Nemzeti Dohánybolt kamarai előadás ND Zrt 2014 ősz

Download Report

Transcript Nemzeti Dohánybolt kamarai előadás ND Zrt 2014 ősz

1. A koncessziós szerződés megkötése
2. A szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítése
3. A koncessziós szerződés megszűnése
4. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése
5. A dohányforgalmi Adatgyűjtő Rendszer
6. Kapcsolattartás, információs áramlás
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján az
állam (képviseletében: a nemzeti fejlesztési miniszter) kizárólagos hatáskörébe
tartozik, melynek gyakorlását a megkötött koncessziós szerződéssel engedi át.
A nemzeti fejlesztési miniszter a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján az ND Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi
feladatok ellátására alapította:
– pályáztatás (pályázati kiírás, elbírálás, koncessziós szerződés megkötésének
előkészítése)
– szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése
– dohánykereskedelmi forgalmi adatok gyűjtése (244/2013. VI.30. Korm. rendelet)
•
Szerződést kötő felek:
– koncesszióba adó (nemzeti fejlesztési miniszter)
– koncesszió jogosult (a koncessziós pályázaton nyertes
magánszemély)
– koncessziót gyakorló (a koncesszió jogosultja dönt a
koncesszió gyakorlás módjáról (egyéni vállalkozás, betéti
társaság vagy közkereseti társaság, mely működési forma a
későbbiekben sem változtatható meg)
Egyetemleges
felelősség
• Koncessziós szerződés főbb elemei:
– szerződés tárgya: az állam által átengedett dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultság gyakorlása, mely jogosultság egyben ellátási kötelezettséget is
jelent a dohánytermék kiskereskedelem folytatására
– kötelezettségek:
• pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése (nincs lehetőség módosításra)
• szerződésben meghatározott kötelezettségek
– a szerződés megszűnésének esetei
• koncesszió jogosult részéről felmondás
• objektív megszűnés
• szubjektív megszűnés
Pályázatban vállalt
kötelezettségek
•
•
•
•
megnyitás
nyitva tartás
foglalkoztatási kötelezettség
képzési kötelezettség
Szerződésben vállalt
kötelezettségek:
• koncessziós díj fizetési
kötelezettség
• azonnali beszedési
megbízás az NFM javára
• széles termék választék
• arculati kötelezettségek
• adatszolgáltatási
kötelezettség
• együttműködési
kötelezettség
• megnyitás
• Vállalt határidőben, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 6 hónapon
belül meg kell nyitni, a tevékenységet el kell kezdeni.
• nyitva tartás
• A pályázati vállalásban tett nyilatkozat alapján kell nyitva tartani, ez az alábbi
lehet
• Nyitvatartási idő munkanapon: napi legalább 4 óra
napi legalább 8 óra
napi legalább 12 óra
• Nyitvatartási idő szombaton:
legalább 4 óra
legalább 8 óra
• Ha nem tett ilyen vállalást a pályázatában, legalább hetente minimum 5 napon,
naponta minimum 4 órán át kell nyitva tartani.
• Nyitva tartási kötelezettség megszegése miatt 6. szerződésszegő naptól
kötbérfizetési kötelezettség keletkezik, mértéke 10.000 Ft/szerződésszegő nap
• foglalkoztatási kötelezettség
• Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása
• A pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja
egybefüggően álláskereső személy foglalkoztatása
• Pályázati vállalása alapján 1 személy foglalkoztatása (aki a fentiek közül
valamelyiknek megfelel) vagy 2 személy foglalkoztatása (egyik megváltozott
munkaképességű, másik a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően
legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy)
• képzési kötelezettség
• Vállalása szerint a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által
szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal
részt vesz
• koncessziós díj fizetési kötelezettség
• Díj alapja a település adott évet megelőző év január 1-én aktuális lélekszáma,
jelenleg 2013.01.01-i KSH hivatalos lélekszám
• Díjfizetés esedékessége szerződés szerint, 2014.07.01-2015.06.30 közti
időszakra 2014.06.01
• Utalás módja: számlán szereplő számlaszámra, lehetőség szerint
koncessziónként külön, utalási közlemény a számla sorszáma
• Mikortól kell fizetni: szerződés gyakorló általi aláírásától kezdődően
törtidőszakra, majd minden év július 1-től következő év június 30-ig.
• azonnali beszedési megbízás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára
• Koncessziót Gyakorló esetében kötelező valamennyi bankszámlaszámra
megadni. Kivétel: Szerencsejáték Zrt. részére fenntartott bankszámla a bank
igazolása mellett
• Koncesszió Jogosult esetében bankszámla hiányáról tett nyilatkozat mellett nem
kell http://nemzetidohany.hu/assets/Nyilatkozat-bankszámlahiányáról_2013.09.10..pdf
• formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján
http://nemzetidohany.hu/assets/felhatalmazólevél-beszedési-megbizásra.pdf
• bankszámla megszüntetése esetén a minisztérium előzetes jóváhagyásának
kérése az inkasszó levételéhez: [email protected] címen
• széles termék választék
• Legalább három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább
három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott
dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett
dohányboltban (annak polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek
• arculati kötelezettségek
• Koncessziós szerződésben meghatározott méretű, formájú, arculatú „Nemzeti
Dohánybolt„ felirat (cégtábla) és kör alakú cégér kihelyezése a koncessziós
szerződésben meghatározottak szerint
• Kör alakú cégért a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára
• Cégtáblát a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára, a bejárat fölött,
• 2000 fő alatti településen levő elkülönített hely esetén a cégtáblát az
elkülönítést biztosító felületre kell kihelyezni
• adatszolgáltatási kötelezettség
• Jogszabályi kötelezettség is a 244/2013. (VI.30.) Korm. rendelet alapján lásd. 5.
pont
• együttműködési kötelezettség
• NAV engedély megküldése
• NAV szüneteltetési engedély megküldése
• adatváltozási adatlap
http://nemzetidohany.hu/assets/AdatvaltozastBejelentoAdatlap_20130614.pdf
Adatváltozás
bejelentő
A szerződés megszűnésével:
•
•
•
a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik
a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság a megszűnés időpontjától tovább
nem folytatható (NAV engedély megléte esetén sem!)
az ND Nonprofit Zrt. az illetékes Vámigazgatóságot tájékoztatja
Rendes felmondás a Koncesszió Jogosult és a Gyakorló részéről:
•
•
•
•
együttes írásbeli nyilatkozat
6 hónapos felmondási idő a nyilatkozattól
ellátási kötelezettség a felmondás alatt
A felmondási idő alatti szüneteltetéshez a vámhatóság engedélye szükséges.
Azonnali hatályú felmondás a
Koncesszióba adó részéről
•
•
A felmondás a Jogosult/Gyakorló által
átvételtől hatályos
Okai lehetnek:
– Koncessziós társaság alapító okiratának
nem megfelelősége
– Fizetési késedelem
– Jelentős kötelezettségszegés
– Valótlannak bizonyult nyilatkozat
– Ellátási kötelezettség nem megfelelő
teljesítése
– Kizáró okok utólagos felmerülése,
felszámolási eljárás indulása
– Koncessziós társaságban tagsági
jogviszony változása ND jóváhagyás
nélkül
– Egyéb eset
Objektív megszűnés
•
Azonnali automatikus megszűnés okai:
– Időtartam lejárt
– Választott működési forma határidőre
nem teljesült
– Egyéni vállalkozó elhalálozása
– Gyakorló gazdasági társaság jogutód
nélküli megszűnése
– Jogosult tagi minősége a Koncessziót
gyakorlóban megszűnt
– Jogosult felelőssége korlátozottá vált
– Vámhatósági engedély
megküldésének elmulasztása
– Vámhatósági engedély visszavonása
– Tevékenység meg nem kezdése hat
hónapon belül
– Jogosult elhalálozása, kivéve
Koncessziós Társaság esetén öröklés
– Jogosultság nem gyakorlása 60 napon
túl
A koncessziós szerződés ellenőrzése kapcsán Koncesszió Jogosult és
Gyakorló köteles az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködni, az
észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt
hiányosságokat pótolni, illetve alkalmazottaival pótoltatni.
Az ellenőrzést ND Nonprofit Zrt. Ellenőrzési szakterülete végzi az alábbi
módszerekkel:
• helyszíni ellenőrzés (tervezetten évente)
– Az ellenőr megbízólevéllel, fényképes azonosító kártyával és ND Nonprofit Zrt.
ellenőrzési jegyzőkönyvvel rendelkezik
– Az ellenőrzés a koncessziós szerződésben meghatározott valamennyi
kötelezettségre és a törvényben meghatározottak teljesítésére kiterjedhet
– Az ellenőrzésről jegyzőkönyv kerül felvételre, mely aláírásra és egy példány
átadásra kerül
– Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételek a Jogosult részéről a jegyzőkönyvbe
feljegyezhetők
– NAV vagy NFH hatáskörébe tartozó eltérésekről közérdekű bejelentést tesz az
ND Nonprofit Zrt, mely alapján a hatóságok részéről ellenőrzés várható
• adminisztratív ellenőrzés
– dokumentumok bekérése a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére
Megnevezés
Nemzeti dohányboltok
száma
koncessziós szerződéssel működő
6007
kijelöléssel működő
479
Összes működő dohánybolt
6486
Termékregisztrátor
25 db
ONLINE adatszolgáltatás
Nemzeti
dohánybolt
Minősített
szoftvergyártó
45 db
6007 koncesszió tulajdonos,
479 Kijelölt
ND Nonprofit Zrt.
195 kijelölt egyszerűsített
Adatgyűjtő
Rendszer
Hatóságok
NAV, KSH
ND Nonprofit Zrt.
hiba jelölések
visszaírása
Termékregisztrátori forgalmi
adatok
- késleltetett időszaki
mutatószámok
- saját online
• ND Nonprofit Zrt. által biztosított törzsállomány
– 25 termékgyártó
» 2352 db cikk
» 5052 db árszint
• ~6000 dohányboltból napi 3-6 millió beérkező adat
Adatrögzítés módszere: online pénztárgépen vagy egyedi számítógépen működő
készletforgalmi adatrögzítés
– Napi készlet mozgások küldése naponta több alkalommal
– Napi nyitó készlet adatok naponta egy alkalommal
napi nyitókészlet +- napi készletmozgások=napi zárókészlet=következő napi nyitókészlet
• 45 minősített szoftver által biztosított adattovábbítás, adatfeldolgozás
– Adattovábbítás minőségére nincs szoftver gyártói felelősség
– A szoftvergyártók a Nemzeti Dohányboltnak nem biztosítanak visszacsatolást az ND Nonprofit Zrt.
részére megküldött adatokról
nincs információ a NAV részére megküldött adatokról
• Az adatminőség biztosítása érdekében az ND Nonprofit Zrt. feladata
– a hibák kiszűrése, jelzése az adatbázisban
– a szoftvergyártók felszólítása a hibák megszűntetésére (újra minősítés)
– dohányboltok részére visszacsatolás a beküldött adatokról
Jellemzően előforduló hibák:
• Irreális mennyiségek megadása
–
pl.: vonalkód vagy egységár szerepeltetése az értékesített mennyiség mezőben. Amint észlelik a hibát, sztornó bizonylatot kell
készíteni. Ha kérdés merül fel, azt a szoftvergyártóval kell egyeztetni.
• Kedvezmény rögzítése a dohánytermékre
–
–
Jellemzően nem létező árszint javítása miatt
Ez szigorúan tilos, a NAV is ellenőrzi. A nem létező árszinteket le kell jelenteni az ND Nonprofit Zrt. felé.
• Helytelen előjellel történő adatfelvitel
–
Minden mozgásnem pluszosan keletkezik. A nyugta sztornónak is van például mozgásnem kódja, nem a nyugtás értékesítés
mozgásnemét kell mínuszosan kezelni.
• Bizonylatok irreális dátummal
–
Minden nap ellenőrizni kell a beállított dátumokat a számítógépen és az on-line kasszán.
• Nem létező vonalkódok feltöltése
–
Fokozottan figyelni kell a vonalkód rögzítésére, illetve minden esetben a legkisebb csomagolási egység vonalkódját kell
szerepeltetni! (Például cigaretta kartonos értékesítés esetében is a doboz vonalkódját kell rögzíteni.)
• Értékesítésen kívüli készletmozgások nem naprakész
vezetése (
)
• Tubákok besorolása
negatív készletek
–
2014. ápr. 24-től nem jövedékiadó-köteles dohánytermékek közé átsorolásra került, ha valahol nem így van nyilvántartva, ott
változtatni kell a besorolást (7 cikk)
CÉL:
Adatrögzítési hibák feltárása
Szoftverhibák feltárása
Dohányboltok adatteljesség ellenőrzésének biztosítása
Adatminőség javítása
ESZKÖZÖK:
– Termék regisztrálások ellenőrzése közvetlenül az ND
Nonprofit Zrt. törzsadattárából
• Nem létező termékre, árra új termék regisztrálási kérés
automatikus e-mail üzenettel a gyártó felé közvetlenül
– ND Nonprofit Zrt. részére megküldött napi forgalmi
összérték adatról lekérdezés biztosítása
– ND Nonprofit Zrt. megküldött napi nyitókészlet adathoz
göngyölt napi forgalmi adatok alapján képzett zárókészlet
adatról tájékoztatás
Kapcsolattartás formái:
• közvetlen módon
– Nemzeti Dohányboltok helyszíni ellenőrzése
– Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás helye: 1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1.
Ügyfélfogadási idő:
Munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00 - 15.00 óra
– Koncesszió Jogosultak és Gyakorlók részére e-mail üzenet küldése
•
közvetett módon
–
Telefonos Ügyfélszolgálat: Hétköznapokon 8:30 – 16:00 óráig:
+36 1 795 22 26
+36 1 795 19 71
– ND Nonptrofit Zrt. web oldala: www.nemzetidohany.hu (közlemények)
– Elektronikus levélcímek
Számlázással, fizetési felszólítással, koncessziós díj pénzügyi rendezésével kapcsolatos kérdések:
[email protected]
Dohánytermék kiskereskedelmi engedély másolatának, nyitvatartási időről tájékoztatás, ezek változásainak
megküldése, ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések: [email protected]
Szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok: [email protected]
Nemzeti Dohánybolt kialakításával, arculatával kapcsolatos kérdések: [email protected]
– Postai levélcím: 1398 Budapest, Postafiók 562
KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!