Sentrale begrep i fonologien

Download Report

Transcript Sentrale begrep i fonologien

Sentrale begrep i fonologien
Hva hører til fonologien?
Fonologi
Lydsystemet
Fonotaks
Prosodi
Lydsystemet
• Viktige begrep:
fon
allofon
fonem
 minimale par
 foneminventar
Lydsystemet forts.
• Språklydene deles i to hovedgrupper
1. Vokallyder
2. Konsonantlyder
Beskrivelsen av
vokallyder går ut fra
Tungas plassering
(horisontalt)
fremre bakre
Tungas plassering
(vertikalt)
trang halvtrang halvåpen åpen
Leppenes stilling
rundet
urundet
Vokalfirkanten
• Vokalfirkanten er et
system for å beskrive
vokalene ut fra tungas
høyeste punkt ved
uttalen.
Vokalsystemet i norsk
Hva er typisk norsk?
• Karakteristisk for vokalsystemet i norsk i
forhold til mange andre språk er:
– Mange vokalfonemer
– En sterk konsentrasjon av vokaler i det trange
fremre hjørnet av vokalfirkanten
– Flere rundete fremre vokaler i tillegg til de
urundete
– Ordskillende forskjell mellom lange og korte
vokaler
Konsonantlydene beskrives ut fra:
artikulasjonssted
artikulasjonsmåte
labialer
labiodentaler
dentaler/alveolarer
retroflekser
palataler
velarer
uvularer
glottaler
plosiver
nasaler
frikativer
vibranter
slaglyder
stemthet
Stemte lyder
Ustemte lyder
Konsonantene
Typiske trekk ved konsonantuttalen
• Typisk for norsk er:
– aspirerte eksplosjonslyder (plosiver) i tillegg til de
uaspirerte
– mange bakgomlyder
(postalveolarer/retroflekser),bl.a. tjukk -l
– mange friksjonslyder (frikativer), bl.a kj-lyden
Fonotaks
• Fonotaks dreier seg om regler for hvordan vi kan
kombinere språklyder i en stavelse
• Sentrale begrep:
Kjerne
Stavelsesfremlyd
Stavelsesutlyd
Harmonisk stavelse
• To nyttige eksempelord:
 ”sprelskt” (viser norsk stavelsesstruktur på sitt mest kompliserte)
 ”plask ”( eksempel på harmonisk stavelse)
Prosodi
trykk
ordprosodi
setningsprosodi
tonelag
kvantitet
(tonehøyde)
setningsrytme
(trykkmønster)
intonasjon
(tonehøyde)
Hvorfor kan mangelfull beherskelse av det norske
fonologiske systemet føre til problemer ved opplæring i
lesing og skriving?
• I tidlig skriving er det avgjørende å kunne lytte
ut enkeltlyder i ord siden norsk bygger på det
ortofone prinsippet
Uttaleferdighetene i en
mellomspråksfase
• Uttale har høy prestisje/ er viktig i folks
bevissthet
• God uttale kan skjule manglende kunnskaper
på andre språkområder
Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for
personer med et annet morsmål enn norsk?
Vokallydene
• Norsk har flere vokaler enn de fleste språk
– vanskelig å lytte ut språklyder man ikke har selv
• Mange trange, fremre lyder
• Betydningsskille mellom lange og korte
vokaler ( skaper også problemer i skrift)
Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for
personer med et annet morsmål enn norsk?
Konsonantlydene
– Ofte færre problemer
– kj-lyden er uvanlig
Fonotaks
– tre konsonanter foran stavelseskjernen er uvanlig
Prosodi
– Trykk og tonelag