presentatie JES (ppt)

Download Report

Transcript presentatie JES (ppt)

ACB
ArbeidsCompetentieBegeleiding
17/06/2014
1
JES Antwerpen
-
JCC De Branderij Borgerhout
-
JCC 21N Deurne Noord
-
JC Rozemaai Ekeren
-
JC Luchtbal
17/06/2014
2
Aanpak JES : Geïntegreerd jeugdwerk
We streven kruisbestuiving na tussen onze
verschillende werkingen.
- Kadervorming
- Stadsavontuur en Stadsverkenning
- Vrijetijdswerking
- Vindplaatsgericht jeugdwerk
- Jeugdcultuur
- ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding
- EVC Elders verworven Competenties
- WIJ WerkinlevingJongeren
Antwerpen – locaties
Gebieden met een hoge graad van (kans)armoede,
schoolachterstand en jeugdwerkloosheid
JC Luchtbal
Rozemaai
JC
DEURNE
JCC 21N
KIEL
NOVA
BORGERHOUT
JCC De Branderij
JongerenCompetentieCentra: Opstart
• Duidelijke beleidskeuze van het bestuur in 2007 –
geloof in de kracht en het nut van jeugdwerk &
sprekend plan
rond jeugdwerkloosheid
(“Antwerk”)
• Nood aan vernieuwend kadervormingsaanbod en
voldoende kwalitatief geschoolde vrijwilligers
• Toenemende aandacht op Vlaams en Europees
niveau voor Elders Verworven Competenties (OESO
rapport 2009)
• Effectieve start in 2008 – na enkele proefprojecten
zoals Wacker (project rond erkennen van competenties
in jeugdwerk en onderwijs)
Jongerencompetentiecentrum JCC:
wat?
Een jongerencompetentiecentrum (JCC) is een
laagdrempelig centrum dat een geïntegreerde werking
biedt rond vrije tijd, competenties (herkenning,
ontwikkeling en erkenning) en werk.
Deze drie pijlers worden sterk uitgebouwd en de
wisselwerking tussen deze drie pijlers is het fundament
van het jongerencompetentiecentrum.
Een JCC wil een impliciet leerproces in een informele
leeromgeving expliciet maken!
Jeugdwerk
Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk
2.
Competenties
1. Vrije tijd
EVC
Elders
Verwoven
Competenties
3. werk
Vindplaatsgericht werken
Informele en formele vindplaatsen
Netwerken
ACB
Arbeids
Competentie
Begeleiding
ACB: Doelstellingen
->Werken rond loonbaanoriëntatie
->Verbetering onderwijs- en arbeidsmarktpositie
Dmv actieve hulp bij zoeken van werk, schooloriëntatie, toeleiding
naar VDAB, naar opleidingen, ondersteuning (administratie,…), en
‘Tussen straat en loket’
Hij maakt als het ware de brug tussen de straat en diverse “lokette
meer specifiek werkgevers, interimkantoren, opleidingen, VDAB, R
school, welzijnsorganisaties, andere maatschappelijke instellingen
ACB: Concreet
• Ten minste 40 jongeren een
competentieverhogend en/of oriënterend
traject aanbieden
• Aanspreekbaar zijn in zijn functie voor ten
minste 100 jongeren
• Per jaar: 120 jongeren een traject aanbieden
17/06/2014
9
ACB: Doelgroep
 Vroegtijdige schoolverlaters (16+)
 Schoolgaande gedesoriënteerde jongeren
(16+)
 Niet-gekwalificeerde werkzoekende
jongeren (18-25)
 Laaggekwalificeerde schoolverlaters (1825)
ACB: resultaten
2013
235 in ACB begeleiding
118 nieuwe tewerkstellingen
15 contract onbepaalde duur
66 contract bepaalde duur
37 uitzendarbeid
21 startten een opleiding
34 vervolgden of voltooiing opleiding
84 begeleiding schoolloopbaan
ACB: Profiel doelgroep
22 jaar en 10 maanden.
•
De gemiddelde leeftijd is
•
90% van de 235 jongeren is van
•
57% van de bereikte jongeren volgt of heeft een
een diploma TSO en 13,2% volgt deeltijds onderwijs.
•
Opvallend is dat 83%
•
Op het moment van de intake, is 35,7% van de jongeren schoolgaand , is slechts 3,8% actief als
werknemer, is 18,7% werkloos met inkomen en is 41,7% van de bereikte jongeren werkloos
zonder inkomen. Met andere woorden 60,4% (142) is werkloos op het moment van intake.
Daarvan is 57,7%( (82 jongeren) ingeschreven als werkzoekende en 36,7% (55 jongeren) is
Marokkaanse origine. Het gaat op 5
meisjes na, uitsluitend over jongens.
diploma BSO, 17% volgt of heeft
thuis bij de ouders inwoont.
niet ingeschreven als werkzoekende.
17/06/2014
12
ACB: Arbeidssectoren
• De belangrijkste arbeidssectoren waarin onze jongeren
terecht komen zijn die van de logistiek (tewerkstelling
in warenhuizen, magazijn-medewerkers, koeriers,
orderpickers), industrie (operatoren), gevolgd door
onderwijs, opleiding en overheid. Andere
belangrijke sectoren zijn de sociale sector en
schoonmaakbedrijven.
• De meest populaire opleiding was de opleiding
vorkheftruckchauffeur. Andere opleidingen
waren industriële schilder, industriële isolator,
metaalbewerker, autocad bouw, iCT-installateur,
electricien, lasser en koelmonteur).
17/06/2014
13
ACB: Impact
• Het maakt niet- en laaggekwalificeerde jongeren sterker in het
herkennen, benoemen en ontwikkelen van competenties in
groep en/of individueel in functie van hun zoektocht naar een
passende school, opleiding, werk.
• Het zorgt voor een afstemming van de arbeidsgerichte en
schoolgerichte competenties van de jongeren op hun eerder
verworven competenties met het oog op betere schoolkeuze
en/of werkkeuze.
• Het biedt jongeren een opstap naar het arbeidscircuit via
voortrajecten met het accent op attitudetraining.
• Het stelt jongeren in de mogelijkheid om een eerste
werkervaring op te doen via interimarbeid, vast werk, opleiding
met stage.
17/06/2014
14
ACB: Fasenmodel
FASE 1 Aanwezigheid en aanspreekbaarheid
FASE 2 Contact leggen
FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan
positieve eigenwaarde
FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel
FASE 6 Leerproces stimuleren
FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op
mogelijke kansen
FASE 8 Herval en Nazorg
HISTORIEK
2010
HIVA-onderzoek in opdracht van VDAB
VLASTROV.
Antwerk!
2012 Finaliseren Fasenmodel ‘ABC van ACB’
2013 Publicatie ‘Tussen Straat en Loket’
17/06/2014
16
FASE 1 Presentie en aanspreekbaarheid
• Aanwezigheid
• Rolbepaling
• Verkenning
• Open houding
• Participatieve observatie
17/06/2014
17
FASE 2 Contact leggen
• Frequentie
• Curiositeit prikkelen
• Doelgroep
• Onderdompeling
• Professionele nabijheid
17/06/2014
18
FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
• Herhaaldelijke contacten
• Tijdsduur
• Discretieplicht
17/06/2014
19
FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld,
werken aan positieve eigenwaarde
• Competentiebewustwording
• Empowerment
• Herstellen communicatie omgeving
17/06/2014
20
FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van
(arbeids)profiel
• Vraag naar werk/opleiding
• Oriëntatiegesprekken
• Individueel plan van aanpak
17/06/2014
21
FASE 6 Leerproces stimuleren
• Zelfredzaamheid
• Intrinsieke keuze
• COMFORT/STRESS/STRETCH
17/06/2014
22
FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en
inspelen op mogelijke kansen
• Motivatie & Informatie
• Maatwerk
17/06/2014
23
FASE 8 Herval en Nazorg
• Follow-up
• Maatschappelijke kwetsbaarheid
17/06/2014
24
Klaar voor disseminatie?
• Geen ACB zonder JCC!
• Vindplaatsgericht werken als basis
• Focus vanuit een integrale benadering
• Belang van registreren
• Meer aandacht voor (her)oriëntering scholen
• In- en uitstroom optimaliseren
• Betere implementatie van tools
• Diversiteit?
17/06/2014
25
ACB
ArbeidsCompetentieBegeleiding
REFLECTIE
17/06/2014
26