PENTA info 22 september 2014

download report

Transcript PENTA info 22 september 2014

cursusjaar: 2013-2014
PENTA – Info
UIT DE OASE
Vrede
Zoveel stemmen in de wereld
die onverdraagzaamheid prediken.
Zoveel groepen en groepjes
die zweren bij geweld.
Zoveel mensen die wapens
de enige oplossing vinden.
Woorden vol oorlogstaal
wurmen zich als
ongeleide projectielen
via het wereldwijde web
de open samenleving binnen.
De lontjes lijken
steeds korter te worden
en de emoties explosiever.
Wie stopt die sijpelende stroom?
Wie weet het tij te keren?
Wie ontneemt de haat zijn kracht?
Verzet je tegen de roep
Die de oorlog heilig verklaart.
Ga in tegen machthebbers
Die geweld sanctioneren.
Bied weerstand aan het vuur
Van boosheid en angst in jezelf.
Wapen je eigen woelige ik
met de slagkracht
van geduld en vertrouwen.
(n.a.v. de Vredesweek 20 t/m 28 september)
INTRODUCTIEDAGEN LEERJAAR 1
72 nieuwe leerlingen zijn maandagmiddag 1
september om 13:00 uur hun schoolcarrière
begonnen op het PENTA college CSG Bahûrim.
Gespannen, maar ook vrolijk en enthousiast
kregen zij informatie van de mentor in de vorm
van het Startboek. In het Startboek staat alles
wat je moet weten om je gelijk vanaf het begin
prettig
te
voelen
op
onze
school.
Na al deze informatie was het tijd voor het
Zweeds renspel, waarbij het doel is om zo snel
datum: 22 september 2014
mogelijk allerlei vragen te beantwoorden die
overal in en om school opgehangen waren. De
groepen gingen verschillend te werk; zo snel
mogelijk rennen, eerst de vragen zoeken
waarvan het antwoord bekend was en een hele
andere tactiek – navraag doen bij de aanwezige
docenten. Het is duidelijk, de nieuwe leerlingen
zijn niet voor één gat te vangen. Na het rennen
en wisselen van tactiek was het tijd voor een
ware BBQ in de buitenlucht. Gezellig rond de
picknicktafels genieten van patatjes en
hamburgers en natuurlijk ook verantwoorde
komkommerschijfjes
en
tomaatjes,
die
overigens sneller op waren dan de ongezonde
snacks. Extra leuk voor de docenten, die gelijk
een praatje konden maken met leerlingen.
En als sluitstuk natuurlijk het WAAR of NIET
WAAR spel van meneer Jansen. Moeilijke
vragen ‘Hoe heet de vriendin van dhr.
Giesen??? Afgewisseld met nog moeilijkere
vragen als ‘Hoeveel calorieën heeft een
sinaasappel?’. Uiteindelijk toch een winnaar of
beter allemaal winnaars, want met een ijsje als
toetje gingen onze ‘nieuwe leerlingen’ met een
tevreden en goed gevoel naar huis.
Dinsdag was de tweede introductiedag voor de
nieuwe brugklassen. De leerlingen kregen les
van docenten van jeugdtheater Hofplein in spel
en dans. Een dag lang werkten de leerlingen en
docenten aan allerlei onderdelen van dans en
spel. Het doel was om met elkaar kennis te
maken en daarnaast een mooie presentatie
neer te zetten voor de ouders, docenten en
andere belangstellenden aan het einde van de
middag. Na een lange dag waarin we steeds
weer lachende gezichten zagen, moest het
gaan gebeuren. De aula zat bomvol en de
spanning bij veel leerlingen steeg. Het
eindresultaat was schitterend. Een geslaagde
dag!
VOORLICHTINGSAVONDEN
In de komende weken zullen de voorlichtingsavonden voor de verschillende leerjaren
plaatsvinden.
Voor leerjaar 1 zal dat zijn op dinsdagavond
23 september. Het programma bestaat uit
kennismaking met de mentor, een lesje
vorming door mw. Clement en de workshop
‘Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken,
drinken en blowen’ door mw. Harteveld.
De ouders / verzorgers van leerjaar 2 worden
verwacht op woensdagavond 24 september.
Het programma bestaat uit kennismaking met
de mentor en informatie over de snuffelstage en
de sectorkeuze in leerjaar 2.
De voorlichtingsavond voor leerjaar 3 zal
plaatsvinden op maandagavond 6 oktober.
Naast kennismaking met de mentor is er
aandacht voor de definitieve pakketkeuze voor
vmbo 4 en de profielenkeuze voor havo 4.
Voor de examenkandidaten is er een
voorlichtingsavond op dinsdagavond 30
september. Naast informatie over het
examenreglement en het programma van
toetsing en afsluiting zal er ook aandacht zijn
voor de aanmelding en overstap naar een
vervolgopleiding.
DE KLUS IS (BIJNA) GEKLAARD
De renovatie is bijna voltooid. In de afgelopen
weken zijn in het hoofdgebouw nog enkele
kleine
klusjes
gedaan.
De
kamer
leerlingenbegeleiding is ingericht. Er moeten
nog verschillende prikborden en andere zaken
worden opgehangen. Op maandag 15
september werd de renovatie opgeleverd. Het
Multicourt is in week 37 in gebruik genomen. De
leerlingen zijn erg enthousiast en dat geldt ook
voor dhr. Van Hulten. Helaas, zijn er nog wel
enkele zaken die verbeterd moeten worden.
Nu de renovatie en de aanleg van het Multicourt
voltooid zijn gaan we denken aan de opening.
De datum is gesteld op 7 oktober aanstaande.
Er zal een aangepast lesprogramma zijn en
voor de leerlingen wordt een feestavond
georganiseerd. Ouder(s) / verzorger(s) zijn van
harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur.
Nadere mededelingen volgen.
VACATURE VMR
De VMR (vestigingsmedezeggenschapsraad) is
op zoek naar een kandidaat die zitting wil
nemen in de oudergeleding van de VMR. Op
Bahûrim is er een goed draaiende VMR die
bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Het
doel van de VMR is om samen met de directie
te komen tot zo goed mogelijk onderwijs voor
onze leerlingen en uw kinderen. De vergaderingen worden om de zes weken op een
woensdagavond gehouden. In de schoolgids
van Bahûrim (deze is te vinden op de website
van de school) staat meer informatie over de
werkwijze van de VMR. Kandidaten kunnen zich
per e-mail aanmelden tot 26 september via
onderstaand emailadres.
Indien er meer
kandidaten zijn dan zetels zullen er
verkiezingen worden gehouden. Wilt u meer
informatie dan mag u natuurlijk altijd mailen of
bellen.
Kris van Hulten ([email protected])
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 38
15-09 oplevering renovatie hoofdgebouw
16-09 directieoverleg op Jacob van Liesveldt /
leerlingenbespreking leerjaar 2, 3 en 4 /
voorlichting dyslexie leerjaar 1 door mw.
Borggreven en mw. Herrewijnen
19-09 mw. Boer Nagtzaam bezoekt met
examenkandidaten tekenen de
tentoonstelling van Krijn van Driel in de
St. Catharijnekerk / barbecue Tsjechen
op Bahûrim
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 39
22-09 bestuurlijk overleg Brielle / dhr.
Goedemans en dhr. Oosterman naar
herhalingscursus BHV
23-09 directieoverleg op Jacob van Liesveldt /
Aangepast rooster vanwege teambrede
cursus regieversterkend handelen / mw.
Holdert naar cursus VCA / directie
overleg Bahûrim / teambrede cursus
regieversterkend handelen /
voorlichtingsavond leerjaar 1
24-09 mw. Holdert naar cursus VCA /
voorlichtingsavond leerjaar 2
25-09 dhr. Holwerda bezoekt het afscheid van
dhr. W. Littooij, als voorzitter van de
Raad van Bestuur van CVO / dhr.
Goedemans, dhr. Osinga en dhr.
Oosterman naar herhalingscursus BHV
26-09 mw. Herrewijnen en mw. Plooster naar
nascholing bij de Stichting Balans / dhr.
Holwerda naar bijeenkomst PENTA
brede directieraad
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 40
29-09 leerjaar 4 naar Politiek Den Haag
30-09 directieoverleg op Jacob van Liesveldt /
directieoverleg Bahûrim / bijeenkomst
werkgroep ARBO BM / workshop mw.
Boer Nagtzaam met leerlingen /
voorlichtingsavond leerjaar 4
01-10 dhr. Holwerda naar directeurenoverleg
SWV-VPR
02-10 dhr. Osinga naar herhalingscursus BHV
03-10 dhr. Oosterman naar nascholing nask