Strategisk arbejde med handleplaner

Download Report

Transcript Strategisk arbejde med handleplaner

Udredning og udredningsmodeller
- under nye styringsformer på det
specialiserede socialområde
Cand. techn. soc. Pia Bille
Konsulent i Lepla
2
Strukturreform
• Ensidigt finansieringsansvar
• Delt forsyningsansvar – med både offentlige og private
udbydere
• Fra kollektiv takst til individuel takst
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
3
BUM-modellen
Borger
henvender sig
Bestiller udreder sag
på
baggrund af
henvendels
e
Afgørelse
træffes
Handleplan
Valg af
indsats
Valg af
leverandør
Udfører
leverer
indsatsen
Ophør af
indsats
Fornyet
indsats
eller
opfølgning
Målsætning
for indsats
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
4
Formålet med Tilbudsportalen
•
•
•
•
•
at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud efter
serviceloven, og for behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter
sundhedsloven,
at styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger,
at skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er
registreret i portalen,
at skabe sammenlignelighed mellem tilbuddene, herunder mellem
offentlige og private tilbud, og udgifterne til tilbuddene, og
at sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
5
Bevægelsen
Socialfaglighed er
også økonomi
Socialfaglighed
Socialfaglighed
Økonomi
Økonomi
Kurt Hjortsø, KL
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
Hvad betyder disse ændringer for
sagsudredning?
Sagsudredning var tidligere en integreret del af det daglige
samarbejde mellem bruger og støtteperson (udfører)
Nu tænkes sagsudredning flyttet fra praksis ind i
forvaltningsvirksomheden (bestiller) og løsrives mere
eller mindre fra samarbejdet mellem bruger og daglige
støttepersoner
Hvad ved vi om udsatte gruppes retssikkerhed i offentlig
forvaltning?
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
6
Hvordan har vi tidligere tænkt - Hapla
Privat
Kommune
Personlig
Plan
§ 141
Handleplan
Delplaner
8
Retssikkerhedsloven § 4
Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling
af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne
på en sådan måde, at borgernes kan udnytte denne mulighed.
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
9
Når ret skal være ret – om at sikre
retssikkerhed for
socialt udsatte, vfs 2004
•
•
•
•
•
•
Mulighed for kontaktskabende arbejde - tid til tillid
Respekt for borgeren og hans ønsker
Rummelighed – alternative vilkår for samarbejde
Alternativ etablering af kontakt – fx på gaden
Alternativ tilgængelighed – fx mobiltelefon
Afgørelse – et særligt problem
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
Konkurrerende styrende dagsordner
Brugernes retssikkerhed over for krav om styring og central
fastlæggelse af serviceniveau
- en problemstilling, man må forholde sig til i ledelse af
handleplaner
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
10
11
Forhold i samarbejdet mellem bestiller og udfører,
der skal fastlægges i ledelse af handleplansarbejde
•
•
•
•
Hvad er standarden for udredning af en sag?
Hvordan formuleres mål for indsatsen
Hvor foregår dialogen om metoder?
Hvilket materiale skal udfører levere som grundlag for
opfølgning (§ 150)
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
Hvad er standarden for udredning af en sag?
•
•
•
•
Hvordan
Hvordan
Hvordan
Hvordan
inddrages
inddrages
inddrages
indhentes
bruger? – Hvor?
pårørende (§ 82)?
udførerled?
andre faglige vurderinger?
• Hvordan beskrives funktionsniveau?
• Hvor ligger fokus problemer eller ressourcer?
• Aftales det at ”score” som udgangspunkt for opfølgning?
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
12
13
Hvordan formuleres mål for indsatsen?
• Har mål en karakter, der bredt beskriver de område af livet inden
for hvilke, der skal gøres en indsats
– Fx et overordnet mål om at Holger skal støttes i at håndtere
den angst, der hæmmer hans livsudfoldelse
eller
• Er målet specifikt med konkret beskrivelse af målopfyldelse
- Ex. Holger skal støttes i at håndtere angst, så han kan benytte
offentlige transportmidler og starte HF efter sommerferien (smart
mål)
• Kunne mål for indsatsen være at udrede Holgers sag?
• Hvordan inddrages Holger?
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
14
Hvor foregår dialogen om metoder
• I hvor høj grad fastlægger bestiller de midler, der skal arbejdes
med
• Hvilket spillerum får udfører til at vælge midler / metoder
– Den måde mål formuleres på kan være mere eller mindre
retningsgivende for de metoder, der skal arbejdes med
– Køb / tilkøb af særydelser kan være retningsgivende for de
metoder, der skal arbejdes medl
• Hvilke betingelser har Holger for at indgå i dialog om midler?
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
Hvilket materiale skal udfører levere som
grundlag for opfølgning
Hvilket niveau af systematik skal materialet indeholde
• Beskrivelse af indsats?
• Dokumentation af indsats?
• Beskrivelse af resultater med baggrund i de forandringer,
der er sket i Holgers liv
• Effektmåling på specifikke indikatorer, der er fastlagt som
led i målformulering
• Hvordan inddrages Holger i overvejelse om grundlag for
opfølgning
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
15
Anbefaling:
Følg nogle sager igennem den proces, I aftaler og lad
virkelighedens dilemmaer være udgangspunkt for at
forbedre procedurerne
• ”smid ikke barnet ud med badevandet”
cand. techn. soc. Pia Bille Udviklingskonsulent Region Sjælland
16