Veronumero, Andersson ja Väänänen

Download Report

Transcript Veronumero, Andersson ja Väänänen

Veronumero
ja
muut rakennusalan harmaan
talouden torjuntaa koskevat
muutokset
Anne Andersson
Iisa Väänänen
21.3.2012
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Sisältö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yleistä ensimmäisen vaiheen uudistuksesta
Toisen vaiheen uudistus
Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
Veronumero verotoimistosta
Henkilötunnus verotoimistosta
Julkinen veronumerorekisteri
Ilmoittautumismenettely kaaviokuvana
2
8.4.2015
1. Yleistä
• Uusi laki veronumerosta ja rakennusalan
veronumerorekisteristä (HE 58/2011, voimaan 15.12.2011)
•
Muutoksia muuhun verolainsäädäntöön
• Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (voimaan
15.12.2011)
•
Muutokset muihin lakeihin tulevat voimaan vuonna 2012 tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä:
• Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista (1.6.2012, arvio)
• Työturvallisuuslaki (1.9.2012, arvio)
3
8.4.2015
1. Ensi vaiheen uudistukset
1. Jokainen Verohallinnon asiakasrekisterissä oleva luonnollinen henkilö
saa veronumeron
• Annetaan myös niille, jotka eivät työskentele rakennusalalla
• Pysyvä 12-merkkinen numero, josta ei voi päätellä hetua tai
syntymäaikaa
2. Verohallinto ylläpitää julkista rakennusalan veronumerorekisteriä
• Kuka tahansa voi tarkistaa nimen ja veronumeron vastaavuuden
palvelusta
3. VH:lla maistraattien lisäksi rinnakkainen toimivalta tallentaa
väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää
ulkomaalaista koskevat tiedot
4
8.4.2015
1. Ensi vaiheen uudistukset
Arvio aikataulusta
I.
15.12.2011
•
Verohallinto toimittaa veronumerot tiedoksi kaikille ansiotuloa
saaville työntekijöille verokortin yhteydessä
II. 1.6.2012
•
Verohallinto alkaa antamaan Suomeen tilapäisesti tuleville henkilöille
henkilötunnuksen
III. 1.8.2012
•
Avataan julkinen rakennusalan veronumerorekisteri
IV. 1.9.2012
•
Voimaan työturvallisuuslain muutos, joka velvoittaa pitämään
rakennustyömaalla henkilötunnistetta, johon on merkitty myös
veronumero.
•
1.9.2012 ennen aloitetuilla työmailla 6 kk siirtymäaika (eli 1.3.2013 asti)
•
1.9.2012 jälkeen aloitetuilla työmailla voimaan heti
5
8.4.2015
2. Toisen vaiheen uudistus
•
•
Tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuutta lisätään
Hallituksen esitys vuonna 2012, voimaan vuoden 2013 aikana
•
Urakkatiedot
• Tilaaja
• Rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija
• Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Verohallinnolle
Työntekijätiedot
• Päätoteuttaja (Rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus 2 §)
• Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai
• pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai
• sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse
• Kukin tilaaja ilmoittaa omat työntekijätietonsa päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot
Verohallinnolle
•
6
8.4.2015
2. Toisen vaiheen uudistus
Ilmoitettavat tiedot ja tiedon antaminen: tarkentuvat v 2012 aikana
•
•
•
•
•
•
Urakkatiedot
• Esim. aliurakoitsijan yhteystiedot, urakoinnin laji, laskutettu määrä
ilmoitusajanjaksona, urakka-aika jne
Työntekijätiedot
• Esim. oleskelu- ja työskentelyaika Suomessa, työnantajan yhteystiedot, status,
onko lähetetyn työntekijän todistus jne
Ajankohta: Kuukausittain (esim. jakson jälkeisen kuukauden viimeinen päivä)
Tapa: Sähköisesti (esim. Ilmoitin.fi, Tyvi, verkkolomake), Paperilomake?
Ei rajoituksia: Työmaan koko, kesto tai urakan hinta
Sanktiointi vielä auki, ehdotettu seuraavia
• Laiminlyöntimaksu
• Max 15.000 €/ Määrään vaikuttaisi laiminlyönnin laatu ja laajuus sekä tilaajan
ja tämän sopijaosapuolen välisen sopimuksen arvo
• Uhkasakko, vaihtoehtoinen menettely laiminlyöntimaksulle
• Ennakkoperintärekisteristä poistaminen olennaisen ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönnistä
7
8.4.2015
3. Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
•
Veronumero otetaan käyttöön rakennustyömaalla käytettävässä
pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa (työturvallisuuslaki 52a §)
• Kuvallisen tunnistekortin käyttövelvollisuus ollut voimassa jo v 2006
• Työsuojeluviranomaiset valvovat velvollisuuden noudattamista
• Veronumero uutena tietona kuvalliseen tunnistekorttiin 1.9.2012
• Vanhoilla työmailla 6 kk siirtymäaika, 1.9. jälkeen alkavilla työmailla heti
•
Velvollisuus pitää tunnistekorttia nähtävillä koskee yhteisellä
rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä
• Yhteinen työmaa = työpaikka, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin
toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja
• Sillä, mitä työtä rakennustyömaalla tekee, ei ole merkitystä
• Siivooja, suunnittelija, vartija, arkkitehti, toimistotyöntekijä, harjoittelija,
opiskelija, joka työskentelee rakennustyömaalla
• Tunnistetta ei tarvitse käyttää:
• tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettava sekä
• Työmailla, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä
8
8.4.2015
3. Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
• Jollei veronumeroa ole kuvallisessa tunnisteessa, ei oikeutta
työskennellä rakennustyömaalla
• Rakennuttaja, päätoteuttaja tai työnantaja voidaan tuomita
työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon, jos valvontavelvollisuus on
laiminlyöty (työturvallisuuslaki 63 §)
• Työntekijä ei ole itse vastuussa henkilötunnisteen pitämisestä eikä siinä
olevien tietojen oikeellisuudesta
• Työntekijän laiminlyöntiä ei ole sanktioitu
• Valtiovarainvaliokunta (VaVM 8/11) edellytti, että jatkokäsittelyssä on
otettava pohdintaan tunnistekortin käytön laiminlyönnin sanktioinnin
mahdollisuus koskemaan myös työntekijää (esim. laiminlyöntimaksu)
9
8.4.2015
4. Veronumero
Mistä veronumeron saa ja milloin?
• Ansiotuloa saavat kotimaiset ja pidemmän aikaa
Suomessa oleskelleet ulkomaiset työntekijät saivat
veronumeron verokortissa vuodenvaihteessa
• Työntekijän oli toimitettava verokortti työnantajalle
• Työnantaja saattoi hakea veronumeron työntekijöilleen myös
ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä
• Muutosverokorteissa ei alkuvuonna ole veronumeroa
• Jos työntekijä hukannut perusverokortin, eikä työnantaja pyytänyt
veronumeroita suorasiirtona, työntekijä voi pyynnöstä saada
verotoimistosta todistuksen veronumerostaan
• Työnantaja ei todistusta saa ilman valtakirjaa
asiakaspalvelusta
• Verohallinto selvittää mahdollisuutta tietojenluovutukseen
keskitetysti työnantajille
• Pyyntötiedostona turvapostina
• Tiedot viedään automaattisesti julkiseen veronumerorekisteriin
10
8.4.2015
4. Veronumero
Ulkomaiset työntekijät
•
Ensi kertaa Suomeen saapuvat ulkomaiset työntekijät saavat
veronumeron asioidessaan verotoimistossa
• Työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisestiTyönantaja ei voi asioida työntekijän puolesta
• Työntekijän henkilöllisyydestä on varmistuttava
• Rekisteröinnin edellytykset tutkittava
• Menettelyllä varmistetaan, että kaikki ulkomaisetkin työntekijät
merkitään Verohallinnon asiakastietokantaan
• Myös esim. yhdeksi päiväksi työskentelemään tuleva työntekijä
tarvitsee veronumeron
• Työntekijä saa verotoimistosta henkilötunnuksen ja veronumeron
• Veronumero annetaan työntekijälle verokortissa, ennakkoverojen
yhteydessä tai todistuksella, jollei Suomella ole verotusoikeutta
työntekijän palkkatuloon
• Menettely alkaa 1.6.2012 -> alkuvuonna Suomeen saapuneet eivät
vielä voi saada verotoimistosta veronumeroa!
11
8.4.2015
5. Henkilötunnus Verohallinnon kautta
•
Verohallinnolle maistraattien ohella rinnakkainen toimivalta tallentaa
väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevät ulkomaan
kansalaiset
• Vain niissä tapauksissa, joissa tallennetaan ns. suppeat tiedot, eikä
ulkomaan kansalainen saa kotikuntaa Suomessa (=alle vuoden
oleskelevat)
• Vaikka oleskelu olisi tilapäistä, mutta kestäisi yli vuoden
-> ohjataan maistraattiin hakemaan henkilötunnusta
•
Työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti
• Henkilön henkilöllisyydestä on varmistuttava, esim. virallisesta
matkustusasiakirjasta
• Rekisteröinnin edellytykset ja maassaolon laillisuus tutkittava;
oleskelulupa, työlupa
• Työnantaja ei voi asioida työntekijän puolesta
•
Samassa yhteydessä työntekijästä kerätään verotuksen toimittamiseksi
tarpeellisia tietoja
12
8.4.2015
5. Henkilötunnus Verohallinnon kautta
Henkilötunnuksen hakemisen
yhteydessä tallennettavat tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nimi
Syntymäaika
Sukupuoli
Syntymäpaikka
Kansalaisuus
Ulkomainen henkilönumero
Ammatti
Äidinkieli
Osoite Suomessa
Verotuksen toimittamiseksi kerättävät
tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asuinvaltio
Osoite asuinvaltiossa
Oleskeluaika
Lähetetyn työntekijän todistus
Työnantajan nimi ja Y-tunnus tai muu
vastaava tunniste
Työnantajan Suomessa oleva edustaja
Status: vuokratyöntekijä, työsuhteinen,
ammatinharjoittaja
Suomalainen työn teettäjä
Palkan määrä
13
8.4.2015
6. Julkinen veronumerorekisteri
•
•
•
•
Käyttötarkoitus
• Rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden
tarkistaminen
• Työntekijöiden ja työnantajien verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta
Rekisteriin tallennettavat tiedot
• Nimi, suomalainen henkilötunnus ja veronumero
Tiedot merkitään rekisteriin
• Omasta, työnantajan tai päätoteuttajan pyynnöstä tai VH oma-aloitteisesti
Pyyntötavat julkiseen rekisteriin merkitsemiseksi
• Hlökohtaisesti asioimalla, puhelinpalvelussa ja myöhemmin mahd.
sähköisessä palvelussa
• Pyyntö voitiin esittää suorasiirtotiedon yhteydessä
• Työntekijätietojen vieminen rekisteriin keskitetysti jatkuu keväällä ja kesällä
• Työnantajan ilmoituksen perusteella työntekijät merkittäisiin rekisteriin
massana
14
8.4.2015
6. Julkinen veronumerorekisteri
• Palvelusta saa tiedon nimen ja veronumeron
vastaavuudesta
•
Toisin sanoen tiedon siitä, onko henkilö merkitty VH:n asiakasrekisteriin
• Veronumero on salassapidettävä verotustieto
•
Verohallinto ei voi luovuttaa sitä muille kuin henkilölle itselleen tai
työnantajalle tietojenluovutuspyynnön perusteella
• Tieto annetaan vain etu- ja sukunimellä ja veronumerolla
•
•
•
Ei pelkän veronumeron perusteella
Ei mahdollista selvittää henkilötunnusta
Tieto voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä
•
VH voi poistaa myös oma-aloitteisesti
15
8.4.2015
Lisätietoa
• Vero.fi-sivuilla
• Etusivu > Henkilöasiakkaat > Veronumero – usein kysyttyä
• Hakusanalla ”veronumero” löytyy useampia ohjeita
• Isompi ohje asiasta tulossa maalis-huhtikuun aikana
• Kohdennettu viestintä rakennusalan yrityksille
• Keväällä tietoa uudistuksesta kirjeitse
• Koulutuksia, tietoiskuja, lehdistötiedotteita jne
17
8.4.2015