Ocenianie Kształtujące

Download Report

Transcript Ocenianie Kształtujące

Ocenianie Kształtujące
Kiedy lekcja jest OK?
Kryteria dobrej lekcji związane z OK
Cele
NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia)
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą
Pytania kluczowe
Techniki zadawania pytań
Praca w parach
Ocena koleżeńska
Informacja zwrotna
Światła
Cele
Po co tego uczę?
Cel nie może być tajemnicą
Cel powinien być wyrażony w języku ucznia
Powinien być wyrażony w formie efektu a nie
procesu
NaCoBeZU
odpowiada na pytanie: „Co mam umieć?”
Uczeń:
Czuje się bezpiecznie
Zwraca szczególną uwagę na to, co nauczyciel
będzie oceniał w jego pracy
Wie, co powinno się znaleźć w jego pracy
Jest zainteresowany późniejszym komentarzem
nauczyciela do jego pracy ponieważ wie co
nauczyciel oceniał
NaCoBeZU
Nauczyciel:
Zastanawia się i analizuje sens zadań
zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy
domowej
Dostosowuje zadania na sprawdzianie do
wcześniej podanych uczniom „nacobezu” do
lekcji
W czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia
się tylko na tym, co zapowiedział
Ma niej skarg uczniów dotyczących oceny pracy
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą
Po określeniu celu lekcji następuje odwołanie
się do wiedzy i umiejętności uczniów
Wszystko co uczeń może powiązać z wiedzą,
którą już posiada, jest dla niego łatwiejsze do
zrozumienia
Nowa wiedza „przykleja” się do czegoś
znanego i już zrozumianego
Pytanie kluczowe
Bez dobrych pytań nie ma nauczania
Cechy pytania kluczowego:
Pokazuje uczniom szerszą perspektywę zagadnienia
Są ściśle związane z celem lekcji
Dotyczą głównej problematyki lekcji
Mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem
Odpowiedź na PK uczeń powinien uzyskać podczas
lekcji
Pytanie kluczowe
Ponadto PK powinno:
Wzmacniać cele uczenia i przyspieszać ich osiąganie
Zainteresować uczniów uzyskaniem odpowiedzi
Angażować wszystkich uczniów
Stawiać uczniom wyzwanie
Pobudzać uczniów do samodzielnego myślenia
i poszukiwania odpowiedzi
Zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu
rozumowania
PK uczy twórczego myślenia
Pytania kluczowe – przykłady:
Matematyka:
Dlaczego można mnożyć przez zero, a nie można przez nie dzielić?
Jak zmierzyłbyś wysokość egipskiej piramidy?
Jak trzema cięciami noża podzielić tort na osiem jednakowych
kawałków?
Chemia:
Jak dobrać ilość soli, by kiszone ogórki nie były za słone?
Dlaczego miś polarny nie rozpuszcza się w wodzie chociaż jest
polarny?
Fizyka:
Dlaczego zasada bezwładności może być zabójcza?
Techniki zadawanie pytań
Wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź
Bez podnoszenia rąk
Zadawanie pytań pobudzających do myślenia
Para odpowiada, po wcześniejszym ustaleniu
odpowiedzi
Pytania zadają uczniowie
Wykorzystanie błędnych odpowiedzi uczniów by
pokazać, w jaki sposób unikać błędnych
wniosków lub jakie są typowe błędy na
egzaminie
Praca w parach
Daje uczniom poczucie bezpieczeństwa
Sprzyja pracy we własnym tempie
Nie jest rywalizacją
Ocena koleżeńska
Oszczędność czasu
Poczucie odpowiedzialności za proces
uczenia się
Nauka obiektywności oceniania
koleżeńskiego
Szybka IZ dla uczniów
Praca w parach – wzajemne nauczanie
Informacja zwrotna
Jej zadaniem jest pomóc uczniowi poprawić pracę
i zaplanować dalszą naukę.
Wyszczególnienie i docenienie dobrych
elementów pracy ucznia
Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia
Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien
poprawić pracę
Wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien
pracować dalej
Światła
Zielone – to już potrafisz
Żółte – nad tym jeszcze musisz popracować
Czerwone – tego jeszcze nie potrafisz
Jak działa nauka?
bibliografia
Biblioteka Akademii SUS:
„Ocenianie kształtujące w praktyce OK” –
Danuta Sterna
koniec
Dziękuję za uwagę
Iwona Pruszczyk