Põhilised maksud ettevõtluses

download report

Transcript Põhilised maksud ettevõtluses

Autor: Sirle Truuts
... visioon on olla 2015 aastaks tunnustatud Eesti SME-sektori
ettevõtluskonsultant;
... missioon on pakkuda igale alustavale ettevõtjale
professionaalset, laiaulatuslikku ja kättesaadavat infot
ettevõtte asutamise, arendamise ja võõrkapitali kaasamise
kohta;
... kõrgharidust õigusteaduses, ettevõtluses ja finantsjuhtimises
(omandamisel);
... ettevõtluskogemus haarab tootmist-, äriõigust-,
pangandust-, raamatupidamist ja SME sektorile suunatud
müügiosakonna juhtimist.
2

Ülevaade Eesti maksusüsteemist ja maksudest,
keskendudes eelkõige käibemaksule ja
tööjõumaksudele.

Maksude optimeerimise põhimõtted.

Praktilised näited.
3


Eesti maksusüsteemi aluseid reguleerib maksukorralduse seadus;
Maks – on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu
määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avali õiguslike ülesannete
täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud
ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele
seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel
ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks
(maksukorralduse seadus §2);


Igat konkreetset maksu reguleerib vastav maksuseadus (nt
tulumaksuseadus, käibemaksuseadus);
Maksu peamiseks eesmärgiks on riigi- ja kohalike omavalitsuste
ülesanneteks tulu saamine. Kõrvaleesmärkideks võib olla ka nt
siseturu ja hinnaregulatsioonide katse jms.
5
Tulenevalt sellest, kes maksu kogub, jaotub Eesti maksusüsteem 2 (kaheks):
1)
2)
Riiklikeks maksudeks – (tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks,
hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja
raskeveokimaks). Maksu kogub riik ja maksuhalduriks on
Maksu- ja Tolliamet.
Kohalikeks maksudeks - (müügimaks, paadimaks,
reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks,
mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks,
parkimistasu). Maksu kogub ja halduriks on valla- või
linnavalitsus.
Allikas: maksukorralduse seadus § 3 ja § 5
6
Riiklike maksudega puutuvad üldjuhul kokku kõik ettevõtjad,
sõltumata tegevusvaldkonnast. Nt. käibemaks, tööjõu- ja
kapitalimaksud.
Kohalike maksudega kokkupuutumine sõltub juba konkreetse
ettevõtte tegevusvaldkonnast, ettevõtet puudutavatest äri- või
administratiivotsustest kui ka asukohast (nt reklaamimaks,
parkimistasu, Tallinnas kehtinud müügimaks).
7
OÜ-l Loomelinnak on 2 peamist tegevussuunda:
1. Maalikunstikursuste korraldamine:
- Teenuse ühe tellimuse müügihind 100 EUR, mis sisaldab 30% kulusid (toote ja
tegevuskulud), 70% puhaskasumit. Teenust osutab juhatuse liige/omanik, kes
vajab kuus netotasuna 500 EUR.
2. Unikaalse hand-made savist köögiserviisi tootmine:
- Ühe toote müügihind 100 EUR, mis sisaldab 70% kulusid (toote ja tegevuskulud),
30% puhaskasumit. Toote tootmiseks vajab ettevõte lisaks omanikule/juhatuse
liikmele veel 1 töötajat, kes saab minimaalset töötasu.
!!! Ülesanne 1. Arutle peale järgnevate slaididega “käibemaks” tutvumist,
kas ettevõtja peaks võtma end peale tegevuse alustamist
käibemaksukohustuslaseks või mitte, kui ta tegeleb aktiivselt mõlema
tegevussuunaga või ta tegeleb aktiivselt vaid ühe tegevussuunaga?



Käibemaks on väärtuseline tarbimismaks, mis lisatakse
kaubale ja teenusele.
Käibemaksu sätteid reguleerib käibemaksuseadus, mille
kohaselt käibemaksu objekt (§ 1 lg 1) on käive, v.a.
maksuvaba käive, mille tekkimise asukoht on Eesti; kauba
import Eestisse (§ 6), v.a. maksuvaba import (§ 17); teenuse
osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti (§ 10 lg 4 ja
5); § 16 lg 3 nimetatud kauba või teenuse käive, mille
maksustatavale väärtusele on maksukohustuslane lisanud
käibemaksu; ühendussisene kauba soetamine (§ 8) v.a.
maksuvaba käive (§ 18).
Seadusega on sätestatud järgmised käibemaksumäärad: 20%;
9%; 0%; maksuvaba käive; käivet ei teki.
9




a)
b)
20% käibemaksumäär – üldine kaupade ja teenuste käibemaksumäär
v.a. seaduses toodud erandid.
9% käibemaksumäär – nt raamatud, töövihikud õppevahendina,
väljatoodud ravimid, ajakirjad, majutus koos hommikusöögiga.
0% käibemaksumäär – üldjuhul rakendub kaupadele ja teenustele
rahvusvahelistes ärisuhetes (nt eksport, rahvusvahelised
laevad/lennud, tollilaod jms.).
Maksuvaba käive:
sotsiaalset laadi kaubad ja teenused nt universaalne postiteenus,
tervishoiuteenused, tasemeharidus, sotsiaalhoolekanne.
kindlustusteenus, kinnisasi ja kinnisasja üür, väärtpaberid,
loteriipiletid, hasartmängud, investeerimis- ja seaduses nimetatud
muud finantsteenused.
10

Sisendkäibemaks on üldiselt teiselt maksukohustuslaselt
soetatud või saadud kauba või teenuse eest tasumisele
kuuluv käibemaks (vt lisaks § 29 lg 3) .
______________________________________________
Lihtsamalt öeldes ....
 Sisendkäibemaksu termin tuleneb sõnast sisend, mis
tähendab väljundi tootmiseks sisse minevaid kulutusi (nt
materjalile tehtavad kulud, ostetavad kontoritarbed,
raamatupidamisteenus jms.).

Väljund on teenus või toode, mida firma välja müüb ehk
müügiarvetele lisatav käibemaks.
11
Käibemaksuarvestuse kohustus tekib käibemaksu kohustuslaseks
registreerimisega, kui maksustatav käive kalendriaastas ületab
kalendriaasta algusest arvates 16 000 EUR.
Prakatikast ...
1)
2)
3)
Kiirustatakse käibemaksukohustuslaseks registreerimisega,
hoomamata sellega seotud rahavoogusid (nt käibemaksu tasumise
kohustus, laekuvad käibemaksu võetakse tuluna) ja
administratiivkohustusi (nt 0 TSD deklaratsioonid);
Kasumit teenivas ettevõttes on müügiarvete maht suurem ostuarvete
mahust, mis tähendab, et ettevõtja peab arvestama käibemaksu
tasumisega (va kui ei ole tehtud ühekordseid suuremaid ostusid,
millelt käibemaksu tagasi küsitakse nt seadmete ost, suurema
kliendiürituse organiseerimine jms).
Käibemaksu arvutamine (2013 aastal) – kui lisada hinnale käibemaks
siis korruta 1,2-ga, kui hind sisaldab käibemaksu, siis jaga müügihind
1,2-ga.
12
Versioon 1: OÜ Loomelinnak võtab end kohe käibemaksukohustuslaseks
Teenus maalikunstikursuse korraldamine
a) Teenuse hinnakujundus?
Teenuse hind 100 EUR, juhul kui OÜ on km-kohustuslane, siis on 2 varianti –
lisada hinnale käibemaks 20%, mis teeb lõpptarbijale teenuse hinna kallimaks või
teha -20% allahindlust, ehk siis makstes käibemaksu riigile ära enda “taskust”.
Valime et OÜ peab tegema allahindlust, kuna klient on eraisik, kes on
hinnatundlik ja ei ole valmis maksma 20% kõrgemat hinda. Tulu 83,33 EUR + 16,67 EUR
käibemaks.
b) Teenuse kulujuhtimine?
Teenuse osutamisel on kulu 30% ehk 30 EUR, millest pooled kulud
sisaldavad käibemaksu 12,5 EUR kulud + 2,5 EUR käibemaks. Ja pooled kulud
15 EUR ei sisalda (nt kommunaalkulud kodukontoris, sõiduauto kompensatsioon).
Kokkuvõte “teenus maalikunstikursuse korraldamine”:
OÜ Loomelinnak peab esitama iga kuu 20.-ks kuupäevaks käibemaksu deklaratsiooni ja ära
maksma käibemaksu 16,67 EUR (müügi käibemaks) -2,5 EUR (sisendkäibemaks) = 14,17
EUR
Versioon 2: OÜ Loomelinnak võtab end kohe käibemaksukohustuslaseks
1) Unikaalse hand-made savist köögiserviisi tootmine:
a) Toote hinnakujundus?
Toote hind 100 EUR (käibemaksuta) või 120 EUR (käibemaksuga). Kuna OÜ kliendid on
eraisikud, kes ei ole hinnatundlikud ja ärikliendid kes on valmis maksma 20% kõrgemat
hinda. Tulu 100 EUR + 20 EUR käibemaks.
b) Toote kulujuhtimine?
Toote tootmisel on kulu 70% ehk 70 EUR, millest omakorda 70% kulud
sisaldavad käibemaksu 40,83 EUR kulud + 8,17 EUR käibemaks. Ja 25% kuludest
17,50 EUR ei sisalda (nt kommunaalkulud kodukontoris, sõiduauto kompensatsioon).
Kokkuvõte “teenus maalikunstikursuse korraldamine”:
OÜ Loomelinnak peab esitama iga kuu 20.-ks kuupäevaks käibemaksu deklaratsiooni ja ära
maksma käibemaksu 20 EUR (müügi käibemaks) -8,17 EUR (sisendkäibemaks) = 11,83
EUR.
Ettevõtja peab alati arvestama tööjõu kaasamisel tööjõukuludena:
palgafond = netotasu + töötaja maksud + tööandja maksud.

Tööandja poolt makstavad maksud (25,38% palgafondist):
Sotsiaalmaks 33%
Tööandja töötuskindlustusmaks 1%

Töötaja poolt makstavad maksud (ca 15% kui on põhitöökoht,
ca 18% kui on lisatöö):
Tulumaks 21%
Kogumispensionimaks 2% (2013.a.)
Töötaja töötuskindlustusmaks 2%

Netotasu töötajale ca 57-60% kogu palgafondist, sõltuvalt kas
rakendub tulumaksuvaba miinimum 144 EUR/kuus või mitte.
15





Tööjõumaksude arvutamiseks soovitatav: www.kalkulaator.ee
Kogumispensioni olemasolu kontroll:
http://www.pensionikeskus.ee/index.php?id=651
Tööjõumaksude õigeks arvestamiseks peab töötaja esitama avalduse
kas tema tulult arvestab tööandja tulumaksuvaba miinimumi või
mitte. Seda saab arvestada vaid 1 tööandja kalendrikuus või mitu
tööandjat, kuid sel juhul saab kõigi tööandjate poolt arvestatav
summa olla kokku 144 EUR/kuus.
Tööjõumaksud peetakse kinni väljamaksete tegemisel, makstes
töötajale välja vaid netotasu.
Maksud deklareeritakse töötajale väljamaksele järgneva kuu 10.-l
kuupäeval Maksu- ja Tolliametis TSD deklaratsioonil.
16
Enamlevinud vead tööjõumaksude arvestamisel:
 Ettevõtja ei arvesta tööjõukulude osakaaluga ettevõtluse
alustamisel (ebamõistlik proportsioon teenuse madalas
müügihinnas ja konkurentsivõimelise tasu saamises);
 Töölepingusse (kui see sõlmitakse) lisatakse neto- mitte
brutotasu;
 Töötajalt ei küsita avaldust tulumaksuvaba miinimumi
arvestamiseks;
 Tööjõumaksusid ei deklareerita Maksu- ja Tolliametis või
tehakse seda osaliselt.
17
Vastavalt tulumaksuseadusele § 50 (1) residendist äriühing (sh TÜ ja
UÜ) maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena
jaotatud kasumilt nende väljamaksmisele rahalises vormis või
mitterahalises vormis.
Tulumaksumäär dividendidelt on 21/79 ehk 26,6%.



Maksude optimeerimise peamine eesmärk on kasumi
suurendamine.
Oluline on eristada maksude optimeerimist (mõistlike
proportsioonide saavutamine) ja minimeerimist (maksude
maksimaalne vähendamine).
Maksukohustuste vähendamiste põhjused jaotatakse
üldjoontes 3 rühma:
I majanduslikud – sõltuvad maksumaksja finantsolukorrast või võimalikust
kasust/riskist.
II juriidilised – tingitud maksuseaduste puudulikkusest (keerulised
õigusaktid, administreerimise keerukus).
III psühholoogilised – maksumaksmise kohustus on isikute lõikes erinev ja
sellest inimlik soov olla võrdne.
20
Maksude optimeerimine
(tax planning):
 Tulu tüübi muutumine;
 Tulu tekkimise aja
valimine;
 Tulu saaja muutumine;
 Tulu riigi valimine.
Maksudest kõrvalehoidmine
(tax evasion):
 Tulu varjamine;
 Valeandmete
deklaratsiooni(de) esitamine;
 Ebaseaduslik
maksusoodustuste
kasutamine;
 Maksude tasumata jätmine;
 Maksude sissenõudmise
võimatuks muutumine.

Tulu tüübi muutmine:
- Töötasu (maksud ca 40%) asendamine dividendidega (maksud 26,6%);
- Päevarahade maksmine välislähetuse eest (piirmäär 32 EUR/päev);
- Stipendiumiga;
- Litsentsitasud;
- Kodukontori kasutamise eest hüvitused (praktikas nt 30%
kommunaalkuludest tasub maksuvabalt firma juhul kui tööks kasutatakse
nt 1/3 kodust);
- Renditasu isikliku ruumi kasutamise eest 21% tulumaks;
- Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon (64 EUR/kuus
sõidupäevikuta, 256 EUR/kuus sõidupäevikuga).

Tulu tekkimise aja valimine:
- kui on teada et tulevikus tulumaks alaneb, siis on võimalik ettevõttest
kasumi väljavõtmine suunata tulevikku (ettevõttesse jääv kasum ei ole
maksustatud Eestis), investeerimiskontode kasutamine jms.

Tulu saaja muutmine:
- äriühingud näitavad tulu läbi tütarettevõtte nt Soome ettevõtted näitavad
tulu Eestis, füüsiline isik näitab tulu ettevõttes, mitte eraisiku või FIEna
(FIE maksuarvestus on võrreldes OÜ-ga keerulisem ja maksukohustus
kõrgem, loe lisaks: http://www.emta.ee/index.php?id=30069#kaks ) ettevõtete
vahelised laenud jms.

Tulu tekkimise koha muutmine:
- rahvusvahelistes ettevõtetes makstakse tulu välja madalama
maksumääraga riikides (nt riikides, kus tulumaks üldse puudub,
offshore´ide kasutamine).
Maksude optimeerimise seadusliku ja ebaseadusliku tegevuse vahel
on õhkõrn piir, seetõttu vajab kindlasti iga otsus, mille eesmärk on
maksukohustuse alandamine, põhjalikumat analüüsi.
Koosta ärikeskkonna analüüs, ja leia vastused eelkõige küsimustele:
1)
Mis on ohud ja võimalused?
2)
Millised on riskid?
-
tehingurisk?
tegevusrisk?
vastavuse risk?
finantsarvestuse risk?
!!! Ülesanne 2 (kodutöö).
1. Milliseid seaduslike maksude optimeerimise viise peaks OÜ
Loomelinnak oma tegevuses kasutama, nii et ettevõte kasum/efektiivsus oleks
seaduslikult maksimaalne? Arvuta ja analüüsi!
2. Koosta EASi finantsprognooside põhjale oma äriidee teostuse
finantsprognoos.
Kodutöö vastused saata emailile [email protected] , subjekt “Loomelinnak
kodutöö” hiljemalt 19. november 2013.a. Lisaks kui tekib küsimusi koduöö lahenduse
osas siis kõik oodatud!
Lisaks kodutööle võid saata Sind huvitavad küsimused maksude kohta, vastan Sulle
personaalselt!