Uvoz kosovnic

Download Report

Transcript Uvoz kosovnic

Proizvodnja
Grega Milivojevič
Ptuj, 14.6.2013
Izpis lansirne dokumentacije v
poljubnem vrstnem redu

Vrstni red izpisovanja lansirne dokumentacije je mogoče določiti preko nove nastavitve v proizvodnji
DocPrintOrder. Sintaksa nastavitve: DocPrintOrder = Doc1,Doc2,...¤IzpisVOkno

Doc1, Doc2, ... so okrajšave za vrsto dokumenta in so lahko: PDN - delovni nalog, IZD - izdajnica, DPL delovni listi, SPR – spremnica, NAL - nalepke
Če je nastavitev aktivna, bodo dokumenti izpisani po vrstnem redu iz nastavitve. Izpisani bodo samo
dokumenti iz nastavitve, čeprav bodo na maski za izbor izpisov označeni tudi drugi! Morebiti izbran
dodatni izpis se vedno izpiše na koncu. V nastavitvi DocPrintOrder lahko možnost IzpisVOkno tudi
izpustimo.

Primeri nastavitve:
 PDN,IZD >>izpisan bo najprej delovni nalog in nato izdajnica (če sta izbrana) in to neposredno na tiskalnik
 IZD,DPL¤1 (izpisana bo najprej izdajnica in nato delovni plan (če sta izbrana) in sicer v okno

Narejena je tudi možnost izpisovanja na matični podatek vezanega PDFja iz polj Risba in Standard,
vendar deluje le z nekaterimi specifičnimi izpisi posameznih strank.
Naziv delovnega centra v delovnih
postopkih



Na obrazcu za vnos delovnega postopka je dodan nov stolpec = naziv delovnega centra. Privzeto se
nahaja povsem desno v tabeli.
S kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+LEFT/RIGHT pa lahko vse stolpce poljubno premikamo levo/desno, tako
da si uporabniki lahko vrstni red le-teh nastavijo sami.
Naziv delovnega centra je dodan tudi na nabiralniku standardnih postopkov, dodatno pa še možnost
sortiranja&iskanja po šifri in nazivu delovnega centra.
Izpis delovnih postopkov za več
tehnologij

Na izpisu delovnih postopkov v Proizvodnja/Tehnologija/Delovni postopki/Orodja/Izpisi je omogočen
sočasni nabor večih variant tehnologije.
Predizdelani in nabavljeni identi v
kalkulaciji


Dodana je nova nastavitev kalk3_bom_stop , ki za kalkulacijo s simulacijo in paketno obdelavo kalkulacij
pomeni zaključek razgradnje po drevesu kosovnice kljub temu, da ima nek matični podatek (=polizdelek)
kosovnico in tehnologijo. Ko kalkulacija naleti na ustrezni kriterij ali več le-teh iz nastavitve, vzame za ta
polizdelek ceno iz cenika.
Sintaksa nastavitve: kalk3_bom_stop = x1=y1&x2=y2&x3=y3&....)
x1,x2,x3,... = ime polja iz MaticniPodatki
y1,y2,y3,... = vrednost polja
Primeri nastavitve:
 Mp_Custom12=stop >>razgradnja kosovnice se ustavi za matične podatke, ki imajo v nastavljivo polje 12
vpisan tekst stop
 MpSifKarKlj=P&MpOsnSklad=2 >> konec razgradnje za tiste polizdelke, ki imajo osnovno skladišče 2
Različne časovne enote pri vnosu
evidence ur

Na standardnem vnosu opravljenega dela po planiranem poteku delovnega naloga Proizvodnja/Evidenca
ur/Vnos pod.-vez.na potek del.nal.-po porabljenih urah je omogočen vnos in pregled porabljenega časa v
urah, minutah ali sekundah.
deaktivacija ali
Pozor: Ob prehodu na vnos v minutah ali sekundah je
potrebno preveriti nastavitev Eu_mxure, ki določa
maksimalno število ur ob vpisu v to masko >>
podatek v novi časovni enoti
Na Izdaji z rezervacijo lahko kreiramo
ODprto IZdajnico



Dodana je nova nastavitev IzdajRez_OpenIZ , ki omogoča, da po zapisu Izdaje z rezervacijo program
kreira IZdajnico v statusu, definiranem z nastvitvijo = ODprto ali POtrjeno.
Sintaksa nastavitve: IzdajRez_OpenIZ = 0 ali 1
0 = POtrjena IZdajnica (privzeta nastavitev)
1 = ODprta IZdajnica
Pozor: Nastavitev 1 in z njo kreirana ODprta IZdajnica seveda pomeni, da se ne porabijo rezervacij do
ročne ali terminalske POtrditve te IZdajnice.
Dodatni kriterij za nabor identov

Na podrobni menjavi komponent kosovnic Proizvodnja/Kosovnica/Obdelave/Zamenjava identa z drugimpodrobno je dodan filter na kodo nadrejenega matičnega podatka in sicer v načinu like (=podoben). Brez
vnesenega filtra program deluje kot doslej, torej prikaže vse nadrejene.

Že nekaj časa pa je prav tu na voljo tudi manj poznana možnost za menjavo komponent v rezervacijah.
Kriterij nabora rezervacij je bistveno okrepljen, ker sta v tem primeru zelo pomemben status delovnega
naloga in datum rezervacije.

Že nekaj časa pa je prav tu na voljo tudi manj poznana možnost za menjavo komponent v rezervacijah.
Kriterij nabora rezervacij je bistveno okrepljen, ker sta v tem primeru zelo pomemben status delovnega
naloga in datum rezervacije.

Pozor: Filter na kodo nadrejenega matičnega podatka deluje tudi pri menjavi v rezervacijah!

Tako kot postavke kosovnice pa je možno brisati tudi rezervacije – a previdno s tem… ;-)
Združevanje zahtevkov za nabavo
Dodana je nova nastavitev NZahOneDoc, ki omogoča, da se iz predlogov zahtevkov za nabavo ob
generiranju delovnega naloga zgenerira en sam zahtevek
Sintaksa nastavitve: IzdajRez_OpenIZ = 0 ali 1
0 = vsak predlog je svoj zahtevek za nabavo
1 = skupni zahtevek
Že dalj časa pa je v Neto potrebah in razpoložljivosti za generiranje zahtevkov za nabavo na voljo kar
nekaj opcij:
Zgoraj omenjeni je identična opcija 2, ostale pa govorijo same zase…
Prenos podatkov postavk iz
prejemnice na izdajnico

Dodana je nova nastavitev PR_CopyFields, ki omogoča točno nastavitev podatkov, ki se na PRejemnico
prenesejo iz IZdajnice.

Sintaksa nastavitve: PR_CopyFields = PrTpSifVrDok,PrTpStDokRef,PrTpStDokRefPos
Izpis razlik med obračunsko in
dejansko vrednostjo reklamacij v MO

Reklamacija dobavitelju se v materialnem obračunu vrednoti po metodi, ker je drugače ni možno. Na
reklamacijo je ponavadi vezan dobropis dobavitelja (ta se knjiži v GK), ki ima lahko drugačno vrednost kot
jo izračuna MO. Nikjer v Largu te razlike pa niso vidne, zato je potrebna »ročna« primerjava vrednosti
reklamacij.

Na obstoječem izpisu Proizvodnja/Materialni obračun/Izpisi/Izpis razlik med obr. in dej. vred. reklamacij je
zdaj na voljo opcija, ob vključitvi katere program primerja vrednost dobropisa iz vhodne fakture, ki je
vezan na reklamacijo, z vrednostjo izračunano po MO. Razlike bodo tako osnova za knjiženje temeljnice v
GK. Če dobropisa ni, je vrednost 0.
Uvoz kosovnic

Uvoz kosovnic je sicer stara, a malo znana uporabljana funkcionalnost v Obdelavah kosovnice
 Uvoz kosovnic = uvoz prek txt datoteke, nastavitev je Kosov_UV
Primer nastavitve:
KoKolPodrMp,MpSifEnoteMere1,MpNaziv,MpSifra,MpStaraSif,KoDostNaLok,MpSifKarKlj,MpOsnSklad,MpO
snLokacija,MpOzBlagSkup,MpSifProdSkup,MpSifPlaKlj,MpMera1,MpMera2,MpMera3,MpVolumen,MpOpo
mba,KoOpomba2;#Kosov_Uv;@;;0;0;1
Primer datoteke za uvoz:
0,[email protected]@REZAN LES MACESEN [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@[email protected]@@ @
56,[email protected]@ABS RDEČ
22MM 0.5 [email protected]@4-ABS-RDČ- [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@ZA IVERAL FUNDERMAX 318 [email protected] @

Pozor: Obvezna je povezava med šifrantom Larga & CADa = prek MpSIfra ali MpStaraSif
 Uvoz kosovnic2 = uvoz prek XLS dstoteke ali Copy/Paste tabele

Minimalni nastavitvi sta:
Primer podatkov:
Largo.Informator
 NOVOSTI:

Pošlje seznam odgovornih oseb, ki imajo v prihodnjih dneh registracijo službenega vozila.

Pošlje seznam preddefiniranih manjkajočih polj v tabeli MaticniPodatki za posamezno šifro MP.

Naredi izpis prometa za določen konto, simbol in stroškovno mesto za prejšnji delavni dan po datumu
dokumenta.

Pošlje seznam delavcev, ki imajo v evidenci dela v zadnjih x dnevih vnesenih več kot n ur na dan.

Pošlje seznam končanih delovnih nalogov.

Naredi izpis prometa za določen konto, simbol in str.mesto za prejšnji delavni dan po datumu
dokumenta.

Pošlje seznam matičnih podatkov z negativno zalogo – tudi po šarži.

Obvestilo, da je nabavni nalog tega dobavitelja prestavljen na drug datum dobave.

Program izpiše MP in podatke iz NNA, ki imajo rok dobave na današnji dan ali v naslednjih dneh glede na
nastavitev. Poleg tega se pa izpišejo tudi podatki za MP, ki imajo rok dobave že zamujen.
 DOPOLNJENO:

Pošlje seznam dolžnikov, ki imajo vsaj x-neplačanih računov.

Pošlje seznam dolžnikov/upnikov razbit po zapadlosti (30,60,90 dni).

Seznam delavcev, ki jim poteče delovne razmerje – tudi za določen čas.

Prenos lastne poizvedbe v dbf.
Proizvodnja – črtne kode
Predstavitev si lahko ogledate na:
http://www.perftech.si/dogodek-na-ptuju---novosti-perftech-largo-13-06-2013.html
Prikaz v aplikaciji …