Oudercontactavond leerjaar 4

download report

Transcript Oudercontactavond leerjaar 4

Oudercontactavond
Leerjaar 4
Programma
Opening
4V op het Novum
De Novumband
K&CV
LOB
Maatschappelijke stage
Kennismaken met …
Informeel deel
mw. Den Elsen
conrector
mw. Rolvink
coördinator leerjaar 4
mw. De Beer
coördinator Novumband
dhr. Kok
coördinator K&CV
dhr. Van den Haak
decaan leerjaar 3 en 4
mw. Ravenhorst
coördinator MAS
Tutoren in lokalen
Atrium
4V op het Novum
1 oktober 2014
Nieuw in leerjaar 4
Start opbouw examendossier
Novumband
Tutoraat
Nieuwe vakken
Toetsuur
PTA
PTA = Programma van toetsing en afsluiting
Per vak een PTA, geldig voor één jaar
Verdeling SE cijfers over de bovenbouw ook
vermeld
Examenreglement
Te vinden op de site bij downloads
Regels van bevordering
Nederlands, Engels en wiskunde: maximaal
één 5, geen cijfer lager dan een 5
Toetsen en praktische opdrachten gemaakt,
handelingsdelen voldoende afgerond
Regels verzuim lo
Tutoraat
29 tutoren
Bespreken voortgang en persoonlijk welzijn
met de leerling
Regelmatig contact
Eerste
aanspreekpunt
leerling
en
ouders/verzorgers
Voorpost leerlingzorg en -begeleiding
Na
plenair
deel
gelegenheid
tot
kennismaken
Leerlingenzorg en -begeleiding
Zorgcoördinator en counselors
Mw. Hollander, mw. Nieuwenhuizen, mw.
Ravenhorst, dhr. Kok
Coördinator studiebegeleiding
Mw. Muller
Decaan
Dhr. Van den Haak (3/4), dhr. Hermsen (5/6)
Oh jee, wat nu?
Ziek tijdens een (SE-)toets
‘Ng’
> 9x te laat of
ongeoorloofd verzuim
Niet in staat om mee te
gymmen
Verlofaanvraag
K&cv-verslagen niet afgerond
Vooraf elke dag ziek
melden
Administratie/ljc
inlichten
Ljc/leerplicht
Aanwezig bij de les
met een brief
Mw. Rolvink, formulier op
site
Geen herkansing
Wijziging vakkenpakket
Om een vak te laten vallen moet een
uitgebreide procedure doorlopen worden
Op het moment: geen vakken laten vallen; wel
nieuwe vakken oppakken
Procedure loopt van decaan, via tutor, u als
ouders, roostermaker en vakdocenten naar
leerjaarcoördinator
Na de eerste toetsweek, op 9 november, kan
een leerling een vak laten vallen
Bijzondere data leerjaar 4
13 november
14 november
1 december
12 januari
27 januari
28 januari
10 maart
28 april t/m 1 mei
3 juli
10 juli
Practicum Na en WOI
Politiek en rechterlijk DH
Geen les, GSA-workshop
Studie- en beroepenmarkt
LOB
Duurzaamheid
MaSmiddag
MaSweek
Beachdag
Promotie
NBA
• WAT?
• WAAROM?
• HOE?
WAT?
• KEUZE UREN, 5 PER WEEK, 1 UUR PER DAG
• MAAR GEEN NOVUMUREN
• ELK NBA-UUR = VERPLICHT LESUUR!
• INHOUD IS LESSTOFGERELATEERD
WAAROM?
UITGANGSPUNT:
• VEEL LLN. HEBBEN NIET VOOR ELK VAK
EVENVEEL LESSEN NODIG
DOEL:
• GELEGENHEID BIEDEN OM LLN TE LATEN
KIEZEN VOOR VERBREDING, VERDIEPING EN
SOMS ONDERSTEUNING
HOE?
• SCHEMA MET INHOUDELIJK AANBOD PER VAK
PER BANDUUR PER PERIODE IN DE ELO
• VOORGENOMEN KEUZES INVULLEN OP HET
INSCHRIJFFORMULIER EN BESPREKEN MET DE
TUTOR
• INSCHRIJVEN 1X PER 4 WEKEN VIA MAGISTER OP
DE AANGEGEVEN MOMENTEN
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
(LOB)

Kamer 028 decanaat tel. 070 3004163

Kamer 013 werkruimte tel. 070 3004142

Mail: [email protected]

Leerlingen weten dit en het staat ook op de
website

Pakketwijziging

Bezoek voorlichtingsactiviteit vervolgstudie

Verslag voorlichtingsactiviteit vervolgstudie

Van breed naar smal werken

In 4V: 2 breed opgezette open dagen van
universiteiten bezoeken
In 5V: open dagen van studies bezoeken
In 6V: meeloopdagen en proefstuderen

Bespreek alles met je tutor
Beschreef uitgebreid hoe het proces voor het
nemen van een belangrijke beslissing in zijn
werk gaat.
Hij beschreef zowel de ideale situatie als wat
er fout kan gaan in de verschillende stadia.
Bepalen van welke sectoren/opleidingen je
meer wilt weten
De leerling moet zich een onbevooroordeelde
zoekperiode gunnen. Informatie verzamelen,
fantaseren, praten met anderen, vergelijkbare
situaties bij anderen onderzoeken, alert zijn
op mogelijkheden die zich voordoen. Deze
periode kan lang duren. Uiteindelijk komt
men tot een aantal opties.
De leerling kan zich te snel vast leggen op
een studiekeus door te stellen dat hij/zij al
weet wat het wordt of blijven fantaseren
zonder gericht en actief een keuze te maken
voor de sectoren/opleidingen waar hij/zij
meer over wil weten.
Meer specifieke informatie verzamelen om
vragen te beantwoorden over de bachelors
waaruit je een keuze denkt te gaan maken.
Verkenning van de keuzealternatieven door
interne dialogen waarin feiten, wensen,
idealen en ethische overtuigingen met elkaar
in gesprek treden. Impulsieve wensen,
waarschuwingen tegen risico’s en het willen
verkrijgen van meer inzicht strijden met
elkaar.
Gebrekkige zelfkennis, gering zelfvertrouwen
of gebrekige zelfacceptatie. Vele soorten
angsten kunnen hierbij een rol spelen.
Perfectionisme en jezelf niet accepteren zoals
je bent, zijn andere mogelijke problemen.
Nagaan of je verwachtingen realistisch zijn,
vooral ten aanzien van je capaciteiten en
interesses door actief aan onderdelen mee te
doen zodat je tijdelijke het gevoel hebt alsof
je al studeert.
Bepaling van de haalbaarheid door het
inschatten van de keuzealternatieven. Dit
heeft onder andere te maken met een
realistische beoordeling van de eigen persoon
en kansen.
Vasthouden aan utopische idealen: het ideale
zelf, de ideale werkomgeving, de ideale baan.
De spanning tussen ideaal en werkelijkheid is
niet erg (kan zelfs motiverend zijn om verder
te komen), maar kan verlammend werken als
hij irreëel groot is.
Alle informatie en ervaringen ordenen en
kijken of het opgebouwde beeld klopt met de
realiteit.
Iets waarover verschil van gevoelens bestaat
wordt omgesmeed tot één gevoel: dat ga ik
doen! Het genomen besluit geeft energie. De
leerling is gemotiveerd voor het nemen van
de uitvoerende stappen.
Het plotseling krijgen van nieuwe angsten. Nu
blijkt hoe essentieel het is dat het kiezen
geschiedt op basis van persoonlijke
overtuiging. Maar hierbij is ook belangrijk dat
de keuze wordt gesteund door de omgeving.

Opgeven eind 4V bij MLL

Maandagmiddag in 5V en 6V

8 gemiddeld en strenge assessment

Je kunt alle lotingstudies in Leiden volgen

Voorlichtingsactiviteiten op affiches op raam

Folders WO gangmuur; HBO zijmuur

Pakken uit dozen erboven

Mailtje met tips vlak voor herfstvakantie
◦ Instroomeisen WO
◦ Zoekprogramma universiteiten bachelors: hier staan ook
alle voorlichtingsactiviteiten van vervolgstudies
◦ Studiekeuze 123: hier staan ook 3 testen op die je gratis
kunt maken
◦ Op www.hoewordikdokter.nl staat alles over de
decentrale selectie geneeskunde

Stel jezelf de zelfde vragen als bij de profiel- en vakkenkeuze in
3V: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk?

Praat over je plannen met zoveel mogelijk anderen

Raadpleeg informatie die betrekking heeft op vervolgstudies

Maandag 12 januari 2015: studie- en beroepenavond (is dit
schooljaar niet verplicht voor leerlingen uit 4V)

Najaarsbericht is uit
KLASSIEKE & CULTURELE
VORMING
Docenten:
Mevr. Trommels
Mevr. Kroese
Dhr. Kok
Dhr. Donker
Dhr. de Beer
Mevr. Ravenhorst
Opzet van het vak

Doel: kennismaken met antieke en moderne
cultuuruitingen
Verplicht



vak
4e en 5e klas. Het vak wordt afgesloten met Romereis
6 verslagen van zelf ondernomen culturele
activiteiten
SE-cijfer
DISCIPLINES
Tragedie
(4)
Verhalengoed
Muziek
(4) filosofie (5)
(Romantiek (4), Barok (5)
Kunstgeschiedenis
Griekenland (4), Rome (5)
Kunstgeschiedenis
na de oudheid (4)
Oude
geschiedenis (5)
Culturele activiteiten

2-D

Klassiek concert

Vrij theater

Klassiek theater

3-D

Dans óf Film
Het culturele verslag (1)


Verplicht handelingsdeel
6 verslagen van 6 culturele activiteiten, waarvan 4
in de 4e klas voltooid

Alle verslagen minimaal voldoende

Officieel entreebewijs bijvoegen

Alle verslagen afgetekend door docent
Het culturele verslag (2)
Op
de Novumsite staan:
eisen verslag
kijkwijzers
KLASSIEKE & CULTURELE
VORMING
Dank voor uw aandacht
• http://www.youtube.com/watch?v=gunIoNdyeI
Wat is de maatschappelijke stage?
• Een vorm van leren door vrijwilligerswerk te
doen.
• Een bijdrage leveren aan en
medeverantwoordelijk te zijn voor de
samenleving.
• Oefenen met sociale vaardigheden en mensen
ontmoeten waarmee de leerling anders niet in
contact komt.
De beste onderwijsvernieuwing ooit!
28 april tot en met 1 mei 2015:
• Stageweek 4VWO
10 maart 2015:
Infomiddag maatschappelijke
stage.
Praktische opdracht maatschappijleer:
• Stageboekje is hierbij belangrijk
• Cijfer telt mee voor maatschappijleer.