ดาวน์โหลดไฟล์

download report

Transcript ดาวน์โหลดไฟล์

โรคติดต่อทางพันธ ุกรรม
โรคทางพันธุกรรม หมายถึ ง โรคที่มีความผิดปกติ
ขององค์ประกอบของจีนและโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง
พันธุกรรม นี้ เป็ นโรคติดตัวไปตลอดชีวิต ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้
1. โรคธาลัสซีเมีย
2. โรคฮีโมฟี เลีย
3. โรคดาวน์ซินโดรม
 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระดับโครโมโซม
 เป็ นโรคทางพันธุกรรมที่เด็กจะมีอาการปั ญญา
อ่อน และหน้าตาดูแปลกไปจากปกติ มักพบในเด็ก
ที่แม่ตงั้ ครรภ์เมือ่ อายุเกิน 35 ปี
อาการของโรค
เด็กกลุม่ อาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน ตา
เฉียงขึน้ ดัง้ จมูกแบน ปากเล็ก มือสัน้ ขาสั้น ตัวเตีย้
ปั ญญาอ่อน ไอคิว 20-150
แนวทางการป้องกัน
ป้องกันได้โดยการวินจิ ฉัยก่อนคลอด ปั จจุบันมักทา
กั น ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ อั ต ราเสี่ ย งสูง เช่ น อายุ
มากกว่า 35 ปี ขึน้ ไป
 ควรเป็ นอาหารบารุงสมอง เพราะ เด็กเหล่านี้
จะมีเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับปั ญญาอ่อนปาน
กลาง
 เป็ นโรคทางพัน ธุก รรมที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
สารสีแดงในเม็ดเลือด ทาให้ผปู้ ่ วยมีอาการโลหิต
จางเรื้อรัง
อาการของโรค
จะมีอาการซีด ตาขาวสีเหลือง ตัวเหลือง ตับโต
ม้ามโต ผิวหนังดาคลา้ กระดูกใบหน้าจะเปลี่ยน
รูป มีจมูกแบน กะโหลกศีรษะหนา
 ผูท้ ี่ไม่เป็ นโรค จะแต่งงานควรตรวจคู่สมรส ถ้าคู่
สมรสมียีนผิดปกติ ควรวางแผนครอบครัว หรือ
ปรึกษาแพทย์กอ่ นมีบตุ ร
 หลี ก เลี่ ย งอาหารรส หวานจั ด เค็ ม จั ด และ
อาหารที่มธี าตุเหล็กสูง
 อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์
ต่าง ๆ ไข่ นม และอาหารที่มวี ิตามิน
 เป็ นโรคทางพันธุกรรมที่ปัจจัยการแข็งตั ว
ของ
เลือดผิดปกติ ทาให้ผปู้ ่ วยมีอาการ เลือดออกไม่
หยุดหรือหยุดยาก
อาการของโรค

ผูป้ ่ วยจะมีอาการเลือดออกง่ายเป็ นๆ หาย ๆ
มาตั้งแต่เด็ก มักจะออกเป็ นเป็ นจา้ ใหญ่ (ไม่เป็ น
จุด แดง) โดยมัก เกิ ด จากการกระทบกระแทก
เล็ก ๆ น้อย ๆ
แนวทางการป้องกัน

โรคฮีโมฟิ เลียนี้ พบในผูช้ าย ดังนัน้ หากลูกชายมี
อาการเลือดออกง่าย หยุดยาก เช่น ฉีดวัคซีนแล้ว
เลือดยังคงซึมตรงรอยฉีดอยู่นาน จาเป็ นต้องรีบ
พาลูกไปพบแพทย์
อาหารที่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟิเลีย
• ควรเป็ นอาหารที่ มี วิ ต ามิ น เค ช่ ว ยท าให้เ ลื อ ด
แข็งตัวได้
1. น.ส.ณัฐธยาน์
อภินนั ทศาสตร์
2. น.ส.วันนูรส
ั ลิน แสงรายยิ่งยศ
3. น.ส.สรัลชนา
วงษ์มาน
4. น.ส.ฝนแก้ว
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5. น.ส.นลพรรณ ปั้ นทอง
6. น.ส.วัลลภา
ทีสกุล
7. น.ส.ธัญญลักษณ์ ศรีอนงค์
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/7
เลขที่ 22
เลขที่ 23
เลขที่ 24
เลขที่ 32
เลขที่ 33
เลขที่ 35
เลขที่ 36