בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון

download report

Transcript בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון

ןוכיסב םישנ יוליגל רקס תוקידב ןואד תנומסת םע רבוע תאישנל

2013 , ילוי 29 : םוימ 25/2013 האופרה להנמ רזוח רוביצה תואירבב דועיסה

2013 , רבמצד

ןואד תנומסת

הרושקה תדלומ תיטנג תנומסת איה ) 21 הימוזירט ( ןואד תנומסת ילמוזומורכ יוקילל  תקולחב שובישמ תעבונ אלא תיתשרות הניא כ " דב תנומסתה םרוגה , הירפהה ינפל דוע , ערזה וא תיציבה לש ) הזוימ ( התחפהה ףדוע םוזומורכ םע ) הטמג ( את תורצוויהל  תייצטומ ( היצקולסנרט לש האצות איה היושע רשא ) םימוזומורכ הימוזירטה םירקמהמ קלחב 2 ןיב םיעטקמ לש םוקמ תפלחה , הקתה תיתשרות תויהל  2 רוביצה תואירבב דועיסה

) ךשמה ( ןואד תנומסת

ןודגנל ןו ' ג ר " ד ילגנאה אפורה ש " ע תארקנ תנומסתה םינמיסה תא 1866 ב , הנושארל ראית רשא , ןואד D.S

ידלי םינייפאמה • בר תיתוחתפתה הערפהב תנייפאתמ םינפ יוותבו ) הדילמ םימומ , ילכש רוגיפ ( תנומסתה תיתכרעמ םיינייפוא • 3 רוביצה תואירבב דועיסה

ןואד תנומסת םע ירכז פיטוירק

21 ' .

21

= (XY) 21

4 רוביצה תואירבב דועיסה

5

) ךשמה ( ןואד תנומסת

רתויב החיכשה תילמוזומורכה תנומסתה יהוז םינימה ינשבו םיעזגה לכ ברקב ההז תוחיכשה תודילה ללכמ 1 : 900 כ איה םלועב תעצוממה תוחיכשה D.S

םע קונית תדילל ןוכיסה הלוע ךכ , הלוע םאה ליגש לככ D.S

םע םידלי 140 כ הנש לכב םידלונ לארשיב ןואד תנומסת םע םירגובו םידלי 6900 כ םויכ םייח לארשיב       ןואד תנומסת םע םידלי תויוכז לע םיפסונ םיטרפ לבקל ןתינ : ןואד תנומסת ידלי ד " תי תתומעמ םהיתוחפשמו

http://www.yated.org.il

רוביצה תואירבב דועיסה

שדח האופר להנמ רזוח

: 25/2013 ' סמ , האופר להנמ רזוח

םע רבוע תאישנל ןוכיסב םישנ יוליגל רקס תוקידב

, "

ןואד תנומסת

" .

2013 ילוי 29 ךיראתמ : 6/2013 ' סמ , האופר להנמ רזוח

לטבמו ףילחמ םע רבוע תאישנל ןוכיסב םישנ יוליגל רקס תוקידב

, "

ןואד תנומסת

" .

2013 ראורבפ 4 ךיראתמ 6 רוביצה תואירבב דועיסה

רזוחב םיירקיעה םינוכדעה ןויריהה ליג תעיבק

ללקושמה ןוכיסה בושיח

• 7 רוביצה תואירבב דועיסה

ןויריהה ליג תעיבק רקסה תוקידבל הבושח ןויריה ליג תעיבק

).

א ו.

( ןורחא תסוו ךיראתו םירידס תסווה ירוזחמשכ : עודי

ןורחא תסוו ךיראת י " פע עבקיי ןויריהה ליג

8 רוביצה תואירבב דועיסה

?

יתמ )

U.S

( דנואסארטלוא יפל ןוירה ליג תעיבק

עודי וניא .

א .

ו ךיראתו םירידס אל תסוו ירוזחמשכ : רתויב םדקומה יפל , םיאבה םיבצמב  

ליג תעיבק U.S

: האצות יפל ןוירה U.S.

ןיבל .

א .

ו ןיב רעפ תסוו יפל ןוירה עובש ).

א ו.

( ןורחא

+ + םימי 4 לעמ םימי 6 לעמ ) תיפרוע תופיקש תעב ( תועובש 10 – 7 םימי 6 + 13 דע 11 + םימי 9 לעמ תועובש 20 – 14 9 רוביצה תואירבב דועיסה

רבועב ןואד תנומסת רותיאל תוקידב יגוס

ןוירהב ישיא ןוכיס תמר תעיבק תורשפאמ , תוינרדוח ןניא : רקס תוקידב .

הנחבא תונתונ ןניא ךא , ) יטסיטטס ךרע לע תססבתמה ( יחכונה : ןואד תנומסת םע רבוע ןוחבא תורשפאמ : תוינרדוח תויתנחבא תוקידב ) CVS- chorionic villus sampling ( היילש יסיס  ) AF- amniotic fluid ( ריפש ימ  ) םישנ 200 מ 1 ( הלפהל 0.5% לש ןוכיס ריפש ימ תקידבל ימ תקידב לש הזמ לופכ ךרעב , CVS ) תקידבב הלפהל ןוכיסה 150 – 100 ךותמ 1 ( ריפש 10 רוביצה תואירבב דועיסה

דיחי רבוע םע ןוירה רקס תוקידב

תוילוק לע תוקידבו הרהה השיאה םד תוקידב לש בוליש ןה תוקידבה ןוירהב םימיוסמ םידעומב ) US , דנואסרטלוא ( HCG : ןושאר שילש רקס US  אתיב , PAPP-A : םד תוקידב  HCG , UE 3 : ינש שילש רקס , AFP : שלושמ ןיחבת  ןיביהניא ןובלח + שלושמ ןיחבת : עבורמ ןיחבת וא  11 רוביצה תואירבב דועיסה

ןוניס תוקידב = רקס תוקידב

12 תוארקנ רבועב ןואד תנומסת םויקל ןוכיסה תכרעהל תונושה תוקידבה  ןואד תנומסתל ) ןוניס תוקידב ( רקס תוקידב ןה וב ןוירהב דעומה י " פע וזמ וז תולדבנ תונושה רקסה תוקידב  ןוכיסה בושיח ךרוצל שומיש השענ םהב םינמסה י " פעו , תועצובמ יפיצפסה השיאה ליג תא דימת תוללקשמ רקסה תוקידב לכ חונעפ וא תואצות  םייפארגונוס וא / ו םיימיכויב םינמס ףסונבו רוביצה תואירבב דועיסה

) ךשמה ( רקס תוקידב

תיתורירש איה ףסה לובג תעיבק  תויונשרפל םינותנ " ךומנ ןוכיס " " הובג ןוכיס " םיגשומה : רוכזל שי  םינוש םיכרעו תושיג , םלוע תוסיפת םע םישנא י " ע , תונוש שיא לש רבסההו הכרדהה תעב וללה םיאשונה לע תעדה תא תתל שי  הרהבה תולאש לואשל גוזה ינבל רשפאלו יאופרה תווצה איה תויתנחבא תוקידבל ךישמהל םאהו רקס תוקידב עצבל הטלחהה  גוזה ינב לש , תישיא 13 רוביצה תואירבב דועיסה

) ךשמה ( רקס תוקידב

14 אצאצ תדילל ישיאה ןוכיסה בצמ תא דומאל תורשפאמ רקסה תוקידב  םיוסמה ןוירהב D.S

םע הסינכה דעומב 35 ליגב ויהש , תיללכה הייסולכואב םישנ לש ןוכיס  עצבל עצומ הלעמו וז המר םע םישנל .) 0.26% ( 1:380 אוה , ןוירהל ) 1:280 לשמל ( תוינרדוח תוקידב ) 1:1000 לשמל ( ךומנל בשחנ אוה 1:380 מ ןטק ןוכיסה רשאכ  תיפסכ תואכז ןתמ תילהנמ הניחבמ שמשמש ףס הווהמ 1:380  תינרדוח הקידב ןומימל רוביצה תואירבב דועיסה

1 רפסמ אמגוד

, וז האצות ולביקש םישנ 1000 ךותמש ירה , 1:1000 אוה ןוכיסה רשאכ :) לוגיעב ןמוסמ ( ןואד תנומסת םע קונית דלוויי תחאל קר ) 1,000 1: 1,000  15 רוביצה תואירבב דועיסה

2 ' סמ אמגוד

קר , וז האצות ולביקש םישנ 100 ךותמ , 1:100 אוה ןוכיסה רשאכ :) לוגיעב ןמוסמ ( ןואד תנומסת םע קונית דלוויי תחאל 16 רוביצה תואירבב דועיסה

תואמגודל רבסה

תדלל יוכיסה בר יכ הארמ ןוכיסה ןדמוא ןואד תואמגודה יתשב תנומסת םע אלו אירב קונית , תינרדוח הקידב עוציב תובקעב , הלפהל ןוכיסה יכ עודי 0.5% כ אוה םיליפמ םיאירב םירבוע המכ : ןואד אוה תואמגודה ןיב לדבהה תנומסת םע רבוע תדלל ןוכיסה תרומת 17 , םישנ ףלאל תינרדוח הקידב עוציב תובקעב תולפה שמח ל ןוכיסו 1 ' סמ אמגודב D.S

לש דחא הרקמ הלגתי , םישנ האמל תינרדוח הקידב עוציב תובקעב 2 ' סמ אמגודב ןוכיס וא ( תולפה ויהי אלו D.S לש דחא הרקמ הלגתי ) תחא הלפהל רוביצה תואירבב דועיסה     

US

ןושאר שילש רקס תוקידב

םימי 6 + ןוירה תועובש 13 ל תועובש 11 ןיב : עוציב דעומ  NT ( תיפרועה תופיקשה יבוע תדידמ םלוצמ דועית םע , לש US תקידב ) nuchal translucency עמש לע תוקידב " 2013 ראוני , 4/2013 האופר להנמ רזוח ( )" ןוירהב  לש ףרועה רוזאב רגאנה לזונה יבוע לש מ " מב הדידמ יהוז רבועה  18 רוביצה תואירבב דועיסה

19 , ןוירהל 14 – 11 תועובשב ליגרהמ הלודג לזונה תומכ רשאכ ההובג רבועה לצא בל ימומלו ןואד תנומסתל ןוכיסה תדימ תקידב תאצות םע ללקשל ןתינ הליגו .

תיללכה הייסולכואהמ הרהה השיאה םדב םינובלח דדוב דדמל םג , הינפהל הירוה שי םהב ןוציק יכרע םנשי

יטנג ץועייל תונפהל שי מ " מ

: לולקש אללו

3.0

≥ NT

  רוביצה תואירבב דועיסה

םדב םינובלח תוקידב – ןושאר שילש רקס תוקידב השיאה םייק , ןוירהב רשא , םינובלח תומרל הרהה השיאה םד תקידב D.S

רבועל רשאכ דחוימב , םינוש םיבצמ ןיבל םתמר ןיב רשק  תמר , וכלהמבו תויה ןוירהה ליג תעיבקל תובישח תמייק עובשל םאתהב הנתשמ השיאה םדב םיקדבנה םינובלחה ןיקתו יעבט ןפואב , ןוירהה  20 העצבתה וב ןוירהה עובש לש תקיודמ העיבקל תובישח שי הקידבה  רוביצה תואירבב דועיסה

הרהה השיאה םדב םינובלח תוקידב

PAPP-A  השיאה pregnancy associated plasma protein A םדב תדדמנ ותמר , רבועה י " ע רצוימה ןובלח Free beta HCG  תירבועה היילשה י human chorionic gonadotropin " ע רצוימה , ןוירה ןובלח לש אתיב עטקמ : הינפהל הירוה שי , לולקש אלל , רקסה לש דדוב ביכרמ ךמס לע 21

יטנג ץועייל תונפהל שי 0.15

MOM לש ךרעמ ≤ PAPP-A

רוביצה תואירבב דועיסה

ןושאר שילש רקס ללקושמה ןוכיסה בושיח

םיללקשמ רשאכ רתוי הובג יוליגה רועיש , NT< מ " מ 3 רשאכ  לכ יפל יוליגה רועיש רשאמ רקסה תוקידב יביכרמ לכ תא ךכל יא .

דרפנב ביכרמ , םדה תוקידב תואצות םע US תקידב תואצות תא ללקשל שי  ) ריפש ימ וא היילש יסיס ( תינרדוח הקידבל הירוה ןתמ ךרוצל 22 רוביצה תואירבב דועיסה

ןושאר שילש רקס ללקושמ ןוכיס בושיח

הלועפל תוצלמה

תינרדוח הקידב ןומימל תואכזו יטנג ץועייל היינפה

ללקושמה ןוכיסה תאצות

הלעמו 1:200 אלו ינש שילשב ) AFP ( ירבוע ןובלח תקידב עוציבל הצלמה D.S

ל ןוכיסה תמרל ףסונ בושיח עצובי 1:3001 מ ךומנ ילב וא םע ( לוירטסאו ) AFP ( ירבוע ןובלח תקידבל הצלמה הדבעמהמ הבושתב תמר תעיבקל , .

ןוירהל ינשה שילשב ) A ןיביהניא ינשה שילשב רוריב ךשמה ךורעל שיש םשריי יפוס ןוכיס 1:3000 – 1:201

םילוחה תפוק ןומימב איה , רקסה תוקידב תואצות תובקעב , תינרדוח הקידבל תואכזה תחטבמה

23 רוביצה תואירבב דועיסה

24

ינש שילש רקס תוקידב

HCG , UE3 , AFP : שלושמ ןיחבת  םומ יוליגל רבועה י " ןיביהניא ןובלח + שלושמ ןיחבת ע רצוימ ןובלח ) Alfa feto protein : ( עבורמ

AFP

ןיחבת 

ירבוע ןובלח

םישנ לש הריקס " : האופר להנמ רזוח ( ) NTD ( תיבצעה הלעתב חותפ ) 20/2005 ' סמ " רבועה לש םיבצעה תלעתב םיחותפ םימומל ןוירהב human chorionic gonadotropin unconjugated estriol -

HCG

-

UE3

) אלמ 18 עובש דע יוצר ( 19 16 : ןוירה 1:3000 דע עובשב : עוציב  ןוכיס אצמנ ןושאר שילש רקס תקידב תואצותבש םישנל .

1

: תצלמומ 1:201 ןיב ללקושמ םימי 6 + 13 עובש רחאל יאופרה ךרעמל הנושארל תועיגמה םישנל .

2

) ןושאר שילש רקס תקידב העצוב אלש , הפוקה רושיאב ( רוביצה תואירבב דועיסה

הלועפל תוצלמה

ינש שילש רקס תוקידב

האצותו הקידבה גוס ) Alfa feto protein ( ירבוע ןובלח , AFP

אפורה בקעמ ךשמהו US עוציבל תונפל ץלמומ .

לפטמה יטנג ץועייל תונפהל

) human chorionic gonadotropin ( HCG

MOM 2 – 2.49

MOM ≤ 2.

5 25 בקעמ ךשמהו תנווכמ US תריקס עוציב ץלמומ ןוכיסב ןוירהל האפרמב יטנג ץועייל תונפהל יוקילל ללקושמ ןוכיסב הילעב הוולמ וניאש , MOM ≤ 3.0

ילמוזומורכ MOM ≥ 0.15

יהמיא ןומרוה ) Unconjugated estriol ( לוירטסא , UE3

יטנג ץועייל תונפהל MOM 1 MOM מ םיהובג םיכרעל תועמשמ ןיא ≥ 0.15

לש ךרע רוביצה תואירבב דועיסה

תופסונ תואצות ינש שילש רקס

: רשאכ תורחא תוילמוזומורכ תוערפהל ןוכיסב היילע תמייק MOM 0.70

ל תחתמ מ לודג וא הווש תבשוחמ החסונ יפל HCG 18 ו UE3 הימוזירטל םוכס ןוכיס 1:300 • •

יטנג ץועייל תונפהל שי וללה םיבצמהמ דחא לכב

26 רוביצה תואירבב דועיסה

ינשו ןושאר שילש ללוכ ללקושמ ןוכיס בושיח

1:380 ≥ ללקושמ ןוכיס ןהלו דבלב עבורמ / שלושמ ןיחבת ועציבש םישנ תינרדוחה הקידבה ןומימל תויאכז הנייהתו יטנג ץועייל ונפוי .

א 27 עצובי , ןושאר שילש רקסב 1:3000 דע 1:201 ןיב ללקושמ ןוכיס .

ב רקסב תוקידב תואצות : לולכיש , הדבעמב בלושמ ללקושמ ןוכיס וא םע ( לוירטסאו ) AFP ( ירבוע ןובלח תקידב תואצות :) + ןושאר שילש A ןיביהניא ילב

תויאכז ןהו יטנג ץועייל ונפוי 1:380 ≥ ללקושמ ןוכיס םע םישנ תינרדוחה הקידבה ןומימל

.

רוביצה תואירבב דועיסה

28

ןושאר שילש רקס תוקידב לש םיפסונ םיבוליש ינשו

השיאה

: INTEGRATED TEST – היצרגטניא תקידב

יביכרמ לכ לש לולקש תללוכה תחא האצות תלבקמ ינש שילשו ןושאר שילש רקס תוקידב

: CONTINGENT TEST – האצות תינתומ הקידב

: םא קר ןושאר שילש תואצות לבקת השיאה 1:3001 מ ךומנו 1:200 מ הובג וא הווש ללקושמ ןוכיס אלא תואצות הנלבקת אל 1:3000 ל 1:201 ןיב ןוכיס ןוכיס לש יפוס בושיח תרשפאמ הניא האצותהש עדימ ינש שילש רקס תקידב עוציב רחאל קר עבקיי אוהו ללקושמ • • רוביצה תואירבב דועיסה

תונושה תוקידבב רעושמה יוליגה רועיש

29 רוביצה תואירבב דועיסה

30

םייטנג םייוניש יוהיזל הרה השיאל םד תקידב רבועה לש

השיאה םדב רבועה לש תויטנג תוקידב עצבל וחילצה , םירקחמ רואל םימדקומה םיבלשב רבכ , ןואד תנומסת יוליגל תוקידב ללוכ , הרהה ןוירהה לש • תוריעז תויומכב , הרהה םדב אצמנה , ירבוע ) DNA (.

א .

נ .

ד תקידב יהוז • תא ףילחת וז הקידב דיתעבש ןכתיי , דואמ םיהובג קויד יזוחא הקידבל תורחא תויתשרות תולחמו D.S

יוליגל תורחאה תוקידבה • תויטרפ תודבעמב תעצובמו לסב הניא , הרקי הקידבב רבודמ • רוביצה תואירבב דועיסה

ירבוע בר ןוירה

וא םימואת לש ןוירהב ןואד תנומסת רותיאל הריחבה תקידב  13 ל 11+0 עובשמ :

תיפרועה תופיקשה

תקידב איה תוישילש ןוירהל םימי 6 + תועובש תקידב וא , ) AFP ( ירבוע ןובלח תקידב עצובת ןוירהל ינשה שילשב  םיבצעה תלעתב םיחותפ םימומ לש הריקס םשל , US 31 רוביצה תואירבב דועיסה

ןמממ םרוג

תסווה ךיראת יפ לע ( ןויריהה תליחתב 35 ןליגש םישנ ימ וא הילש יסיס ( תינרדוח הקידב ןומימל תויאכז ) ןורחאה תואירבה דרשמ ח " ע ) ריפש שילש ימיכויב רקס , ןושאר שילש רקס , תיפרוע תופיקש ח " ע , יאופר ךרוצל םאתהב דנואסארטלוא תקידב , ינש הקידב ןומימל תויאכז הנייהת 35 תחטבמה הפוקה מ ךומנ ןליגש םישנ ןוכיסב הילע שי רשאכ , תחטבמה הפוקה ח " ע תינרדוח רקסה תוקידב תואצות תובקעב • • • 32 רוביצה תואירבב דועיסה

הרהה השיאל עדימ

33 יבגל םתדמעו ןוירהה בקעמ ידעי לע גוזה ינב רבועה / השיאה םע החיש תוניקת תא קודבל הדיחיה ןתרטמש תוקידב ןואד תנומסת תודוא רצק רבסה הכיפה יתלב הלחמה תויה תודוא רבסה הב שיש , תינרדוח הקידבב קר ירשפאה , יאדווה ןוחבאה תודוא רבסה ועצבי ןוירהל ןוכיס תוקידב וליא וטילחי גוזה ינב עדימה רואל עוציבב םיניינועמ םא וטילחי גוזה ינב D.S

םע רבוע ןוחבא לש הרקמב ןמזב ןואד תנומסת יוליגל תוקידב אדוול שי .) ןוירה תקספה " : הכרדה תרבוח לבקי גוז לכ תואירבה דרשמ רתאב םג העיפומ תרבוחה תנכדועמה ( " ןוירהה איה תרבוחהש • • • • • • • רוביצה תואירבב דועיסה

34

ןוירה ןמזב ןואד תנומסת רקסל תוצלמה

HCG + PAPPA + NT תיפרוע תופיקש מ הובג ןוכיס 1:200 1:201 ןיב ןוכיס 1:3000 ל מ ךומנ ןוכיס 1:3001 AFP + U3

ןושאר שילש לש תוקידבה םע דוחיא

1:380 מ הובג ןוכיס מ ךומנ ןוכיס 1:381 םיחותפ םימומ רקס AFP ירבוע ןובלח

תינרדוח הקידבל הצלמה

הילש יסיס וא ריפש ימ

הקידבל הצלמה ןיא תינרדוח

: תואירבה דרשמב תוקלחמל תודות תיתליהק הקיטנגל הקלחמה רגבתמלו דליל םאל הקלחמה רוביצה תואירבב דועיסל הקלחמה • • •

35 רוביצה תואירבב דועיסה