1 Innføring av lean produksjon i REC Wafer ”Det

Download Report

Transcript 1 Innføring av lean produksjon i REC Wafer ”Det

Innføring av lean produksjon i REC Wafer
”Hva skal til for å lykkes med lean?”
Foredrag til Lean Forum:
”Det Gränslösa Lean”
av
Olav Holta, REC Wafer Herøya
REC ScanWafer AS > slide 1
REC – det mest integrerte solenergi-selskapet
REC Silicon
Î Kjemisk prosess
REC Wafer
Î Støping og kutting
REC Solar
Celler
Moduler
Systemer
Î Overflatebehandling
Î Montasje
Î Prosjektutvikling
Î Verdien av integrasjon:
– Kapasitetsutnyttelse
– “Kontroll” av veksten
– Muligheter for kostnadsreduksjoner
REC ScanWafer AS > slide 2
1
Broad range of solar power applications
Grid connected
Off grid
Î Solar energy is rapidly becoming a valuable
Î Solar energy is the perfect solution in
Î 86 percent of market
Î 14 percent of market
supplement in the electricity grids
Residential
buildings
Commercial
buildings
PV power plants
remote areas
Home
systems
Water
pumping
Telecom
Space
REC ScanWafer AS > slide 3
A few basic facts
Î Headquarters at Høvik,
Oslo
Î Production facilities:
9
– 3 sites in Norway
– 2 in the USA
– 1 in Sweden
– 1 in Singapore (under
construction)
Singapore
Î 1828 employees
– REC Silicon 700
– REC Wafer 672
– REC Solar
456
REC ScanWafer AS > slide 4
2
Globale klima- og energiutfordringer driver
etterspørselen etter PV
REC ScanWafer AS > slide 5
Økende etterspørsel etter energi
Forsyningen fra ulike energikilder
Exajoule
2 500
Coal
Oil
Natural Gas
Renewables
Nuclear
2 000
1 500
1 000
500
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
Source: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), SRES (Special Report on Emission Scenarios), Alt. 1
Definition: exajoule (EJ) is a unit of energy, 1018 joules, often used as unit of measure for world annual energy use
REC ScanWafer AS > slide 6
3
Priis
Oppnåelse av strømpris på kommersielle vilkår
KOMMERSIELLE
VILKÅR
Tid
Source: BP Solar
REC ScanWafer AS > slide 7
REC har vokst kraftigere enn industrien
7 000
Aquired
ASiMI
Start
production in
S
ScanCell
C
6 000
Aquired
SiTech
5 000
Start
production in
ScanModule
4 000
3 000
Start
production in
ScanWafer
Established
Solar Grade
Silicon
2 000
1 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kapasitetsutvidelser
REC ScanWafer AS > slide 8
4
REC møter konkurransen på to fronter:
Î Solcellestrøm må bli konkurransedyktig med andre energikilder
– Storskala-effekter og nye teknologiske forbedringer gjør
solcellestrøm konkurransedyktig i viktige markeder innen få år
Î Produksjonsanleggene i Norden må forbli konkurransedyktige
med anlegg i kommende industriland
– Verdens dyreste arbeidskraft må også være verdens mest effektive
– Effektiv produksjon sikres ved å ta i bruk menneskenes kompetanse
og evne til selvstendig tenking
– Alle ansatte må bidra både med hode og hender. Ikke 20% bare med
g 80% bare med hender
hodet og
Lean
produksjon
REC ScanWafer AS > slide 9
Hvordan arbeide mot stadig mer effektiv
produksjon?
Hvordan forene
to motsetninger
som utfyller
hverandre?
Kontinuerlig forbedring
REC ScanWafer AS > slide 10
-
kreativitet
endring
nytenking
oppfinnsomhet
5
Verktøy for standard arbeidspraksis
Î Taktsystem = forhåndsdefinert oppstart av alle maskiner
―Gir jevn arbeidsbelastning og jevn produksjonsflyt
―Tar bort kaos og følelsen av ukontrollerbarhet i operatørens hverdag
―Synliggjør raskt avvik fra produksjonsplan
Î Enkle arbeidsbeskrivelser for alle jobber
Î Systematisk opplæring av nyansatte
Î Jobb-observasjoner for innlæring og trening på alle jobber
REC ScanWafer AS > slide 11
Hvorfor taktstyring og hvordan fungerer det?
Ovner
4
Mellomlager
3
Mellomlager
1
1
2
Wafersager
Blokksager
2
3
1
2
3
4
- Faste starttider for
5
6
- Samme plan for
hver dag (unntatt
ovner)
7
8
5
Start tavle
Start
-06.00
-08.00
-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
Batch
64 blokker
-18.00
-20.00
-22.00
-24.00
-02.00
-04.00
16 blokker
-06.00
-07.00
-08.00
-09.00
-10.00
-11.00
-12.00
-13.00
-14.00
-15.00
-16.00
-17.00
-18.00
-19.00
-20.00
-21.00
-22.00
-23.00
-24.00
-01.00
-02.00
-03.00
-04.00
-05.00
hver oppstart
- Dersom starttiden
ikke nås, må
operatøren vente på
neste + markere
avvik og årsak
8 blokker
REC ScanWafer AS > slide 12
6
Mistet start
Planlegging av
neste arbeidsøkt
å denne
de e maskinen
as
e
På
Klar til neste
start
REC ScanWafer AS > slide 13
REC ScanWafer AS > slide 14
7
REC ScanWafer AS > slide 15
Kultur for forbedringsarbeid må bygges i hele
organisasjonen
Î Alle ansatte utnytter sine evner og ferdigheter fullt ut i
bedriftens forbedringsarbeid.
Î Alle avvik, både tekniske og menneskelige, løftes fram og
oppfattes som en mulighet til å bli bedre.
Dette krever gode systemer, åpen kommunikasjon, felles
forståelse for bedriftens mål og stor grad av tillit i hele
organisasjonen.
REC ScanWafer AS > slide 16
8
Nær og synlig ledelse gir tett og god oppfølging
Î Enhetlige avdelinger med klare ansvarsområder.
Î Én ledelse for hele p
produksjonslinjen.
j
j
Ikke funksjonell
j
deling
g
med grenselinjer.
Î Synlig ledelse med fokus på verdiskaping og HMS.
Î Lagorganisering med nær ledelse og små lag (3-6).
Î Lederen på alle nivåer trener sine medarbeidere i jobb
utførelse.
REC ScanWafer AS > slide 17
Visualisering forenkler kommunikasjon og gjør
avvik synlige
Î Automatiserte maskiner gir lyd- og lysalarm ved feil
Î Synlige
y g mellomlager
g varsler om flaskehalser
Î Manuelle starttavler gir oversikt over produksjonsflyt
Î SPC skjema gir tidlig varsel om feil på utstyr
Î Produksjonsstatus på tavle gir totaloversikt over linja
Î Problemlister på tavle forenkler oppfølging
REC ScanWafer AS > slide 18
9
19REC
© Copyright
2006 Renewable
Energy
ScanWafer
AS > slide
19Corporation ASA. All Rights Reserved
REC ScanWafer AS > slide 20
10
21REC
© Copyright
2006 Renewable
Energy
ScanWafer
AS > slide
21Corporation ASA. All Rights Reserved
REC ScanWafer AS > slide 22
11
REC ScanWafer AS > slide 23
Hovedutfordring ved innføring av lean:
Menneskers arbeidskultur og tankesett må endres
Î Standardisering betyr at jobben gjøres likt med sin kollega
– ”Jammen, jeg foretrekker å gjøre det på denne måten, min kollega får gjøre som han
synes best
best”
Î Avvik fra mål synliggjøres og brukes aktivt til forbedringsarbeid
– ”Jammen, hvis ingen ser at jeg gjør noe feil sier jeg ikke fra til noen”
– ”Det er bedre å ha litt ekstra på lager, så merkes det ikke hvis maskinen stopper”
Î Maskinen kan vente på operatøren, men operatøren kan ikke vente
på maskinen
– ”Jammen, jeg må jo holde maskinen i gang, så kan jeg heller ta en pause mens den
jobber”
Î Alle maskiner har automatisk overvåking og varsler ved avvik,
operatøren er tilgjenglig for å korrigere avviket
– ”Jammen, vi trenger sentraliserte kontrollrom der operatørene kan sitte å overvåke alle
prosessene som er i gang”
Î Operatørens arbeid er avgjørende for resultatene, han har derfor
ledelsens fulle oppmerksomhet
– ”Jammen, jeg foretrekker å jobbe når ledelsen ikke er tilstede”
REC ScanWafer AS > slide 24
12