Uvoz hrane neanimalnog podrijetla, Koraljka Knezić

Download Report

Transcript Uvoz hrane neanimalnog podrijetla, Koraljka Knezić

MINISTARSTVO ZDRAVLJA


mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.
Voditeljica Službe granične sanitarne inspekcije
VII. KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI HRANE U RH
Opatija, 20.- 22. svibanj 2013.
OSNOVNI PRINCIPI
 Sukladnost s EU zakonodavstvom
 Službene kontrole na temelju analize rizika
EU JEDINSTVENO TRŽIŠTE
– slobodno kretanje roba među državama članicama
(nasumična provjera: porijekla robe, službenih kontrola, carinjenja..)
UVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA
Distribucija u drugu zemlju članicu (međusobno priznanje)
Službene kontrole na GP/ispostavama
Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski
nadzor (NN 33/2013)
 HRANA
 POU
 KEMIKALIJE I BIOCIDNI PRIPRAVCI, IZVORI IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA
 ZARAZNE BOLESTI
Zakon o potvrđivanju međunarodnih zdravstvenih propisa (2005)
- obuhvaćaju sve bolesti u bilo kojoj zemlji koje prema objektivnoj
epidemiološkoj procjeni predstavljaju međunarodni zdravstveni rizik
- olakšava provedbu međunarodnog prometa i izdavanje dokumenata kao
što je potvrda o sanitaciji brodova, zrakoplovna deklaracija
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
(NN 25/2013)
Zagreb (Zračna luka Zagreb, Jankomir, Žitnjak, Zapadni kolodvor)
Osijek (Županja, Slavonski Brod, Vukovar, Bajakovo, St. Gradiška)
Ploče (Luka Ploče, Karasovići, Nova Sela, Dubrovnik)
Rijeka (Luka Rijeka, Škrljevo)
Split (Sjeverna luka, Šibenik)
Zadar (Ličko Petrovo Selo)

Uredba Komisije (EU) 284/2011 o utvrđivanju posebnih uvjeta za uvoz plastičnih
kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz NR Kine i
Hong Konga

Najava pošiljke 2 radna dana unaprijed
Dokumentacija: Izjava na hrv. jeziku (annex) i analitčko izvješće
10% fizički pregled
Određeno ulazno mjesto (DPE – Designated Point of Entry)
Određeno mjesto uvoza (DPI - Designated Point of Import)
Mjesto prvog unosa (FPI - First Point of Introduction)
DPE=FPI (Uredba (EU) br. 91/2013)
! mjesta pregleda: i carinska skladišta, tipa D i vlastita skladišta ovlaštenih primatelja
-
HRANA NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA- GSI
voće, povrće, žitarice, začini, pića,
prehrambeni aditivi, arome, GMO
Dijetetska hrana, dodaci prehrani, obogaćena hrana

HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA - GVI

MJEŠOVITI (KOMPOZITNI) PROIZVODI
Odluka (EZ) 275/2007-nadležnost GVI
Ostalo-GSI

-
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 882/2004 o službenim kontrolama koje
se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa
o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
-
Ne postoji popis zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz
-
SPH odgovoran za sigurnost hrane
Obveza sustava samokontrole na HACCP principima
-
Nije potrebna prethodna notifikacija uvoza
Uvoz bez certifikata na GP/ispostavama
-
Iznimka: visoko rizična hrana
Provođenje povećanog broja kontrola i hitnih mjera
-
Nadzor se provodi na temelju analize rizika
dokumentacijski (100%), identifikacijski i fizički pregled
temeljem kojih se dokumentacijskih pregled proširuje na identifikacijski ili
fizički pregled:








legislativa (npr. zahtjevi EK o posebnim uvjetima uvoza)
podaci o povećanom broju uvoza određene hrane/podrijetlo hrane
prethodno provedeni nadzori i rizik povezan sa određenom vrstom hrane
(npr. jagode)
pojava novih proizvoda na tržištu (npr. konoplja)
sumnja u dokumentaciju koja prati pošiljku
podaci o sukladnosti obzirom na proizvod /proizvođača
RASFF
rezultati nadzora na unutarnjem tržištu






Službene kontrole (redovna inspekcija)
Povećane kontrole (čl. 15, 882/2004), hitne mjere (čl. 53,
178/2002)
Poštivanje općih zahtjeva propisanih Uredbom (EZ) br. 178/2002 te
zahtjeva o higijeni hrane Uredba (EZ) br. 852/2004
Uvoz pošiljki podliježe procedurama službene kontrole propisanih
Uredbom (EZ) br. 882/2004
SPH odgovoran za osiguranje sukladnosti sa svim relevantnim propisima
u ovisnosti o vrsti hrane koja se uvozi
Osigurava poštivanje svih standarda vezanih uz sastav određene hrane
(npr. nova hrana, voćni sokovi)
Temeljem Uredbe (EZ) br. 882/2004:
•Uredba 669/2009 sa svim dopunama i izmjena (povećan broj službenih
kontrola)
►Harmonizirani okvir na bazi rizika za uvoz određene hrane iz trećih
zemalja
►Annex I (Lista) se revidira kvartalno (RH član- RS EK 699)
►popis DPE i kontakti za daljnji prijevoz pošiljki objavljuju se na web-u
Daljnji prijevoz pošiljki
čl. 8 Uredbe (EZ) br. 669/2009 nadležno tijelo na DPE može odobriti daljnji
transport pošiljke do dobivanja rezultata analize uz obavijest nadležnog tijela
na mjestu odredišta
pošiljka ostaje pod carinskim nazorom
ovjerena kopija originalnog CED-a prati pošiljku
daljnji prijevoz unutar zemlje (vlastita procedura) ili drugu zemlju članicu
DALJNJI TRANSPOSRT
- 2. Dio CED-a djelomično popunjen
original zadržan na DPE (elektroničkim putem se šalje kontaktu na odredištu)
Po dobivanju rezultata analize:
1. Sukladan

DPE popunjava CED (2 dio) + analitičko izvješće i šalje na odrediše

Stavljanje na tržište
2. Nesukladan

DPE popunjava CED (2 dio) + analitičko izvješće i šalje na odrediše

Odredište popunjava CED (3 dio)

Povrat,uništenje, obrada ili prenamjena pošiljke

RASFF
Temeljem Uredbe (EZ) br. 178/2002:
uredbe i odluke su direktno primjenjive
Uvoz iz trećih zemalja predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, životinja
ili okoliša EK može u ovisnosti o ozbiljnosti rizika poduzeti jednu od
slijedećih mjera:
 Zabrana uvoza iz svih trećih zemalja na koje se rizik odnosi ili kada je
potrebno zemlje pošiljaoca
 Posebni uvjeti uvoza iz trećih zemalja
 Druga prikladna privremena mjera










Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 o povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla
Uredbe Komisije (EZ) br. 1135/2009 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz
određenih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Kine
Uredbe Komisije (EZ) br. 1151/2009. kojom se uređuje uvoz suncokretovog ulja iz
Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem
Uredbe Komisije (EZ) br. 1152/2009 kojom se propisuju posebni uvjeti za uvoz određene
hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti te hrane aflatoksinima
Uredbe Komisije (EU) br. 258/2010 kojom se uređuje uvoz guar guma iz Indije zbog rizika
od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima
Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 996/2012. kojom se propisuju posebna pravila za
uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u
nuklearnoj elektrani Fukushima
Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2011 kojom se Kanadi odobrava predizvozni
pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A
Provedbene odluke Komisije 2011/884/EU o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom
genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine
Odluke Komisije 2008/47/EZ kojom se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava
predizvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 91/2013 kojom se propisuju posebni uvjeti koji se
primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te
sjemenki lubenice iz Nigerije
Sanitarni nadzor mora se obaviti prije carinjenja
- Najava pošiljke u popisanim rokovima
Zahtjev za sanitarni pregled + uplaćene pristojbe
Troškovi postupka –naknade za službenu kontrolu i analizu
(Rješenje-donosi inspektor)
SPH -snosi sve troškove (čl. 54 st. 5 uredba (EZ) br.882/2004)
Dokumentacija:
CED-a
zdravstveni certifikat
analitičko izvješće
Izjava

ovjereni prijevod na hrvatski jezik
osiguravanje provedbe uzorkovanja
ZDRAVSTVENI
CERTIFIKAT
ANALITIČK
O IZVJEŠĆE
X
X
Uredbe (EZ) br. 1151/2009. - uvoz
suncokretovog ulja iz Ukrajine
X
X
Uredbe (EZ) br. 258/2010 - uvoz guar guma iz
Indije
X
X
Uuredba (EZ) br. 996/2012- uvoz hrane iz
Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani
Fukushima
X
X
Uredba (EZ) br. 844/2011- predizvozni pregled
pšenice i pšeničnog brašna iz Kanade
X
Odluke br. 2011/884/EZ – nedopuštena GM riža
u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine
X
X
Odluke br. 2008/47/EZ predizvozni pregled
kikirikija i proizvoda od kikirikija iz SAD-a
X
X
PROPIS
CED
Uredba (EZ) br.669/2009 - povećan broj
službenih kontrola
X
Uredbe (EZ) br. 1152/2009 -uvoz određene
hrane zbog rizika od kontaminiranosti te hrane
aflatoksinima
X
Uredba (EZ) br. 284/2011 - plastičnihkuhinjskih
proizvoda podrijetlom ili isporučenih iz Kine i
Hong Konga
Uredbe (EZ) br. 1135/2009 -uvoz određenih
proizvoda iz Kine
X
IZJAVA
X
X
Zabrana uvoza hrane za dojenčad i malu djecu koja sadrži
mlijeko, mliječne proizvode, soju i proizvode od soje; Najava
amonij-bikarbonata, hrana koja sadrži mlijeko, mliječne
proizvode, soju i proizvode od soje

čl. 19., 20. i 21. Uredba br. 882/2004
Prekršajne odredbe (čl. 15 Zakona o provedbi Uredbi (EU) i
Odluka o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih država)



10 000-50 000 kn
Mandatna kazna 1000 kn
Istovjetni prekršaj 3000 kn
9 godina upotrebe
1.000.000+ riješenih predmeta nadzora

Nadogradnja modulom za razmjenu podataka sa informacijskim sustavom LIMS
(Laboratory Information Management System)

Kategorizacija hrane

Modul za on-line zaprimanje zahtjeva u elektroničkom formatu

Upravljanje rizicima

Automatizirano alarmiranje o potrebi uzimanja uzoraka
sukladno EU direktivama i ostalim propisima
– povezivanje GP-hrana
2012. godine 74 293 nadzora nad uvozom pošiljki hrane
Povećane kontrole i hitne mjere 2012.godine
Preko 400 pošiljki hrane
60 pošiljaka fizički pregled – 4 zdravstveno neispravne
povećana razina mikotokisina – kikiriki iz Kine (2)
povećana razina mikotokisna – kikiriki iz SAD (1)
Povećana razina mikotokisna – lješnjak iz Turske (1)
RH-UVOZ
Argentina -kikiriki
SAD – kikiriki, badem
Kina - kikiriki, zeleni i crni čaj, pomelo, tjestenina
Turska - lješnjak, suha smokva, paprika, rajčica
Indija - začinsko bilje, čili paprika, kurkuma
Egipat - naranča, kikiriki
Iran - pistacije
Brazil - kikiriki, orašćići

Hrana neživotinjskog podrijetla niskog rizika –podliježe
blažim uvjetima kontrole

Visokorizična hrana – povećana kontrola

Izlazak iz CEFTA –e ulazak u EU – novi izazov

Reorganizacija rada GSI – inspekcija bazirana na analizi
rizika

Svaki proizvod ima svoje specifičnosti – veliki broj propisa

Statistika uvoza u EU?- fleksibilnost i prilagodba
novonastalim uvjetima


ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI
PITANJA???
e-mail: [email protected]