Presentation Läkarintyg

Download Report

Transcript Presentation Läkarintyg

Elektroniskt
informationsutbyte
2012-10-18
Peter Lindgren och Hans Ahlqvist
projektledare
Inera AB och Försäkringskassan
www.CeHis.se
Bakgrund
•
•
•
2006 införde staten den så kallade sjukskrivningsmiljarden efter initiativ från
SKL och Försäkringskassan.
Syftet var att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre
prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen.
Sjukskrivningsmiljarden regleras årligen enligt överenskommelser mellan staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
www.CeHis.se
Överenskommelserna 2009-2011 rörde bland annat
”Utökat elektroniskt informationsutbyte”
•
Ett utvecklingsarbete
inleddes kring elektronisk
överföring av läkarintyg (FK
7263) mellan sjukvården och
Försäkringskassan.
•
Har möjliggjort att
landstingen kan börja skicka
elektroniska läkarintyg samt
elektronisk
ärendekommunikation
(fråga/svar) till och från
Försäkringskassan.
www.CeHis.se
Överenskommelsen 2012
Villkor 4: Utökat elektroniskt informationsutbyte
SKL ska, i tillämpliga delar tillsammans med Försäkringskassan, genomföra
nödvändiga utredningar, förstudier och utvecklingsinsatser kring utökat elektroniskt
informationsutbyte inom följande områden:
1. Integrera det försäkringsmedicinska beslutstödet i journalsystemen.
2. Mina Hälsotjänster, självbetjäning och utökad samtyckeshantering
-
Intygstjänst och vidareförmedling av läkarintyg/patientinvolvering
Utökad samtyckeshantering
Läkarintyg till fler intressenter
3. Utarbetande av en statistiktjänst som kan användas för att följa upp
sjukskrivningsmönster på lokal, regional och nationell nivå.
4. Möjlighet till elektroniskt läkarintyg och därtill tillhörande elektronisk
ärendekommunikation för alla intressenter.
5. Utökat elektroniskt informationsutbyte.
www.CeHis.se
Sjukskrivningsmiljarden 2012 – elektronisk överföring
•
•
•
•
•
•
•
”Omtag” nödvändigt då föregående överenskommelse enbart rörde FK 7263.
Utgångspunkt i processerna i vården och hos Försäkringskassan.
Tekniska infrastukturarbeten nödvändiga nationellt.
Förstudier och tester för att få tillräckliga beslutsunderlag.
Inga villkorade medel gentemot landstingen (i villkor 4).
Beslutsunderlagen rapporteras till Socialdepartementet vid två tillfällen.
Beslutsunderlagen ska användas i förhandlingarna kring
sjukskrivningsmiljarden 2013 och 2014.
www.CeHis.se
Sammanfattning
•
•
•
•
Projekten genomför förstudier, tester och proof of concepts med fokus på
kund/patient/invånare:
1. e-tjänster för kund/patient
2. teknisk infrastruktur för att nå alla intressenter/aktörer
3. framtidens informationsutbyte med fokus på informationsbehov istället för
blanketter.
Leveranser och delleveranser för rapportering i juni och december.
De (infrastrukturella) lösningar som planeras utformas så att även andra typer
av intyg kan skickas till fler intressenter som myndigheter och försäkringsbolag.
Samordning sker med andra berörda projekt, områden och aktörer som
exempelvis e-remiss, Socialstyrelsen m fl.
www.CeHis.se
Strategisk styrgrupp för samverkan FK
- SKL
Styrgrupp
Samverkansgrupp
Styrgrupp FK
Gemensamma
arbetsgrupper
Projektorganisation på
Försäkringskassan
Programledare
Mina intyg
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Framtidens
intygsprocess
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
www.CeHis.se
Överenskommelsen mellan staten och SKL om insatser för en
kvalitativ och effektiv sjukskrivningsprocess åren 2010-2011
Överenskommelsen anger följande villkor:
1. Minst 90 procent av landstingets medicinska underlag/läkarintyg ska överföras
elektroniskt till Försäkringskassan under perioden 1 november till 30 november.
2. En plan för att ytterligare öka andelen elektroniskt överförda medicinska
underlag ska redovisas.
3. En elektronisk funktion för frågor och svar mellan hälso- och sjukvården och
Försäkringskassan ska vara på plats senast den 31 oktober 2011. Denna ska
möjliggöra kommunikation mellan läkare och handläggare på
Försäkringskassan om det enskilda läkarintyget.
Samtliga villkor ska vara uppfyllda för att Försäkringskassan ska betala ut
landstingets andel av 100 miljoner kronor 2012.
www.CeHis.se
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer:
• Tydligt uppdrag och styrning
• Finansieringen via
sjukvårdsmiljarden
• Tydliga parter och gemensam
organisation
• Löpande dialog med alla
landstingsföreträdare/
journalsystemleverantörer
Svårigheter:
• Många inblandade aktörer
• Lång historia utan att nå i mål.
Flera olika försök genom åren
• Kort tidsplan
www.CeHis.se
Resultat
•
•
•
20 av 21 landsting sänder elektroniska läkarintyg till Försäkringskassan
19 av 21 landsting är igång med elektronisk ärendekommunikation
övervägande positiv respons från vården och Försäkringskassan.
Volymer per vecka:
• cirka 20 000 e-intyg, (cirka 4000/dag)
• 700 frågor från FK till vården (cirka 600 avser begäran om komplettering)
• 500 frågor från vården till FK
• Cirka 3 % kompletteringar.
www.CeHis.se
Anslutningsläge 2012-09-06
http://www.inera.se/Infrastrukturtjanster/Tjansteplattform/Aktuellt-lage/
www.CeHis.se
Översikt Mina intyg
•
•
•
•
Intygstjänst för invånare
Prototyp för statistiktjänst
Elektroniskt läkarintyg och ärendekommunikation för alla intressenter.
Nationella plattformsfunktioner
www.CeHis.se
Översikt FK-projekt
1.
Mina Vårdkontakter, självbetjäning och utökad samtyckeshantering.
1.
Möjlighet till elektroniskt läkarintyg och elektronisk ärendekommunikation för
alla intressenter.
1.
Utökat elektronisk informationsutbyte.
www.CeHis.se
Intygstjänst för invånare
•
•
•
•
Möjlighet att skicka intyg till Försäkringskassan.
Möjlighet att skicka intyg andra mottagare som arbetsgivare, försäkringsbolag,
myndigheter.
Nås via Mina vårdkontakter/Mina hälsotjänster.
Med självbetjäning och utökad samtyckeshantering.
www.CeHis.se
Samordning med annan intygshantering
•
•
Intygsprojekten berör primärt intyg till Försäkringskassan (vilket bara är en del
av alla intyg som utfärdas inom vården)
Men...
– projektet tar fram nationellt gemensamma (infrastrukturella) lösningar som
går att använda för andra typer av intyg
– projektet tar fram underlag för nationell meddelandetjänst.
Transportstyrelsen
Skatteverket
CSN, Arbetsförmedlingen
m.fl. myndigheter
Försäkringsbolag, AFA,
Skandia.
Kommuner,
Göteborgs stad
(bostadsanpassningsbidrag)
Arbetsgivare
Individer, patienter
www.CeHis.se
Hur läkarintyg skickas till Försäkringskassan
www.CeHis.se
Exempel på hur funktionen kan se ut
Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den
långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
17
www.CeHis.se
Mina sidor (självbetjäning) e-tjänst
www.CeHis.se
Bifoga E-läkarintyg vid ansökan
•
En generell bild med dynamisk text
integreras med sjukpenningsflödet.
www.CeHis.se
Bifoga E-läkarintyg vid ansökan
•
•
•
•
Information om intyg till denna bild
hämtas från ”Nationella
intygstjänsten”.
Intyg som kunden kan välja är
baserade på de intyg som ingår
förmånen.
Redan mottagna intyg visas ej här.
När kunden har valt intyg och klickat
”bifoga” stängs fönstret.
Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den
långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
www.CeHis.se
Elektroniskt läkarintyg och ärendekommunikation för
alla intressenter
•
Inera: Elektroniskt läkarintyg och ärendekommunikation för alla intressenter.
Säkerhetslösning som ger möjlighet till elektroniskt läkarintyg med tillhörande
elektronisk ärendekommunikation för alla intressenter
•
Försäkringskassan: Genomföra en förstudie (tillsammans med SKL/vården)
kring vilken utveckling som behövs hos Medcert och hos FK för att kunna
erbjuda ”privata privata” läkare möjlighet att kunna sända in läkarintyg
elektroniskt samt kunna använda sig av fråga/svar (elektronisk
ärendekommunikation).
Avser de läkare som idag inte har avtal med landstingen och/eller kan
använda deras uppbyggda infrastruktur för att sända läkarintyg. Detta
rör bl a företagshälsovården och läkare på så kallad nationell taxa.
www.CeHis.se
Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den
långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
www.CeHis.se
Prototyp för statistiktjänst
•
•
•
för att kunna följa upp sjukskrivningsmönster på
- lokal
- regional
- nationell nivå
genusperspektiv
täcker in privatvården.
www.CeHis.se
www.CeHis.se
Nationella plattformsfunktioner
•
•
•
•
•
Meddelandetjänst
Notifieringstjänst
Statusfunktion
Samtyckesfunktion
RIV/SHS-brygga
www.CeHis.se
Utökat elektroniskt informationsutbyte
Syfte:
• Projektet har haft i uppdrag att gå igenom processerna för
sjukförsäkringsområdet och funktionshinderområdet i syfte att belysa den
information som utbyts mellan Försäkringskassan och vården.
• Genom kartläggning av dagens läge och status är målet att ta fram ett förslag
på hur all kommunikation kring Försäkringskassans processer som avser
informationsutbyte med vården kan digitaliseras för att uppnå största möjliga
effekt hos såväl Försäkringskassan som hos vården.
• De frågor som belyses i förstudien är bland andra vilken information som
utbyts, när den utbyts, hur informationen används och dagens tekniska lösning
för utbytet av informationen.
www.CeHis.se
Genomgångna intyg/blanketter
•
•
•
•
•
•
•
•
FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd
FK 3210 Läkarutlåtande vid ögonsjukdom
FK 3220 Läkarutlåtande Vårdbidrag
FK 7263 Läkarintyg
FK 7264 Särskilt läkarutlåtande för bedömning av medicinska förutsättningar
för arbete
FK 7265 Läkarutlåtande: förebyggande sjukpenning, medicinsk behandling och
medicinsk rehabilitering
FK 7268 Läkarutlåtande efter teamutredning för bedömning av medicinska
förutsättningar för arbete
FK 6530 Förfrågan hos läkare
www.CeHis.se
Resultat
•
•
•
Förslag till lösning och vidare hantering för respektive område.
Omfattning och kvalitet för att utgöra underlag för fortsatta diskussioner,
framtida förhandlingar och efterföljande överenskommelser om
sjukskrivningsmiljarden 2013-2014.
Underlag för beslut om fortsättning i form av utveckling, tester och införande.
www.CeHis.se
Syfte på längre sikt
•
•
•
•
Att bidra till att åstadkomma en effektiv, kvalitetssäker och rättssäker
sjukskrivningsprocess.
Att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.
Att för landstingen, privata vårdgivare och övriga berörda underlätta arbetet
kring intyg i allmänhet – och i sjukskrivningsprocessen i synnerhet.
Bibehålla tidigare goda resultat.