ZARADE I DRUGA PRIMANJA IZ RADNOG ODNOSA

Download Report

Transcript ZARADE I DRUGA PRIMANJA IZ RADNOG ODNOSA

Advokat Milica Vesić
10. april 2012. godine

Teme
 Vrste primanja iz radnog odnosa;
 Pravna priroda i poreski tretman;
 Načini uređivanja primanja opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom
o radu;
 Zarade domaćih zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo;
 Zarade koje ostvaruju upućeni zaposleni stranog pravnog lica po osnovu
obavljanja rada na teritoriji RS;

Osnovne karakteristike zarade:
 Zarada je osnovno pravo zaposlenog iz radnog odnosa i bitan element
ugovora o radu;
 Utvrđuje se u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu; OKU i
granski kolektivni ugovori (“GKU”);
 Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti
koji ostvaruju kod poslodavca;
 Zarada = bruto zarada;
 Zarada = sva primanja iz radnog odnosa, osim naknada troškova
zaposlenog u vezi sa radom iz člana 118. tač. 1)-4) i drugih primanja iz
člana 119. i člana 120. tačka 1) ovog zakona;

Zaradu čine:
◦ Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu:
 osnovana zarada
 deo zarade za radni učinak
 uvećana zarada
◦ Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca
(13. plata, nagrade, bonusi i sl.);
◦ Druga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i
ugovorom o radu:
naknada za ishranu u toku rada (topli obrok )
regres za korišćenje godišnjeg odmora
terenski dodatak
poklon deci zaposlenog starosti do 15 godina života za Božić i Novu godinu u
vrednosti preko neoporezivog iznosa i pokloni deci preko 15 godina starosti
 pogodnosti po osnovu korišćenje službenog automobila u privatne svrhe, stanova i
stambenih zgrada u vlasništvu ili zakupu poslodavca
 sva druga davanja zaposlenima, u novcu ili robi, koja nisu izuzeta iz zarade





Zaradom se smatraju i naknade zarade koje se isplaćuju na
teret poslodavca:
 Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan;
 Za dane godišnjeg odmora;
 Za dane plaćenog odsustva;
 Za dane vojne vežbe ili poziva državnih organa;
 Za bolovanje (do 30 dana) na teret poslodavca;
 Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog;
 Zbog prekida rada po naredbi državnog organa;
 U drugim slučajevima kada poslodavac utvrdi pravo na naknadu zarade.
◦
Naknade troškova:
◦



Za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene
prevozne karte u javnom saobraćaju
(“prevoz”);

Za vreme provedeno na službenom putu u
zemlji;




Za vreme provedeno na službenom putu u
inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj
posebnim propisima;
Za smeštaj i ishranu za rad i boravak na
terenu, ako poslodavac nije zaposlenom
obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade;





Druga primanja:
otpremnina pri odlasku u penziju;
naknada troškova pogrebnih usluga u
slučaju smrti člana uže porodice, a
članovima uže porodice u slučaju smrti
zaposlenog;
naknada štete zbog povrede na radu ili
profesionalnog oboljenja;
poklon deci zaposlenog starosti do 15
godina života za Božić i Novu godinu u
vrednosti do neoporezivog iznosa
(trenutno – 7.744 RSD);
premija za dobrovoljno dodatno penzijsko
osiguranje do neoprezivog iznosa
(trenutno – 4.647 RSD);
Premija za kolektivno osiguranje od
posledica nezgode;
Premija za kolektivno osiguranje za slučaj
težih bolesti i hiruških intervencija, a u
cilju sprovođenja kvalitetne dodatne
socijalne zaštite;
Jubilaran nagrada;
Solidarna pomoć.

•
•

Određuje se na osnovu:
Uslova utvrđenih pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji poslova,
potrebnih za rad na poslovima za koje je
zaposleni zaključio ugovor o radu
Vremena provedenog na radu

•

Za puno radno vreme i
standardni radni učinak


Ne manja od minimalne
zarade


Isto radno mesto = ista
osnovna zarada (izuzeci)
OKU i GKU
OZ = OZ za najjednostavniji posao kod
poslodavca x koeficijent posla
Novčani iznos osnovne zarade obavezan element
ugovora o radu
Određena na mesečenom
nivou ili po radnom satu
U RSD ili EUR sa isplatom u
dinarima po određenom
kursu




Određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla,
kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama
Ugovor o radu obavezno sadrži elemente za utvrđivanje
radnog učinka (upućivanje na opšti akt poslodavca ili
elementi u samom ugovoru)
Kriterijumi za ocenu radnog učinka i utvrđivanje dela zarade
za radni učinak ⇨u opštem aktu poslodavca
Mogući modeli
1) Za rad na dan praznika koji
je neradni dan - najmanje
110% od osnovice;

Praznici - Zakon o državnim i
drugim praznicima Republike Srbije
(Sl. Glasnik RS, br. 43/2001 i
101/2007);
2) Za rad noću i rad u
smenama, ako takav rad
nije vrednovan pri
utvrđivanju osnovne
zarade - najmanje 26% od
osnovice;

Rad noću - šta je?

Ograničenja kod rada noću;

Zaposleni radi na dan praznika –
šta mu pripada?

Zabrana rada noću pojedinim
kategorijama zaposlenih;

Zaposleni ne radi na dan praznika –
šta mu pripada?

Rad u smenama – šta je?

Vrednovan pri utvrđivanju
osnovne zarade
3) Za prekovremeni rad najmanje 26% od osnovice;

Prekovremeni rad – šta je?

Kada je moguć?

Ograničeno trajanje

Po odluci poslodavca

Zabrana prekovremenog rada
određenim kategoriajma zaposlenih

Odnos preraspodele i
prekovremenog rada
4) Po osnovu vremena
provedenog na radu za
svaku punu godinu rada
ostvarenu u radnom odnosu
(„minuli rad”) - 0,4% od
osnovice;

Šta jeste, a šta nije minuli rad?


ZOR je ne definiše
Nije obavezana isplata, osim ako je tako predviđeno internim
aktima poslodavca

Mogući načini isplate

Rokovi isplate

Razlika u odnosu na deo zarade za radni učinak




Topli obrok

Pravo na topli obrok
 Za koje dane pripada?

Visina toplog obroka
 Da li je određena?

Način isplate toplog obroka
 Praksa

Regres za godišnji odmor
Pravo na regres
 Kako se određuje?
Visina regresa
 Da li je određena?
Način isplate regresa
 Opcije
 Šta je bolje?

Terenski dodatak

Šta je?




Nije obavezna isplata po ZORu;
GKU predviđaju obaveznu isplatu
terenskog dodatka


Korišćenje službenog
automobila u privatne
svrhe, stanova i stambenih
zgrada u vlasništvu ili
zakupu poslodavca
To je zarada i po Zakonu o porezu
na dohodak građana
Poreska osnovica
Nije zarada je ako zaposleni plaća
tržišnu zakupninu
Naknade zarade koje se isplaćuju na teret poslodavca:
 Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan (100% od osnovice)
 Za dane godišnjeg odmora (100% od osnovice) ;
 Za dane plaćenog odsustva (100% od osnovice) ;
 Za dane vojne vežbe ili poziva državnih organa (100% od osnovice) –
refundacija od državnog organa;
 Za bolovanje (do 30 dana) na teret poslodavca (65% i 100% od osnovice)
 Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog (min. 60% od osnovice) ;
 Zbog prekida rada po naredbi državnog organa zbog neobezbeđivanja
bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu (u visini određenoj opštim
aktom i ugovorom o radu);

Osnovica za obračun naknade zarade

Koja primanja ulaze u obračun?

Nepravično i neekonomično rešenje

Specifičnosti:
 Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan;
 Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog

Na naknadu zarade se plaćaju porez i doprinosi kao na
zaradu


U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju
Opštim aktom ili ugovorom o radu treba urediti uslove,
kriterijume i moguće načine ostvarivanja ovog prava:
◦ Pod kojim uslovima pripada
◦ Način obezbeđivanja naknade

Poreski tretman




Službeno putovanje u zemlji
ZOR ne uređuje detaljnije,
GKU uređuju ovu naknadu


Mora se urediti opštim
aktom ili ugovorom o radu
Službeno putovanje u
inostranstvo
ZOR: naknada najmanje u
visini utvrđenoj posebnim
propisima / GKU: pod
uslovima i na način koji važi
za državne organe – Uredba
o naknadi troškova i
otpremnini državnih
službenika i nameštenika
(Sl. Glasnik RS, br.
98/2007; “Uredba”);
Naknada troškova obuhvata:
 Dnevnicu
 Troškove prevoza
 Troškove smeštaja

Naknada troškova
obuhvata:




Dnevnicu
Troškove prevoza
Troškove smeštaja
Druge troškove

ZOR ne definiše “rad i boravak na terenu” ni naknadu troškova

GKU uređuju naknadu troškova

Potrebno je urediti opštim aktom ili ugovorom o radu

Poreski tretman

Poslodavac je dužan da plati:
 Otpremninu pri odlasku u penziju
 Visina
 ZOR ;
 GKU ;
 Bruto je neto – “nosi kući”
 Kada se isplaćuje?
 Poreski tretman

Otpremnina u slučaju otkaza
zbog tehnološkog viška
◦ Isplata obavezna
◦ Visina
 ZOR
 Uzima se u obzir ukupno
vreme provedeno u radnom
odnosu tokom celog života,
a ne samo kod tog
poslodavca
 Sudska praksa
◦ Poreski tretman

Otpremnina kod
sporazumnog raskida
radnog odnosa
◦ Nije obavezna isplata
◦ Visina
 U bilo kom iznosu
◦ Poreski tretman

Naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana
uže porodice, i članovima uže porodice u slučaju smrti
zaposlenog;
◦ Članovi uže porodice - bračni drug i deca zaposlenog
◦ Visina - ZOR i GKU ;
◦ Poreski tretman;
◦ Opštim aktom može da se predvidi i naknada ovih troškova u slučaju smrti
penzionisanog radnika

Naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
◦ Visina, način utvrđivanja i isplata ove naknade uređuju se opštim aktom
poslodavca;
◦ GKU;
◦ Poreski tretman;

Poklon deci zaposlenog za
Božić i Novu godinu

◦ Deci starosti do 15 godina i u
vrednosti do neoporezivog iznosa koji
je predviđen Zakonom o porezu na
dohodak građana;
◦ Deci starosti iznad 15 godina;
◦ Poresko oslobođenje može da se
koristi samo jednom u toku godine (ili
za Božić ili za Novu godinu);

Solidarnu pomoć

Jubilarnu nagradu
◦ Ako je to pravo predviđeno opštim
aktom ili ugovorom o radu;
◦ Poreski tretman;
◦ Ako je to pravo predviđeno opštim
aktom ili ugovorom o radu;
◦ Poreski tretman;
Premiju za dobrovoljno
dodatno PIO i penzijski
doprinos u dobrovoljni
penzisjki fond
◦ Nije obavezna isplata, poslodavac
može da predvidi svojim opštim
aktom
◦ Poreski tretman

Premiju za kolektivno
osiguranje od posledica
nezgoda i za slučaj težih
bolesti i hirurških
intervencija
◦ ZOR – “može” da kolektivno osigura
◦ Zakon o bezbednosti i zdravlju na
radu – “dužan” da kolektivno osigura,
ali u skladu sa posebnim zakonom
◦ Poreski tretman



“Upućeni zaposleni” – osiguranik-zaposleni koji za
poslodavca sa sedištem u RS obavlja poslove u drugoj državi;
Upućeni zaposleni uživaju zaštitu u slučajevima predviđenim
Zakonom o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na
radu u inostranstvu ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS",
br. 101/2005 i 36/2009)
Poseban postupak upućivanja

Utvrditi da li su zaključeni međunarodni ugovori između RS i
zemlje u koju se vrši upućivanje, o izbegavanju dvostrukog
oporezivanja i socijalnom osiguranju
Međunarodni ugovori su
zaključeni i primenjuju se
•Rešenja
sadržana
u
međunarodnim
ugovorima
imaju prednost u odnosu na
domaće zakone
Međunarodni ugovori nisu
zaključeni odnosno ne
primenjuju se
•Primenjuju se zakoni svake
zemlje
posebno
(zemlje
rezidentnosti
upućenog
zaposlenog – RS i zemlje izvora
zarade – zemlje u koju je
zaposleni upućen i u kojoj se
rad obavlja)
ZAKLJUČEN
NIJE ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primanja koja ostvari rezident države
ugovornice (Srbije) iz radnog odnosa
oporezuju se samo u toj državi (Srbiji),
osim ako rezident radi (je zaposlen) u
drugoj državi ugovornici (član 15 stav
1) kada se mogu oporezivati u toj
drugoj državi.
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– državi rezidenstnosti primenjuje
metodu kredita ili metodu izuzimanja.
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija

Rezident - Upućeni zaposleni je
rezident (čl. 7 ZPDG)

Poreska osnovica

Poreska stopa

Poreski kredit
Izuzetak:
Izuzetno,
primanja
koja
ostvari
rezident države ugovornice iz radnog
odnosa u drugoj državi ugovornici
oporezuju
se
samo
u
državi
rezidentnosti (Srbiji), ako su ispunjena
tri uslova (član 15 stav 2)
Stranim poreskim organima pružiti
dokaz o rezidentnosti (član 15 stav 2).
Obračun i plaćanje poreza: porez
obračunava
srpski
poslodavac
i
podnosi PP OJ
Druga zemlja (u koju se vrši
upućivanje)
 Obračun
i plaćanje
lokalnom zakonu;
poreza
po
 Ko
je obavezan da obračuna i plati
porez (zaposleni lično ili poslodavac
za njega);
U
Srbiji se izbegava dvostruko
oporezivanje primenom metode
poreskog kredita iz člana 12 ZPDG;
ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primena
propisa
socijalnom osiguranju države
kojoj se rad obavlja
NIJE ZAKLJUČEN
o
u
Izuzetak: Na upućene zaposlene
određeni vremenski period (12 – 24
meseca ili više) i dalje se primenjuju
propisi o socijalnom osiguranju
države koja upućuje;
Produženje
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
Osiguranici
- zaposleni upućen na rad u
inostranstvo je osiguranik po Zakonu o
PIO i Zakonu o zdravstvenom osiguranju;
Osnovica
doprinosa - ista kao za porez;
socijalnog osiguranja
prve države, na zahtev poslodavca;
Minimalna
Obračun i plaćanje doprinosa:
doprinos
obračunava
srpski
poslodavac i podnosi PP OD
Maximalna
osnovica – dvostruka najniža
mesečna osnovica tj. 70% prosečne
zarade u RS;
osnovica – ista;
Stope;
Obračun
i plaćanje doprinosa doprinos obračunava srpski poslodavac i
podnosi PP OD


To je stranac koji je u radnom odnosu sa stranim
poslodavcem kojeg poslodavac upućuje na rad u RS radi
obavljanja poslova za potrebe lokalnog pravnog lica na
osnovu ugovora o poslovnoj saradnji između ta dva pravna
lica, pri čemu stranac ne zasniva radni odnos sa domaćim
pravnim licem;
Stranac za svoj rad prima zaradu od svog poslodavca –
stranog pravnog lica koji nije rezident RS;
NIJE ZAKLJUČEN
ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primanja koja ostvari rezident države
ugovornice
iz
radnog
odnosa
oporezuju se samo u toj državi
(rezidentnosti), osim ako rezident radi
(je
zaposlen)
u
drugoj
državi
ugovornici (Srbiji), kada primanja
mogu da se oprezuju u toj drugoj
državi (član 15 stav 1)
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– država rezidentosto primenjuje
primenjuje metodu kredita ili metodu
izuzimanja.
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija

Nerezident – obveznik poreza na
dohodak građana je i fizičko lice –
nerezident RS za dohodak ostvaren
na teritoriji Srbije (čl. 8 ZPDG);

Poreska osnovica;

Poreska stopa;
PP OPO - upućeni stranac dužan je
da sam obračuna i uplati porez na
zaradu i da nadležnom (srpskom)
poreskom organu prema mestu
prebivališta/boravišta
podense
poresku prijavu PP OPO u roku od 30
dana od kada je ostvario zaradu.

Druga zemlja
(iz koje je upućen)
Izuzetak:
Izuzetno,
primanja
koja
ostvari
rezident države ugovornice iz radnog
odnosa u drugoj državi ugovornici
(Srbiji) oporezuju se samo u državi
rezidentnosti, ako su ispunjena tri
uslova (član 15 stav 2).
Srpskim
poreskim organima
pružiti dokaz o rezidentnosti;
treba
Ako nije ispunjen samo jedan od
navedenih uslova, pravo oporezivanja
(ali ne isključivo) imala bi i Srbija.

Plaća porez
zemlje;
po
propisima
te
Obračun i plaćanje poreza:
◦ upućeni stranac dužan je da sam obračuna i uplati porez na
zaradu i da nadležnom (srpskom) poreskom organu prema
mestu prebivališta/boravišta podnese poresku prijavu PP
OPO u roku od 30 dana od kada je ostvario zaradu.
NIJE ZAKLJUČEN
ZAKLJUČEN
Pravilo: Primena propisa o socijalnom
osiguranju države u kojoj se rad
obavlja (Srbije);
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
Izuzetak: Na upućene zaposlene
određeni vremenski period (12 – 24
meseca ili više) i dalje se primenjuju
propisi o socijalnom osiguranju prve
države
ugovornice
(države
koja
upućuje);
Osiguranici
Produženje
socijalnog osiguranja prve
države, na zahtev poslodavca;
Obračun
i
doprinos
poslodavac;
plaćanje
doprinosa:
obračunava
strani
–
osiguranicimazaposlenima smatraju se i strani
državljani i lica bez državljanstva koja
su na teritoriji RS zaposlena kod
stranih pravnih ili fizičkih lica, ako
međunarodnim
ugovorm
nije
drugačije određeno (čl. 11 Zakona o
PIO, čl. 16 Zakona o zdravstvenom
osiguranju,
čl.
6
Zakona
o
doprinosima
za
obavezno
soc.osiguranje)
Osnovica
Stope;
doprinosa;

Obračun i plaćanje doprinosa :
Upućeni stranac dužan je da sam obračuna i uplati doprinose
za socijalno osiguranje na zaradu i da nadležnom (srpskom)
poreskom organu prema mestu prebivališta/boravišta podnese
poresku prijavu PP OPO u roku od 30 dana od kada je ostvario
zaradu.

Internacionalnih brigada 38, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 344 59 70
344 63 74
344 03 74
Fax: +381 11 344 59 72
Email: [email protected]