområder
Balanse pr 31/12
1609463
554363
185866
869234
1752719
566644
210291
975784
1832462
736379
207152
888931
2129938
909460
629520
134222
456737
1684627
559355
252513
872760
117638 337064
FAFO Regnskapsstatistikk
132
Tabell Ila. Utvalgte regnskapstall. Skjermete næringsområder. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1983�1992. Selected accounting figures for entelprises in different competetive types.
Sheltered groups. Mean. Current NOK.
Tabell I la: Skjermete næringsområder
1983-1992.
1988 1989
Kroner Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
7263090
6892194
370895
7028878
3462141
1647817
1734812
184401
234211
7045391
5382486
1662905
6767776
3205571
1493435
1896019
174326
285792
7917997
7738089
179908
7429502
3648252
1740475
1845660
196363
488495
9238841
9081233
157608
8307725
5129603
1693480
1287118
197524
931116
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
6916447
6592708
323739
6609788
3242407
1517081
1677085
175105
303550
I 131731 133150 I 137831 146193 162426
125286 117947 126202 140145 149711
4424 8286 11629 6048 12715
197538 212242 215758 222188 255548
168812 188416 198405 202826 225512
22068 18653 17353 19362 30036
-65807 -79092 -77927 -75996 -93123
Resultat før ekstraor. poster
168404 224458 207866 412500 837994
Resultat før årsoppgjørsdisp.
262995 286766 298012 477619 861476
Årsoverskudd
155962 184321
110910 254565 642930
I
133
FAFO Regnskapsstatistikk
1988
Kroner
1989
Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
2247087
1037750
683829
131934
393574
2390653
1053226
750321
153562
433544
2522931
1125314
665452
309965
422200
2895292
1273593
844116
214842
562742
3225772
1547195
929047
233172
516358
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1527416 1508559 1491852 1851680 1883663
45431 55187 51204 95133 86422
59481 55497 55421 86575 143901
1422504 1397876 1385228 1669972 1653340
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
øvrig kortsiktig gjeld
1896264
639020
246873
1010371
Langsiktig gjeld
1002677 1020237 1010611 1117214 1237027
Betinget skattefrie avsetninger
420134 474558 584467 651403
Egenkapital
455428 523301 435860 627963 1399781
Totalkapital
3774503 3899212 4014783 4746972 5109435
Tabell I la: Skjermete næringsområder
Balanse pr 31/12
-
1881116
655646
275131
950339
1983846
613177
248286
1122383
2350392
732941
201102
1416348
2472626
530855
219010
1722762
-
FAFO Regnskapsstatistikk
134
Tabell Ila. Utvalgte regnskapstall fordelt på konkurransegrupper. Konkurranseutsatte næringsområder.
Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1983�1992� Selected accounting jigures for enterprises iii
diffe rent competetive groups. Competeting groups. Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell I la: Konkurranseutsatte
næringsområder
I
1983
Kroner
I
1984
Kroner
1985
Kroner
2541217
2434660
106557
2382552
1230622
658029
415447
78454
158691
2845320
2757541
87779
2656411
1386292
708616
476397
85247
188931
I
1986
Kroner
I
1987
Kroner
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
2531081
2464285
66797
2394080
1266171
661831
390999
75186
137005
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
24051
18068
5984
82940
72691
10246
-58888
Resultat før ekstraor. poster
78116 105244 140722
168408 152754
Resultat før årsoppgjørsdisp.
88248
127736 131941
190876 174278
Årsoverskudd
43875
67990
32230 I
21888
10311
85676
69932
15683
-53446
31 15503
3045850
69653
2881594
1405623
806013
568307
101980
233943
3381104
3323501
57603
3138646
1602221
866567
564625
106200
241539
39763 49878 61258
26273 37238 49841
11395 12608 11401
87971 1 15413 150043
76824 96936 107451
11097 18452 42592
-48208 -65535 -88785
83093
93123
68161
135
FAFO Regnskapsstatistikk
1983
Kroner
1984
Kroner
1985
Kroner
1986
Kroner
1987
Kroner
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
914372
213806
302814
56058
341693
1003382
275378
328545
52875
346584
1092554
298357
350846
66759
376591
1207557
255273
404044
133052
415187
1247910
373848
346558
156266
371237
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
561781 611762 627345 763953 798963
16209 16149 12203 22738 46759
44200 58954 55969 38110 46507
501371 536659 559172 703105 705697
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
748978 752631 844916
283072 311135 338176
107046 87065 94658
358859 354431 412082
Langsiktig gjeld
410912 454858 431902 520620 580739
Betinget skattefrie avsetninger
147966 205171
Egenkapital
168296 202485 213690 209697 216760
Totalkapital
1476153 1615145 1719899 1971510 2046873
Tabell 1 1 a: Konkurranseutsatte
næringsområder
Balanse pr. 31/12
994950
389408
105766
499777
979447
367460
1 13202
498784
229392 246243 269927
FAFO Regnskapsstatistikk
136
Tabell I la. Utvalgte regnskapstall fordelt på ulike konkurransetyper. Konkurranseutsatte
næringsområder. Løpende kroner. Gjennomsnitt. 1983-1992. Selected accounting jigures
jor enterprises in different competetive groups. Competeting groups. Mean. Current NOK.
1983-1992.
I 1988
Kroner
1989
Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
3072761
2976735
96026
2899666
1391486
845933
556475
105877
173095
3210041
3191463
18579
3033680
1504828
854191
567897
107167
176320
3504229
3389585
114644
3330327
1613618
971514
640752
104626
173902
3709803
3476790
233012
3495526
1660864
1068976
654204
112541
214786
4216740
4132116
84624
3936950
1851491
1150010
814131
121317
279878
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
54421 59062 54319 44810 44786
43020 49757 47906 39381 37539
11297 9144 6060 5429 7247
134832 139088 144289 149731 174018
108628 121912 127001 139398 145088
26107 17062 16719 10305 28888
-81629 -80026 -89970 -104922 -129232
Resultat før ekstraor. poster
91466
96294
83933
109864 150645
Resultat før årsoppgjørsdisp.
113074
1 'l ";: r') .o;: f\
.l JV""JV
116435
144609 161867
Årsoverskudd
48008
67110
55725
76017 138534
Tabell lla: Konkurranseutsatte
næringsområder
Resultatregnskap
I
137
FAFO Regnskapsstatistikk
1988
Kroner
1989
Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
1267736
342115
337961
179253
408407
1220681
314829
389557
109009
407285
1343202
337349
438899
98513
468442
1388793
395906
425828
85288
481771
1492905
369899
481068
111593
530345
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
799550 805012 871647 880240 974777
38357 24069 38193 20557 35434
42967 46357 69526 33711 55806
718226 734586 763929 825973 883460
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
948122
310931
151018
486173
Langsiktig gjeld
613366 612369 728596 709860 764312
Betinget skattefrie avsetninger
272124 324230 300737 278422
Egenkapital
233675
Totalkapital
2067286 2025693 2214849 2269034 2467682
Tabell 1 1 a: Konkurranseutsatte
næringsområder
Balanse pr. 31/12
940286
310071
168597
461618
148807
993644
319302
147644
526698
1042707
316412
152254
574041
1160997
335998
175457
649541
-
191872 238044 542374
FAFO Regnskapsstatistikk:
138
Tabell 1 1b. Utvalgte regnskapstall. Skjermete næringsornråder. Prosent. 1983-] 992. Selected
accounting figures for enterprises in different competetive types. Sheltered groups. Per
cent. 1983-1992.
Tabell 11 b: Skjermete
r 1983 1 1984 1 1985 1 n1986
1 1987 1 1988 1989 1990 1 1991 1 1992 I
s.t.
"ns� Pst. 1'st. 1'st pst.
Ps{.
/V "''';VJ
n"'V'H'
C1/'1"VV1 T.-GJ;
rl.n -;...� I
,"VI."",
" <O
uuc:.t
l.
1 0 ..... t
r� .
I
TlI .... L
r�l.
I
r
lo
I
p.... ...
Sl.
I
Resultatregnskap
'"
100,0
95,1
4,9
93,2
39,7
23,3
26,8
3,4
6,8
100,0
92,5
7,5
94,4
39,7
23,7
26,6
4,4
5,6
1,4
1,0
0,4
2,5
2,2
0,3
-1,2
1,1
0,7
0,4
2,8
2,5
0,2
-1,7
� .
r (.
100,0
94,5
5,5
90,4
39,6
21,8
25,8
3,3
9,6
100,0
96,8
3,2
103,9
43,8
25,5
30,3
4,3
-3,9
100,0
95,5
4,5
95,2
40,9
21,7
27,7
4,9
4,8
100,0
93,9
6,1
96,7
40,7
21,6
29,6
4,9
3,3
1,0
0,9
0,1
3,7
3,3
0,3
-2,7
1,6
1,4
0,1
4,5
3,6
0,8
-2,9
1,9
1,7
0,1
3,7
3,3
0,4
-1,8
2,1
1,9
0,2
6,1
5,9
0,2
-4,0
I � .
100,0
97,8
2,3
95,9
42,0
23,2
25,6
5,1
4,1
I
I �
100,0
97,5
2,5
91,7
44,0
22,5
21,1
4,1
8,3
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
100,0
98,6
1,4
87,7
42,5
21,9
20,3
3,1
12,3
100,0
94,7
5,3
89,9
41,1
22,7
22,8
3,3
10,1
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
0,9
0,9
0,1
3,0
2,8
0,2
-2,0
1,5
0,9
0,5
3,1
2,7
0,2
-1,6
Resultat før ekstraor. poster
10,3 8,6 5,7 3,9 6,9 -6,8 3,0 -0,8 1,4 5,4
Resultat før årsoppgjørsdisp.
11,7 10,0 6,1 5,8 7,6 -5,9 3,7 0,9 5,7 5,7
I
I
I
2,0
1,8
0,1
4,7
4,5
0,2
-2,7
I
1,0
0,9
0,1
3,9
3,6
0,3
-2,9
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 1 b: Skjermete
næringsområder
139
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst Pst.
Balanse pr 31/12
55,2 58,9 58,8 60,3 58,0
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj. 18,3 19,8 20,1 17,4 20,2
Kunde- og vekselfordringer 21,1 24,0 22,9 22,0 23,0
4,7 4,0 4,7 8,4 3,8
øvrige fordringer
11,0 11,2 11,0 12,5 11,0
Varelager
55,0
17,1
24,7
3,4
9,9
58,5
15,7
26,8
4,7
11,3
58,3
18,7
23,4
5,5
10,8
59,2
15,8
21,4
6,6
15,5
58,9
16,4
22,3
5,7
14,4
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
44,9
2,7
2,1
40,1
41,1
2,3
1,9
37,0
41,3
2,5
1,8
37,0
39,7
2,0
1,4
36,4
42,0
1,9
1,5
38,7
45,0
0,8
1,8
42,4
41,5
0,9
2,2
38,5
41,7
0,7
2,7
38,3
40,8
1,4
2,4
37,1
41,2
1,5
3,2
36,4
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
øvrig kortsiktig gjeld
51,6
22,8
6,8
22,0
56,1
23,6
8,2
24,3
59,6
25,4
9,9
24,4
68,7
26,5
10,2
32,0
58,0
21,1
9,4
27,5
70,2
27,4
13,1
29,7
71,2
26,8
13,2
31,3
73,3
25,7
17,8
29,8
71,5
23,2
17,2
31,1
70,0
22,1
13,4
34,6
Langsiktig gjeld
26,2 22,5 24,4 29,0 29,5 30,4 26,6 29,9 30,6 28,0
Betinget skattefrie avsetninger 9,9 9,2 8,3 9,9 9,7 8,6 9,2 8,8 8,7
-
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
12,3 12,2 7,7 -7,7 2,9 -9,3 -7,1 -12,0 -10,7 10,1
8,8 9,2 1 1,9 8,8 11,1 9,7 10,2 13,6 14,4 15,8
3,5 3,0 -4,2 -16,5 -8,2 -19,0 -17,3 -25,6 -25,1 -5,7
Totalkapital
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel pst.
Likviditetsgrad
80 85 97 105 119 128 147 175 178 160
37,1
66,4
17,2
1,46
36,1
73,4
16,8
1,58
21,1
31,2
11,8
1,49
32,8
4,9
-2,7
1,24
25,7
68,4
7,7
1,35
25,1
48,1
-4,9
1,24
13,6
20,8
-2,5
1,34
19,5
49,3
-7,6
1,63
22,1
3,9
-6,4
1,65-
32,2
48,2
10,1
1,29
FAFO Regnskapsstatistikk
140
. Prosent. 1983-1992. Selected
Tabell 1 1 b. Utvalgte regnskapstall. Konkurranseutsatte næringsoIll..råder.
accounting jigures jar enterprises in different cornpetetive types. Compeieting groups. Per
cent. 1983-1992.
Tabell 11b:
Konkurranseutsatte
I
næringsområder
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst Pst.
I
I
I
I
I
I
Resultatregnskap
·
.
100,0
95,2
4,8
84,1
38,1
18,0
22,7
5,4
15,9
100,0
95,5
4,5
82,4
36,9
16,5
22,7
6,3
17,6
100,0
104,0
-4,0
87,1
41,7
15,2
21,6
8,7
12,9
100,0
96,0
4,0
82,7
35,8
15,9
25,3
5,8
17,3
0,9
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter 0,8
0,1
Øvrige finansinntekter
3,8
Finanskostnader
3,6
Rentekostnader
0,2
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster -2,9
1,6
1,4
0,1
3,9
3,6
0,3
-2,4
0,7
0,6
0,1
3,9
3,7
0,2
-3,2
0,8
0,7
0,1
4,8
4,3
0,5
-4,0
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
/
100,0
95,2
4,8
85,9
35,6
16,7
27,0
6,7
14,1
100,0
95,8
4,2
90,3
36,6
18,6
29,0
6,1
9,7
100,0
97,1
2,9
89,7
36,9
16,5
29,4
6,9
10,3
100,0
94,9
5,1
90,6
37,8
17,4
29,6
5,7
9,4
100,0
94,7
5,3
93,4
37,6
18,1
29,5
8,3
6,6
1,0
0,9
0,1
6,3
5,5
0,8
-5,3
1,0
0,9
0,1
6,8
6,4
0,4
-5,8
1,0
0,9
0,1
7,1
6,6
0,5
-6,1
0,9
0,9
0,1
6,6
6,2
0,4
-5,7
0,8
0,7
0,1
9,6
9,4
0,2
-8,7
/
100,0
96,4
3,6
91,6
35,6
17,9
32,7
5,4
8,5
0,6
0,5
0,1
8,8
8,3
0,5
-8,1
Resultat før ekstraor. poster
13,0 15,2 9,8 13,3 8,8 3,9 4,2 3,7 -2,1 0,3
Resultat før årsoppgjørsdisp.
14,0 17,6 11,1 13,9 8,8 4,9 7,9 7,0 -0,4 1,0
Årsoverskudd
12,4 16,2 10,0 12,5 7,4 4,1 7,5 6,3 -1,0 0,6
I
FAFO Regnskapsstatistikk
141
Tabell l lb: 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Konkurranseutsatte Pst.
Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst Pst.
næringsområder
Balanse pr 31/12
53,3
12,8
17,6
2,3
20,8
52,2
12,6
16,4
3,4
19,8
55,0
14,9
16,5
3,1
20,5
56,0
14,2
17,6
2,8
21,3
55,7
13,8
17,1
3,6
21,2
55,5
14,4
16,3
3,0
21,8
56,8
13,7
18,4
2,4
22,4
43,6 42,4 44,0 46,7
Anleggsmidler
0,7 0,4 0,1 0,5
Aksjer og obligasjoner
1,5 2,1 1,3 1,2
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend. 41,3 40,0 42,6 45,0
47,8
0,7
1,1
46,0
45,0
0,6
0,9
43,5
44,0
0,5
1,2
42,3
44,3
0,5
2,0
41,9
44,5
0,4
1,2
42,9
43,2
0,6
1,2
41,4
51,8
16,3
14,4
21,0
53,7
17,8
14,7
21,2
49,4
15,2
14,6
19,5
53,6
14,7
19,8
19,1
52,7
14,9
17,4
20,5
58,0
14,9
17,1
25,9
57,1
15,4
15,2
26,5
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
56,4
13,2
15,8
4,3
23,1
57,6
14,4
17,9
2,9
22,4
45,9
18,9
10,5
16,5
56,0
14,7
16,1
3,7
21,5
50,2
18,6
11,9
19,6
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
øvrig kortsiktig gjeld
51,0
19,7
10,4
20,8
Langsiktig gjeld
29,1 25,6 33,1 32,4 39,5 31,4 36,5 36,1 41,5 36,6
Betinget skattefrie avsetninger 13,8 6,8 5,9 6,4 5,9 5,3 7,5 7,1 7,0
Egenkapital
Bundet egenkapital
Fri egenkapital
Totalkapital
-
6,2 21,7 10,9 9,4 0,9 14,0 2,4 4,1 -6,5 8,2
5,7 5,6 5,3 5,2 5,5 8,2 7,4 7,4 8,1 9,8
0,5 16,2 5,6 4,2 -4,6 5,8 -5,0 -3,3 -14,6 -1,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nøkkeltall
Tallet på foretak
236 257 280 308 344 394 442 476 518 474
Totalrentabilitet pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel pst.
Likviditetsgrad
46,3
57,7
13,1
1,44
42,5
29,0
25,1
1,51
51,3
48,1
13,8
1,55
44,3
37,8
12,7
1,52
59,5
35,0
3,8
1,39
31,4
42,6
16,6
1,62
41,9
18,0
6,1
1,50
49,3
28,5
7,7
1,54
45,4
21,0
-3,0
1,64
46,9
42,6
8,2
1,42
142
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 12a. Utvalgte regnskapstall for ulike eierformer. Aksjeselskap. Løpende kroner. Gjennomsnitt.
1983-1992. Selected accounting jigures for enterprises in different owner groups. Jointstock companies. Mean. Current NOK. 1983-1992.
� 1
l"'\
,4 " .
aoeu11 1-r La:
AKSjeSelSKap
.I
1983
Kroner
1984
Kroner
1985
Kroner
1986
Kroner
1987
Kroner
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
7755558
7639670
115888
7472005
3468103
1915520
1898539
189843
283559
8021956
7622643
399313
7784501
3524561
1992783
2068085
199073
237603
8472986
8073919
399067
8193301
3810539
2167344
1992074
223344
279867
8676180
8203613
472567
8286585
3735463
2192446
2112991
245807
389650
8512713
8108978
403735
8060572
4027873
2147407
1649593
238040
449195
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
69529
55497
13763
207893
180961
22589
-138364
105615
56896
48236
212220
181565
26821
-106605
102315 1
68565
30185
213626
172959
37894
-11 1311
143828
1 15417
27454
263969
226137
34616
-120141
161571
138959
20588
294943
217959
73626
-133372
Resultat før ekstraor. poster
145194 130998
168556 269509 315823
Resultat før årsoppgjørsdisp.
186702 166168
-39280 318308 381864
I Resultatregnskap
I
Årsoverskudd
.,
..,
"'26C\ I 28356 I -152618 I 48034 I 152869 I
A
'-tJ
�
143
FAFO Regnskapsstatistikk
1983
Kroner
1984
Kroner
1985
Kroner
1986
Kroner
1987
Kroner
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
2458274
482732
937212
154532
883797
2649719
589392
1041822
181423
837081
2689253
742402
804425
328900
813526
3078761
851644
942563
379209
905346
3119001
1113455
882515
320533
802499
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1467102 1625605 1553356 1864208 1886456
85946 82914 67814 79779 108741
86751 124675 109584 84448 95586
1294405 1418016 1375958 1699982 1682129
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
2095184
760522
263352
1071311
Langsiktig gjeld
986437 1093237 1065927 1330160 1384192
Betinget skattefrie avsetninger
308201 433307 498467 627017 667860
Egenkapital
535553 595745 413204 403345 534238
Totalkapital
3925376 4275324 4242609 4942969 5005457
Tabell I2a: Aksjeselskap
Balanse pr 31/12
2153034
817698
214006
1121330
2265011
818457
227041
1219513
2582447
1039560
224109
1318778
2419168
871290
260839
1287039
FAFO Regnskapsstatistikk
144
Tabell 12a, Utvalgte regnskapstall for ulike eierformer. Aksjeselskap, Løpende kroner, Gjennomsnitt.
1983-1992, Selected accounting jigures jor enierprises in different owner groups, Joint­
stock companies, Mean, Current NOK 1983-1992,
Tabell 12a: Aksjeselskap
I Kroner
1988
I
- -. -
1989
1990
Kroner
Kroner
8144393
7850783
293610
7837400
3837988
2072125
1697276
231625
308754
8516123
7377956
1138167
8232414
3911450
2180621
1919915
221 117
288606
�
- --
"-
� � ....... ........
.....
K1991
ron er
......
...... ..L.....
....
.....
1992
...., ---.... _....
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
" .
8097072
7753104
343968
7831143
3767500
2119488
1705630
238714
265929
9104421 10081794
8685313 9882721
419108 199074
8657959 9326369
4120920 4995071
2430576 2407534
1863911 1673604
244066 250160
447186 755425
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
I
152496 161327 155414 142872
132506 138797 139923 131952
18647 18161 14999 10919
274961 293505 296544 306901
222954 255743 262787 281725
48030 34563 32964 25176
-124226 -132178 -141131 -164029
147666
131318
16348
345445
291398
54047
-197779
Resultat før ekstraor. poster
141703
176576
147475
283156
557646
Resultat før årsoppgjørsdisp.
222575
262283
236959
360924
581997
Årsoverskudd
71813
101316
40646
139386
429498
145
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 12a: Aksjeselskap
1988
Kroner
1989
Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
3020963 3062169 3249227 3501557
1065465 1042514 1112444 1252035
852956 968866 956243 1053388
330131 245166 319049 234458
772411 805623 861491 961677
3686300
1330695
1120614
275435
959555
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1874356 1863672 1905366 2108653
81062 66472 83084 82163
94181 94014 1 17941 91441
1699113 1703186 1704342 1935049
2168237
94824
151437
1921873
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
2360735 2345500 2439987 2705602
781848 797361 766960 826604
311337 346533 297161 287182
1267550 1201605 1375866 1591816
2808584
696400
321868
1790317
Langsiktig gjeld
1334756 1339455 1447579 1476884
1551495
Betinget skattefrie avsetninger
621429
727757
747389
742595
Egenkapital
578398
513130
519639
685130
1494457
Totalkapital
4895319 4925841 5154594 5610211
5854536
-
FAFO Regnskapsstatistikk
146
Tabell 12a. Utvalgte regnskapstall for ulike eierformer. Personlig selskap. LØpende kroner.
Gjennomsnitt. 1983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different owner
groups. Unincorporated enterprises. Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell 12a: Personlig selskap
I Kroner
1983 1984 1985
1986 1987
Kroner
Kroner
Kroner Kroner
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
555761
544307
11455
455779
256549
101255
74046
24098
99982
483523
461691
21832
387716
210140
68900
86115
22683
95806
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
2685
2510
175
25338
24574
712
-22654
2057 2720
1620 2430
241
258
21837 26559
18755 24700
1544 1651
-19295 -23839
Resultat før ekstraor. poster
77328
76512
78663
82123
100086
Resultat før årsoppgjørsdisp.
91842
90373
81533
87513
106119
Årsoverskudd
75829
84963
78176
578327
573405
4922
475825
265030
76502
107886
26881
102502
627708
606815
20893
515958
285957
81855
121048
27633
111749
665374
645312
20062
532089
286022
88697
128758
28766
135130
2602 5140
2431 5060
57
165
32227 40184
29587 35027
2298 5157
-29626 -35044
80956 103464 1
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 12a: Personlig selskap
147
1983
Kroner
1984
Kroner
1985
Kroner
1986
Kroner
1987
Kroner
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
160600 142977 160025 156405 159127
38339 35871 36063 37608 44953
46866 45076 49191 50559 51347
12895 9679 18314 7082 5943
62499 52351 56457 61156 56884
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
199272 156945 198665 204210 214821
449 1086
705
1297
851
777
732 1024 4599 3982
197198 155764 196555 198761 210134
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
154065 123544 158866 165740 158086
64337 48649 65458 52502 53080
38263 39900 45308 59936 60944
51465 34995 48100 53302 44062
Langsiktig gjeld
127301
109637
132284 152352 174294
Betinget skattefrie avsetninger
38933
31684
30835
32632
28499
Egenkapital
39574
35057
36704
9891
13069
Totalkapital
359872 299922 358689 360616 373948
FAFO Regnskapsstatistikk:
148
Tabell 12a. Utvalgte regnskapstall for ulike eierformer. Personlig selskap. Løpende kroner.
Gjennomsnitt 1983-1992. Selected accounting figures for enterprises in different ollmer
groups. Unincorporated enterprises. Mean. Current NOK. 1983-1992.
1988
Kroner
Tabell 12a: Personlig selskap
Resultatregnskap
j
1989
Kroner
I
I
.
I
1990
Kroner
617600
599643
17957
492500
261495
82184
119841
29456
125100
I
1991
Kroner
1992
Kroner
677995
662603
15392
544695
306522
90336
120801
27689
133300
749739
737823
1 1916
604308
340327
91605
148698
23677
145552
Driftsinntekter
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Driftsresultat
614840
596724
18116
498997
275261
81988
118568
23362
115843
611273
672708
-61435
489485
263750
78781
1 19134
27896
121788
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
4039
3784
256
36190
33374
2735
-32151
3830 3345
3684 2950
395
146
34259 34338
32126 33400
938
2133
-30429 -30993
3867 3240
3621 2793
447
246
32041 30963
31385 29687
617 1217
-28173 -27723
Resultat før ekstraor. poster
83693
91359
94107
105126 1 17830
Resultat før årsoppgjørsdisp.
89356
98390 103373
112334 121864
Årsoverskudd
83504
96038
102328
109571
121565
,
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 12a: Personlig selskap
149
1988
Kroner
1989
Kroner
1990
Kroner
1991
Kroner
1992
Kroner
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Varelager
141072 139130 148309 130126 123597
43492 40744 38834 37783 30822
40695 45306 54584 35851 44327
5938 5218 6660 8117 2956
50946 47863 48232 48376 45493
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
176425
1085
3139
172201
Kortsiktig gjeld
Leverandør- og vekselgjeld
Kassekreditt
Øvrig kortsiktig gjeld
132933 143417 146631 123194 130012
45673 45607 49266 42189 52660
49644 57126 55524 42742 36261
37616 40685 41841 38263 41091
Langsiktig gjeld
142657
153338
172916 164910 169749
Betinget skattefrie avsetninger
21033
26848
22903
22889
Egenkapital
20873
8162
6402
7200
Totalkapital
317496 331765 348852 318193 314082
192634 200543 188068 190484
71
933
1 160
1062
6655 11996 5526
737
184819 187614 181480 189677
-
14323
FAFO Regnskapsstatistikk
150
Tabell 1 2b.
Utvalgte regnskapstall for ulike eierformer. Aksjeselskap. Prosent. 1983-1 992. Selected
accoun.ting jigures for enterprises in d�lferent OlA/ner groups. Joint-stock companies. Per
cent. 1983-1992.
.
1984
Pst.
Tabell 12b: Aksjeselskap 1983
Pst.
I D e",
...'-
1 988
Pst.
1987
Pst.
I 1 989
!
I
I
1 992
Pst.
1991
Pst
1 990
Pst.
Pst.
I
I
,
1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
96,4
93,9
93,0
93,9
93,5
95,7
94,8
94,4
95,2
97, 1
3,6
6,2
7,0
6, 1
6,5
4,3
5,2
5,6
4,8
2,9
Driftskostnader
96, 1
98,3
97,2
97,8
97,6 1 05,5 1 0 1 ,4 1 03 ,7 1 0 1 ,0
95,9
Vareforbruk
42,2
44,3
4 1 ,3
39,2
40,5
45,7
43,0
43,2
43,5
42,0
Lønnskostnader
29,9
3 1 ,6
30,0
30,4
30,4
32,8
29,6
30,9
3 1 ,5
30,9
Øvrige driftskostnader
20,5
1 8,8
22,5
23,7
22,8
22,8
24,3
26,6
22,4
1 9,8
Ordinære avskrivinger
3 ,6
3,6
3,4
4,5
3,9
4,2
4,4
3,0
3,8
3,2
Driftsresultat
3,9
1,7
2,8
2,2
2,4
-5,5
- 1 ,4
-3 ,7
-1 ,0
4, 1
Finansinntekter
1 ,2
2,7
1 ,4
1 ,5
1 ,5
1 ,7
1 ,9
2,0
1 ,7
Aksjeutbytte og renteinntekter
1,1
2,2
1 ,0
1,1
1 ,3
1 ,4
1 ,7
1 ,8
1 ,6
0,9
Øvrige finansinntekter
0, 1
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0, 1
0,2
Finanskostnader
3,1
3,0
2,9
3, 1
4,5
4,7
4, 1
5,9
4,9
4,7
Rentekostnader
2,8
2,5
2,6
2,7
3,8
3,9
3,7
5,3
4,6
4, 1
Øvrige finanskostnader
0,3
0,4
0,3
0,3
0,7
0,7
0,4
0,6
0,2
0,6
- 1 ,9
-0,3
-1,6
- 1 ,6
-3,0
-3,0
-2,2
-3,9
-3,2
-3,6
Resultat før ekstraor. poster
2,0
1,4
1,3
0,6
-0,6
-8,5
-3,5
-7,6
-4,2
0,5
Resultat før årsoppgjørsdisp.
2,6
2,2
2,9
1 ,8
-0,5
-7, 1
-1,9
-5,8
- 1 ,3
1 ,0
-0,2
-0,6
0,7
- 1 ,5
-3,4
-8,2
-3,5
-7,3
-2,6
0,0
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
øvrige driftsinntekter
I
1 986
Pst.
1 985
Pst.
I
.. lf� f�e�� slr��
!::t UI ..."..,... eI' nav
Driftsinntekter
.
Resultat av finansielle poster
Årsoverskudd
1
/
/
1,1
151
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 12b: Aksjeselskap 1 983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 98 8
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1 99 1
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
62,9
63, 1
64,5
62,4
62,6
60,9
63,3
63,6
64,0
64,0
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 3 ,9
1 5 ,7
1 7 ,7
1 7 ,0
1 8,9
1 7,6
1 6,4
1 6,4
1 6,5
1 6,8
Kunde- og vekselfordringer
24,0
24,8
23,4
23,7
22,7
23,4
25,6
24, 1
22,6
23,7
6,8
4,9
5,9
5,8
5,7
4, 5
4,6
5,5
6,0
5, 1
Varelager
1 8,3
17,7
1 7,5
1 5,9
1 5,3
1 5 ,5
1 6, 8
1 7,6
1 8,9
1 8,4
Anleggsmidler
37,1
36,9
35,5
37,6
37,5
39, 1
36,7
36,4
36, 1
36,0
Aksjer og obligasjoner
2,5
1 ,8
1 ,5
1 ,8
1 ,9
1 ,0
1 ,0
0,9
1,1
1 ,5
Fordringer
2,9
3,7
2,5
2,0
2,0
1 ,9
2,0
2,8
2,0
3,0
Varige driftsmidl. imm. eiend.
3 1 ,7
3 1 ,4
3 1 ,5
33,8
33,5
36,2
33,7
32,6
33,0
3 1 ,5
Kortsiktig gjeld
60,3
57, 1
60,8
58,7
56,4
62,0
62,3
65,7
64, 1
66,5
Leverandør- og vekselgjeld
23,0
22,8
22,6
24,0
2 1 ,4
22,6
22,8
2 1 ,2
20,5
20, 1
7,0
6,9
8,8
8,4
7,8
1 0,0
1 0,6
1 3 ,7
9,8
9,9
Øvrig kortsiktig gjeld
30,3
27,3
29,4
26,4
27,2
29,5
28,9
30,8
33,8
36,5
Langsiktig gjeld
20,6
2 1 ,7
22,3
25,4
25, 1
26,4
27,3
27,4
27,4
25,8
6,3
8,4
9,0
1 0,2
9,9
9,3
1 0,0
9,3
9,2
-
Egenkapital
1 2,9
1 2,8
7,9
5,7
8,6
2,3
0,4
-2,4
-0,7
7,7
Bundet egenkapital
1 3 ,3
1 3 ,6
1 3 ,7
1 1 ,4
13,1
15,1
1 4,0
1 6,5
17,6
20,9
Fri egenkapital
-0,4
-0,8
-5 ,8
-5,8
-4,5 -1 2,8 - 1 3,6 - 1 8,9 - 1 8,3
-2,6
øvrige fordringer
Kassekreditt
Betinget skattefrie avsetninger
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
1 63
1 74
1 94
212
244
286
327
376
404
3 84
8,5
5,6
8,0
7,0
7 ,4
0,8
3,6
1 ,4
3,9
8,7
Egenkapitalrentabilitet pst.
29,4
1 4,9
28,3
28,5
39,2
3 6,6
27,7
24,4
1 3,7
35,2
pst.
1 6,0
1 7,0
1 2,4
1 0, 8
1 3 ,6
6,9
5,4
2,3
3,9
7,7
1 ,30
1,31
1 ,30
1 ,33
1 ,24
1 ,34
1 ,33
1 ,42
1 ,4 1
1 ,30
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk
1 52
Tabell 1 2b.
Utvalgæ regnskapstall for ulike eierfonner. Personlig selskap. Prosent. 1 983- 1 992.
Selected accounting figures for enterprises in different owner groups. Unincorporated
enterprises. Per cent. 1983-1992.
Tabell 12b: Personlig selskap 1 983
Pst.
1 9 84
Pst.
1 985
Pst.
1 986
Pst.
1 987
Pst.
1 988
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1991
Pst
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
100,0 1 00,0
96,2
96, 1
1 07,2
95,8
96,0
96,2
97,9
94,8
96,0
97,5
3,8
3,9
-7,2
4,2
4,0
3,8
2,2
5,2
4,0
2,5
Driftskostnader
76,8
74,7
8 1 ,5
76,4
79,2
82,9
8 1 ,9
8 1 ,2
86,0
85,2
Vareforbruk
36,8
34,5
40,4
35,0
33,5
3 1 ,9
33,2
3 3 ,9
3 3 ,6
33,1
Lønnskostnader
1 0,2
8,1
7,2
8,3
8,7
9,3
7,4
6,9
7,6
6,5
øvrige driftskostnader
24, 1
25,3
23,9
27, 1
29,9
35,0
33,5
32,7
34,4
39,0
Ordinære avskrivinger
5,8
6,9
1 0,0
6, 1
7,3
6,8
7,9
7,8
1 0,5
6,7
23,2
25,3
1 8,5
23,6
20, 8
17,1
1 8,2
1 8,8
14,0
14,8
Finansinntekter
0 7
�"
0 ,7
0,6
0,5
0,6
(\
'7
V, I
0,6
(\ (;.
v ,v
0,6
f\ '2
V,J
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,7
0,6
0,5
0,4
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
Øvrige finansinntekter
0,0
0, 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0, 1
0,0
Finanskostnader
4,2
4,3
4,0
5,2
6,3
7,5
7,9
6,9
1 1,1
9,8
Rentekostnader
4, 1
4,0
3,9
4,6
5,7
7,1
7,3
6,7
1 0,9
9,6
øvrige finanskostnader
0, 1
0,2
0, 1
0,5
0,6
0,3
0,5
0,2
0, 1
0,2
Resultat av finansielle poster
-3,5
-3,6
-3,4
-4,7
-5, 8
-6,8
-7,3
-6,3 - 1 0,5
-9,5
Resultat før ekstraor. poster
1 9,6
2 1 ,7
15,1
1 8,8
1 5 ,0
1 0,3
1 0,9
12,5
3 ,5
5 ,3
Resultat før årsoppgjørsdisp.
2 1 ,9
28,8
16,0
1 9,8
1 6,0
1 0,4
14,6
1 6,0
5,3
5,9
Årsoverskudd
20,3
24,3
1 5,0
1 9,2
15,6
9,8
1 4,7
1 5,6
5,2
5,9
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
I
1 00,0 1 00,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
�
'
FAFO Regnskapsstatistikk
153
Tabell 12b: Personlig selskap 1 98 3
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst.
1986
Pst.
1 987
Pst.
1 98 8
Pst.
1 989
Pst.
1 990
Pst.
1 99 1
Pst
1 992
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
50,4
53,7
50,0
49,2
46,7
49,9
50,2
49,2
48,9
50,8
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 4, 8
1 5,4
14,6
1 1 ,5
1 1 ,0
13,1
1 2,6
1 4,4
1 3,5
1 2,0
Kunde- og vekselfordringer
1 1 ,8
1 5,0
1 3,4
1 4,0
1 4,2
1 4,7
1 4,9
1 3 ,3
1 2,0
14, 1
1 ,9
1,8
2, 1
2,3
1 ,4
1 ,6
2,0
2,6
1 ,6
1 ,2
Varelager
2 1 ,9
2 1 ,5
20,0
2 1 ,3
20,2
20,5
20,8
1 9,0
21,8
23,5
Anleggsmidler
49,6
46,3
50,0 .
50,9
53,3
50, 1
49, 8
50,8
51,1
49,2
Aksjer og obligasjoner
0,2
0, 1
0,2
0, 1
0, 1
0,2
0,2
0, 1
0,2
0,0
Fordringer
0,6
0,5
0,4
0,6
0,5
0,4
1,1
1 ,6
1 ,2
0,3
Varige driftsmidl. imm. eiend.
48,9
45,7
49,4
50, 1
52,7
49,5
48,5
49, 1
49,7
48,9
Kortsiktig gjeld
43,4
44,6
47,6
57,1
56,0
48,4
56,0
54,0
62,5
54,9
Leverandør- og vekselgjeld
1 8,4
19,1
1 9,5
15,8
1 8,5
14,7
1 3,7
1 5,9
14,4
1 3 ,7
Kassekreditt
12,8
1 3 ,7
14,9
1 9,5
1 8, 1
1 8,0
25,7
22,0
27,2
20,5
Øvrig kortsiktig gjeld
1 2,3
1 1, 8
1 3,2
2 1 ,8
1 9,4
15,7
1 6,6
1 6,2
20,9
20,7
Langsiktig gjeld
35,2
26,8
37,9
36,8
46,6
35,9
39,7
40,9
50,0
43 ,8
Betinget skattefrie avsetninger
1 7,3
6,2
4,0
4,5
4,5
2,9
5,6
5,4
5,2
Egenkapital
4,0
22,3
1 0,4
1,6
-7, 1
1 2,9
-1, 3
Bundet egenkapital
0,2
0,4
1,1
1 ,2
1 ,2
1,1
1 ,6
Fri egenkapital
3,8
22,0
9,4
0,4
-8,3
1 1 ,7
-2,9
øvrige fordringer
-
-0,3 - 1 7,7
-2,4
0,5
-0,2
- 1 ,4 - 1 8,2
-2,3
1,1
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
171
1 92
208
228
242
263
292
307
325
28 1
74,7
70,6
73,6
74,9
86,3
60,3
65,9
84,2
84,0
86,6
Egenkapitalrentabilitet pst.
82,6
54, 1
49,8
33,2
43,6
54,0
1 2,4
44,8
1 9,6
58,5
pst.
1 2,7
25,5
1 2,5
3,8
-4,9
1 4,3
1 ,5
2,4 - 1 5 , 1
-2,4
1 ,62
1 ,72
1 ,73
1 ,57
1 ,53
1 ,67
1 ,60
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
1 ,73
1-,94
···
1 ,5 1
FAFO Regnskapsstatistikk
1 54
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 0-5 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting jigures for enterprises in different
employment groups. 0-5 employed persons. Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell J3a: 0-5 ansatte
I
I
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 987
Kroner
1 986
Kroner
1 985
Kroner
Resultatregnskap
Driftsinntekter
799094
628 8 14
779708
839 1 88
93292 1
Salgsinntekter (fratmkk. avg.)
762885
599476
758805
7 87875
8749 1 4
36208
2933 8
20903
51312
5 8008
Driftskostnader
70 1 657
5438 87
688985
739293
808547
Vareforbmk
44279 1
3 1 9456
3 8 8586
40 1759
4487 1 1
Lønnskostnader
1 1 427 1
1 06694
1 26 1 8 1
1 3 8075
1 5 8398
øvrige driftskostnader
1 1 7532
90700
1 4 1 992
1 66682
1 66404
Ordinære avskrivinger
272 14
27 147
32638
33236
3 5287
Driftsresultat
97441
85020
90842
99930
1 25950
8756
1 0803
8929
1 1415
1 0 1 04
Øvrige driftsinntekter
8640
Aksjeutbytte og renteinntekter
8343
7946
9523
7870
297
808
1 253
642
1
473
Finanskostnader
29527
26 1 54 I
32634
3 8958
Rentekostnader
288 1 7
25589
3 1424
35098
3 9403
664
452
1 004
3524
4840
Resultat av finansielle poster
-20886
-1 6964
-2 1 83 1
-30029
-32864
Resultat før ekstraor. poster
76554
68055
6901 1
69900
93086
Resultat før årsoppgjørsdisp.
90541
79639
74566
73226
1 0 1 566
Årsoverskudd
6 1 630
59985
62 1 6 1
6063 8
8735 1
Øvrige finanskostnader
'
I
Finansinntekter
Øvrige finansinntekter
,
I
44279
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell i3a: 0-5 ansatte
1 55
1983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 9 86
Kroner
1 987
Kroner
Balanse pr 31/12
235584
2441 79
320641
237539
274377
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
7 82 1 2
7 1 992
93695
72171
87004
Kunde- og vekselfordringer
60528
77 1 06
83 1 3 8
78977
9 1 432
Øvrige fordringer
2609 1
25306
25987
9428
1 4864
Varelager
70753
7 1 576
1 1 7821
76963
8 1 07 8
207 1 54
22 1469
236502
242 146
25 1 1 01
1 3 1 49
1 4525
1 348 1
1 1426
1 0385
3539
5730
3435
7598
6862
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 90466
20 1 2 1 5
2 1 9585
223 1 2 1
233853
Kortsiktig gjeld
2 1 9804
2 1 2942
299500
2267 1 1
24041 1
Leverandør- og vekselgjeld
98905
84836
1 1 7447
8775 1
79006
Kassekreditt
35497
441 10
43 1 29
55 1 77
69955
Øvrig kortsiktig gjeld
85403
83996
1 38925
83783
9 1 449
1 33929
1 44149
1 60045
1 82095
1 89802
Betinget skattefrie avsetninger
4 1 990
52740
541 00
5 1 00 1
47093
Egenkapital
4701 4
558 1 8
43497
1 9879
48 1 72
Totalkapital
44273 8
465648
557 1 42
479684
525478
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Langsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
1 56
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettingsgrupper. 0-5 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprises in d�'ferent
employment groups. 0-5 employed persons. Mean. Current NOK. 1 983-1992.
Tabell 13a: 0-5 ansatte
I
1 988
Kroner
I
1 989
Kroner
I
1 990
Kl'oner
I
1 99 1
Kroner
1 992
K
_Joner
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
948229
9701 73
977206
1 04 1 63 1
1 1 9028 8
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
903389
923409
948060
994833
1 149520
44840
46764
29 1 1 7
46798
40768
Driftskostnader
867982
874126
89323 1
947238
1 05 8399
Vareforbruk
485 148
47 1 568
486 1 04
555283
59 1 063
Lønnskostnader
1 75336
1 65366
1 73673
1 88629
2 1 2834
Øvrige driftskostnader
1 79 1 89
1 99762
206879
1 69620
22 1 1 09
Ordinære avskrivinger
28455
37489
26930
34247
33393
Driftsresultat
80247
96004
87389
94392
1 3 1 976
9300
8960
øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
1 2095
1 1516
9680
Aksjeutbytte og renteinntekter
1 1 1 86
1 0289
83 89
8 1 94
69 1 7
379
618
1291
1 1 05
2043
Finanskostnader
4 1 76 1
41 609
4868 1
42592
54204
Rentekostnader
3 8201
38975
40850
40259
44633
3269
254 1
783 1
2304
9529
Resultat av finansielle poster
-29666
-30093
-39002
-33292
-45243
Resultat før ekstraor. poster
50582
659 1 1
48387
6 1 1 00
86732
Resultat før årsoppgjørsdisp.
59138
75945
64 1 1 0
6957 1
89625
Årsoverskudd
46945
6 1 06 1
57653
63539
8 1 253
Øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
,
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell I3a: 0-5 ansatte
1 57
1 98 8
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
Balanse pr 31/12
302368
293734
29269 1
292961
3 1 6603
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
99635
94024
85541
80655
97643
Kunde- og vekselfordringer
92289
97502
1 06 103
96396
106 1 60
Øvrige fordringer
12688
23269
201 5 1
27 1 69
1 66 1 3
Varelager
97756
78939
80897
88741
96 1 87
2 1 9 1 60
222678
2429 1 3
257682
277064
Aksjer og obligasjoner
3759
4094
3344
3405
5121
Fordringer
5 1 56
8080
1 6585
9658
1 8 1 16
Varige driftsmidl. imm. eiend.
2 1 0245
2 1 0505
222984
2446 1 9
253750
Kortsiktig gjeld
283662
26 1 295
27 1 986
28 1 529
3 14 1 68
Leverandør- og vekselgjeld
942 1 8
93404
93305
1 03 9 1 6
1 08627
Kassekreditt
5 8954
6693 1
64759
59320
75 1 54
Øvrig kortsiktig gjeld
1 30490
1 00960
1 08922
1 1 8294
1 30387
Langsiktig gjeld
1 60290
176554
1 97 800
1 954 1 6
2 1 2900
Betinget skattefrie avsetninger
40 1 7 1
46226
47620
5 1 923
-
Egenkapital
37405
32337
1 8 1 98
2 1 775
66600
Totalkapital
521 528
5 1 6412
535604
550643
593666
Omløpsmidler
Anleggsmidler
FAFO Regnskapsstatistikk:
158
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettingsgmpper. 6-1 0 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt 1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different
employment groups. 6-10 employed persons. Mean. Current NOK. 1983-1992.
I
1 983
Kroner
1 984
Kroner
Driftsinntekter
3646973
41 2949 1
4950270
5478493
56 1 80 1 7
Salgsinntekter (fratmkk:. avg. )
3589080
3872 1 74
4705654
499 1 573
5254637
57894
2573 1 7
2446 1 6
4869 1 9
363 3 80
Driftskostnader
3452979
397 1 708
47 1 0325
5200696
5350 1 83
Vareforbmk
1 853800
223 1 2 12
2573832
27852 1 8
2884724
Lønnskostnader
9 1 9 1 75
925561
1070 1 4 1
1 1 97343
1 265590
Øvrige driftskostnader
563483
703590
9374 1 5
1 036045
1 028573
Ordinære avskrivinger
1 1 6521
1 1 1 344
1 28938
1 82090
1 7 1 295
Driftsresultat
1 93994
1 57783
239945
277797
267834
1 665 1
2839 1
34736
5 1 1 57
56 1 89
1 5 823
24377
30838
4589 1
49346
828
33 1 8
3898
5267
5083
Finanskostnader
94245
1 05 1 50
1 1 6539
130773
1 95090
Rentekostnader
8 1466
62741
9385 1
1 1 8620
1 1 9640
øvrige finanskostnader
1 2779
37364
22687
1 2 1 53
74702
Resultat av finansielle poster
-77594
-76759
-8 1 802
-796 1 6
- 1 38901
Resultat før ekstraor. poster
1 1 6400
8 1 024
1 5 8 143
1 98 1 8 1
1 28933
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 66672
1 1 702 1
1 9 1 86 1
25 1 6 6 1
1 76888
64969
4233 1
74332
87442
2835 1
Tabell 13a: 6-10 ansatte
I
1 985
Kroner
--
-
'-
1 9 86
KronPT
�
...... .... .... ...,.....
1 987
......
"-" ..0.. 11.
A
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
Aksjeutbytte og renteinntekter
Øvrige finansinntekter
Årsoverskudd
I
I
159
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell J3a: 6-10 ansatte
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Balanse pr 3 1/12
Omløpsmidler
999679
1 1 3 8344
1 209307
1 5 1 5878
1 562893
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 79634
254253
294024
501 1 47
479221
Kunde- og vekselfordringer
446592
520856
5 1 7238
55669 1
635980
22553
5523 1
77833
1 06349
1 02326
Varelager
350900
308004
3202 12
35 1 69 1
345366
Anleggsmidler
829340
720982
964499
127 8492
1302688
Aksjer og obligasjoner
5 8 1 34
41 1 30
65741
1 05085
1 09800
Fordringer
82 1 05
1 1 0454
101 1 3 1
8 8078
99335
689 1 0 1
569399
797627
1 085329
1 093553
1 0 1 1 633
1 002 1 7 1
1 151718
1 3 1 45 1 7
1 395550
Leverandør- og vekselgjeld
495643
541 200
6005 1 9
668306
65252 1
Kassekreditt
1 44656
1 3 9605
1 3 3 842
1 23764
1 55847
øvrig kortsiktig gjeld
3 7 1 334
321 367
4 1 7356
522447
587 1 82
Langsiktig gjeld
408836
3955 1 0
466020
822724
794307
Betinget skattefrie avsetninger
1 08948
1 84375
246384
323930
365637
Egenkapital
299601
277269
309683
333200
3 1 0088
Totalkapital
1 82901 9
1 859326
2 1 73 806
2794370
286558 1
Øvrige fordringer
Varige driftsmidl. imm. eiend.
Kortsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk
1 60
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettingsgrupper. 6-10 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different
employment groups. 6-10 employed persons. Mean. Current NOK. 1 983-1992.
Tabell 13a: 6-1 0 ansatte
1988
Kroner
I
1 989
Kroner
I
1 990
Kroner
1991
Kroner
I
1 992
Kroner
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5747832
5908483
6265996
6732064
7485005
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
558 1437
606 1 1 30
607 1 863
6328273
7354045
1 66395
- 1 52647
1 94 1 33
40379 1
1 30960
Driftskostnader
5594699
5737734
6025722
6483234
7 1 1 5050
Vareforbruk
3025270
2856303
2963293
3458252
3780932
Lønnskostnader
1 365250
142 1 992
1438730
1 934897
1 820360
øvrige driftskostnader
1 0 1 6203
1 248366
1417442
879 1 20
1 3 1 5206
Ordinære avskrivinger
1 87976
2 1 2409
206256
2 1 0965
1 9 8552
Driftsresultat
153 1 33
170750
240275
248 830
369956
8 1 349
741 1 3
6633 8
88892
Øvrige driftsinntekter
Finansinntekter
643 1 3
Aksjeutbytte og renteinntekter
59053
65 1 9 1
65840
60414
73609
5259
16158
8274
5924
1 5283
Finanskostnader
203991
220977
196143
263930
3 1 2606
Rentekostnader
1 6395 1
206604
17857 1
243928
249078
40039
14373
17572
20002
63528
- 1 39678
- 1 39628
- 1 22029
- 1 97592
-2237 14
Resultat før ekstraor. poster
1 3456
3 1 1 22
1 1 8245
5 1 23 8
146242
Resultat før årsoppgjørsdisp.
75754
63806
165854
85559
2 1 2574
Årsoverskudd
-6892
-1436
45055
76698
1 5 5793
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
Resultat av finansielle poster
"' .
.
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 13a: 6-10 ansatte
161
1988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
1521 873
1 765 142
1 85 1 3 1 8
1 965 178
2 172243
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
494505
469744
555 145
603623
653 1 75
Kunde- og vekselfordringer
603482
690025
645498
6868 1 5
74508 1
64928
1 2603 1
106092
1 00028
124449
358958
479341
544582
5747 1 1
649538
1 433603
1 578863
1738293
1 732606
1 906709
1 06979
96686
6363 1
7 8675
84485
75920
1 05285
1 9 1 239
1 30895
1 64885
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1250704
1 376892
1483424
1 523036
1 657339
Kortsiktig gjeld
1 302824
145226 1
1 652969
1 630037
1 909 163
Leverandør- og vekselgjeld
563628
5 9 1 539
783848
62 1 322
6 1 7785
Kassekreditt
1 8 3783
223223
203 108
1 93054
275589
Øvrig kortsiktig gjeld
5554 1 3
637499
66601 3
8 1 5660
1 0 1 5789
1 009037
1 1 33832
1080070
12780 1 6
1 32 1 1 17
Betinget skattefrie avsetninger
4 17225
509625
6687 17
5 1 4509
-
Egenkapital
22639 1
248287
1 87855
275222
848672
Totalkapital
2955476
3344005
35896 1 1
3697784
4078952
Balanse pr 3 1/12
Omløpsmidler
Øvrige fordringer
Varelager
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Langsiktig gjeld
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 62
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 1 1-20 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected accounting ]lgures for enterprises in different
employment groups. 1 1-20 employed persons. Mean. Current NOK. 1983-1992.
I
I
1 987
K.roner
1 983
Kl-oner
1 9 84
Kr··oner
1 985
1\.Ioner
1 9 86
Kroner
Driftsinntekter
1 3362995
1 3 9 1 8267
1 324208 1
1 1 286327
9597626
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
1 341 8737
1 3 69622 1
13048005
1 1 072302
937 1 497
-55742
222046
1 94076
2 14025
226 1 30
1298382 1
1 3 8 1 6902
1 3221 303
1 1 1 28225
8998883
Vareforbruk
4739456
452 1492
4795 8 1 5
3989246
4330735
Lønnskostnader
3 1 20523
32652 1 5
35 1 2966
245 1 678
2 1 05696
Øvrige driftskostnader
4858923
5780906
4633096
445 1 1 1 0
2349453
Ordinære avskrivinger
2649 1 9
249289
279426
236774
2 1 67 1 2
Driftsresultat
379 1 74
1 0 1 365
20778
158 101
5 82528
1 87927
103758
1 69809
170656
Tabell 13a: 11-20 ansatte
I
TT
I
v
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
.
.
I
Finansinntekter
75492
Aksjeutbytte og renteinntekter
57242
432 1 1
65024
1 55 1 5 1
1 6 1 542
øvrige finansinntekter
1 7082
142722
37587
1 3440
837 1
Finanskostnader
208725
1 79565
1 9 8895
1 95 883
249572
Rentekostnader
1 7 1477
1 57 1 98
1 37009
1 62378
1 83240
1 8398
5 1 63
49909
1 8508
5327 1
Resultat av finansielle poster
-1 33233
8362
-95 1 37
-26073
-789 1 6
Resultat før ekstraor. poster
245941
1 09726
-74359
1 3 2028
5036 1 2
Resultat før årsoppgjørsdisp.
301543
1 36755
-98593 1
44 1 34
600698
Årsoverskudd
1 55709
69434
-1 020229
-1 605 1 9
498932
øvrige finanskostnader
FAFO Regnskapsstatistikk
1 63
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
3898649
3 892388
3259656
3358972
36 1 7 1 74
5083 1 9
437605
760979
1 30 1992
147521 8
1 536965
1 743952
595 1 46
840387
8 1 6325
3 823 8 1
443 1 8 1
1 0 1 75 8 8
574539
3941 1 8
Varelager
1470983
1 267650
885943
842054
93 1 5 12
Anleggsmidler
1 60358 1
1 8 1 2300
14 1 2884
1 1 868 1 0
1 566946
1 3 0256
1 1 2646
1 9353
2 1 536
1 4749
193 1 3
32798
34343
53253
56468
Varige driftsmidl. imm. eiend.
14540 1 2
1 666856
1 359 1 88
1 1 12022
1495729
Kortsiktig gjeld
3344490
32559 1 8
3 1 242 1 7
3359995
290178 1
Leverandør- og vekselgjeld
992 1 32
857447
70066 1
1 33 9 1 3 8
954944
Kassekreditt
343496
241 053
3 1 8630
302685
442504
2008862
2 1 5741 7
2 1 04926
1 7 1 872
1 504333
Langsiktig gjeld
80748 1
7 8 1 97 8
1 148702
1 042862
1 3 1 9769
Betinget skattefrie avsetninger
2753 1 1
350901
309872
424101
373320
Egenkapital
1 074948
1 3 1 5892
89749
-8 1 175
5 89250
Totalkapital
5502230
5704688
4672540
4745782
5 1 84120
Tabell 13a: 11-20 ansatte
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
Kunde- og vekselfordringer
Øvrige fordringer
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Øvrig kortsiktig gjeld
1 64
FAFO Regnskapsstatistikk
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 1 1-20 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different
Tabell Ba.
employment groups. 1 1-20 employed persons. Mean. Current NOK. 1983-1992.
Tabell 13a: 1 1-20 ansatte
1988
Kroner
I
1 989
Kroner
I
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
I
1 992
Kroner
I
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1 0369940
10441478
1 247292 1
14830269
1 7322608
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
1 02 1 0 1 99
9926482
7740405
14294773
17204926
1 59741
5 14996
47325 1 6
535496
1 1 7682
Driftskostnader
9896349
9935245
1 1 967039
1 3 606 146
1 5206 1 3 1
Vareforbruk
459 1 528
4692498
550239 1
6059857
933 1 601
Lønnskostnader
2302 1 69
2308 1 1 9
268 1 609
3095574
323 1 829
øvrige driftskostnader
2750622
27 1 1 3 5 1
35 1 2424
4 1 67338
2354341
Ordinære avskrivinger
252889
228784
274 1 32
290404
288361
Driftsresultat
473591
5 14540
505 8 82
1 227720
2 1 1 6477
Finansinntekter
245627
227540
253098
302941
3268 5 1
Aksjeutbytte og renteinntekter
229276
1 99853
239776
292902
307745
143 1 2
1 2895
1 3323
1 0038
1 9 1 06
Finanskostnader
346365
370044
43 1 488
402430
440430
Rentekostnader
270602
30 1 683
3 86862
372871
3955 1 8
59376
55 1 57
44626
29559
449 1 2
Resultat av finansielle poster
- 10873 1
-142504
- 17 83 90
-99490
- 1 1 3579
Resultat før ekstraor. poster
364860
372036
327492
1 1 2823 1
2002898
Resultat før årsoppgjørsdisp.
390007
530264
542756
1 2 1 9727
2069750
Årsoverskudd
286284
429233
227060
670327
1 530096
øvrige driftsinntekter
øvrige finansinntekter
Øvrige finanskostnader
I
I
1 65
FAFO Regnskapsstatistikk
1 988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Omløpsmidler
4 1 99926
448 1 943
5395090
6 1 23006
7227808
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 785884
1 85 8775
2290089
2763668
3421772
Kunde- og vekselfordringer
9 1 2308
1 228743
1 372960
1 669330
1 952997
øvrige fordringer
5 1 5416
4 1 9450
557 1 23
286857
474089
Varelager
9863 1 9
974975
1 1749 1 7
1403 1 5 1
1 378950
209 1 270
2204486
2365 1 9 1
2324625
2526624
20730
44337
93349
1 85278
2 1 0620
1 236 1 8
92470
82459
93 1 79
257 1 63
Varige driftsmidl. imm. eiend.
1 946922
2067679
2 1 89383
2046 1 69
2058841
Kortsiktig gjeld
3494529
3 623656
3 9 1 2284
437 1 362
5260968
Leverandør- og vekselgjeld
944307
1 2 1 1 382
974476
1 1 0 1 634
95 1000
Kassekreditt
626870
689207
5724 1 8
350626
3 84556
Øvrig kortsiktig gjeld
1 923352
1 723067
2365390
29 1 9 1 03
3925412
Langsiktig gjeld
1 55 8993
1525520
2 1 67345
1 863408
1 89 1 1 85
Betinget skattefrie avsetninger
453067
589585
7262 17
8 1 8799
-
Egenkapital
7 84607
947669
954436
1 394062
2602278
Totalkapital
629 1 196
6686429
776028 1
844763 1
9754432
Tabell I3a: 1 1-20 ansatte
Balanse pr 31/12
Anleggsmidler
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
.."
FAFO Regnskapsstatistikk:
166
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 2 1 -49 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 9 83-1 992 . Sdected accounting jigures jor enterprises in different
Tabell Ba.
employment groups. 21-49 employed persons. Mean. Current NOK. 1 983-1992.
I
1 983
Kroner
1 984
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Driftsinntekter
13628454
14266409
1 59 5 1 299
1 8646980
1 9498630
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
1 3295773
1 3 173 854
14774460
1 76872 10
1 866 1 276
332682
1 092555
1 1 76838
959770
837354
1 3 1 08037
1 3546 1 76
1 5049446
1 7444378
1 8445065
Vareforbruk
6488385
67735 1 2
757755 1
7954458
8807626
Lønnskostnader
3905939
3955696
4376747
549 1 4 1 6
5660609
Øvrige driftskostnader
235 1 7 1 3
2396645
26 1 0501
344 1 53 8
3406224
Ordinære avskrivinger
362000
420323
484647
556966
577393
Driftsresultat
520417
720233
901 853
1 202602
1 057879
Finansinntekter
1 79578
1 99262
260820
3 80956
4780 1 8
Aksjeutbytte og renteinntekter
1 3353 1
1 287 14
1 53 1 1 8
275 5 1 7
393238
46047
703 1 3
9 1 542
1 05230
84779
Finanskostnader
55 1 909
566357
545663
758723
79667 1
Rentekostnader
486867
508222
452328
643907
6 1 9594
65042
57670
93 1 4 1
1 14628
1 77077
Resultat av finansielle poster
-3723 3 1
-367095
-284843
-377767
-3 1 8653
Resultat før ekstraor. poster
148086
353 1 39
6 1 70 1 0
824834
739226
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 8 1 274
429228
520227
1 064 1 3 9
850832
Årsoverskudd
-4 1 928
1 0 1 778
284387
308035
1 47662
Tabell 13a: 21-49 ansatte
I
Resultatregnskap
øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
øvrige finansinntekter
øvrige finanskostnader
0•
•
I
I1
1 67
FAFO Regnskapsstatistikk
1 983
Kroner
1 9 84
Kroner
1 985
Kroner
1 986
Kroner
1 987
Kroner
Omløpsmidler
5048306
5467249
6042284
7 8 17740
79 1 4 1 48
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 1 30705
1 545 1 09
1 800099
1 620274
2755568
Kunde- og vekselfordringer
1 854857
1 862239
2052569
245 1 796
2062026
1 77682
1 85348
274422
1 037266
930260
Varelager
1 885062
1 874553
1 9 1 5 1 94
2708404
2 1 66294
Anleggsmidler
3555556
3824257
3 837932
5044703
4997440
72995
9 1 720
99173
98440
268929
2220 1 5
307072
298722
1 72574
2 1 8284
Varige driftsmidl. imm. eiend.
3260546
3425466
3440037
4773689
45 1 0226
Kortsiktig gjeld
3 928970
4 1 43723
437 1466
6 1 28907
5692580
Leverandør- og vekselgjeld
1 336232
1 641 560
1 705428
2 1 75398
1 9 12067
6 1 1 53 6
434001
49 1789
532 1 8 1
394635
øvrig kortsiktig gjeld
1 98 1 202
2068 1 6 1
2 1 74250
342 1 328
33 8587 8
Langsiktig gjeld
2995849
3246856
2775697
3530456
383 1039
Betinget skattefrie avsetninger
94 1086
1 1 47843
145 1436
1 849583
2 1 78974
Egenkapital
737957
753085
1281617
1 3 53497
1 208995
Totalkapital
8603862
929 1 506
98802 1 5
1 2862443
1 29 1 1 588
Tabell 13a: 21-49 ansatte
Balanse pr 31/12
Øvrige fordringer
Aksjer og obligasjoner
Fordringer
Kassekreditt
FAFO Regnskapsstatistikk:
168
Tabell 1 3a.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 2 1-49 ansatte. Løpende kroner.
Gjennomsnitt. 1 983-1 992. Selected accounting figures for enterprises in different
employment groups. 21-49 employed persons. Mean. Current NOK. 1 983-1992.
I
1988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1 99 1
Kroner
1 992
Kroner
Driftsinntekter
1 9530 1 5 1
20770804
22335945
2284941 8
24746032
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
1 8266752
20217628
2 1 495844
2 1 872203
24098 825
1 263399
553 1 75
840 1 0 1
9772 1 5
647206
1 8762566
1 98 8 1 288
215 191 14
2 1 94655 1
2346089 1
Vareforbruk
8253235
96601 97
9903984
9672321
1 0908441
LØnnskostnader
601 5687
6 1 07 1 08
6 8 1 3 992
7 1 96654
7 1 47 800
øvrige driftskostnader
38541 1 2
3529337
4 1 60887
4372254
462494 1
Ordinære avskrivinger
639533
584646
64025 1
705469
7797 1 0
Driftsresultat
767585
8895 1 6
8 1 683 1
902867
1 285 1 4 1
Finansinntekter
3 86830
46 1 763
467002
3 55937
327346
Aksjeutbytte og renteinntekter
305041
400088
409957
3 1 706 1
286726
80890
60202
53973
3 8 876
40620
Finanskostnader
675886
76838 1
774409
8256 1 3
866942
Rentekostnader
555 1 25
66273 1
7 1 28 1 5
753207
758004
Øvrige finanskostnader
1 20457
104609
56639
72405
1 08936
-289056
-3066 1 9
-307407
-469676
-539595
Resultat før ekstraor. poster
478529
582898
509424
433 1 92
745545
Resultat før årsoppgjørsdisp.
77 1 809
797 1 93
642763
730240
699329
Årsoverskudd
233 3 1 4
1 75569
65 1 55
57690
5 82594
Tabell 13a: 21-49 ansatte
I
Resultatregnskap
Øvrige driftsinntekter
Driftskostnader
øvrige finansinntekter
Resultat av finansielle poster
FAFO Regnskapsstatistikk
1 69
1 988
Kroner
1 989
Kroner
1 990
Kroner
1991
Kroner
1 992
Kroner
Omløpsmidler
7930646
7914724
8 823024
9460700
8950828
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
24961 26
2495953
2668376
2970779
243 1440
Kunde- og vekselfordringer
2200982
248 1 259
2577234
2800688
2852644
øvrige fordringer
1 1 01 778
540 1 83
9896 1 0
777299
84837 1
Varelager
2 1 3 176 1
2397329
2587805
29 1 1 933
28 1 8372
Anleggsmidler
495541 6
4943770
5 128043
6502226
6404478
Aksjer og obligasjoner
220567
141010
269590
1 273 1 5
1 52827
Fordringer
227468
233245
232405
1 8753 1
2 1 1 752
Varige driftsmidl. imm. eiend.
4507380
45695 1 6
4626048
6 1 87379
6039900
Kortsiktig gjeld
5444941
5545 1 27
6 1 0358 1
7222796
6270560
Leverandør- og vekselgjeld
1 829463
1 664045
1 6741 42
2 1 56088
1 627726
5 1 0036
591419
5 9 1 336
809986
696736
øvrig kortsiktig gjeld
3 1 05442
3289662
3 8 3 8 1 03
4256723
3946098
Langsiktig gjeld
3539365
359 1 359
38832 1 5
42 1 920 1
463 2 1 63
Betinget skattefrie avsetninger
2097045
2528641
2335 1 2 1
2524539
-
Egenkapi tal
1 8047 1 1
1 1 93367
1 629 1 50
1 996389
4452583
Totalkapital
12886062
1 2858495
1 395 1 067
1 5962925
1 5355306
Tabell J3a: 21-49 ansatte
Balanse pr 31/12
Kassekreditt
FAFO Regnskapsstatistikk
1 70
Tabell 1 3b.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettingsgrupper. 0-5 ansatte. Prosent. 1 983-1 992.
Selected accounting figures for enterprises in different employment groups. 0-5 employed
persons. Per cent. 1983-1992.
Tabell 13b: 0-5 ansatte 1 983
I
Pst.
1 9 84
Pst
1
1 986
1 985
Pst.
I
Pst.
I
1 987
1 988
1 989
Pst.
Pst.
Pst.
I
Pst.
1 992
1 99 1
1 990
I
Pst
I
Pst.
Resultatregnskap
100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Driftsinntekter
94,8
95,7
1 05,6
95,5
95,3
95,7
94,7
94,6
96,2
97,0
5,2
4,4
-5,6
4,5
4,8
4,3
5,3
5,4
3,8
3,0
Driftskostnader
80,0
78,8
84,2
80,5
82,3
90,4
88,4
90, 1
92,2
88,8
Vareforbruk
37,6
36,3
40,4
35,2
34,6
34,7
35,8
36,8
37,3
35,3
Lønnskostnader
1 1 ,2
1 1 ,8
1 1,1
1 1 ,9
1 1 ,6
14,7
12,0
1 3 ,0
1 3 ,2
1 3 ,2
Øvrige driftskostnader
25,6
23,9
23,6
27,4
29,4
34,6
33,1
34,0
32,8
34,6
Ordinære avskrivinger
5,7
6,8
9,2
6,0
6,9
6,5
7,5
6,4
9,0
5,9
20,0
2 1 ,2
1 5,8
1 9,5
1 7,7
9,6
1 1 ,6
9,9
7,8
1 1 ,2
Finansinntekter
1 ,0
1 ,7
0,9
0,7
0,7
0,8
1,1
1,1
1 ,0
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,9
1 ,5
0,7
0,5
0,6
0,7
1,1
1,1
0,9
0,5
Øvrige finansinntekter
0,0
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0, 1
0, 1
0, 1
Finanskostnader
3,9
4, 1
3,8
4,8
5,9
6,8
7,0
7,7
9,9
8,8
Rentekostnader
3,9
3,9
3,7
4,3
5,3
6,5
6,5
7,3
9,8
8,5
Øvrige finanskostnader
0, 1
0,2
0, 1
0,5
0,5
0,3
0,5
0,4
0,2
0,4
Resultat av finansielle poster
-3,0
-2,4
-2,9
-4, 1
-5,2
-6, 1
-5,9
-6,6
-8,9
-8,3
Resultat før ekstraor. poster
17,0
1 8,8
1 2,9
1 5,4
1 2,6
3,5
5,7
3,4
-1,1
2,9
Resultat før årsoppgjørsdisp.
1 9,0
25,3
14,7
1 5,9
1 3,6
4, 1
8,9
6,8
2,0
3 ,5
Årsoverskudd
17,0
20,8
1 3,4
1 5,2
1 2,9
3,6
8,5
6,3
1 ,8
3,1
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Driftsresultat
I
I
I
0,5
,
1
I
FAFO Regnskapsstatistikk:
171
Tabell 13b: 0-5 ansatte 1 983
Pst.
1 9 84
1 985
1 9 86
1987
1 988
1 989
1 990
1 99 1
1 992
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
Pst.
Balanse pr 31/12
OmlØpsmidler
53,7
54,7
52,9
52,0
5 1 ,0
53,9
55,3
54,9
55,3
57,2
Kasse, bank, aksjer, obligasj.
1 6,5
1 6,3
1 6,8
1 3,3
12,7
14,4
14,4
1 5,3
14,8
14,4
Kunde- og vekselfordringer
1 2,4
1 5,3
1 4,3
1 5 ,0
1 6,4
17,8
1 8 ,0
17,0
15,6
17,8
3,7
2,5
2,9
3,4
2,8
2,3
2,9
3,8
4,0
3,1
Varelager
21,1
20,6
19,0
20,3
1 9,2
1 9,4
20,0
1 8,8
20,9
22,0
Anleggsmidler
46,3
45,3
47, 1
48,1
49,0
46, 1
44,7
45, 1
44,7
42,8
Aksjer og obligasjoner
1 ,2
0,9
0,9
0,8
0,7
0,3
0,4
0,2
0,3
0,2
Fordringer
0, 8
1 ,4
0,8
1,1
0,9
0,7
1 ,3
1 ,9
1 ,3
1 ,4
Varige driftsmidl. imm. eiend.
44,3
43 ,0
45,4
46,2
47,4
45, 1
43,0
43,0
43, 1
4 1 ,2
Kortsiktig gjeld
46,6
46,3
49,6
57,8
56,8
55,9
60,9
62,4
65,9
62, 1
Leverandør- og vekselgjeld
1 8,8
1 8,5
1 9,3
1 7,5
1 8,3
1 8,4
17,4
1 8,3
1 7,6
1 8, 1
Kassekreditt
1 1 ,7
1 2,6
1 4,0
1 8,3
1 7,9
1 6,9
22,7
22,9
22,8
17,6
Øvrig kortsiktig gjeld
1 6, 1
1 5,2
1 6,3
22,0
20,6
20,7
20,8
2 1 ,2
25,5
26,4
Langsiktig gjeld
3 1 ,3
24,7
34,9
34,8
42,0
3 1 ,4
36,0
36,5
42,2
37,2
Betinget skattefrie avsetninger
1 5,6
6,7
4,8
5,4
4,9
3,4
5,5
5,1
5,2
-
Egenkapital
6,5
22,3
1 0,8
2,0
-3,7
9,2
-2,4
-4,0 - 1 3,3
3,7
Bundet egenkapital
4,4
4,0
4,5
4,9
4,8
7,1
7,5
8,9
9,0
Fri egenkapital
2,2
1 8,3
6,3
-2,9
-8,5
2, 1
-9,9 -12,5 -22,3
-5,4
Øvrige fordringer
8,5
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
207
227
253
283
306
345
400
447
48 1
425
63, 1
58,9
62,9
6 1 ,3
70,8
42,3
48,2
56,8
57,2
6 1 ,0
Egenkapitalrentabilitet pst.
72,8
45,4
50,7
4 1 ,3
46,5
49,4
22, 1
37,5
1 3,2
54,4
pst.
1 4,3
25,7
1 3,2
4,7
- 1 ,2
1 0,9
0,4
- 1 ,4 - 1 0,7
3,7
1 ,63
1 ,68
1 ,69
1 ,56
1 ,49
1 ,55
1 ,55
1 ,80
1 ,47
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
-
1 ,66
FAFO Regnskapsstatistikk
1 72
Tabell l 3b.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettingsgmpper. 6-1 0 ansatte. Prosent. 1 98 3-1 992.
Selected accounting jigures for enterprises in different employment groups. 6-1 0
employed persons. Per cent. 1983-1992.
Tabell l3b: 6-10 ansatte 1 983
Pst.
I
I
1 984
1 985
1 986
Pst.
Pst.
Pst.
1 98 8
1 9 87
I
Pst.
I
Pst.
I
1 989
1 990
1991
Pst.
Pst.
Pst
1 992
I
Pst.
I
Resultatregnskap
100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Driftsinntekter
97,0 106,9
97,7
92,6
98,6
3,0
-6,9
2,3
7,4
1 ,4
94,8
97,3
96,2
96,2
95,8
94,8
43,4
41,1
49,2
42,8
42,9
43,3
42,8
25, 1
27,3
29, 1
28,7
28,8
29, 1
32,3
30, 1
1 8,5
2 1 ,9
20,2
2 1 ,0
1 5,5
20,6
20,5
1 7,0
19,1
3,6
3,0
3,1
4,3
3,7
3,8
4,0
3,8
3,3
2,9
Driftsresultat
6,7
3,7
5,5
4,9
5,2
2,7
3,8
3,8
4,2
5,2
Finansinntekter
0,6
0,9
0,4
1 ,0
1 ,3
0,9
1,1
1 ,0
1 ,0
1 ,2
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,6
0,8
0,4
0,9
1 ,2
0,8
1 ,0
1 ,0
0,9
1 ,0
øvrige finansinntekter
0,0
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0,2
0,2
0, 1
0, 1
0,2
Finanskostnader
2,9
2,7
3,1
3,0
4, 1
4,0
4,2
3,3
4,0
4,0
Rentekostnader
2,4
1 ,7
2,8
2,8
2,9
3,4
4,0
3,1
3,8
3,4
Øvrige finanskostnader
0,5
0,9
0,4
0,2
1,1
0,6
0,2
0,3
0,2
0,6
-2,3
-1 ,8
-2,7
-2,0
-2,7
-3,0
-3, 1
-2 ,3
-3 ,0
-2,8
4,4
1 ,9
2,8
2,9
2,5
-0,3
0,7
1 ,5
1 ,2
2,4
Resultat før årsoppgjørsdisp.
5,0
2,3
3,4
5 ,4
3,3
0,7
1 ,3
1 ,9
1 ,5
3 ,3
Årsoverskudd
2,1
0,5
1 ,2
2,2
-0,4
-0,9
0,1
0,6
0,7
2,3
98,9
94,4
92,8
9 1 ,5
92,0
1,1
5,6
7,2
8,5
8,0
Driftskostnader
93,3
96,3
94,5
95, 1
Vareforbruk
4 1 ,2
47,9
44,5
Lønnskostnader
33,7
27,0
Øvrige driftskostnader
14,9
Ordinære avskrivinger
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
Øvrige driftsinntekter
Resultat av finansielle poster
Resultat før ekstraor. poster
,
1
FAFO Regnskapsstatistikk
1 73
Tabell 13b: 6-1 0 ansatte 1983
Pst.
1 9 84
1985
1 986
1 987
1988
1 989
1 990
1991
1 992
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
58,0
66,7
6 1 ,3
5 8,0
56,6
57,0
55,2
57,8
58,1
58,0
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 0,9
1 5,5
1 3, 8
17,4
1 6,3
17,8
1 1 ,9
1 4,9
1 4,9
16,1
Kunde- og vekselfordringer
28,3
32,5
27,3
25,0
24,7
23,9
26,2
26,6
23,5
22,6
2,9
3,6
3,6
3, 1
3,6
2,2
2,4
2,2
2,7
2,8
Varelager
1 5 ,9
1 5 ,2
1 6,6
1 2,6
1 2,0
1 3 ,0
14,7
1 4, 1
17,1
1 6,6
Anleggsmidler
42,0
33,3
3 8 ,7
42,0
43,4
43 ,0
44,8
42,3
4 1 ,9
42,0
Aksjer og obligasjoner
1 ,5
0,6
1 ,4
1,8
2,4
1 ,5
1 ,3
0,7
1,1
1 ,9
Fordringer
3,8
4,2
2,9
2,0
2,5
2,0
2,9
4,3
3 ,5
3,8
Varige driftsmidl. imm. eiend.
36,7
28,5
34,4
38,2
3 8,6
39,5
40,6
37,3
37,3
36,3
Kortsiktig gjeld
64,7
64,3
63 ,2
56,8
59,4
58,3
57,6
6 1 ,4
62,3
6 1 ,4
Leverandør- og vekselgjeld
28, 1
3 1 ,5
3 1 ,3
24,6
25,8
22,5
20,9
25, 1
20,5
1 6,8
8,3
9,3
6,9
5 ,7
5,1
9,6
9,7
8,0
8,9
8,7
Øvrig kortsiktig gjeld
28,3
23,5
25,0
26,4
28,5
26,2
27,0
28,3
32,9
35,9
Langsiktig gjeld
1 9,0
20,2
23,5
28,0
26,9
30,5
32, 1
26,3
30,3
27,3
5,5
7,2
8,4
8,9
9,3
1 0,7
1 2,7
1 3 ,2
1 3,0
-
1 0,7
8,4
5,0
6,3
4,3
0,5
-2,4
-0,9
-5,6
20,6
B undet egenkapital
8,5
10,8
9,0
7,3
9,0
1 0,5
7,9
1 0,4
9,5
1 5 ,4
Fri egenkapital
2,2
-2,4
-4,0
- 1 ,0
-4,7 -1 0,0 -10,3 -1 1 ,3 -15,0
5,2
Øvrige fordringer
Kassekreditt
Betinget skattefrie avsetninger
Egenkapital
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Totalkapital
Nøkkeltall
49
54
58
64
76
85
88
94
99
95
1 8,7
6,8
1 2,2
1 1 ,2
10, 1
6,7
7,6
1 0,5
9,3
1 0,0
Egenkapitalrentabilitet pst.
48,6
1 7,7
10,8 -1 0,5
28,3
39,2
1 9,2
9,5
22,4
22, 1
Egenkapitalandel
13,5
1 2,0
9,2
1 0,7
9,0
5,9
3,9
5,7
1,0
20,6
1 ,03
1 ,23
1,13
1 ,23
1 ,08
1 ,4 1
1 ,24
1 ,26
1 ,29
1 ,21
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Likviditetsgrad
pst.
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk
1 74
Tabell 1 3b.
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 1 1-20 ansatte. Prosent. 1 983-1 992.
Selected accounting jigures jor enterprises in different employment groups. 1 1-20
employed persons. Per cent. 1983-1992.
1 984
Tabell 13b: 11-20 ansatte 1 983
I
Pst.
I
Pst
1 986
1 985
Pst.
Pst.
1 987
Pst.
1
I
1 988
Pst.
1
I
1 989
Pst.
1
I
1 990
Pst.
1991
Pst
1
I
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
100,0 100,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
Salgsinntekter (fratrukk. avg.)
100,4
97, 1
96, 1
96,4
98,2
98,2
93,9
90,5
95,2
98,0
Øvrige driftsinntekter
-0,4
3,0
3,9
3,7
1 ,8
1,8
6, 1
9,5
4,8
2,0
Driftskostnader
95,6
95,0 1 0 1 ,3
98,5
98,3
1 02,5
95,9
95,9
94,5
93,6
Vareforbruk
43,6
35,7
38,4
37,3
39,7
45, 1
40,2
42,3
39,0
45,7
Lønnskostnader
29,8
3 1 ,5
3 1 ,5
29,8
3 1 ,6
32,6
29,7
29,3
30,8
30,2
øvrige driftskostnader
1 8,9
24, 1
28,0
26,0
23,0
2 1 ,3
22,7
2 1 ,2
2 1 ,9
1 5, 1
Ordinære avskrivinger
3,3
3,7
3,4
5,4
4,2
3,5
3,5
3,2
2,9
2,6
Driftsresultat
4,4
5,0
-1 ,3
1 ,5
1 ,7
-2,5
4, 1
4, 1
5,5
6,5
1,1
1,1
2,9
1 ,0
1 ,4
1 ,0
0,9
I
Finansinntekter
0,6
0,9
1 ,3
Aksjeutbytte og renteinntekter
0,5
0,6
1 ,2
1 ,0
1 ,0
2,7
0,9
1 ,2
1 ,0
0,7
Øvrige finansinntekter
0,2
0,3
0, 1
0, 1
0,1
0,2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
Finanskostnader
2,7
2,4
2,3
2,2
6,3
6,3
3,9
3 ,9
3 ,4
3 ,4
Rentekostnader
2,5
2,2
2,0
1 ,9
5,8
4,6
3,4
3 ,6
3,2
3 ,0
Øvrige finanskostnader
0, 1
0, 1
0,2
0,2
0,4
1 ,5
0,5
0,3
0,2
0,4
-2, 1
-1 ,5
-1 ,0
-1,1
-5,2
-3,6
-3,0
-2,6
-2,3
-2,6
Resultat før ekstraor. poster
2,3
3,5
-2,3
0,4
-3,5
-6, 1
1,1
1 ,6
3,1
3 ,9
Resultat før årsoppgjørsdisp.
3,6
4,1
-2,9
2,1
-6,5
-6,2
4,6
3,9
3,7
4,4
Årsoverskudd
2,0
2,5
-4,4
-1 ,4
-7,5
-6,6
4,0
2,3
2,4
3,4
Resultat av finansielle poster
1
I
FAFO Regnskapsstatistikk
1 75
Tabell 13b: 1 1-20 ansatte 1 983
Pst.
1 9 84
1 985
1 9 86
1 9 87
1988
1 989
1 990
1 99 1
1 992
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
64,4
6 1 ,5
66,3
68,0
64,5
59, 1
64,4
63,8
63,8
62,3
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 1 ,8
1 5,0
1 7,0
1 7,2
2 1 ,5
1 5,9
1 5,3
1 6,2
1 6, 1
14,5
Kunde- og vekselfordringer
22,4
1 9,8
20,8
25,9
1 8,7
1 9,9
26,3
20,7
22,2
23,8
øvrige fordringer
1 0,4
7,5
1 0,0
7,8
6,0
6, 1
5,9
6,4
4,9
4,5
Varelager
1 9,9
1 9, 1
1 8,6
1 7, 1
1 8,4
17,2
1 6,9
20,5
20,6
1 9,6
Anleggsmidler
35,7
3 8,5
33,7
32,0
35,5
4 1 ,0
35,6
36,2
36,2
37,7
Aksjer og obligasjoner
1 ,4
1 ,4
-0,8
0,6
0,4
0,4
0,6
1,3
2,4
2,8
Fordringer
0,8
1 ,4
2, 1
1 ,3
1 ,0
2,4
1 ,4
1 ,3
1 ,0
1 ,7
Varige driftsmidl. imm. eiend.
33,4
35,7
32,3
30,1
34,0
38,1
33,6
33,6
32,9
33,1
Kortsiktig gjeld
58,9
54,5
69,3
68,9
56, 1
55,7
62,2
54,9
61,1
66,8
Leverandør- og vekselgjeld
20,5
1 8,6
1 7,6
27,6
23 ,2
17,8
23,6
1 7,2
1 8,2
17,1
6,9
5,4
1 3,5
1 0,9
5,8
10,1
12,1
7,9
7,9
1 0,9
Øvrig kortsiktig gjeld
3 1 ,6
30,6
3 8,2
30,4
27, 1
27,9
26,4
29,8
35,1
38,9
Langsiktig gjeld
23,7
2 1 ,7
1 9,4
17,8
23,4
32,3
24,7
32,6
29,3
27, 1
7,0
7,9
7,8
9,9
8,5
8,0
7,8
8,3
7,8
-
Egenkapi tal
1 0,5
1 6,0
3,5
3,4
1 2, 1
4,0
5,4
4,2
1,8
9, 1
B undet egenkapital
1 1 ,3
1 3 ,0
1 6,2
9,6
1 5,7
9,6
8,7
9,7
1 1 ,9
14,4
Fri egenkapital
-0,8
2,9 - 1 2,8
-6,3
-3,7
-5,6
-3,3
-5,5 -10, 1
-5,3
Kassekreditt
Betinget skattefrie avsetninger
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0
Totalkapital
Nøkkeltall
40
44
48
47
56
66
73
77
84
83
8,0
1 5 ,6
0, 1
8,2
9, 1
7,7
6,2
8,0
8, 1
12,1
Egenkapitalrentabilitet pst.
47,4
8,3
49,5
32,8
46,4
55,2
1 8,6
65,8
39,7
45, 1
pst.
1 3 ,9
1 9,9
7,4
8,4
1 6,3
8,0
9,3
8,4
5,7
9,1
1 ,28
1 ,3 1
1 ,24
1 ,28
1 ,32
1 ,30
1 ,28
1 ,48
1 ,45
1,19
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 76
Tabell 1 3b .
Utvalgte regnskapstall for ulike sysselsettings grupper. 2 1 -49 ansatte. Prosent. 1 98 3-1 992.
Selected accounting Jlgures for enterprises in different employment groups. 21-49
employed persons. Per cent. 1983-1992.
Tabell 13b: 21-49 ansatte 1 983
Pst.
1 984
Pst.
1 985
Pst
1 986
Pst.
1
I
1 9 87
Pst.
1
I
1988
Pst.
1
I
1 989
Pst.
1
I
1 990
Pst.
1
I
199 1
Pst
1
I
1 992
Pst.
Resultatregnskap
Driftsinntekter
97,3
9 1 ,5
87,7
95,4
94,3
93,5
95,8
94,5
96,2
96,7
2,7
8,5
1 2,3
4,6
5,7
6,5
4,2
5,5
3,8
3,3
Driftskostnader
95,7
94,8
92,9
93,8
98,9
99,7
97,5
97,3
98,3
95,6
Vareforbruk
41,1
40,6
40,5
37,0
40,4
3 9,7
42,6
39,3
39,8
3 8,2
Lønnskostnader
32,7
32,5
3 1 ,3
32,4
33,5
34,3
33,7
35,4
37,4
34,5
øvrige driftskostnader
1 9,2
1 8,8
1 8,2
2 1 ,3
2 1 ,8
2 1 ,3
1 7,9
1 9,4
1 7,7
1 9,4
Ordinære avskrivinger
2,8
2,9
3,0
3,1
3,3
4,4
3,3
3,3
3 ,5
3,5
Driftsresultat
4,3
5,3
7, 1
6,2
1,1
0,3
2,5
2,7
1 ,7
4,4
Finansinntekter
1 ,4
1 ,4
1 ,4
2,2
2,5
2,3
2,5
2,4
2,4
1 ,6
Aksjeutbytte og renteinntekter
1,1
0,9
0,9
1 ,5
2,2
1 ,7
2,0
2, 1
2,3
1 ,4
Øvrige finansinntekter
0,3
0,5
0,4
0,7
0,3
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
Finanskostnader
4,6
4,3
3,6
4,5
5,1
4,4
4,2
3 ,5
3,8
3 ,6
Rentekostnader
4,2
3 ,9
3,1
4,0
4,0
3,9
3 ,7
3,2
3 ,5
3,2
Øvrige finanskostnader
0,4
0,4
0,5
0,5
1 ,1
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
-3,2
-2,9
-2,2
-2,3
-2,6
-2, 1
-1 ,7
-1 , 1
-1 ,4
-2, 1
Resultat før ekstraor. poster
1,1
2,4
4,9
3 ,9
- 1 ,5
-1 ,8
0,8
1 ,5
0,4
2,4
Resultat før årsoppgj ørsdi sp.
1 ,3
3,0
4,5
5,5
-0,5
0,8
2,2
2, 1
2, 1
2,0
-0,5
0, 1
3,1
0,8
-4,2
-1 ,9
-0,6
-0,6
-2,6
1 ,5
Salgsinntekter (fratrukk:. avg.)
øvrige driftsinntekter
Resultat av finansielle poster
Årsoverskudd
.
.
.
1 00,0 1 00,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
I
1
I
FAFO Regnskapsstatistikk
1 77
Tabell 13b: 21-49 ansatte 1 983
Pst.
1 984
1 985
1 986
1 9 87
1 98 8
1 989
1 990
1 99 1
1 992
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst.
Pst
Pst.
Balanse pr 31/12
Omløpsmidler
60,3
6 1 ,0
64,2
60,6
6 1 ,0
60,9
62,7
6 1 ,4
60,3
59,5
Kasse, bank, aksjer, obligasj .
1 0,5
1 1 ,5
1 4, 1
1 0,5
1 8,7
1 7,2
1 9,6
1 6,6
1 6,6
14,3
Kunde- og vekselfordringer
23,6
23,9
24,0
23,7
19, 1
1 9,6
20,3
1 8,6
1 9,0
21,1
2,9
2,8
4,3
5,8
4,5
6,5
4,6
7,1
4,9
5,0
Varelager
23,4
22,8
2 1 ,9
20,6
1 8,7
17,6
1 8,2
1 9,0
19,8
1 9,2
Anleggsmidler
39,7
39,0
35,8
39,4
39,0
39,1
37,3
3 8 ,6
39,7 ' 40,5
Aksjer og obligasj oner
1,1
0,7
0,7
0,7
1,1
1 ,0
0, 8
2, 1
0,9
1,1
Fordringer
3,7
2,2
2,0
1 ,2
1 ,5
1 ,6
1 ,7
2,1
1 ,2
1 ,2
Varige driftsmidl. imm. eiend.
34,9
36,2
33,2
37,6
36,4
36,4
34,9
34,4
37,6
38, 1
Kortsiktig gj eld
47,5
48,2
48,3
48,8
46,9
46,5
46,0
46,7
47, 8
47,2
Leverandør- og vekselgjeld
1 7 ,4
20,3
17,7
17,1
1 6,2
1 6,0
1 4,0
1 2,4
1 2,6
1 1 ,4
6,8
5,4
6,7
5,6
4,4
5,0
4,2
4,6
6, 1
6,7
Øvrig kortsiktig gjeld
23,2
22,5
23,8
26,2
26,3
25,6
27,7
29,7
29, 1
29, 1
Langsiktig gjeld
32,3
33,7
27, 1
29, 1
28,8
27,0
26,2
27,3
26,4
28,3
8,7
9,9
1 1 ,6
1 3 ,4
1 6,0
14,9
1 7,0
15,1
14,4
-
1 1 ,6
8,3
1 3,0
8,7
8,3
1 1 ,6
1 0,8
1 1 ,0
1 1 ,4
30,7
B undet egenkapital
9,5
7,8
9,7
7,5
7,5
12,1
1 1 ,6
1 1 ,0
14,5
1 9,9
Fri egenkapital
2, 1
0,5
3,3
1,1
0,8
-0,5
-0,8
0,0
-3, 1
1 0,8
øvrige fordringer
Kassekreditt
Betinget skattefrie avsetninger
Egenkapital
Totalkapital
1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0
1 00,0 1 00,0 1 00,0
Nøkkeltall
Tallet på foretak
Totalrentabilitet
pst.
Egenkapitalrentabilitet pst.
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
pst.
38
41
43
46
48
53
58
65
65
62
7,3
8,9
1 1 ,2
1 1,1
9,7
7,6
7,8
7,4
5,9
7,7
-1 1 ,8
36,2
7,4
3 1 ,3
25,9
1 1 ,9
1 0,5
1 0,8
1 ,0
1 8,5
1 5 ,9
1 3,2
1 8,8
1 5 ,4
1 6,3
1 9,0
1 9,3
1 8,5
1 8,6
30,7
1 ,54
1 ,35
1 ,48
1 ,34
1 ,3 8
1 ,50
1 ,42
1 ,48
1 ,3 8
1 ,43
FAFO Regnskapsstatistikk
178
Tabell 1 4.
Nøkkeltall for foretak i ulike eierformer. 1 983-1 992. Key figures for enterprises in
different owner groups.
1 983-1 992
I prosent av
driftsinntekter.
I
In per cent of
operating income.
Resultat
før
ekstraord.
Operating poster
Tallet på Driftsresultat
foretak
Number
of enter- profit
prises
Profit
befare
extraord.
items
I
Totalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalandel
Equity
ratio
Return
on total
assets
Return
on equity
Prosent
Prosent
Prosent
Likviditetsgrad
Current
ratio
Aksjeselskaper
1 983
1 63
3,9
2,0
8,5
29,4
1 6,0
1 ,30
1 984
1 74
1 ,7
1 ,4
5,6
14,9
1 7,0
1 ,3 1
1 985
1 94
2,8
1 ,3
8,0
28,3
1 2,4
1 ,30
1 986
212
2,2
0,6
7,0
28,5
1 0,8
1 ,33
1 987
244
2,4
-0,6
7,4
39,2
1 3,6
1 ,24
1988
286
-5,5
-8, 5
0,8
36,6
6,9
1 ,34
1 989
327
- 1 ,4
-3 ,5
3 ,6
27,7
5 ,4
1 ,33
1990
376
-3,7
-7,6
1 ,4
24,4
2,3
1 ,42
199 1
404
-1 ,0
-4,2
3,9
1 3,7
3,9
1 ,4 1
1 992
384
4, 1
0,5
8,7
35,2
1 8,3
1 ,30
1 983
171
23,2
1 9,6
74,7
82,6
1 2,7
1 ,62
1 984
1 92
25,3
2 1 ,7
70,6
54, 1
25,5
1 ,72
1 985
208
1 8 ,5
15,1
73,6
49,8
1 2,5
1 ,73
1 986
228
23,6
1 8,8
74,9
33,2
3,8
1 ,57
1 987
242
20,8
1 5,0
86,3
43,6
--4,9
1 ,53
1988
263
17,1
1 0,3
60,3
54,0
14,3
1 ,67
1 989
292
1 8,2
1 0,9
65,9
1 2,4
1 ,5
1 ,60
1 990
307
1 8,8
1 2,5
84,2
44,8
2,4
1 ,73
1991
325
1 4,0
3,5
84,0
1 9,6
-15,1
1 ,94
1 992
28 1
14,8
5 ,3
86,6
58,5
-2,4
1 ,5 1
Personlige selskaper
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 5 .
179
Nøkkeltall for ulike sysselsettingsgrupper. 1 983-1 992. Key figures for enterprises in
different employment groups. 1983-1992
I prosent av
driftsinntekter.
In per cent of
operating incame.
Tabell 15: Nøkkeltall Tallet på Driftsforetak
resultat
Resultat
Totalfør ekstra- rentaord.
bilitet
poster
Number Operating
of enter- profit
prises
Profit
befare
extra-ord.
items
0-5
Return
on total
assets
Egenkapitalrentabilitet
Return
on
equity
Egenkapitalandel
Equity
ratio
Prosent
Prosent
Prosent
Likviditetsgrad
Current
ratio
ansatte
1 983
207
20,0
1 7,0
63, 1
72,8
1 4,3
1 ,63
1 984
227
2 1 ,2
1 8, 8
58,9
45,4
25,7
1 ,68
1 985
253
15,8
1 2,9
62,9
50,7
1 3 ,2
1 ,69
1 9 86
283
1 9,5
15,4
6 1 ,3
4 1 ,3
4,7
1 ,56
1 987
306
1 7,7
1 2,6
70,8
46,5
- 1 ,2
1 ,49
1988
345
9,6
3,5
42,3
49,4
1 0,9
1 ,55
1 9 89
400
1 1 ,6
5,7
48,2
22, 1
0,4
1 ,55
1 990
447
9,9
3,4
56,8
37,5
- 1 ,4
1 ,66
1 99 1
48 1
7,8
-1,1
57,2
1 3,2
- 1 0,7
1 ,80
1 992
425
1 1 ,2
2,9
6 1 ,0
54,4
3,7
1 ,47
1 9 83
49
6,7
4,4
1 8,7
48,6
1 3,5
1 ,03
1 9 84
54
3,7
1 ,9
6,8
17,7
1 2,0
1 ,23
1 985
58
5,5
2, 8
1 2,2
10, 8
9,2
1,13
1 986
64
4,9
2,9
1 1 ,2
-1 0,5
1 0,7
1 ,23
1 9 87
76
5,2
2,5
10,1
28,3
9,0
1 ,08
1 98 8
85
2,7
-0,3
6,7
39,2
5,9
1 ,41
1 9 89
88
3,8
0,7
7,6
19,2
3,9
1 ,24
1 990
94
3,8
1 ,5
1 0,5
9,5
5,7
1 ,26
1991
99
4,2
1 ,2
9,3
22,4
1 ,0
1 ,29
1 992
95
5,2
2,4
10,0
22, 1
20,6
1 ,2 1
6-10 ansatte
FAFO Regnskapsstatistikk
1 80
I prosent av
driftsinntekter.
In per cent of
operatmg mcome.
Tabell
15:
Nøkkeltall Tallet på Driftsforetak
resultat
I
Resultat
Totalfør ekstra- I rentaI
ord.
bilitet
poster
Number Operating
of enter- profit
Profit
prises
befare
extra-ord.
items
Return
on total
assets
Egenkapitalrentabilitet
Return
on
equity
Egenkapitalandel
Equity
ratio
Prosent
Prosent
Prosent
I
I
LikViditetsgrad
Current
ratio
11-20 ansatte
1 983
40
4,4
2,3
8,0
47,4
13,9
1 ,28
1 984
44
5 ,0
3 ,5
1 5 ,6
8,3
1 9,9
1,31
1 985
48
- 1 ,3
-2,3
0, 1
49,5
7,4
1 ,24
1 986
47
1 ,5
0,4
8,2
32,8
8,4
1 ,28
1 987
56
1 ,7
-3,5
9, 1
46,4
1 6,3
1 ,32
1988
66
-2,5
-6, 1
7,7
55,2
8,0
1 ,30
1 989
73
4, 1
1,1
6,2
1 8,6
9,3
1 ,28
1 990
77
4, 1
1 ,6
8,0
65,8
8,4
1 ,48
1991
84
5,5
3,1
8,1
3 9,7
5,7
1 ,45
1 992
83
6,5
3,9
12,1
45, 1
9,1
1,19
1 983
38
4,3
1,1
7,3
-1 1 ,8
1 5,9
1 ,54
1 984
41
5,3
2,4
8,9
36,2
1 3,2
1 ,35
1 985
43
7,1
4,9
1 1 ,2
7,4
1 8, 8
1 ,48
1 986
46
6,2
3,9
1 1,1
3 1 ,3
1 5,4
1 ,34
1 987
48
1,1
-1 ,5
9,7
25,9
1 6,3
1 ,3 8
1 988
53
0,3
-1 ,8
7,6
1 1 ,9
1 9,0
1 ,50
1 989
58
2,5
0,8
7,8
1 0,5
1 9,3
1 ,42
1 990
65
2,7
1 ,5
7,4
1 0,8
1 8,5
1 ,48
1991
65
1 ,7
0,4
5,9
1 ,0
1 8,6
1 ,3 8
1 992
62
4,4
2,4
7,7
1 8,5
30,7
1 ,43
21-49 ansatte
1
I
FAFO Regnskapsstatistikk:
Tabell 1 6.
181
Nøkkeltall for ulike konkurransetyper. 1 983-1 992. Key figures for enterprises in different
competetive types. 1983-1992
I prosent av
driftsinntekter.
In per cent of
operating income.
Tallet
på
foretak
Number
of enterprises
Driftsresultat
Operating
profit
Resultat
før
ekstraord.
poster
Profit
before
extra-ord.
items
Totalrentabilitet
Return
on total
assets
Prosent
Egenkapitalrentabilitet
Return
on
equity
Egenkapitalandel
Likviditetsgrad
Equity
ratio
Current
ratio
Prosent
Prosent
Skjermete
næringsområder
1983
80
1 2,3
1 0,3
37,1
66,4
17,2
1 ,46
1 9 84
85
10,1
8,6
36, 1
73,4
1 6, 8
1 ,58
1 9 85
97
6,8
5,7
21,1
3 1 ,2
1 1 ,8
1 ,49
1986
1 05
5,6
3,9
32,8
4,9
-2,7
1 ,24
1 987
1 19
9,6
6,9
25,7
68,4
7,7
1 ,35
1 98 8
1 28
-3,9
-6,8
25 , 1
48, 1
-4,9
1 ,24
1 989
1 47
4,8
3,0
1 3,6
20,8
-2,5
1 ,34
1 990
1 75
3 ,3
-0,8
19,5
49,3
-7,6
1 ,63
1991
178
4, 1
1 ,4
22, 1
3,9
-6,4
1 ,65
1 992
1 60
8,3
5,4
32,2
48,2
10,1
1 ,29
1 983
236
1 5 ,9
1 3 ,0
46,3
57,7
13,1
1 ,44
1 984
257
1 7 ,6
15,2
42,5
29,0
25, 1
1,51
1 985
280
1 2,9
9,8
5 1 ,3
48, 1
1 3, 8
1 ,55
1 986
308
1 7,3
1 3,3
44,3
37,8
1 2,7
1 ,52
1 987
344
1 4, 1
8,8
59,5
35,0
3,8
1 ,39
1 98 8
394
9,7
3,9
3 1 ,4
42,6
1 6,6
1 ,62
1 989
442
1 0,3
4,2
4 1 ,9
1 8,0
6, 1
1 ,50
1 990
476
9,4
3,7
49,3
28,5
7,7
1 ,54
1991
518
6,6
-2, 1
45,4
2 1 ,0
-3,0
1 ,64
1 992
474
8,5
0,3
46,9
42,6
8,2
1 ,42
Konkurranseutsatte
næringsområder
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 82
Tabell 1 7a
Foretak etter stønelsen på totalrentabilitet. 1 983-1 992. Antall foretak= 1 00%. Enterprises
by size of return on total assets. 1983-1992.
.
Antall
foretak
I
I
I
" .
.
0,0-
< 0,0
4,9
I
.
5,09,9
1 0,01 A Il>
1. '-1" , 7
1 5,01 () Il>
1 7,7
20,0"Il> Il>
L 7 ; :I
I
30,0-
40,0-
39,9
1983
334
8,8
1 2,3
14,7
10,4
9,2
6,6
6,2
23,0
1984
366
1 0,0
12,6
1 3,3
8,9
6,8
1 2,0
3,9
22,5
1985
402
1 2,5
9, 1
9,2
1 3,2
7,3
1 0,9
4,4
23,6
1986
440
1 1 ,3
10,0
1 0,5
1 0,6
6, 1
1 0, 8
4,4
24,8
1987
486
1 7,6
8,4
8,8
7,7
7,8
9,2
4,6
24,8
1988
549
22, 1
1 1 ,3
1 1,1
9,9
3,4
5,6
4,7
20, 8
1989
619
20,4
1 0,7
10,3
1 0,0
6,9
5,7
4,6
20,7
1990
683
1 8, 1
1 2,3
1 1 ,5
8,7
7,2
8,0
4,6
20,7
1991
729
20,3
7,8
1 1 ,6
9,8
8,0
7, 1
3,9
20,7
1992
665
17,6
9,6
9,5
8 ,7
9,8
7,5
4,8
24,4
I
FAFO Regnskapsstatistikk:
Tabell 1 7b .
1 83
Foretak etter størrelsen p å totalrentabilitet i ulike eierformer, sysselsettingsgruppr,
næringsområder og landsdeler. 1 990. Antall foretak= 1 00% Enterprises by size of return
on total assets in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1990
Totalrentabilitet. Prosent
Return on total assets. Per cent
I alt
<0,0
Total
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5,0-
20,0-
30,0- 40,0-
4,9
9,9
1 4,9
1 9,9
29,9
3 9,9
683
1 8, 1
1 2,3
1 1 ,5
8,7
7,2
8,0
4,6
20,7
Aksjeselskap
376
23,9
1 9,0
20,5
14,3
10,3
7,4
3,2
0,3
Personlig selskap
307
1 2,7
6, 1
3,0
3,5
4,4
8,7
5,8
39,7
447
1 8,7
9, 1
7,2
5,6
5,5
6,9
5,4
29,2
6-1 0 ansatte
94
1 3 ,8
28,2
19,8
1 2,2
8,5
1 3 ,3
0,8
2,4
1 1-20 ansatte
77
20,9
8,9
20,4
1 9,7
1 3,3
9,4
5,7
0,9
2 1 -49 ansatte
65
17,3
17,3
24,4
17,1
1 3,3
7,4
3,0
0, 1
Nærings- og nytelsesmidler
99
23,7
14,0
1 5 ,7
7,3
8,9
1 2,7
5,1
1 1 ,7
Tekstilvarer
51
1 7,7
1 1,1
1 ,4
7,3
1 1 ,6
5,2
2,0
24,9
Trevarer
81
23,2
1 3 ,6
1 2,3
1 0,2
4,5
4,7
2,8
20,0
Treforedling
36
5,5
29,0
1 2,5
6,9
5,5
1 1 ,0
8,2
1 8,6
Grafisk produksjon og forlag
76
1 9, 1
1 7 ,7
1 0,4
9,8
1 0,9
5,6
5,9
1 3 ,4
Kjemisk
54
22,4
1 3 ,3
1 8,3
20,5
5,0
8 ,7
2,4
6,0
Mineralske produkter
64
20,6
1 0,7
23,7
3 ,9
3,7
7,0
3,3
20,0
Metaller
28
°
1 3 ,8
1 1 ,5
1 8,4
12,1
20, 1
6,3
14,9
1 62
13,1
9,9
1 0,9
8,0
5,9
1 0,4
4,2
27,3
Østlandet
214
14,8
1 1 ,0
1 0,2
8,9
5,6
9,0
4,3
23,7
Agder/Rogaland
133
2 1 ,5
6, 8
1 1 ,5
1 0,0
1 0,4
8,0
2,5
20,9
Vestlandet
1 69
20,3
1 3,9
1 6,2
8,7
8,5
5,0
6,2
17,4
Trøndelag
88
20,9
20,3
1 1, 1
8,5
7,4
4,9
6,2
14,7
Nord-Norge
78
25,4
1 8,7
8,0
5,3
7,2
1 3 ,4
4,4
1 5 ,3
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk:
1 84
Tabell 1 7b.
Foretak etter størrelsen på totalrentabilitet i ulike eierformer, sysselsettingsgruppr,
næringsområder og landsdeler. 1 99 1 . Antall foretak=100% Enterprises by size of return
on total assets in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1991
Totalrentabilitet. Prosent
Return on total assets. Per cent
I alt
Total
<0,0
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
14,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
729
20,3
7,8
1 1 ,6
9,8
8,0
7,1
3,9
20,7
Aksjeselskap
404
28,1
12,1
1 9,2
17,4
1 1 ,8
7,2
2,4
1 ,8
Personlig selskap
325
13,1
3,7
4,4
2,6
4,3
7,0
5,2
3 8 ,4
48 1
20,5
6,6
6,7
4,9
6, 1
7,0
3,8
28,7
6-1 0 ansatte
99
2 1 ,6
1 2,4
24,8
1 3,9
1 2,0
9,5
3,3
2,5
1 1-20 ansatte
84
20,6
5, 1
1 8, 1
22,9
1 6,2
6,0
6,3
4, 1
2 1-49 ansatte
65
1 6, 1
14,3
24,6
30,4
7,1
5,3
2,0
°
106
24,3
1 1 ,8
1 2,9
8,8
1 0,4
9,8
3,7
1 5,8
Tekstilvarer
56
17,1
7,6
1 5,4
5,9
5,8
3,5
2,4
23, 1
Trevarer
83
2 1 ,2
8,4
14,0
5,9
9, 1
2,9
0,9
20,6
Treforedling
46
24,7
8,3
1 2,2
1 9,4
°
8,3
2,2
1 8,7
Grafisk produksjon og forlag
72
23,5
1 1 ,0
1 5,9
1 2,6
9,3
5,4
3,7
1 2,3
Kjemisk
56
20,0
5,3
1 5 ,4
20,0
7,9
8,8
4,4
1 0,4
Mineralske produkter
66
1 1 ,7
7,4
1 2,7
12,6
4, 1
5,1
1 7,7
2 1 ,3
Metaller
33
1 8,2
3,1
20,7
24,9
6, 1
9,2
3,1
1 1 ,7
178
'l f) 1
"'"'U, l
r;: 'l
J,�
'7 f)
I ,V
1 f\ '7
I V, I
'7 "
I ,L.
9,8
4, 1
25, 1
Østlandet
233
22,7
5,8
1 0,5
7,9
7,4
7,0
2,9
20,4
AgderlRogaland
1 36
17,1
8,5
14,0
10,6
9,7
7,1
7,4
1 9,8
Vestlandet
173
17,6
9, 1
14,0
1 0,2
9,5
8,4
2,8
22,7
Trøndelag
92
20, 1
14,6
1 0,3
1 6,2
4,9
3 ,9
5,1
1 6,7
Nord-Norge
93
1 7,2
9,5
1 0, 1
1 1 ,6
8, 1
8,2
5,6
23,5
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
·
.
0-5 ansatte
Næringsområde
Nærings- og nytelsesmidler
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 7b.
1 85
Foretak etter størrelsen på totalrentabilitet i ulike eierformer, sysselsettingsgruppr,
næringsområder og landsdeler. 1 992. Antall foretak=1 00% Enterprises by size of return
on total assets in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1992.
Totalrentabilitet. Prosent
Return on total assets. Per cent
I alt
<0,0
Total
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
1 4,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
665
1 7,6
9,6
9,5
8,7
9,8
7,5
4,8
24,4
Aksjeselskap
3 84
22,4
1 4,4
1 6, 1
1 6,3
1 4,4
7,3
3,5
5,4
Personlig selskap
28 1
1 2,6
4,7
2,8
0,9
5,2
7,8
6, 1
44,0
425
1 7,7
6,8
5,7
5,0
7,5
7,1
5,3
33,5
6-1 0 ansatte
95
1 8,7
1 5,8
1 5,0
1 0,8
23,7
9,9
3,5
2,6
1 1-20 ansatte
83
1 6,4
1 3,4
1 8,3
1 9,5
9, 1
6,7
6,5
8,9
2 1 -49 ansatte
62
1 6,3
19,1
22,7
24,2
7,6
8, 1
°
1 ,9
Nærings- og nytelsesmidler
91
1 9,7
1 1 ,9
1 3,3
9,5
1 5,9
3 ,3
7,2
1 8,3
Tekstilvarer
51
1 8,5
8,5
1 4,5
6,9
7,5
7,5
3, 1
1 6,9
Trevarer
80
1 8,9
1 2,0
9,3
1 ,9
7,5
7,3
3,0
24,6
Treforedling
40
1 5,3
5,0
26,3
1 4,9
1 1 ,8
7,5
2,5
9,3
Grafisk produksjon og forlag
69
20,5
7,8
6,7
1 4,3
14,7
3,1
8,4
2 1 ,9
Kjemisk
49
1 3,0
1 4,5
1 1,1
1 7 ,9
10,9
1 3 ,2
1 ,2
13,1
Mineralske produkter
62
1 2,3
9,5
1 1 ,0
1 1 ,3
6,2
7,8
1 0,6
26,7
Metaller
32
15,4
9,0
7,5
1 8,2
1 8,8
1 0,6
°
1 7,3
1 60
17,1
8,6
9,2
9,0
8,6
9,4
2,9
28,6
Østlandet
21 1
1 6, 8
7,4
7,3
7,2
1 1 ,4
4,9
5,0
29,8
AgderlRogaland
131
2 1 ,4
1 0,2
6,3
9,1
7,6
9, 1
°
29,9
Vestlandet
158
17,3
1 3,4
1 4,0
1 1 ,9
8,4
1 0,0
4,6
1 7,0
TrØndelag
76
1 0,8
13,1
22,8
5,3
7,3
1 7,5
5,8
9,8
Nord-Norge
88
22,6
1 0,5
7,0
1 2,8
8,6
6,5
1 0,3
1 3 ,8
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk
1 86
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet. 1 983-1 992. Antall foretak= 1 00%.
Tabell 1 8a
Enterprises by size of return on equity. 1 983-1 992.
!
Antall
foretak
i
I
i
< 0,0
0,0-
I
9,9
4,9
�
1983
334
28,6
4,Y
1984
366
28,4
1985
402
1986
.
5,0 -
i
!
1 0,014,9
I
I
I
.
1 5 ,0-
20,0-
1 9,9
29,9
I
30,0I
40,0-
39,9
5,7
36, 1
4,9
4,9
33,5
3,3
5,2
4,7
37,8
2,4
1 ,6
7,8
5,2
34, 1
4,2
1 ,5
3,5
6,7
4,6
36,4
4,0
4,3
5,4
2,6
4,4
3,4
35,4
33,7
5,6
4,7
3,6
3,5
6,7
2,6
29,0
683
32,7
5,4
3,6
3,8
3,4
4,9
4, 1
33,4
1991
72 9
30,2
3,3
4,2
2,6
4,3
6,3
5,2
33,5
1992
665
29,3
6,2
5,6
3,5
3,0
7,8
3,5
33,1
3,8
3,8
2,8
7,1
5,1
1 ,9
3,1
26, 1
6, 1
3,3
3,2
440
29, 1
3,8
4, 1
1987
486
28,7
3,7
1988
549
30,2
1989
619
1990
5, 1
I
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 8b.
1 87
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet i ulike eierformer, sysselsettingsgruppr,
bransjer og landsdeler. 1 990. Antall foretak=1 00% Enterprises by size of return on equity
in different owner groups, employment groups, industry major groups and location
groups. 1990.
Egenkapitalrentabilitet. Prosent
Return on equity. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5 ,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
14,9
1 9,9
29,9
3 9,9
40,0-
683
32,7
5,4
3,6
3,3
3,4
4,9
4, 1
33,4
Aksjeselskap
376
34, 1
7,7
6,0
4,2
3,5
7,5
5,6
30,3
Personlig selskap
307
3 1 ,4
3,3
1 ,5
2,4
3,4
2,6
2,6
36,3
447
32,7
3 ,5
3,0
2,6
3,5
3,0
3,4
35,3
6-1 0 ansatte
94
33,7
1 1 ,4
6,5
7,6
4,0
1 0,4
2,4
22,9
1 1-20 ansatte
77
31,1
6,0
2,9
0,5
3, 1
1 3,2
4, 1
3 8,5
2 1-49 ansatte
65
33,3
1 0,7
5,3
4,4
2,0
2,5
1 3,2
28,4
Nærings- og nytelsesmidler
99
34,0
9,0
3,2
5,8
3,4
9,4
4,2
30,2
Tekstilvarer
51
29,7
5,2
2,7
6,5
4,0
0,0
2,0
29,2
Trevarer
81
37,4
5,3
3 ,7
3 ,0
5,8
4,5
5,6
25,0
Treforedling
36
33,1
1 1,1
5,5
2,8
0,0
4,9
7,6
29,6
Grafisk produksjon og forlag
76
29,5
7,7
5,3
2, 1
1 ,5
4,2
3,6
38,9
Kjemisk
54
2 1 ,3
3,7
8,0
7,7
7,1
5,6
6,2
37,0
Mineralske produkter
64
35, 1
1 2,7
3,1
2, 1
2,8
7,2
6,1
22,9
Metaller
28
17,2
8,0
3,4
3 ,4
1 0,3
0,0
4,0
50,6
1 62
32,4
3,1
2,9
2,4
3,1
5,2
3,2
37,8
Østlandet
214
29,5
3,2
3,7
3,2
2,8
5,7
3 ,0
36,2
AgderlRogaland
133
29,0
9, 1
4,0
1 ,3
3 ,5
7,9
8,1
29,0
Vestlandet
1 69
37,5
8,7
3,1
4,4
4,8
3 ,7
3 ,5
28,8
Trøndelag
88
47,2
5,4
3,3
3,1
4, 1
2,9
2,6
24,9
Nord-Norge
78
32,9
4,2
4, 1
3 ,9
3,2
0,0
6,4
42,9
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk
1 88
Tabell 1 8b.
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet i ulike eieIformer, sysselsettingsgruppr,
næringsområder og landsdeler. 1 99 1 . Antall foretak=1 00% Enterprises by size of retum
on equity in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1 991 .
Egenkapitalrentabilitet. Prosent
Return on equity. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0 -
1 0,0-
1 5 ,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
14,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
729
30,2
3,3
4,2
2,6
4,3
6,3
5,2
33,5
Aksjeselskap
404
3 1 ,8
4,4
4,2
5,0
7,4
7,4
6, 1
33,7
Personlig selskap
325
28,7
2,3
4,2
0,3
1 ,4
5,2
4,4
33,3
48 1
3 1 ,0
2,8
3 ,3
1 ,3
3 ,5
5,1
3 ,9
34,0
6-1 0 ansatte
99
29,0
3,0
9,2
8,2
9,3
8,0
6,3
27,0
1 1-20 ansatte
84
25,4
3,9
0,0
1 ,7
6,2
7,2
7,3
47,6
2 1-49 ansatte
65
3 1 ,4
7,6
8,8
5,4
0,5
1 2,2
1 2,4
2 1 ,4
1 06
35,2
3,5
9,0
3,9
3,9
3,7
7,5
3 1 ,6
Tekstilvarer
56
29,2
4,7
8,3
1,1
1,1
4, 1
5,3
25, 1
Trevarer
83
27,5
4,7
3,6
0,9
6,2
6,4
2,9
30,8
Treforedling
46
36,2
5,7
2,2
O
4,3
2,2
6, 1
37,3
Grafisk produksjon og forlag
72
34,0
3,2
5,4
5,6
1 ,6
1 1 ,6
1 ,6
3 1 ,6
Kjemisk
56
1 9,8
3,2
O
O
1 0,4
1 2,7
6,8
39,3
Mineralske produkter
66
26,0
5,6
2,4
O
13,9
7,6
4,2
32,9
Metaller
33
36,4
5,9
2,9
2,9
3,1
1 2,4
1 8,7
1 4,8
178
29,7
2,4
2,1
2,6
3,8
4,5
6,7
3 8 ,2
Østlandet
233
28,3
1 ,9
5,5
2,4
4,5
5,4
3,9
33,2
AgderlRogaland
136
36,0
5,8
3,6
5,3
5,2
1 0,6
3,2
26,2
Vestlandet
173
3 1 ,0
4, 1
2,3
1 ,4
2,2
4,8
9,5
38,0
Trøndelag
92
37, 1
5,5
5,0
1,8
5,3
4,9
4,4
29,6
Nord-Norge
93
26, 1
4,2
1 ,0
3,1
5,8
7,4
5,4
40,7
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
I
Næringsområde
Nærings- og nytelsesmidler
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 8b.
1 89
Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet i ulike eierformer, sysselsettingsgruppr,
næringsområder og landsdeler. 1 992. Antall foretak= 1 00% Enterprises by size of return
on equity in different owner groups, employment groups, industry major groups and
location groups. 1992.
Egenkapitalrentabilitet. Prosent
Return on equity. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
1 4,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
665
29,3
6,2
5,6
3,5
3,0
7,8
3,5
33, 1
Aksjeselskap
3 84
25, 1
9,4
8,7
6,4
3,9
1 2,2
4,8
29,3
Personlig selskap
28 1
33,7
3,0
2,3
0,5
2,0
3,2
2,2
37, 1
0-5 ansatte
425
3 1 ,0
5,0
4,5
1 ,7
3,4
4,2
3,1
3 1 ,2
6-1 0 ansatte
95
34,2
8,5
6,7
7,7
0,8
1 6,3
6,0
1 9,8
1 1-20 ansatte
83
1 1 ,3
7,5
1 4,9
5, 1
0,9
1 3, 1
3,4
42,7
2 1 -49 ansatte
62
29,7
1 1 ,2
0,8
9,6
5,5
1 7,2
3,2
22,7
Nærings- og nytelsesmidler
91
33,6
3,6
6,5
3,7
5,2
6,9
7,4
35,5
Tekstilvarer
51
1 9,0
5,9
9,2
3,1
°
1 1 ,2
5,7
28,7
Trevarer
80
32,9
6,7
3,7
0,8
3,0
5,8
0,9
30,8
Treforedling
40
33,9
4,3
9,9
7,5
2,5
6,8
7,7
1 9 ,9
Grafisk produksjon og forlag
69
26,2
6,0
4,5
1 ,5
4,2
1 4, 8
3,2
37,9
Kjemisk
49
30,8
2,8
2, 8
8,9
1,6
5,0
1 0, 1
29,6
Mineralske produkter
62
32,7
6,4
8,9
4,2
0,0
7,8
3,7
3 1 ,5
Metaller
32
1 5 ,2
5,9
4,4
1 2,6
2,8
5,9
9,3
40,8
1 60
30,2
7,7
6,0
5,6
2,9
5,7
2,9
33,1
Østlandet
21 1
28,2
4,9
5,4
2,2
2,7
7,4
2,8
36,0
Agder/Rogaland
131
34 ,7
4,4
1,1
4,3
1 ,3
8,9
5,0
34,7
Vestlandet
158
24,5
9,6
1 0, 1
2,3
3,3
8,8
6, 1
30,6
Trøndelag
76
33,8
6,0
3,2
1 2,0
6,8
2,2
0, 1
28,4
Nord-Norge
88
35,3
9,6
5,5
5,3
3,4
8,8
2,0
24,7
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
o'·
FAFO Regnskapsstatistikk
1 90
Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel. 1 983- 1 992. Antall foretak= 1 00%.
Tabell 1 9a
Enterprises by size of equity ratio. 1983-1 992.
I
Antall
foretak
I
<
0,0
0,0I
A ,O
-'- ""
I
I
9,9
1 5,0-
10,0-
5,0I
1 A C\
1. '-1" ,7
I
1 C\ C\
1. 7 , 7
20,0I
29,9
40,0-
30,0I
39,9
I
I
1983
334
22,9
8,2
3,4
8,5
6,2
9,7
8,2
24, 1
1984
366
1 9,4
7,3
4,5
7,0
7,2
1 0, 8
6,8
27,0
1985
402
20,6
5,0
7,5
6,8
7,6
8,1
9,4
25, 1
1986
440
24,6
4,8
8,8
8,4
3,9
1 0,0
5,0
23,0
1987
486
23, 1
4,4
8,9
6,4
7,0
1 0,8
5,9
22 ,5
1988
549
26, 1
4,6
7,8
5,4
5,0
6,5
6,4
27,2
1989
619
30,6
4,5
5,7
6, 1
5,7
8,6
4,9
23,3
1990
683
30,3
4,7
6,3
7,1
4, 1
9,5
4,7
24,4
1991
729
28,6
4,4
6,1
7,3
4,8
7,9
7,0
23, 1
1992
665
2 1 ,4
8,9
4, 1
6,3
5,0
1 0,0
8,2
28,0
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 9b .
191
Foretak etter størrelsen p å egenkapitalandel i ulike eierformer, sysselsettingsgrupper,
næringsområder og landsdeler. 1 990. Antall foretak= 1 00% Enterprises by size of equity
ratio in different owner groups, employment groups, industry major groups and location
groups. 1990.
Egenkapitalandel. Prosent
Equity ratio. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5 ,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
1 4,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
683
30,3
4,7
6,3
7,1
4, 1
9,5
4,7
24,4
Aksjeselskap
376
28,0
7,7
1 1 ,6
1 1 ,7
7,6
1 3,0
7,5
1 1 ,9
Personlig selskap
307
32,4
1 ,9
1 ,2
2,8
1 ,0
6,3
2, 1
36,2
447
35,2
2,6
3,9
4,0
1 ,6
7,5
2,6
30,3
6-1 0 ansatte
94
25 ,5
4,7
7,3
1 1 ,7
8,8
1 9,5
6,5
1 4,8
1 1-20 ansatte
77
1 9,5
1 8, 1
1 9,3
7,4
1 1 ,8
6,6
1 0,7
5,9
2 1 -49 ansatte
65
7,9
7,4
9,2
26,8
9,4
1 4, 1
1 3,6
1 1 ,5
Nærings- og nytelsesmidler
99
3 1 ,6
5,9
4,0
7,6
6, 8
1 0, 1
1 0,3
22,9
Tekstilvarer
51
28,4
3,3
7,3
7,3
2,7
2,0
4,0
26,3
Trevarer
81
26,0
3,7
6,8
7,6
1,1
6,6
2,5
36,9
Treforedling
36
2 1 ,3
7,6
20,2
5,5
7,6
1 3,7
8,2
13,1
Grafisk produksjon og forlag
76
37,8
1 2,6
4,4
3,8
5,9
9,2
4,5
14,5
Kjemisk
54
35,0
9,1
8,7
1 0,7
7,4
8,1
4,7
1 2,9
Mineralske produkter
64
40,0
5,2
3,0
8,4
4,9
1 1 ,7
3,4
1 6,3
Metaller
28
1 2,6
8,0
8,0
1 3 ,2
4,0
1 1 ,5
6,9
32,8
1 62
26,4
0,8
7,8
8,4
4,3
1 3,2
4,5
24,3
Østlandet
214
34,3
4,5
3,8
5 ,7
3,8
8,9
2,5
24,0
AgderlRogaland
133
22,9
4,9
6,5
2,8
1,8
1 2,9
6,5
33,4
Vestlandet
1 69
26,5
3,7
1 0,6
1 1 ,0
6,0
9,8
5,4
23,3
Trøndelag
88
30,7
1 0,2
6,5
9,9
0,0
5,9
1 0,3
20,5
Nord-Norge
78
27,2
2,4
10, 1
9,5
1 0,5
1 0,8
8,6
1 8,5
Alle
Eierform
SysselseUingsgrupper
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
FAFO Regnskapsstatistikk
1 92
Tabell 1 9b.
Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel i ulike eierformer, sysselsettingsgrupper,
næringsområder og landsdeler. 1 99 1 . Antall foretak=1 00% Enterprises by size of equity
ratio in different owner groups, employment groups, industry major groups and location
groups. 1991.
Egenkapitalandel Prosent
�
Equity ratio. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
14,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
729
28,6
4,4
6, 1
7,3
4,8
7,9
7,0
23, 1
Aksjeselskap
404
25,6
7,7
10,3
1 2,7
8,6
1 3 ,9
7,0
14, 1
Personlig selskap
325
3 1 ,3
1 ,2
2,2
2, 1
1 ,2
2,2
7,0
3 1 ,6
48 1
32,0
2,6
4,6
4,0
2, 1
5,4
5,8
27,8
99
27,5
5,5
9, 1
10, 1
8,5
15,1
1 0,6
1 3,5
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
6-1 0 ansatte
n A
1 n
1 l5 ,l5
14,7
6,6
25,3
6,6
10,1
8 ,5
8,7
65
10,8
5,0
14, 1
8,3
20,7
15,1
1 0,0
1 6,0
1 06
32,6
6,4
8,4
3,8
4,2
1 2,2
9,5
20,4
Tekstilvarer
56
2 1 ,0
3,5
5,3
6,5
4,7
2,9
7,4
29,4
Trevarer
83
2 1 ,0
4,7
8,4
5,6
3,6
3,8
3,9
32, 1
Treforedling
46
24,4
6,1
8,5
1 0,4
1 0,7
3,9
8,7
20,9
Grafisk produksjon og forlag
72
32,8
8,5
5,5
1 1 ,8
8,6
4,0
4,7
1 7,9
Kjemisk
56
25,8
3,3
1 1 ,2
8,7
9,2
1 3 ,3
9,1
1 1 ,6
Mineralske produkter
66
36,2
3,7
0,0
1 0,6
3,2
1 1 ,2
8,8
1 8,8
Metaller
33
1 8,0
8,9
6,3
9,5
3,1
1 5,3
6, 1
29,9
1� 7
Q
I u
29, 1
2, 1
, t:;.
..l , V
'7 {\
I ,V
4, 1
1 1,1
8,8
2 1 ,5
Østlandet
233
30,6
4,8
5,8
7,0
3,2
5,8
5 ,9
2 1 ,3
AgderlRogaland
1 36
26,0
2,4
2,9
6,8
5,2
12,3
7,8
30,9
Vestlandet
1 73
25,4
4,7
8,3
6,3
7,3
1 2,0
1 0,0
20,3
Trøndelag
92
3 1 ,7
3,5
8,4
6,7
6,8
3 ,3
3,6
27 ,7
Nord-Norge
93
24,3
5,0
6,2
1 0,7
5,9
8,0
8,7
24,9
1 1-20 ansatte
21-49 ansatte
l5Lf-
ro
Næringsområde
Nærings- og nytelsesmidler
Verkstedprodukter
Landsdel
,
.
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 1 9b.
193
Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel i ulike eierformer, sysselsettingsgrupper,
næringsområder og landsdeler. 1 992. Antall foretak= 1 00% Enterprises by size of equity
ratio in different owner groups, employment groups, industry major groups and location
groups. 1992.
Egenkapitalandel. Prosent
Equity ratio. Per cent
I alt
Total
<0,0
Antall
0,0-
5,0-
1 0,0-
1 5 ,0-
20,0-
30,0-
4,9
9,9
14,9
1 9,9
29,9
39,9
40,0-
665
2 1 ,4
8,9
4, 1
6,3
5,0
1 0,0
8 ,2
28,0
Aksjeselskap
3 84
18,1
5,2
6,4
1 0,0
7,7
16,1
1 3 ,7
22,4
Personlig selskap
28 1
24,9
1 2,8
1 ,8
2,3
2,2
3,7
2,6
33,7
425
25,7
1 1 ,0
1 ,9
4,4
3,0
6,9
4, 1
3 1 ,4
6-1 0 ansatte
95
1 2,4
4,3
1 4,3
3 ,7
5,2
17,0
1 9,0
24,0
1 1-20 ansatte
83
1 5,3
6,8
8,3
14,6
1 1 ,9
16,1
1 6,6
9,4
2 1 -49 ansatte
62
7,4
1 ,3
0, 1
1 6,2
1 3,3
1 7,8
1 4,5
29,4
Nærings- og nytelsesmidler
91
29,9
8,0
6, 1
2,6
5,0
5,7
1 2,6
29,0
Tekstilvarer
51
1 3 ,9
6,6
4,5
5,4
1 ,9
7,9
7,3
36, 1
Trevarer
80
1 7,2
1 7,3
2,8
7,4
6,6
0,9
3,8
28,7
Treforedling
40
2 1 ,7
5,1
2,5
7,7
5,0
12,4
8,8
29,3
Grafisk produksjon og forlag
69
1 6,9
6,8
6,3
8,2
5,8
19,1
7,1
27,3
Kjemisk
49
9,0
8,5
9,6
1 1 ,8
7,9
22,5
1 1 ,6
14,0
Mineralske produkter
62
26,0
7,5
5,6
7,5
2,0
12,1
19,1
15,5
Metaller
32
2 1 ,0
0,0
7,8
3, 1
9,0
1 5,5
6,2
34,4
1 60
26, 1
6, 1
2,9
6, 1
5,0
1 1 ,0
8 ,7
27,7
Østlandet
21 1
24,4
1 0,5
3,4
5,2
3,7
1 0,9
5,9
25,7
AgderlRogaland
131
1 9,3
6, 1
2,3
3 ,0
5,7
6,6
1 9,9
30,6
Vestlandet
158
1 8,9
8,6
4,9
6,8
7,4
8,7
10,1
31,1
Trøndelag
76
1 7,7
3,7
7,0
14,5
9, 1
8,2
2,2
29,9
Nord-Norge
88
1 6,8
9,0
7,3
9,6
2,9
1 3 ,6
4,8
28,3
Alle
Eierform
Sysselsettingsgrupper
0-5 ansatte
Næringsområde
Verkstedprodukter
Landsdel
1 94
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg
1
For
personleg
næringsdrivande
lA
Fastsett av Skattedirektoratet med
heimel i Finansdepartementets dele­
geringsvedtak av 24. oktober 1991, jf.
likningslova § 4-4 nr. 6.
Vedlegg til sjølvmeldingsskjeme.
Allment rekneskapsskjema
for personteg næringsdrivande (også for handelsverksemder)
(Skjema for båe full. og avgrensa rekneskapsplIktige)
Det visast til «Rettleiing for innsending av lirsrekneskap/års­
oppgjer som vedlegg til sjølvmeldinga», og til rettleiinger som
er utarbeidd til hjelp ved utfyllinga av rekneskapsskjemaet;
RF-1175 generelt og RF- 1212 spesiel! for fiskarar og fangstfolk,
1
Inntektsåret
Frå
Fødselsnummer
Nærings- (kontor-) adresse
Sysselsette pr. 31.12.
I
Næringsveg
Bransje
Reg.nr. for meirverdiavgift
Differanse mellom Skattemessige og bedriftsmessige aVm og nedskrivinger
101
Salssum for driftsmiddel seide i inntektsåret og som kan avskrivastlFuli verdi ved uttak eller gåveoverf.
+
a Vinst på driftsmiddel som kan avskrivasl (postane 207a og 271a)
+
b Tap p å driftsmiddel som kan avskrivast (postane 226a o g 281a)
+
c Årets auking i negativ saldo som skal takast til inntektlavreknast (saldoskjerna post 8
Av- og nedskrivingar overførde frå saldoskjerna post 11, kolonne
102
+
post 13 linje c)
b Årets auking i negativ saldo til framføring (saldoskjema post 13 linje d, kolonna for 1991) (før over til post 330a)
1 04
Nedskriving på driftsmiddel som ikkje kan avskrivastlnæringsaksjar
Goodwill
Avskrivingssats:
J
�
+
+
+
Kostpris
1 05
�
+
a Ordinære bedriftsmessige av- og nedskrivingar (postane 229 og 282)
Tidlegare kontraktsavskriving på driftsmiddel leverte i år (saldoskjema post 3e)
+
Heile kroner
+
I
1 03
1991
Nedskriven verdi 1 . 1 .
%1
+
+
1 06
Fordeling av kostpris på andre aktiverte kostnader
1 10
Sum (sjå rettleiinga)
+
+
111
Auking/reduksjon av negativ anleggsreserve (før over til post 729 a) (sjå rettleiinga)
+
1 20
Differanse mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og nedskrivingar (før over til post 321)
-'-
...
+
Verdi av driftsmiddel overførde ved sal eller gåve til innehavaren og nære slekningar
Verdi av driftsmiddel overførde ved sal eller gåve til tilsette
Sum
Tillaggsopplysnlngar - Skattemessig tap på krav
131
Konstatert tap på kundekrav
1 32
+
Konstatert tap på andre krav, krav på konsernselskap, ansatte, aksjonærar ol medrekna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 33
+
Nedskriving på kundekrav
1 40
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
a ) Avsatt e n bloc p å kundekrav, kundevekslar o g diskonterte vekslar ved byrjinga a v året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , . . • . . . . .
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
b) Avsetjingar pr. 0 1 .0 1.91 som etter overgangsreglane kan framførast til seinare år
o
o
�
r-.
Heile kroner
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . • . , . . . . . . . .
+
..
. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . .
150
- Differanse
151
+
160
Skattemessigtap p å krav (sjå underJ:lost 227 i rettleiinaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RF.1175 - N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Frådrag for inngått p å tidlegare nedskrevne krav
. . . . .
, . . . . . . . ...., . . . . . . . . . . ., . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................•......,
. . . . . . . .
1 95
FAFO Regnskapsstatistikk
-2-
Resultatrekneskap 1991
Heile kroner
Driftsinntekter og driftskostnader
201
202
Salsinntekter av varer og tenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
+
Spes. off. avgifter for
tilverka/selde varer (ikkje mva.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heile kroner
Ekstraordinære inntekter og kostnader
271
Vinst ved avgang (sal, skadebot, oreigning 0.1.)
a v anleggsmiddel (medrekna driftsmiddel) . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______--1
a) Av dette vinst på
avskrivbare driftsmiddel kr
203
Særsk. off. tilskot for tilverka/selde varer . . . . . . . . . . . . J-------I
204
Aktiverte eigne investeringsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-_______-1
205
Leigeinntekter, last eigedom
1-_______-1 273
Andre ekstraordinære inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...._______....
206
Provisjonsinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-------1 280
Sum ekstraordinære inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...._______.....
Sum driftsinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-_______..
Nedskriving på anleggsmiddel,
jf. rekneskapslova § 21, 3. leden
207
210
211
. . . . . . . . . . . . . . . . ...•......
Andre driftsinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______..
a) Av dette vinst på
avskrivbare driftsmiddel kr
Forbruk a v innkjøpte råvarer, innkjøpte halvfabrikat og handelsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
28 1
282
284
212
Løningar, ferieløn, honorar o.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-------1 290
213
Honorar o.l. utanfor tenestesamanheng
214
215
Arbeidsgivaravgift til folketrygda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-_______-I
. . . . . . . . . . . . . .
1-_______-1
300
310
Pensjonskostnader og
andre indirekte personalkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
Offentlege tilskot som ikkje
er knytte til produksjon/sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1------1
Tap ved avgang (sal, skadebot, oreigning 0.1.)
av anleggsmiddel (medrekna driftsmiddel) . . . . . . . . . . . . . . . . 1------1
a) Av dette tap pA
avskrivbare driftsmiddel kr
............
. . . . . . . . . . . . . . . 1------1
Andre ekstraordinære kostnader
(skal spesifiserast i eige vedlegg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-_______....
Sum ekstraordinære kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...._______...
Resultat av
ekstraordinære inntekter og kostnader . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . 1-_______....
Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner
(postane 240, 270 og 300)
Årsoppgjersdisposislon�r
Oppskriving av anleggsmiddeL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______--1
216
Frakt o g spedisjon som gjeld salet . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . J-------I 3 1 1
217
218
Husleige, tomteleige, lys og varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-_______-1 3 1 2
320
Bilkostnader 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
219
Reise- o g diettkostnader, bilgodtgjersle . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
Overføring frå tidlegare Ars vilkårsbundne skallefrie fondsavsetjingar, salsvinstar og avsetjing til konsolideringsfond:
a) Vinstar o g negativ saldo
på avskrivbare driftsmiddel
kr
221
Provisjonskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
b)
_______
kr
222
Representasjonskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-_______-1
c)
_______
kr
223
Kontingentar/GAver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
224
Garanti- og servicekostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
225
Patent- og lisenskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1 322
226
227
228
321
Andre driftskostnader (skal
spesifiserast i eige vedlegg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
330
a) Av dette tap på
avskrivbare driftsmiddel kr
Overført frå oppskrivingsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______--1
+
Ekstraordinære vilkårsbundne av- og nedskrivingar etter skattelova (jf. post 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______--1
Avsetjing til oppskrivingsfond
...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-------1
Årets viIkArsbundne skattefrie salsvinstar
og avsetjing til konsolideringsfond m.m.:
a) Negativ saldo på
avskrivbare driftsmidiar
Tap på krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-+.,,----1
Tillegg/frådrag for lagerendringar av varer i
+
i arbeid og ferdig eigentilverka varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--------1
+
kr
b)
______
kr
229
Ordinære bedriftsmessige avskrivingar
. . . . . . . ....--------1
c)
_______
kr
230
Sum driftskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...._______..
d)
______
kr
240
Driftsresultat
241
Finansinntekter og finanskostnader
Utdeling på aksjar og partar i dotterselskap . . . . . . . . . 1-------1 332
Auking/minking i lagerreservar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______....
242
Utdeling på andre aksjar og partar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I 340
Resultat av årsoppgjersdisposisjonar (postane 311 til 332)
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-------1
. . . . . . . . . .
I-
Renteinntekter frå selskap i same konsem
244
Andre renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-------1
245
Agio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....______-1
246
Andre finansinntekter
250
Sum finansinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
25 1
Renter til selskap i same konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-_______-1
252
Andre rentekostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-_______-1
253
Disagio
254
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Minking nedskriving varekontraktar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-------1
1------1
370
�..;.;.;..J...;.;;,;,;,
;.;;;,;;;,;;.;;..;;,;
;
,;,;,
; ;;;;.; ;;.;.;;.;,;;;;;;.;
;.. .;;:;::;.;::,;;;,;
;
;;;;.;;:;.;;,;;;,;
;
:.;;;.
; ;;.;.;.&.--------I
_
_
_
_
_
_
_
243
. . . . . .. . .
331
+
t------I
Andre finanskostnader
(skal spesifiserast i eige vedlegg) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . t------I
ÅrsoverskoV-underskot etter årsoppgjersdisposisjonar .
Spesifiser des se postane på privatkonto
(sjå rettleiinga til post 546):
Kontantuttak . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1-______--1
Vareuttak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--______--1
Eigen bustad i forretningsgard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1-------1
260
Sum finanskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...._______.....
Lys og varme privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-------I
270
Resultat av finansinntekter og finanskostnader . . . . .
Private telefonkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) Skjemaet «Opplysningar om bruk av bil.. (blankett RF-1125) skal fylla st ut og leggjast ved.
1 96
FAFO Regnskapsstatistikk
-3-
p
Oei som har avgrensa rekneska splikt kan i staden for il fylle ut balansen i rekneskapsskjemaet leggje ved ei oppstilling over eigneluter og gjeld som vedkjem verksemda.
Baianse pr. 31.12. 1991
1991
Heile kroner
Eignelutar
Gjeld og
eigenkapital
1990
Heile kroner
Omlaupsmiddel
.......................... ....
401
Kontantar
402
Bank- og postgiroinnskot
403
404
Aksjar og partar . .
\-------+---1
. . . . . . . . . . . . .
f-------+---I 502
" , " ' , , , . . . . . . I-------+---j 503
Obligasjonar
og andre verdipapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1 504
405
Vekselkrav . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1--______1--_____-1
406
Kundekrav . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1
408
Andre kortsiktige krav
................
f-----+---'I
409
Lager av råvarer og
innkjøpte halvfabrikata . . . . . . . . . . . . . . . .
41 1
Lager av varer under tilverking. . . . . . . 1-______+______-1
412
50 1
Lager av ferdigvarer:
a) Eigentilverka varer
..........
505
506
507
508
509
. . . . . . .f-------+---'I 5 1 1
b) Kjøpte varer for videresal . . . . . . . . . . I--______I--_____-1 5 1 2
Kortsiktig gJeld
I
Leverandørgjeld (også til
konsernselskap) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-------+-------1
Vekselgjeld . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • f--------I--------f
Kassakieditt
............... . . . . .. . ....
'1-______+______-1
Byggjelån . • • . . • . . . . • . . . . . • • . . • • • . • . . . . • . t-------+---t
Skuldig skattetrekk
og folketrygdavgift • • • • . . . • . . . . • . . . . • . . t-------f---I
Skuldig meirverdi- og
investeringsavgift . • . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . f-------+---I
Andre skuldige
offentlege avgifter . . • . • . . . • . . . . • . • . . . . . 1-______+______-'1
Opptente, ikkje forfalte løningar
feriepengar, honorar o.l. . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1
Utgiftsførte, ikkje
forfalte gjeldsrenter
...........•.......
f-------+---I
. . •.•.
f-------+---I
Påkomne, ikkje utlikna skattar
Forskot frå kundar . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . I-______I--_____-1
1-______+______-'1 5 1 4
Plikt til garanti
og service . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . f-______+______-I
. . . . . . . . . . . . . . . . .
f-------f---I 5 1 5
Kortsiktige valutalån
Forskot til leverandørar
415
Andre omlaupsmiddel
........... . . . . . . .
1-------1---1
Aksjar og luter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-------+---'I 522
Anna kortsiktig gjeld (også
til konsernselskap). . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 1-______1--_____-1
Langsiktig gjeld
Ihendehavarobligasjonslån . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1
. . . . . f-------+---I 523
Pantelån . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . \--_____+______-'1
1-______+______-'1 524
Ansvarleg lånekapitaL . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1
. . . 1-______+______-'1 525
Langsiktige valutalån . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-______+______-1
516
Anleggsmiddel
423
Obligasjonar og
andre verdipapir
426
Lån til tilsette
427
Andre langsiktige krav
428
1990
Heile kroner
. . . . . . . . . . . . . . .
413
422
!I
I
1991
Heile kroner
..................
..........................
. . . . . . . . . . . . .
Forskot til leverandørar
. . . . . . . . . . . . .
. . 1-______+______-1 526
Anna langsiktig gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-------+---I
429
Patent og
liknande rettar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Goodwill . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-------+---I
531
Miljøvernfond,
marknadsopparbeidingsfond o.i. . . . . . . 1-------+---1
432
Aktiverte kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1 532
Distriktsutbyggingsfond . • . . • . . . . . . . • . . 1-______+______-1
433
Skip og andre farty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-______+______-1 533
Klassifikasjonsfond . • • . . . . . • . • . . . . . . . . . I-______+______-1
434
Andre transportmiddel
435
Maskinar, verkty, innbu o.l. . . . . . . . . . . . 1-------1---1
436
437
438
439
441
. . . . . . . . . . . . . . . .
Vilkårsbundne skattefrie
evsetjingar o g reservar
1-______+______-1
534
535
Bygningar og bygningsanlegg
(ekskl. bustader) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-------I---I 536
Negativ saldo, salsvinstar,
investeringsfond o.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-------+---I
Sett av til kontrakts avskriving
på kontrakt inngått før 1 991 . . . . . . . . . . 1--______1--_____-1
Nedskrive på varekontraktar
.........
1-______1-_____-1
Anlegg under oppføring . . . . . . . . . . . . . . . I-______+______-1 537
Lagerreservar . . • . . • . . . . . • . • • . . . . • . • • . . . f-______+______-'I
Tomter, gruver, steinbrot,
vassfall og andre grunnareal . . . . . . . . .
b) Andre vilkårsbundne skattefrie
avsetjingar og reserver . . . . . . • . . . . . 1-______+______-1
(spesifiser i eige vedlegg)
Jord- og
skogbrukseigedomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______+______-1 538
Bustader (inkl. bustadtomter) . . . . . . . . . 1-------+--1 539
a) Anieggsreserve . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 1-______+______-1
Konsolideringsfond • . . . . . • . . . . . . . . . • . . • f-------f---I
445
Andre anleggsmiddeL . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______+-_____-1 543
450
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !-_____-+_____...... 546
Eigenkapital (fri) . . . . . . . . . . . . • , . • . . . . . . • . r-------I------......
499
Ansvar for diskonterte vekslar . . . . . . .
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avgrensa rekneskapspliktige treng berre
tylle ut denne rubrikken dersom balansen
evantcr er tyld ut.
Tilleggsopplys­
ningar om
endring i eigen­
kapitalen
550
Eigenkapital
Oppskrivingsfond (bunde). . . . . . . • • . • . . 1--______1--_____-1
551
Eigenkapital (post 546, jf. kolonna for 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--_____-1-_____--1
552
+ OverskoVunderskot
554
+ Privatkonto
555
+ Skattar
560
i år før skattar (post 370 i resultatrekneskapen) • . . . . . . . . . . . . • . . . 1-______+______-'1
(sjå også eigen spesifikasjonsrubrikk på side 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1------1---1
........ o • • o • • • • • • • • • • • o ••••••••••••• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • •
- Elgenkapitaljlr. 31.12. (post 546, jf. kol onna for 1991)
r-------I------......
FAFO Regnskapsstatistikk
1 97
-4 -
Spesifikasjon av varekonto (skal fylla st ut av handelsverksemder)
561
Avgiftspliktig sal
562
Avgiftsfritt sal
563
Sum salsinntekter, svarar til post 201
564
Inntakskost for seide varer, svarar til post 211
565
Bruttoforteneste
Tilleggsopplysningar om skattemessig verdi av varelager (medrekna anlegg for sal) ved slutten av rekneskapsåret.
Lager etter oppsette lister til innkjøpsverdi eller tilverkingsverdi. Varer på lager pr. 1 . 1.9 1 førast opp til oppskreven verdi (sjå rettleiinga til post 716). Det er
skattemessig verdi av varelageret som skal førast her uten omsyn til om varene er verdsett til ein annan verdi bedriftsmessig, jf postane 409 - 4 1 2.
601
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata (post 409)
602
Lager av varer under tilverking (post 411)
603
Eigentilverka varer (post 412 a)
604
Kjøpte varer for vidaresal (post 412 b)
605
Sum
Utrekning av næringsinntekt 1991
700
For likningsstyresm.
ArsoverskoV-underskot etter post 370
Representasjonskostnader
701
-
Gi opp summane i heile kroner
702
Til-
Kontingentar/gåver ein ikkje kan krevje frådrag for
704
for
Utgifts!. kostnader ein ikkje kan krevje fradrag for ved privat bruk av eigen bil
r-- legg
705
Andre kostnader ein ikkje kan krevje frådrag (skal førast i eige vedlegg)
712
Skattefri del a v frigitte vilkårsbundne skattefrie fond
713
Renter o.l. (inntektsførast i sjølvmeldinga post 10.1)
r-r-- FrA714
drag
r-- for
Utbyte av aksjar og partar (inntektsførast i sjølvmeldinga post 11)
715
Eventuelt inntektsførde eigne sjukepengar frå trygdekontor
(inntektsførast i sjølvmeldinga post 9.2)
716
Andre frådrag (skal spesifiserast i eige vedlegg)
r-Tillegg
I- for
frAdrag
722
som
r-- skal
723
førast I
r-- slølv725 medinga
72 1
729
730
710
+
720
Utgiftsførde premiar til frivillig sjuke- og ulukkestrygding (fradragsføras! i sjølvmeldinga post 22.3)
Utgiftsførd eigen premie til tilleggstrygd for sjukepengar (fradragsførast i sjølvmeldinga post 22.4)
Tillegg for gjeldsrenter (fradragsførast i sjølvmeldinga post 31.1)
TilleggIfrådrag for avsetjing til/inntektsføring av konsolideringsfond (sjå rettleiinga)
a) Endring i negativ anleggsreserve (skal førast I eige vedlegg)
+
+
b) Annan negativ skattemessig reserve etab!. I 1 991 (spesifiserast i eige vedlegg)
+
NæringsinntekV-underskot, før over til sjølvmeldinga (sjå reItleiinga)
Stad
I
Dato
Er verksemda revisjonspliktig
Revisor si underskrift
Underskrift
Tiltel, namn og telefonnummer
Spørsmål kan
reitast til
O
Ja
O
nei
198
FAFO Regnskapsstatistikk:
Vedlegg
2 For aksje­
lB
selskaper
Fastsatt av Skattedirektoratet
med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av
24. oktober 1 991, jf. lignings­
loven § 4-4 nr. 6.
Alminnelig regnskapsskjema
for aksjeselskaper
,
(også for handelsvirksomheter)
Inntektsåret
Det vises til <<Veiledning for innsendelse av årsregnskap/årsopp­
gjør som vedlegg til selvangivelsen» og til rettledninger som er
utarbeidet ti! hjelp ved utfyllingen av regnskapsskjemaet;
RF-1168 generelt og RF-1212 spesielt for fiske og fangst.
Vedlegg til selvangivelsesskjema 2
1991
Fra
Reg.nr. for merverdiavgift
Nærings-(kontor-}adresse
Sysselsatte pr. 31.12
I
Næringsvei
Bransje
Differanse mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og nedskrivninger
101
102
Salgssum for avskrivbare driftsmidler solgt i inntektsåret/Full verdi ved uttak eller gaveoverføring
+
a Gevinst på avskrivbare driftsmidler (postene 207a og 271a)
+
b Tap p å avskrivbare driftsmidler (postene 226a og 281a)
+
c Årets økning i negativ saldo som tas til inntekt/avregnes (saldoskjerna post 8 + post 13 linje c)
+
Av- og nedskrivning overført fra saldoskjerna post 11, kolonne I
+
a Ordinære bedriftsmessige av- og nedskrivninger (postene 229 og 282)
+
b Årets økning i negativ saldo til fremføring (saldoskjerna post 13 linje d, kolonnen for 1991)
(overføres til post 330 a)
+
1 03
Tidligere kontraktsavskrivning på driftsmidler levert i år (saldoskjerna post 3e)
104
Nedskriving på ikke-avskrivbare driftsmidler/næringsaksjer
105
Goodwill
Avskrivningssats
�
�
+
+
Kostpris
%1
1
Hele kroner
Nedskrevet verdi 'I,
+
1 06
Fordeling av kostpris på andre aktiverte kostnader
110
Sum (se rettledningen)
111
Økning/reduksjon av negativ anleggsreserve (overføres til post 729 a) (Se rettledningen)
+
1 20
Differanse mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og nedskrivninger (overføres til post 321)
+
+
+
+
:
+
Verdi av driftsmidler overført ved salg eller gave til aksjonær og dennes nære slektninger
Verdi av driftsmidler overført ved salg eller gave til ansatte
Sum
.
Tilleggsopplysninger - Skattemessig tap på fordringer
�
.,
d,
o
o
g
o
':
1»
;:
131
Konstatert tap p å kundefordringer
132
+
Konstatert tap p å andre fordringer, herunder fordringer p å konsernselskap, ansatte, aksjonærer o.l.
133
+
Nedskriving på kundefordringer
140
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
a } Avsatt en bloc p å kundefordringer, kundeveksler og diskonterte veksler ved regnskapsårets begynnelse . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
. . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . • . . . . , . . . . . • . . . . . . . . "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hele kroner
.
. . . .
• . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • • • . .
b} Avsetninger pr. 1.1.91 som gjelder fordringer som etter overgangsreglene kan fremføres til senere år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
+
150
- Differanse
151
+
160
SkattemessiQ tap på fordrinQer (se under post 227 i rettiedninQer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RF-1 167
. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • . • . • • . . . . . • . . . . • . . . . . • • • . . . . • . . • . . . • . . • . • . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . • • • • . . • . . • . . . • . • . . . . • . • • . • • • • • • . • • • . . . • . • • . • • . • . . • . . .
Fradrag for inngåtte tidligere nedskrevne fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
1 99
FAFO Regnskapsstatistikk
-2 -
Resultatregnskap 1991
Hele kroner
Driftsinntekter o g driftskostnader
201
202
Salgsinntekter av varer og tjenester . .
Spes. off.avgift for
tilvirkede/solgte varer (ikke mva.) . . . .
.
.
.
....
. .
.
............
.
.
.
. .
203
Spes. off. tilskudd for tilvirkede/solgte varer . . .
204
Aktiverte egne investerings arbeider .
205
Leieinntekter, fast eiendom . . . .
206
Provisjonsinntekter
207
Andre driftsinntekter
210
Sum driftsinntekter . . .
211
.
. .
. . . .
..........
. . .
.
..
.
. . . . . . . . . . .....
.
.
. . . . . . . .
.
.
. .
.
..
..
.
.
. .
. . .
.........
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
........
.
. .
.
. .
.
.
.
...........
. . .
.
.
.
.
. .
. .
.
a) Herav gevinst på
avskrivbare driftsmidler kr
.
.
. . . . . .
.......
.
. . . . . .
. .
.
. . .
...........
+
/------f
/------f
1------1
1-
-1
_
_
_
_
_
_
_
.
. . . . .
.
.
. .
.
....
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
282
Pensjonskostnader og
andre indirekte personalkostnader . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . t------I
216
Frakt og spedisjon vedr. salget
217
Husleie, tomteleie, lys og varme . . .
.......
. .
.
. . . . . . . . . ...........
. . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . .
I-_______-1 3 1 2
Bilkostnader1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . /------f
219
Reise- og diettkostnader, bilgodtgjørelse
.
.
....
.
.......
.
.
320
1------4
221
Provisjonskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1------1
222
Representasjonskostnader
.
..
. .
.
.
..
.
. . . . . . . . . .
223
Kontingenter/gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Garanti- og servicekostnader
225
Patent- og lisenskostnader .
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
. . . .
..
.
.
..
.
.
. .
.
. .
..
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
......
. . . . . . . . . . . .
..........
Andre driftskostnader (skal spesifiseres
i eget vedlegg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
. . . .
.
.
Tap på fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Ordinære bedriftsmessige avskrivninger
230
Sum driftskostnader . . . . . . . .
240
Driftsresultat
.
.
.
. . .
.
. . .
1------1
1-_______-1
1------1
32 1
. . . . . . . . . . . . . .
. . . I------f
323
326
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . 1-:---------1
330
+
Tillegg/fradrag for beholdningsendringer av varer
+
i arbeid og ferdig egentilvirkede varer . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
. .
. .
.
. . . . . . . . . . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . .
.....................
. . .
.
..
. . . . . .
.
.
. . . .
Finansinntekter og finanskostnader
. .
.
.
..
.
.
..
. .
.
1-_______-/
!-
"i
_______
. . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-/
241
Utdeling på aksjer og andeler i datterselskaper . . . . . . . . . . . 1-_______-1 33 1
242
Utdeling på andre aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Renteinntekter fra selskap i samme konsern
244
Andre renteinntekter
.
..
.
.
. .
.
. . .
. . . .
.
.
. .
. .
. .
. . . . .
t------I
Sum finansinntekter . . . . .
25 1
Rente til selskap i samme konsern
252
Andre rentekostnader
253
Disagio
254
Andre finanskostnader (skal spesifiseres i eget vedlegg)
. . .
.
. . . . .
..
.
.
.
....
.
. . . .
.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. .
..
.
.
.
.
.
. .
.
. .
..
.
....
.
. .
.
. .
. .
.
. .
.
. .
. .
.
..
.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
. . . . . . . . .
.
.
......
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
.
. .
. .
.
.
.
. . .
..
Resultat av finansinntekter og finanskostnader . . . . . . . . . .
.
.
..
. .
. .
.
....
.
. . . . . .
_
_
_
_
_
_
_
-/ 352
1-_______-1 353
1-
_
_
_
_
_
_
_
-1 356
. . . . . . . . . . . 1------4 357
Sum finanskostnader . . . . .
270
.
1-------1
Sum ekstraordinære inntekter . . . . . . . .
.
. . . . .
1 ) Skjemaet "Opplysninger om bruk av bil.. (blankett RF-1125) skal fylles ut
.
.
.
..
.
360
.......
.
.
.
1-------1
. . . . .
a) Herav tap på
avskrivbare driftsmidler kr __________
Nedskriving på anleggsmidler,
jf. aksjel. § 11-10, 3. ledd . . . . . . . . . . . . .
Andre ekstraordinære kostnader
(skal spesifiseres i eget vedlegg)
Sum ekstraordinære kostnader
. . .
. .
.
..................
1-______-1
....
/-______-1
............................
1-_______-1
..................
Resultat av ekstraordinære
inntekter og kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
. .
.
..................
Resultat før årsoppgjørsdisposisJoner
(postene 240, 270 og 300) . . . . . . . .
.
......................
1-_______-1
" I--�-----r
Årsoppgjørsdisposisjoner
Oppskrivning av anleggsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-______-1
Overført fra oppskrivningsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.......
Overført fra tidligere års betinget skattefrie fondsavsetninger, salgsgevinster og avsetning til konsolideringsfond:
a) Gevinster og negativ saldo
på avskrivbare driftsmidler
kr
b) _________
kr
c) __________________
kr
Avsetning til oppskrivningsfond
Oppskrivning benyttet til
forhøyelse av aksjekapitalen
MottatVytet konsernbidrag
.
.
..
. . . . . .
.
.........
.
. .
.
. . . . .
.
. . . . . . . . . .
Arets betingede skattefrie salgsgevinster
og avsetning til konsolideringsfond m.v.:
.
a) Negativ saldo
kr
på avskrivbare driftsmidler
b) _________
kr
c) _________
kr
d) _________
kr
Overført fra
. . . . . . .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
. .
..
..........
.
.
.
1-_______-1
+
+______-1
. . 1-'. .
.
.
1-_______-1
.
.
.
. .
.
....
.
. . . . .
.
.
. .
. .
.
........
........
. .
.
. . .
...........
.........
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .
Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . .
.
.
. . ..
.
.
Udekket tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. .
.
.
.
.
1-_______-1
. . . . . . . 1-______-;
.. .
.
. . . . . . .
.
.
.
.
t------I
1-------1
-----
.
1-_______-1
. . . . . . . . . . . . . . . ........
. . . . . . . . . . . . . . .
Avsatt til fri egenkapitaL . . . . .
+
+______-1
1-
1-_______-1
Årsoverskudd/-underskudd etter
..
årsoooalørsdisoosis·oner . .
Overført fra fri egenkapital
.
.
.
Resultat av årsoppgjørsdisposisjoner
(postene 311 til 333) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
.
+
Nedgang nedskrivning varekontrakter . . . . .
.
. .
. . . . . . . ....
. . .........
.
1-_______-1
+
Ekstraordinære skattemessig betinget av- og
nedskrivninger (jf. post 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . 1-_______-1 355
260
. .
........................
.
Tap ved avgang (salg, erstatning, ekspropriasjon o.l.)
av anleggsmidler (herunder driftsmidler) . . . . . .
. . . . . t------I
.
350
1-_______-1 35 1
. 1-
. . .
340
. . . . . . . 1-_______-1 354
.
.
Skatt på formue og inntekt . . . . . . . . . . . . . .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
........ . ...
1-______-1
. . . . . . . . . . . . . ....
1-_______-1 333
250
. . . . . . .. . .
...
. .
. . . . . .
Andre finansinntekter
.
.
Økning/nedgang i lagerreserver . . . .
246.
. . . .
Andre ekstraordinære inntekter . . .
.
1-_______-1 332
Agio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-_______-1
.
.
.
. .
245
.
.
.
. . . . . . . 1-_______-1 322
a) Herav tap på
avskrivbare driftsmidler kr
227
.
Offentlige tilskudd som ikke
er knyttet til produksjon/salg . . . .
.
/------f 3 1 1
218
.
300
/-------f 3 1 0
215
.
a) Herav gevinst på
avskrivbare driftsmidler kr __________
. .
1------4 290
Honorarer o.l. utenfor tjenesteforhold • . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 1------1
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
. .
.
213
228
281
.
Lønninger, feriepenger, honorarer o.l.
226
272
t--_______-I 280
1-_______-1
Vinning ved avgang (salg, erstatning, ekspropriasjon
o.l.) av anleggsmidler (herunder driftsmidler) . . . . . . . . . . . . 1-______-1
.
I-_______--1 273
212
214
271
284
Forbruk av innkjøpte råvarer, innkjøpte
halvfabrikata og handelsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1------1
.
.
. .
Hele kroner
Ekstraordinære Inntekter og kostnader
I-_______4
. . . . . . . . . . . . . . . t------I
..
.
. . . . . .
........
.
.
.
.
.
Forhøyelse av aksjekapital (med overskuddsmidler)
.
1-------1
...
1-______-1
.
..
.
.
.
....
. 1-------1
Avsatt til utbytte/renter på grunnfondsbevis . . . . . . . . . . . . . . 1-_______-1
Sum (postene 351 til 357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
FAFO Regnskapsstatistikk
-3-
Balanse pr. 31.12. 1991
1991
Eiendeler
Hele kroner
Omløpsmidler
401
402
403
404
503
Kassekreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . • . . • . . . . . • . . . . . . .
Kortsiktige fordringer
på konsemselskaper . . . . . . . . . . . . . .
Andre kortsiktige fordringer . . . . . .
Lager av råvarer og
Innkjøpte halvfabrikata
Lager av varer under
tilvirkning
Lager a v ferdigvarer:
a) Egentilvirkede varer
413
Forskudd til leverandør
415
Andre omløpsmidler
. • • , . . . . . .
'
.
. . • . . . , . . .
.'"
.
42 1
Aksjer og andeler
i datterselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
Andre aksjer og andeier . . . . . . . . . .
425
507
508
509
Obligasjoner og
andre verdipapirer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langsiktige fordringer
på konsernselskaper . . . . . . . . . . . . . .
Lån til aksjonærer,
styremedlemmer o.fl. . . . . . . . . . . . . . .
.
. .
" ,
. . .
..., ,,
. .
Byggelån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyldig skattetrekk
o g folketrygdavgift . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyldig merverdi- og
investeringsavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre skyldige
offentlige avgifter
. • . • • . . . • . . • . . . . . .
Påløpte, ikke fortalte lønninger, feriepenger, honorarer o.l. . . . .
Påløpte, ikke
forfalte gjeldsrenter . . . . . . . . . . . . . . .
511
Påløpte, ikke utlIgnede skatter . . .
512
Forskudd fra kunder . . . . . . . . . . . . . . .
514
Garanti- og
serviceforpliktelser
513
Avsatt til utbytte/renter pA
grunnfondsbevis
• . . . . • • • • • • • . . • , • • •
. . • . • • • . . . . .
Anleggsmidler
424
506
. . . . • . . . . . . .
b) Kjøpte varer for videresalg . . . .
423
504
505
. . . • • . . . • . • . . . . • • . . . . • . • . . .
412
. . . . • . . . . . . • . • . . .
Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligasjoner
og andre verdipapirer . . . . . . . . . . . . .
Kundefordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 1
Leverandørgjeld (også til
konsernselskaper)
Vekselgjeld . . . . . , . .
406
409
501
502
Veksellordringer
408
He!e kroner
. . . . . . . . . . . . . . . . • .
405
407
1991
Gjeld og
egenkapital
Kortsiktig gjeld
Kontanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank- og
postgiroinnskudd
1990
Hele kroner
515
516
, . . . • • • • • • • • . • • .
Kortsiktige valutalån . . . . . . . . . . . . . .
Annen korts. gjeld
(også til konsernselskaper)
. . . . . • .
Langsiktig gjeld
521
Langsiktig gjeld
til konsernselskap . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
Ihendehaverobligasjonslån . . . . . . . .
523
Pantelån
524
Ansvarlig lånekapital . . . . . . . . . . . . . .
. . . • . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . • .
426
Lån til ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525
Langsiktige valuta lån . . . . . . . . . . . . . .
427
Andre langsiktige fordringer . . . . . .
526
Annen langsiktig gjeld . . . . . . . . . . . . .
428
Forskudd til leverandører . . . . . . . . .
Betinget skattefrie avsetnlnger og reserver
Patenter og
lignende rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . .
532
43 1
Goodwill
533
432
Aktiverte kostnader . . . . . . . . . . . . . . .
433
Skip og andre fartøyer . . . . . . . . . . . .
429
434
435
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Andre transportmidler . . . . . . . . . . . . .
Maskiner, verktøy,
inventar 0.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436
Bygninger og bygningsmessige anlegg (ekskl. boliger) . . . . . . . .
437
Anlegg under uiiørelse . . . . . . . . . . . .
438
Jord- og
skogbrukseiendommer
. • . . . . . . . . . .
534
Distriktsutbyggingsfond
Klassifikasjonsfond
. . . . . . . • . • •
. . . . . . • • . . • • . . . .
Negativ saldo, salgsgevinster,
investeringsfond o.l
.
• • • • • . . . . . . . . . .
535
Avsatt kontraktsavskrivning
på kontrakt inngått før 1 991 . . . . . .
536
Nedskrevet på varekontrakter
537
Lagerreserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
538
a) Anleggsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . .
539
Konsolideringsfond
• • . .
b) Andre betinget skattefrie
avsetninger o g reserver . . . . . . . .
(spesifiseres i eget vedlegg)
. . . . . . . . . . . • , . . .
439
Tomter, gruver, steinbrudd,
vannfall og andre grunnarealer . . .
44 1
Boliger (inkl. boligtomter) . . . . . . . . . .
541
Aksjekapital
442
Krav på aksjeinnskudd . . . . . . . . . . . .
542
Reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Egne aksjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445
Andre anleggsmidler . . . . . . . . . . . . . .
450
499
Sum
Ansvar for
diskonterte veksler . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Egenkapital
543
. . • . . • . . . • . • . . . • . . . . . . • .
Oppskrivningsfond (bundet) . . . . . .
544
Fri egenkapital
eller udekket tap . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Sum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
.
1990
Hele krooor
201
FAFO Regnskapsstatistikk
-4-
Spesifikasjon av varekonto (fylles ut av handelsvirksomheter)
56 1
Avgiftspliktig salg
562
Avgiftsfritt salg
563
Sum salgsinntekter tilsvarende post 201
564
Solgte varers inntakskost tilsvarende post 211
565
Bruttofortjeneste
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varebeholdninger (herunder anlegg for salg) ved regnskapsårets slutt.
Lager etter oppsatte lister til anskaffelsesverdi eller tilvirkningsverdi. Varer på lager pr 1 . 1 .9 1 føres opp til oppskrevet verdi (se rettledningen til post 716). Det er
skattemessig verdi av varelageret som skal føres her uten hensyn til om varene er verdsatt til en annen verdi bedriftsmessig, jf postene 409 - 4 1 2.
601
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata (post 409)
602
Lager av varer under tilvirkning (post 411)
603
Egentilvirkede ferdigvarer (post 412 a)
604
Kjøpte varer for videresalg (post 412 b)
605
Sum
Beregning av næringsinntekt 1991
700
For ligningsmynd.
Arsoverskudd-/underskudd iflg. post 350
70 1
l-
Beløpene oppgis i hele kroner
Representasjonskostnader
702
TiI-
Ikke fradragsberettiget del av kontingenter/gaver
705
for
Andre ikke fradragsberettigede kostnader (skal spesifiseres i eget vedlegg)
i- legg
i706
Skatt på fonnue og inntekt
712
Skattefri del a v frigitte, betinget skattefrie fond
i-
710
713
Fra-
Renter o.l. (inntektsføres i selvangivelsen post 7)
714
for
Utbytte av aksjer og parter (inntektsføres i selvangivelsen post 19)
i- drag
i716
727
729
730
+
Andre fradrag (skal spesifiseres i eget vedlegg)
For723
delingslfra725
drag
Tillegg for gjeldsrenter (fradragsføres i selvangivelsen post 11)
Tillegg/fradrag for avsetning til/inntektsføring av konsolideringsfond (se rettledningen)
+
+
Tillegg/fradrag for yteVmottatt konsernbidrag (se rettledningen)
a) Endring i negativ anleggsreserve (skal spesifiseres i eget vedlegg)
+
+
b) Annen negativ skattemessig reserve etabl. i 1 991 (spesifiseres eget vedlegg)
+
NæringsinntekV-underskudd overføres til selvangivelsen (se rettledningen)
Sted
Dato
Revisors underskrift
Underskrift
Tittel, navn og telefonnummer
Henvendelse kan
rettes til
720
202
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg
le
RETTLEDNING
til utfylling av alminnelig regnskapsskjema for personlig næringsdrivende
(For fiskere/fangstfolk som skal fylle ut dette skjemaet, er det utarbeidet en egen rettledning, blankett RF- 1 212)
Fastsatt av Skattedirektoratet for 1991
Enhver som driver næringsvirksomhet er regnskapspliktig etter lov om regnskapsplikt mv. (regnskapsloven) av 13. mai 1977 nr. 35. (Den som
utelukkende driver jordbruk, gartneri og skogbruk er ikke regnskapspliktig etter denne loven.)
For dem som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven. gjelder også bestemmelsene i § 42 lov om merverdiavgift av 19. juni 1969
og regnskapsforskrifter av 20. august 1969 tned senere endringer.
Virksomheter hvor sysselsettingen - innehaverens eget arbeid medregnet - er mindre enn 600 dagsverk i året, har begrenset regnskapsplikt
ifølge regnskapsloven § 3 første ledd. Begrenset regnskapspliktige kan i steden for å fylle ut regnskapsskjemaets balanse og rubrikken for «Tilleggsopp­
lysninger om bevegelse i egenkapitalen» på side 3, vedlegge en oppstilling over virksomhetens eiendeler og gjeld.
En rekke næringsdrivende har full regnskapsplikt uavhengig av sysselsettingens omfang, jf. regnskapsloven § 3 annet ledd og § 1 annet ledd.
Dette gjelder blant annet ansvarlige selskaper.
Er virksomheten organisert som et aksjeselskap eller ansvarlig selskap med delt ansvar, dvs. hvor samtlige deltakere hefter med hele sin formue
for en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser (DA), skal man for virksomheten i stedet levere inn «Alminnelig regnskapsskjema for aksjeselskaper»
(RF-1 167). Ansvarlig selskap hvor minst en av deltakerne har fullt personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser (ANS), skal levere inn
dette skjemaet.
Drives virksomheten som ansvarlig selskap med fullt personlig ansvar. skal hver deltaker sende inn regnskapsskjema ' som gjelder den totale
virksomheten, og oppstilling av hvordan resultat (overskudd/underskudd), eiendeler og gjeld skal fordeles mellom deltakerne. Kommandittister
skal i denne forbindelse benytte «Oppgjørsskjema for kommandittister» (RF-1 l45).
Både fullt og begrenset regnskapspliktige skal levere selvangivelse med vedlegg innen utgangen av februar, jf. ligningsloven § 4-7 nr. 2.
Med hjemmel i ligningsloven § 4 - 4 og Finansdepartementets delegeringsvedtak har Skattedirektoratet 24. oktober 1 98 8 fastsatt forskrift som
gir adgang til å sende inn datautskrift i stedet for « Alminnelig regnskapsskjema for personlig næringsdrivende». Forskriften stiller detaljerte k rav
til utskriftens innhold. utforming og kvalitet/format.
Det foreliggende regnskapsskjema er utarbeidet som et felles skjema for ligningsmyndighetene, Prisdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.
Har skattyteren plikt til å ha revisor. skal også revisoren undertegne regnskapsskjemaet. Har skattyteren revisjonsplikt uten å ha revisor, må
en begrunne dette særskilt.
NB!
Alminnelig regnskapsskjema for personlig næringsdrivende skal ikke brukes av personlig næringsdrivende innenfor disse næringsgruppene:
a) drosje- og lastebileiere. b) fysioterapeuter. leger. tannleger og veterinærer, c) lensmenn. d) arkitekter, ingeniører. tekniske konsulenter,
bedriftsøkonomiske konsulenter, revisorer og regnskapskonsulenter. e) oppdrettere av pelsdyr, samt personlig næringsdrivende innenfor jordbruk,
skogbruk og reindrift. Personlig næringsdrivende innenfor nevnte grupper skal bruke de spesielle regnskaps-/oppgjørsskjemaene (næringsopp­
gaver) som er fastsatt for hver gruppe. jf. "Veiledning for innsendelse av årsregnskap/årsoppgjør som vedlegg til selvangivelsen» (blankett
RF- I 074).
SIDE I I REGNSKAPSSKJEMAET
Differan�e mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og nedskriv­
ninger
Skattytere som krever fradrag ved ligningen for avskrivning på drifts­
midler, må benytte saldometoden. Saldometoden er nærmere omtalt i
Skattedirektoratets melding Sk nr. 1 9/ 1 984. Avskrivningene skal føres
på "Saldoskjerna» (blankett RF-I084) som skal legges ved regnskaps­
skjemaet. Melding og skjema med rettledning fås på ligningskontoret.
Differansen mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og nedskriv­
ninger (herunder nødvendige korreksjoner av inntektsført/fradragsført
gevinst/tap ved avhendelse av avskrivbart driftsmiddel) skal beregnes
på side 1 for overføring til post 321. , Postene 1 01 - 1 20 er derfor en
spesifikasjon av post 321 i resultatregnskapet.
Post 1 01
Her inntektsføres salgssum for avskrivbare driftsmidler solgt i inntekts­
året. Ved uttak. gaveoverføring eller gavesalg av driftsmidler i løpet
av inntektsåret. må driftsmidlets fulle verdi også inntektsføres her.
Differansen mellom det mottakeren av driftsmidlet betaler og omsetnings­
verdien, behandles etter forholdene som lønn, privatuttak eller gave.
I postene 1 01 a og 1 01 b korrigeres beløpet for gevinster og tap som
er ført direkte i regnskapsskjemaet postene 207 a/271 a og 226 a/281 a.
Den del av dreIS økning i negativ saldo som tas til inntekt/ avregnes
i inntektsåret, må inntektsføres i post 1 01 e. Beløpet fremkommer som
differansen mellom post 8 og summen av beløpene ført i post 1 3 linje
c på saldoskjemaet.
Negativ saldo fra tidligere dr som tas til inntekt/avregnes/oppfylles,
inntektsføres i post 320.
Post l 02
o
o
o
�
Her overføres av- og nedskrivninger fra post I l, kolonne I i saldo­
skjemaet. Bedriftsmessige av- og nedskrivninger på avskrivbare drifts­
midler (herunder avskrivninger på goodwill) som er fradragsført i post­
ene 229 og 282. legges til i post 1 02 a Den del av årets økning i
negativ saldo som ikke tas til inntekt/avregnes i år, men fremføres til
neste år (saldoskjemaet post 1 3 linje d i kolonnen for 1 991), skal inn­
tektsføres i post 1 02 b, føres til fradrag i post 330 a og avsettes i post
534 i balansen.
RF 1176
Post 1 03
Arets kontraktsavskrivninger på kontrakt inngått før inntektsåret 1 991
føres i post 330 og avsettes i balansen i post 535. Tidligere års kontrakts­
avskrivninger på driftsmidler levert i inntektsåret, inntektsføres i post
320 og fradras i post 1 03. Post 535 i balansen reduseres tilsvarende.
Post 1 04
Tidligere avsatt gevinst på ikke-avskrivbare driftsmidler og nærings­
aksjer inntektsføres i post 320 og nedskrives i post 1 04, jf. skatteloven
§ 45 ellevte ledd. Gevinst som avsettes i inntektsåret, fradragsføres i
post 330 og avsettes i balansen i post 534.
Post 1 05
Goodwill ervervet etter l. januar 1 984 og som det er betalt for,
kan kreves skattemessig avskrevet med inntil 20% årlig regnet av opp­
rinnelig kostpris (post 105). Eventuelle bedriftsmessige avskrivninger på
goodwill må tilbakeføres i post 1 02 a
Post 1 06
Hvis det er foretatt avskrivninger på aktiverte kostnader for teknisk
bistand, forsknings- og utviklingsarbeid, prøvedrift, markedsundersøkelser
o.l. etter regnskapsloven § 21, føres disse i post 106. Her føres også av- .
skrivninger på betydelige, men ikke varige driftsmidler, når kostprisen
fordeles til fradrag over 2-2V2 år.
Postene 1 00, I II og 1 20
Postene I OH 06 summeres ned i post 1 10. Negativt beløp viser at
de skattemessige av- og nedskrivninger er større enn de bedriftsmessige
(meravskrivninger). Her vil den regnskapsmessig bokførte verdien på av­
skrivbare driftsmidler være større enn den skattemessige saldoverdien.
Denne differansen kan føres på det enkelte driftsmiddel eller gruppe
av driftsmidler på eiendelssiden av balansen (aktivametoden), eller som
en positiv anleggsreserve på balansens gjelds- og egenkapitalside (passiva­
metoden). Velges sistnevnte metode, skal anleggsreserven føres i post
538 a.
Positivt beløp i post 1 10 viser at de skattemessige av- og nedskrivninger
er mindre enn de bedriftsmessige (mindreavskrivninger).
203
FAFO Regnskapsstatistikk
Når skattemessige meravskrivninger fra tidligere år er større enn årets
mindreavskrivninger, kan mindreavskrivningene føres direkte ned i post
120 for overføring til post 321.
Dersom årets mindreavskrivninger overstiger tidligere års meravskriv­
ninger, oppstår en negativ anleggsreserve. Den bedriftsmessig bokførte
verdien på de avskrivbare driftsmidlene vil her være mindre enn den
skattemessige saldoverdien
Regnskapsreglene tillater ikke at negativ anleggsreserve føres i balansen
Mindreavskrivningene må i slike tilfeller korrigeres i post 11i ved at
den delen av mindreavskrivningene som er større enn tidligere års mer­
avskrivninger, trekkes fra her. Denne andelen av årets mindreavskrivninger
kommer etter dette ikke til inntekt i post 321 og må derfor legges
til i post 729 a
Som eksempel kan en vise dette slik:
Tidligere års meravskrivninger
(ved passivametoden post 5 3 8 a)
Årets mindreavskrivninger (post 1 1 0)
Negativ anleggsreserve
Post 1 1 0
Post 1 1 1 (overføres til post 729a)
Post 1 20 (overføres til post 321)
+
+
+
+
+
kr 1 00.000
kr 150.000
kr 50.000
kr 1 50.000
kr 50.000
kr 1 00.000
Den negative anleggsreserven som oppstår, spesifiseres på eget vedlegg.
Denne overføres til neste år og kan da enten forbli uendret, øke gjennom
mindreavskrivninger, reduseres eller bortfalle gjennom meravskrivninger.
Dersom negativ anleggsreserve reduseres eller bortfaller gjennom mer­
avskrivninger, føres reduksjonen i post 111 og kommer til fradrag i post
729 a ved beregning av næringsinntekten. Den del av meravskrivningene
som overstiger negativ anleggsreserve, vil fremgå av post 120 og komme
til fradrag i post 321.
Tilleggsopplysninger · Skattemessig tap på fordringer
Under postene 1 3 1 og 1 3 2 fører en fordringer som er tapt. Under
post 1 33 foretas skattemessig nedskrivning for forventet tap, se under
post 406.
I post 1 4 1 a) tar en med de beløp som i følge regnskapet evt. er
avsatt en bloc ved regnskapsårets begynnelse. I post 1 4 1 b) korrigeres
for tidligere foretatte avsetninger, som gjelder fordringer som ikke er
konstatert endelig tapt eller er inngått. Avsetningen inntektsføres senest
i 1995. Det vises. ellers til post 227.
I Ot.prp. 16 ( 1 99 1 -92) er det foreslått endringer i overgangsreglene
for inntektsføring av tidligere avsetninger.
SIDE 2 OG 3 I REGNSKAPSSKJEMAET
Generelt om resultatregnskap og balanse
Resultatregnskapet og balansen på sidene 2 og 3 bygger i det vesent­
lige på regnskapsloven §§ 17 og 18.
Blir postene omfattende eller lite oversiktlige, skal de spesifiseres
i eget vedlegg.
Føringen i regnskapsskjemaet i forbindelse med nye skatteregler, her­
under overgangsregler for vurdering av varelager og varekontrakter er
omtalt under postene 2 1 1 , 330, 3 3 1 , 332, 409, 4 1 1 , 4 1 2, 538 b, 7 1 6
og 729 b.
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader
Post 20 l . Salgsinntekter av varer og tjenester
Posten skal omfatte verdien av varer og tjenester som er solgt i
perioden Frakter og spesielle offentlige avgifter skal være inkludert,
mens returer, rabatter 0.1. skal være trukket fra Salget føres ekskl. mva.,
og interne transaksjoner mellom foretakets avdelinger skal ikke tas med.
Post 202. Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/ solgte varer
Denne posten omfatter de spesielle offentlige avgifter (særavgifter)
som er inkludert i post 201. Posten trekkes fra i driftsinntektene.
Post 203. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/ solgte varer
Under denne posten føres alle offentlige tilskudd som er mottatt
i regnskapsåret. Tollrefusjoner i skipsbyggingsindustrien tas med her.
Post 204. Aktiverte egne investeringsarbeider
Posten omfatter den aktiverte verdien av arbeid av varig art på egne
driftsbygninger, maskiner o.l. som
er utført av egne ansatte og/eller
.
med egne materialer.
2
Post 211. Forbruk av innkjøpte råvarer. innkjøpte halvfabrikata og
handelsvarer
For handelsbedrifter omfatter denne posten solgte varers inntakskost
for omsetningen i post 201.
Her medtas bedriftsmessig nedskrivning for ukurans. Nedskrivningen
tilbakeføres i post 729 b. Her medtas også bedriftsmessig nedskrivning
på varekontrakter, jf post 536 i balansen Nedskrivningen tilbakeføres
i post 729 b.
Postene 2 1 2 og 213. Lønninger, feriepenger, honorarer o.l.
I post 212 føres enhver form for lønnsgodtgjørelse i tjenesteforhold.
I post 213 føres honorarer og andre godtgjørelser utenfor tjenestefor­
hold til mottakere både i og utenfor næringsvirksomhet.
Post 215. Pensjonskostnader og andre indirekte personalkostnader
Samtlige utgifter til pensjonering av de ansatte føres i denne posten.
Som pensjonsutgifter regnes løpende pensjonsutbetalinger til fratrådt
personale, ordinære årlige premiebetalinger, innbetalinger til premiefond
og pensjonsreguleringsfond, avsetninger og tilskudd til pensjonsfond.
Dessuten føres personalgaver, (jf. skatteloven § 42 første ledd, 5., 6.
og 7. punktum), kostnader til fri kantine, kurs, feriehjem, tjenesteboliger,
bedriftsidrettslag o.l. i den utstrekning kostnadene er fradragsberettigede.
Ved kgl. res. av 2. september 1977 med senere endringer er fastsatt
forskrifter om skattefritak for visse naturalyteiser mv. som er behandlet
i Skattedirektørens rundskriv nr. 5 73/avd. I.
Post 216. Frakt og spedisjon vedrørende salget
Her tas ikke med kostnader ved transport med egne transportmidler.
Post 217. Husleie, tomteleie, lys og varme
Posten omfatter kostnader til husleie, også beregnet husleie i egen
eiendom.
Forbruk av energi og elektrisk kraft i forbindelse med produksjonen
kan føres under post 211.
Post 218. Bilkostnader
Avskrivninger på egne biler føres i post 229. Lønn til egne sjåfører
og egne bilreparatører tas med i post 212. Bilgodtgjørelse føres opp
i post 219.
Alle som krever fradrag i inntekten for kostnader som gjelder person­
bil, stasjonsbil, varebil, lastebil under 7,5 tonn og buss med høyst 15
passasjerplasser skal fylle ut og sende inn skjemaet «Opplysninger om
bruk av bil» (blankett RF-1 125) som vedlegg til selvangivelsen. Skjemaet
fås på ligningskontoret.
Post 221. Provisjonskostnader
Her føres provisjoner og kommisjoner til agenter, kommisjonærer
og andre selvstendig næringsdrivende som er pålagt regnskapsplikt.
Post 2 2 2 . Representasjonskostnader
Her føres alle representasjonskostnader.
Ved lov av IS. februar 1974 er adgangen til fradrag for representasjons­
kostnader opphevet. Riksskattestyret har i rundskriv nr. 520/avd. I av
l. april 1974 med senere tillegg av 3. mars 1975 og 14. desember 1977,
fastsatt regler for avgrensning av representasjonskostnader i forhold til
fradragsberettigede kostnader, bl.a når det gjelder utgifter til forretnings­
forbindeisers reise, opphold og bevertning.
Ikke fradragsberettigede kostnader må tilbakeføres i post 701.
Post 2 23. Kontingenter/gaver
Det er ved lov av 27. mai 1 977 gitt adgang til fradrag for kontingent
til arbeidsgiverforening. I rundskriv nr. 568/avd. I, av 27. mai 1977
har Skattedirektøren gitt regler som gjelder fra l. juli 1977. Etter lov
av 27. april 1984 er det også gitt adgang til fradrag for kontingent
tiT landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon, jf. skatteloven § 44
fjerde ledd nr. 3.
Kontingenter og gaver som ikke er fradragsberettigede, tilbakeføres
i post 702.
Post 224. Garanti- og servicekostnader
Her føres kostnader i forbindelse med service og garantiytelser. Ved
avsetning ved regnskapsårets slutt til dekning av beregnede service- og
garanti kostnader etter inngåtte avtaler, må avsetninger ved årets brgynn­
else tilbakeføres.
Postene 207 og 2 2 6. Andre driftsinntekter/-kostnader
Her føres andre driftsinntekter/-kostnader som ikke er tatt med under
tidligere poster. De enkelte kostnadene i post 226 skal spesifiseres i
eget vedlegg.
Vinning/tap ved ordinær avgang av anleggsmidler anses i regnskaps­
praksis normalt som ordinære driftsinntekter/kostnader. Vinning/tar
vedrørende avskrivbare driftsmidler må i slike tilfeller spesifiseres i
pkt. a) for overføring til postene 101 a/ 1 01 b. Beløp som overføres må
korrigeres for resterende det av ekstraordinære bedriftsøkonomiske opp­
skrivninger. Slik resterende oppskrivning må tilbakeføres i post 705.
Vinning/tap ved avgang av anleggsmidler som kan anses som ekstra­
ordinære inntekter/kostnader, føres i postene 271/281.
Egen lønnsinntekt tas ikke med i resultatregnskapet post 207, men
føres direkte i post I i selvangivelsen.
Post 2 25. Patent- og lisenskostnader
Her føres kostnader til patenter og lisenser i forbindelse med egen
produksjon.
Post 227. Tap på fordringer
For utfylling av denne posten vises til avsnittet om tilleggsopplysninger
på side I i skjemaet. Posten omfatter netto tap på fordringer. ___
Avsetning til dekning av tap ved endossementsansvar for diskonterte
veksler tas med i balansen i post 538 b.
Ev positiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig verdivur­
dering av fordringer føres som årsoppgjørsdisposisjon under post 330.
Dersom differansen er negativ føres den som inntekt i post 729 b.
204
Post 228. Tillegg/fradrag for beholdningsendringer av varer i arbeid
og ferdig egentilvirkede varer
Beholdningsnedgang øker driftskostnadene, mens en beholdningsøkning
reduserer driftskostnadene.
Post 229. Ordinære bedriftsmessige avskrivninger
Bedriftsmessige avskrivninger på avskrivbare drifsmidler må overføres
til post 102 a. Det beløpet som overføres, må korrigeres for avskrivning
på tidligere ekstraordinære bedriftsøkonomiske oppskrivninger. Disse
avskrivningene ,må tilbakeføres til post 705 sammen med eventuelle
avskrivninger på ikke-avskrivbare driftsmidler.
Finansinntekter og finanskostnader
Post 242. Utdeling på andre aksjer og andeler
Her føres bl.a utdeling på andeler i aksjefond og renter av grunnfonds­
bevis. Beløpet skal føres til fradrag i post 714.
Post 244. Andre renteinntekter
Her føres bl.a renter av bankinnskudd og avkastning på andel
obligasjonsfond.
Beløpet skal føres til fradrag i post 713.
Postene 245 og 2 53: Agio/Disagio
Når agio og disagio er oppstått både i og utenfor næringsvirksomhet,
må fordelingen spesifiseres i eget vedlegg. Også valutadelen for enkle
fordringer ervervet, eller gjeld etablert utenfor næring etter 1 2.4. 1 9 9 1
er skattepliktig. Tilsvarende e r tap fradragsberettiget.
Porteføljeprinsipp
For langsiktige poster i utenlandsk valuta i næring, skal alle urealiserte
tap motregnes mot urealiserte gevinster, også mellom forskjellige valutaer.
(Med urealiserte tap/vinning menes her akkumulert tap/vinning siden
fordringen ble anskaffet/gjelden ble stiftet.)
l. Vinning og tap for hver valuta beregnes slik:
- Fordring kan vurderes til laveste kurs av kursen på ervervstidspunkt­
et og årsoppgjørstidspunktet.
- Gjeld kan vurderes til høyeste kurs av kursen på låneopptakstids­
punktet og årsoppgjørstidspunktet.
2. Vinning og tap beregnet etter nr. I motregnes.
Nærmere opplysninger om slik motregning gis i eget vedlegg. Dersom
netto urealisert vinning på samlet portefølje er gevinst, føres O i resul­
tatregnskapet. Dersom nettoresultat på porteføljen er tap, føres netto­
tapet til resultatregnskapet. (Ev differanse mellom skattemessig og be­
driftsmessig verdivurdering av porteføljen føres i post 729 b). (Reverser­
ing, dvs at urealiserte valutagevinster inntektsføres så langt de aktuelle
postene tidligere har gitt fradrag for urealisert valutatap, innføres først
med virkning forn inntektsåret 1 992). For kortsiktige poster i næring
legges den regnskapsmessige behandling til grunn også for ligningen.
Post 246. Andre finansinntekter
Her inngår bl.a. gevinst ved avhendelse av verdipapirer, herunder
obligasjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond, finansielle op­
sjoner og avkastning på sparedelen av livsforsikring. Inntektene skal
spesifiseres i eget vedlegg.
Post 254. Andre finanskostnader
Her føres tap på avhendelse av verdipapirer (se post 246), og kost­
nader ved factoring. De enkelte kostnadene skal spesifiseres i eget ved­
legg.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Postene 27 1 og 28 I. Vinning og tap ;ved avgang av anleggsmidler
Vinning/tap vedrørende salg, erstatning, ekspropriasjon 0.1. av anleggs­
midler (medregnet driftsmidler) anses i regnskapspraksis normalt som
ordinære driftsinntekter/-kostnader, se rettledningen til postene 207/226.
Dersom slik vinning/tap kan anses som ekstraordinære inntekter/kost­
nader, føres de i postene 271/281. I så fall må vinning/tap vedrørende
avskrivbare driftsmidler spesifiseres i pkt. a) for overføring til postene
1 01a/101 b. Beløp som overføres må korrigeres for resterende del av
ekstraordinære bedriftsøkonomiske oppskrivninger. Slik resterende opp­
skrivning må tilbakeføres i post 705 ved beregning av næringsinntekten.
" 0
Post 2 8 2. Nedskrivning på anleggsmidler
Denne posten omfatter nedskrivninger på anleggsmidler når den
virkelige verdien av anleggsmidlet er lavere enn den verdien det kan
føres opp med etter anskaffelseskostnader og avskrivningsplan, og når
dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, jf. regnskaps­
loven § 21 tredje ledd.
Nedskrivning på avskrivbare driftsmidler skal overføres til post ! O2 a.
Nedskrivning på ikke-avskrivbare driftsmidler må tillegges i post 705.
Årsoppgjørsdisposisjoner
Post 311. Oppskrivning av anleggsmidler
Posten omfatter oppskrivninger av anleggsmidler som anses å ha en
verdi som vesentlig overstiger det beløpet de er oppført med i forutgå­
ende balanse, når dette ikke skyldes forbigående forhold. Det vises til
regnskapsloven § 21 fjerde ledd om hva oppskrivningsbeløpet kan brukes
til. Slik oppskrivning få r ingen virkning for inntektsligningen.
FAFO Regnskapsstatistikk
3
Post 3 20. Overført fra tidligere års betinget skattefrie avsetninger
o.l.
Her spesifiseres overføringer fra de avsetninger som er ført i balansen
i postene 531-535 og 539 i kolonnen for 1 990.
Avsetninger etter distriktsskatteloven:
(Avsetningsadgangen etter distriktsskatteloven er opphevet). For inntekts­
året 1 9 9 1 gjelder følgende overgangsregler for tidligere avsetninger etter
distriktsskatteloven, som ikke er anvendt til investering innen utløpet
av 1 990:
Fondsavsetninger avsatt for inntektsårene 1 9 8 5 og 1 986 må være på­
begynt anvendt etter lOVens beSteHlnleiser før utløpet av i 99i. Fonås­
avsetninger avsatt for inntektsårene 1 98 7 tom 1 989: 20 % av avsetningen
kan kreves inntektsført i 1 991. Krav må være fremsatt overfor lignings­
kontoret før utløpet av 1 991. Resterende 80% er skattefri. Alternativt
kan reinvestering foretas innen utløpet av 1 992, iht distriktsskattelovens
bestemmelser. Fondsavsetning avsatt for inntektsåret 1 990 må være
påbegynt anvendt innen utløpet av 1 992. Dersom fristene oversittes
foretas endring av ligning for avsetningsåret. Tidligere avsetning dispo­
nert etter overgangsreglene føres som inntekt i sin helhet i post 320,
mens den skattefrie del tilbakeføres under post 7 1 2.
Miljøvernavsetninger:
(Avsetningsadgangen er opphevet).
Det gjelder følgende overgangsregler for fondsavsetninger for inntekts­
årene 1 9 8 6 tom 1 989: 50% av avsetningen kan kreves inntektsført.
Resterende 50% er skattefri. Krav om slik beskatning og frigivelse av
sikkerhet, må være fremsatt overfor ligningskontoret før utløpet av 1 99 1 .
Alternativt kan fondsavsetninger avsatt for inntektsårene 1 987, 1 98 8
o g 1 989 brukes i samsvar med lovens bestemmelser før utløpet a v 1 992.
Tidligere avsetninger disponert etter overgangsreglene føres som inn­
tekt i sin helhet i post 320, mens den skattefrie del tilbakeføres under
post 7 1 2.
Avsetning til Markedsbearbeiding i utlandet mv.:
Avsetning som ikke er tatt ut av Norges Bank innen utløpet av 1 990,
skal inntektsføres i sin helhet i 1 991. Om de nærmere bestemmelser
mv. vises til Skattedirektoratets melding Sk.nr. 5/1991.
Post 3 2 1 . Ekstraordinære skattemessig betinget av- og nedskrivninger
Her føres alle ekstraordinære skattemessige av- og nedskrivninger,
jf. skatteloven § 50 fjerde ledd. I alminnelighet tilsvarer dette det beløpet
som fremkommer i post 120, Benyttes passivametoden, vi! beløpet korri­
gere anleggsreserven ført i post 538 a i balansen.
Post 3 3 0. Arets betinget skattefrie salgsgevinster o.l.
Her føres årets avsetninger til konsolideringsfond, m.v. Videre føres
her den del av årets økning i negativ saldo som fremføres vedrørende
avskrivbare driftsmidler og gevinst på næringsaksjer, næringstomt, ikke­
avskrivbar arbeider- og funksjonærbolig, samt kontraktsavskrivninger.
(Det kan ikke foretas kontraktsavskrivning på kontrakt inngått i 1 99 1).
Beløpene skal i balansen [\'lres i postene 5 3 1 - 5 35 og 539.
Avsetningsadgangen etter distriktsskatteloven er opphevet.
Eventuell positiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av fordringer, jf. postene 160 og 227 føres her. Eventuell
negativ differanse føres i post 729 b. Eventuell differanse som følge
av ulik bedriftsmessig og skattemessig verdivurdering av varelager og
varekontrakter føres på tilsvarende måte.
Post 331. Nedgang nedskrivning på varekontrakter
Her tilbakeføres nedskrivning på varekontrakter foretatt i 1 990.
Bedriftsmessig nedskrivning i 1 9 9 1 medtas i post 2 1 1 . Det kan ikke
foretas skattemessig nedskrivning på varekontrakter i 1 99 1 . Om skattefri
tilbakeføring, se post 7 1 6.
Post 3 3 2. Økning/nedgang lagerreserver
Posten skal stemme med endringen i balansepost 537. Lagerreserven
kan ikke økes skattemessig i 1 9 9 1 . Ved at varelageret ved inngangen
til 1 99 1 kan oppskrives, vil dette kunne medføre en oppløsning av
den skattemessige lagerreserven. Slik oppløsning av lagerreserven kan
skje skattefritt. Om skattefri tilbakeføring, se post 7 1 6. Om tilbakeføring
av bedriftsmessig nedskrivning, se post 729 b.
BALANSE
I samsvar med regnskapsloven § 1 8 er eiendelene delt inn i omløps­
midler og anleggsmidler. Med anleggsmidler menes eiendeler bestemt
til varig eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er omløps­
midler. Fordringer anses som omløpsmidler når det er avtalt eller forut­
satt at fordringene skal betales innen ett år etter regnskapsårets utløp.
Etter regnskapsloven § 19 første ledd nr. 3 skal den næringsdrivende
gi tilleggsopplysninger om anskaffelseskostnader mv. Etter samme lov
§ 19 første ledd nr. 6 skal det også opplyses om leie av anleggsmidler
hvor leieavtalen er av vesentlig betydning for driften. Slike opplysninger
skal gis i eget vedlegg til regnskapsskjemaet.
Omløpsmidler og anleggsmidler
Postene 403 og 4 2 2. Aksjer og andeler
Postene omfatter bl.a andeler i andre selskaper med begrenset ansvar
som likestilles med aksjeselskaper og grunnfondsbevis.
205
FAFO Regnskapsstatistikk
4
Postene 409. 411 og 4 1 2. Varebeholdning
Her føres beholdningsverdiene i samsvar med regnskapsloven § 20
uten fradrag for lagerreservene. jf. post 537.
Inngående varelager ved inngangen til 1 991 tillates oppskrevet skatte­
fritt til virkelig verdi, begrenset oppad til anskaffelsesverdi. Med virkelig
verdi menes salgspris - salgsomkostninger. Om forutsetningene for opp­
skrivningen, se under post 7 1 6. I Ot.prp. 1 6 ( 1 99 1 -92) er det foreslått
en alternativ oppskrivningsregel.
Den Skattemessige verdien av beholdning av varer kjøpt i 1 99 1 settes
til anskaffelsesverdi. Varer som er tilvirket i virksomheten i 1 99 1 , settes
til tilvirkningsverdi. Til tilvirkningsverdi regnes direkte produksjonslønn.
Verdien av den næringsdrivendes eget arbeid skal ikke regnes som
produksjonslønn. Prosjekter oppført for egen regning med sikte på salg,
verdsettes til tilvirkningsverdi. Den skattemessige verdien skal føres i
postene 601-604.
Varelager vurderes etter FIFU-prinsippet. Ved forskjellig skattemessig
og bedriftsmessig verdivurdering av varelager, se for øvrig rettledningen
til post 330/729 b og 538 b.
Post 411 omfatter arbeid under utførelse ved regnskapsårets utløp.
jf. post 437 for anlegg under utførelse.
Post 412 omfatter lager av ferdigvarer, både egentilvirkede og kjøpte
varer for videresalg.
Postene 405, 408, 413. 4 2 6. 427 og 4 28. Finansielle fordringer
Fordringer verdsettes til innløsningsverdi (pålydende). En nedskrivning
av forventet tap på finansielle fordringer kan ikke lenger foretas.
Eksisterende nedskrivning kan beholdes inntil fordringen innløses, eller
tap konstateres. Dog slik at nedskrivningen tas til beskatning senest
i inntektsåret 1 995.
Post 406. Kundefordringer
Kundefordringer føres opp etter fradrag for forventet tap. Kundeford­
ringer kan nedskrives slik:
Tap på kundefordringer siste 2 år x Kundefordringer ved årets slutt
Kredittsalg siste 2 år
x
Faktortall
Faktortallet vil bli fastsatt av Finansdepartementet.
Ved manglende erfaringsmateriale, 2 % av utestående kundefordringer
pr. 3 1 . 1 2. 1 9 9 1 .
Post 431. Goodwill
Bare goodwill ervervet mot vederlag føres i balansen, jf. regnskaps­
loven § 21 sjette ledd.
Post 432. Ak tiverte kostnader
Her føres kostnader som er aktivert fordi det ved disse kostnader
anses ervervet vesentlige verdier. Posten omfatter også kostnader (her­
under kapital rabatt) ved opptak av langsiktige lån og kurstap ved slike
lån, jf. regnskapsloven § 21 sjuende og åttende ledd.
Kortsiktig og langsiktig gjeld
Første års avdrag på langsiktige lån kan føres som kortsiktig eller
langsiktig gjeld.
Post SOS. Skyldig skattetrekk og folketrygdavgift
Posten omfatter skatt trukket av lønnsutbetalinger til ansatte. I denne
posten føres også skyldig bidragstrekk.
Post 5 Il. Påløpte. ikke utlignede skatter
Her føres den skatten som kan ventes utlignet på formue og inntekt
ved første ligning etter regnskapsårets slutt, etter fradrag for eventuelt
betalt forskuddsskatt. Skattegjeld (ilignet, ikke betalt skatt) føres i post
516.
Post 516. Annen kortsiktig gjeld (også til konsernselskap)
Her føres bl.a. skattegjeld (ilignet, ikke betalt skatt).
Post 533. Klassifikasjonsfond
Klassifikasjonsfondsavsetninger skal fra og med inntektsåret 1 99 1
føres i denne posten. Som en følge av dette, må eventuell klassifikasjons­
fondsavsetning som ved balansen pr 3 1 . 1 2. 1 990 har vært ført i andre
poster skilles ut og føres her i post 533 i kolonnen for 1 990.
Post 537. Lagerreserver
Lagerreserve er differansen mellom den høyeste verdi varelageret kan
føres opp med etter regnskapslovens bestemmelser i § 20, og den verdien
varelageret faktisk er verdsatt til.
Post 538 a. Anleggsreserve
Her føres eventuell anleggsreserve ved benyttelse av passivametoden.
se rettledningen til post 110.
Post 538 b. Andre betinget skattefrie avsetninger og reserver
Her føres øvrige betinget skattefrie avsetninger.
Eventuell posistiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av fordringer (tilsvarende ført i post 330) tas med her.
Eventuell posistiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av kjøpte og egentilvirkede varer (tilsvarende ført under
post 330) tas også med her.
Post 546. Egenkapital
Det gjøres oppmerksom på at rubrikken for «Tilleggsopplysninger
om bevegelsen i egenkapitalen» på side 3 gjelder egenkapitalbevegelsen
for virksomheten sådan, og altså ikke fordelt på hver enkelt deltaker
i de tilfelle hvor virksomheten drives av flere i fellesskap.
Tilsvarende gjelder for rubrikken for spesifikasjon av poster på privat­
konto på side 2.
Den beløpsmessige fordeling på hver enkelt deltaker skal fremgå av
en egen oppstilling.
SIDE 4 I REGNSKAPSSKJEMAET
Beregning av næringsinntekt
Beregningen av næringsinntekten/-underskuddet gjelder for virksom­
heten som sådan.
Post 712. Skattefri del av frigitte. betinget skattefrie fond
Vedrørende den skattefrie del av frigitte, betinget skattefrie fond, vises
til rettledningen post 320.
Post 716. Andre fradrag
Her gjøres bl.a. fradrag for skattefrie offentlige tilskudd, og avkastning
på sparedelen av livsforsikring som er tatt til inntekt i år (post 246).
Her føres skattefri oppskrivning av varelager og varekontrakter. Inn­
gående beholdning av varer kan oppskrives skattefritt til virkelig verdi
pr. 1 . 1 . 1 9 9 1 men ikke høyere enn anskaffelsesverdi. Forutsetningen for
slik oppskrivning er at tidligere nedskrivning er gjennomført i regnskaps­
skjemaet side 3 og/eller 4, eller at det fremlegges revisorbekreftede
nedskrivningsbeløp basert på kontroll av varetellingslister. Det siste
gjelder bare bedrifter som kan legge frem revisorbekreftede regnskaper
fra 1 990. Da slik oppskrivning kan skje uten beskatning, tilbakeføres
oppskrivningsbeløpet i post 7 1 6. Dersom oppskrivningen utgjør et større
beløp enn det som er ført som prisfallsrisiko, må differansen begrunnes
særskilt. Det vises til overgangsreglene i skatteloven § 50 annet ledd
bokstav a.
Post 7 2 5. Tillegg/fradrag for avsetning til/inntektsføring av konsoli­
deringsfond.
Beløp avsatt til konsolideringsfond (post 330), skal i avsetningsåret
fradragsføres i post 32 i selvangivelsen. I anvendeisesåret skal beløp som
er overført fra konsolideringsfond (post 320). inntektsføres i post 1 9
i selvangivelsen. Skattefri fondsavsetning reduserer/øker den pensjons­
givende inntekt i avsetnings/anvendelsesåret.
Post 7 2 9 a. Endring i negativ anleggsreserve
Her føres årets mindreavskrivninger. Videre føres meravskrivninger
som går til reduksjon av tidligere års mindreavskrivninger, se post 1 11.
Anleggsreserven skal spesifiseres i eget vedlegg.
Post 7 2 9 b. Annen negativ skattemessig reserve
Her inntektsføres ev negativ differanse mellom bedriftsmessig og
skattemessig verdivurdering av fordringer, varer, varekontrakter og lang­
siktige fordringer/gjeld i utenlandsk valuta
Post 730. Næringsinntekt/-underskudd
Den del av næringsinntekten som gjelder inntekt fra fiske og/eller
fangst, overføres til selvangivelsen post 8, mens den øvrige del av nær­
ingsinntekten overføres til post 91.
Underskudd overføres til selvangivelsen post 28.
Drives virksomheten av flere i fellesskap, skal den enkelte deltakers
andel av næringsinntekten/-underskuddet beregnes i en egen oppstilling
før overføring til selvangivelsen.
Særskilt om etterberegnet merverdiavgift og investeringsavgift og om tidligere etterberegnet merverdiavgift og
investeringsavgift som er nedsatt eller frafalt
Etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift (bortsett fra de avgiftsbeløpene som er etterberegnet på grunn av differanser mellom omsetningsoppgavene og regnskapets tall), føres i post 284 i resultatregnskapet.
Eventuelle renter og tilleggsavgift skal, uansett årsak til etterberegning,
også føres i post 284.
Hvis etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift gjelder drifts­
midler som er aktivert i regnskapet, skal slike avgiftsbeløp føres på
saldoskjemaet og komme med i avskrivningsgrunnlaget for vedkommende
driftsmiddel.
Hvis den næringsdrivende i siste regnskapsår har fått nedsatt eller
frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/ eller investeringsavgift (med
ev. renter og tilleggsavgift), eller hvis fylkesskattesjefen etter vedtak
har foretatt en reduksjon av tidligere års avgiftsberegning, og nedsett­
elsen ikke skyldes differanser mellom omsetningsoppgavene og bokført
merverdi- og/eller investeringsavgift, skal slike nedsetteiser inntektsføres
i post 273 i resultatregnskapet.
Hvis etterberegnet merverdi- og/eller investeringsavgift er kommet til
fradrag ved etterligningen, må slike beløp tilbakeføres i post 705.
Hvis nedsatt eller frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/eller in­
vesteringsavgift gjelder driftsmidler som er aktivert i regnskapet og av­
giftsbeløpet tidligere har vært aktivert, skal det komme til fradrag på
saldoskjemaet.
Det skal vedlegges regnskapsskjemaet en spesifikasjon som viser føringen
av etterberegnet. eventuelt frafalt eller nedsatt merverdi/investerings­
avgift (med eventuelt renter og tilleggsavgift).
FAFO Regnskapsstatistikk
206
RETTLEDNING
til utfylling av alminnelig regnskapsskjema for aksjeselskaper
Fastsatt av Skattedirektoratet for 1991
Dette skjemaet skal brukes av alle aksjeselskaper og andre upersonlige skattepliktige, også av dem som" driver handelsvirksomhet.
Skjemaet skal også brukes av ansvarlig selskap med delt ansvar, dvs. hvor samtlige deltagere hefter med hele sin formue for
en brøkdel av selskaoets samlede forpliktelser (DA).
Aksjeselskaper o.f som driver oppdrett av pelsdyr, skal ved siden av regnskapsskjemaet vedlegge spesifikasjon over:
- antall dyr ved årets begynnelse og slutt, herunder tilgang og avgang i året
- kjøpte dyr i året, herunder type, antall, kjøpesum, samt selgerens navn og adresse
- verdien av skinn og dyr ved årets utgang
Selskapet kan som alternativ til egen spesifikasjon fylle ut feltene for opplysninger om dyr og skinn på side l i oppgjørskjemaet
for pelsdyrgårder som drives av skattytere med personlig ansvar for gjelden.
Med hjemmel i ligningsloven § 4 - 4 og Finansdepartementets delegeringsvedtak, har Skattedirektoratet 24. oktober 1 9 88 fastsatt
forskrift som gir adgang til å sende inn datautskrift i stedet for «Alminnelig regnskapsskjema for aksjeselskaper». Forskriften
stiller detaljerte krav til utskriftens innhold, utforming og kvalitet/format.
Det foreliggende regnskapsskjemaet er utarbeidet som et felles skjema for ligningsmyndighetene, Prisdirektoratet og Statistisk
Sentralbyrå.
SIDE l I REGNSKAPSSKJEMAET
Oppgaven over sysselsatte pr. 31. desember svarer til den opplysning
som skal gis i årsberetningen i henhold til aksjeloven § IH2 annet ledd.
Post 1 05
Goodwill ervervet etter l . januar 1 9 8 4 og som det er betalt for,
kan kreves skattemessig avskrevet med inntil 20 % årlig regnet av opp­
rinnelig kostpris (post 105). Eventuelle bedriftsmessige avskrivninger på
goodwill må tilbakeføres i post 102 a
Differanse mellom skattemessige og bedriftsmessige
av- og nedskrivninger
Skattytere som krever fradrag ved !igingen for avskrivning på drifts­
midler, må benytte saldometoden. Saldometoden er nærmere omtalt i
Skattedirektoratets melding Sk nr. 1 9/1 984. Avskrivningene skal føres
på «Saldoskjerna» (blankett RF- I 084), som skal legges ved regnskaps­
skjemaet. Melding og skjema m/rettledning fås på ligningskontoret.
Differanse mellom skattemessige og bedriftsmessige av- og ned­
skrivninger (herunder nødvendige korreksjoner av inntektsført/fradrags­
ført gevimt/tap ved avhendelse av avskrivbart driftsmiddel) skal beregnes
på side l for overføring til post 321. Postene 101 - 1 20 er derfor en
spesifikasjon av post 321 i resultatregnskapet.
Post 1 06
Hvis det er foretatt avskrivninger på aktiverte kostnader for teknisk
bistand, forsknings- og utviklingsarbeid, prøvedrift, markedsundersøkelser
o.l. etter aksjeloven § I l- I l, føres disse i post 1 06. Her føres også avskriv­
ninger på betydelige, men ikke varige driftsmidler, når kostprisen
fordeles til fradrag over 2 -2V, år.
Post 1 01
Her inntektsføres salgssum for avskrivbare driftsmidler solgt i inntekts­
året. Ved uttak, gaveoverføring eller gavesalg av driftsmidler i løpet
av inntektsåret, må driftsmidlets fulle verdi også inntektsføres her.
Differansen mellom det mottakeren av driftsmidlet betaler og omsetnings­
verdien, behandles etter forholdene som lønn, utbytte eller gave. I postene
101 a og 101 b korrigeres beløpet for gevinster og tap som er ført direkte
i regnskapsskjemaet postene 207 a/271 a og 226 a/281 a. Den del av årets
økning i negativ saldo som tas til inntekt/avregnes i inntektsåret, må
inntektsføres i post 1 00 c. Beløpet fremkommer som differansen mellom
post 8 og summen av beløpene ført i post 1 3 linje c på saldoskjemaet.
Negativ saldo fra tidligere år som tas til inntekt/avregnes/oppfylles,
inntektsføres i post 320.
Post 1 02
Her overføres av- og nedskrivninger fra post I l, kolonne I i saldo­
skjernaet. Bedriftsmessige av- og nedskrivninger på avskrivbare drifts­
midler (herunder avskrivning på goodwill) som er fradragsført i postene
229 og 282, legges til i post 102 a Den del av årets økning i negativ
saldo som ikke tas til inntekt/avregnes i år men fremføres til neste
år (saldoskjemaet post 13 linje d i kolonnen for 1 99 1), skal inntektsføres
i post 1 02 b, føres til fradrag i post 330 a og avsettes i post 534 i
balansen.
Postene i lO, I II og 1 20
Postene 101 - 106 summeres ned i post 110. Negativt beløp viser at
de skattemessige av- og nedskrivninger er større enn de bedriftsmessige
(meravskrivningerJ. Her vil den regnskapsmessige bokførte verdien på
avskrivbare driftsmidler være større enn den skattemessige saldoverdien.
Denne differansen kan føres på det enkelte driftsmiddel eller gruppe
av driftsmidler på eiendelssiden av balansen (aktivametoden). eller som
en positiv anleggsreserve på balansens gjeld og egenkapitalside (passiva­
metoden). Velges sistnevnte metode skal anleggsreserven føres i post
538 a
Positivt beløp i post 1 10 viser at de skattemessige av- og nedskrivninger
er mindre enn de bedriftsmessige (mindreavskrivninger).
Når skattemessige meravskrivninger fra tidligere år er større enn årets
mindreavskrivninger, kan mindreavskrivningene føres direkte ned i post
120 for overføring til post 321.
Dersom årets mindreavskrivninger overstiger tidligere års meravskriv­
ninger, oppstår en negativ anleggsreserve. Den bedriftsmessig bokførte
verdien på de avskrivbare driftsmidler vil her være mindre enn den
skattemessige saldoverdi.
Regnskapsreglene tillater ikke at negativ anleggsreserve føres i balansen.
Mindreavskrivningene må i slike tilfeller korrigeres i post 1 11 ved at
den delen av mindreavskrivningene som er større enn tidligere års
meravskrivninger, trekkes fra her. Denne andelen av årets mindre­
avskrivninger kommer etter dette ikke til inntekt i post 321 og må
derfor tillegges i post 729.
Som eksempel kan en vise dette slik:
Post 1 03
Arets kontraktsavskrivninger på kontrakt inngått før inntektsåret
1 9 9 1 føres i post 330 og avsettes i balansen i post 535. Tidligere års
kontraktsavskrivninger på driftsmidler levert i inntektsåret inntektsføres
i post 320 og fradras i post 103. Post 535 i balansen reduseres tilsvarende.
Tidligere års meravskrivninger
(ved passivametoden post 538 a)
Arets mindreavskrivninger (post 1 1 0)
Negativ anleggsreserve
Post 1 04
Tidligere avsatt gevinst på ikke-avskrivbare driftsmidler og nærings­
aksjer inntektsføres i post 320 og nedskrives i post 1 04, jf. skatteloven
§ 45 ellevte ledd. Gevinst som avsettes i inntektsåret, fradragsføres i
post 330 og avsettes i balansen i post 534.
Post 1 1 0
Post I I I (overføres til post 729 a)
Post 120 (overføres til post 321)
RF 1 1 68
+
+
+
kr 1 50 000
kr 50 000
+ kr 1 00 000
+
kr 100 000
kr 1 50 000
kr 50 000
207
FAFO Regnskapsstatistikk
2
Den negative anleggsreserven som oppstår. spesifiseres i eget vedlegg.
Denne overføres til neste år og kan da enten forbli uendret. øke gjennom
mindreavskrivninger. reduseres eller bortfalle gjennom meravskrivninger.
Dersom negativ anleggsreserve reduseres eller bortfaller gjennom
meravskrivninger. føres reduksjonen i post I I I og kommer til fradrag
i post 729 a ved beregning av næringsinntekten. Den delen av meravskriv­
ningene som overstiger negativ anleggsreserve. vil fremgå av post 1 20
og kommer til fradrag i post 3 2 1 .
Tilleggsopplysninger - Skattemessig tap p å fordringer
Under postene 1 3 1 og 1 32 fører en fordringer som er tapt. Under
post 1 3 3 foretas skattemessig nedskrivning for forventet tap. se under
post 406.
I post 1 4 1 a tar en med de beløp som i følge regnskapet ev er avsatt
en bloc ved regnskapsårets begynnelse. I post 1 4 1 b korrigeres for tidligere
foretatte avsetninger. som gjelder fordringer som ikke er konstatert
endelig tapt eller er inngått. Avsetningen inntektsføres senest i 1 995.
Det vises ellers til post 227. I Ot.prp. nr. 16 ( 1 99 1 -92) er det foreslått
endringer i overgangsreglene for inntektsføring av tidligere avsetninger.
SIDE 2 OG 3 I REGNSKAPSSKJEMAET
Generelt om resultatregnskap og balanse
Resultatregnskapet og balansen på sidene 2 og 3 bygger i det vesentlige
på aksjeloven §§ 1 1 -5 og 1 1 -6.
Blir postene omfattende eller lite oversiktlige. skal de spesifiseres
i eget vedlegg. Føringen i regnskapsskjemaet i forbindelse med nye skatte­
regler. herunder overgangsregler for vurdering av varelager og vare­
kontrakter er omtalt under postene 2 1 1 . 330. 3 3 1 . 332. 409. 4 1 1. 4 1 2.
5 3 8 b. 7 1 6 og 729 b.
Post 2 1 7. Husleie. tomteleie. lys og varme
Posten omfatter kostnader til husleie, også beregnet husleie i egen
eiendom.
Forbruk av energi og elektrisk kraft i forbindelse med produksjonen
kan føres under post 2 1 1 .
Post 2 1 8. Bilkostnader
Avskrivninger på egne biler føres i post 229. Lønn til egne sjåfører
og egne bilreparatører tas med i post 2 1 2. Bilgodtgjørelse føres opp
i post 2 1 9.
Alle som krever fradrag i inntekten for kostnader vedrørende person­
bil. stasjonsbil, varebil, lastebil under 7,5 tonn og buss med høyst 1 5
passasjerplasser, skal fylle ut og sende inn skjemaet «Opplysninger om
bruk av bil» (blankett RF-1 125) som vedlegg til selvangivelsen. Skjemaet
fås på ligningskontoret.
Post 2 2 1 . Provisjonskostnader
Her skal føres opp provisjoner og kommisjoner til agenter. kommisjo­
nærer og andre selvstendig næringsdrivende som er pålagt regnskapsplikt.
Post 2 2 2. Representasjonskostnader
Her føres alle representasjonskostnader.
Ved lov av 1 5 . februar 1 974 er adgangen til fradrag for representasjons­
kostnader opphevet. Riksskattestyret har i rundskriv nr. S20/avd. I av
1 . april 1 974 med senere tillegg av 3. mars 1 97 5 og 1 4. desember 1 977,
fastsatt regler for avgrensning av representasjonskostnader i forhold til
fradragsberettigede kostnader, bl.a når det gjelder utgifter til forretnings­
forbindeisers reise, opphold og bevertning.
Ikke fradragsberettigede kostnader må tilbakeføres i post 701.
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader
Post 20 l . Salgsinntekter av varer og tjenester
Posten skal omfatte verdien av varer og tjenester som er solgt i
perioden. Frakter og spesielle offentlige avgifter skal være inkludert.
mens returer. rabatter o.l. skal være trukket fra. Salget føres ekskl. mva.•
og interne transaksjoner mellom foretakets avdelinger tas ikke med.
Post 202. Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/ solgte varer
Denne posten omfatter de spesielle offentlige avgifter (særavgifter)
som er inkludert i post 20 I. Posten trekkes fra i driftsinntektene.
Post 203. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/ solgte varer
Under denne posten fører en alle tilskudd som er mottatt i regnskaps­
året. Tollrefusjoner i skipSbyggingsindustrien tas med her.
Post 204. Aktiverte egne investe ringsarbeider
Posten omfatter den aktiverte verdien av arbeid av varig art på egne
driftsbygninger. maskiner o.l. som er utført av egne ansatte og/eller
med egne materialer.
Postene 207 og 2 26. Andre driftsinntekter/-kostnader
Her føres andre driftsinntekter/-kostnader som ikke er tatt med under
tidligere poster. De enkelte kostnadene i post 226 skal spesifiseres i
eget vedlegg.
Vinning/tap ved ordinær avgang av anleggsmidler anses i regnskaps­
praksis normalt som ordinære driftsinntekter/kostnader. Vinning/tap
vedrørende avskrivbare driftsmidler må i slike tilfeller spesifiseres i pkt.
a) for overføring til postene 1 01 a/I01 b. Beløp som overføres må korrigeres
for resterende del av ekstraordinære bedriftsøkonomiske oppskrivninger.
Slik resterende oppskrivning må tilbakeføres i post 705.
Vinning/tap avgang av anleggsmidler som kan anses som ekstraordinære
inntekter/kostnader. føres under postene 271/281.
Post 2 1 1 . Forbruk av innkjøpte råvarer. innkjøpte halvfabrikata og
handelsvarer
For handelsbedrifter omfatter denne posten solgte varers inntakskost
for omsetningen i post 20 l. Her medtas bedriftsmessig nedskrivning
for ukurans. Nedskrivningen tilbakeføres i post 729 b. Her medtas også
bedriftsmessig nedskrivning på varekontrakter. jf. post 536 i balansen.
Nedskrivningen tilbakeføres i post 729 b.
Post 2 23. Kontingenter/gaver
Det er ved lov av 27. mai 1 977 gitt adgang til fradrag for kontingent
til arbeidsgiverforening. I rundskriv nr. 568/avd. I av 27. mai 1 977
har Skattedirektøren gitt regler som gjelder fra 1. juli 1 977. Etter lov
av 27. april 1 984 er det også gitt adgang til fradrag for kontingent
til landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon, jf. skatteloven § 44
fjerde ledd nr. 3.
Kontingenter og gaver som ikke er fradragsberettigede, tilbakeføres
i post 702.
Post 2 24. Garanti· og servicekostnader
Her føres kostnader i forbindelse med service- og garantiytelser. Ved
avsetning ved regnskapsårets slutt til dekning av beregnede service- og
garantikostnader etter inngåtte avtaler, må avsetninger ved årets begyn­
nelse tilbakeføres.
Post 2 25. Patent- og lisenskostnader
Her føres opp kostnader til patenter og lisenser
egen produksjon.
forbindelse med
Post 2 27. Tap på fordringer
For utfylling av denne posten vises til avsnittet om tilleggsopplysninger
på side 1 i skjemaet. Posten omfatter netto tap på fordringer.
Avsetning til dekning av tap ved endossementsansvar for diskonterte
veksler tas med i balansen under post 538 b.
Ev positiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig verdi­
vurdering av fordringer føres som årsoppgjørsdisposisjon under post
330. Dersom d.ifferansen er negativ føres den som inntekt i post 729 b.
Post 2 28. Tillegg/fradrag for beholdningsendringer av varer i arbeid
og ferdig egentilvirkede varer
Beholdningsnedgang øker driftskostnadene, mens en beholdningsøkning
reduserer driftskostnadene.
Post 2 29. Ordinære bedriftsmessige avskrivninger
Postene 2 1 2 og 213. Lønninger. feriepenger. honorarer o .l.
Bedriftsmessige aVSkrivninger på avskrivbare driftsmidler må overføres
til post 102a Det beløp som overføres må korrigeres for avskrivning
på tidligere ekstraordinære bedriftsøkonomiske oppskrivninger. Disse
aVSkrivningene må tilbakeføres i post 705 sammen med eventuelle avskriv·
ninger på ikke-avskrivbare driftsmidler.
Post 2 1 5. Pensjonskostnader og andre indirekte
personalkostnader
Post 242. Utdeling på aksjer og andeler
I post 212 føres enhver form for lønnsgodtgjørelse i tjenesteforhold,
også godtgjørelse til styre-, representantskaps-, og bedriftsforsamlings­
medlemmer.
I post 213 føres honorarer og anQre godtgjørelser utenfor tjenesteforhold
til mottakere både i og utenfor næringsvirksomhet.
Samtlige utgifter til pensjonering av de ansatte føres i denne posten.
Som pensjonsutgifter regnes løpende pensjonsutbetalinger til fratrådt
personale, ordinære årlige premiebetalinger, innbetalinger til premiefond
og pensjonsreguleringsfond, avsetninger og tilskudd til pensjonsfond.
Dessuten føres personalgaver, (jf. skatteloven § 42 første ledd, 5., 6
og 7. punktum), kostnader til fri kantine, kurs, feriehjem, tjenesteboliger.
bedriftsidrettslag o.l. i den utstrekning kostnadene er fradragsberettigede.
Ved kgl. res. av 2. september 1 977 med senere endringer er det fastsatt
forskrifter om skattefritak for visse naturalyteiser o.l. som er behandlet
i Skattedirektørens rundskriv nr. S73/avd. l.
Post 2 1 6. Frakt og spedisjon vedrørende salget
Her tas ikke med kostnader ved transport med egne transportmidler.
Finansinntekter og finanskostnader
Her føres bl.a. utdeling på andeler i aksjefond og renter av grunnfonds­
bevis.
Beløpet skal føres til fradrag i post 714.
Post 244. Andre renteinntekter
Her føres bl.a. renter av bankinnskudd og avkastning på andel
obligasjonsfond. Beløpet skal føres til fradrag i post 713.
Postene 2 4 5 og 2 5 3. Agio og disagio
Når agio og disagio er oppstått både i og utenfor næringsvirksomhet,
må fordelingen spesifiseres i eget vedlegg. Også valautadelen for enkle
fordringer ervervet-/ eller gjeld etablert uten/or næring etter 1 2.4.91 er
skattepliktig. Tilsvarende tap er fradragsberettiget.
208
FAFO Regnskapsstatistikk
3
Porteføljeprinsipp
For langsiktige poster i utenlands valuta i næring, skal alle urealiserte
tap motregnes mot urealiserte gevinster, også mellom forskjellige valutaer.
(Med urealisert tap/vinning menes her akkumulert tap/vinning siden
fordringens anskaffelse/gjeldens stiftelse.)
I. Vinning og tap for hver valuta beregnes slik:
- Fordring kan vurderes til laveste kurs av kursen på ervervstids­
punktet og årsoppgjørstidspunktet.
- Gjeld kan vurderes til høyeste kurs på låneopptakstidspunktet
og årsoppgjørstidspunktet.
2. Vinning og tap beregnet etter nr. I motregnes.
Nærmere opplysninger om slik motregning gis i eget vedlegg.
Dersom netto urealisert vinning på samlet portefølje er gevinst, føres
O i resu!tatregnskapet. Dersom nettoresultat på porteføljen er tap, føres
nettotapet til resultatregnskapet.
(Ev differanse mellom skattemessig og bedriftsmessig verdivurdering
av porteføljen føres i post 729 b.)
(Reversering, dvs at urealiserte valutagevinster inntektsføres så langt
de aktuelle postene tidligere har gitt fradrag for urealisert valutatap,
innføres først med virkning f o rn inntektsåret 1 992.)
For kortsiktge poster i næring legges den regnskapsmessige behandling
til grunn også for ligningen.
Post 246. Andre finansinntekter
Her inngår bl.a. gevinst ved avhendelse av verdipapirer, herunder obiga­
sjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond, finansielle opsjoner,
og avkastning på sparedelen av livsforsikring. Inntektene skal speisfiseres
i eget vedlegg.
Post 2 5 2. Andre rentekostnader
Her føres bl.a avkastning utdelt til andelshaverne
Beløpet føres som tillegg i post 723.
obligasjonsfond.
Post 2 54 . Andre finanskostnader
Her føres tap på avhendelse av verdipapirer, (se post 246), og kostnader
ved factoring. De enkelte kostnadene skal spesifiseres i eget vedlegg.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Postene 27 1 og 28 1 . Vinning og tap ved avgang av anleggsmidler
Vinning/tap vedrørende salg, erstatning, ekspropriasjon O.l. av anleggs­
midler (medregnet driftsmidler) anses i regnskapspraksis normalt som
ordinære driftsinntekter/-kostnader, se rettledningen til postene 207/226.
Dersom slik vinning/tap kan anses som ekstraordinære inntekter/kost­
nader, føres de i post 271/281. I så fall må vinning/tap vedrørende
avskrivbare driftsmidler spesifiseres i pkt. a) for overføring til postene
1 01 a/I Ol b. Beløp som overføres må korrigeres for resterende del av
ekstraordinære bedriftsøkonomiske oppskrivninger. Slik resterende opp­
skrivning må tilbakeføres i post 705.
Post 273. Andre ekstraordinære inntekter
Her føres aksjonærbidrag mottatt i inntektsåret, jf. aksjeskatteloven § 1 7.
Post 2 8 2. Nedskrivning på anleggsmidler
Denne posten omfatter nedskrivninger på anleggsmidler når den
virkelige verdien av anleggsmidlet er lavere enn den verdien det kan
føres opp med etter anskaffelseskostnader og avskrivningsplan, og når
dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, jf. aksjeloven
§ 1 1- 1 0 tredje ledd.
Nedskriving på avskrivbare driftsmidler skal overføres til post 1 02 a.
Nedskrivning på ikke-avskrivbare driftsmidler må tillegges i post 705.
Tidligere avsetning disponert etter overgangsreglene føres som inntekt
i sin helhet i post 320. Den skattefrie del tilbakeføres under post 7 1 2.
Om de nærmere bestemmelser mv. vises til Skattedirektoratets melding
Sk.nr. 5/1991.
Post 3 2 1 . Ekstraordinære skattemessig betinget av- og nedskrivninger
Her føres alle ekstraordinære skattemessige av- og nedskrivninger,
jf. skatteloven § 50 fjerde ledd. I alminnelighet vi! dette tilsvare det
beløpet som fremkommer i post 1 20. Benyttes passivametoden, vil beløpet
korrigere anleggsreserven ført i post 538 a i balansen.
Post 3 2 3. Oppskrivning benyttet til forhøyelse av aksjekapital.
Når oppskrivningsbeløp/-fond anvendes til fondsemisjon skal det
anvendte beløp tas til inntekt i post 705. (Gjelder ikke selskap med
avvikende regnskapsår i 1 9 9 1 avsluttet før 1 2.6. 1 99 1 , eller hvor fonds­
emisjon er vedtatt på generalforsamlingen før 1 2.6. 1 99 1 og registreres
uten ugrunnet opphold.)
Post 3 26. Konsernbidrag
Her føres mottatt/ytet konsernbidrag i den utstrekning dette blir
ansett som en årsoppgjørsdisposisjon. Se post 727 om fradragsberegningen
og føringen i selvangivelsen.
Post 330. Årets betinget skattefrie salgsgevinster o I.
Her føres årets avsetninger til konsolideringsfond o.l. Her føres også
den del av årets økning i negativ saldo som fremføres vedrørende av­
skrivbare driftsmidler, gevinst på næringsaksjer, næringstomt, ikke­
avskrivbar arbeider- og funksjonærbolig, samt kontraktsavskrivninger.
Beløpene skal i balansen føres i postene 532-535 og 539.
Avsetningsadgangen etter distriktsskatteloven er opphevet. Det kan ikke
foretas kontraktsavskrivning på kontrakt inngått i 1 9 9 1 .
Eventuell positiv differanse mellom bedriftsmessig o g skattemessig
verdivurdering av fordringer, jf postene 1 6 0 og 227, føres her.
Eventuell negativ differanse føres i post 729 b.
Eventuell differanse som følge av ulik bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av varelager og varekontrakter føres på tilsvarende måte.
Post 3 3 1 . Nedgang nedskrivning på varekontrakter
Her tilbakeføres nedskrivning på varekontrakter foretatt i 1 990. Bedrifts­
messig nedskrivning i 1 99 1 medtas i post 2 1 1. Det kan ikke foretas
skattemessig nedskrivning på varekontrakter i 1 9 9 1 . Om skattefri tilbake­
føring, se post 7 1 6.
Post 3 3 2 . Økning/nedgang lagerreserver
Posten skal stemme med endringen i balansepost 537.
Lagerreserven kan ikke økes skattemessig i 1 99 1 . Ved at varelageret
ved inngangen til 1 9 9 1 kan oppskrives, vil dette kunne medføre en
oppløsning av den skattemessige lagerreserven. Slik oppløsning av lager­
reserven kan skje skattefritt.
Om skattefri tilbakeføring, se post 7 1 6.
Om tilbakeføring av bedriftsmessig nedskrivning, se post 729 b.
BALANSE
Etter aksjeloven § 1 1 -8 nr. 3 skal selskapet gi tilleggsopplysninger
om anskaffelseskostnader m.v. Etter samme lov § 1 1 -8 nr. 6 skal det
likeledes opplyses om leie av anleggsmidler hvor leieavtalen er av
vesentlig betydning for driften. Slike opplysninger skal gis i eget vedlegg
til regnskapsskjemaet.
I samsvar med aksjeloven § 1 1 -4 er eiendelene delt inn i omløpsmidler
og anleggsmidler. Med anleggsmidler menes eiendeler bestemt til varig
eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er omløpsmidler.
Fordringer anses som omløpsmidler når det er avtalt eller forutsatt
at fordringene skal betales innen ett år etter regnskapsårets utløp.
Omløpsmidler og anleggsmidler
Årsoppgjørsdisposisjoner
Post 3 1 l. Oppskrivning av anleggsmidler
Posten omfatter oppskrivninger av anleggsmidler som anses å ha en
verdi som vesentlig overstiger det beløpet de er oppført med i forutgående
balanse, når dette ikke skyldes forbigående forhold. Det vises til aksje­
loven § 1 1 - 1 0 fjerde ledd om hva oppskrivningsbeløpet kan brukes til.
Slik oppskrivning får ingen virkning for inntektsligningen.
Post 320. Overført fra tidligere års betinget skattefrie avsetninger o.l.
Her spesifiseres overføringer fra de avsetninger som ble ført i balansen
i postene 532-535 og 539 i kolonnen for 1990.
(Avsetningsadgangen etter distriktsskatteloven er opphevet.) Det er
fastsatt følgende overgangsregler for tidligere avsetninger etter distrikts­
skatteloven, som ikke er anvendt til investering innen utløpet av 1 990:
Fondsavsetninger avsatt for inntektsårene 1 98 5 _og 1 98 6 må være
påbegynt anvendt etter lovens bestemmelser før utløpet av 1 99 1 . Fonds­
avsetninger avsatt for inntektsårene 1 98 7 t.o.m. 1 9 8 9 : 20% av avsetningen
kan kreves inntektsført i 1 9 9 1 . Krav m"å være fremsatt overfor lignings­
kontoret før utløpet av inntektsåret 1 9 9 1 . Resterende 80% er skattefri.
Alternativt kan reinvestering foretas innen utløpet av 1 992, iht. distrikts­
skattelovens bestemmelser.
Fondsavsetning avsatt for inntektsåret 1 990 må være påbegynt anvendt
innen utløpet av 1 992. Dersom fristene oversittes foretas endring av
ligningen for avsetningsåret.
Postene 403, 4 2 1 og 4 2 2 . Aksjer og andeler.
Postene omfatter også andeler i andre selskaper med begrenset ansvar
som likestilles med aksjeselskaper og grunnfondsbevis.
Postene 409, 4 1 1 og 4 1 2. Varebeholdning
Her føres beholdningsverdiene i samsvar med aksjeloven § 1 1-9 uten
fradrag for lagerreserve, jf. post 537.
Inngående varelager ved inngangen til 1 9 9 1 tillates oppskrevet skatte­
fritt til virkelig verdi, begrenset oppad til anskaffelsesverdi. Med virkelig
verdi menes salgspris . salgsomkostninger. Om forutsetningene for opp­
skrivningen, se under post 7 1 6. I Ot.prp. 1 6 ( 1 99 1 -92) er det foreslått
en alternativ oppskrivningsregel.
Skattemessig verdi av beholdning av varer kjøpt i 1 9 9 1 settes til
anskaffelsesverdi. For varer som er tilvirket i 1 99 1 , settes beholdningen
ti! tilvirkningsverdi. Til tilvirkningsverdi regnes direkte produksjonskost­
nader som : råstoff, halvfabrikata, hjelpestoffer og produksjonslønn.
Prosjekter oppført for egen regning med sikte på salg verdsettes til
ti!vitkningsverdi. Den skattemessige verdien skal føres i postene 6 0 1 -604.
Varelager vurderes etter FIFU-prinsippet.
Ved forskjellig bedriftsmessig og skattemessig verdivurdering av vare­
lager, se for øvrig rettledningen til post 330/729 b og 538 b.
Post 4 1 1 omfatter arbeid under utførelse ved regnskapsårets " ut1øp�
jf. post 437 for anlegg under utførelse.
Post 4 1 2 omfatter lager av ferdigvarer, både egentilvirkede og kjøpte
varer for videresalg.
209
FAFO Regnskapsstatistikk
4
Postene 405, 408, 4 1 3, 4 2 6, 4 2 7 og 428. Finansielle fordringer
Fordringer verdsettes til innløsningsverdi (pålydende).
En nedskrivning av forventet tap på finansielle fordringer kan ikke lenger
foretas. (Eksisterende nedskrivning kan beholdes inntil fordringen inn­
løses, eller tap kan konstateres. Dog slik at nedskrivningen tas til beskat­
ning senest i inntektsåret 1 995).
Post 406. Kundefordringer
Kundefordringer føres opp med bruttobeløp etter fradrag for forventet
tap. Kundefordringer kan nedskrives slik :
Tap på kundefordringer .i.te to år x kundefordringer ved året, ,lutt x faktortall
KredittsaIs siste to år
Faktortallet vil bli fastsatt av Finansdepartementet.
Ved manglende erfaringsmateriale, 2 % av utestående kundefordringer
pr. 3 1.12.1991.
Banker m v kan som tidligere nedskrive l % a v samlet utlån ved årets
slutt. (Dersom lidt tap er større, kan faktisk tap avskrives, forutsatt
at det er belastet en bloc avskrivningskonto.) Samlet avsetning er begrenset
oppad til 5 % av fordringsmassen.
Post 43 1 . Goodwill
Bare goodwill ervervet mot vederlag føres opp i balansen, jf. aksje­
loven § 1 1-1 1 tredje ledd.
Post 432. Aktiverte kostnader
Her føres kostnader som er aktivert fordi det ved disse kostnader
anses ervervet vesentlige verdier. Posten omfatter også kostnader (her­
under kapitalrabatt) ved opptak av langsiktige lån og kurstap ved slike
lån, jf. aksjeloven § 1 1-1 1 fjerde og femte ledd.
Kortsiktig og langsiktig gjeld
Første års avdrag på langsiktige lån kan føres som kortsiktig eller
langsiktig gjeld.
Post 505. Skyldig skattetrekk og folketrygdavgift
Posten omfatter skatt trukket av lønnsutbetalinger til ansatte. Under
den.ne posten skal en også føre skyldig bidragstrekk.
Post 5 1 1 . Påløpte, ikke utlignede skatter
Her tas med ' den skatten som kan ventes utlignet på formue og
inntekt ved første ligning etter regnskapsårets slutt. Skattegjeld (ilignet,
ikke betalt skatt) føres i post 5 1 6.
Post 5 1 3. Avsatt til utbytte
Her føres utbytte/årlig rente på grunnfondsbevis som er foreslått,
men ennå ikke vedtatt av generalforsamlingen/forstanderskapet m.v.
Post 5 1 6. Annen kortsiktig gjeld (også til konsernselskap)
Her føres bl.a skattegjeld (ilignet ikke betalt skatt).
Post 533. Klassifikasjonsfond
Klassifikasjonsfondsavsetninger skal fra og med inntektsåret 1 9 9 1
føres i denne posten. Som e n følge a v dette, m å eventuell klassifikasjons­
fondsavsetning som ved balansen pr. 3 1 . 1 2. 1 990 har vært ført i andre
poster skilles ut og føres her i post 5 3 3 i kolonnen for 1 990.
Post 5 3 7. Lagerreserver
Lagerreserve er differansen mellom den høyeste verdi varelageret kan
føres opp med etter aksjelovens bestemmelser i § 1 1 -9 og den verdien
varelageret faktisk er verdsatt til.
Post 5 3 8 a Anleggsreserve
I post 5 3 8 a i kolonnnen for 1 9 9 1 føres eventuell anleggsreserve ved
benyttelse av passivametoden, se rettledningen til post 1 1 0.
Post 5 3 8 b. Andre betinget skattefrie avsetninger og reserver
I post 538 b i kolonnen for 1 9 9 1 føres øvrige betinget skattefrie av­
setninger. Eventuell positiv differanse mellom bedriftsmessig og skatte­
messig verdivurdering av fordringer (tilsvarende ført i post 330) tas
med under post 538 b.
Eventuell positiv differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av kjøpte og egentilvirkede varer (tilsvarende ført under
post 330) tas med under post 538 b.
SIDE 4 I REGNSKAPSSKJEMAET
Beregning av næringsinntekt
Post 7 1 2. Skattefri del av frigitte, betinget skattefrie fond
Vedrørende den skattefrie del av frigitte, betinget skattefrie fond,
vises til rettledningen post 320.
Post 7 1 6. Andre fradrag
Her føres bl.a fradrag for skattefrie offentlige tilskudd. Her føres
også aksjonærbidrag som er inntektsført i år (post 273), og som dekker
selskapets underskudd i fjor, jf. aksjeskatteloven § 1 7. Bidraget skal av­
regnes mot fjorårets underskudd i selskapet. Skjemaet «Aksjonærbidrag
1 9 9 1 - beregning av underskudd» skal anvendes (RF 1205). Videre føres
fradrag for avkastning på sparedelen av livsforsikring som er tatt til
inntekt i år (post 246).
Her føres skattefri oppskrivning av varelager og varekontrakter. Inn­
gående beholdning av varer kan oppskrives til virkelig verdi pr. 1.1.1 991,
men ikke høyere enn anskaffelsesverdi. Forutsetningen for slik oppskriv­
ning er at tidligere nedskrivning er gjennomført i regnskapsskjemaet
side 3 og/eller 4, eller at det fremlegges revisorbekreftede nedskrivnings­
beløp basert på kontroll av varelister. Det siste gjelder bare bedrifter
som kan legge frem revisorbekreftede regnskaper fra 1 990. Da slik opp­
skrivning kan skje uten beskatning, tilbakeføres oppskrivningsbeløpet
her. Dersom oppskrivningen utgjør et større beløp enn det som er ført
som prisfallsrisiko, må differansen begrunnes særskilt. Det vises til over­
gangsreglene i skatteloven § 50 annet ledd bokstav a
Her føres også kostnader ved nyernisjon som i regnskapet er ført
direkte mot egenkapitalen.
Postene 7 2 5 og 7 2 6. Tillegg/fradrag for avsetning til/inntektsføring
av konsolideringsfond
Beløp avsatt til konsolideringsfond (post 330) skal i avsetningsåret
fradragsføres i selvangivelsen post 1 3. I anvendelsesåret skal beløp
overført fra konsolideringsfond (post 320) inntektsføres i selv­
angivelsen post 8.
Post 7 2 7. Tillegg/fradrag for ytet/mottatt konsernbidrag
Her tilbakeføres konsernbidrag som er ført på side 2 i regnskaps­
skjemaet. Det er i utgangspunktet fradragsrett for konsernbidrag innenfor
rammen av nettoinntekt ved kommuneskatteligningen, jf. aksjeskatteloven
§ 1 5. Mottatt konsernbidrag er skattepliktig inntekt.
Dersom ytende og mottakende selskap er hjemmehørende i forskjellige
kommuner, vil ytende selskap få fradrag ved kommuneskatteligningen
bare for den del av bidraget som dekker opp mottakende selskaps under­
skudd ved kommuneskatteligningen. Yter flere selskap konsernbidrag
til samme mottaker, skal det foretas en forholdsmessig fordeling av fra­
draget etter størrelsen på hvert selskaps bidrag. Det vises til aksjeskatte­
loven av 1 9. juni 1 969 nr. 71 § 1 5 med endringer sist av 1 5. juni 1990.
Mottakende selskap fører bidrag tilsvarende selskapets underskudd ved
kommuneskatteligningen til inntekt i selvangivelsen post 9 a Ytende
selskap fører bidrag tilsvarende mottakerselskapets underskudd ved
kommuneskatteligningen, eventuelt en forholdsmessig del, til fradrag i
selvangivelsen post 1 3 b.
Den overskytende del av konsernbidraget er bare skattepliktig/ fra­
dragsberettiget ved statSSkatteligningen, og beløpet føres i selvangivelsen
post 1 9 b/20 b.
Post 7 2 9 a. Endring i negativ anleggsreserve
Her føres årets mindreavskrivninger. Videre føres meravskrivninger
som går til reduksjon av tidligere års mindreavskrivninger, se post I l l .
Anleggsreserven skal spesifiseres i eget vedlegg.
Post 7 2 9 b. Annen negativ skattemessig reserve
Her føres ev negativ differanse mellom bedriftsmessig og skattemessig
verdivurdering av fordringer, varer, varekontrakter og langsiktige ford­
ringer/gjeld i utenlandsk valuta.
Post 730. Næringsinntekt/-underskudd
Den del av næringsinntekten som gjelder inntekt fra fiske og/eller
fangst, overføres til selvangivelsen post 3, mens den øvrige del av nærings­
inntekten overføres til post 4.
Underskudd overføres til selvangivelsen post 1 2.
Særskilt om etterberegnet merverdiavgift og investeringsavgift og om tidligere etterberegnet merverdiavgift og
investeringsavgift som er nedsatt eller frafalt
Etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift (bortsett fra de avgifts­
beløp som er etterberegnet på grunn av differanser mellom omsetnings­
oppgavene og regnskapets tall) føres i post 284 i resultatregnskapet.
Eventuelle renter og tilleggsavgift skal, uansett årsak til etterberegning,
også føres under post 284.
Hvis etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift gjelder drifts­
midler som er aktivert i regnskapet, skal slike avgiftsbeløp føres på
saldoskjemaet og komme med i avskrivningsgrunnlaget for vedkommende
driftsmiddel.
Hvis den næringsdrivende i siste regnskapsår har fått nedsatt eller
frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/eller investeringsavgift (med
evt. renter og tilleggsavgift) eller hvis fylkesskattesjefen etter vedtak
har foretatt en reduksjon av tidligere års avgiftsberegning, og nedsettelsen
ikke skyldes differanser mellom omsetningsoppgavene og bokført merverdi­
og/eller investeringsavgift, skal slike nedsetteiser inntektsføres i post
273 i resultatregnskapet.
Hvis etterberegnet merverdi- og/eller investeringsavgift er kommet
til fradrag ved etterligningen, må slike beløp tilbakeføres i post 705.
Hvis nedsatt eller frafalt tidligere etterberegnet merverdi og/eller
investeringsavgift gjelder driftsmidler som er aktivert i regnskapet og
avgiftsbeløpet tidligere har vært aktivert, skal det komme til fradrag
på saldoskjemaet.
Det skal vedlegges regnskapsskjemaet en spesifikasjon som viser føringen
av etterberegnet/evt. frafalt eller nedsatt merverdi! investeringsavgift
(med evt. renter og tilleggsavgift).
210
FAFO Regnskapsstatistikk
æ
Vedlegg
1
For
personlig
næringsdrivende
1D
Al m i n nelig næri ngsoppgave 1
for personlig næringsdrivende (også for handelsvirksomheter)
Fastsatt av Skattedirektoratet med
hjemmel i Finansdepartementets dele­
geringsvedtak av 24. oktober 1 991,
jf ligningsloven § 4-4 nr. 7.
Det vises til "Veiledning for innsendelse av årsregnskap/årsoppgjør som ved­
legg til selvangivelsen .. , og til rettledninger som er utarbeidet til hjelp ved
utfyllingen av næringsoppgaven; RF- 1 1 7 6 generelt og RF- 1 2 1 2 spesielt for
fiskere og fangstfolk.
Inntektsåret
1 99 2
Vedlegg til selvangivelsesskjema 1
Navn
Fødselsnummer
Nærings- (kontor-) adresse
Antall sysselsatte pr
Næringsvei
Bransje
31. 1 2.
Foretaksnummer
Reg n r for merverdiavgift
Spesifikasjon av varekonto (fylles ut av handelsvirksomhet)
02 1
Avgiftspliktig salg
022
Avgiftsfritt salg
+
023 Sum salgsinntekter
024
Solgte varers inntakskost
025
Bruttofortjeneste
.
-
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager (herunder a nlegg for salg) ved
regnskapsårets slutt
Lager etter oppsatte lister etter anskaffelsesverdi eller tilvirkningsverdi. Varer som var på lager allerede pr 1 . 1 . 1 991 føres opp til oppskrevet verdi.
Det er skattemessig verdi av varelageret som skal føres her uten hensyn til om varene er verdsatt til en annen verdi
regnskapsmessig, jf postene 1 5 1- 1 56.
03 1
Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
032
Lager av varer under tilvirkning
033
Lager av ferdig egentilvirkede varer
034
Lager av innkjøpte varer for videresalg
035
Sum skattemessig verdi av varelager
Tilleggsopplysninger
-
+
+
+
skattemessig verdi på fordringer
Beløp pr
31. 1 2. 1 992
04 1
Kundefordringer til pålydende
042
Beregning av skattemessig nedskrivning for tap på kundefordringer pr 31. 1 2 . 1 99 2
Konstatert tap p å kundefordringer
1 99 1
+
(
)
.........."""""......"" .."....."."".....""""....".""",,"".. X
+
(
)
1 992
1 991
kundefordringer ved
årets slutt
faktortall
X(
)
=
Sammenlignbare tall pr
1 . 1 . 1 992
Her føres Skattemessig
nedskrivning fra 1 991
�
1 99 2
Kredittsalg i 1 9 9 1 og 1 992
=
043
Skattemessig verdi på kundefordringer (post 04 1 -;- post 042)
=
044
Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, deltakere o I til pålydende
+
+
Sum skattemessig verdi på fordringer
=
=
045
Tilleggsopplysninger om inntektsføring av skattepliktig oppskrivning av varelager og fordringer etter
overgangsreglene
Varer
Fordringer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I------+---+---t
05 1
Avsetning pr 1 . 1 . 1 991
052
Rest 'avsetning pr 1 . 1 . 1 9 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-__________
053
054
..J...
-;- Beløp til inntekt i 1 992 etter overgangsreglene .
Rest skalteoliktia beløo til inntekt senere år
RF- 1 1 75
Sum
. .
.
. .
.
.
. .
. . . . . . .
.
. . . . . . . .
.
. . . . . . .
.
.
.
.
.
. .
.
+__________-j
___________
. . .
.
.
.
.
..
. .
. . .
.
.
.
. . .
. .
..
.
.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1------;
FAFO Regnskapsstatistikk
21 1
- 2-
Resultatregnskap 1 992
Driftsinntekter og driftskostnader
1 99 2
I hele kroner
300 Salgsinntekter av varer og
tjenester, avgiftspliktig . . . . . . . . . . .
1 991
I hele kroner
Finansinntekter og finanskostnader.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
803 Andel av overskudd i
deltagerlignede selskaper . . . . . . .
330 Spes. offentlige avgifter for
tilvirkede/solgte varer . . . . . . . . . . .
807 Renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . .
340 Spes. offentlige tilskudd for
tilvirkede/solgte varer . . . . . . . . . . .
808 Agio (valutagevinst) . . . . . . . . . . . . .
Andre offentlige tilskudd/refusjoner
809 Andre finansinntekter . . . . . . . . . . .
350 Aktiverte egne investeringsarbeider .
906 Sum finansinntekter
360 Leieinntekter fast eiendom . . . . . . . .
8 1 0 Andel av underskudd i
deltagerlignede selskaper " " ' "
370 Andre driftsinntekter . . . . . . . . . . . . .
8 1 7 Rentekostnader . . . . . . . . . . . . . . . .
380 Gevinst ved avgang av anleggsmidler
8 1 8 Disagio (valutatap) . . . . . . . . . . . . . .
901 Sum driftsinntekter
8 1 9 Andre finanskostnader . . . . . . . . . .
• • . • • . • • . . • • • • . •
400 Forbruk av innkjøpte varer . . . . . .
907 Sum finanskostnader
500 Lønn, feriepenger, honorarer o I . .
9 1 0 Resultat av finansinntekter og
fina nskostn ad e r
530 Andre godtgjørelser . . . . . . . . . . . .
9 1 5 Resultat før ekstraordinære poster
540 Arbeidsgiveravgift til folketrygden .
820 Gevinst ved avgang av
anleggsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innberetningspliktige
pensjonskostnader . . . . . . . . . . . . . .
830 Ekstraordinære offentlige tilskudd .
590 Andre personalkostnader . . . . . . . .
840 Andre ekstraordinære inntekter . . .
600 Frakt, spedisjon vedr. salget . . . . .
850 Tap ved avgang av anleggsmidler
6 1 0 Energi, brensel mv vedr. produksjon
859 Nedskriving på anleggsmidler . . . .
54 1
621
Leieutgifter fast eiendom . . . . . . . .
870 Andre ekstraordinære kostnader . .
625 Lys, varme, vann og renovasjon . .
920 Resultat av ekstraordinære
Inntekter og kostnader
630 Leie driftsmidler . . . . . . . . . . . . . . . .
925 Resultat før skaltekostnad
640 Verktøy, inventar etc som ikke
skal aktiveres . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 1 Refusjon skatt etter skatteloven
§ 31, 5. ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 Vedlikehold/reparasjon . . . . . . . . . .
935 Årsoverskudd!Årsunderskudd,
overføres post 061 (side 4)
660 Diverse fremmede tjenester . . . . . .
Oppskrivninger og anvendelse av
oppskrivningsbeløp
670 Kontorrekvisita, trykksaker mv . . .
885 Oppskrivning av anleggsmidler . . .
...............
886 Overført fra oppskrivningsfond . . .
.................
887 Anvendelse av oppskrivningsbeløp til oppskrivningsfond . . . . . .
680 Telefon og porto
690 Bilkostnader 1.> .
700 Reise- og diettkostnader,
bilgodtgjørelse . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disponering av årsoverskudd (dekni�9
av årsundersk. og egenkapitaloverf.)
705 Ikke oppgavepliktige
reisekostnader . . . . . . . . . . . . . . . . .
890 Egenkapital pr. 1 . 1 .92 (Post 985)
720 Provisjonskostnader . . . . . . . . . . . . .
89 1
730 Salgs-reklame og representasjons
kostnader . . . . " . . . . . . . . . . . .
.
892
+ Tilførte midler . . . . . . . . . . . . . . . .
+ + Arsoverskudd/årsunderskudd
(Post 935) og oppSkrivning (post 885)
. .
750 Forsikringer og garantikostnader .
893 + Privatkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940 = Egenkapital pr. 31. 1 2.92
(Post 985)
760 Patent-lisenskostnader og royalties .
Spesifikasjon av privatkonto
Kontantuttak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770 Andre driftskostnader . . . . . . . . . : .
Skatter " " " " " " " " " " ' "
780 Ordinære avskrivninger . . . . . . . . . .
Uttak av anleggsmidler . . . . . . . . . .
785 Nedskrivning på anleggsmidler . . .
Uttak av varer og tjenester . . . . . .
788 Tap ved avgang av anleggsmidler .
Egen bolig
740 Kontingenter og gaver . . . . . . . . . .
789 Tap på fordringer . . . . . . . . . . . . . .
790 Tillegg/fradrag beholdningsendringer varer
1 991
i hele kroner
800 Utbytte på aksjer o I . . . . . . . . . . .
3 1 0 Salgsinntekter av varer og
tjenester, avgiftsfritt . . . . . . . . . . . . .
341
1 992
i hele kroner
+
under tilvirk. og ferdig egentilvirkede varer
i næringsbygg . . . . . . . .
Lys og varme privat . . . . . . . . . . . .
Private telefonkostnader . . . . . . . . .
902 Sum driftskostnader
Diverse andre private utgifter . . . .
905 Driftsresultat
Sum privatkonto
1> Skjemaet "Opplysninger om bruk av bil" (blankett RF- 1 1 25) skal fylles ut og vedlegges
--
FAFO Regnskapsstatistikk
212
-3-
Balanse
31. 1 2 . 1 992
Eiendeler
i hele kroner
i hele kroner
Omløpsmidler
'
1 . 1 . 1 992
101
�-
q qq
1 03
.
Bank- og postgiroInnskudd
......
q
111
Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . .
1 12
Obligasjoner og andre verdipapirer .
1 14
Vekselfordringer . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Kundefordringer . . . . . . . . . . . . . . . .
I
I
l, ,
Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
"",,,od,...
..q•
• • • • q • q • •
211
Vekselgjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Kassekreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Skyldig skattetrekk . . . . . . . . . . . . .
228
Skyldig arbeidsgiveravgifi . . . . . . . .
23B
Skyldig merverdiavgift . . . . . . . . . . .
239
Andre offentlige avgifter . . . . . . . . .
1 26 Fordringer på selskap i samme
konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'
1 28
Andre kortsiktige fordringer . . . . . .
24 1
Påløpt lønn, feriepenger o I . . . . . .
151
Lager av råvarer og innkj. halvfabr.
243
Påløpte ikke forfalte gjeldsrenter .
252
RefUSjon skatt etter skatteloven
§ 31, 5. ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 1
Forskudd fra kunder . . . . . . . . . . . .
264
Regnskapsmessige avsetninger . ,
1 53 Lager av varer under tilvirkning . .
1 55 Lager av ferdig egentilvirkede varer
156
Lager a v innkjøpte varer for videresalg
1 58 Forskudd til leverandører . . . . . . . .
159
Andre omløpsmidler . . . . . . . . . . . .
950
Sum omløpsmidler
267
Kortsiktig valutalån . . . . . . . . . . . . .
269
Annen kortsiktig gjeld også til
konsernselskap . . . . . . . . . . . . . . . .
970
Sum kortsiktig gjeld
Anleggsmidler
Langsiktig gjeld
1 60
Andeler i deltagerlignede selskaper
273
!hendehaverobligasionslån . . . . . . . .
1 62
Aksjer o I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Pantelån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 63 Obligasjoner og andre verdipapirer .
.
275
Regnskapsmessige avsetninger . .
Langsiktige fordringer på selskaper
i samme konsern . . . . . . . . . . . . . . .
276
Langsiktig gjeld til konsernselskap
Lån til ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Langsiktig valutalån . . . . . . . . . . . . .
1 68 Andre langsiktige fordringer . . . . . .
278
Annen langsiktig gjeld . . . . . . . . . . .
1 6 9 Forskudd leverandører . . . . . . . . . .
279
Ansvarlig lånekapital . . . . . . . . . . . .
Patenter o I rettigheter . . . . . . . . . .
975
Sum langsiktig gjeld
1 65
1 66
171
1 73 Forretningsverdi (goodwill) . . . . . . .
Egenkapital
174
Aktiverte kostnader . . . . . . . . . . . . .
29 1
Oppskrivningsfond . . . . . . . . . . . . . .
181
Skip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Egenkapital, bundet . . . . . . . . . . . . .
1 82
Transportmidler . . . . . . . . . . . . . . . .
980
Sum bundet egenkapital
1 8 5 Maskiner, verktøy, inventar o I . . .
295
Egenkapital, fri . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bygninger o g bygningsmessige anlegg
299
Udekket tap . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 93 Anlegg under utførelse . . . . . . . . . .
985
Sum egenkapita!
990
Sum gjeld og egenkapital
191
1 94
Jord- og skogbrukseiendommer . .
1 95
Tomter, gruver, steinbrudd, vannfall
og andre g run nareale r . . . . . . . . . . .
197
Boliger (inkl boligtomter) . . . . . . . . .
1 98
Andre anleggsmidler
955
Sum anleggsmidler
965
Sum eiendeler
..............
Tilleggsopplysninger for
komma.n dittselskaper
995 Ansvar diskonterte veksler
Avtalt selskapskapital
Herav ikke innkalt selskapskapital
1
!
.
31. 1 2. 1 992
i hele kroner
1 . 1 . 1 992
I
i hele kroner
I
I
FAFO Regnskapsstatistikk
213
-4-
Beregning av næringsinntekt
Beløpene oppgis i hele kroner
06 1
Representasjonskostnader
062
-
063 TiI-
Ikke fradragsberettigede kontingenter og gaver
064
Refusjon etter skatteloven § 31 femte ledd
(for deltakerlignede selskaper)
-
�
065
-
066
,----
For lIgningsmynd.
Arsoverskudd/ -underskudd fra post 935 (side 2)
legg
for
,\, '
Rentekostnad på ilignet skatt
Utgiftsførte ikke fradragsberettigede kostnader ved privat
bruk av egen bil
067
Andre ikke fradragsb. kostnader (spesifiseres i eget vedlegg)
07 1
Skattefri del av frigitte betinget skattefrie fond
072 Fra-
Renteinntekt på tilbakebetalt skatt
073 drag
Avsetning til pensjonspremiefond
074 for
Eventuelt inntektsførte egne sykepenger fra trygdekontor
(inntektsføres i selvangivelsen post 3 . 1 .5)
075
Andre fradrag (må spesifiseres i eget vedlegg)
-
-
-
+
08 1
+
082
Salgssum -7- kostpris på aksjer solgt i året (spesifiseres i eget vedlegg) (se rettledningen)
+
+
084
085
086
087
Skattemessig gevinst/ -7- skattemessig tap ved salg av aksjer
+ Oppgave over realisasjon (salg) av aksjer (RF- I 06 1 ) vedlegges
+ andel av regnskapsmessig underskudd/ -7- andel av regnskapsmessig overskudd
...
+
i
deltakerlignede selskaper
+ andel av
skattemessig overskudd/ -7- andel av skattemessig underskudd i deltakerlignede selskaper
+ regnskapsmessig tap/
+ skattemessig gevinst/
070
080
Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig
inntekt fra post IDO i skjemaet. ..Spesifikasjon av forskjeller..... (RF- 1 2 1 7)
083
. •..... .
-7- regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerlignede selskaper
-7- skattemessig tap ved realisasjon av andel i deltakerlignede selSkaper
(spesifiseres i eget vedlegg)
+
+
+
+
088 Utgiftsført premie til egen syke- og ulykkesforsikring (fradragsføres i selvangivelsen post 3.3.2)
+
089 Utgiftsført egen premie til tilleggstrygd for sykepenger (fradragsføres i selvangivelsen post 3.3. 1 2)
090 Sum, overføres til skjema for beregning av personinntekt (RF- 1 224)
09 1
Fradrag for renteinntekter, inntektsført avkastning på livsforsikring og utbytte (inntektsføres i
selvangivelsen i postene 3.2 og 3.6). (Fylles ikke ut av deltakerlignede selskaper)
092 Tillegg for gjeldsrenter (fradragsføres i selvangivelsen 3.4.2 og 3.4.3. Fylles ikke ut av deltakerlignede selskaper)
+
Godtgjørelse for arbeidsinnsats til deltaker i deltakerlignet selskap iht. selskapsloven § 2-26 første ledd,
093 jf § 2-25 første ledd
095 Næringsinntekt! -underskudd overføres til selvangivelsen
Skal det for virksomheten fastsettes personinntekt etter skatteloven
Sted
I
D Nei
§§ 56 og 57, jf § 6 0 ?
Dato
Er virksomheten revisjonspliktig ?
Revisors underskrift, nummer og stempel
Underskrift
Henvendelse kan
retles til
Tittel, navn og telefonnummer
D Ja
D Nei
.
.
214
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg
2 For
aksje­
selskaper
lE
Al m i n nelig næringsoppgave 2
for aksjeselskaper
(også handelsvirksomheter)
Fastsatt av Skattedirektoratet med
hjemmel i Finansdepartementets dele­
geringsvedtak av 24. ol<tober 1 991,
jf ligningsloven § 4-4 nr. 7.
Inntektsåret
Det vises til "Veiledning for innsendelse av årsregnskap/årsoppgjør som ved­
legg til selvangivelsen .. , og til rettledninger som er utarbeidet til hjelp ved
utfyllingen av næringsoppgaven; RF- 1 1 68 generelt og RF- 1 2 1 2 spesielt for
fiskere og fangstfolk.
Vedlegg til selvang ive!sesskjem a 2
Navn
1 992
Løpenummer
Nærings- ( kontor-) adresse
Antall sysselsatte pr
Næringsvei
Bransje
3 1. 1 2.
Foretaksnummer
Reg n r for merverdiavgift
Spesifikasjon av varekonio (fylles ut av handelsvirksomhet)
02 1
Avgiftspliktig salg
+
022 Avgiftsfritt salg
023 Sum salgsinntekter
024 Solgte varers inntakskost
025 Bruttofortjeneste
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager (herunder anlegg for salg) ved
regnskapsårets slutt
Lager etter oppsatte lister etter anskaffelsesverdi eller tilvirkningsverdi. Varer som var på lager allerede pr 1 . 1 . 1 991 føres opp til oppskrevet verdi.
Det er skattemessig verdi av varelageret som skal føres her uten hensyn til om varene er verdsatt til en annen verdi
regnskapsmessig, jf postene 1 5 1- 1 56.
03 1 Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
032 Lager av varer under tilvirkning
+
033 Lager av ferdig egentilvirkede varer
+
034 Lager av innkjøpte varer for videresalg
+
035 Sum skattemessig verdi av varelager
Tilleggsopplysninger - skattemessig verdi på fordringer
04 1
Beløp pr
Sammenlignbare tall pr
1 . 1 . 1 99 2
31. 1 2. 1 992
Kundefordringer til pålydende
042 Beregning av skattemessig nedskrivning for tap på kundefordringer pr 31. 1 2 . 1 992
Konstatert tap på kundefordringer
1991
1
1992
+
)
______ . ________________________________ . _________________ . __ . ____ . __________ . ___
(
)
+
1 99 1
X
Her
kundefordringer ved
årets slutt
faktortall
)
xl
=
føres Skattemessig '
nedskrivning fra 1991
�
y
,
1 992
Kredittsalg i 1 99 1 og 1 992
043 Skattemessig verdi på kundefordringer (post 041 -;- post 042)
044 Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, aksjonærer o I til pålydende
045 Sum skattemessig verdi på fordringer
=
=
+
+
=
=
Tilleggsopplysninger om i nntektsføring av skattepliktig oppskriving av varelager og fordringer eUer
overgangsreglene
Fordringer
Varer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I------!--+---I
05 1
Avsetning pr 1 . 1 . 1 991
052
Rest avsetning pr 1 . 1 . 1 992
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-------'---t--I
053 -;- Beløp til inntekt i 1 992 etter overgangsreglene . .
054
..........................................
. .
....................
. . . .
. . . 1-__________-1
Rest skattepliktiq beløp til i nntekt senere år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RF- 1 1 6 7
Sum
215
FAFO Regnskapsstatistikk
-2 -
Resultatregnskap 1 992
1 99 2
i hele kroner
Driftsinntekter og driftskostnader
300 Salgsinntekter av varer og
tjenester, avgiftspliktig . . . . . . . . . . .
1 991
i hele kroner
1 992
i hele kroner
Finansinntekter og finanskostnader.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
800 Utbytte på aksjer o I . . . . . . . . . . .
3 1 0 Salgsinntekter av varer og
tjenester, avgiftsfritt . . . . . . . . . . . . .
803
Andel av overskudd i
deltagerlignede selskaper . . . . . . .
807
Renteinntekter også fra selskap i
samme konsern . . . . . . . . . . . . . . . .
340 Spesielle offentliga tilskudd for
tilVirkede/solgte varer . . . . . . . . . . .
808
Agio (valutagavinst) . . . . . . . . . . . . .
34 1
Andre offentlige tilskudd/refusjoner
809
Andre finansinntekter . . . . . . . . . . .
350
Aktiverte egne investeringsarbeider .
906
Sum finansinntekter
810
Andel av underskudd i
deltagerlignede selskaper . . . . . . .
816
Rentekokstnader til selskap i
samme konsern . . . . . . . . . . . . . . . .
330 Spesielle offentlige avgifter for
tilVirkede/solgte varer . . . . . . . . . . .
360
Leieinntekter fast eiendom . . . . . . . .
370 Andre driftsinntekter . . . . . . . . . . . . .
380
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
817
Rentekostnader . . . . . . . . . . . . . . . .
901
S u m driftsinntekter
. • • • . . . • . • • • • . . .
818
Disagio (valutatap) . . . . . . . . . . . . . .
400 Forbruk av innkjøpte varer . . . . . .
819
Andre finanskostnader . . . . . . . . . .
500
Lønn, feriepenger, honorarer o I . .
907
Sum finanskostnader
910
Resultat av finansinntekter og
finanskostnader
530
Andre godtgjørelser . . . . . . . . . . . . .
540
Arbeidsgiveravgift til folketrygden . .
915
Resultat før ekstraordinære poster
54 1
Innberetningspliktige
pensjonskostnader . . . . . . . . . . . . . .
820
Gevinst ved avgang av
anleggsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590 Andre personalkostnader . . . . . . . .
830
Ekstraordinære offentlige tilskud d .
600 Frakt, spedisjon vedr. salget . . . . .
840
Andre ekstraordinære inntekter . . .
610
Energi, brensel m v vedr. produksjon
850
Tap ved avgang av anleggsmidler
621
Leieutgifter fast eiendom . . . . . . . .
859 Nedskriving på anleggsmidler . . . .
625
Lys, varme, vann og renovasjon . .
870
Andre ekstraordinære kostnader . .
920
Resultat av ekstraordinære
inntekter og kostnader
Resultat før skaltekoslnad
630
Leie driftsmidler . . . . . . . . . . . . . . . .
640
Verktøy, inventar etc som ikke
skal aktiveres . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925
650
Vedlikehold/reparasjon . . . . . . . . . .
880 Betalbar skatt . . . . . . . . . . . . . . . . .
660
Diverse fremmede tjenester . . . . . .
670
680
690
88 1
Refusjon skatt etter skatteloven
§ 31, 5. ledd . . . . . . . . . " . . . . . . . .
Kontorrekvisita, trykksaker mv . . .
882
Endring utsatt skatt . . . . . . . . . . . .
Telefon og porto . . . . . . . . . . . . . . .
930
Sum skaltekostnad . . . . . . . . . . . . . . . .
935
Årsoverskudd/Årsunderskudd
overføres post 0 6 1 (side 8) . . . . . .
Bilkostnader 1) .
.................
700
Reise- og diettkostnader,
bilgodtgjørelse . . . . . . . . . . . . . . . . .
705
Ikke oppgavepliktige
reisekostnader . . . . . . . . . . . . . . . . .
885
720
Provisjonskostnader . . . . . . . . . . . . .
886 Overført fra oppskrivningsfond . . .
730
Salgs- reklame og
representasjonskostnader . . . . . . . .
887
Anvendelse av oppskrivningsbeløp til
fondsemisjon eller oppskrivningsfond .
740
Kontingenter og gaver . . . . . . . . . .
890
Overført fra fri egenkapital . . . . . .
750
Forsikringer og garantikostnader .
89 1
Overført fra tilbakeføringsfond. .
760 Patent-lisenskostnader og royalties .
892
Overført fra reservefond . . . . . . .
893
Avsatt til reservefond/avsatt til felleseid andelskapital for samvirkeforetak
894
Avsatt til utbytte/renter på grunnfondsbevis/kjøpsutbytte for samvirkeforetak
OppSkrivninger og overføringer
Oppskrivning av anleggsmidler (netto)
(se rettledningen) . . . . . . . . . . . . . , . ,
.
.
7'(0
Andre driftskostnader . . . . . . . . . . .
780
Ordinære avskrivninger . . . . . . . . . .
785
Nedskrivning p å anleggsmidler . . .
895
Konsernbidrag . . . . . . . . . . . . . . .
788
Tap ved avgang av anleggsmidler
896
Aksjonærbidrag . . . . . . . . . . . . . . . .
897
Fondsemisjon med overskuddsmidler .
898
Avsatt til fri egenkapital . . . . . . .
789
Tap på fordringer . . . . . . . . . . . . . .
790
Tillegg/fradrag beholdningsendringer varer
under tilvirk. og ferdig egentilvirkede varer
+
.
902
Sum d riftskostnader
899
Udekket tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
905
Driftsresultat
940
Sum oppskrivnillflElr og overførinaer .
1) Skjemaet "Opplysninger om bruk av bil .. (blankett RF- 1 1 25 ) skal fylles ut og vedlegges
1 991
i hele kroner
216
FAFO Regnskapsstatistikk
-3-
Ba la n se
31. 1 2. 1 992
i hele kroner
Eiendeler
I
I Omiøpsmidler
1 0 1 Kontanter
.
1 . 1 . 1 992
i hele kroner
'
3 1. 1 2. 1 99 2
i hele kroner
Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
................
. . . .
1 03 Bank- og postgiroinnskudd . . . . . .
1 1 1 Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . .
20 1 leverandørgjeld . . . . . . . . . . . . . . . .
I
211
Vekselgjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 8 Kassekreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 Obligasjoner og andre verdipapirer .
221
1 1 4 Vekselfordiinger . . . . . . . . . . . . . . . .
228 Skyldig arbeidsgiveravgift . . . . . . . .
1 2 1 Kundefordringer . . . . . . . . . . . . . . . .
238 Skyldig merverdiavgift . . . . . . . . . . .
1 26 Fordr.
på selskap i samme konsern
Skyldig skattetrekk . . . . . . . . . . . . .
239 Andre offentlige avgifter . . . . . . . . .
1 28 Andre kortsiktige fOrdringer . . . . . .
24 1 Påløpt lønn, feriepenger o I . . . . . .
1 5 1 Lager av råvarer og innkj. halvfabr.
243 Påløpte ikke f<lrfalte gjeldsrenter .
1 53 lager av varer under tilvirkning . .
25 1 Betalbar skatt, ikke utlignet . . . . . .
155 Lager av ferdig egentilvirkede varer.
252 Betalbar skatt, utlignet . . . . . . . . . .
1 56 Lager av innkjøpte varer for videresalg
253 Refusjon skatt etter skatteloven
§ 31, 5. ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 58 Forskudd til leverandører . . . . . . . .
26 1
1 5 9 Andre omløpsmidler . . . . . . . . . . . .
264 Regnskapsmessige avsetninger . .
950 Sum omløpsmidler
267 Kortsiktige valutalån . . . . . . . . . . . .
Forskudd fra kunder . . . . . . . . . . . .
Anleggsmidler
268 Avsatt utbytte og konsernbidrag . .
160
ArlCfelei i deltagerligneda
269 Annen kortSiktig gjeld også til
konsernseiskap . . . . . . . . . . . '. .
161
Aksjer o g andeler i datterselskap .
selskaper
. . .
970 Sum kortsiktig gjeld
1 6 2 Andre aksjer o g andeler . . . . . . . .
1 63 Obligasjoner og andre verdipapirer .
Langsiktig gjeld
. .
. .
. . .
. . .
1 64 lån til eiere, styremedlemmer o I .
270 Utsatt skatt .
1 65 Langsiktige fordringer på selskap
i samme konsern . . . . . . . . . . . . . . .
27 1
1 66 Lån til ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . .
272 Pantelån . . . . . . . . . . . . . .
1 6 7 Utsatt skattefordel . . . . . . . . . . . . . .
275 Regnskapsmessige avsetninger . .
. .
276 langsiktig gjeld til konsernselskap
1 6 9 Forskudd leverandør . . . . . . . . . . . .
277 langsiktige valutalån . . . . . . . . . . . .
Patenter o I rettigheter . . . . . . . . . .
278 Annen langsiktig gjeld . . . . . . . . . . .
1 73 Forretningsverdi (goodwill) . . . . . . .
279 Ansvarlig lånekapital . . . . . . . . . . . .
1 74 Aktiverte kostnader . . . . . . . . . . . . .
975 Sum langsiktig gjeld
1 68 Andre langsiktige fordringer . . . .
171
181
Skip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
......
Ihendehaverobligasjonslån . . . . . . . .
. . .
.
. . . .
Egenkapital
Aksjekapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 82 Transportmidler . . . . . . . . . . . . . . . .
29 1
1 85 Maskiner, verktøy, inventar o I . , .
292 Reservefond/felleseid aksjekapital
i samvirkeforetak . . . . . . . . . . . . . . .
191
Bygninger og bygningsmessige anlegg
293 Oppskrivningsfond . . . . . . . . . . . . . .
1 93 Anlegg under utførelse . . . . . . . . . .
294 Tilbakeføringsfond . . . . . . . . . . . . . .
1 94 Jord- og skogbrukseiendommer . .
980 Sum bundet egenkapital . . . . . . . . . .
195 Tomter, gruver, steinbrudd, vannfall
og andre grunnarealer . . . . . . . . . . .
295 Frie fond
1 9 7 Bolig (inkl boligtomter) . . . . . . . . . .
299 Udekket tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 98 Andre anleggsmidler . . . . . . . . . . . .
985 Sum egenkapital.
955 Sum anleggsmidler
1 . 1 . 1 992
i hele kroner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
. • • • . • . • . • • • • • • • • •
• • . • • • • • • • • . • • • .
1 9 9 Krav på aksjeinnskudd/Egne aksjer .
990 Sum gjeld og egenkapItal
(Postene 970, 975 og 985)
965 Sum elenedeler
995 Ansvar diskonterte veksler . . . . . .
• • •• • • • • . . • . • • • • • • • .
I
217
FAFO Regnskapsstatistikk
-
4
-
Endring av balanse fra 31. 1 2. 1 991 til 1 . 1 . 1 992
Su m betinget skattefrie avsetninger pr
Utsatt skatt
B
31. 1 2. 1 991 (postene 632-639)
1 . 1 . 1 992
+ Utsatt skattefordel
1 . 1 . 1 992
=
Økning egenkapital fra 31. 1 2 . 1 991 til 1 . 1 . 1 992
C
Økning tilbakeføringsfond
+ Økning frie fond/reduksjon udekket tap
=
Dersom summene av B og C tilsammen ikke er lik A, spesifiser nedenfor eller i eget vedlegg.
218
FAFO Regnskapsstatistikk
-5-
I
I
Gevinst- og tapskonto
Gevinster mv som skal tillegges gevinst- og tapskonto pr 1 . 1 . 1 99 2
1 00 1
Gevinst på næringstomt som ikke er reinvestert
i
1 99 1
1 00 2 Gevinst på aksjer i næring s o m ikke e r nedskrevet/reinvestert i 1 99 1
1 003 Gevinst på ikke-avskrivbare
arbeider- og funksjcnærboHger som ikke er reinvestert i
1 99 1
1 004 Økt skattemessig verdi på ANS/KS mv ved overgang til nettoligning pr 1 . 1 . 1 99 2
+
Tap mv som skai fradras på gevinst- og tapskonto pr 1 . 1 . 1 992
1 005 Gjenværende tom positiv saldo pr 31. 1 2. 1 99 1
1 006 Redusert skattemessig verdi på andel ANS/KS mv ved overgang til nettoligning pr 1. 1 . 1 992
1 00 7 Saldo gevinst- o g tapskonto p r
1 . 1 . 1 992 overføres post 1 1 71 i kolonne I under «Spesifikasjon a v forskjeller. . ." p å side 6
Andre gevinster mv som skal tillegges gevinst- og tapskonto i 1 99 2
Gjenværende skattepliktig del av negativ saldo etablert i 1 99 0 eller tidligere som
1 008 ikke er anvendt etter overgangsreglene
1 009 Gjenværende negativ saldo etablert i 1 99 1 som ikke er anvendt elter overgangsreglene
1 0 1 0 Urealiserte valutagevinster oppstått i 1 99 2 som følge av reverseringsprinsippet
1 0 1 1 Å rets gevinst ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler
1 0 1 2 Årets gevinst ved realisasjon av driftsmidler i saldogruppe ne dog, jf saldoskjema post 6
Andre betinget skattefrie avsetninger elter tidligere regler som skal føres på
1 0 1 3 gevinst- og tapskonto
+
Andre tap mv som skal fradras på gevinst- og tapskonto i 1 992
1 0 1 4 Å rets tap ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler
1 0 1 5 Å rets tap ved realisasjon av driftsmidler i saldogruppene dog, j f saldoskjema post 6
1 0 1 6 Grunnlag for årets inntekts-/fradragsføring
1017
20 % til inntekt/fradrag (se rettledning). Eventuelt restbeløp under k r 1 5.000 til inntekt/fradrag
Saldo gevinst- o g tapskonto 3 1 . 1 2. 1 99 2 . Overføres til post 1 1 7 1 i kolonne Il under «Spesifikasjon av
1 0 1 8 forskjeller .... " på side 6 .
+
+
+
219
FAFO Regnskapsstatistikk
-6 -
Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
Beløpene oppgis i hele kroner
Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier
1 . 1 . 1 99 2
I
Endring i forskjeller
3 1 . 1 2. 1 99 2
III
Il
UTESTAENDE FORDRINGER
1 101
Regnskapsmessig verdi p å fordringer
1 1 02
Skattemessig verdi på fordringer
1 1 03
Forskjeller/endring i forskjeller
VAREBEHOLDNING
1111
Regnskapsmessig verdi varebeholdning
1 1 12
Skattemessig verdi varebeholdning
1 1 13
Forskjeller/endring i forskjeller
PROSJEKTER UNDER ARBEID VED ARSSLUTT (MED
RESULTATANSVAR)
1 121
Regnskapsmessig opptjent inntekt på prosjekter under arbeid
1 1 22
Skattemessig verdi på prosjekter under arbeid
1 1 23
Forskjeller/endring i forskjeller
LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA
1 131
1 1 32
1 1 33
Netto regnskapsmessig verdi p å langsiktige fordringer langsiktig gjeld
Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer langsiktig gjeld
Forskjeller / endring i forskjeller
DRIFTSMIDLER INKL FORRETNINGSVERDI (GOODWILL)
1 141
Regnskapsmessig verdi på driftsmidler
1 1 42
Skattemessig verdi på driftsmidler
1 1 43
Forskjeller/endring i forskjeller
AKSJER OG ANDRE VERDIPAPIRER M V
1 151
Regnskapsmessig verdi på aksjer o g andre verdipapirer
1 1 52
Kostpris på aksjer og andre verdipapirer
1 1 53
Forskjeller/endring i forskjeller
1 161
SKATTEPLIKTIG OPPSKRIVNING pA VARELAGER OG
FORDRINGER ETTER OVERGANGSREGLENE
Rest avsetning på «vare- og fordringskonton etter overgangsreglene
fra postene 052 og 054 på side 1
GEVINST- OG TAPSKONTO
1 17 1
Saldo på gevinst- og tapskonto
NEGATIVE SALDOER FRA TIDLIGERE AR
1 1 75
1 1 76
Gjenværende skattepliktig del av negative saldoer fra 1 991 eller
tidligere som pr. 1 . 1 . 1 992 ikke er anvendt etter overgangsreglene
AVSKREVET pA KONTRAKTER OG BETINGET SKATTEFRIE
AVSETNINGER
Kontraktsavskrivninger, samt betinget skattefrie avsetninger etter tidligere
regler som ikke er tatt inn på gevinst- og tapskonto pr. 1 . 1 . 1 992
Sum overføres neste side
O
220
FAFO Regnskapsstatistikk
-7-
Beløpene oppgis i hele kroner
Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessig? verdier
3 1 .1 2.1992
1 , 1 . 1 99 2
I
Il
III
I
I
Sum overført fra forrige side
I
Endring i forskjeller
AVSETNING TIL TAP pA KONTRAKTER M V
1 1 77
Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter, prosjekter m v
GARANTI- OG SERVICEAVSETNINGER
1 181
Resterende skattemessig garanti- og serviceavsetning fra
3 1. 1 2. 1 99 1
1 1 82
Regnskapsmessige garanti- og serviceavsetninger
1 1 83
Forskjeller/endring i forskjeller
l < '· . .·· ·'':
KLASSIFIKASJONS- OG VEDLIKEHOLDSAVSETNINGER
1 1 85
Resterende skattemessig klassifikasjons-/vedlikeholdsavsetning
fra 3 1. 1 2. 1 991
1 1 86
Regnskapsmessig klassifikasjonsavsetning/vedlikeholdsavsetning
1 1 87
Forskjeller/endring i forskjeller
ANDRE FORSKJELLER
1 1 88
Andre forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier/resultat (skal spesifiseres)
1 1 90
Sum
1 1 97
Arets oppskriving på anleggsmidler etler aksjeloven §
1 1 98
Beløp avregnet mot negativ saldo etler overgangsreglene ved kjøp av aksjer m v
1 200
Sum endring i forskjeller som pavirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig Inntekt overrøres
post 08 1 på side 8.
1 1 - 1 0,
fjerde ledd/regnskapsloven §
21,
+
fjerde ledd
til
Beregning av næringsinntekt fra omsetning med medlemmer i samvirkeforeta k.
Fylles ut av samvirkeforetak som krever fradrag for kjøpsutbytte og/eller avsetning til felleseid andelskapital.
Næringsinntekt fra omsetning
med medlemmer
Inntekt fra post 090 på side 8 X omsetning med medlemmer
L
. .
_._ .........._____.........._ . ...........
(
2.� L
..
Total omsetning
. ,
.
.
.. _........ _ ............. _ . ........ __ .. __
)
t(
..
"
,
FAFO Regnskapsstatistikk
22 1
-8-
Beregning av næringsinntekt
Beløpene oppgis
06 1
062
Representasjonskostnader
063 TiI-
Ikke fradragsberettigede kontingenter og gaver
064
Sum skattekostnad fra post 930
I--
I-- legg
065
066
I:�« ;
Arsoverskudd/ -underskudd fra post 935 (Side 2 )
I--
I--
i hele kroner
for
I--
ri,
Rentekostnad på ilignet skatt
Andre ikke fradragsb. kostnader (spesifiseres i eget vedlegg)
07 1
Skattefri del av frigitte betinget skattefrie fond
072 Fra-
Renteinntekt på tilbakebetalt skatt
073 drag
Avsetning til pensjonspremiefond
074 for
Emisjonskostnader som i regnskapet er ført direkte mot egenkapitalen
075
Andre fradrag (må spesifiseres i eget vedlegg)
I-I-I--
Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig
inntekt fra post 1 200
08 1
082
Salgssum + kostpris på aksjer solg! i året (spesifiseres i eget vedlegg) (se rettledningen)
083
+ Skattemessig
084
+ Andel av regnskapsmessig underskudd/
deltakerlignede selSkaper
085
ror lignlngsmyod.
r
' :�
I: c
Oppskrivning eller oppskrivningsfond brukt til fondsemisjon
067
I--
L
gevinst/ + skattemessig tap ved salg av aksjer. Oppgave over realisasjon (salg) av aksjer
(RF-l 06 1 ) vedlegges
+ Andel av skattemessig overskudd/
:
andel av regnskapsmessig overskudd i
+
070
+
080
+
+
+
+ andel av skattemessig underskudd i deltakerlignede selskaper
086
+ Regnskapsmessig tap/
087
+ Skattemessig· gevinst/ .;. skattemessig tap ved realisasjon av andel i deltakerlignede selskaper
(Spesifiser i eget vedlegg)
+ regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerlignede selskaper
+
+
+
090 Sum, overføres til skjema for beregning av personinntekt (RF- 1 224)
Fradrag for renteinntekter, inntektsført avkastning på livsforsikring og utbytte (inntektsføres i
09 1 selvangivelsen i postene 7, 8, 22 og 23.)
092 Tillegg for gjeldsrenter (fradragsføres i selvangivelsen post 1 3)
093 For
sam-
.;. Fradrag for avsetning til kjøpsutbytte til medlemmer av samvirkeforetak
094 foretak
.;. Fradrag for avsetning til felleseid andelskapital for samvirkeforetak
I-- virke-
+
095 Næringsinntekt/-underskudd overføres til selvangivelsen
o Nei
Skal det for selskapet fastsettes personinntekt etler skatteloven § 58, jf § 60 ?
Sted
Underskrift
I
Dato
Revisors underskrift, nummer og stempel
Henvendelse kan
retles til
Tittel, navn og telefonnummer
FAFO Regnskapsstatistikk
222
Vedlegg
lF
RETTLEDNING
til utfylling av almin nelig næringsoppgave 1 for personlig næringsdrivende
Fastsatt av Skattedirektoratet for 1 992
Enhver som driver næringsvirksomhet er regnskapspliktig etter lov om regnskapsplikt mv (regnskapsloven) av 1 3. mai 1 977 nr 35. (Den som
utelykkende driver jordbruk, gartneri og skogbruk er ikke regnskapspliktig etter denne loven.)
For dem som er avgiftspliktige etier merverdiavgiftsloven, gjelder også bestemmelsene i § 42 i lov om merverdiavgift av 1 9. juni 1 969 og regn­
skapsforskrifter av 20. august 1 969 med senere endringer. Bestemmelsene om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3 er opphevet fra
1 . 1 . 1 992.
Det vil fra og med inntektsåret 1992 ikke lenger bli utarbeidet særskilte regnskapsskjemaer for drosje-/lastebileiere, /eger/tannleger m v og arki­
tekter/ingeniører mv. De som tidligere har brukt disse skjemaene, skal fra og med 1992 bruke ''Alminnelig næringsoppgave 1 for personlig
næringsdrivende". Dette gjelder både enmannsforetak og deltakerlignede selskaper.
Alle som driver drosje- og lastebilnæring skal som vedlegg til næringsoppgaven fylle ut ''Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring" (RF
1 223).
Ansvarlige selskaper mv skal sende inn "Aminnelig næringsoppgave 1" som vedlegg til "Selskapsoppgave for ansvarlige selskaper" (RF- 1 2 1 5).
Kommandittselskaper skal bruke "Næringsoppgave 1" som vedlegg til "Selskapsoppgave for kommandittselskaper" (RF-1 226).
Aksjeselskaper skal som tidligere bruke "Alminnelig næringsoppgave 2 for aksjeselskaper" (RF-1 1 67).
Nærings oppgaven er på 4 sider og inneholder på side 1 felter for særskilte spesifikasjoner og tilleggsopplysninger som skal gis.
Næringsoppgavens side 2 og 3 inneholder oppstilling over resultatregnskap og balanse. Det er resultat og balanse i samsvar med regnskapslo­
vens bestemmelser som skal føres her.
Til side 4 overføres årsoverskudd/underskudd fra side 2 samt sum endring i forskjeller fra skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regn­
skapsmessige og skattemessige verdier" (RF- 1 2 1 7) . For øvrig foretas på side 4 alle øvrige nødvendige korreksjoner for å komme frem til
næringsinntekten/underskuddet som skal overfø res til selvangivelsen.
Henvisninger til sidenummer som foretas i rettledningen, gjelder side i næringsoppgaven.
De som driver fiske må for omtale av spesielle forhold vedr fiskere, benytte "Rettledning
fangst" (RF- 1212).
.
til næringsoppgave 1 for virksomheter innen fiske og
Med hjemmel i ligningsloven § 4-4 og Finansdepartementets delegeringsvedtak, har Skattedirektoratet 24. oktober 1 988 fastsatt forskrift som
gir adgang til å sende inn datautskrift i stedet for "Alminnelig næringsoppgave for personlig næringsdrivende". Forskriften stiller detaljerte krav til
utskriftens innhold, utforming og kvalitet/format.
Den foreliggende næringsoppgaven er utarbeidet som et felles skjema for ligningsmyndighetene, Prisdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå .
Har skattyter plikt til å ha revisor, skal også revisoren undertegne næringsoppgaven. Har skattyter revisjonsplikt uten å ha revisor, må dette
begrunnes særskilt.
.
Alminnelig næringsopppgave 1 for personlig næringsdrivende skal ikke benyttes av næringsdrivende innenfor følgende næringer:
Oppdrettere av pelsdyr, samt personlig næringsdrivende innenior jordbruk, skogbruk og reindrift. Personlig næringsdrivende innenfor dis­
se næringene skal benytte særskilte næringsoppgaver fastsatt for hver av disse næringene jf "Veiledning for innsendelse av årsoppgjør
som vedlegg til selvangivelsen" (RF-1 074)
SIOE 1 I NÆRINGSOPPGAVEN
Foretaksnummeret, dvs tildelt nummer i foretaksregisteret, skal fyl­
les ut her. Alle deltakerlignede selskaper skal være registrert i fore­
taksregisteret med foretaksnummer.
Spesifikasjon av varekonto
Formålet med spesifikasjonen er å komme frem til virksomhetens
oppnådde bruttofortjeneste (post 025) på omsetningen av handel­
svarer. Under post 021 og 022 spesifiseres hhv avgiftspliktig og
avgiftsfritt varesalg, mens forbruk av innkjøpte handelsvarer føres i
post 024.
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager ved
slutten av regnskapsåret
Skattemessig verdi av beholdning av varer kjøpt i 1 992 settes til
anskaffelsesverdi. For varer som er tilvirket i 1 992 settes verdien til
tilvirkningsverdi. Til tilvirkningsverdi regnes direkte produksjonskost­
nader som: råstoff, halvfabrikata, hjelpestoffer (brensel, smøring,
produksjonsstrøm mv) og produksjonslønn. Prosjekter oppført for
egen regning med sikte på salg verdsettes til tilvirkningsverdi. Den
skattemessige verdien skal føres i postene 031 - 034. Varelager
vurderes etter Fl FU-prinsippet dersom varene ikke kan individuali­
seres.
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi på fordringer
Under post 041 føres kundefordringer til pålydende verdi pr
3 1 . 1 2.92 og 1 . 1 .92. Skattemessig nedskrivning på kundefordringer
føres i post 042. Beregningen a v nedskrivingen skal alltid vises. I
nyetablert virksomhet kan det kreves nedskrivning på utestående
kundefordringer med 2% ved utgangen av etableringsårel og de to
påfølgende inntektsår, jf skatteloven § 50 annet ledd bokstav a fem­
te avsnitt. Slike virksomheter fyller ikke ut tallene for konstatert tap
på kundefordringer og kredittsalg under post 042. Kundefordringer
ved årets slutt og nedskrivningen må imidlertid føres.
I post 044 føres andre fordringer enn kundefordringer til pålydende
verdi. Fordringer i næring som er endelig konstatert tapt, føres opp
med null i verdi.
o
o
q
�
Tilleggsopplysninger om Inntektsføring av skattepliktig opp­
skriving av varelager og fordringer etter overgangsreglene
Her skal det gis opplysninger om oppskrivning av fordringer og skat­
tepliktig oppskrivning av varelager (''vare- og fordringskonto") pr
RF 1 1 76
1 . 1 . 1 991 etter overgangsreglene til skatteloven § 50 annet ledd bok­
stav a.
post 051 føres den skattepliktige oppskrivningen av varelageret pr
1 . 1 . 1 991 , dvs differansen mellom anskaffelsesverdi og virkelig verdi
på varelageret pr 1 . 1 . 1 991 . Her føres også nedskrivningen på ute­
stående fordringer pr 1 . 1 . 1 991 (tilsvarende post 1 41 a i regnskaps­
skjemaet for 1 99 1 ) .
I
Rest avsetning p å "vare- o g fordringskonto" pr 1 . 1 . 1 992 (post 052)
og rest avsetning på "vare- og fordringskonto" pr 3 1 . 1 2 . 1 992 (post
054) overføres til post 61 i skjemaet .. Spesifikasjon av forskjeller
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier». Under post
053 føres minst 1/5 av avsetningen pr 1 . 1 . 1 991 (post 051 ).
SIDE 2 OG 3 I NÆRINGSOPPGAVEN
Generelt om resultatregnskap og balanse
Resultatregnskapet og balansen bygger i del vesentlige på regn­
skapsloven §§ 17 og 1 8 . Nummereringen er endret slik at oppstil­
lingen er i tråd med Norsk Standard, NS 4 1 02. Der hvor NS 4 1 02
ikke er i samsvar med regnskapsloven er lovens rekkefølge valgt.
Finansregnskapet skal baseres på reglene i regnskapsloven og god
regnskapsskikk. Skjemaet er endret slik at resultatregnskapet også
skal vise tallene for foregående år. For inntektsåret 1 992 er det imid­
lertid frivillig om tallene for foregående år (1 991 ) fylles ut.
RESULTATREGNSKAPET
Driftsinntekter og driftskostnader
Post 300. Salgsinntekter av varer og tjenester, avgiftspliktig
Her føres inntekten av salg av avgiftspliktige varer og tjenester i
perioden. Frakter og spesielle offentlige avgifter skal være med,
mens rabatter og returer o I skal være trukket fra. Salget føres eks­
klusiv merverdiavgift, og interne transaksjoner mellom foretakets
avdelinger tas ikke med. Virksomheter som ikke har avgiftspliktig
omsetning skal ikke føre noe her (se post 31 0).
FAFO Regnskapsstatistikk
223
2
Post 3 1 0. Salgsinntekter av varer og tjenester, avgiftsfritt
Her føres verdien av alle avgiftsfrie varer og tjenester som er solgt i
perioden. Her føres også verdien av tjenester som faller utenfor
avgiftsom rådet, som f eks et hotells utleie av rom, inntekt av person­
transport, legevirksomhet, advokatvirksomhet mv. Posten skal være
inkludert andre spesielle offentlige avgifter, men rabatter og returer
o I skal være trukket fra.
Post 330. Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer
Denne posten omfatter alle de spesielle offentlige avgifter (særav­
gifter) som er inkludert i postene 300 og 3 1 0. Posten skal trekkes fra
driftsinntektene.
Post 340. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer
Her føres alle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer som er
mottatt i året.
Post 341 . Andre offentlige tilskudd/refusjoner
Her føres alle andre tilskudd/refusjoner som mottas fra det offentli­
ge. Refusjoner til leger, tannleger og fysioterapeuter mv for behand­
ling føres her. Her føres også lærlingetilskudd, instruktørtilskudd o I.
Post 700. Reise- og diettkostnader, bilgodtgjørelse
Her føres alle kostnader til reise, diett og bilgodtgjørelse som er
innberetningspliktige. Ikke-oppgavepliktige reisekostnader føres i
post 705.
Post 740. Kontingenter og gaver
Kontingenter og gaver føres her. Kontingenter og gaver som ikke er
fradragsberettiget skal legges til næringsinntekten i post 063 (side
8).
Post 750. Forsikring og garantikostnader
.
Her føres forsikringskostnader med unntak av bilforsikringer som
skal føres under post 690. Her føres også kostnader i forbindelse
med service- og garantiytelser. Avsetning til garanti- og servicekost­
nader kommer ikke til fradrag skattemessig. Korreksjoner for skatte­
messige forhold fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 81 83.
Post 760. Patent- lisens kostnader og royalties
Her føres kostnader til patenter, lisenser og royalties i forbindelse
med egen produksjon/eget salg.
Post 350. Aktiverte egne Investeringsarbeider
Posten omfatter den aktiverte verdien av arbeid av varig art på egne
driftsbygninger, maskiner o I som er utført av egne ansatte og/eller
med egne materialer.
Post 170. Andre driftskostnader
Her føres driftskostnader som ikke skal føres på de øvrige postene.
Post 780. Ordinære avskrivninger
Post 370. Andre driftsinntekter
Her føres andre driftsinntekter som ikke er medtatt under postene
foran, som f eks provisjonsinntekter, inntekter vedrørende royalities,
lisensinntekter o I.
Her føres ordinære regnskapsmessige avskrivninger etter regn­
skapslovens regler. Korreksjoner for skattemessige forhold frem­
kommer i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskaps­
messige og skattemessige verdier" postene 41 - 43.
Post 380. Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Post 785. Nedskrivning på anleggsmidler
Gevinst ved avgang av anleggsmidler anses normalt som
driftsinntekter. Det er den regnskapsmessige gevinsten som skal
føres her. Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer i
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 41 - 43. Er gevinsten av ekstra­
ordinær karakter skal den føres i post 820. Se også postene 788 og
850.
Her føres nedskrivninger på anleggsmidler når den virkelige verdien
av anleggsmiddelet er lavere enn den regnskapsmessige verdien,
og når dette ikke skyldes årsaker av forbigående art, jf regnskapslo­
ven § 21 . Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer i
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 41 -43. Anses nedskrivning på
anleggsmidler som en ekstraordinær kostnad, føres denne i post
859.
Post 400. Forbruk av Innkjøpte varer
For handelsbedrifter omfatter denne posten solgte varers inntaks­
kost (post 024 side 1 ) for omsetningen som er medtatt i postene 300
og 310. Endringer i lageret av råvarer, innkjøpte halv-fabrikata og
innkjøpte varer for videresalg skal være inkludert i denne posten.
Regnskapsmessig nedskrivning for ukuran,s og prisfallsrisiko med­
tas her. Korreksjoner for de skattemessige verdiene fremkommer i
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 1 1 - 1 3.
Post 788. Tap ved avgang av anleggsmidler
Tap ved avgang av anleggsmidler anses normalt som en driftskost­
nad. Det er det regnskapsmessige tapet som skal føres her.
Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer i skjemaet
"Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skatte­
messige verdier" postene 41 - 43. Er tapet av ekstraordinær karak­
ter skal det føres i post 850. Se også postene 380 og 820.
Post 789. Tap på fordringer
Post 500. Lønn, feriepenger, honorarer o I
I denne posten føres enhver form for lønn i tjenesteforhold. Beløpet
som skal føres her er både innberetningspliktig og avgiftspliktig.
Post 530. Andre godtgjørelser
Her føres utbetaling av lott o I i fiske og fangst.
Post 541 . Innberetningspliktige pensjonskostnader
Her føres kostnader til løpende pensjonsutbetalinger.
Post 590. Andre personalkostnader
Her føres premie til pensjonsforsikringer og andre kostnader til frem­
tidige pensjoner. Her føres også personalgaver, kostnader til fri kan­
tine, kurs. bedriftshytte, tjenesteboliger, bedriftsidrettslag o I.
Korreksjoner for skattemessige forhold vedrørende pensjonspremi­
efond skal fremkomme i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mel­
lom regnskapsmessige og skattemessige verdier" post 88.
Post 650. Vedlikehold/reparasjon
Her føres utgifter til vedlikehold/reparasjon på formuesgjenstander
som brukes i virksomheten. Arbeider som fører formuesgjenstanden
til en bedre stand enn den tidligere har vært, er ikke å anse som
vedlikehold. Utgifter til slike arbeider anses som en påkostning og
skal aktiveres.
Her føres regnskapsmessig tap på fordringer. Korreksjoner for
skattemessige forhold fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av for­
skjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" poste­
ne 1 - 3.
Post 790. Tillegg/fradrag beholdningsendringer varer under til­
virkning og ferdig egentilvirkede varer
Her føres de regnskapsmessige endringene i beholdningene på
varer under tilvirkning og ferdig egentilvirkede varer. En
beholdningsnedgang øker driftskostnadene, mens en beholdnings­
økning reduserer driftskostnadene. Korreksjoner for skattemessige
forhold fremkommer i skjemaet "Spesifikasion av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 1 - 1 3.
Finansinntekter og finanskostnader
Post 803. Andel av overskudd I deltakerllgnede selskaper
Her føres regnskapsmessig overskudd fra andel i deltakerlignet sel­
skap. Beløpet tilbakeføres i post 084 (side 4).
Postene 808 og 81 8. Agio (valutagevinst). Dlsagio (valutatap)
Post 660. Diverse fremmede tjenester
Her føres kostnader til eksterne regnskapsfø rere, konsulenter, revi­
sorer og advokater mv.
Post 690. Bilkostnader
Her føres alle kostnader vedrørende personbiler, stasjonsbiler,
varebiler og lastebiler. De som driver drosje- eller lastebilnæring
skal vedlegge "Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring" (RF
1 223). Alle andre næringsdrivende som krever fradrag for biIkostna­
der skal vedlegge skjemaet "Opplysninger om bruk av bil" (RF1 1 25). Regnskapsmessige avskrivninger skal føres i post 780.
Her føres gevinsVtap på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta.
Forskjellen
mellom
skattemessige
og
regnskapsmessige
gevinster/tap på langsiktige fordringer og gjeld fremkommer i skje­
maet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 31 - 33.
Post 809. Andre finansinntekter
Her inngår bl a gevinst ved avhendelse av verdipapirer, herunder
obligasjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond, finansielle
opsjoner og avkastning på sparedelen av livsforsikring (se for øvrig
rettledningen til post 075).
224
FAFO Regnskapsstatistikk
3
Post 810. Andel av underskudd I deltakerlignede selskaper
Her føres regnskapsmessig underskudd fra andel i deltakerlignet
selskap. Beløpet tilbakeføres i post 084 (side 4).
Post 8 1 9. Andre finanskostnader
Her inngår bl a nedskrivning på, og tap ved avhendelse av verdipa­
pirer, herunder obligasjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjons­
fond og finansielle opsjoner.
Ekstraordinære Inntekter og kostnader
Etter regnskapsloven § 1 9 første ledd nr 3 ska! foretaket gl
tilleggsopplysninger om anskaffelseskostnader mv vedrørende
anleggsmidler, Etter samme lov § 1 9 første ledd nr 6 skal det likele­
des opplyses om leie av anleggsmidler hvor leieavtalen er ' av
vesentlig betydning for driften. Slike opplysninger skal gis I eget
vedlegg til næringsoppgaven.
I samsvar med regnskapsloven § 1 8 er eiendelene delt inn i omløp­
smidler og anleggsmidler. Med anleggsmidler menes eiendeler
bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er
omløpsmid!er. Fordr!nger anses som omløpsmidler når dat ai avtalt
eller forutsatt at fordringene skal betales innen ett år etter regn­
skapsårets utløp.
Postene 820 og 850. Gevinst ved avgang av anleggsmidler. Tap
ved avgang av anleggsmidler
Regnskapsmessig gevinst/tap av ekstraordinær karakter skal føres
her. Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer i skjemaet
"Spesifikasjon av forskjeller mollom regnskapsmessige og skatte­
messige verdier" postene 41 - 43. Jf også postene 380, 788 og 850.
Omløpsmidler og anleggsmidler
Postene 1 1 1 og 1 62. Aksjer og andeler
Postene 840 og 870. Andre ekstraordinære Inntekter. Andre
ekstraordinære kostnader
Her føres ekstraordinære inntekter/kostnader'som ikke er ført på de
andre postene.
Post 859. Nedskrivning på anleggs midler
Nedskrivning på anleggsmidler som anses som en ekstraordinær
kostnad føres her, se for øvrig rettledningen til post 785.
Post 881 . Refusjon skatt etter skattteloven
§ 31 femte ledd
Her fører deltakerlignede selskaper det forventede refusjonskrav i
henhold til skatteloven § 31 femte ledd på personinntekt som tilord­
nes deltakere som er aktive i virksomheten. Se for øvrig rettledning­
en til post 090 (side 4).
Postene omfatter også grunnfondsbevis og andeler i andre selska­
per med begrenset ansvar som .likestilles med aksjeselskaper.
Postene 1 5 1 , 1 53, 1 55 og 1 56. Varebeholdning
Her føres beholdningsverdiene i samsvar med regnskapsloven §
20. Den skattemessige verdi av beholdningene føres i postene 031 034, ''Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager (her­
under anlegg for salg) ved regnskapsårets slutt".
Se for øvrig rettledningen til postene 400 og 790.
Post. 1 1 4 Vekselfordrlnger
Her føres bare de vekselfordinger som ikke gjelder kunder.
Vekselfordringer på kunder føres sammen med de øvrige kundefor­
dringene i post 1 2 1 .
Post 1 2 1 . Kundefordringer
Oppskrivninger og anvendelse av oppskrivningsbeløp
Her føres kundefordringer (inkl vekselfordringer på kunder) etter fra­
drag for forventet tap, Skattemessig verdi av kundefordringer skal
fremgå av tilleggsopplysninger omn skattemessig verdi på fordring­
er,
Post 885. Oppskrivning av anleggsmidler
Posten omfatter oppskrivning av anleggsmidler i henhold til regn­
skapsloven § 21 fjerde ledd,
Oppskrivningsbeløpet skal enten anvendes til nedskrivning av
anleggsmidler (post 785 eller post 859), dekning av tap ved salg av
anleggsmiddel (post 788 eller post 850), eller til oppskrivningsfond
(post 887),
Merk at oppskrivningsbeløpet også skal føres i skjemaet "Spesifika­
sjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige ver­
dier" post 97.
Post 886. Overføring fra oppskrivningsfond
Når oppskrivningsfond anvendes, foretas selve tilbakeføringen fra
fondet i post 886, Beløpet skal anvendes i samsvar med regn­
skapsloven § 21 fjerde ledd, jf rettledningen til post 885),
Post 1 60. Andeler I deltakerlignede selskaper
Her føres den regnskapsmessige verdi av andelen.
Post 1 73. Forretningsverd! (goodwill)
Bare ervervet forretningsverdi (goodwill) føres her, jf regnskapslo­
ven § 21 sjette ledd.
Post 1 74. Aktiverte kostnader
Her føres kostnader som er aktivert fordi det ved disse kostnader
anses ervervet vesentlige verdier. Posten omfatter også kostnader
(herunder kapitalrabatt) ved opptak av langsiktige lån og kurstap
ved slike lån, jf regnskapsloven § 21 syvende og åttende ledd.
Kortsiktig og langsiktig gjeld.
Post 890. Egenkapital pr 1 .1 .1 992
Her føres egenkapital pr 1 . 1 . 1 992 etter endring av balanse fra
3 1 , 1 2 , 1 991 til 1 , 1 . 1 992, Denne posten skal således samsvare med
post 985 i balansen på samme tidspunkt.
Post 891 . Tilførte midler
Her føres kapitalinnskudd som er foretatt i løpet av 1 992 hva enten
innskuddet består av likvide midler eller realaktiva.
Post 892. Å rsoverskudd/årsunderskudd og oppskrivning
Til denne posten overføres årsoverskudd fra post 935. Oppskrivning
av anleggsmidler fra post 885 føres også her da denne represente­
rer en egenkapitalendring som ikke kommer til uttrykk i årsoverskud­
det/-underskuddet i post 935.
Post 893 Privat konto
Her føres summen av eierens uttak fra virksomheten og andre pri­
vate utgifter som er ført i virksomhetens regnskap.
Post 221 . Skyldig skattetrekk
Her føres skatt trukket av lønnsutbetalinger til ansatte. Her føres
også skyldig bidragstrekk mv.
Post 252 Refusjon skatt etter skatteloven
§ 31
femte ledd
Deltakerlignede selskaper som omfattes av skatteloven § 20 fører
her forventet refusjon i henhold til skattelovens § 31 femte ledd ved­
rørerende den andel av selskapets skattepliktige inntekt som blir
beskattet som personinntekt på aktive deltakeres hånd, Se for øvrig
rettledningen iii postene 881 (side 2) og 090 (side 8).
Postene 264 og 275. Regnskapsmessige avsetninger
Her føres avsetninger etter god regnskapsskikk. Avsetningene er
ikke skattemessig fradragsberettiget. Korreksjoner for skattemessi­
ge forhold fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mel­
lom skattemessige og regnskapsmessige verdier" postene 77 - 88.
Spesifikasjon av privatkonto
Feltet for spesifikasjon av privatkonto skal alltid utfylles.
Egenkapital.
BALANSE
Det er den omarbeidede balansen pr 1 . 1 . 1 992 som skal vises i
balanseoppstillingen. Se nærmere om dette under overskriften
"Egenkapital" .
Fra og med 1 992 skal ubeskattet egenkapital ikke fremkomme sær­
skilt i balansen. Balansen pr 31 . 1 2 . 1 991 må omarbeides og ny
egenkapital pr 1 . 1 . 1 992 beregnes, Konsolideringsfond vil pr
1 . 1 . 1 992 være å anse som fri egenkapital. Tidligere avsatte betinget
skattefrie fond som ikke er anvendt, vil også fremkomme som en del
av egenkapitalen pr 1 . 1 . 1 992.
FAFO Regnskapsstatistikk
225
4
SIDE 4 1 NÆRINGSOPPGAVEN
Beregning av næringsinntekt
Post 062. Representasjonskostnader
Her føres den delen av kostnadsførte representasjonskostnader
som ikke er fradragsberettigede ved inntektsligningen.
Post 063. Ikke fradragsberettigede kontingenter og gaver
Her føres kostnadsførte kontingenter og gaver som ikke er fradrags­
berettigede ved inntektsligningen.
Post 065. Rentekostnad på Ilignet skatt
Her føres kostnadsfø rte renter på ilignet skatt. Slike renter er ikke
fradragsberettigede ved inntektsligningen.
formue og inntekt i ansvarlig selskap mv" (RF-1 221 ) , eventuelt
"Oppgave over deltakernes formue og inntekt i kommandittselska­
per" (RF-1 228).
Postene 086 og 087. Regnskapsmessig tap/regnskapsmessig
gevinst ved realisasjon av andel I deltakerllgnede selskaper.
Skattemessig gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av
andel i deltakerllgnede selskaper
Her korrigeres for regnskapsmessig og skattemessig gevinsVtap
ved realisasjon av andel i deltakerlignede selskape.L I post 086 tilba­
keføres regnskapsmessig gevinsVtap ført i resultatregnskapet ved
salg av selskapsandeler. I post 087 føres skattemessig gevinsVtap
ved salg av selskapsandeler (vederlag - kostpris). Det må spesifise­
res i eget vedlegg hvordan skattemessig gevinsVtap er utregnet.
Post 089. Utgiftsført egen premie til tilleggstrygd for sykepenger
Post 066. Utgiftsførte ikke-fradragsberettigede kostnader ved
privat bruk av egen bli
Her tilbakeføres fordel ved privat bruk av næringsbil basert på en
årlig kjø relengde på 1 0.000 km multiplisert med kilometersats,
eventuelt redusert til 50% av bilkostnader etter bestemmelsen
skatteloven § 44 første ledd bokstav a tredje avsnitt.
Post 071 . Skattefri del av frigitte betinget skattefrie fond
Her føres den skattefrie delen av avsetning etter distriktsskatteloven
og miljøvernavsetningsloven når avsetningen er benyttet til anskaf­
felse av driftsmidler i 1 992.
Post 072. Renteinntekt på tilbakebetalt skatt
Her føres renteinntekt på tilbakebetalt skatt. Slike renter er ikke
skattepliktig inntekt.
I skjemaet er det i teksten inntatt feil posthenvisning til selvangivel­
sen. Riktig posthenvisn;ng skal være post 3.3. 13.
Post 090. Sum (overføres til skjema for beregning av perso­
ninntekt RF 1 224)
Eier av enmannsforetak skal overføre summen i denne posten til
"Skjema for beregning av personinntekt" (RF-1224). Det vises i den­
ne forbindelse til "Rettledning til skjema for beregning av personinn­
tekt" (RF-1 225). Hvis deltakere som deltar aktivt i driften av deltake­
relignet selskap til sammen eier to tredjedeler eller mer av selskapet
eller har krav på minst to tredjedeler av selskapets overskudd, skal
det beregnes personinntekt for de aktive deltakerne, jf skatteloven §
57. Selskapet må da overføre beløpet i post 90 til skjemaet RF
1 224, der personinntekten skal beregnes. Merk for øvrig at det på
side 4 i næringsoppgaven skal svares ja el/er nei på hvorvidt det
skal fastsettes personinntekt av virksomhetens inntekt.
Post 073. Avsetning til pensjonspremiefond
Her føres fradragsberettiget innbetaling til pensjonsfond som er
foretatt etter utgangen av inntektsåret.
Post 074. Eventuelt Inntektsførte egne sykepenger fra trygde­
kontor
Dersom sykepenger fra folketrygden er inntektsført i regnskapet,
skal beløpet tilbakeføres her. Beløpet skal føres særskilt i selvangi­
velsen på postene 2.6.5 og 3.1 .5.
Post 075. Andre fradrag
Post 091 . Fradrag for renteinntekter, Inntektsført avkastning på
livsforsikring og utbytte.
Enmannsforetak skal her tilbakeføre renteinntekter, inntektsført av­
kastning på livsforsikring og utbytte fra norske og utenlandske
selskaper. Beløpene skal inntektsføres særskilt i selvangivelsen i
henholdsvis postene 3.2.1/3.2.2, 3.2.3 og 3.8. 1 /3.8.2.
Post 092. Tillegg for gjeldsrenter
Her tilbakeføres gjeldsrenter. Gjeldsrentene føres særskilt i postene
3.4.213.4.3 i selvangivelsen.
Her fradras skattefrie offentlige tilskudd. Her føres også fradrag for
avkastning av sparedelen på livsforsikring dersom denne er tatt med
som inntekt i post 809 (side 2). Beløpet skal spesifiseres i eget ved­
legg.
Post 093. Godtgjørelse for arbeidsinnsats til deltaker I deltaker­
lignet selskap
Post 081 . Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom
regnskapsmessig og skattemessig inntekt fra post 1 00 i skje­
maet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier" (RF-1 21 7).
Post 095. Næringsinntekt/-underskudd overføres til selvangi­
velsen
Her føres summen av endringer i forskjeller som fremkommer i post
1 00 i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessi­
ge og skattemessige verdier". Dersom summen av endringer er
positiv, skal denne tillegges inntekten. Er summen negativ, skal
denne fradras inntekten.
Post 082. Salgssum
+
kostpris på aksjer solgt i året
Hvis virksomheten har solgt aksjer i løpet av året, skal salgssum­
men for aksjene fratrukket det som opprinnelig ble betalt (kostpris)
for aksjene føres her. Kostprisen vil være en annen verdi enn bok­
ført verdi dersom aksjene har vært gjenstand for regnskapsmessig
opp- eller nedskrivning. Denne posten må sees i sammenheng med
postene 51 - 53 i skjemaet "Spesi-fikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier" (RF- 1 2 1 7). Beløp ført
i post 082 skal sammen med endring i forskjeller ført i post 53 i RF1 2 1 7, utgjøre bokført gevinsVtap på de solgte aksjene. Hvis salgS­
summen er større enn kostprisen, skal differansen føres til fradrag i
inntekten. Er salgssummen mindre enn kostprisen, skal differansen
føres som et tillegg i inntekten. Det må spesifiseres i eget vedlegg
hvordan beløpet er fremkommet.
Post 083. Skattemessig gevinst/skattemessig tap ved salg av
aksjer
Her føres skattemessig gevinsVtap ved salg av aksjer overført fra
skjemaet "Oppgave over realisasjon (salg mv) av aksjer."(RF 1 061 ).
Postene
084
og
085.
Andel
av
regnskapsmessig
underskudd/andel av regnskapsmessig overskudd I deltaker­
IIgnede selskaper. Andel av skattemessig overskudd/andel av
skattemessig underskudd I deltakerllgnede selskaper
Her korrigeres for regnskapsmessig og skattemessig over­
skudd/underskudd i deltakerlignede selskaper.
I post 084 tilbakeføres beløp ført i post 803 eller post 8 1 0 (side 2).
Ipost 085 føres skattemessig overskudd/underskudd i deltaker­
lignede selskaper. Beløpet overføres fra "Oppgave over deltakernes
Her tilbakeføres utgiftsført arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltaker­
lignet selskap
Den del av næringsinntekten som gjelder inntekt fra fiske og/eller
fangst, overføres til selvangivelsen post 3, mens den øvrige del av
næringsinntekten overføres til post 4. Dersom inntekten er fordelt
mellom post 3 og 4 må fordelingen vises i eget vedlegg.
U nderskudd overføres til selvangivelsen post 3.3. 1 5.
Særskilt om etterberegnet merverdiavgift og Investeringsavgift
og om tidligere etterberegnet merverdiavgift som er nedsatt
eller frafalt
Etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift (bortsett fra de
avgiftsbeløp som er etterberegnet på grunn av differanser mellom
omsetningsoppgavene og regnskapets tall) føres i post 870 i
resultatregnskapet (side 2). Eventuelle renter og tilleggsavgift skal,
uansett årsak lil etterberegningen, også føres i post 870.
Hvis etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift gjelder aktive­
ringspliktige driftsmidler skal slike avgiftsbeløp aktiveres på ved­
kommende driftsmiddel.
Den del av etterberegningen som gjelder tilleggsavgift og utgåen­
de/inngående avgift av ikke bokførte inntekter/kostnader tilbake­
føres i post 067. Det samme gjelder etterberegning vedrørende inn­
gående avgift på ikke fradragsberettigede kostnader, herunder pri­
vate anskaffelser.
Hvis den næringsdrivende i siste regnskapsår har fått nedsatt eller
frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/eller investeringsavgift
(med ev renter og tilleggsavgift) eller hvis fylkesskattekontoret etter
vedtak har foretatt en reduksjon av tidligere års avgiftsberegning, og
nedsettelsen ikke skyldes differanser mellom omsetningsoppgav­
ene og regnskapets tall, skal slike nedsetteiser inntektsføres i post
840 i resultatregnskapet (side 2).
Hvis nedsatt eller frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/eller
investeringsavgift gjelder driftsmidler som er aktivert i regnskapet og
avgiftsbeløpet tidligere har vært aktivert, skal det komme til fradrag
på saldoskjemaet.
Det skal vedlegges næringsoppgaven en spesifikasjon som viser
føringen av etterberegneVevt. frafalt eller nedsatt merverdi- og/eller
investeringsavgift (med ev renter og tilleggsavgift).
FAFO Regnskapsstatistikk:
226
RETTLEDNING
til utfylling av alminnelig næringsoppgave 2 for aksjeselskaper
Fastsatt av Skattedirektoratet for
1 992
Næringsoppgaven skal bmkes av alle aksjeselskaper og andre upersonlige skattepliktige som omfattes av selskapsskatteloven § l - l .
Næringsoppgaven er på 8 sider og inneholder p å side 1 felter for spesifikasjoner og tilleggsopplysninger som skal gis.
Næringsoppgavens side 2 og 3 inneholder oppstilling over resultatregnskap og balanse. Det er resultat og balanse i samsvar med aksjelovens
bestemmelser som skal frem.komme her. På side 4 skal det gis opplysninger vedr endring av den regnskapsmessige balanse fra 3 1 . 12.1991 til
-
1 1 1 ()(\....
.l 77�.
1 . J. •
På side 5 er inntatt gevinst og tapskonto hvor alle bevegelser i året på denne skal føres.
På side 6 og 7 skal det foretas en spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i balansen og skattemessige verdier på tilsva­
rende eiendeler og gjeld. Endringene i forskjellene fra 1 . 1 . 1 992 til 3 1 . 12.1992 summeres. Summen av disse endringene vil påvirke den skat­
temessige inntekten.
Til side 8 overføres årsoverskudd/-underskudd fra side 2 samt sum endring i forskjeller fra side 7. For øvrig foretas på side 8 de øvrige nød­
vendige korreksjoner for å komme frem til en næringsinntekt/-underskudd som skal overføres til selvangivelsen.
Henvisninger til sidenummer somforetas i rettledningen, gjelder side i næringsoppgaven.
Aksjeselskaper som driverfiske må for omtale av spesielle forhold vedrfiskere, benytte "Rettledning til næringsoppgave l for næringsdriven­
de innenfiske og fangst " (RF- l 2 l 2).
Aksjeselskaper o I som driver oppdrett av pelsdyr, skal ved siden av næringsoppgave vedlegge spesifikasjon over:
antall dyr ved årets begynnelse og slutt, herunder tilgang og avgang i året
kjøpte dyr i året, herunder typ e, antall, kjøpesum, samt selgerens navn og adresse
verdien av skinn og dyr ved arets utgang.
Selskapet kan som alternativ til egen spesifikasjon fylle ut feltene for opplysninger om dyr og skinn på side 1 i næringsoppgaven for pelsdyr­
gårder som drives av skatttytere med personlig ansvar for gjelden.
For aksjeselskaper som driver fiske og fangst vises det også til særskilt rettledning for fiskere (RFI212) hvor det som spesielt gjelder for fis­
kere er skrevet med uthevet skrift.
Aksjeselskaper o l som driver drosje- og lastebilnæring skal som vedlegg til næringsoppgaven fylle ut tilleggsskjema for drosje- og lastebil­
næring RF 1 223.
Med hjemmel i ligningsloven § 4-4 og Finansdepartementets delegeringsvedtak, har Skattedirektoratet 24. oktober 1 988 fastsatt forskrift som
gir adgang til å sende inn datautskrift i stedet for "Alminnelig næringsoppgave 2 for aksjeselskaper" . Forskriften stiller detaljerte krav til
utskriftens innhold, utforming og kvalitet/format.
Den foreliggende næringsoppgaven er utarbeidet som et felles skjema for ligningsmyndighetene, Prisdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.
SIDE l I NÆRINGSOPPGAVEN
Oppgaven over sysselsatte pr 3 1 . desember svarer til den opplysning som
skal gis i årsberetningen i henhold til aksjeloven § 1 1 - 1 2 annet ledd.
Foretaksnummeret, dvs tildelt nr i foretaksregisteret, skal fylles ut her.
Spesifikasjon av varekonto
Formålet med denne spesifikasjonen er å komme frem til selskapets opp­
nådde bruttofortjeneste (post 025) på omsetningen av handelsvarer. Under
post 021 og 022 spesifiseres hhv avgiftspliktig og avgiftsfritt varesalg,
mens forbruk av innkjøpte handelsvarer føres i post 024.
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager
Skattemessig verdi av beholdning av varer kjøpt i 1 992 settes til anskaffel­
sesverdi. For varer som er tilvirket i 1992 settes beholdningen til tilvirk­
ningsverdi. Til tilvirkningsverdi regnes direkte produksjonskostnader som:
råstoff, halvfabrikata, hjelpestoffer (brensel, smøring, produksjonsstrøm
mv) og produksjonslønn. Prosjekter oppført for egen regning med sikte på
salg verdsettes til tilvirkningsverdi. Den skattemessig verdien skal føres i
postene 03 1 - 034. Varelager vurderes etter FIFU-prinsippet dersom vare­
ne ikke kan individualiseres.
Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi på fordringer
Under post 041 føres kundefordringer til pålydende verdi pr 3 1 . 1 2 . 1 992 og
1 . 1 . 1992. Skattemessig nedskrivning på kundefordringer føres i post 042.
Beregningen av nedskrivingen skal alltid utfylles. I nyetablert virksomhet
kan det kreves nedskrivning på utestående fordringer med 2% ved utgang­
en av etableringsåret og de to påfølgende inntektsår, jf skatteloven § 50
annet ledd bokstav a, femte avsnitt. Slike virksomheter fyller ikke ut talle­
ne for konstatert tap på kundefordringer og kredittsalgg under post 042.
Kundefordringer ved årets slutt og nedskrivningen må imidlertid føres.
I post 044 føres andre fordringer enn kundefordringer til pålydende verdi.
Fordringer i næring som er endelig konstatert tapt, føres opp med null i
verdi.
.
'"
'"
�
�
�
Tilleggsopplysninger om inntektsføring av skattepliktig oppskriving
av varelager og fordringer etter overgangsreglene
Her skal det gis opplysninger om skattepliktig oppskrivning av varelager
og fordringer ("vare- og fordringskonto") i forbindelse med overgangsreglene til skatteloven § 50 annet ledd bokstav a.
I post OS I føres den skattepliktige oppskrivningen av varelageret pr
1 . 1 . 1 99 1 , dvs differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi på
varelageret pr 1 . 1 . 1 99 1 . Her føres også nedskrivningen på utestående for­
dringer pr 1 . 1 . 1 99 1 (tilsvarende post 1 4 1 a i regnskapsskjemaet for 1 99 1 ).
Rest avsetning på "vare- og fordringskontoen" pr 1 . 1 . 1992 (post 052) og
R F-1 1 68
rest avsetning på "vare- og fordringskontoen" pr 3 1 . 1 2. 1 992 (post 054)
overføres til post 1 16 1 (side 6). Under post 053 føres ,nins! 115 av avset­
ningen pr 1 . 1 . 1991 (post 05 1 ).
SIDE 2 OG 3 I NÆRINGSOPPGAVEN
Generelt om resultatregnskap og balanse
Resultatregnskapet og balansen bygger i det vesentlige på aksjeloven § §
1 1 -5 o g 1 1-6. Nummereringen e r endret slik a t oppstillingen e r i tråd med
Norsk Standard, NS 4 1 02. Der hvor NS 4 1 02 ikke er i samsvar med aksje­
loven er lovens rekkefølge valgt. Finansregnskapet skal baseres på reglene
i regnskapsloven og aksjeloven samt god regnskapsskikk. Skjemaet er
endret slik at resultatregnskapet også skal vise tallene for foregående år.
For inntektsåret 1992 er det imidlertid frivillig om tallene for foregående år
( 1991) fylles ut.
RESULTATREGNSKAPET
Driftsinntekter og driftskostnader
Post 300. Salgsinntekter av varer og tjenester . avgiftspliktig
Her føres inntekten av salg av avgiftspliktige varer og tjenester i perioden.
Frakter og spesielle offentlige avgifter skal være med, mens rabatter og
returer o I skal være trukket fra. Salget føres eksklusiv merverdiavgift, og
interne transaksjoner mellom foretakets avdelinger tas ikke med. Virk­
somheter som ikke har avgiftspliktig omsetning skal ikke føre noe her (se
post 3 1 0).
Post 3 1 0. Salgsinntekter av varer og tjenester . avgiftsfritt
Her føres verdien av alle avgiftsfrie varer og tjenester som er solgt i perio­
den. Her føres også verdien av tjenester som faller utenfor avgiftsområdet,
som f eks et hotells utleie av rom, inntekt av persontransport, legevirk­
somhet, advokatvirksomhet mv. Posten skal være inkludert andre spesielle
offentlige avgifter, men rabatter og returer o I skal være trukket fra.
Post 330. Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer
Denne posten omfatter alle de spesielle offentlige avgifter (særavgifter)
som er inkludert i postene 300 og 3 1 0. Posten skal trekkes fra driftsinn­
tektene.
Post 340. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer
Her føres alle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer som bedriften
har mottatt i året.
227
FAFO Regnskapsstatistikk
2
Post 341. Andre offentlige tilskudd/refusjoner
Her føres alle andre tilskudd/refusjoner som virksomheten mottar fra det
offentlige. Refusjoner til leger, tannleger og fysioterapeuter mv for
behandling føres her. Her føres også lærlingetilskudd, instruktørtilskudd o l.
Post 350. Aktiverte egne investeringsarbeider
Posten omfatter den aktiverte verdien av arbeid av varig art på egne drifts­
bygninger, masldner o I som er utført av egne ansatte og/eller med egne
materialer.
Post 370. Andre driftsinntekter
Her føres andre driftsinntekter som ikke er medtatt under postene foran,
som f eks provisjonsinntekter, inntekter vedrørende royalities, lisensiIm­
tekter o l.
Post 380. Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Gevinst ved avgang av anleggsmidler anses normalt som driftsinntekter.
Det er den regnskapsmessige gevinsten som skal føres her. Korreksjoner
for skattemessige forhold fremkommer under "Spesifikasjon av forskjeller
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 14 1 - 1 143
(side 6). Er gevinsten av ekstraordinær karakter skal den føres i post 820.
Se også postene 788 og 850.
Post 400. Forbruk av innkjøpte varer
For handelsbedrifter omfatter denne posten solgte varers inntakskost (post
024 side l ) for omsetningen som er medtatt i postene 300 og 3 1 0.
Endringen av lageret av råvarer, innkjøpte halvfabrikata og innkjøpte varer
for videresalg skal være inkludert i denne posten. Regnskapsmessig ned­
skrivning for ukurans og prisfallsrisiko medtas her. Korreksjoner for de
skattemessige verdiene fremkommer under "Spesifikasjon av forskjeller
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 1 1 1 - 1 1 1 3
(side 6).
Post 500. Lønn, feriepenger, honorarer o I
I denne posten føres enhver form for lønn i tjenesteforhold og godtgjørelse
til styre-, representantskaps-, og bedriftsforsamlingsmedlemmer. Beløpet
som skal føres her er både innberetningspliktig og avgiftspliktig.
Post 530. Andre godtgjørelser
Her føres utbetaling av lott o I i fiske og fangst.
Post 541. Innberetningspliktige pensjonskostnader
Her føres kostnader til løpende pensjonsutbetalinger.
Post 590. Andre personalkostnader
Her føres premie til pensjonsforsikringer og andre kostnader til fremtidige
pensjoner. Her føres også personalgaver, kostnader til fri kantine, kurs,
bedriftshytte, tjenesteboliger, bedriftsidrettslag o l. Korreksjoner for skat­
temessige forhold vedrørende pensjonspremiefond fremkommer under
"Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier" post 1 1 88 (s 7).
Post 650. Vedlikehold/reparasjon
Her føres utgifter til vedlikehold/reparasjon på formuesgjenstander som
brukes i virksomheten. Arbeider som fører formuesgjenstanden til en bedre
stand enn den tidligere har vært, er ikke å anse som vedlikehold. Utgifter
til slike arbeider anses som en påkostning og skal aktiveres.
Post 660. Diverse fremmede tjenester
Her føres kostnader til eksterne regnskapsførere, konsulenter, revisorer og
advokater mv.
Post 690. Bilkostnader
Her føres alle kostnader vedrørende personbiler, stasjonsbiler, varebiler og
lastebiler. De som driver drosje-, og lastebilnæring skal vedlegge
"Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring" (RF 1 223). Alle andre
næringsdrivende som krever fradrag for bilkostnader skal vedlegge skje­
maet "Opplysninger om bruk av bil" (RF- I l 2S). Regnskapsmessige
avskrivninger skal føres i post 780.
Post 700. Reise- og diettkostnader, bilgodtgjørelse
Her føres alle kostnader som bedriften har til reise, diett og bilgodtgjørelse
som er innberetningspliktige. Ikke oppgavepliktige reisekostnader føres i
post 705.
Post 740. Kontingenter og gaver
Kontingenter og gaver føres her. Kontingenter og gaver som ikke er
fradragsberettiget skal legges til næringsinntekten i post 063 (side 8).
Post 750. Forsikring og garantikostnader
Her føres forsikringskostnader som bedriften har med unntak av bilfor­
sikringer som skal føres under post 690. Her føres også kostnader i forbin­
delse med service- og garantiytelser. Avsetning til garanti- og servicekost­
nader kommer ikke til fradrag skattemessig. Korreksjoner for skattemessi­
ge forhold fremkommer under "Spesifikasjon av forskjeller mellom regn­
skapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 1 8 1 - 1 1 83 (side 7).
Post 760. Patent-, lisenskostnader og royalties
Her føres kostnader til patenter, lisenser og royalties i forbindelse med
egen produksjon/eget salg.
Post 770. Andre driftskostnader
Her føres driftskostnader som ikke skal føres på de øvrige postene.
Post 780. Ordinære avskrivninger
Her føres ordinære regnskapsmessige avskrivninger etter aksjelovens
regler. Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer
under
"Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier" postene 1 14 1 - 1 143 (side 6).
Post 785. Nedskrivning på anleggsmidler
Her føres nedskrivninger på anleggsmidler når den virkelige verdien av
anleggsmiddelet er lavere enn den regnskapsmessige verdien, og når dette
ikke skyldes årsaker av forbigående art, jf aksjeloven § 1 1 - 1 0 tredje ledd.
Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer under "Spesifikasjon
av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier". Anses
nedskrivning på anleggsmidler som en ekstraordinær kostnad, føres denne
i post 859.
Post 788. Tap ved avgang av anleggsmidler
Tap ved avgang av anleggsmidler anses normalt som en driftskostnad. Det
er det regnskapsmessige tapet som skal føres her. Korreksjoner for skatte­
messige forhold fremkommer under "Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 14 1 - 1 143 (side 6).
Er tapet av ekstraordinær karakter skal det føres i post 8S0. Se også poste­
ne 380 og 820.
Post 789. Tap på fordringer
Her føres regnskapsmessig tap på fordringer. Korreksjoner for skatte­
messige forhold fremkommer under "Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 1 0 1 - 1 1 03 (side 6).
Post 790. Tillegg/fradrag beholdningsendringer varer under tilvirk­
ning og ferdig egentilvirkede varer
Her føres de regnskapsmessige endringene i beholdningene på varer under
tilvirkning og ferdig egentilvirkede varer. En beholdningsnedgang øker
driftskostnadene, mens en beholdningsøkning reduserer driftskostnadene.
Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer under "Spesifikasjon
av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene
l l l l - l l 1 3 (side 6).
Finansinntekter og finanskostnader
Post 803. Andel av overskudd i deltakerlignede selskaper
Her føres regnskapsmessig overskudd fra andel i deltagerlignet selskap.
Beløpet tilbakeføres i post 084 (side 8).
Postene 808 og 818. Agio (Valutagevinst). Disagio (Valutatap)
Her føres gevinst/tap på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta.
Forskjellen mellom skattemessige og regnskapsmessige gevinster/tap på
langsiktige fordringer og gjeld fremkommer under "Spesifikasjon av for­
skjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene 1 1 3 1
- l l 33 (side 6).
Post 809. Andre finansinntekter
Her inngår bl a gevinst ved avhendelse av verdipapirer, herunder obliga­
sjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond, finansielle opsjoner og
avkastning på sparedelen av livsforsikring (se for øvrig rettledningen til
post 07S).
Post 810. Andel av underskudd i deltakerlignede selskaper
Her føres regnskapsmessig underskudd fra andel i deltakerlignet selskap.
Beløpet tilbakeføres i post 084 (side 8).
Post 819. Andre finanskostnader
Her inngår bl a nedskrivning på, og tap ved avhendelse av verdipapirer,
herunder obligasjoner/mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond og finan­
sielle opsjoner.
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Postene 820 og 850. Gevinst ved avgang av anleggsmidler. Tap ved
avgang av anleggsmidler
Regnskapsmessig gevinst/tap av ekstraordinær karakter skal føres her.
Korreksjoner for skattemessige forhold fremkommer under "Spesifikasjon
av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" postene
1 14 1 - 1 143 (side 6). Jf også postene 380, 788 og 8S0.
Postene 840 og 870. Andre ekstraordinære inntekter.
Andre ekstraordinære kostnader
Her føres ekstraordinære inntekterIkostnader som ikke er ført på de andre
postene.
FAFO Regnskapsstatistikk
228
3
Post 859. Nedskrivning på anleggsmidler
Nedskrivning på anleggsmidler som anses som en ekstraordinær kostnad
føres her, se for øvrig rettledningen til post 785.
Post 896. Aksjonærbidrag
Her fØres mottatt aksjonærbidrag (+) og ytet aksjonærbidrag (+). Mot­
tatt/ytet aksjonærbidrag skal også føres i Selvangivelse 2 post 9/post 15.
Post 880. Betalbar skatt
Her fØres årets forventede skai! korrigert med for mye elier for lite avsatt
skatt fra forrige år. Forventet refusjonskrav etter skatteloven § 3 1 , femte
ledd skal ikke tas med her, jf rettledningen til post 8 8 1 .
Post 897. Fondsemisjon med overskuddsmidler
Her føres fondsemisjon som dekkes av årsoverskudd eller av overføring
fra reservefond eller frie fond. I den utstrekning fondsemisjonen dekkes av
de nevnte fond, må overføringen fra vedkommende fond også tas med
under post 890 (overført fra fri egenkapital) eller 892 (overført fra reserve­
fond).
Post 881. Refusjon skatt etter skattteloven § 3 1 , femte ledd
Her føres det forventede refusionskrav i henhold ti! skatteloven § 3 ! , fem­
te ledd av skatt på personinntekt som tilordnes aksjonærer som er aktive i
virksomheten. Se for øvrig rettledningen til post 090 (side 8).
Post 882. Endring av utsatt skatt
Her føres årets endring i utsatt skatt som knytter seg til skatt på de inntekts­
og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodisering avviker fra
den skattemessige, jf balansen postene " 1 67 Utsatt skattefordel" og "270
Utsatt skatt".
Post 899. Udekket tap
Her føres årets udekkede tap (+) eller den delen av årsoverskudd eller
overføringer som anvendes til dekning av tidligere års udekkede tap (-), jf
balansens post 299.
Post 940. Sum oppskrivninger og overføringer
Denne posten skal vise samme beløp som post 935, men med motsatt for­
tegn.
BALANSE
Oppskrivninger og overføringer
Her føres poster som ikke påvirker årsresultatet, f eks oppskrivninger,
kapitaltilførsler (overføringer fra ulike egenkapitalposter, mottatt konsern­
bidrag og aksjonærbidrag) og disponeringer, herunder disponering av årso­
verskudd/dekking av årsunderskudd. Tilførsler føres med positive fortegn,
mens disponeringer føres med negative fortegn. Dersom post 935 viser et
årsunderskudd, og dette ikke dekkes gjennom tilførsler, framkommer et
udekket tap som føres i post 899 med positivt fortegn.
Post 940 (sum oppskrivninger og overføringer) skal utgjøre samme beløp
som post 935 (årsoverskudd/årsunderskudd), men med motsatt fortegn.
Post 885. Oppskrivning av anleggsmidler
Posten omfatter oppskrivning av anleggsmidler i henhold til aksjeloven §
I l - lO fjerde ledd. I post 885 føres bare netto oppskrivning, dvs etter at
utsatt skatt vedrørende oppskrivningen er trukket fra (den utsatte skatten
føres direkte til post 270 i balansen). Netto oppskrivningsbeløp skal enten
anvendes til nedskrivning av anleggsmidler (post 785 eller post 859), dek­
ning av tap ved salg av anleggsI11iddel (post 788 eller post 850), til fondse­
misjon (post 887). eller til oppskrivningsfond (post 887)..
Merk at det er brutto oppskrivningsbeløp (før fradrag av utsatt skatt) som
skal føres under "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" post 1 1 97 (side 7 ).
Post 886. Overføring fra oppskrivningsfond
Når oppskrivningsfond anvendes, foretas selve tilbakeføringen fra fondet
her. Beløpet skal anvendes i samsvar med aksjeloven § I l - l O fjerde ledd
(jf rettledningen til post 885).
Post 887. Anvendelse av oppskrivningsbeløp til fondsemisjon eller
oppskrivningsfond
Dersom oppskrivningsbeløpet anvendes til fondsemisjon, skal det også
føres i post 066 (side 8), idet slik anvendelse medfører beskatning i hen­
hold til selskapsskatteloven § 1-6.
Post 890. Overført fra fri egenkapital
Her føres overføring fra disposisjonsfond eller andre frie fond, jf post 295 i
balansen.
Post 891. Overført fra tilbakeføringsfond
Her føres beløp som i 1992 overføres fra tilbakeføringsfond til fri egenka­
pital eller til dekning av tap som ikke kan dekkes av fri egenkapital, jf
aksjeloven § 12-3A.
892. Andre overføringer fra egenkapital
Her føres nedskrivning av aksjekapital uten tilbakebetaling til aksjonære­
ne, overføringer fra reservefond mv.
Post 893. Avsatt til reservefond/avsatt til felleseid andelskapital for
samvirkeforetak
Her føres årets økning av reservefondet når den ikke skriver seg fra over­
kurs ved aksjetegning. Samvirkeforetak fører årets avsetning til felleseid
andelskapital i denne posten. Samvirkeforetak må også føre denne avset­
ningen i post 094 (side 8).
Post 894. Avsatt til utbytte/renter på grunnfondsbevislkjøpsutbytte i
samvirkeforetak
Her føres årets avsetning til utbytte/renter på grunnfondsbevislkjøpsutbytte
i samvirkeforetak. Samvirkeforetak må også føre årets avsetning til Igøps­
utbytte i post 093 (side 8).
Post 895. Konsernbidrag
Her skal mottatt konsernbidrag (+) og ytet konsernbidrag (+) føres. I den
utstreknin� mottatt/ytet konsernbidrag er skattepliktig/fradragsberettiget,
skal det også føres i Selvangivelse 2 post 8/post 14.
Det er den omarbeidede balansen pr 1 . 1 . 1992 som skal vises i balanse­
oppstillingen. Se nærmere om dette under under overskriften "Egenka­
pita!" .
Etter aksjeloven § 1 1 -8 nr 3 skal selskapet gi tilleggsopplysninger om
anskaffelseskostnader mv vedrørende anleggsmidler. Etter samme lov
§ 1 1 -8 nr 6 skal det likeledes opplyses om leie av anleggsmidler hvor leie­
avtalen er av vesentlig betydning for driften. Slike opplysninger skal gis i
eget vedlegg til næringsoppgaven.
I samsvar med aksjeloven § 1 1-4 er eiendelene delt inn i omløpsmidler og
anleggsmidler. Med anleggsmidler menes eiendeler bestemt til varig eie
eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer
anses som omløpsmidler når det er avtalt eller forutsatt at fordringene skal
betales innen ett år etter regnskapsårets utløp.
Omløpsmidler og anleggsmidler
Postene 1 11, 161 og 162. Aksjer og andeler
Postene omfatter også grunnfondsbevis og andeler i andre selskaper med
begrenset ansvar som likestilles med aksjeselskaper.
Postene 151, 153, 155 og 156. Varebeholdning
Her føres beholdningsverdiene i samsvar med aksjeloven § 1 1-9.
Den skattemessige verdi av beholdningene føres i postene
03 1 - 034, "Tilleggsopplysninger om skattemessig verdi av varelager (her­
under anlegg for salg) ved regnskapsårets slutt" .
Se for øvrig rettledningen til postene 400 og 790.
Post 114. Vekselfordringer
Her føres bare de vekselfordinger som ikke gjelder kunder. Veksel­
fordringer på kunder føres sammen med de øvrige kundefordringene i post
121.
Post 121. Kundefordringer
Her føres kundefordringer (inkl vekselfordringer på kunder) etter fradrag
for forventet tap.
Skattemessig verdi av kundefordringer skal fremgå av tilleggsopplysning­
er om skattemessig verdi på fordringer.
Post 160. Andeler i deltagerlignede selskaper
Her føres den regnskapsmessige verdi av andelen.
Post 167 og 270. Utsatt skattefordel. Utsatt skatt
Utsatt skattefordel innebærer at man i et senere år vil ha krav på skattemes­
sig inntektsfradrag på grunn av poster som aiierede er bokført i regnskapet,
eller at man allerede har foretatt skattemessig inntektsføring av poster som
først senere skal inntektsføres i regnskapet. Utsatt skattefordel vil ikke bare
forekomme på grunn av slike negative midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdivurdering, men også på grunn av
skattemessig underskudd til framføring.
Utsatt skatt omfatter skatteforpliktelser som kan bli aktuelle vedrørende
poster som allerede er inntektsført i regnskapet men som først i et senere år
vil kunne bli inntektsført skattemessig, eller poster som allerede er fra­
dragsført skattemessig men som først senere vil bli bokført i regnskapet.
Slike utsatte skatteforpliktelser kan også oppstå når regnskapsmessige
balanseverdier endres ved f eks oppkjøp eller oppskrivning.
Den oppførte fordel i post 167 skal ikke overstige det beløp som er oppført
som utsatt skatt i post 270, jf aksjeloven § I l - I l sjuende ledd. For bereg­
ning av utsatt skattefordel/utsatt skatt vises til "Foreløpig Norsk
Regnskapsstandard om skatt".
Post 173. Goodwill
Bare ervervet goodwill føres her, jf aksjeloven § I l - I l tredje ledd.
229
FAFO Regnskapsstatistikk
4
Post 174. Aktiverte kostnader
Her føres kostnader som er aktivert fordi det ved disse kostnader anses
ervervet vesentlige verdier. Posten omfatter også kostnader (herunder
kapitalrabatt) ved opptak av langsiktige lån og kurstap ved slike lån, jfr.
aksjeloven § I l- I l fjerde og femte ledd.
og trettende og femtende ledd er i sin helhet gjengitt på baksiden av det
særskilte skjemaet. «Gevinst- og tapskonto» (RF 1 2 1 9).
Post 1001. Gevinst på næringstomt som ikke er reinvestert i 1991
Her føres gevinst ved avhendelse av næringstomt som er avsatt betinget
skattefritt etter den tidligere bestemmelsen i skatteloven § 45 niende ledd,
og som ikke er reinvesert i 1 9 9 1 .
Kortsiktig og langsiktig gjeld.
Post 221. Skyldig skattetrekk
Her føres skatt trukket av lønnsutbetalinger til ansatte. Her føres også skyl­
dig bidragstrekk mv.
Post 253. Refusjon skatt etter skatteloven § 31, 5. ledd
Her føres forventet refusjon i henhold til skattelovens § 3 1 , femte ledd ved­
rørende den andel av selskapets skattepliktige inntekt (i regnskapsåret og
tidligere år) som blir beskattet som personinntekt på aktive aksjonærers
hånd. Se for øvrig rettledningen til postene 88 1 (side 2) og 090 (side 8).
Postene 264 og 275. Regnskapsmessige avsetninger
Her føres avsetninger etter god regnskapsskikk. Avsetningene er ikke skat­
temessig fradragsberettiget. Korreksjoner for skattemessige forhold frem­
kommer under "Spesifikasjon av forskjeller mellom skattemessige og
regnskapsmessige verdier" postene 1 177 - 1 1 88 (side 7).
Post 268. Avsatt utbytte og konsernbidrag.
Her føres utbytte/årlig rente på grunnfondsbevis og konsernbidrag som er
foreslått, men ennå ikke vedtatt av generalforsamlingen/forstanderskapet
mv.
Egenkapital.
Fra og med 1992 skal ubeskattet egenkapital ikke lenger fremgå av balan­
sen. Aksjeloven kapittel I l er endret og utsatt skatt skal vises i balansen,
samtidig som endring i utsatt skatt skal føres i resultatregnskapet. Balansen
pr 3 1 . 1 2. 1 99 1 må omarbeides. Ny egenkapital og utsatt skatt pr. 1 . 1 . 1 992
beregnes. Endringen skal vises under "Endring av balanse fra 3 1 . 1 2. 1 991
til 1 . 1 . 1 992" på side 4 i næringsoppgaven.
Post 294. Tilbakeføringsfond.
Den delen av negative saldoer som det er innrømmet endelig skattefritak
for samt konsolideringsfond skal tilføres tilbakeføringsfondet.
Tilbakeføringsfondet kan overføres til selskapets frie egenkapital med inn­
til en femtedel årlig fra og med 1 99 1 . Tilbakeføringsfondet kan også bru­
kes til dekning av tap som ikke kan dekkes av fri egenkapital. Se for øvrig
rettledningen til post 891 (side 2).
SIDE 5 I NÆRINGSOPPGAVEN
GEVINST- OG TAPSKONTO
Generelt.
I næring skal det fra og med inntektsåret 1992 opprettes en egen gevinst­
og tapskonto. Dersom selskapet driver flere adskilte næringer skal det opp­
rettes en gevinst- og tapskonto for hver næring.
Gevinst- og tapskontoen skal tilføres gevinst og tap ved realisasjon eller
uttak i inntektsåret for alle typer driftsmidler, med unntak for driftsmidler
på saldogruppe a - c og finansielle eiendeler som aksjer, obligasjoner og
fordringer mv.
Foruten ovennevnte føringer skal gevinst- og tapskontoen i samsvar med
overgangsreglene tilføres følgende beløp pr 1.1.1992 (jf postene 1 00 1
1006):
tomme positive saldoer etablert i 1 99 1 eller tidligere
gevinst avsatt betinget skattefritt etter de tidligere reglene i skatte­
loven § 45 åttende til tiende ledd
"gevinst" og ",tap" ved utjevning av differanser i inngangsverdier
i ANSIKS mv ved overgangen til deltakerligning etter
nettometoden, såfremt differansen ikke gjøres opp på annen måte,
jf selskapsskatteloven § 9-3 nr. 5.
I tillegg skal gevinst- og tapskontoen innen utgangen av 1992 tilføres føl­
gende beløp:
gjenstående negativ saldomasse pr 1 . januar 1992 som ikke er
gjort endelig skattefri og som ikke avregnes innen utgangen
av 1992 i samsvar med overgangsreglene.
gevinst avsatt betinget skattefritt etter de tidligere reglene i skatt­
loven § 45, trettende og femtende ledd mv hvor fristen for reinveste­
ring etter de tidligere reglene utløper i 1 992 og reinvestering ikke er
foretatt.
gevinst oppstått i 1 992 ved reversering av tidligere utgiftsføring av
urealisert valutatap. Alternativt kan gevinsten føres direkte til inn­
tekt i 1 992
Overgangsreglene for negativ saldo og betinget avsatt skattefrie gevinster
etter de tidligere bestemmelsene i skatteloven § 45 åttende til tiende ledd
Post 1002. Gevinst p å aksjer i næring som ikke e r nedskrevet/reinves­
tert i 1991
Her føres gevinst ved avhendelse av næringsaksjer som er avsatt betinget
skattefritt etter den tidligere bestemmelsen i skatteloven 45 åttende ledd,
og som ikke er nedskrevet eller reinvestert i 1 99 1 .
Post 1003. Gevinst p å ikke-avskrivbare arbeider- o g funksjon­
ærboliger som ikke er reinvestert i 1991
Her føres gevinst ved avhendelse eller tap av ikke-avskrivbar arbeider- og
funksjonærbolig som er avsatt betinget skattefritt etter den tidligere
bestemmelsen i skatteloven § 45 tiende ledd, og som ikke er reinvestert i
1 99 1 .
Post 1004. Økt skattemessig verdi på andel i ANSIKS mv ved over­
gang til nettoligning pr 1.1.1992
Deltaker som får en høyere skattemessig verdi på sin andel i ANS/KS mv
som følge av overgang til deltakerligning etter nettometode skal her føre
differansen mellom den tidligere og den nye verdien dersom differansen
ikke er gjort opp på annen måte, jf selskapsskatteloven § 8-3 nr 5.
Post 1005. Gjenværende tom positiv saldo pr 31.12.1991
Gjenværende tom positiv saldo pr. 3 1 . 1 2 1 99 1 skal føres her, Det er ikke
adgang til å fradragsføre slike tap direkte med virkning for inntektsligning­
en.
Post 1006. Redusert skattemessig verdi på andel i ANSIKS mv ved
overgang til nettoligning pr 1.1.1992
Deltaker som får en lavere skattemessig verdi på sin andel i deltakerlignet
selskap som følge av overgang til deltakerligning etter nettometode skal
her føre differansen mellom den tidligere og den nye verdien dersom diffe­
ransen ikke er gjort opp på annen måte, jf selskapsskatteloven § 8-3 nr 5.
Post 1007. Saldo gevinst- og tapskonto pr 1.1.1992
Beløpet som fremkommer her skal overføres til post 1 1 7 1 i kolonne I (side
6). Se rettledningen til post 1 1 7 1 .
Post 1008. Gjenværende skattepliktig del a v negativ saldo etablert i
1990 eller tidligere som ikke er anvendt etter overgangsreglene
Her føres gjenværende negativ saldo pr I . januar 1 992 etablert i 1990 eller
tidligere som ikke er gjort endelig skattefri eller avregnet i samsvar med
overgangsreglene
Post 1009. Gjenværende negativ saldo etablert i 1991 som ikke er
anvendt etler overgangsreglene
Her føres negativ saldo pr 1 . januar 1992 etablert i 1 99 1 eller forhøyelse av
negativ saldo i 1 99 1 som ikke er anvendt/avregnet etter overgangsreglene.
Negative saldoer etablert i 1 99 1 eller forhøyelse av negativ saldo i 1 99 1 er
ikke for noen del gjort endelig skattefri. Er det således ikke investert i sam­
svar med overgangsreglene skal den negative saldoen pr l . januar 1 992 (ev
forhøyelsen i 1 99 1 ) i sin helhet føres her.
Post 1010. Urealiserte valutagevinster oppstått i 1992 som følge av
reverseringsprinsippet
Her føres skattepliktige gevinster som oppstår ved reversering i 1992 av
tidligere års fradratte valutatap på langsiktige poster. Alternativt kan
gevinsten føres direkte til inntekt i 1992.
Post 1011. Å rets gevinst ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare
driftsmidler
Her føres gevinst ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler.
Gevinst- og tapskontoen skal ikke anvendes ved avhendelse av verdipapi­
rer, fordringer og andre finanseiendeler. Gevinst ved realisasjon av kon­
trakt om kjøp av driftsmiddel skal heller ikke føres her, men tas til inntekt i
sin helhet.
Post 1012. Å rets gevinst ved realisasjon av driftsmidler i saldo­
gruppene e-h, jf saldoskjema post 6
Merk: Det er i tekstrubrikken i næringsoppgaven oppgitt feil saldogrupper.
Det korrekte skal være saldogruppe e-h.
Her føres gevinst ved realisasjon/uttak av driftsmidler i saldogruppe e-h.
Det er adgang til å inntektsføre hele eller deler av salgssummen, eventuelt
erstatningen mv direkte i realisasjonsåret. Beløpet hentes normalt fra sal­
doskjemaet post 6, Dersom gevinsten avviker fra beløpet som er ført i
saldoskjemaet post 6, må beregningen av gevinsten vises i eget vedlegg.
Tilskudd som er gitt til investering i distriktene etter forskrift gitt av kon­
gen, og som ikke skal tilbakebetales, skal regnes som en del av salgssum­
men, eventuelt erstatningen mv ved realisasjon av driftsmidlet innen fem
år etter at det ble ervervet.
230
FAFO Regnskapsstatistikk:
5
Post 1013. Andre betinget skattefrie avsetninger etter tidligere regler
som skal føres på gevinst- og tapskonto
Her føres betinget skattefrie avsetninger ved tap av varelager og salg av
li vdyr etter skatteloven tidligere § 45 trettende ledd, samt gevinst avsatt
betinget skattefritt ved ekspropriasjon av alminnelig gårdsbruk eller jord­
bruk etter skatteloven tidligere § 45 femtende ledd hvor reinvesterings­
fristen etter tidligere regler utløp i 1992 og reinvestering ikke er foretatt.
Også gevinst avsatt betinget skattefritt etter tidligere lov av 3. juli 1953 nr
8 føres her dersom fristen for reinvestering utløper i 1992 og reinvestering
ikke er foretatt.
Post 1014. Å rets tap ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare drifts­
midler
Her føres tap ved realisasjon/uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler. For
øvrig vises det til rettledningen til post 10 I l .
Post 1015. Å rets tap ved realisasjon/uttak av driftsmidler i saldogrup­
pe e-h, jf saldoskjemaet post 6
Merk: Det er i tekstrubrikken i næringsoppgaven oppgitt feil saldogrupper.
Det korrekte skal være saldogruppe e-h.
Tap ved realisasjon av driftsmidler i saldogruppe e-h skal føres her. Det er
ikke adgang til å føre tapet direkte til fradrag i realisasjonsåret. For øvrig
vises det til rettledningen til post 1 0 1 2.
Post 1016. Grunnlag for årets inntekts/fradragsføring
Her føres beløpet i post 1007 tillagt summen av postene 1 008- 10 1 3, fra­
trukket summen av postene 1014 og 1 0 1 5 .
Post 1017. 2 0 pst til inntekt/fradrag. Eventuelt restbeløp under 15.000
til inntekt/fradrag
Dersom gnmnlaget for årets inntekts-/fradragsføring i post 10 16 er posi­
tivt, føres minst 20 pst. av saldoen til inntekt her. Er saldoen negativ kan
inntil 20 pst fradras her.
Dersom gevinst- og tapskontoen er negativ med et beløp som er mindre
enn kr 1 5.000, kan beløpet fradragsføres i sin helhet.
.
Dersom gevinst-og tapskontoen er positiv med et beløp som er mindre enn
kr. 15.000, skal beløpet inntektsføres i sin helhet.
Ved fullstendig likvidasjon o l, må positiv saldo på gevinst- og tapskonto­
en føres til inntekt. Tilsvarende føres negativt beløp på gevinst- og taps­
kontoen til fradrag.
Ved opphør av skatteplikten til Norge skal realiserte gevinster, hvor inn­
tektsføring er utsatt etter bestemmelsene om gevinst- og tapskonto, tas til
inntekt det året skatteplikten opphører. Tilsvarende kan tap som ennå ikke
har kommet til fradrag fradragsføres.
SIDE 6 OG 7 I NÆRINGSOPPGA VEN
SPESIFIKASJON
AV
FORSKJELLER
MELLOM
REGN­
SKAPSMESSIGE OG SKATTEMESSIGE VERDIER
Som følge av at skattelovgivningen etter skattereformen pålegger særskilte
periodiseringsregler, vil det normalt oppstå forskjeller mellom regnskaps­
messige og skattemessige verdier som påvirker resultatet. Forskjellene er
midlertidige, og kan være både positive og negative.
For de poster som hører til på "gjeld og egenkapitalsiden" i balansen er den
skattemessige verdien pr I . l . og 3 1 . l2. 1992 plassert på første linje hen­
holdsvis i kolonne I og Il under spesifikasjon av forskjeller. På linjen under
trekker vi så fra den regnskapsmessige verdien. Forskjellene som frem­
kommer behandles på samme måte som beskrevet ovenfor. Endringer i
forskjeller føres ut i kolonne III "EndIing i forskjeller". Når alle aktuelle
forskjeller er påført skjemaet og endringene i forskjeller er ført ut i kolonne
Ill, skal denne kolonnen summeres. Summen som fremkommer i post
1 200 skal så overføres til skjemaets side 8 post 08 1 for å tillegges inntek­
ten dersom beløpet er positivt, og fratrekkes inntekten dersom beløpet er
negativt.
Nedenfor følger 2 eksempler på utfyllingen i spesifikasjon av forskjeller
vedr utestående fordringer.
Eksemp el 1
l
2
3
-7- Skattemessig verdi på fordringer
Forskjeller/endring i forskjeller
3 1 . 1 2. 1 992
I
Il
1 10
100
120
1 20
+ 10
+ 20
Endring i
forskjeller
III
+10
(-lO) - (-20) = +10
Det vil si et tillegg i inntekten på 10. Dette gir riktig resultat da det er den
regnskapsmessige nedskrivningen som har påvirket årsoverskuddet i post
935. Å rsoverskuddet er blitt redusert med lO, fordi den regnskapsmessige
nedskrivningen er øket med 10. Den skattemessige nedskrivningen er
imidlertid ikke endret. For å få en riktig skattemessig inntekt må det regn­
skapsmessige resultatet derfor tillegges 10.
Eksempel 2
Negative midlertidige forskjeller vil si at det skattemessig innrømmes fra­
drag på et senere tidspunkt enn tidspunktet for kostnadsføringen i finans­
regnskapet. En tidligere skattemessig inntektsføring i forhold til finans­
regnskapet vil likeledes føre til en negativ midlertidig forskjell mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Oppstillingen er bygget opp slik at en på første linje i kolonne I og Il fører
de regnskapsmessige verdiene henholdsvis pr 1 . 1 . 1992 og 3 1 . 1 2. 1992 for
de poster som hører til på eiendelssiden i balansen. På linjen under trekker
en så fra de skattemessige verdiene på de samme tidspunktene. Forskjel­
lene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier fremkommer der­
etter på tredje linje. Dersom forskjellene er negative (høyere skattemessig
verdi enn regnskapsmessig verdi), vil forskjellene ha negativt fortegn. Det
er satt inn et minustegn mellom kolonne I og Il på linjen for forskjeller
som viser at beløpet i kolonne Il skal trekkes fra det beløpet som fremkom­
mer i kolonne L Dersom det er et negativt beløp i kolonne Il, blir virkning­
en at belØpet må legges til, da like fortegn gir +.
Regnskapsmessig verdi på fordringer
1 . 1 . 1 992
Kommentarer til tallene i eksempel 1 :
Fordringenes pålydende e r 1 30 både p r 1 . 1 . 1992 o g 3 1 . 1 2. 1992. V i ser at
fordringene er nedskrevet regnskapsmessig på begge tidspunkter. Det er
også foretatt skattemessig sjablonnedskrivning på kundefordringer ved
begge årsskifter. I dette ekseInpelet er den skatternessige veråien av for­
dringene på kundefordringene den samme ved de 2 årsskiftene. Vi ser av
eksempelet at den regnskapsmessige verdien pr 1 . 1 . 1992 er 1 0 lavere enn
den skattemessige verdien. Vi får derfor en forskjell på 10 som i dette til­
fellet er negativ ( 1 1 0 + 120). Ved årets slutt ser vi at fordringene regn­
skapsmessig er nedskrevet til 100. Den negative forskjellen er øket til 20.
Den regnskapsmessige nedskrivningen på fordringene er således på begge
tidspunkter større enn den skattemessige nedskrivningen.
I eksempelet har vi et negativt tall på 1 0 pr 1 . 1 . 1992. Fra dette tallet skal
trekkes et negativt tall pr 3 1 . l 2 . 1 992 på 20. Regnestykket blir da slik:
Positive midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
oppstår i de tilfeller hvor det skattemessig gis fradrag for en utgift før den
medtas i finansregnskapet eller ved at inntektsføringen utsettes skattemes­
sig i forhold til behandlingen i regnskapet.
For å korrigere finansregnskapets størrelser og komme fram til skattemes­
sig inntekt, er det i næringsoppgaven i postene 1 10 l - 1 200 laget en oppstil­
ling for spesifikasjon av endring i forskjeller som påvirker forholdet mel­
lom regnskapsmessig og skattemessig inntekt. Summen av endringene i
forskjellene føres deretter inn som en inntektskorreksjon i post 08 1 under
"Beregning av næringsinntekt" på side 8.
UTESTAENDE FORDRINGER
Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
l
2
3
UTESTAENDE FORDRINGER
Regnskapsmessig verdi på fordringer
..;- Skattemessig verdi på fordringer
ForSkjeller/endring i forskjeller
Forskjeller mellom regnskapsmessige .og skattemessige verdier
1.1.1 992
3 1 . 1 2. 1 992
I
Il
100
1 25
120
120
+ 20
5
Endring i
forSkjeller
III
+ 25
Kommentarer til tallene i eksempel 2:
Fordringenes pålydende er fremdeles 1 30. I dette tilfellet er den skattemes­
sige verdien 20 høyere enn den regnskapsmessige verdien pr 1 . 1 . 1992
(negativ forskjell). Pr 3 1 . 1 2. 1992 ser vi at den skattemessige verdien på
fordringen er 5 lavere enn regnskapsmessig verdi (positiv forskjell). Den
skattemessige nedskrivningen er altså 5 større enn nedskrivning i samsvar
med god regnskapsskikk. Vi har her et eksempel på at en negativ forskjell
ved årets begynnelse endres til en positiv forskjell ved årets slutt. På linjen
23 1
FAFO Regnskapsstatistikk
6
for forskjeller i kolonne Il får vi i dette tilfelle et positivt beløp på 5 (posi­
tiv forskjell). Regnestykket på linjen for forskjeller blir da slik:
(-20) - (+5) = + 25
Vi får i dette tilfelle et negativt beløp på 25 som skal føres ut i kolonne III
"Endring i forskjeller". Et negativt beløp her betyr et skattemessig inn­
tektsfradrag. Beløpet på 25 består av en minking i negativ forskjell på 20
samt en etablering av positiv forskjell på 5, tilsammen 25. En reduksjon av
regnskapsmessig nedskrivning på fordringene øker det regnskapsmessige
årsoverskuddet. En slik reduksjon av regnskapsmessige nedskrivninger
uten en tilsvarende reduksjon av skattemessig sjablonmessig nedskrivning,
medfører et lavere skattemessig resultat enn det regnskapsmessige. Vi må
således trekke fra endringen i forskjell (i dette tilfelle 25) for å komme
fram til riktig skattemessig resultat.
Rettledning til utfyllingen av de enkelte poster:
Utestående fordringer
Post 1101.
Regnskapsmessig verdi på fordringer er verdien fastsatt i finansregnskapet
etter at det er foretatt nedskrivning for tap etter god regnskapsskikk. Denne
posten inneholder alt som skal klassifiseres som utestående fordringer på
postene 1 1 4, 1 2 1 , 126 og 128 i balansen. Det må påses at nedskrivning på
diskonterte veksler også er hensyntatt ved fastsettelsen av regnskapsmes­
sig verdi på fordringer her.
Post 1 102.
Den skattemessige verdien på fordringer vil være pålydende verdi av de
fordringene som er med i post 1 1 0 1 med fradrag for eventuell nedskriv­
ning på kundefordringer etter sjablonreglene. Beløpet overføres fra post
045 (side 1).
Varebeholdning
Post 1111.
Det er den regnskapsmessige verdien a v varebeholdningen som skal føres
her. (Postene 1 5 1 - 156 på side 3).
Post 1 112.
Her føres skattemessig verdi av varebeholdning, dvs anskaffelsesverdien
eller, for varer som er tilvirket av den skattepliktige til tilvirkningverdien.
Beholdningen pr 3 l . l 2 . 1 992 skal spesifiseres på side 1 i postene 03 1 - 034.
Prosjekter under arbeid ved årsslutt (med resultatansvar)
Post 1 121.
Her føres regnskapsmessig verdi av prosjekter og andre arbeider under
utførelse med resultatansvar.
Post 1122.
Her føres den skattemessige verdien av igangværende prosjekter med
resultatansvar.
Skattemessig skal ikke inntekter av prosjekter med resultatansvar inntekts­
føres før oppdraget er utført. Dette fremgår av skatteloven § 50 annet ledd
bokstav a tredje avsnitt. I de tilfeller bestemmelsen om resultatansvar
anvendes på vareproduksjon, herunder bygg og anlegg, må hovedregelen i
skatteloven § 50 annet ledd bokstav a første avsnitt om skattemessig verdi
på varelager legges til grunn. Det vil si at direkte produksjonskostnader må
aktiveres inntil den skattemessige inntektsføring av vederlaget skjer.
Langsiktige fordinger og gjeld i utenlands valuta
Post 1 131.
Her føres den regnskapsmessige verdien av virksomhetens langsiktige for­
dringer og gjeld i utenlandsk valuta.
skapsmessig verdi på ervervet goodwill skal også medtas her. Dette gjelder
også goodwill som er ervervet før 1 . 1 . 1 984 og som ikke kan avskrives
skattemessig.
(Se postene 1 73-1 98).
Post 1 142.
Den skattemessige verdien på driftsmidler og eventuell goodwill som
nevnt under post 1 14 1 føres her. Den skattemessige verdien pr 3 1 . 12. l992
i kolonne Il vil også være påvirket av negative saldoer i saldogruppene a d, da negative saldoer i denne sammenheng må ses på som en negativ skat­
temessig verdi. Dersom f eks den skattemessige verdien pr 3 1 . 12. 1992 ute­
lukkende består av en negativ saldo og saldoen er tom slik at
regnskapsmessig verdi er kr O, vil differansen i kolonne Il i post 1 143 måt­
te fremkomme som et positivt tall (en positiv forskjell).
Den skattemessige verdien vil også være redusert med betinget avsatte
gevinster etter tidligere regler som er nyttet til reinvestering i de driftsmid­
ler som føres her. Det samme gjelder nedskrivning med skattepliktig del av
fondsavsetninger som er anvendt til kjøp av driftsmidler. Skattemessig ver­
di av avskrivbare driftsmidler vil normalt være saldoverdien. Når det gjel­
der forretningsbygg anskaffet før 1 . 1 . 1984 vil den skattemessige verdien
som skal føres her være saldoverdien med fradrag for nedre grense for
avskrivning, se saldoskjemaet post 9.
Ved utskillelse av egen boligdel fra saldo for næringsbygg skal den skatte­
messige verdien her ikke reduseres med den utskilte del. Den ikke-avskriv­
bare delen av bygget som boligdelen representerer, vil fortsatt måtte med­
tas i post 1 142.
Aksjer og andre verdipapirer mv
Post 1 151.
Her føres regnskapsmessig verdi av aksjer og andre verdipapirer som sel­
skapet eier pr 1 . 1 . 1 992 og/eller 3 1 . 1 2 . 1 992.
Post 1152.
Her føres kostprisen på aksjer mv som er tatt med i post 1 1 5 1 uavhengig av
om aksjene har vært gjenstand for regnskapsmessige nedskrivninger. Det
skal ikke tas hensyn til skattefri oppskrivning av inngangsverdien pr
1 . 1 . 1992 etter overgangsreglene. Det skal heller ikke tas hensyn til skatte­
messig nedskrivning på kostprisen som er foretatt når det ved kjøpet av
aksjene er nyttet betinget skattefrie gevinster avsatt etter tidligere regler.
Fradrag som skal gjøres i inngangsverdien ved kjøp av aksjer som avreg­
nes mot negativ saldo etter overgangsreglene skal heller ikke påvirke belø­
pet som føres her.
Skattepliktig oppskrivning på varelager og fordringer etter over­
gangsreglene
Post 1161.
Her føres rest gjenstående beløp på vare- og fordringskonto pr 1 . 1 . 1992 og
3 1 . 1 2. 1992. Det er beløpene fra post 052 og 054 som skal føres i henholds­
vis kolonne I og kolonne Il i denne posten. Det beløp som skal inntektsfø­
res kommer ut som en positiv differanse i kolonne Ill.
Gevinst- og tapskonto
Post lI71.
Saldoen pr 1 . 1 . 1 992 skal inneholde de gevinster og tap m v som skal over­
føres til gevinst- og tapskontoen pr 1 . 1 . 1 992. Disse størrelser er oppregnet
i postene 1 00 1 - 1 006 under gevinst- og tapskonto på side 5, og saldoen pr
1 . 1 . 1992 fremkommer i post 1007. Dette beløpet overføres hit og føres i
kolonne I. Saldoen på gevinst- og tapskontoen pr 3 I . l 2. 1992 overføres fra
post 1 0 1 8 (side 5) og føres i kolonne Il.
Post 1 132.
Her føres netto skattemessig verdi av virksomhetens langsiktige fordringer
og gjeld i utenlanØsk valuta. Den skattemessige verdien fastsettes etter
reglene i skatteloven § 50 femte ledd hvor det fremgår at fordringer ikke
kan vurderes til en lavere kurs enn den laveste av kursene på årsoppgjørs­
tidspunktet og ervervstidspunktet. Tilsvarende kan gjeld ikke vurderes
høyere enn den høyeste av verdiene på årsoppgjørstidspunktet og tids­
punktet for låneopptaket. Urealisert valutatap skal avregnes mot urealisert
valutagevinst.
G.evinst som i 1992 fremkommer ved reversering av tidligere års fradratte
urealiserte valutatap kan etter overgangsreglene til skatteloven § 50 femte
ledd overføres til gevinst- og tapskonto. Dette berører ikke føringen under
postene 1 1 3 1 og 1 1 32 da hele gevinsten uansett skal komme til uttrykk her.
En eventuell overføring til gevinst- og tapskontoen vil bare medføre at
denne øker med 4/5 av gevinsten i 1992. Denne økningen vil fremkomme
som en negativ endring i forskjeller i post 1 17 1 . Nettovirkningen blir da at
1/5 kommer til beskatning i 1 992.
Negative saldoer fra tidligere år
Post 1175.
Skattefri del på 40% (60% i områder som var omfattet av DU-loven) av
negative saldoer etablert i 1 990 eller tidligere er å anse som fri egenkapital
pr. 1 . 1 . 1992. Gjenværende skattepliktig del av negative saldoer etablert i
1 990 eller tidligere og negative saldoer etablert i 1 99 1 som pr 1 . 1. 1 992
ikke er nyttet i samsvar med overgangsreglene skal føres opp her i kolonne
I. Det presiseres at beløpet som skal føres i kolonne I er etter eventuell
avregning som er foretatt etter overgangsreglene ved kjøp av aksjer m v i
1 99 1 .
Det beløp som ved kjøp av aksjer mv etter overgangsreglene i 1992 blir
avregnet mot de negative saldoene ført i denne posten, skal fradras i post
1 1 98 nedenfor. Gjenstående beløp som i løpet av 1992 ikke blir avregnet
ved kjøp av aksjer m v etter overgangsreglene, skal overføres gevinst- og
tapskonto (postene 1008 og 1009 på side 5) og inngå i grunnlaget for årets
inntekts-/fradragsføring fra gevinst- og tapskonto. Post 1 1 75 skal således
ikke inneholde noe beløp pr 3 I . l 2.1 992.
Driftsmidler inkl goodwill
Post 1 141.
Her føres den regnskapsmessige verdien på alle driftsmidlene i selskapet i
samsvar med regnskapslovens/aksjelovens bestemmelser. I denne posten
skal også medtas ikke-avskrivbare driftsmidler som tomter m v. Regn-
Avskrevet på kontrakter og betinget skattefrie avsetninger
Post 1 176.
Her føres skattemessige kontraktsavskrivninger etter saldoreglene som er
foretatt på kontrakter inngått i 1990 eller tidligere. Foretatte kontraktsav­
skrivninger kommer til fradrag i driftsmidlets kostpris når denne skal føres
232
FAFO Regnskapsstatistikk
7
inn på saldo. Gjenstående kontraktsavskrivninger på kontrakter for drifts­
midler som ikke er levert pr 3 1 . 1 2. 1 992 føres i kolonne Il.
Her føres videre andre betinget skåttefrie avsetninger enn de avsetninger
som er ført inn i postene 100 1 , 1002, og 1003 på gevinst- og tapskonto pr.
1 . 1 . 1992. Dette kan f eks gjelde avsetninger etter de tidligere regler i skat­
teloven § 45 trettende og femtende ledd samt betinget skattefrie avsetning­
er etter 1953-loven. De avsetninger hvor reinvesteringsfristen etter de tidli­
gere regler utløper i 1992 og reinvestering av avsetningene ikke er foretatt
ved årets utgang, skal føres ut av denne posten. 80% av det beløp som er
ført ut skal føres inn på post 1013 på gevinst- og tapskonto. Resterende
20% kommer til inntekt i j 992 ved at hele beløpet frem_kommer som en
endring i forskjeller med et positivt beløp i post 1 1 76 i kolonne III på skje­
maet. Gjenstående DU-avsetninger som i 1991 ikke er skattlagt etter over­
gangsreglene, skal også tas med her.
Avsetning til tap på kontrakter mv
Post 1177.
Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter og prosjekter mv skal
føres her. Beløpet må/øres med negativt/ortegn i både kolonne l og Il da
dette er en negativ forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige
størrelser. Da det skattemessig ikke er anledning til å foreta avsetning til
slike tap, vil hele den regnskapsmessige avsetningen skattemessig utgjøre
en ikke fradragsberettiget post. Slike avsetninger vil derfor i sin helhet
måtte tilbakeføres skattemessig.
Garanti- og serviceavsetninger
Post 1181.
Det kan fra og med inntektsåret 1992 ikke foretas avsetninger med skatte­
messig virkning til fremtidige garanti- og serviceutgifter. Garanti- og ser­
viceutgifter i 1992 på varer og tjenester solgt før 1 . 1 . 1 992, må føres mot
avsetningen fra 1 99 1 . Utgifter som avsetningen fra 1 1991 er ment å dekke
og som påløper senere, skal avregnes mot avsetningen inntil denne er opp­
brukt. Resterende avsetning må likevel senest inntektsføres i 1995. I
kolonne I skal føres avsetning som ble foretatt ved utgangen av inntektså­
ret 1 99 1 . Resterende avsetning som ikke er avregnet mot garanti- og ser­
viceutgifter i 1992 føres i kolonne Il.
Post 1182.
I kolonne I føres avsetningen fra inntektsåret 199 1 . Dette beløpet vil nor­
malt være sammenfallende med beløpet ført i kolonne r i post 1 1 8 1 .
Forskjellen i post 1 1 83 pr 1 . 1 . 1992 vil således normalt være kr O d a den
skattemessige og regnskapsmessige avsetningen var sammenfallende ved
utgangen av 199 1 . I kolonne Il i post 1 1 82 føres den regnskapsmessige
avsetningen som er foretatt pr. 3 1 . 1 2. 1992 og som ikke er fradragsberetti­
get i den skattemessige inntekten. I den utstrekning det er foretatt regn­
skapsmessige avsetninger for garanti- og servicekostnader i 1992 som
overstiger gjenværende skattemessig avsetning fra 1 99 1 , vil det oppstå en
negativ forskjell i kolonne Il i post 1 1 83. Da like fortegn gir pluss medfø­
rer dette at det i kolonne nr oppstår en positiv endring. Dersom den negati­
ve forskjellen i kolonne Il er på f eks 10. vil endringen i forskjeller frem­
komme slik: 0 + (+ 10) = + 10.
Klassifikasjons - og vedlikeholdsavsetninger
Postene 1185-1 187.
Fra og med inntektsåret 1992 kan det ikke foretas skattemessig avsetning
til klassifikasjonsfond. Tidligere avsetninger som ikke er tatt til inntekt pr
3 1 . 12. 1 99 1 må tas til inntekt ved første gangs klassifikasjon mv, dog senest
innen utløpet av inntektsåret 1995. Da det for 1 99 1 var anledning til å sette
av skattemessig til klassifikasjonsfond, vil det i kolonne I normalt være
samsvar mellom beløpene i postene 1 1 85 og 1 1 86. Forskjellen i post 1 1 87
pr. 1 . 1 . 1992 vil således være kr O. Dersom det i 1992 regnskapsmessig er
foretatt avsetning for fremtidige klassifikasjonsutgifter, vil det oppstå en
negativ forskjell i kolonne Il som medfører at endringen i forskjell i kolon­
ne III vil komme ut med et positivt beløp, .dvs en tilbakeføring av en ikke­
fradragsberettiget regnskapsmessig kostnad. Denne kostnaden blir først
fradragsberettiget når utgiften oppstår og forskjellen reverseres først på
dette tidspunktet.
Andre forskjeller
Post 1 188.
Her føres andre forsIgeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdierlresultat. Slike forskjeller kan være kostnader til fremtidige pensjo­
ner, avsatt revisorhonorar mv. Beløp som føres her skal spesifiseres i eget
vedlegg.
Post 1197. Å rets oppskrivning på anleggsmidler etter aksjeloven § Il10, fjerde ledd.
Årets oppskrivning på anleggsmidler inngår ikke i årsoverskuddet som
føres over til post 061 i næringsoppgaven. Oppskrivningen påvirker imid­
lertid den regnskapsmessige verdien på driftsmidlet ved årets slutt. Dette
medfører at verdien som føres i kolonne Il i post 1 14 1 er inklusive den
" verdiøkning" på driftsmildet som i balansen kommer til uttrykk gjennom
oppskrivningen. Dette medfører en økning i positiv forskjell/eventuelt
minking i negativ forskjell som får fradragsvirkning som et negativt beløp
i kolonne III i post 1 143. Da dette ikke har noen motpost i form av inn­
tektsføring i resultatregnskapet, vil årets oppskrivning måtte tillegges her i
post 1 197. Det presiseres at det ikke er oppskrivningsbeløpet som er ført i
post 885 som her skal tillegges. OpPsY�r:ivningsbeløpet som er ført i post
885 under "Oppskrivninger og overføringer" er "netto oppskrivning"(etter
fradrag for utsatt skatt). Det er økningen av balanseverdien på driftsmidlet
(brutto oppskrivning) som skal tilbakeføres her i post 1 197.
Post 1198. Beløp avregnet mot negativ saldo etter overgangsreglene
ved kjøp av aksjer mv
Negative saldoer fra tidligere år som er avregnet ved kjøp av aksjer m v i
1992 vil i post 1 175 få inntektsvirkning fordi det i kolonne III vil oppstå en
positiv endring i forskjeller som følge av at den negative saldoen forsvin­
ner pr 3 1 . 1 2. 1 992.
En slik avregning vil ikke påvirke beløpet som skal føres i post 1 152. For å
nøytralisere inntektsvirkningen i post 1 175, skal beløp avregnet mot nega­
tiv saldo ved Igøp av aksjer etter overgangsreglene fradras her i post 1 198.
Post 1200. Snm endring i forskjeiier som påvirker forholdet meiiom
regnskapsmessig og skattemessig inntekt.
Summen av endringer i forskjeller føres over til post 081 på side 8.
SIDE 8 I NÆRINGSOPPGAVEN
Beregning av næringsinntekt
Post 062. Representasjonskostnader
Her føres den delen av kostnadsførte representasjonskostnader som ikke er
fradragsberettiget ved inntektsligningen.
Post 063. Ikke fradragsberettigede kontingenter og gaver
Her føres kostnadsførte kontingenter og gaver som ikke er fradrags­
berettigede ved inntektsligningen.
Post 065. Rentekostnad på iiignet skatt
Her føres kostnadsførte renter på ilignet skatt. Slike renter er ikke
fradragsberettigede ved inntektsligningen.
Post 066. Oppskrivning eller oppskrivningsfond brukt til fonds­
emisjon
Her føres oppskrivning av anleggsmidler eller beløp overført fra oppskriv­
ningsfond når beløpet er benyttet til fondsemisjon.
Post 071. Skattefri del av frigitte betinget skattefrie fond
Her føres den skattefrie delen av avsetning etter distriktsskatteloven når
avsetningen er benyttet til anskaffelse av driftsmidler i 1992.
Post 072. Renteinntekt på tilbakebetalt skatt
Her føres renteinntekt på tilbakebetalt skatt. Slike renter er ikke skatteplik­
tig inntekt.
Post 073. Avsetning til pensjonspremiefond
Her føres fradragsberettiget innbetaling til pensjonsfond som er foretatt
etter utgangen av inntektsåret.
Post 074. Emisjonskostnader som i regnskapet er ført direkte mot
egenkapitalen
Her føres kostnader ved nyernisjon som i regnskapet er ført direkte mot
egenkapitalen.
Post 075. Andre fradrag
Her fradras skattefrie offentlige tilskudd. Her føres også til fradrag avkast­
ning av sparedelen av livsforsikring som er taU til inntekt i post 809 (side
2). Beløpet skal spesifiseres i eget vedlegg.
Post 081. Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regn­
skapsmessig og skattemessig inntekt fra post 1200
Her føres summen av endringer i forskjeller som fremkommer i post 1 200.
Dersom summen av endringer er positiv, skal beløpet tillegges inntekten.
En negativ sum i post 1200 skal fradras inntekten.
Post 082. Salgssum + kostpris på aksjer solgt i året
Hvis selskapet har solgt aksjer i løpet av året skal salgssummen for aksjene
fratrukket det som opprinnelig ble betalt (kostpris) for aksjene føres her.
Kostprisen vil være en annen verdi enn bokført verdi dersom aksjene har
vært gjenstand for regnskapsmessig opp- eller nedskrivning. Denne posten
må sees i sammenheng med postene 1 1 5 1 - 1 1 53 (side 6). Beløp ført i post
082 skal sammen med endring i forskjeller ført i post 1 1 53 utgjøre bokført
gevinst/tap på de solgte aksjene. Hvis salgssummen er større enn kostpri­
sen. skal differansen/øres til/radrag (+ ) i inntekten. Er salgssummen min­
dre enn kostprisen, skal differansen/øres som et tillegg (+) i inntekten.
Det må spesifiseres i eget vedlegg hvordan beløpet er fremkommet.
FAFO Regnskapsstatistikk
233
8
Post 083. Skattemessig gevinst/skattemessig tap ved salg av aksjer
Her føres skattemessig gevinst/tap ved salg av aksjer overført fra skjemaet
«Oppgave over realisasjon (salg m v) av aksjer .... » (RF 1 06 1).
Post 092. Tillegg for gjeldsrenter
Her tilbakeføres gjeldsrenter. Gjeldsrentene føres særskilt i post 12 i selv­
angivelsen. Merk: Det er i tekstrubrikken i næringsoppgaven oppgitt feil
posthenvisning til selvangivelsen.
Postene 084 og 085. Andel av regnskapsmessig underskudd/andel av
regnskapsmessig overskudd i deltakerlignede selskaper. Andel av
skattemessig overskudd/andel av skattemessig underskudd i deltaker­
lignede selskaper
Her korrigeres for regnskapsmessig og skattemessig overskudd/under­
skudd i deltakerlignede selskaper.
I post 084 tilbakeføres beløp ført i post 803 eller post 8 1 0 (side 2). I post
. 085 føres skattemessig overskudd/underskudd i deltakerlignede selskaper.
Beløpet overføres fra "Oppgave over deltakernes formue og inntekt i
ansvarlig selskap mv" (RF 1 221), eventuelt "Oppgave over deltakernes
formue og inntekt i kommandittselskaper" (RF- 1228).
Postene 093 og 094. For samvirkeforetak
Fradrag for kjøpsutbytte og avsetning til felleseid andelskapital for samvir­
keforetak gis bare i inntekt som skriver seg fra omsetning med medlem­
mer. Fradraget for avsetning til felleseid andelskapital gis med 15 % av
inntekten av omsetningen med medlemmer etter fradrag for kjøpsutbytte.
Inntekten av medlemsomsetningen beregnes på side 7 i næringsoppgaven.
Postene 086 og 087. Regnskapsmessig tap/regnskapsmessig gevinst ved
realisasjon av andel i deltakerlignede selskaper. Skattemessig
gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av andel i deltakerlignede sel­
skaper
Her korrigeres for regnskapsmessig og skattemessig gevinst/tap ved reali­
sasjon av andel i deltakerlignede selskaper. I post 086 tilbakeføres
regnskapsmessig gevinst/tap ført i resultatregnskapet ved salg av selskaps­
andeler. I post 087 føres skattemessig gevinst/tap ved salg av selskapsan­
deler (vederlag - kostpris). Det må spesifiseres i eget vedlegg hvordan
skattemessig gevinst/tap er utregnet.
Post 090. Sum, overføres til «Skjema for beregning av personinntekt»
(RF 1224)
Hvis aksjonærer som deltar aktivt i driften av aksjeselskapet eier minst to
tredjedeler av aksjene eller har krav på minst to tredjedeler av selskapets
utbytte, skal det beregnes personinntekt for de aktive aksjonærene, jf skat­
teloven §§ 58 og 59. Selskapet må da fylle ut et eget skjema, RF 1 224, der
personinntekten skal beregnes. Den sum som fremkommer i post 090 skal
benyttes ved beregning av personinntekt og overføres til skjemaet RF
1224. Merkfor Øvrig at selskapet skal besvare eget spørsmål om hvorvidt
det skal fastsettes personinntekt av selskapets inntekt.
Post 091. Fradrag for renteinntekter, inntektsført avkastning på livs­
forsikring og utbytte.
Her tilbakeføres renteinntekter, inntektsført avkastning på livsforsikring og
utbytte fra norske og utenlandske selskaper. Beløpene skal inntektsføres
særskilt i selvangivelsen i henholdsvis postene 6, 7, 2 1 og 22. Merk: Det
er i tekstrubrikken i næringsoppgaven oppgitt feil posthenvisninger til
selvangivelsen.
Post 095. Næringsinntekt/-underskudd overføres til selvangivelsen
Den del av næringsinntekten som gjelder inntekt fra fiske og/eller fangst,
overføres til selvangivelsen post 3, mens den øvrige del av næringsinntek­
ten overføres til post 4. Dersom inntekten er fordelt mellom post 3 og 4 må
fordelingen vises i eget vedlegg. Underskudd overføres til selvangivelsen
post 1 3.
Særskilt om etterberegnet merverdiavgift og investeringsavgift og om
tidligere etterberegnet merverdiavgift som er nedsatt eller frafalt
Etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift (bortsett fra de avgiftsbe­
løp som er etterberegnet på grunn av differanser mellom omsetningsopp­
gavene og regnskapets tall) føres i post 870 i resultatregnskapet (side 2).
Eventuelle renter og tilleggsavgift skal, uansett årsak til etterberegningen,
også føres i post 870.
Hvis etterberegnet merverdiavgift/investeringsavgift gjelder aktiverings­
pliktige driftsmidler skal slike avgiftsbeløp aktiveres på vedkommende
driftsmiddel.
Den del av etterberegningen som gjelder tilleggsavgift og utgående/inngå­
ende avgift av ikke bokførte inntekterIkostnader tilbakeføres i post 067.
Det samme gjelder etterberegning vedrørende inngående avgift på ikke
fradragsberettigede kostnader, herunder private anskaffelser.
Hvis den næringsdrivende i siste regnskapsår har fått nedsatt eller frafalt
tidligere etterberegnet merverdi- og/eller investeringsavgift (med evt. ren­
ter og tilleggsavgift) eller hvis fylkesskattekontoret etter vedtak har foretatt
en reduksjon av tidligere års avgiftsberegning, og nedsettelsen ikke skyl­
des differanser mellom omsetningsoppgavene og regnskapets tall, skal sli­
ke nedsetteiser inntektsføres i post 840 i resultatregnskapet (side 2).
Hvis nedsatt eller frafalt tidligere etterberegnet merverdi- og/eller
investeringsavgift gjelder driftsmidler som er aktivert i regnskapet og
avgiftsbeløpet tidligere har vært aktivert, skal det komme til fradrag på sal­
doskjemaet.
Det skal vedlegges næringsoppgaven en spesifikasjon som viser føringen
av etterberegnet/evt. frafalt eller nedsatt merverdi- og/eller investerings­
avgift (med evt. renter og tilleggsavgift).
234
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg
2
DET KONGELI G E F INANS- OG TOLLDEPARTEMENT
KONTOR: AICERSGATEN. 42
• TELEFON:
22 34 44 31 TElEFAX: 22 34 95 1 1
POSTADRESSE: POSTBOKS aooe DEP., 0030 OSLO
SKATTELOVAVDEUNGEN
r
FAFO
v/Ove Langeland
Fossveien 19
L
055 1
OSLO
ol
Dilta
Ca"'8 Alf.
93/3434 S TOR1ITH
g
.6.93
OPPLYSNINGER TIL BRUK FOR
FORSKNrnNGSFO�
TAUSHETSPLIKT
ø
Vi viser til Deres brev mottatt 3. mai 1993 .
Med hjemmel i ligningsloven
i
�t
§ 3-13
nr.
3 bokstav a samtykker Finansdepartementet
lik1:tjngskontorene utleveret kopi �.v regnskapsskjema for perinden 1 982-92 for
bedriftene i utvalget fra Statistisk Sentralbyrås bedriftsregister.
Det henstille s til at regnskapsopplysninger som er tilgjengelig fra
Brønnøysundregistrene innhentes derfra.
Samtykket gis på følgende vilkår:
1) Alt taushetsbelagt materiale som brukes i prosjektet skal ligge forsvarlig innl åst
når det ikke er i bruk. Bare forskere tilknyttet prosjektet skal ha adgang til de
innsamlede data .
2)
Før resultatet av undersøkelsen publiseres, må de taushetsbelagte opplysninger
anonymiseres.
Departementet minner om at de forskerne som kommer i befatning med det
taushetsbelagte materialet, selv har taushetsplikt, jf. ligningsloven
��
�lÆe�
Med hilsen
Helene C .
e f. )
§ 3-13
nr . 4 .
FAFO Regnskapsstatistikk
235
Vedlegg 3
Definisjoner av
nøkkeltall og bakgrunnstall 1983.... 1991
Nøkkeltall
Totalrentabilitet (før skatt) =
(Resultat før ekstraordinære poster + rentekostnader) x 1 00
Totalkapital pr 3 1 . 1 2.
=
Post (240+270+25 1 +252)
Post 450
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt)=
....!;R�
; e�
su
=l�
ta
=
t....!;�.;;:.;.
ør�
ek
�s:..:
tr:..:
:: a::::,;
or
::: :;.d�
.:: in�æ
::::r;.:::
::: e....P::..:
.t o::::.
:: st=e�
r -!;:s;!!:;
.: 1.:::
00
.;!:. �
:.
ka
::t:!:..
::! e....x..:..,.
_
-
___
__
_
Egenkapital pr 3 1 . 12
o s=t�(�
P=
3�
3 )�
24�0�
3=
27
+=
�
�
�0-
=
______________
_
__
__
__
__
__
__
Post (54 1 + . . . +546+ 1/2(53 1 + . . . +539)
Egenkapitalandel =
Egenkapital pr. 3 1 . 12 x 1 00
Totalkapital pr. 3 1 . 12
=________
(5=3�1�
+=
t�
1�
. . .�
+=
54�6�
+�
. . .�
1=
/2�
+�
53
(5�4=
)
�o=s�
=9�)�
+=
�P
__________
Post 450
Omløpsmidler pr. 3 1 . 12
Likviditetsgrad =
Kortsiktig gjeld pr. 3 1 . 12
=
st�(�
40
=�
1 +�. �
. .+
�4�1=
5�
�
P=
o=
)
____
__
__
__
__
__
__
__
_____
__
__
__
__
__
Post (50 1 + . . . +5 1 6)
l
Gjelder bare skatt i ikke-personlige foretak
236
FAFO Regnskapsstatistikk
Bakgrunnstall
Egenkapitalrentabilitet før skatt=
Resultat før ekstraordinære poster x 100
Egenkapital pr 3 1 . 12
Post (240+270)
������
=
-----------
-------------------
Post (S4 1 + . . . +S46+ 1/2(S3 1 + . . . +S39))
Totalrentabilitet før skatt
bidrag fra:
•
Driftsresultat
=
Driftsresultat x 100
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
=
Post 240
����---------------------
-----------
Post 4S0
•
Ak
:..=:�
sjc=.
eu
=t=
b..Jy.::.
tte
.:
.: oCQ
::....::: g....:rc=.
en
�t::.;:;
e.;::
in�n:..:;te::.:k.::.te
;:
.: r,-,x
:;: �l:...:;:O;,.:::;
O
Aksjeutbytte og renteinntekter =
__
__
_
_
___
__
_
_
__
__
_
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
=
Post (24 1 + . . . +244)
Post 4S0
•
øvrige finansielle poster =
Andre finansinntekter - andre finanskostnader x 1 00
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
=
64S
4=
2�
3�
)
-2
st�(=
�P�o=
�+�2�
=S�4�
�2=S=
______________
____________
Post 4S0
Gjennomsnittlig gjeldsrente =
Rentekostnader x 1 00
Gjeld pr 3 1 . 1 2
=
st�(=
S=
o=
2S
2�
P�
-=
=1�+�2=
)
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_____
Post (SO l + . . . +S26+ 1/2(S3 1 + . . +S39))
, .
FAFO Regnskapsstatistikk
Gjeldsgrad
237
=
Gjeld
Egenkapital pr. 3 1 . 1 2
=__________
5=
+�
53=9�
53�1�+�. .�
26�+�I�
o s=t�(5
P=
+=
. +=
. .�
�
»�
�0�1�
n=(=
__
__
__
__
_
Post (54 1 + . . . +546+ 112(53 1 + . . . +539)
Driftskapitalrentabilitet
=
Driftsresultat
x
1 00
Driftskapital pr.3 1 . 1 2
=
Post 240
���---------------------
-----------
Post (405+406+408+ . . . +4 1 5+428+ . . . +44 1 )
Finanskapitalrentabilitet
=
Aksjeutbytte og renteinntekter
x
1 00
Finanskapital pr 3 1 . 12
=
�4�1�
P�
o s=t�
+�
. .�
. 2�
44
�)�
(2
�
__
__
__
__
__
______
__
__
__
__
__
__
__
_
Post (401 + . . . +404+407+42 1 + . . . +427+442+443+445)
Driftskapitalandel
=
Driftskapital
Totalkapital pr 3 1 . 12
=
Post (405+406+408+ . . . +4 1 5+428+ ... +44 1)
Post 450
I prosent av driftsinntekter:
S algsinntekter =
Salgsinntekter
x
1 00
Driftsinntekter
=
t=
10�
2�
(2=
)
�2=0=
�o=s�
�P
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
Post 2 1 0
øvrige driftsinntekter
=
(Driftsinntekter-salgsinntekter)
x
1 00
Driftsinntekter
=
1 -�2=
2)�
0�
0=
o=
2�
1 0�
2=
s t�(=
�P�
)
-(=
_______________
______________
Post 2 1 0
238
Vareforbruk
FAFO Regnskapsstatistikk
=
Vareforbruk
x
1 00
Driftsinntekter
=________________
2=
2�
1 1�+�
2=
os=t�(=
8 )����
P=
�
__
__
__
__
___
Post 2 1 0
Lønnskostnader
=
Lønnskostnader
x
100
Driftsinntekter
=
Post (212+2 14+2 1 5+2 1 3)
Post 2 1 0
Øvrige driftskostnader
=
(Driftskostn.-vareforbruk-Iønnskostn.-ord. avskrivinger)
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post (230-(2 1 1 +228)-(2 1 2+2 14+2 1 5+2 1 3)-229)
Post 2 1 0
Ordinære avskrivinger
=
Ordinære avsluivinger
1 00
x
Driftsinntekter
=
--------------------����-----------------------
Post 229
Post 2 1 0
Driftsresultat
=
Driftsresultat
x
1 00
Driftsinntekter
=
--------------------����-----------------------
Post 240
Post 2 1 0
Aksjeutbytte/renteinntekter
=
(AksjeutbytteHenteinntekter)
x
1 00
Driftsinntekter
=____
P=
os�t�
. .�
.+�2�
4�
4)�
(2
�
=4�1�+�
________________
____________
Post 2 1 0
Øvrige finansinntekter
=
Øvrige finansinntekter
x
1 00
Driftsinntekter
=
6�
)
24�
5+
�2�4=
�P
�
�o�st�(=
__
__
__
____
__
____
__
__
__
__
__
___
__
__
Post 2 1 0
FAFO Regnskapsstatistikk
Rentekostnader
239
=
Rentekostnader
x
100
Driftsinntekter
=
Post (25 1 +252)
Post 2 1 0
øvrige finanskostnader =
øvrige finanskostnader
x
100
Driftsinntekter
=
Post (253+254)
Post 2 1 0
Resultat før ekstraord. poster
=
(Driftsresultat+finansielt resultat)
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post (240+270)
Post 2 1 0
Finansinntekter
=
Finansinntekter
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post 250
Post 2 1 0
Finanskostnader
=
Finanskostnader
x
100
Driftsinntekter
=
Post 260
Post 2 1 0
Resultat av finansielle poster
=
Resultat av finansielle Qoster
x
100
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post 270
Post 2 1 0
Resultat før årsoppgjørsdisp.
=
Resultat fl!:2r årsoQQgjl!:2rsdisQ.
Driftsinntekter
=
Post 3 10
Post 2 1 0
FAFO Regnskapsstatistikk
240
Årsoverskudd/-underskudd
Årsoverskudd/-underskudd
=
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post 350/370
�����-------------------
----------
Post 2 1 0
Omløpshastighet for driftskapital
I alt
=
Driftsinntekter
Driftskapital pr 3 1 . 1 2
=
Post 2 10
���---------------------
-----------
Post (405+406+408+ . . . +4 1 5+428+ . . .44 1 )
Driftsinntekter
Anleggsmidler =
Driftskapital blant anleggsmidlene pr 3 1 . 1 2
Post 2 1 0
=
���---------------------
--------------------
Post (428+ . . . +44 1 )
Driftsinntekter
Omløpsmidler =
Driftskapital blant omløpsmidler pr 3 1 . 1 2
=
0
P�
os�t�2�1�
�
__
__
__
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
Post (405+406+408+ . . . +4 1 5)
Salgsinntekter
Kunde- og vekselfordringer =
Kunde- og vekselfordringer pr 3 1 . 12
=--------------------�
Post
20
1 --------------------�
�
Post (405+406)
Vareforbruk
Varelager =
Varelager pr 3 1 . 12
=
+�
22
st�2�1�1�
o�
�P�
�8�)
________
____
__
__
______
_____________
Post (409+4 1 1+4 1 2)
FAFO Regnskapsstatistikk
24 1
Definisjoner av
nøkkeltall og bakgrunnstall 1992
Nøkkeltall
(Resultat før ekstraordinære poster + rentekostnader)
Totalrentabilitet (før skatt) =
x
100
Totalkapital pr 3 1 . 12.
=
Post (9 1 5+8 1 6+8 17)
Post 965
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt) =
Resultat før ekStraordinære
poster - skate
x
1 00
Egenkapital pr 3 1 . 12
=
t�
�P
5�9�3�
0�
)
�o�s�
(9�1�
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
Post 985
Egenkapital pr. 3 1 . 12
Egenkapitalandel =
x
1 00
Totalkapital pr. 3 1 . 1 2
=
Post 985
���---------------------
-----------
Post 965
Omløpsmidler pr. 3 1 . 1 2
Likviditetsgrad =
Kortsiktig gjeld pr. 3 1 . 12
=
fu� 9�
���---------------------
-----------
Post 970
2
Gjelder bare skatt i ikke-personlige foretak
242
FAFO Regnskapsstatistikk
Bakgrunnstall
Egenkapitalrentabilitet før skatt
=______
:.! lt�a:!:...
t�
fø
�r:...e=:!
..: k�s�
tr�
ao
�r!:!:d�
in�æ
�r�
e:...p�
..! o;:!;!s�
te:::.r�x�
l�
O�
O
=
Res::u!!.
_
_
_
__
Egenkapital pr 3 1 . 12
=
Post 9 1 5
����-------------------
-----------
Post 985
Totalrentabilitet
Bidrag fra:
- Driftsresultat =
Driftsresultat x 100
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
=
Post 905
����---------------------
-----------
Post 965
- Aksjeutbytte og renteinntekter =
-...!A
...!;k
�s�je
::u::!.!:
:.! t�
by
.I_'t:!:
e�
t:: oQ.
g..!.re
�n:!t�
!ei�n�
n.!:::
te::!!
k:.!;!
te�r..:.x�1.:::.
00
�
_____
__
_____
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
os�t�(�
0�
80
7 )�
P�
�0�+�8�
�
=
__
__
__
__
__
__
_____
__
__
__
__
__
__
__
__
Post 965
- øvrige finansielle poster
=
Øvrige finansinntekter - øvrige finanskostnader x 100
Totalkapital pr 3 1 . 1 2
=
-�
-8�1�
0�
1 9�)
0�
9�
st�(�
o�
8�
80
8+
8 1�8�
�P�
�3�+�8�
�8�0�
-�
___________
_________
Post 965
Rentekostnader x 1 00
Gjennomsnittlig gjeldsrente =
Gjeld pr 3 1 . 12
=
st�(�
o�
1 6�+�8�1�
P�
8�
7)L_
�
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_____
Post (970+975)
.
.
FAFO Regnskapsstatistikk
243
Gjeldsgrad =
Gjeld
Egenkapital pr. 3 1 . 12
=
7�
t�
0+
(9�
�o�s�
)
�P
�9�7�5�
________________
________________
_
Post 985
Driftskapitalrentabilitet =
Driftsresultat
x
100
Driftskapital pr.3 1 . 1 2
=--------------------�
Post
905
��----------------�---
Post ( 1 2 1+ 1 28+ . . . + 1 59+ 1 67+ 1 69+ . . . + 1 98)
Finanskapitalrentabilitet =
Aksjeutbytte og renteinntekter
100
x
Finanskapital pr 3 1 . 12
=
s t�(�
o=
-=
P�
)
8�
00
�+�8=
0�
7�
__
__
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__
__
__
__
__
Post ( 1 0 1 + . . . + 1 14+ 1 26+ 1 60+ . . . + 1 66+ 1 68+ 199)
Driftskapital
Driftskapitalandel =
x
100
Totalkapital pr 3 1 . 12
=
5�
1 2=1�
1 6=9�+�
.�
.+�1=
o s=t�(=
7�
98
+�
2 8�+�..�
P=
.+�1�
+�1=
9+
�
=)�
�1=6�
.
__
__
__
__
Post 965
_
______
244
FAFO Regnskapsstatistikk
I prosent av driftsinntekter:
Salgsinntekter =
Salgsinntekter
1 00
x
Driftsinntekter
=________________
�p�o�s�
� O�O�+�
3�1�
0�3�3�O�
I)
t�
( :�
____
__
__
__
__
__
__
__
Post 90 1
Øvrige driftsinntekter =
Øvrige driftsinntekter
1 00
x
Driftsinntekter
=____________
o s=t�(9
03�
0�
- (�
00
P=
»
�
�0�1�
�+�3�1�
�3=3=
__
__
__
__
__
____
Post 90 1
Vareforbruk
=
Vareforbruk
x
100
Driftsinntekter
.
.
=
�P�o=
st�(�
4�
OO
�+
�7�
9�
O)�
__
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__
__
__
__
__
Post 901
Lønnskostnader
Lønnskostnader =
x
100
Driftsinntekter
1 )�
4�
54
5 0�0�
+�
P=
o s=t�(�
�0�+�5�
�
=
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__
__
__
__
Post 90 1
Øvrige driftskostnader
=
øvrige driftskostnader
x
1 00
Driftsinntekter
=
50�0�
st�(�
0�
1+
0�
o�
+=
0+
54
0�
P=
90
+�
4�
�7�8�
�
(4=
�7�9=
»�
�2�-�
�0�+�5�
__
__
__
_
__
__
__
__
Post 90 1
Av- og nedskrivinger
Av- og nedskrivinger =
x
100
Driftsinntekter
=
Post 780
����---------------------
-----------
Post 90 1
FAFO Regnskapsstatistikk
Driftsresultat
245
=
Driftsresultat
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post 905
Post 90 1
Aksjeutbytte/renteinntekter
=
(Aksjeutbytte+renteinntekter)
x
100
Driftsinntekter
=
Post (800+807)
Post 90 1
øvrige finansinntekter
=
Øvrige finansinntekter
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post (803+808+809)
Post 90 1
Rentekostnader
=
Rentekostnader
x
100
Driftsinntekter
=
Post (8 1 6+8 1 7)
Post 90 1
Øvrige finanskostnader
=
øvrige finanskostnader
x
1 00
Driftsinntekter .
=
Post (8 1 8+8 19+8 1 0)
Post 901
Resultat før ekstraord. poster
=
Resultat f�r ekstraord. Qoster
Driftsinntekter
=
Post (905+9 1 0)
Post 901
Finansinntekter
=
Finansinntekter
x
Driftsinntekter
=
Post 906
Post 901
1 00
x
1 00
246
FAFO Regnskapsstatistikk
Finanskostnader =
Finanskostnader
x
100
Driftsinntekter
=--------------------�
Post
907
���---------------------
Post 90 1
Resultat av finansielle poster =
Resultat av finansielle poster
x
1 00
Driftsinntekter
=
Post 9 1 0
����---------------------
-----------
Post 90 1
Resultat før skattekostnad
Resultat før skattekostnad
x
100
Driftsinntekter
=--------------------�
Post
925
��
�---------------------
Post 901
Årsoverskudd/-underskudd =
Årsoverskudd/-underskudd
x
100
Driftsinntekter
=--------------------�
Post
935
���---------------------
Post 90 1
Omløpshastighet for driftskapital
I alt =
Driftsinntekter
Driftskapital pr 3 1 . 12
=--------------------�
Post
90 1
���---------------------
Post ( 1 2 1 + 1 28+. . . 1 59+ 1 67+1 69+. . . + 198)
Anleggsmidler =
Driftsinntekter
Driftskapital blant anleggsmidlene pr 3 1 . 12
=--------------------�
Post
901
��
�---------------------
Post ( 1 67+ 1 69+ . . . + 1 98)
FAFO Regnskapsstatistikk
Omløpsmidler
247
=
Driftsinntekter
Driftskapital blant omløpsmidler pr 3 1 . 1 2
=
o�
P�
st�9�O�1
�
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__
____
__
__
______
__
__
_
Post ( 1 2 1 + 128+ . . . + 1 59)
Kundefordringer
=
Salgsinntekter
Kundefordringer pr 3 1 . 1 2
=__
t�
OL
O+
O�
�o�s�
( 3�
�3�1�
)
�P
______
________
_________________
Post 1 2 1
Varelager
=
Vareforbruk
Varelager pr 3 1 . 1 2
=____
�
P�
os�t�(�
40
9�
O)L_
�O�+�7�
__
____
__
____
____
____
__
___
__
__
Post ( 1 5 1 + . . . + 1 56)
248
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg 4
Gruppering av landsdeler og konkurransetyper
Gruppering av landsdeler
Landsdelene er gruppert på bakgrunn av kommunenummerne. (Kommunenummerne i parentes):
Østlandet:
Østfold ( 101-1 38)
Akershus (2 1 1-239)
Oslo (301 )
Hedmark (40 1-44 1 )
Oppland (50 1-545)
Buskerud (602-633)
Vestfold (701-728)
Telemark (805-834)
AgderlRogaland:
Aust-Agder (901-94 1 )
Vest-Agder ( 1001-1046)
Rogaland ( 1 1 0 1-1 1 54)
Vestlandet:
Hordaland ( 1 201-1266)
Sogn og Fjordane ( 140 1-1449)
Møre og Romsdal ( 1 502- 1 573)
Trøndelag:
Sør-Trøndelag ( 1 60 1-1665)
Nord-Trøndelag ( 1702-1755)
Nord-Norge:
Nordland ( 1 804- 1 874)
Troms ( 1901-1943)
Finnmark (200 1-2030)
Inndeling i konkurransetyper
Inndelingen bygger på dell grupperingen som er benyttet i nasjonalregnskapet i perioden 1 983- 1 992.
Inndelingen i konkurransetyper er som følger (ISle-kode i parentes):
Skjermet
Nærings- og nytelsesmidler (3 1 )
Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet (342)
""
o
Konkurranseutsatt
Tekstilvarer (32)
Trevarer (33)
Kjemisk produksj on (35)
Mineralske produkter (36)
Verkstedproduksj on (38)
Treforedling (34 1 )
Metaller (37)
FAFO Regnskapsstatistikk
249
Vedlegg 5
Kjennetegn ved populasjon og utvalg
Tabell 1 . Populasjonen etter landsdel og næringsområde i 1991
(oversikt over alle industriforetak med mindre enn 50 ansatte)
Landsdel
I alt
Nærings-
Østlandet
Agder/Rogal.
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
område
I alt
1 6783 ( 1 00)
31
1 736 ( 1 0,3)
662
226
401
1 52
295
32
1 262 (7,5)
573
1 66
297
93
1 33
33
3032 ( 1 8, 1 )
1 469
43 1
659
268
205
341
60 (0,4)
40
6
7
4
3
342
261 3 ( 1 5,6)
1 700
259
364
1 44
1 46
35
553 (3,3)
322
48
1 04
44
35
36
697 (4,2)
289
96
1 65
76
71
37
48 (0,3)
21
10
7
6
4
38
6043 (36,0)
3033
938
1 1 89
425
458
39
739 (4,4)
402
1 00
1 14
49
74
85 1 1 (50,7)
2280 ( 1 3 ,6)
3307 ( 19,7)
1 26 1 (7,5)
1424 (8,5)
Tabell 2. Utvalget
Landsdel
Nærings-
I alt
Østlandet
Agder/Rogal.
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
1001 (1 00,0)
339 (33,8)
1 80 ( 1 8,0)
236 (23,5)
1 1 8 ( 1 1 ,8)
1 30 (1 3,0)
31
1 16(1 1 ,6)
25
19
30
14
28
32
84 (8,4)
23
15
24
9
13
33
1 2 1 ( 1 2, 1 )
36
24
32
16
13
34 1
60 (6,0)
40
6
7
4
3
342
1 05(10,5)
48
16
20
10
10
35
79 (7,9)
30
10
20
10
8
36
1 00(10,0)
24
18
27
16
15
37
48 (4,8)
21
10
7
6
4
38
242(24, 1 )
75
52
59
26
28
39
49 (4,9)
17
10
10
5
8
område
I alt
250
FAFO Regnskapsstatistikk
Tabell 3 . Utvalgsprosent (utvalget i forhold til populasjonen)
Landsdel
Nærings-
I
I alt
I
Østlandet
I
I
Agder/Regal.
Vestlandet
Trøndelag
7,1
9,3
8,4
7,5
9,4
9,4
.
Nord-Norge
i
område
I alt
6,0
31
6,7
3,7
32
6,7
4,0
9,0
8,0
1 0,0
1 0,0
33
4,0
2,5
5,5
4,9
6,1
6, 1
341
1 00,0
100,0
1 00,0
100,0
1 00,0
100,0
342
4,0
2,8
6,3
5,6
7,0
7,0
35
1 4, 3
9,5
2 1 ,3
1 8,9
23,6
23,6
36
1 4, 3
8,3
1 8,6
16,6
20,7
20,7
37
1 00,0
100,0
100,0
1 00,0
100,0
100,0
38
4,0
2,5
5,6
5,0
6,2
6,2
39
6,7
9,5
8,5
1 0,6
1 0,6
I
4,0
4,2
7,9
I
I
9,1
I
Av tabell 3 framgår hvordan utvalget fordeler seg i forhold til populasjonen. For to av industrisektorene
(34 1 og 37) er hele populasjonen med i utvalget. Nærings- og nytelsesmiddelproduksjon (3 1),
tekstilvareindustri (32), kjemisk produksj on (35) og framstilling av mineralske produkter (36) er også
overrepresentert i utvalget. Næringsområder med relativt mange små bedrifter som trevareproduksj on (33),
grafisk produksj on og forlagsvirksomhet (342) og verkstedproduksjon (38) er underrepresentert i utvalget.
Østlandet er underrepresentert i utvalget, mens alle de andre landsdelene er overrepresentert.
FAFO Regnskapsstatistikk
25 1
Vedlegg 6
Frafall og svarprosent
SSBs sentrale bedrifts- og foretaksregisteret var på trekkingstidspunktet i mai 1 993 ajour per 1 99 1 med
1 6783 industriforetak. Dette har ført til at noen av enhetene på trekkingstidspunktet var avviklet. Med
sikkerhet gjelder dette 36 foretak.
For en del av de foretakene som var avviklet i 1993 var det likevel mulig å få inn regnskapsopplysninger
fra tidligere år. Totalt ble det mottatt regnskapsopplysninger for ett eller flere år for 896 foretak. Dette
tilsvarer en svarprosent på 89,5.
Tabell
l
Prosentvis fordeling i populasjonen, utvalget og svargruppen
Populasjon
Utvalg
Østlandet
50,7
34, 1
32,6
Agder/Rogaland
1 3 ,6
1 8 ,0
1 8,6
Vestlandet
1 9,7
23,5
23,9
Trøndelag
7,5
1 1 ,6
1 1 ,9
Nord-Norge
8,5
1 2,9
1 2,7
1 00,0
1 00,0
1 00,0
( 1 6783)
(100 1 )
Landsdel
Svargruppen
Ukj ent
Sum
(896)
Populasjon
Utvalg
1 0,3
1 1 ,6
1 2,5
7,5
8,4
8,0
1 8, 1
1 2, 1
1 1 ,4
341 Treforedling
0,4
6,0
5,8
342 Grafisk prod.
1 5,6
1 0,4
1 0,0
35 Kjemiske prod.
3,3
7,8
7,6
36 Mineralske prod.
4,2
1 0,0
1 0,0
37 Prod. av metaller
0,3
4,8
4,6
36,0
24,0
24,8
4,4
5,0
5,2
1 00,0
1 00,0
1 00,0
( 1 6783)
( 1001)
(896)
Næring
3 1 Næringsmidler
32 Tekstilvarer
33 Trevarer
38 Verkstedprod.
39 Indu.prod. ellers
Svargruppen
Ukjent
Sum
FAFO
252
Regnskapsstatistikk
Tabell 2 Prosentvis fordeling i populasjonen3, utvalget og svargruppen
Populasjon
Eierform
01 Ansvarlig selskap
6,4
I
02 Aksjeselskap
76,3
I
-
03 Kommandittaksjeselskap
Utvalg
Svargruppen
7,2
7,1
46,4
I
48,7
0,0
0,0
04 Andelslag
0,8
0,8
0,4
05 Forening, sparebank
0,2
0,4
0, 1
06 Statlig
0,0
0,0
0,0
07 Kommunal
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
09 Uoppgitt, ukjent
0,0
0,0
0,0
10 En-personsforetak
1 5,7
45,0
43,4
1 1 Kommandittselskap
0,2
0,3
0,2
0,3
0,0
08 Fylkeskommunal
12 Annet
-
Sum
I
1 �tørre
_
1 se
100,0
100,0
(8430)
(100 1 )
Populasjon
I
Utvalg
(896)
l
Svargruppen
9,2
45,5
43,3
02 til 05 ansatte
44,9
26,5
27,3
06 til l a ansatte
1 8, 1
1 1 ,0
1 1 ,8
1 1 til 1 5 ansatte
9,8
6,2
6,6
16 til 20 ansatte
5,4
3,2
3,3
2 1 til 30 ansatte
6,3
3,3
3,3
3 1 til 40 ansatte
4, 1
3,2
3,2
41 til 49 ansatte
2,2
1 ,2
3,2
0,0
1,1
-
Sum
100,0
100,0
1 00,0
(8430)
( 1 001)
(896)
1 og tabell 2 er ikke den samme. I tabell 1 er den på 1 6783 foretak og
8430 foretak. Årsaken til forskjellen er at «populasjon» i tabell 1 er basert på tall fra Det
sentrale bedrifts- og foretaksregisteret i SSB for 1991, mens «populasjon» i tabell 2 er basert på tall fra SSBs
Industristatistikk for 1992. Industristatistikken inneholder i prinsippet de samme foretakene som er med i Det
3
Størrelsen på «populasjon» i tabell
i tabell 2 er den på
sentrale bedrifts- og foretaksregisteret, unntatt de aller minste. Enmannsbedrifter (enkeltmannsfirmaer hvor eieren
arbeider alene) og en del andre små bedrifter er holdt utenfor den årlige industristatistikken. Dermed blir
«populasjon» i tabell
1 større enn i tabell
2. Forskjellen mellom datakildene er trolig også årsaken til at det tildels
er stor forskjell i prosentfordelingen mellom «populasjon» og «utvalg» for enkelte av kategoriene under
«eierform» og «størrelse» .
I
1 00,0
° til 01 ansatte
Uoppgitt, ukjent
I
i
FAFO Regnskapsstatistikk
253
Det er foretatt seks tester av hvordan frafallet fordeler seg i utvalget. Fra testene framgår det at det ikke
er signifikant forskjell mellom fordelingen i utvalget og i svargruppen. Tabell 3 til 8 viser antall foretak
i utvalget og svargruppen fordelt parvis på de fire registervariablene næringsområde, landsdel, eierform
og størrelse.
Tabell 3. Utvalg og svarprosent; næringsområde og landsdel
Landsdel
Østlandet
Agder/
Vestlandet
Nord-Norge
Trøndelag
Rogaland
Nærings-
Svar
Utv.
område
Utvalg
Svar
Utvalg
Svar
Utvalg
Svar
Utvalg
Svar
Utvalg
Svar
I alt
3 1 Nærings-
1 16
1 12
25
25
19
19
30
og nytelses-
1 1 ,6
1 2,5
2,5
2,8
1 ,9
2,1
3,0
30
3,3
14
14
28
24
1 ,4
1 ,6
2,8
2,7
9
13
11
midler
32
84
72
23
20
15
14
24
17
Tekstilvarer
8,4
8,0
2,3
2,2
1 ,5
1 ,6
2,4
1 ,9
0,9
1 ,0
1 ,3
1 ,2
33
121
1 02
36
32
24
21
32
27
16
13
13
9
Trevarer
12,1
1 1 ,4
3,6
3,6
2,4
2,3
3,2
3,0
1 ,6
1 ,5
1 ,3
1 ,0
34 1
60
52
40
33
6
Treforedling
6,0
5,8
4,0
3 ,7
0,6
0,7
0,7
0,8
0,4
0,5
0,3
0,2
342
1 04
90
49
40
16
13
19
18
10
9
10
10
Grafisk!
1 0,4
1 0,0
4,9
4,5
1 ,6
1 ,5
1 ,9
2,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
1,1
20
20
10
10
7
6
7
7
9
4
4
3
2
forlag
7
35
78
68
31
23
10
8
Kjemiske
7,8
7,6
3,1
2,6
1 ,0
0,9
2,0
2,2
1 ,0
1,1
0,7
0,8
36
1 00
90
24
18
18
18
27
23
16
16
15
14
Mineralske
1 0,0
1 0,0
2,4
2,0
1 ,8
2,0
2,7
2,6
1 ,6
1 ,8
1 ,5
1 ,6
produkter
produkter
6
4
4
37
48
41
21
17
10
10
Metaller
4,8
4,6
2,1
1 ,9
1 ,0
1,1
0,7
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
38
240
222
75
67
52
49
59
58
26
23
28
25
Verksted
24,0
24,8
7 ,5 ·
7,5
5,2
5,5
5,9
6,5
2,6
2,6
2,8
2,8
7
5
5
produkter
8
8
39
50
47
17
17
10
9
10
9
Annen
5 ,0
5,2
1 ,7
1 ,9
1 ,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
0,5
0,5
0,8
0,9
Sum:Antall
1001
896
34 1
292
1 80
167
235
214
1 16
1 07
1 29
1 14
Sum:Prosent
1 00
1 00
34, 1
23,5
23,9
1 1 ,6
1 2,9
1 2,7
5
4
industriprod.
32,6
1 8,0
1 8,6
1 1 ,9
FAFO Regnskapsstatistikk
254
Tabell 4. Utvalg og svarprosent; næringsområde o g eierform
Eierform
selskap
Sv. Utv.
Forening,
Andelslag
Aksje-
Ansvarlig
o.l.
selskap
En-persons
Kommanditt-
foretak
selskap
sparebank
I
Sv. Utv.
Sv. Utv.
Sv. Utv.
2 °
° 37
36 °
7,4 0,3
0,2 0,0
0,0 3,7
4,0 0,0
8 24
22 °
° °
° 51
2,5 0,0
0,0 0,0
0,0 5 , 1
Sv. Utv.
Nærings-
Utv.
område
I alt
3 1 Nærings-
1 16
1 12 8
8 68
og nytelses-
1 1 ,6
1 2,5 0,8
0,9 6,8
Sv. Utv.
66 3
I
Sv.
°
0,0
midler
32 Tekstilvarer 84
33
Trevarer
72 9
8,4
8,0 0,9
0,9 2,4
121
1 2, 1
1 02 1 3
1 1 ,4 1 ,3
1 2 35
29 3
1 ,3 3,5
3,2 0,3
34 1
60
52 2
2 38
Treforedling
6,0
5,8 0,2
0,2 3,8
342
1 04
Grafisk!
< fl
A
l U,'+
34 °
3,8 0,0
58 2
42 °
4,7 0,0
60 °
1 °
° 70
0, 1 0,0
0,0 7,0
6,7 0,0
° 1
° 17
14 2
0,0 0, 1
0,0 1 ,7
1 2
1 35
1 ,6 0,2
27 °
90 3
3 62
1 0,0 0,3
0,3 6,2
6,5 0,2
0, 1 0,2
0, 1 3,5
68 3
2 53
51 °
° °
° 21
15 l
5,7 0,0
0,0 0,0
0,0 2, 1
1 ,7 0, 1
3,0 0,0
°
0,0
°
0,0
2
0,2
°
0,0
forlag
35
78
Kjemiske
7,8
7,6
0,3
0,2 5,3
°
0,0
produkter
36
1 00
90 1 2
1 0 42
41 °
° °
° 46
39 °
°
Mineralske
1 0,0
1 0,0 1 ,2
1 , 1 4,2
4,6 0,0
0,0 0,0
0,0 4,6
4,4 0,0
3 32
29 °
° °
° 13
9 °
3,2 0,0
0,0 0,0
0,0 1 ,3
1 ,0 0,0
0,0
1 13 °
1 2,6 0,0
°
34 °
0,0
produkter
37
48
41 3
Metaller
4,8
4,6 0,3
38
240
24,0
Verksteds-
0,3 3,2
222 1 6
24,8 1 ,6
1 3 100
96 °
° °
1 ,5 10,0
10,7 0,0
0,0 0,0
° 1 24
0,0 12,4
3 10
10 °
1
° 1
° 36
0,0 0, 1
0,0 3,6
°
0,0
produkter
39
50
47 3
Annen
5,0
5 ,2 0,3
0,3 1 ,0
Sum: Antall
1 00 1
896 72
64 464
436 8
Sum: Prosent
1 00
1 00 7,2
7 , 1 46,4
48,7 0,8
industri-
1 , 1 °,0
1
3,8 °,0
°
0,°
produksjon
4 4
0,4 0,4
1 450
0, 1 45,0
389 3
43,4 0,3
2
0,2
1
FAFO
255
Regnskapsstatistikk
Tabell 5 . Utvalg og svarprosent; næringsområde og størrelse
StØrrelse
0- 1
2-5
6 - 10
1 1 - 15
16 - 20
21 - 30
3 1 - 40
41 -49
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
Sv. Utv
Sv. Utv
15 8
8 6
6 4
2,3 1 ,5
1 ,7 0,8
0,9 0,6
0,7 0,4
14 3
2 2
2 4
4 2
2 1
5 , 1 1 ,5
1 ,6 0,3
0,2 0,2
0,2 0,4
0,5 0,2
0,2 0, 1
59 25
24 5
4 7
5 3
3 4
3 4
6,6 2,5
2,7 0,5
0,5 0,7
0,6 0,3
0,3 0,4
0,3 0,4
52 20
16 15
14 6
6 4
4 6
6 4
2 4
5,8 2,0
1 ,8 1 ,5
1 ,6 0,6
0,7 0,4
0,5 0,6
0,7 0,4
0,2 0,4
34 3 1
26 19
18 5
4 2
1 4
4 2
3,8 3 , 1
2,9 1,9
2,0 0,5
0,5 0,2
0, 1 0,4
0,5 0,2
68 27
20 26
24 1 1
11 5
5 1
1 3
3 2
2,7
2,2 2,6
2,7 1 , 1
1 ,2 0,5
0,6 0, 1
0, 1 0,3
0,3 0,2
1 0 28
27 1 1
1 1 10
10 1
produkter
90 49
1 00
1 0,0 1 0,0 4,9
1 °
° 1
4,5 2,8
3,0 1 , 1
1 ,2 1 ,0
1 , 1 0,1
0, 1 0,0
0,0 0, 1
37 Metaller
48
41 9
7 15
14 8
7 6
6 3
2 2
1 5
4,8
4,6 0,9
0,8 1 ,5
1 ,6 0,8
0,8 0,6
0,7 0,3
0,2 0,2
0, 1 0,5
38 Verksteds-
240
222 1 24
1 1 3 61
55 23
23 8
8 3
3 7
7 9
produkter
24,0 24,8 1 2,4 12,6 6,1
6, 1 2,3
2,6 0,8
0,9 0,3
0,3 0,7
0,8 0,9
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
23 37
35 21
21 15
3,7
3,9 2, 1
46 1 5
8,0 5,6
1 02 72
121
1 2 , 1 1 1 ,4 7,2
60
6,0
Sv. Utv
Næringsområde
Utv
3 1 Nærings- og
nytelsesmidler
1 1 6 1 1 2 25
1 1 ,6 1 2,5 2,5
32 Tekstilvarer
84
72 56
8,4
33 Trevarer
341 Treforedling
342 Grafisk/forlag
I alt
90 40
1 04
1
0,0
1 0,4
4,0
3 5 Kjemiske
78
produkter
7,8
36 Mineralske
7,6
2,6
Sv. Utv
Sv. Utv Sv.
4 °
°
0,5 0,0 0,0
1 1
1
0, 1 0, 1 0, 1
3 1
1
0,3 0, 1 0, 1
3 1
1
0,3 0, 1 0,1
2 1
1
0,2 0, 1 0, 1
2 3
2
0,2 0,3 0,2
1 °
°
0,1 0,0 0,0
4 °
°
0,5 0,0 0,0
9 5
4
1 ,0 0,5 0,5
° °
°
39 Annen industri- 50
47 33
30 12
12 3
° 1
1 1
produksjon
3 °
1 °
5,0
5,2 3,3
3,3 1,2
1 ,3 0,3
0,3 0,0
0,0 0, 1
0, 1 0, 1
0, 1 0,0
Sum: Antall
1 00 1 896 45 5
1 06 62
59 32
30 33
29 32
29 12
Sum: Prosent
1 00
6,6 3,2
3,3 3,3
3,2 3,2
3 ,2 1 ,2 1 , 1
388 265 245 1 1 0
1 00 45,5 43,3 26,5 27,3 1 1 ,0 1 1 ,8 6,2
0,0 0,0 0,0
10
FAFO
256
Regnskapsstatistikk:
Tabell 6. Utvalg og svarprosent; landsdel og eierform
Eierform
Ansvarlig
Aksje
selskap
Landsdel
Utv.
Sv. Utv.
Østlandet
341
292 23
34, 1
32,6 2,3
Agder/
1 80
1 67 1 7
Rogaland
1 8,0
Vestlandet
I alt
Andelslag
selskap
Sv.
Utv.
Sv.
Utv.
Sv.
Forening,
En-persons
sparebank
foretak
Utv.
Sv.
Utv.
Sv.
Kommanditt
selskap
O 17 3
14,0 0,2
0,0 0,2
0,0 17,3
1 6,3 0,3
15 88
84 O
O 1
1 74
67 O
1 8,6 1 ,7
1 ,6 8,8
9,4 0,0
0,0 0, 1
235
214 16
16 1 16
1 12 2
23,5
23,9 1 ,6
1 ,8 1 1 ,6
1 16
1 07 7
7 65
1 1 ,6
1 1 ,9 0,7
Nord-
1 29
1 14 9
Norge
1 2,9
1 2,7 0,9
0,7 5 ,7
1001
896 72
64 464
436 8
4 4
100
1 00 7,2
7,1 46,4
48,7 0,8
0,5 0,4
Trøndelag
2, 1
1 3,8
0,6 6,5
6 57
1 46 3
0, 1 7,4
2
7,5 0,0
O 101
84 O
1 2,5 0,2
0,2 0,0
0,0 10,1
9,4 0,0
61 3
2 1
O 40
37 O
0,2 0, 1
0,0 4,0
4,1 0,0
53 1
O O
O 62
55 O
5,9 0, 1
0,0 0,0
0,0 6,2
6, 1 0,0
0,3
0,2
O
2 O
6,8
Sv.
Utv.
O 2
1 25 2
19 138
I
0,0
O
0,0
O
0,0
O
0,0
Sum:
Antall
389 3
1 450
2
Sum:
Prosent
0, 1 45,0
43,4 0,3
0,2
Tabell 7. Utvalg og svarprosent; landsdel og størrelse
Størrelse
0- 1
2-5
6 - 10
1 1 - 15
1 6 - 20
2 1 - 30
3 1 - 40
4 1 - 49
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
Utv Sv.
Utv Sv.
Landsdel
Utv
Sv.
Utv
Sv.
Utv
1 Østlandet
341
292 1 64
1 34
91
I alt
34, 1 32,6 1 6,4 15,0 9 , 1
2 Agder/
1 80
Rogaland
1 8 ,0 1 8 ,6 7,6
3 Vestlandet
91 61
235 2 1 4 1 0 8
23,5 23,9 1 0, 8 1 0,2 6,1
4 Trøndelag
1 16
1 67 76
107
46
1 1 ,6 1 1 ,9 4,6
5 Nord-Norge
1 29
1 14
61
1 2,9 1 2,7 6,1
Sum: Antall
Sum Prosent
69
44
7,7 4,4
42
33
4,7 3,3
51
36
5,7 3,6
Sv. Utv
Sv.
Utv
Utv
Sv.
Utv Sv.
19
14
13 7
5 6
6 6
21
8,7 3,7
4,0 2,0 2,1
1 ,4
1 ,3 0,7
0,6 0,6
0,7 0,2
0, 1
42
23
4 7
7 9
8 3
78
37
24
4,7 2,4
61
21
6,8 2, 1
31
14
3,5 1 ,4
33
14
3,7 1 ,4
36
20
13
2,6 1 ,3
12 4
1
1 ,3 0,4 0,5 0,7
0,8 0,9
12
1
2,2 0,8 0,8 0,6 0,7 ,2
1 1 14
1 ,2 1 ,4
20 8
14
11
1 ,6 1 , 1
14
10
1 ,6 1 ,0
7 6
11 4
6
3 6
1 ,2 0,4 0,3 0,6
10 4
4 1
1 , 1 0,4 0,5 0, 1
388 265 245 1 10 106 62 59 32 30 33
1 00 1 00 45,5 43,3 26,5 27,3 1 1 ,0 1 1 ,8 6,2 6,6 3,2 3,3 3,3
100 1 896 455
Sv.
4 1
0,5 0, 1
1 2
0, 1 0,2
29
32
3,2 3,2
2
0,9 0,3 0 2
,
13 5
1 , 3 0,5
1
1
1
0, 1 0, 1
29
0,6
1
0, 1 0, 1
1
5
0, 1
1
0, 1
12
10
3,2 1 ,2
1,1
1
FAFO Regnskapsstatistikk
257
Tabell 8 . Utvalg og svarprosent; eierform og størrelse
Størrelse
Eierform
Utv
I alt
0- 1
2-5
6 - 10
1 1 - 15
1 6 - 20
2 1 - 30
3 1 - 40
41 - 49
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
Sv. Utv
1 Ansvarlig
72
64 33
26 3 1
30 4
4 3
selskap
3 O
O 1
1 O
7,2
7, 1 3,3
2,9 3 , 1
3,3 0,4
0,5 0,3
0,3 0,0
0,0 0, 1
0, 1 0,0
2 Aksje
464
436 65
selskap
46,4 48,7 6,5
6 1 1 47
6,8 1 4,7
4 Andelslag
8
o.l.
0,8
5 Forening,
4
sparebank
31
140 92
1 5,6
9,2
9,9 5,5
5,8 3 , 1
3,2 3 , 1
O 1
1 O
O 1
1 O
O 1
1 1
0,0 0,1
0, 1 0,0
0,0 0, 1
0, 1 0,0
0,0 0, 1
0, 1 0, 1
1 4
O O
O O
O O
O O
O O
O O
0,4
0,1 0,4
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
10 En-
450
389 348
300 86
74 1 2
11 3
3 1
persons
1 O
O O
45,0 43,4 34,8
33,5 8,6
8,3 1 ,2
1 ,2 0,3
0,3 0, 1
0, 1 0,0
0,0 0,0
2 1
O O
O 2
2 O
O O
O O
O O
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
foretak
4 4
0,5
0,4
89
55
52
29
31
Sv. Utv Sv.
O O
O
0,0 0,0 0,0
28 1 2
10
30,0 3 , 1 3 1 ,3 1 ;2
1,1
27
31
1 O
O
0, 1 0,0 0,0
O O
O
0,0 0,0 0,0
O O
O
0,0 0,0 0,0
O O
O
11
3
Kommanditt-
0,3
0,2 0, 1
0,0 0,0
0,0 0,2
0,2
Sum: Antall
1 00 1
896 455
388 265
245 1 1 0
1 06 62
59 32
30 33
29 32
29 1 2
10
Sum: Prosent
1 00
1 00 45,5
43,3 26,5 27,3 1 1 ,0 1 1 ,8 6,2
6,6 3,2
3,3 3,3
3,2 3,2
3,2 1 ,2
1,1
0,0
0,0 0,0 0,0
selskap
258
FAFO Regnskapsstatistikk
Vedlegg 7
Ekstreme verdier
Foretak med følgende ekstreme verdier på nøkkeltall er ikke omfattet av den statistikken som
foreligger i denne rapporten:
Totalrentabilitet større eller lik 1 000 prosent
Totalrentabilitet mindre eller lik - 1 000 prosent
Egenkapitalrentabilitet større eller lik 1 000 prosent
Egenkapitalrentabilitet mindre eller lik -1000 prosent
Egenkapitalandel større eller lik 1 000 prosent
Egenkapitalandel mindre eller lik -1000 prosent
Likviditetsgrad større eller lik 1 0 prosent
Likviditetsgrad mindre eller lik - 1 0 prosent
Kortsiktig gjeld som andel av totalkapital større eller lik 1 000 prosent
Driftskostnader pluss driftsresultat som andel av driftsinntekter større eller lik 1 1 0%
Omløpsmidler pluss anleggsmidler som andel av eiendeler større enn 1 00 prosent
Kortsiktig gield pluss langsiktig gjeld pluss skattefrie avsetninger pluss egenkapital som andel av
totalkapital større enn 1 00 prosent
Andre driftskostnader som andel av driftsinntekter mindre eller lik -1 000 prosent
I tabell 7 er det i tillegg tatt ut foretak som har driftskapitalrentabilitet, finanskapitalrentabilitet eller
omløpshastighet for driftskapital større enn 1 000 prosent eller mindre enn -1000 prosent.
Forskjell mellom antall foretak:, der det ble mottatt regnskapsopplysninger for perioden 1 983-1 99 1 , og
antall foretak, der regnskapsdataene er brukt, framgår av tabellen.
1 983
Antall foretak
.
1 984
I
1 985
402
I
1 986
440
I
1 987
I
1 988
549
I
1 989
I
1 992
683
1 1 99 1 I
729
665
1 990
Netto:
334
Brutto:
360
406
443
493
557
637
703
792
82 1
798
26
40
41
53
71
88
84
1 09
92
1 33
Tatt ut:
.
I
I
366
486
619
FAFO Regnskapsstatistikk
259
Vedlegg 8
Samsvar mellom regnskapsposter det enkelte år
Nedenfor vises hvordan regnskapspostene det enkelte år er brukt til i statistikken. For eksempel
grupperes post 202 i perioden 1 983- 1 99 1 som post 330 i 1 992 under variabelnavn SV002 med
benevning «Spes. off. avgifter».
Personlige selskaper
Aksjeselskaper
1983-91
1992
1983-91
1992
20 1
201
Variabel Benevning
SV001
«Salgsinntekter»
202
330
202
330
SV002
«Spes. off avgifter»
203
340
203
340
SV003
«Offentlige tilskudd prod
varer»
210
90 1
210
90 1
SV004
«Driftsinntekter»
211
400
21 1
400
SV005
« Vareforbruk»
212
500
212
500
SV006
«Lønnskostnader»
2 14
540
214
540
SV007
«Arbeidsgiveravgift»
215
541
215
54 1
SV008
«Pensjonskostnader»
227
789
227
789
SV009
«Tap på fordringer»
228
790
228
790
SVO l O
«Beholdningse. varer»
229
780
229
780
SV0 1 1
«Ord. avskrivinger»
230
902
230
902
SV0 1 2
«Driftskostnader»
240
905
240
905
SV0 1 3
«Driftsresultat»
24 1
24 1
SV0 14
«Utdeling aksjer/andeler
datterselskap»
242
242
SV0 1 5
«Utdeling andre
aksjer/andeler»
243
243
SV0 1 6
«Renteinntekter fra selskap i
samme konsern»
244
244
SV0 1 7
«Andre renteinntekter»
245
808
245
808
SV0 1 8
«Agio»
246
809
246
809
SV0 1 9
«Andre finansinntekter»
250
906
250
906
SV020
«Sum finansinntekter»
25 1
816
25 1
SV02 1
«Rente til selskap i samme
konsern»
252
817
252
8 17
SV022
«Andre rentekostnader»
253
818
253
818
SV023
«Disagio»
254
819
254
8 19
SV024
«Andre finanskostnader»
260
907
260
907
SV025
«Sum finanskostn.»
262
FAFO Regnskapsstatistikk
Aksjeselskaper
1983-91
1992
Personlige selskaper
1983-91
1992
Variabel Benevning
425
1 64
426
l.L V
hh
V
426
1 66
SV082 «Lån til ansatte»
427
1 68
427
1 68
SV083
«Andre langsiktige
fordringer»
428
1 69
428
1 69
SV084
«Forskudd til
leverandører/anleggsmidler»
429
171
429
171
SV085
«Patenter»
43 1
1 73
43 1
1 73
SV086
«Goodwill»
432
1 74
432
1 74
SV087
«Aktiverte kostnader»
433
181
433
181
SV088
«Skip og andre fartøyer»
434
1 82
434
1 82
SV089
«Andre transportmidler»
435
1 85
435
1 85
SV090
«Maskiner og inventar»
436
191
436
191
SV09 1
«Bygninger og anlegg»
437
1 93
437
193
SV092
«Anlegg under utførelse»
438
1 94
438
1 94
SV093
«Jord og skog»
439
1 95
439
195
SV094
«Tomter o.l»
44 1
1 97
44 1
1 97
SV095
«Boliger»
SV08 1
«Lån til eiere/ styre
442
SV096 «Krav på aksjeinnskudd»
443
SV097
«Egne aksjer»
445
1 98
445/449
1 98
SV098
«Andre anleggsmidler»
450
965
450
965
SV099
«Sum eiendeler»
499
995
499
995
SV100
«Ansvar diskonterte veksler»
50 1
201
50 1
201
SV101
«Leverandørgjeld»
502
21 1
502
21 1
SV 102
«Vekselgjeld»
503
218
503
218
SV 103
«Kassekreditt»
504
504
SV 104
«Byggelån»
505
505
SV105
«Skyldig skatt/folketrygd»
506
506
SV 106
«Skyldig
merverdi/investering»
507
239
507
239
SV 107
«Andre skyldige off. avgifter»
508
24 1
508
24 1
SV108
«Påløpne lønninger o.l.»
509
243
509
243
SV 109
«Påløpne gjeldsrenter»
SV 1 59
«Påløpne ikke utl.skatter»
SV 1 10
«Forskudd fra kunder»
SV 1 1 1
«Avsatt til utbytteIbalanse»
SV1 12
«Langsiktig gjeld
51 1
512
545( 1 983-84)
52 1
511
26 1
512
26 1
268
276
276
FAFO Regnskapsstatistikk
Aksjeselskaper
1992
1983-91
263
Personlige selskaper
1992
1983-91
Variabel Benevning
konsernselskap»
522
27 1
522
273
SV l 1 3
«Ihendehaverobl.lån»
523
272
523
2741272
SV l 14
«Pantelån»
524
279
524
279
SV l 1 5
«Ansvarlig lånekapital»
529
SV1 1 6
«Fordringsreserve»
530
SV 1 17
«Reserve langs. tilv. kon.»
53 1
53 1
SV 1 1 8
«Milj øvernfond,
markedsbearb.fond
varereserver m.v.»
532
532
SV l 1 9
«Distriktsutb.fond»
SV 1 20
«Utbyttereguleringsf./
533
«Klassifikasjonsfond»
53 4
534
SV 1 2 1
«Negativ saldo»
535
535
SV122
«Avsatt kontraktavskriving»
536
536
SV 1 23
«Nedskrevet på
varekontrakter»
537
537
SV 1 24
«Lagerreserver»
538 1/540
538 11540
SV 1 25
«Anleggsreserve»
5382/538
5382/538
SV126
«Andre bet. skattefrie
avsetn.»
539
539
SV 1 27
«Konsolideringsfond»
54 1
29 1
SV 1 29
«Aksjekapital»
542
292
SV 1 30
«Reservefond»
543
293
543
29 1
SV 1 3 1
«Oppskrivingsfond»
546
295
SV 1 32
«Fri egenkapital»
550
990
SV 1 3 3
«Sum gjeld o g egenkapital»
55 1
55 1
890
SV 1 34
«Egenkapital pr 1 . 11 balanse»
552
552
SV 1 35
«Årets overskuddl underskudd
før skatterlbalanse»
554
554
SV 1 36
«Privatkonto»
555
555
SV 1 37
«Skatter(post 555)>>
560
560
940
SV 1 3 8
«Egenkapital pr 3 1 . 12.»
544
550
990
56 1
300
56 1
300
SV 1 39
«Avgiftspliktig salg»
562
3 10
562
310
SV 140
«Avgiftsfritt salg»
563
563
SV 1 4 1
«Sum salgsinntekter»
564
564
SV 1 42
«Solgte varers inntakskost»
565
5 65
SV 143
«Bruttofortjeneste»
SV 1 44
«Næringsinntekt»
730
095
7 1717301740
095
FAFO Regnskapsstatistikk
264
Aksjeselskaper
1992
1983-91
Personlige selskaper
1992
1983-91
Variabei Benevning
785
785
SV145
«Nedskriving på
anleggsmidler!driftskostnader»
788
788
SV 146
«Tap ved avg.
anleggsmidler!driftskostnader»
800
800
SV 147
«Utbytte aksjer o.l.»
803
803
SV148
«Andel overskudd delt. selsk»
807
807
SV149
«Renteinntekter, også fra
selskap i samme konsern»
810
810
SV150
«Andel u!skudd deltakerl. »
915
915
SV 1 5 1
«Resultat før ekstraordinære
poster»
925
925
SV152
«Resultat før skattekost»
SV153
«Betalbar
skatt/resultatregnskap»
SV154
«Refusjon etter
skatteloven/resultat»
882
SV155
«Endring utsatt skatt»
930
SV 1 56
«Sum skattekost»
SV 1 57
«Anvendelse av
oppskrivingsbeløp»
89 1
SV158
«Overført fra
tilbakeføringsfond»
892
SV 1 60
«Overført fra reservefond»
896
SV 1 6 1
«Aksj onærbidrag»
897
SV 1 62
«Fondsemisjon»
940
SV163
«Sum oppskriv. og
overføringer»
880
881
887
881
887
950
950
SV1 64
«Sum omløpsmidler»
1 60
1 60
SV 1 65
«Andeler i deltakerl.»
SV 1 66
«Utsatt
skattefordel/anleggsmidler»
SV 1 67
«Sum anleggsmidler»
SV168
«Krav på aksjeinnskudd! egne
aksjer»
1 67
95 5
955
1 99
22 1
22 1
SV 1 69
«Skyldig skattetrekk»
228
228
SV170
«Skyldig arbeidsgiveravgift»
238
238
SV 1 7 1
«Skyldig merverdiavgift»
25 1
SV172
«Betalbar skatt, ikke utlignet»
252
SV173
«Betalbar skatt, utlignet»
FAFO Regnskapsstatistikk
Aksjeselskaper
1992
1983-91
265
Personlige selskaper
1992
1983-91
Variabel Benevning
253
252
SV174
«Refusjon skatt»
264
264
SV175
«Regnskapsmessig
avsetnJkortsiktig gjeld.»
970
970
SV176
«Sum kortsiktig gjeld»
SV177
«Utsatt skatt/langsiktig gjeld»
270
275
275
SV178
«Regnskapsmessige
avsetnIlangsiktig gjeld»
975
975
SV179
«Sum langsiktig gjeld»
980
92980
SV180
«Sum bundet egenkapital»
SV 1 8 1
«Frie fond/balanse»
295
299
299
SV182
«Udekket tapIbalanse»
985
985
S V 1 83
«Sum egenkapital»
5 14( 1 985-9 1 )/5 1 3 ( 1 983-84) 5 14/5 1 3 (som aksj .) -
SV184
«Garanti- og
serviceforpliktelser»
5 1 5( 1 990-9 1 ) 267
5 1 5(som aksje)
267
S V 1 85
«Kortsiktige valutalån»
5 1 6( 1 990-9 1 ) 269
5 1 6(som aksje)
269
S V 1 86
«Annen kortsiktig gjeld»
SV 1 87
«Annen kortsiktig gjeld
inkl.kortsiktige valutalån»
5 14( 1 983-1 984)/5 1 5 ( 1 985-89)
5 14/5 1 5(som aksje)
-
525( 1 990-9 1 ) 277
525(som aksje)
277
SV188
«Langsiktige valutalån»
526( 1 990-9 1 ) 278
526(som aksje)
278
SV 1 89
«Annen langsiktig gjeld»
525( 1 983-89) -
525(som aksje)
-
SV190 .«Annen langsiktig gjeld
inkl.langsiktige valutalån»
SV191
«Tilbakeføringsfond»
89 1
SV192
«Tilførte midler/pers. 92»
892
SV193
«Årsoverskudd +
oppskriving/personlige 92»
893
SV194
«Privatkonto/resultat-
545( 1 985-9 1 ) 294
regnskap»
SV195
«Egenkapital bundet»
SV196
«Aksjer og andeler»
SV197
«Aksjer»
412
SV198
«Lager
ferdigvarer/egentilvirket og
kjøpte»
213
213
SV199
«Honorarer»
358
358
SV200
359
359
SV20 1
292
422
1 62
875
SV202
56
FAFO-rapport 1 79
ISBN 82-7422-134-6
FAFO
Postboks 2947 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 22 67 60 00
Faks 22 67 60 22
<. Falch
Hurt/9/fykk. Qsto
566
27770
7868
7891
56611
4561
68890
588