Tilaajavastuu Tukimateriaali

Download Report

Transcript Tilaajavastuu Tukimateriaali

Muutoksen tuki
Suomen Tilaajavastuu Oy
Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon!
Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain
noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Veronumero.fi- ja Tilaajavastuu.fipalvelut.
 Tilaajavastuu.fi
Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri.
 Veronumero.fi
Veronumerolain edellyttämät tiedot työntekijöistä. Palveluun ilmoitettujen veronumeroiden
oikeellisuus tarkistetaan Verohallinnon veronumerorekisteristä ja palvelussa olevia työntekijätietoja on
mahdollista hyödyntää 1.7.2014 voimaan tulevien verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien
velvoitteiden hoitamisessa. Tarjottavilla ratkaisuilla tiedonantovelvollisuutensa pystyy yrityksen
koosta tai toimialasta huolimatta hoitamaan niin rakennuttaja, päätoteuttaja, tilaaja kuin urakoitsijakin.
Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen
Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.
Taustat ja lähtökohdat
• 1.7.2014 voimaanastuvat muutokset verotusmenettely- ,
veronumero- ja työturvallisuuslaeissa merkitsevät
asiakkaalla muutosta, vastuiden uudelleen määritystä ja
mallin käyttöön vientiä nopeassa aikataulussa niin
yrityksen sisällä kuin työmaaprojekteissa.
• Tulossa oleva muutos on haasteellinen jo siksikin, että
toimialalle se tulee odotettua nopeammin eikä
käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ole ollut edes
kokeilussa.
Taustat
1.7.2014 astuu voimaan laki rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Käytännössä
laki koskettaa kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä:
•
•
•
•
•
Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä lain määrittelemät tiedot sisältävää
luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Jokaisen työnantajan on annettava
päätoteuttajalle luettelon pitämistä varten tarpeelliset tiedot (Työturvallisuuslaki 52b §)
Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava kuukausittain rakennustyömaalla
työskentelevät henkilöt Verohallinnolle, jos koko työmaan arvo ylittää 15.000 €
(työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §)
Jokaisen työmaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on ilmoitettava
päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työntekijöistään tai itsestään (työntekijäilmoitus,
Verotusmenettelylaki 15b §)
Jokaisen rakentamispalvelua tilaavan tilaajan on ilmoitettava alihankkijan tiedot ja
alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle kuukausittain, jos sopimuksen arvo ylittää
15.000€ (urakkatietoilmoitus, Verotusmenettelylaki 15c §)
Jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän henkilön veronumero tulee olla merkittynä
Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin ja hänen on pidettävä työmaalla
yksilöityä, kuvallista henkilötunnistetta, johon on merkitty mm. työnantajan nimi ja
rakennusalan veronumerorekisteriin syötetty veronumero (Työturvallisuuslaki 52a §, Laki
veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1 §)
Suomen Tilaajavastuu Oy:n palvelut I
.
Valvoja
Vahti
Urakkaraportointi
Työntekijäraportointi
Tilaajavastuu.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu
tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamiseen sekä
tilaajan että toimittajan näkökulmista.
•
toimitusketjun viranomaisvelvoitteiden
noudattamisen seurantaan. Se antaa tilaajalle
läpinäkyvyyden mm. toimittajan vero- ja
työeläkevelvoitteiden hoitamisesta,
tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä
työehtosopimuksen noudattamisesta. Jäseniä
palvelussa on tänään noin 31 000.
Työmaarekisteri
•
Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet
tilaajavastuulain automaattiseen seurantaan;
erityisesti alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden
varmentamiseen ennen sopimuksen voimaan
astumista.
VALTTI-kortit
Luotettava Kumppani
Luotettava Kumppani -ohjelma on suunnattu
•
Raportit-palvelu yksittäisten
tilaajavastuuraporttien hakemiseen.
Suomen Tilaajavastuu Oy:n palvelut II
.
Valvoja
Vahti
Veronumero.fi-palvelukokonaisuus tuo yrityksille
välineet tukemaan 1.7.2014 voimaanastuvien
lakimuutosten uusia velvoitteita.
•
Urakkaraportointi
Työntekijäraportointi
•
•
Työmaarekisteri
VALTTI-kortit
Luotettava Kumppani
•
Ilmoita-palvelun kautta ilmoitetaan työntekijätiedot
yhteisillä rakennustyömailla työskentelevistä
henkilöistä
VALTTI-kortit ovat työturvallisuuslain mukaiset
henkilötunnisteet, joiden avulla hoidetaan myös
työmaan kulunseuranta
Työmaarekisteriin kerätään tietoa yhteisiltä
rakennustyömailta raportointia varten. Työmaaavain toimii yhteisen rakennustyömaan
tunnisteena.
 Urakkaraportointi on ominaisuus
Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan
hoitaa verotusmenettelylain mukainen
urakkatietojen raportointi Verohallinnolle
 Työntekijäraportointi on ominaisuus
Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan
hoitaa verotusmenettelylain mukainen
työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle
Vahti-palvelu on työkalu päätoteuttajalle
työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen
henkilölistan sekä perehdytystietojen ylläpitoa
varten
Veronumero.fi-palvelukokonaisuus
•
•
•
•
Tilaaja/
Rakennuttaja
Päätoteuttaja
Tilaaja / Urakoitsija
Aliurakoitsija
Ilmoita
VALTTI
Työmaarekisteri
Urakkaraportointi
•
•
•
•
•
•
Ilmoita
VALTTI
Työmaarekisteri
Urakkaraportointi
Työntekijäraportointi
Vahti
•
•
•
•
Ilmoita
VALTTI
Työmaarekisteri
Urakkaraportointi
•
•
Ilmoita
VALTTI
Yritystietokanta
•
Ilmoita-palveluun yritys tuo ja päivittää
omat työnantajatiedot vastaamaan
verotusmenettelylain vaateita.
•
Tilaajan / päätoteuttajan antaman
Työmaa-avaimen avulla syötetyt
yritystiedot siirtyvät tilaajan
työmaakohtaiseen Työmaarekisteriin.
•
Luotettava Kumppani -ohjelma on
suunnattu tilaajavastuulain mukaisten
tietojen ilmoittamiseen. Liittymällä
palveluun, toimittaja antaa tilaajalle
läpinäkyvyyden mm. vero- ja
työeläkevelvoitteiden hoitamisesta,
tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
sekä työehtosopimuksen noudattamisesta.
*)
Yritystieto
Työntekijätieto
Seuranta
Raportointi
Arkistointi
*) EI Veronumero.fi
Työntekijätiedon hallintapalvelut
Yritystieto
Työntekijätieto
•
Ilmoita-palveluun yritys tuo ja päivittää
omat työntekijätiedot vastaamaan
verotusmenettely-lain vaateita.
•
Ilmoita-palvelun kautta tilattava
kuvallinen VALTTI-kortti on
työturvallisuuslain mukainen,
henkilökohtainen tunniste yhteisellä
rakennustyömaalla työskenteleville.
•
Tilaajan / päätoteuttajan antaman
Työmaa-avaimen avulla syötetyt
työntekijätiedot siirtyvät tilaajan
työmaakohtaiseen Työmaarekisteriin.
Seuranta
Raportointi
Arkistointi
Toimitusketjun seurantapalvelut
Yritystieto
Työntekijätieto
Seuranta
•
Vahti-palvelu on työkalu päätoteuttajalle
työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen
henkilölistan sekä perehdytystietojen
ylläpitoa varten.
•
Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet
automaattiseen tilaajavastuulain
noudattamiseen; erityisesti
alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden
varmentamiseen ennen sopimuksen
voimaan astumista.*)
Raportointi
Arkistointi
*) EI Veronumero.fi
Raportointi
Yritystieto
Työntekijätieto
•
Urakkaraportointi on ominaisuus
Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan
hoitaa verotusmenettelylain mukainen
urakkatietojen raportointi Verohallinnolle
•
Työntekijäraportointi on ominaisuus
Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan
hoitaa verotusmenettelylain mukainen
työntekijätietojen raportointi
Verohallinnolle
•
Raportit-palvelusta voi hakea
tilaajavastuulain mukaiset tiedot tai
nimellistä maksua vastaan
kaupparekisteriotteen sisältävät tiedot.*)
Seuranta
Raportointi
Arkistointi
*) EI Veronumero.fi
Arkistointi
Yritystieto
Työntekijätieto
Seuranta
Raportointi
Arkistointi
•
Sähköinen Työmaarekisteri koostaa ja
arkistoi automaattisesti yrityksen
veronviranomaiselle raportoimat urakkaja työntekijätiedot
TILAAJAN / RAKENNUTTAJAN tehtävät
Veronumero.fi
•
•
•
•
•
•
•
Tunnusten luominen Veronumero.fi
–palveluun
Työntekijätietojen ilmoittaminen
Ilmoita-palvelussa
VALTTI-korttien tilaaminen omille
työntekijöille
Työmaan perustaminen
Työmaarekisteriin (sovittava
päätoteuttajan kanssa)
Työmaakohtaisen Työmaa-avaimen
jakaminen urakkaketjun
sopimuskumppaneille.
Urakkatietojen raportointi
Työmaarekisterin kautta
Verohallinnolle
Työntekijätietojen hallinta ja
päivitys
Hyödyt
•
Yhteinen, työmaakohtainen koko
toimitusketjun tiedot yhdistävä väline
viranomaisvelvoitteiden
noudattamiseen.
Rooli ja tehtävät: TILAAJA / RAKENNUTTAJA
PERUSTIETOJEN
SYÖTTÄMINEN
Tunnusten luominen
Veronumero.fi–
palvelussa
Työntekijätietojen
lisäys Ilmoita–
palveluun
VALTTI-korttien
tilaaminen omille
työntekijöille
RAKENNUSTYÖMAA
Työmaan perustaminen
Työmaarekisteriin
 Järjestelmä generoi
Työmaa-avaimen
RAPORTOINTI
Raportointi
Työmaarekisterin kautta
Verohallinnolle
• Urakkatiedot
ARKISTOINTI
Työmaarekisteri arkistoi
kaikki sen kautta
Verohallinnolle
raportoidut tiedot.
Työmaa-avaimen
jakaminen urakkaketjun
sopimuskumppaneille
TIETOJEN YLLÄPITO
PÄÄTOTEUTTAJAN tehtävät
Veronumero.fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tunnusten luominen Veronumero.fi –palveluun
Työntekijätietojen ilmoittaminen Ilmoitapalvelussa
VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille
– Kaikki työnantajat
velvoitetaan/ohjeistetaan tilaamaan
VALTTI-kortit omille työntekijöilleen.
Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin
(sovittava rakennuttajan kanssa)
Työmaakohtaisen Työmaa-avaimen jakaminen
urakkaketjun sopimuskumppaneille.
Työmaakohtaisen perehdytystiedon ja
työntekijäluettelon ylläpitäminen Vahtipalvelussa.
Urakkatietojen raportointi Verohallinnolle
Työmaarekisterin kautta.
Työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle
Työmaarekisterin kautta.
Työntekijätietojen hallinta ja päivitys
Hyödyt
•
Yhteinen, työmaakohtainen koko
toimitusketjun tiedot yhdistävä väline
viranomaisvelvoitteiden
noudattamiseen.
Rooli ja tehtävät: PÄÄTOTEUTTAJA
PERUSTIETOJEN
SYÖTTÄMINEN
RAKENNUSTYÖMAA
RAPORTOINTI JA
TYÖNTEKIJÄLUETTELO
Tunnusten luominen
Veronumero.fi–
palvelussa
Työmaan perustaminen
Työmaarekisteriin
Raportointi verohallinnolle
Työmaarekisterin kautta
• Urakkatiedot
• Työntekijätiedot
Työntekijätietojen lisäys
Ilmoita–palveluun
Työmaa-avaimen jakaminen
urakkaketjun
sopimuskumppaneille
VALTTI-korttien
tilaaminen omille
työntekijöille
 Järjestelmä generoi
Työmaa-avaimen
Työmaalle rekisteröityminen
Työmaa-avaimella
ARKISTOINTI
Työmaarekisteri arkistoi
kaikki sen kautta
Verohallinnolle
raportoidut tiedot.
Työmaakohtaisen
perehdytystiedon ja
työntekijäluettelon
ylläpitäminen Vahtipalvelussa
TIETOJEN YLLÄPITO
URAKOITSIJAN/ TILAAJAN tehtävät
Veronumero.fi
•
•
•
•
•
•
•
Tunnusten luominen
Veronumero.fi –palveluun
Työntekijätietojen ilmoittaminen
Ilmoita-palvelussa
VALTTI-korttien tilaaminen omille
työntekijöille
Työmaakohtaisen Työmaaavaimen jakaminen urakkaketjun
sopimuskumppaneille.
Työmaalle rekisteröityminen
Työmaa-avaimen avulla.
Urakkatietojen raportointi
Verohallinnolle Työmaarekisterin
kautta.
Työntekijätietojen hallinta ja
päivitys
Hyödyt
•
•
•
Kerran syötetyt yritys- ja
työntekijätiedot ovat kaikkien
työmaiden hyödynnettävissä ilman
uudelleen syöttämistä.
Päätoteuttajalle raportoitavat
työntekijätiedot siirtyvät sähköisesti
kaikilta työmailta.
Yhteinen, työmaakohtainen koko
toimitusketjun tiedot yhdistävä väline
viranomaisvelvoitteiden
noudattamiseen.
Rooli ja tehtävät: URAKOITSIJA / TILAAJA
PERUSTIETOJEN
SYÖTTÄMINEN
RAKENNUSTYÖMAA
Tunnusten luominen
Veronumero.fi–
palvelussa
Työmaa-avaimen
jakaminen urakkaketjun
sopimuskumppaneille
Työntekijätietojen lisäys
Ilmoita–palveluun
Työmaalle
rekisteröityminen
Työmaa-avaimella
RAPORTOINTI
Raportointi
Verohallinnolle
Työmaarekisterin
kautta
• Urakkatiedot
ARKISTOINTI
Työmaarekisteri
arkistoi kaikki sen
kautta Verohallinnolle
raportoidut tiedot.
VALTTI-korttien
tilaaminen omille
työntekijöille
TIETOJEN YLLÄPITO
ALIURAKOITSIJAN tehtävät
•
•
•
•
•
Veronumero.fi
Tunnusten luominen
Veronumero.fi –palveluun
Työntekijätietojen
ilmoittaminen Ilmoitapalvelussa.
VALTTI-korttien tilaaminen
omille työntekijöille
Työmaalle
rekisteröityminen
Työmaa-avaimen avulla.
Työntekijätietojen hallinta
ja päivitys
Hyödyt
•
•
Kerran syötetyt yritys- ja
työntekijätiedot ovat kaikkien
työmaiden hyödynnettävissä ilman
uudelleen syöttämistä.
Päätoteuttajalle raportoitavat
työntekijätiedot siirtyvät sähköisesti
kaikilta työmailta.
Rooli ja tehtävät: ALIURAKOITSIJA
PERUSTIETOJEN
SYÖTTÄMINEN
Tunnusten luominen
Veronumero.fi–
palvelussa
RAKENNUSTYÖMAA
Työmaalle
rekisteröityminen
Työmaa-avaimella
RAPORTOINTI
ARKISTOINTI
Ei raportoitavia tietoja
Työntekijätietojen
lisäys Ilmoita–
palveluun
VALTTI-korttien
tilaaminen omille
työntekijöille
TIETOJEN YLLÄPITO
Roolit ja tehtävät
YRITYKSEN ROOLI
TYÖMAA
PERUSTIETOJEN
SYÖTTÄMINEN
TEHTÄVÄT VAIHEITTAIN
RAKENNUTTAJA
PÄÄTOTEUTTAJA
URAKOITSIJA
ALIURAKOITSIJA
Käyttäjätunnusten luominen
Veronumero.fi-palveluun
X
X
X
X
Työntekijätietojen syöttäminen
Ilmoita – palvelussa
X
X
X
X
VALTTI-korttien tilaaminen omille
työntekijöille
X
X
X
X
Työmaan perustaminen
Työmaarekisteriin (sovittava
tapauskohtaisesti)
X
X
X *
X *
X
X
X
X
X
Työmaalle rekisteröinti Työmaaavaimen avulla (* tapauskohtaisesti)
Työmaa-avaimen jakaminen
sopimuskumppaneille
ARKISTO RAPORTOINTI
Työmaan perehdytystiedon ja
työntekijä-luettelon ylläpitäminen
Vahti-palvelussa
Urakkatietojen raportointi Työmaarekisterin kautta
X
X
Työntekijätietojen raportointi
Työmaa-rekisterin kautta
Työmaarekisteristä poimittavissa
kaikki sen kautta Verohallinnolle
raportoidut urakka- ja
työntekijätiedot
X
X
X
X
X
X