Hva er FLiK? - MinBarnehage.no

Download Report

Transcript Hva er FLiK? - MinBarnehage.no

FLiK
Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i
barnehager og skoler i Kristiansand
HVA ER FLiK?
Forskningsbasert
Læringsmiljøutvikling
i
Kristiansand.
• Omfatter alle barnehager og skoler i Kristiansand
• Aktiviteter i prosjektet retter seg i hovedsak mot de voksne
• Kunnskapen som formidles er basert på forskning og er
relatert til pedagogisk praksis
• Gjennom pedagogisk analyse setter vi fokus på hele
barnehage- og skolemiljøet.
Motto:
Alle barn er betydningsfulle personer i
fellesskapet (Rammeplan for barnehagen)
Hvorfor FLiK?
•
Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap i vår praksis.
– Dette for å videreutvikle og sikre tilbudets pedagogiske kvalitet.
– Hvordan vet vi at det vi gjør virker positivt på barns utvikling og
læring?
•
Vi skal øke kvaliteten på den pedagogiske praksis innenfor de
ordinære rammer i barnehage og skole.
– Slik at alle barn, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve
tilhørighet, meningsfull deltakelse og læringsutbytte innenfor
fellesskapet.
Hvorfor FLiK?
•
Forskning viser at 12% av barna som blir spurt sier at de ofte blir
plaget av andre barn i barnehagen (Bratterud m.fl. 2012)
•
Revisjonsrapporten om mobbing viser store forskjeller mellom
skolene i Kristiansand, når det gjelder mobbing
– Rapporten anbefaler systematisk satsing på læringsmiljøet.
•
Kun 70% av elevene i videregående opplæring får studie- eller
yrkeskompetanse i løpet av fem år. Forskning viser at dette også
henger sammen med kvaliteten på barnehagetilbudet.
FLiK er forskningsbasert
•
Kunnskapen vi bruker i FLiK er forskningsbasert
– det vil si at innsatsen i barnehage og skole skal
bygge på kunnskap som forskere har
dokumentert god virkning av.
•
•
En kartlegging av læringsmiljøet i hver
barnehage og skole gjennomføres ved oppstart
og avslutning av prosjektet
– T1- gjennomføres i 2013
– T2 – gjennomføres i 2016
Det skal forskes underveis i prosjektet.
– Et utvalg av de profesjonelle voksne i barnehage
og skole skal intervjues.
– Det skal forskes på særlige viktige utfordringer
som kartleggingen avdekker.
FLiK er forskningsbasert
• Universitetet i Ålborg ved LSP, er
hovedsamarbeidspartner
– Det er inngått en samarbeidsavtale mellom
Kristiansand kommune og universitetet i Aalborg (LSPlaboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og
pedagogisk praksis)
– Andre samarbeidspartnere:
• Høyskolen i Telemark
• Høgskolen Borås
• Universitetet i Århus
• UIA deltar aktivt i forskningen
Inkluderende
læringsmiljø!
Verdier i FLiK
•
•
•
•
•
Barn og unge har en absolutt verdi.
Barn og unge vil lære, og vil vise at de har lært.
Barn og unge vil når de kan.
Barn og unge som finner mening, deltar.
Alle barn og unge har noe å tilføre felleskapet.
Mål med FLiK
1. Bedre faglig og sosialt utbytte for
barn og unge i barnehage og skole
2. Flere barn og unge deltar i det
ordinære tilbudet i barnehage og
skole
3. Trivsel og opplevd tilhørighet i
barnehage og skole er bedret.
Mobbing er redusert
FLiK- et barnehage og
skoleomfattende utviklingsprosjekt.
Mål
Metode
• Utvikling av gode læringsmiljøer i barnehage og skole
• Utvikle de profesjonelle voksnes kompetanse i pedagogisk
analyse
• Pedaogisk analysemodell – T.Nordahl
Redskap
Sentrale begreper i FLiK
- Læringsmiljøet
•
•
•
•
•
•
•
Vennskap og relasjoner mellom barn.
Relasjoner mellom barn og ansatte.
Ansattes ledelse av gruppen og det pedagogiske arbeidet
Normer og regler.
Syn på barn og forventninger til barns utvikling.
Det fysiske miljøet.
Samarbeid med hjemmet
Med ”læringsmiljø” mener vi et miljø som fremmer barns
læring, helse og trivsel.
Mer om læringsmiljø her: http://www.udir.no/Laringsmiljo/
Systemteori
I FLiK- arbeidet jobber vi ut ifra en
systemteoretisk tenkning. Det innebærer
at vi flytter fokus fra individet til miljøet
/sammenhengen barnet lever i.
Vi blir som enkeltpersoner blir påvirket av
omgivelsene vi lever i, og vi er også
med på å prege miljøet som man selv er
en del av.
Hvordan gjør vi det?
•
Det skal organiseres PA-grupper
(pedagogisk analysegrupper) på
hver enhet. Alle ansatte deltar.
•
Alle ansatte i barnehager og skoler
skal i fellesskap jobbe systematisk
med pedagogisk analyse.
– Det handler om at de voksne i stor
grad retter fokus mot å reflektere
over egen praksis, «tar nye briller
på» og i fellesskap ser nye
muligheter.
Sammen, som
profesjonelle voksne,
tar vi et felles ansvar for
barn og unges
læringsmiljø!