Обставина

download report

Transcript Обставина

УРОК № 4
Тема уроку
(на матеріалі творів Фросини Мороз)
Епіграф уроку
Залишайся доброю, людино,
На любов будь щедрою завжди –
І добро душевне не загине
……………………………
Хай добро панує на землі.
Ф. Мороз
"З любові й муки
народжується
письменник, іншого
шляху в нього нема",
— писав незабутній
Григір Тютюнник. У
Фросини Мороз є
справжня любов до
України, до людей, до
рідної природи, і є
невимовна мука жінки,
приреченої любити все
це тільки здалеку,
сподіваючись па
взаємність.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Бесіда
1. Що називається обставиною?
2. На які питання відповідають обставини?
3. На які види поділяються обставини? Наведіть приклади.
Обставина – який пояснює слово зі значенням дії чи ознаки,
виражає характеристику дії, стану чи ознаки, ступінь їхнього
виявлення, умови, за яких відбувається дія.
Виражає ознаку дії,
стану, процесу щодо
міри, способу, місця,
часу, умови тощо
Як? Яким способом? За
якої умови? Де? Куди?
Коли? Якою мірою?
Чому?
Виражається
прислівниками,
іменниками з
прийменниками,
неозначеною формою
дієслова та ін.
ОБСТАВИНА
ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ
ОБСТАВИНИ ВИРАЖАЮТЬСЯ:
прислівниками:
Додолу па да т им у ряс но ю р о со ю ( Ш е вч е нко ) .
Спросоння він голосно закричав (І. Нечуй-Левицький).
іменником (із прийменником або, рідше, без нього):
Шумить весна у силі й цвіті(Рильський).
Д у ш а с п ол оха н а т р ем т и т ь л и с т ком б е р ез и ( О л е кс а н д р О л е с ь ) .
дієприслівником, дієприслівниковим зворотом:
У ка з а н і д оз р і ва є , бул ь коч у ч и , ка ш а ( Ма л и ш ко ) . В а ж код и ха юч и ,
п р а ц ю в а л и б і й ц і ( Го н ч а р ) .
неозначеною формою дієслова:
Люди сходяться до приймачів новини послухати. (Рильський).
П а в л о п і ш о в д о м а ш и н и з н і м а т и а к у м у л я т о р ( Г. Т ю т ю н н и к ) .
словосполученням:
Другого дня був бій (Скляренко).
Стоять жінки у три ряди (Малишко).
ВИДИ ОБСТАВИН ЗА ЗНАЧЕННЯМ
Вид
Способу дії
Що означає
Спосіб здійснення дії,
вияву ознаки
Інтенсивність дії чи
Міри і ступеня ознаки, міру їх вияву
Питання, на які
відповідає
як? яким способом?
Сидять поруч.
якою мірою? як часто?
Постукав тричі.
скільки разів? наскільки?
Стомилися в
дорозі. Ішов
де? куди? звідки?
уперед.
коли? з якого часу? доки? Мовчав кілька
хвилин. Завжди
відколи? як довго?
хвилювався.
чому? з якої причини? Розсміявся від
радості. Сказав
через що?
згарячу.
навіщо? з якою метою? Зупинилися на
відпочинок.
для чого?
Пішли спати.
Місця
Місце дії, напрям руху
Часу
Час дії, її часову межу
Причини
Причину, підставу
виникнення дії
Мети
Мету дії
Умови
Умову, за якої
відбувається чи може
відбутися дія
за якої умови?
Умову, всупереч якій
незважаючи на що?
Допусту
Приклади
Прийдемо за
наявності
запрошення.
Прийшов попри
ОБСТАВИНА
ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ
Пригадаймо!
Іменники можуть бути:
конкретними назвами
і
абстрактними поняттями
УВАГА!
Іменники з конкретним значенням будуть додатками, а
ті, що мають більш абстрактне значення – обставинами.
Наприклад:
Біля стерна (чого?)
стоїть грізний командир.
Між високими хлібами (де?)
в'ється стежечка мала.
ВИБІРКОВА РОБОТА
на основі тексту
Прочитайте вірш. Випишіть слова, що відповідають на питання
як? де? куди? у якій мірі? З яким членом речення вони пов'язані?
ДОЛЯ
Понад пшеничним полем
Летять хмарки крилаті…
Чого жіноча доля
Завжди у чорнім платті?
Відгукується болем
В душі людське прокляття.
Невже жіноча доля
Лиш чорне має плаття?
Коли струнка тополя
Згорає у багатті,
Гірка жіноча доля
Вдягає чорне плаття.
Моя сумна неволя
Рве дні мої на клапті…
…Моя жіноча доля
Завжди у чорнім платті.
ТВОРЧЕ КОНСТРУЮВАННЯ
Складіть речення так, щоб подані фразеологізми
виступали в ролі обставини. Визначте вид обставини.
Як один день,
зверху донизу,
за тридев'ять земель,
до останньої крихти
ДОСЛІДЖЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ
Відновіть прислів'я і приказки, вставивши замість
крапок
обставини з довідки. Дайте повну
характеристику обставин, скориставшись схемою.
1. Добре діло твори …
2. Доброму … добре.
3. Добре … пам'ятається.
4. Правда і … не втоне.
5. Кривда людськая … вилазить.
6. … не вмирають.
(Народна творчість)
Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь.
ДОСЛІДЖЕННЯ-АНАЛІЗ
Запишіть речення, підкресліть обставини, визначте
їх вид, спосіб зв'язку з пояснюваним словом.
1. Свіжою хлібина на столі хай буде, хай
щедротно родить жашківська земля.
2. Солодко буває пити із відерця, гамувати
спрагу у спекотні дні…
3. Хай виростає в небо тополина, хай добро
панує на землі.
СИНТАКСИЧНИЙ
ПРАКТИКУМ
Виконати
повний синтаксичний розбір речення
Поетичний
вогонь
творчості,
відтворений у словах і картина, ніколи не
згасне у серцях вдячних шанувальників
Фросини Мороз
СИНТАКСИЧНИЙ
ПРАКТИКУМ
Послідовність часткового розбору
двоскладного речення
1.Прочитати речення.
2.Охарактеризувати його за метою висловлювання,
за інтонацією.
3.Назвати граматичну основу (підмет і присудок).
4.Визначити, чим виражені підмет і присудок.
5.Назвати другорядні члени речення (якщо такі є) і
спосіб їхнього вираження.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити § 12, повторити 14.
1 рівень: вправа 199, ст. 97.
2 рівень: Уявіть, що ви зустрілися
з
Фросиною Мороз. Про що ви її розпитали
б? Опишіть вашу зустріч або складіть
інтерв'ю, використовуючи різні види
обставин.
Використана література
1. Тихоша В. І. Рідна мова : підруч. для 8 кл. гімназій, ліцеїв та
шк. з поглиб. вивч. укр. мови / В. І. Тихоша, М. Я. Плющ ; за
ред. М. Я. Плющ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Освіта,
2004. – 240 с. – ISBN 966-04-5646.
2. Омельчук С. А. Усі уроки української мови у 8 класі / упор.
С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич. – Х. : Вид.
група «Основа», 2008. – 331 [5] с. (Серія «12-річна школа»). –
ISBN 978-966-333-893-4.
3. Мороз Ф. В. Пригорнися, доленько, до мене : літературнохудожнє видання / Ф. В. Мороз. – Черкаси : «ВідлунняПлюс», 2004. – 112 с. – ISBN 966-693-077-3.
4. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1515796c48fd8/listb407a47b26