CH**NG 8 CH*C N*NG KI*M TRA

Download Report

Transcript CH**NG 8 CH*C N*NG KI*M TRA

9.1
9.2
9.3
9.4
• Khái niệm và mục đích kiểm tra
• Nguyên tắc kiểm tra
• Tiến trình kiểm tra
• Hình thức kiểm tra
• Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết
quả thực hiện so sánh với những điều đã
được hoạch định, đồng thời sửa chữa
những sai lầm để đảm bảo việc đạt được
mục tiêu theo như kế hoạch hoặc các
quyết định đã được đề ra.
• Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu
của tổ chức. Bảo đảm các nguồn lực của tổ chức
được sử dụng một cách hữu hiệu.
• Làm sáng tỏ và đề ra những kết quả mong muốn
chính xác hơn theo thứ tự quan trọng.
• Xác định và dự đoán những chiều hướng chính
và những thay đổi cần thiết trong các vấn đề như
: thị trường, sản phẩm, tài nguyên, tiện nghi, cơ
sở vật chất...
• Phát hiện kịp thời những vấn đề và những đơn vị bộ
phận chịu trách nhiệm để sửa sai. Làm đơn giản hóa
các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và trách
nhiệm.
• Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại
bớt những gì ít quan trọng hay không cần thiết.
• Phổ biến những chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục
để cải tiến sự hoàn tất công tác tiết kiệm thời gian,
công sức của mọi người để gia tăng năng suất và
đem lại lợi nhuận cao.
• Kiểm tra phải được thiết kế căn cứ trên
kế hoạch hoạt động của tổ chức và căn
cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm
tra
• Công việc kiểm tra phải được thiết kế
theo đặc điểm cá nhân các nhà quản trị
• Sự kiểm tra phải được thực hiện tại
những điểm trọng yếu
• Kiểm tra phải khách quan
• Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với
bầu không khí của doanh nghiệp
• Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm và
bảo đảm tính hiệu quả kinh tế
• Việc kiểm tra phải đưa đến hành
động
9.3 TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
Xây dựng
các tiêu
chuẩn và
chọn
phương
pháp đo
lường
việc thực
hiện
Đo lường
việc thực
hiện
Điều
chỉnh
các sai
lệch
Kiểm tra lường trước
Kiểm tra đồng thời
Kiểm tra phản hồi
• Kiểm tra lường trước
là loại kiểm tra được
tiến hành trước khi
hoạt động thực sự.
Kiểm tra lường trước
theo tên gọi của nó
là tiên liệu các vấn
đề có thể phát sinh
để tìm cách ngăn
ngừa trước
• Kiểm tra đồng thời
là loại kiểm tra được
tiến hành trong khi
hoạt động đang diễn
ra. Loại hình kiểm
tra này còn có thể
gọi là Kiểm tra
đạt/không đạt.
Hình thức kiểm tra
đồng thời thông
dụng nhất là giám
sát trực tiếp
• Kiểm tra phản hồi là
loại kiểm tra được
thực hiện sau khi
hoạt động đã xảy ra.
Nhược điểm chính
của loại kiểm tra này
là độ trễ về thời gian
thường khá lớn từ
lúc sự cố thật sự xảy
ra và đến lúc phát
hiện sai sót hoặc sai
lệch của kết quả đo
lường căn cứ vào
tiêu chuẩn hay kế
hoạch đã đề ra