Ny likepersonsordning

Download Report

Transcript Ny likepersonsordning

Ny likepersonsordning
Definisjon likepersonsarbeid
«Organisert overføring av personlige erfaringer
mellom personer med nedsatt funksjonsevne og
mellom pårørende. Normalt vil den som
overfører erfaringer ha lengre og mer erfaring
enn de øvrige»
Arbeidsrettet likepersonsarbeid
«Ordinært likepersonsarbeid med arbeid og
utdanning som tema for tiltakene»
Definisjon av likeperson
«… en person den enkelte organisasjon selv har
definert til å ha en særskilt rolle i utøvelsen
og/eller ledelsen av personens
likepersonsarbeid.»
Gammel likepersonsordning
• Likepersonsarbeid støttet gjennom tiltaks-/
prosjektbasert støtteordning fra BUFdir
– Søker midler før gjennomføring
– Midler må betales tilbake om de ikke brukes
– Midler må betales tilbake om tiltaket ikke
gjennomføres
• Adskilt fra driftsstøtte fra BUFdir
– Frie midler som baserer seg på «objektive
kriterier»
Gammel likemannsordning
1. november: Søke midler fra BUFdir
15. januar: Utlyse midler til lokalforeninger
1. februar: Frist for rapporter på fjorårets tiltak fra
lokalforeninger.
1. mars: Søknadsfrist for lokalforeninger på årets
tiltak.
20. mars: Tildeling ferdig, og godkjennes av styret.
1. april: Samlet rapport på fjorårets tiltak sendes
til BUFdir.
Ny likepersonsordning
• Likepersonsmidlene slås sammen med
driftsmidlene.
• Baserer seg på objektive kriterier (antall
medlemmer, antall lokallag, osv) + tidligere
gjennomførte likemannstiltak.
Ny likepersonsordning
Grunnlagsår
Søknadsår
Pr. 31. desember:
• Søknadsfrist for
• Antall medlemmer
administrasjonen er 15.
• Antall fylker med
september.
medlemmer bosatt
• Poeng beregnes på
• Likepersonsbakgrunn av tall
telefontjenese (Epifon1)
• Antall lokallag
• Antall registrerte
likepersoner
• Antall ordinære
likepersonaktiviteter
• Antall arbeidsrettede
likepersonaktiviteter
Tilskuddsår
• To utbetalinger (januar
og juni).
• Tildelingen består av et
basistilskudd og et
variabelt tilskudd.
• Det variable tilskuddet
bestemmes av NEFs
poengantall (N), totalt
poengantall blant
søkerorganisasjoner (T),
og pengebeløp til
fordeling fra BUFdir (P)
• Formel: N/T*P
Dokumentasjon av lokallag
« Som dokumentasjon av lokallag, jf § 6 kreves:
a) Årsrapport for det enkelte grunnlagsår,
b) Lokallagets vedtekter.»
Dokumentasjon av lokallag
«Med årsrapport menes et enkelt standardisert
skjema fra det enkelte grunnlagsår, datert og
signert av lederen for lokallaget, eller to av styrets
medlemmer. Rapporten skal inneholde
opplysninger om lagets navn, kommune- og
fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets
funksjonsperiode, navn på styrets medlemmer pr.
31. desember i grunnlagsåret.»
Administrasjonen har laget nytt forsideark til
årsmøtepapirer. Sammen med årsmeldingen, vil
denne dekke dokumentasjonskravet.
Dokumentasjon av likepersoner
• Liste med navn og adresse på hver enkelt
likeperson i grunnlagsåret.
• Administrasjonen har tidligere bedt om
tilbakemelding om hvem lokalforeningene
brukte som informatører, men det var lite
respons.
• Hvem bør telle som likepersoner i NEF?
Dokumentasjon av likepersonaktivitet
«Som dokumentasjon… kveves program og/eller
beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført.
Det må foreligge navn og adresse på den personen
som har ledet aktiviteten»
• Kan trolig ikke kombineres med rapportering til
arbeids- og strategiprogram.
• Bruk av nytt medlemssystem kan kanskje oppfylle
kravene til rapportering.
• Har laget et midlertidig skjema for rapportering.
Nå legges grunnlaget for utbetaling i
2016
Grunnlagsår 2014
Søknadsår 2015
Tilskuddsår 2016
Rapporter:
• Årsmøtepapirer med
forside
• Likepersonaktiviteter
• Likepersoner
Søknad sendes inn 9.
september.
Ka-ching!
$$$$$$$
Hva betyr dette for lokalforeninger?
• Foreløpig ukjent hvor mye rapporteringen fra
lokalforeninger vil påvirke tildelingen fra
BufDir.
• Lite sannsynlig med kutt i de totale
tildelingene til lokalforeninger.
• For den enkelte forening vil tildelingen i stor
del avhenge av at man har rapportert
likemannsaktivitet.
• Administrasjonen vil måtte finne en
tildelingsprofil som ikke gir urimelige utslag.
Året 2015
• Kan ikke basere tildeling på rapportering fra
2013.
• Trolig siste år hvor man må søke om midler i
forkant.
• Totalt beløp som fordeles vil være på nivå med
2014.
• Fra 2016 vil vi kunne basere oss på
rapportering.