Linking language examinations tot the CEF in a diversified

download report

Transcript Linking language examinations tot the CEF in a diversified

Brede Evaluatie
Katholieke Universiteit Leuven
Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen
© 2006
diagnosticeren
toetsen
testen
permanente evaluatie
observeren
alternatieve evaluatie
assessment
beoordelen
evalueren
© 2006
Evalueren?
Het verzamelen en beoordelen van
gegevens over de aan de doelstellingen
van de opleiding verbonden prestaties
van de leerder
© 2006
Centrale vragen bij evaluatie
WAAROM
Waarom willen we evalueren?
Waarom hebben we resultaten nodig? Wat
willen doen/beslissen adhv die resultaten?
WAT
Welke concrete informatie over de
taalvaardigheid van de leerder hebben we
nodig?
HOE
Hoe kunnen we het best die concrete
informatie verkrijgen? Hoe komen we dat
te weten?
© 2006
Evalueren hangt samen met hoe
wij onderwijs zien
• Wat vinden wij belangrijk binnen
onderwijs?
• Waar liggen we wakker van?
• Wat houdt ons bezig?
• Waar gaat het om?
• In de evaluatie bekennen we kleur in WAT
ECHT BELANGRIJK IS
© 2006
Taalleren en taalonderwijs
• Taal als middel, en niet als doel op zich
• Taalvaardig worden om goed te kunnen
functioneren in relevante communicatieve
situaties
• Vaardigheid in taal tegenover kennis over taal
• Aansluiten bij taalgebruik in de realiteit
• Individuele ontwikkelingslijnen
• Actieve leerder die leerproces zelf in handen
neemt (lesgever is ‘coach’)
© 2006
Taalkennis versus taalvaardigheid
Geef het verkleinwoord
1.
baby: ………………………
2.
duim: …………………….
3.
jongen: …………………….
4.
sok: ………………………..
5.
bal: …………………………
Schrijf een e-mail naar je
collega’s en vertel hen over je
pasgeboren baby:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
© 2006
TELC, voorbeeldexamen Italiano B2
© 2006
TELC, voorbeeldexamen français B2
© 2006
© 2006
Implicaties voor het evalueren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kennisconstructie is uitgangspunt: de vaardigheid
om taal te gebruiken
Authentieke of levensechte situaties
Leerders als beoordelaars
Evalueren tijdens het hele leerproces
Capaciteiten in kaart brengen eerder dan tekorten
Breed beeld vormen via verschillende soorten
evaluatie en observatie
Feedback geven
© 2006
Aangepastheid
Traditionele
evaluatievormen
Integratie evaluatie & instructie
Constructiegerichtheid
Levensechtheid
Betrokkenheid van de leerlingen
Alternatieve
evaluatievormen
Van Hoof & Van Petegem, 2002
 Het is geen kwestie van alles of niets
© 2006
Bredere evaluatie: schuiven op vier assen
Eenmalige
momentopname
tijd
Betrokken beoordelaars
Leerkracht
Taalkennis
Registreren of
taakuitvoering
geslaagd is of
niet
Aard verzamelde
informatie
Manier van verzamelen
van informatie
Doorheen de
tijd,
verschillende
momenten
Taalleerder
zelf en
leerkracht
Taalvaardigheid,
leerproces, en factoren als cognitie,
kennis wereld,
strategieën…
Observeren,
video-opname,
gesprekken, logboek
Bultynck, 2004
Bultynck, 2004
© 2006
tester
© 2006
© 2006
Voorbeeld 1: leerders als
beoordelaars
Jullie gaan een artikel schrijven voor een
Vlaams reistijdschrift. Het moet gaan over een
leuke reisbestemming. Informatie mogen jullie
opzoeken in boeken, op internet…. Maar eerst
gaan we nadenken hoe zo een artikel eruit
moet zien: waaraan moet het voldoen, zodat
het tijdschrift jouw artikel zeker zal opnemen, en
de lezers het graag zullen lezen?
© 2006
• Leerders denken zelf mee over
evaluatiecriteria
Inzicht in taakverwachtingen
Relevante en motiverende criteria
Inzicht in zwakke en sterke kanten
Handvatten om te reflecteren
• Zelfevaluatie bij receptieve taken
• Vervolgtaak
• Zelfevaluatie moet je ‘leren’
© 2006
Reflectiekaart
Datum:……………………………………… Docent:……………………
Thema Les:…………………………………………………………………
- Dit was te moeilijk:
- Dit vond ik makkelijk:
- De volgende keer zou ik hierbij hulp willen krijgen:
© 2006
Voorbeeld 2: taalvaardigheid
TELC, voorbeeldexamen English
© 2006
Voorbeeld 3: authentieke situaties
CNaVT, voorbeeldexamen PTPB,
A2
© 2006
© 2006
© 2006
Voorbeeld 4: capaciteiten
• Niet beginnen met ’10 op 10’ en dan per
fout punten aftrekken
• Maar een beoordelingsmodel dat
succesvol taalgebruik waardeert
© 2006
Beoordelingsmodel ‘brief schrijven’
© 2006
© 2006
Voorbeeld 5: observeren
• Taalgedrag in taken en/of mate van
ondersteuning observeren doorheen
vergelijkbare momenten
• Om zicht te krijgen op hoe het leerproces /
de ondersteuning evolueert
Maar ook
• Om tijdens het leerproces beter te
ondersteunen
© 2006
Hoe? Observeren en
noteren aan de hand
van een observatiefiche
per observatiemoment
VDAB, observatieinstrument
© 2006
LUISTEREN/SCHRIJVEN
Luisteren naar één of meer korte
dialogen en de info daaruit
overbrengen in een
voorgestructureerd document
LEZEN/LUISTEREN/SCHRIJVEN
Een kort berichtje schrijven om
iets mee te delen of te vragen (op
basis van geschreven of
mondelinge info en instructie)
STAR
T
LEZEN/SPREKEN
In een gesprek met een
medecursist mondeling info
rapporteren op basis van
een schriftelijke bron
LEZEN/SCHRIJVEN
Uit korte informatieve tekst(en)
info halen en die in een
voorgestructureerd document
invullen
LEZEN/LUISTEREN/SPREKEN
In een (telefoon)gesprek vooraf
gekende info geven of vragen
© 2006
Lesgevers doen al heel veel…
• Bewuster vergaren, standaardiseren en
formaliseren van info over de leerders
• Verschillende bronnen van info bij
elkaar brengen als basis voor een
oordeel
• Evaluatie ter ondersteuning van
het leerproces én
het onderwijsproces
© 2006
Formaliseren door bijvoorbeeld
• Portfolio
• Logboek
• Schema voor permanente evaluatie
© 2006
Voorbeeld template schema
permanente evaluatie
oordeel
© 2006
taalportfolio
• Vlaanderen - Taalportfolio door
volwassenen
• http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/taalportfolio/
• Nederland - Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
• http://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve
© 2006
Taalportfolio door volwassenen
Taalpaspoort
• Het taalpaspoort geeft een overzicht van wat je in
verschillende talen kan voor wat spreken, schrijven,
lezen en luisteren betreft. Er is ook plaats voorzien
voor een verwijzing naar eventuele studiebewijzen
zoals diploma's en certificaten.
• Je stelt je paspoort op in drie stappen: na een
eerste, vrij algemene inschatting van je talenkennis
geef je een meer verfijnde beschrijving van je
taalvaardigheid; op basis van de vorige stappen stel
je tenslotte je taalpaspoort op.
© 2006
Taalportfolio door volwassenen
Taalbiografie
• De taalbiografie bevat twee basiselementen, namelijk
een persoonlijk verslag van wat je hebt geleerd en
vervolgens je concrete plannen om verder taal te
leren.
• In de biografie geef je aan hoe je je taalbeheersing
verworven hebt. Je denkt zelf na over belangrijke
ervaringen die hebben bijgedragen om je talenkennis
op te bouwen. Op basis van die positieve ervaringen
kan je dan nauwkeuriger aangeven wat je in de
toekomst wil leren
• De biografie komt tot stand in twee stappen. Eerst
geef je een persoonlijk verslag van hoe je talen
geleerd hebt, zowel langs formele als langs informele
weg, daarna bepaal je wat je verdere plannen zijn
met betrekking tot het leren van taal.
© 2006
Taalportfolio door volwassenen
Taaldossier
• In het dossier verzamel je het materiaal dat aantoont
dat je verworven hebt wat je in het taalpaspoort en de
biografie hebt beschreven.
• Je kunt hier ook een selectie van je eigen werk
opnemen, meer bepaald datgene wat het best je
capaciteiten in vreemde talen weerspiegelt. Dat
kunnen verslagen, zakelijke brieven of andere
correspondentie, cassettes en video's zijn.
• Uiteraard is het raadzaam dat je je werkstukken
geregeld actualiseert.
© 2006
Kwaliteitsprincipes voor ‘goed evalueren’

Validiteit

Betrouwbaarheid
Efficiëntie en praktische haalbaarheid 
Onpartijdigheid

Positieve impact

© 2006
© 2006
Videofragment “Billy Elliot”
• Wat vertelt je dit fragment? Wat zijn je
indrukken?
© 2006
Waarom dit fragment?
Belang van
• Interactie en communicatie
• Motivatie
• Kansen geven
als het gaat om evalueren
© 2006