Prezentacija 1

download report

Transcript Prezentacija 1

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 Elementi i oblici praćenja i vrednovanja učenika s teškoćama Tamara Štimac,prof

Praćenje i vrednovanje učenika s teškoćama utvrđeno je :

Zakonom o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi ( čl.72) Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Ocjene učenika s teškoćama iskazuju se opisno i brojčano, ovisno o programu u koji je uključen Vrednuje se odnos prema radu, postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima Vrednovanje je primjereno osobnostima i teškoći učenika

Vrednovanje je

: sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini kompetencija: znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti

VREDNOVANJE PRAĆENJE OCJENJIVANJE

Praćenje:

Promatranje, opservacija, zapažanje

Kontinuirano Dosljedno Dugotrajno, kroz različite situacije S ciljem pravovremenog uočavanja učenikovih potreba Rezultate praćenja treba redovito zapisivati

Dosljedno, dugotrajno, kontinuirano Dosljednost u praćenju, bilježenju domaćih zadaća, provjeravanju uradaka, provođenju pravila, provođenju najavljenih aktivnosti... Pratiti i bilježiti uspješnost usvajanja sadržaja često, u kraćim vremenskim periodima.

Pratiti kontinuirano kroz različite situacije, aktivnosti i oblike rada (samostalnost, rad na ploči, nastavni listići, usmeno, pisano,grupni rad,praktični rad, vrste zadataka...) Razviti vlastiti sustav praćenja.

Smjernice za praćenje ponašanja učenika na nastavi Učenik: __________________________ Razredni odjel : _______________________

1. ODNOS PREMA RADU a)Redovitost u dolascima na nastavu OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA b)Redovitost nošenja pribora i opreme za rad c) Sudjelovanje u nastavnm procesu

-aktivnost na satovima -redovitost ispunjavanja obveza -prihvaćanje uputa i zadataka/odbija, ne slijedi upute -ometa nastavu pričom, upadicama, šetanjem, korištenjem mobitela -primjerenost reakcija na uspjeh,neuspjeh,frustracije /pozitivno reagira,ne reagira,nastavlja s neprihvatljivim ponašanjem 2. ODNOS PREMA UČENICIMA

a) Komunikacija s učenicima u razredu

-ima prijateljske odnose sa svima/samo nekima/ -primjerenost rječnika/koristi se psovkama, prostotama,.../ -odnosi se zaštitnički prema drugim učenicima -odnosi se s omalovažavanjem ,izrugivanjem , prijeti

b) Pripadnost grupi

-prihvaćanje drugih/prihvaćanje od strane drugih

3. ODNOS PREMA NASTAVNIKU a)Komunikacija s nastavnikom

-Komunicira na prihvatljiv način,slijedi upute, uvažava savjete i zahtjeve, reagira na opomene -Koristi neprimjeren rječnik, suprostavlja se, drzak, odbija uputa,zanemaruje opomene

b) Prihvaćanje nastavnika

-uvažavanje autoriteta nastavnika/odnos s poštovanjem

4.ODNOS PREMA IMOVINI a)Odnos prema školskoj imovini b)Odnos prema imovini učenika

-čuvanje školske imovine -čuva imovinu drugih učenika / pomaže drugim učenicima u nošenju -pažljivost u korištenje školskog pribora i imovine - namjerno skriva, otuđuje,uništava imovinu učenika

OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA

Dosjei učenika:

DOKUMENTI PEDAGOŠKA ZAPAŽANJA

• Medicinska dokumentacija • Svjedodžbe • Rješenje o primjerenom obliku školovanja • Zapažanja razrednika i ostalih nastavnika tijekom godine • Pedagoška mišljenja upućena drugim službama

PRAKTIČNA NASTAVA

• Testovi zaštite na radu • Zapažanja vezana uz praktičnu nastavu

Ocjenjivanje:

Opisno ili brojčano Rezultat praćenja ili provjeravanja Osigurava učiteljima, učenicima, roditeljima i drugima povratne informacije o učenikovom napredovanju Osigurava evidenciju napretka kroz dulji vremenski rok Poticajno

POTICAJNO OCJENJIVANJE Podiže samopouzdanje

Ističe uspjeh i pozitivna obilježja Ističe aktivnosti u kojima je uspješan i u kojima se ističe

Ukazuje na učenikovu kreativnost, snalaženje i originalnost u rješavanju problema

Ističe aktivnosti i sadržaje za koje je zainteresiran

Elementi ocjenjivanja

Osnovni elementi

• Stupanj ostvarivanja postavljenih zadataka (razina usvojenosti radnih operacija)

Sposobnosti, vještine

• Odgovornost, interes, aktivnost, samostalnost , spremnost na rad, komunikacija

Radne navike

• Odnos prema radu, radnoj sredini, osobama iz okoline, postavljenim zadacima

Što trebamo imati na umu prilikom praćenja i ocjenjivanja učenika s teškoćama?

Razina usvojenosti sadržaja Socijalne vještine, radne navike, aktivnost Izbjegavanje stereotipa o stvaranju slike o učeniku samo na temelju ostvarivanja obrazovnih zadataka

Što trebamo imati na umu prilikom praćenja i ocjenjivanja učenika s teškoćama?

Očekivane ishode (u skladu s inicijalnom provjerom) Ocjenjivanje u skladu s ciljevima postavljenim za pojedinog učenika Osobne mogućnosti učenika

Individualizacija praćenja i ocjenjivanja

Što trebamo imati na umu prilikom praćenja i ocjenjivanja učenika s teškoćama?

Učenici s intelektualnim teškoćama često su nekritični i nerealni u procijeni vlastitih sposobnosti i postignuća ( potcjenjuju ili precjenjuju vlastite sposobnosti) Praćenje i evaluacija učeničkih aktivnosti i rezultata za cilj treba imati i osposobljavanje za samoprocjenu i razvijanje svijesti o vlastitim kompetencijama

Kako ocijeniti –primjeri iz prakse

Učenica drugog razreda u programu pomoćni kuhar i slastičar.Usvojenost radnih operacija je izrazito visoka. Izvodi ih cjelovito, precizno, brzo.Spretna i u potpunosti samostalna. Primjenjuje mjere zaštite. Međutim, često zakašnjava, neopravdano izostaje, samoinicijativno napušta radno mjesto. Odnosi s članovima radnog kolektiva su korektni.

1 2 3 4 5

Kako ocijeniti –primjeri iz prakse

Učenik trećeg razreda, zanimanje pomoćni stolar. Učenik radne operacije izvodi u cjelosti, bez većih pogrešaka ,ali mu je potrebno puno više vremena i češće ponavljanje uputa.Poznaje i pravilno koristi potrebne alate. Potrebno ga je podsjećati na provedbu zaštitnih mjera.

Redovit je , ne zakašnjava, pokazuje želju za radom. Na radnom mjestu je omiljen i ima razvijene komunikacijske vještine.

1 2 3 4 5

Kako ocijeniti –primjeri iz prakse

Učenik prvog razreda u programu pomoćni knjigoveža. Prihvaća i ispunjava radne zadatke, povezuje teorijska znanja s praktičnima. Kvaliteta uradaka ovisi o njegovom trenutnom raspoloženju, usmjerenoj pozornosti i koncentraciji te varira od izvrsnog do niskog stupnja. Često prekida rad, zahtjeva češće stanke. Zaboravlja primjeniti mjere zaštite.

1 2 3 4 5

Kako ocijeniti –primjeri iz prakse

Učenik drugog razreda, zanimanje pomoćni vodoinstalater. Motiviran za izabrano zanimanje, ali niske razine teorijskih i praktičnih znanja. Niti jednu radnu operaciju ne uspjeva izvesti u cjelosti , neprecizan, ne slijedi upute, odbija pomoć. Želi raditi samo ono što on procijeni da može, ali i od toga brzo odustaje. Često ometa druge u radu, verbalno agresivan, drzak u ophođenju s drugim učenicima i odraslima.

1 2 3 4 5

Problemi vrednovanjavanja i kako ih izbjeći PROBLEM

• Usporedba s učenicima bez teškoća • Jednako vrednovanje svih učenika Problem odabira optimalnih postupaka provjeravanja znanja i ocjenjivanja (često subjektivni, neprimjereni, neugodni,…) • Utjecaj loše ocjene obeshrabruje učenika , negativno utječe na samopouzdanje i stvara osjećaj bespomoćnosti

KAKO GA IZBJEĆI

• Vrednovati učenika u skladu s ciljevima postavljenim za njega i uspoređivati ga s njegovim postignućima • Učeniku prilagoditi način iskazivanja znanja i uskladiti ga s njegovim osobitostima (usmeno,pisano...) • Isticati i poticati “jake strane “učenika, kreirati ambijent koji će učenika osloboditi straha, u kojem će biti potaknut da izrazi svoje znanje, vještine i sposobnosti, da se osjeća ugodno i da stekne pozitivnu sliku o sebi i svojim sposobnostima. • omogućiti da učenik procijeni što je dobro uradio,što bi moglo biti urađeno i u kojem je roku to moguće očekivati

Problemi vrednovanjavanja i kako ih izbjeći PROBLEM

• Negativan općeniti stav o učeniku utječe na procjenu znanja iz pojedinih područja • Postojanje predrasuda o učenicima s teškoćama

KAKO GA IZBJEĆI

•Izbjegavati vrednovanje na temelju ocjena iz drugih predmeta ili već stečenih ocjena •Izbjegavati generalizaciju na temelju jednokratnog neuspjeha/uspjeha •Sagledati mogućnosti učenika • Neobjektivnost, nerealno ocjenjivanje učenika s teškoćama (preblago ili prestrogo ocijenjivanje) •Dosljednim, stalnim, analitičkim praćenjem u svim etapama rada, u raznim vremenskim periodima •Praćenjem svih mogućih segmenata rada (individualni, timski rad, odnos prema radu,odnos prema radnim zadacima,osobama iz okoline,redovitost...) • Zahtjevi prema učenicima s teškoća koji prelaze “okvire pomoćnog programa” (zanimanja) •Postavljanjem realnih zatjeva i pridržavanjem kriterija i ishoda učenja

Svrha praćenja i ocjenjivanja Vanjska motivacija Uvid u ukupan rad učenika: napredovanje u odnosu na prethodna postignuća i mogućnosti učenika

USPJEH

Otkrivanje mogućnosti učenika i isticanje pozitivnih, jakih strana Povratna informacija učeniku, nastavniku, roditelju Informacija o primjerenosti programa

Doprinos učitelja i nastavnika realnijem i svrsishodnijem vrednovanju Kontroliranjem vlastitog ponašanja smanjujemo utjecaj na negativne faktore pri ocjenjivanju Razvijanjem svijesti o svojim osjećajima i stavovima prema učenicima s teškoćama Razvijanjem kvalitetne suradnje na relaciji stručni učitelj/nastavnik, škola, pratioc učenika Jasnim i preciznim objašnjavanjem učeniku što se od njega očekuje Učestalim, sustavnim mjerenjem postignuća

Za kraj...

Možete li mi pomoći? Ovakav slučaj nije bio opisan niti na jednom od mojih seminara.

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 “Naša najveća slabost je odustajanje, a najsigurniji put da se dođe do uspjeha je pokušati bar još jednom.” Tomas Edison Hvala na pozornosti !