FUNKČNÍ STYL odborný - Střední škola živnostenská Sokolov

Download Report

Transcript FUNKČNÍ STYL odborný - Střední škola živnostenská Sokolov

• Název projektu: Moderní škola
• Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526
• Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
• Název vzdělávacího materiálu: Funkční styl odborný
• Číslo vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_13_2
• Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová
• Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
FUNKČNÍ STYLY
ODBORNÝ
Funkční styl
ODBORNÝ
Odborný funkční styl
Funkce: odborně sdělná, vzdělávací. Využívá
odborné pojmy – termíny. Termín je jednoznačný
a přesný, významově ustálený.
Toleruje se opakování slov (termín obvykle nelze
nahradit synonymem).
Tvůrce musí zachovávat objektivní přístup ke
sdělované skutečnosti, vykládat ji nezaujatě, bez
emocí.
Funkční styl
ODBORNÝ
Důležité je správné členění textu na dílčí úseky,
jako jsou kapitoly, odstavce, rozdělení na rámcové
části textu (úvod a závěr, někdy předmluva a
doslov). Je nutné text členit přehledně a zřetelně
signalizovat vztahy mezi úseky. K tomu slouží
grafické prostředky (titulky, odlišné typy písma,
obrázky, schémata, grafy).
Funkční styl
ODBORNÝ
Argumentace (zdůvodňování):
INDUKCE – vychází od jednotlivých faktů nebo
příkladů k zobecnění.
DEDUKCE – vychází od zobecnění (např. obecné
poučky) a jeho platnost dokládá jednotlivými
fakty a příklady.
ODSTAVEC – je vyčleněn nejen graficky, ale i
obsahově. Tvoří logicky skloubený celek.
Funkční styl
ODBORNÝ
Vhodné členění tématu na odstavce je důležitým
předpokladem umožňujícím orientaci v textu.
Text musí být logicky skloubený. Skutečnosti
vysvětluje, ukazuje její souvislosti, příčiny nebo
důsledky.
Autor musí být odborník, musí ovládat jazyk
odborného stylu a musí odhadnout odbornou
připravenost případných čtenářů nebo posluchačů.
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Dělení:
• TEORETICKY ODBORNÝ zachycuje teorii
jednotlivých vědních oborů. Nutná výborná
znalost tématu. Internacionalizace vyjadřování
(mezinárodní terminologie), intelektualizace
vyjadřování. Maximální přesnost, výstižnost a
jednoznačnost vyjadřování.
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
• POPULÁRNĚ ODBORNÝ zveřejňuje a
zpřístupňuje výsledky vědeckého bádání široké
veřejnosti. Adresát je nepoučený nebo málo
poučený. Dochází k zjednodušení, ke snaze o
co nejzřetelnější a nejnázornější výklad. Nesmí
dojít ke zkreslení nebo nesprávným závěrům.
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
• UČEBNÍ - styl učebnic, učebních textů, skript.
Student je veden textem, aby se něco naučil,
aby porozuměl, procvičil. Zahrnuje cvičení,
opakovací otázky, shrnutí.
KOMPOZICE
Důležité horizontální a vertikální členění textu.
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Základní slohové útvary odborné komunikace:
Monografie – knižní odborná publikace
Disertace – rozsáhlá vědecká rozprava, např.
doktorská
Studie – útvar menšího rozsahu
Odborný článek – spíše popularizační
cíl, menší rozsah, ucelená forma
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Referát – psaný i mluvený, vysvětluje výsledky
vědeckého bádání
Koreferát – reaguje na referát, zaměřen na jeden
aspekt předchozího problému
Přednáška – mluvená forma odborného článku
Posudek, recenze – odborné kritické zhodnocení,
odborná analýza vědecké stati, článku, diplomové
práce
Diskuse, polemika, debata
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Porovnejte následující ukázky. Najděte v první
ukázce (studentská práce) vyjádření nevhodná
pro odborný styl:
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
1. Použila jsem slova a věty ze čtyř deníků,
přičemž jsem zjistila, že cizí slova se zde vyskytují
opravdu velice hojně a často nacházíme i několik
cizích slov v jedné větě. Nebylo jednoduché s
materiálem pracovat, protože byl hodně složitý.
2. Východiskem rozboru jsou slova a věty
excerpované ze čtyř deníků. V získaném materiálu
zaznamenáváme vysoký výskyt slov přejatých, a
to i v rámci jedné věty.
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Řešení:
Úryvek č. 1 je z hlediska požadavků kladených
na odborný text nevhodný.
Chyby:
a) nevhodná vyjádření (použila jsem slova)
b) nadbytečné opakování při konstatování téže
skutečnosti (velice hojně a často)
c) subjektivní přístup (nebylo jednoduché s
materiálem pracovat…)
Funkční styly
ODBORNÝ STYL
Úryvek č. 2 odpovídá požadavkům na odborný
styl (přesné, jednoznačné vyjádření, text je
kondenzován, bez subjektivních prvků)
• Zdroj:
• Vlastní práce autorky
• Hoffmannová, Jana, Ježková, Jaroslava, Vaňková, Jana.
Komunikace a sloh. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2009. 978-807238-780-9