Ny modell Hamar kommune

Download Report

Transcript Ny modell Hamar kommune

Ny modell Hamar kommune
forebyggende hjemmebesøk /
gruppeintervensjon
Inger Marie Raabel, ergoterapeut,
Helsestasjon for eldre, Hamar kommune
okt. 2012
Bakgrunn
• Gjennomført forebyggende helsesamtale for
77-åringer gjennom nærmere 30 år
• Ca 60% tar imot tilbudet
• De som ikke tar imot oppgir at de ikke ser behov
for det, at de har det bra
• De som tar imot tilbudet oppgir at de opplever å
ha god helse, ok økonomi, ytterst få har behov
for noen form for oppfølging
Inger Marie Raabel 2012
• Usikkerhet knytta til hvor stort utbytte den
enkelte har av en enkelt helsesamtale
• Tilbudet fanger i svært liten grad opp eldre som
er i sårbare faser i livet
Inger Marie Raabel 2012
Vi ser behov for bedre oppfølging av
sårbare grupper, som
•
•
•
•
Eldre med lite nettverk, ensomme
Eldre i risikogruppen for hoftebrudd
Eldre med mild depresjon
Enker, enkemenn
Inger Marie Raabel 2012
Utvikling av modell for forebyggende hjemmebesøk til eldre
• Initiert og finansiert av Helsedirektoratet
• 6 kommuner / fylker deltar
• Knyttet opp mot utviklingssentrene
Inger Marie Raabel 2012
HEDMARK / OPPLAND:
•
•
•
•
•
•
•
Hamar
Gjøvik
Skjåk
Utviklingssenter for sykehjem Oppland
Utviklingssenter for hjemmetjenester Oppland
Utviklingssenter for hjemmetjenester Hedmark
Senter for omsorgsforskning, Østlandet
Inger Marie Raabel 2012
Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert
kunnskap
Kunnskapsbasert
praksis
Kontekst
Brukerkunnskap og
brukermedvirkning
Inger Marie Raabel 2012
Erfaringsbasert
kunnskap
Relevant forskning
An ounce of prevention is worth a pound of cure,
Klas-Göran Sahlén 2009:
Forebyggende hjemmebesøk er en hensiktsmessig
strategi for å fremme helse hos eldre når
• besøkene gjennomføres av utdannede helsearbeidere
• hjemmebesøkene utføres gjentatte ganger
Inger Marie Raabel 2012
Long-Term Outcome for ADL, 2012
Long-Term Outcome for ADL Following the Health-Promoting
RCT- Elderly Persons in the Risk Zone,
Sahlgrenska Akademiet, Universitetet i Gøteborg
Forebyggende hjemmebesøk ble sammenlignet med
tilbud om gruppesamlinger ukentlig i 4 uker med ett
oppfølgende hjemmebesøk. Gruppesamlingene tok opp
tema som: aldring, fysisk aktivitet, mat, bruk av
medisiner, å mestre hverdagen, med mer.
Konklusjon: Begge intervensjonene viste redusert behov
for støtte i ADL etter ett år. Gruppeintervensjonen viste i
tillegg signifikant effekt også etter to år. Forskerne
foreslår oppfriskningssamlinger for å forsterke tiltaket.
Inger Marie Raabel 2012
Sentralt for gruppeintervensjonen:
• Anerkjenne de eldres egen ekspertise og tilby en arena
for å dele kunnskap framfor å overføre kunnskap
• Oppmuntre deltakerne til å ta sine egne valg, og så langt
som mulig ha kontroll over eget liv.
Inger Marie Raabel 2012
Empowerment
”En sosial prosess som innebærer oppdagelse,
stimulering og forbedring av menneskets evne til
å ivareta sine egne behov, løse sine egne
problemer, og mobilisere de nødvendige
ressurser for å få opplevelse av å ha kontroll
over eget liv”
Inger Marie Raabel 2012
Forarbeid ny modell
• Prosjektarbeidsgruppe med
brukerrepresentant
• Kvalitativt intervju med utvalg av personer
som har hatt forebyggende hjemmebesøk
Inger Marie Raabel 2012
Ny modell
•
Gruppeintervensjon for 77-åringer:
- infodag+kurs
•
Spisset tilbud for eldre i en sårbar situasjon:
– individuell oppfølging
– grupper
Inger Marie Raabel 2012
Tilbud til 77-åringer:
Infomøte rådhuset + gruppeintervensjon
• Inviteres puljevis etter adresse
• Legge ved brosjyre og ”Verdt å vite”
• Påmelding, tlf. til de som ikke melder seg på
(tilbud om helsesamtale)
• Enkel servering
• Undervisning: naturlig aldring, forebygging av
hoftebrudd
Inger Marie Raabel 2012
• Info HFE, trimgrupper, helseopplysningskurs,
samtalegrupper
• Info pleie og omsorgstjenester
-inndeling av distrikt, hvor henvende seg,
trygghetsalarm, hjelpemidler m.m.
• Info Frivilligsentralen og Velferdssentralen
• Noen ord om vold og rus
• IT-teknologi
• Presentasjon av Lyst på livet.
Film, deltaker forteller
Inger Marie Raabel 2012
Tilbud sårbare grupper
• Henvisning fra leger, psyk. helseteam, fysio/ergo,
ved søknad trygghetsalarm
• Hjemmebesøk, mer personlig oppfølging over tid
• Ensomme eldre:
– tilbud om samtalegruppe el.a.
• Eldre i risikogruppen for hoftebrudd:
– vurderingsbesøk av fysio, testing, veiledning i øvelser, tilbud om
å delta i trimgruppe, oppfølging
Inger Marie Raabel 2012
• Eldre med mild depresjon:
– Vurderingssamtale, tilbud om å delta på kurs for å forebygge
depresjon ”Å hjelpe seg selv – sammen med andre”.
• Enker,enkemenn:
- Samtale, tilbud om å delta i sorggruppe (i samarbeid med diakon)
Inger Marie Raabel 2012
• Helse: å kunne mestre de utfordringer dagen gir oss
• Livskvalitet: å være tilfreds med områder av livet som er
viktige for oss
sykdom
helse
livskvalitet
Inger Marie Raabel 2012
Takk for oss!
Mieke Taverne
[email protected]
Inger Marie Raabel
[email protected]