Transcript Document

ជំពូក្​៥
ឥទ្ធពិ លនៃសារធាតុចញ្ិ មចឹ លលើការលូតលាស់របស់រុក្ជាខ តិ
១.សារធាតុចិញ្មចឹ សំខាៃ់ៗ
​(Major elements)
• សារធាតុចិញ្មចឹ សំខាៃ់ៗចចក្លចញជាពីរក្ក្ុមគឺៈ
A. ម៉ា ក្ក្ូធាតុ (Macro/major elements)
B. មីក្ក្ូធាតុ (Micro/minor elements)
A. ម៉ា ក្ក្ូធាតុសំខាៃ់ៗ(Major elements)
• ម៉ា ក្ក្ូធាតុសំខាៃ់ៗចែលរុក្ខជាតិក្តូវការក្នងុ ចំៃៃួ លក្ចើៃមៃ​៩ធាតុគ
• C (Carbon)
• H (Hydrogen)
• O (Oxygen)
•
•
•
•
•
•
N (Nitrogen)
P (Phosphorus)
K (Potassium)
Ca (Calcium)
Mg (Magnesium)
S (Sulfur)
មៃលៅក្នងុ បរិយាកាស​​ៃិង​ទ្ឹក្
មៃលៅក្នងុ ែី
B. មីក្ក្ូធាតុសំខាៃ់ៗ(Minor elements)
• មីក្ក្ូធាតុសខាំ ៃ់ៗចែលរុក្ខជាតិក្តវូ ការក្នុងចំៃួៃលក្ចើៃមៃ​៧ធាតុគ
•
•
•
•
•
•
•
Fe (Iron)
Mn (Manganese)
B (Boron)
Mo (Molybdenum)
Cu (Copper)
Zn (Zinc)
Cl (Chlorine)
មៃលៅក្នងុ ែី
២. ការខ្វះសារធាតុចិញ្មចឹ ​
(Nutrient deficiencies)
អាសូត​(N deficiency)
• អាសូតជាធាតុផ្សំមួយនៃសមសធាតុសខាំ ៃ់ែូចជា​ក្លរូភីល​អ័រម៉ាូៃ​អាសុតី អាមីលេ​ក្បូតូប្លលស​ក្បូលតអុីៃ​អង់សុីម​ៃិង​វីតាមីៃ
• ក្ងវះអាសូតល្វើលអាយរុក្ជាខ តិ​លតឿ​​ក្ក្ិៃ​សលឹក្​ៃិងក្ទ្ៃុងសលក្ឹ ល ើង​​​​ព៌េក្ពចលត​ឬលលឿង​បន្ទាប់មក្សលឹក្ចក្បព៌េលៅជាលលឿងទ្ុ​ំ ឬ​​​​​
ព៌េកាលវវ​លវើយងាប់ៃិងក្ជុះចតមតង
• សញ្ញាក្ងវះអាសូតជាែំបូងលគសលងេតល ញើ លក្ើតល ើងលលើសក្លឹ ​​​​​​ចាស់ៗ​រួចបៃតលៅសលក្ឹ ខ្ចីលទ្ៀត
អាសូត​(ត)
• ចំល ះែំណំក្សវូ ក្ងវះជាតិអាសូតល្វើលអាយ
– ក្សូវែុះលរញៗ
– ការចបក្គុមថព យចុះ
– សលឹក្ល ើងរឹង​លវើយមៃព៌េ​លលឿង
• លែើមបីចក្លំអបញ្ញាក្ងវះអាសូត​លយើងអាចលក្បជើ ីបបំ ៉ាៃចែលមៃអាសូតលក្ចៃើ ​ែចូ ជា​អាម៉ាូញ៉ាូមៃីក្តាត​ឬ​Urea ជាលែើម
ផ្ូសវ័រ​(P deficiency)
• P មៃតួន្ទទ្ីល្វើលអាយជាលិកា​ៃិងលពញវ័យ​លោយវាជួយបលងេតើ នេវ យ៉ា​ូ ៃិងជួយល្វើចចំ េក្លកាសិកា​ជួយែល់ការលូតលាស់ឬស
• រុក្ខជាតិចែលមៃអាយុតិចក្សបូ យក្​P លក្ចើៃជាងរុក្ខជាតិអាយុចាស់
• រុក្ខជាតិខ្វះ​P មៃការលូតលាស់យត​ៃិងក្ក្លពញវ័យ
ផ្ូសវ័រ​(ត)
• សញ្ញាខ្វះជាតិ​P គ
•
•
•
•
•
•
រុក្ខជាតិែះុ លរញៗ​
សលឹក្ល ើងព៌េនបតងក្ក្ល ៉ា ​មិៃភលែូចសលក្ឹ ្មមតា​
សលឹក្មៃរាងតូចខ្ុស្មមតា​លវើយឆាប់ក្ជះុ
លែើមមិៃលលល ស​​
ក្បព័ៃធឬសមៃការលូតលាស់យត
ពៃាការលចញចផ្ល ផ្កេ
ផ្ូសវ័រ​(ត)
• ចំល ះែំណំក្សវូ ​ក្ងវះ​P ល្វើលអាយ
•
•
•
•
មៃការចបក្គុមតព ចិ
ការលូតលាស់យត
ោក្់ក្ាប់តចិ
សលឹក្មៃព៌េនបតងចាស់​ជួៃកាលសលក្ឹ ខាងលក្កាមលៅជាព៌េទ្ឹក្ក្ក្ចូ ​ឬ​​​​ព៌េក្ក្វមសាវ យ
• ក្ងវះ​P អាចលក្ើតមៃល ងើ លៅលលើែអាី សុតី ខាលំង​ែីសុលផ្កតអាសុតី ​ៃិងែីអាល់កាឡំង
• ែីចែលខ្វះ​P ​អាចចក្ចក្បប្លៃលោយប្លចជី​ឌីអាម៉ាូញ៉ាូមផ្ូសាវត (NH4)2PO4 ៃិងលក្បើក្ប្លស់ជីសរីរាងគ។
ប៉ាូតាសយូម​(K deficiency)
• ប៉ាូតាសយូមជាធាតុសខាំ ៃ់ចែលលែើរតួជាក្តាតលីក្រក្នងុ ការបលងេើតជាតិលមស៉ា ​បំចលងជាតិលមស៉ា លៅជាសេរ​ៃិងចូលរួមក្នងុ ែំលេើររសមសី លំ យាគ
• វាមៃតួន្ទទ្ីសខាំ ៃ់ក្នុងការលបើក្​ៃិងបិទ្រៃធសមតូ ៉ា តរបស់សក្លឹ ​ជួយសំរបសំរួល​ៃិងបលងេើៃក្បតិក្មមសលំ យាគលមស៉ា អាមីែុង​ៃិងចូលរួមក្នុង
សក្មមភាពរបស់អង់សមុី ​ជាង​៤០។
ប៉ាូតាសយូម​(ត)
• សញ្ញាក្ងវះធាតុ​K ល្វើលអាយ
• សលឹក្ល ើងលលឿងលៅជាយខាង​ៃិង​សនសចវៃនៃសលក្ឹ
• សលក្ឹ មៃព៌េក្សអាប់​អុចៗ​ៃិងរមូរ
• ជួៃកាលលៅចលន្ទលះសនសចវៃមៃសាន មលខាលច (necrosis)
• ក្ងវះប៉ាតាូ សយូមចាប់លផ្តមើ លៅលលើសលឹក្ចាស់រចួ បៃតលៅសលក្ឹ ខ្ចី
• លក្កាយមក្សលឹក្កាលយលៅជាព៌េទ្ង់ចែងលវើយងាប់ចតមតង
• ឬសលូតលាស់មៃិ ប្លៃលអ​ចំចេក្ឬសរយាងអាចលូតលាស់ប្លៃចំល ះចតឬសចែលលៅជាប់ឬសចក្វប៉ាលុ ណណះ។
ប៉ាូតាសយូម​(ត)
• ក្ងវះធាតុ​K អាចចក្ចក្បប្លៃលោយលក្បើក្ប្លស់ជីប៉ាូតាសយូម
• ក្ងវះប៉ាូតាសយូមលក្ចៃើ លក្ើតលៅលលើែីខ្ាច់​ែីក្គួស​ៃិងែីឥែឋ។
ប័រ​( B deficiency)​
 តួន្ទទ្ីរបស់​ប័រឺៈ
• ល្វើចំចេក្លកាសិកា
• បលងេើៃសក្មមភាពសេរ​ៃិង​កាល់សយូម
• ចូលរួមក្នុងការល្វលើ អាយមៃលសេរភាពភានសលកាសិកា
• ចូលរួមក្នុងក្បតិក្មមលមតាបូលសី
• សំលយាគក្បូលតអុីៃ
• បលងេើតភានសលកាសិកា​ៃិងក្ាប់
ប័រ​(ត)​
 ក្ងវះធាតុ​ប័រល្វើលអាយ
• ចំេុចលូតលាស់របស់រក្ុ ខជាតិងាប់​
• សលឹក្ល ើងព៌េក្ក្ល ៉ា ​បន្ទាប់មក្ចក្បលៅជាលលឿង​ទ្ងសលឹក្មៃសភាពក្សយួ
• ឬសល ើងក្កាស់លវើយលរញៗ​លែើមក្សួយលន ំងខ្លី​
• ការផ្លិតក្ាប់ថយចុះ
លរាគសញ្ញាខ្វះសារធាតុ​ប័រ
ប័រ​(ត)​
 ជំងឹពិលសសៗចែលបណតលមក្ពីក្ងវះធាតុ​ប័រមៃែូចជាឺៈ
• ការរលួយបេតូ លែំ ូងជាវ
• ការរលួយក្ាលចផ្លល ើ​ែចូ ជា ចផ្លលប្ល៉ាម​លាុង…
• លមម បេតូ លនសពលកាតប
• ជំងអុចព៌េលតានតលលើសក្លឹ ែំ ូង
ក្ងវះប័រអាចចក្សំរលួ ប្លៃលោយការប័រពី​ 9-10 Kg/ha
លគអាចលក្បើជី​Borate ឬ​Boraxលោយប្លញ់វាលៅលលើែី​ឬលលើរុក្ខជាតិផ្កាល់ចតមតង។​
កាល់សយូម​(Ca deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់កាល់សយូមឺៈ
– កាល់សយូមជាក្តាតក្ំេត់សរាំ ប់បលងេតើ ភានសលកាសិកា
– វាចូលរួមបៃាប​(neutralize)​អាសុីតសរីរាងគ
• រុក្ខជាតិពពួក្ក្ក្ូចែុះលូតលាស់លលអ លើែីចែលសំបូរកាល់សយូម
• ចផ្លល ើចែលមៃសំបក្រឹងក្តូវការធាតុកាល់សយូមលក្ចៃើ សំរាប់ការលូតលាស់របស់វា។
កាល់សយូម​(ត)
• លរាគសញ្ញាក្ងវះធាតុកាល់សយូមឺៈ
• លែើមលតឿ​​សលឹក្រមូរ​លវើយក្សយួ
• ចគមសលឹក្លខាលច
• លរាគសញ្ញាែំបងូ លក្ើតលលើសក្លឹ ខ្ចី
• Necrosis
• រលួយផ្កេ​(ជាពិលសសលប៉ាងលប្ល៉ាះ)
ទ្ង់ចែង​(Cu deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់ទ្ង់ចែងឺៈ
• ទ្ង់ចែងលែើរតួន្ទទ្ីជាក្តាតលីក្រនៃក្បតិក្មមទំងឡយលៅក្នុងែំេក្ែលងាើម
• វាចូលរួមលោយក្បលយាលក្នុងការសំលយាគក្លរភូ ីល
• វាមៃតួន្ទទ្ីសខាំ ៃ់ក្នុងការបៃតពូជ​ៃិងែំលេើរការលមតាបូលសី នៃ​កាបូអុីក្ោត​ៃិងក្បូ លតអុីៃ
ទ្ង់ចែង​(ត)
• លរាគសញ្ញាខ្វះទ្ង់ចែងឺៈ
–
–
–
–
–
–
រុក្ខជាតិលក្ើតជំងក្លរសូ ុីស
ចមក្តូចៗលក្ើតជំង​ Dieback
លៅចផ្នក្ខាងចុងសលឹក្មៃព៌េស
សលឹក្ឆាប់លក្ក្ៀម​ៃិងរួញក្ក្ញាញ់
លបើរុក្ខជាតិខ្វះទ្ង់ចែងខាលំង​វាមៃការចបក្គុម​ព ៃិងមៃលែើមជា្មមតា​ប៉ាុចៃតមិៃមៃចផ្ល ផ្កេលទ្
ក្បសិៃលបើមៃចផ្ល​គវាមៃព៌េស​លវើយាម ៃក្ាប់លទ្
ចែក្​(Fe deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់ចែក្ឺៈ
– ចូលរួមក្នងុ ការសំលយាគក្លរភូ លី
– ជាធាតុផ្សំមយួ នៃអង់សុីម​ៃិងក្បលូ តអុៃី
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិចែក្ឺៈ
– រុក្ខជាតិលក្ើតជំងក្លរសូ សុី
– ក្ទ្ៃុងសលក្ឹ ល ងើ ព៌េនបតងក្ពចលត​លវើយចក្បជាលលឿង
– លខាលចចុងសលក្ឹ ​លក្ក្ៀមចុងចមក្លវើយងាប់
• ជំងខ្វះជាតិចែក្លក្ចើៃលក្ើតល ើងលៅលលើែីទ្ួល​ចែលមៃ​pH ខ្ពស់។
ម៉ា លញ៉ាសយូម​(Mg deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់ម៉ាលញ៉ាសយូមឺៈ
– Mg ជាធាតុផ្សំមយួ របស់ក្លរភូ លី ​(5.6%)
– វាមៃតួន្ទទ្ីជាក្តាតលីក្រនៃក្បតិក្មមសំខាៃ់ៗ
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិម៉ាលញ៉ាសយូមឺៈ
– រុក្ខជាតិលក្ើតជំងក្លរសូ សុី លៅចលន្ទលះសនសចវៃ
– ក្លរូភីលចបងចចក្មិៃលសមើាន
– ក្ជះុ សលក្ឹ
• ជំងខ្វះជាតិ Mg អាចចក្ចក្បប្លៃលោយោក្់ម៉ាលញសយូមសលុ ផ្កត (magnesium sulfate)លលើែ។ី
ម៉ាង់កាចេស​(Mn deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់មង៉ា កា់ ចេស
• Mn ក្តូវប្លៃលក្បក្ើ ប្លស់ក្ងនុ ែំេក្ែលងាមើ
• សំលយាគវតាី មីៃ​ៃិងអាសុីតអាសេូបក្ិ
• វាមៃតួន្ទទ្ីជាអនក្បៃេយបរិមេCO2
ចែលលលើស​ក្ងនុ ក្បតិក្មមរសមីសលំ យាគ
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិ Mn
• រុក្ខជាតិលក្ើតជំងក្លរសូ ុីសលៅចលន្ទលះសនសចវៃចាប់ពីគល់លៅចុងសលក្ឹ
• ជំងខ្វះជាតិ Mn អាចចក្ចក្បប្លៃលោយលក្បើជីសរីរាងគលៅលលើែី។
ម៉ាូលីបចែៃ​(Mo deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់មល៉ាូ បី ចែៃ
• ចូលរួមក្នុងការសំលយាគក្បលូ តអុីៃ
• វាជាធាតុផ្សំនៃអង់សុីមមួយចែលមៃ
ន្ទទ្ីបំចលង​nitrate លៅជា​nitrite
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិ Mo
• រុក្ខជាតិមៃលក្ខេឺៈលតឿ​សលឹក្មៃព៌េលលឿងខ្ចី​រួញ​ៃិងមៃជំងក្លរ​សូ សុី លៅតាមចគមសលឹក្
• ជំងខ្វះជាតិ Mo អាចចក្ចក្បប្លៃលោយលក្បើជ​ី Ammonium molybdate ៃិង sodium molybdate លៅលលើែីចែលខ្វះ
ជាតិ Mo។
សាព ៃ់្័រ​(S deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់សាពៃ់្រ័ ឺៈ
• S ជាធាតុផ្សំមួយរបស់អាសុីត​
អាមីលេ​ៃិងក្បូលតអុីៃ​ៃិង
• មៃតួន្ទទ្ីក្នុងការបលងេើតក្លរភូ លី
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិ S
• រុក្ខជាតិមៃលក្ខេឺៈលតឿ​សលឹក្មៃព៌េលលឿង​សលឹក្រួញខ្ុស្មមតា​ការលូតលាស់ថយចុះ
• សលឹក្ខ្ចីមៃព៌េនបតងភល​ឬលលឿង​ខ្េឺៈសលឹក្
​ចាស់លៅរក្ាព៌េនបតងែចែល។
សងេ័សី​(Zn deficiency)
• តួន្ទទ្ីរបស់សងេ័ស​ី
• ជាអនក្លផ្ាៀងផ្កាត់អរ័ ម៉ាៃូ ​ៃិងជាក្តាត
លីក្រក្នុងក្បតិក្មមន្ទន្ទ
• វាមៃតួន្ទទ្ីចូលរួមបលងេតើ ក្លរភូ ីល
ៃិងចូលរួមក្នងុ រសមសី ំលយាគ​
• លរាគសញ្ញាខ្វះជាតិ Zn
• រុក្ខជាតិមៃលក្ខេឺៈលតឿ​ សលឹក្មៃជំងក្លរសូ សុី ​ៃិងមៃព៌េទ្ង់ចែង
• ល តជាែំណំងាយរងការខ្វះជាតិស័ងសេ ីជាង
លគ
៣. ការលលើសសារធាតុចិញ្ចឹម​
(Nutrient excesses)
ការពុលជាតិស័ងសេ ី​( Zinc Toxicity)
• លរាគសញ្ញាឺៈ
•
•
•
•
លៅ
សលឹក្រុក្ខជាតិលលចល ងើ ៃូវការប្លត់បង់ពេ
៌ ​ឬល ើងចំេុចព៌េក្ក្វមលៅលលើចគម​ៃិងចផ្នក្ខាងចុងសលឹក្
ក្នុងក្រេី្ងៃ្់ ងរសលឹក្ចក្បព៌េលៅជាលលឿង
រុក្ខជាតិមៃការលូតលាស់យត
មៃការលលចល ងើ ៃូវចំេុចព៌េលតានត
សលពញនផ្ាសលឹក្​លវើយសលឹក្ងាប់
• វិ្ីសាក្សចត ក្ចក្បឺៈ
• លក្បើក្ប្លស់ក្ំលប្លរលែើមបីែំល ងើ ​pH ែី
• លក្បើក្ប្លស់ជីសរីរាងគ
ការពុលជាតិចែក្( Iron Toxicity)
• លរាគសញ្ញាឺៈ
• សាន មអុចៗតូចៗលក្ើតល ងើ លលើសលឹក្​ជាពិលសសសលឹក្ចផ្នក្ខាងលក្កាម
• សលឹក្ចក្បព៌េលៅជាសាវ យ​ទ្ឹក្ក្ក្ូច​លលឿង​ឬលតានត
• ក្នុងក្រេីពុល្ងៃ្់ ងរចក្បព៌េលៅជាលតានត
លវើយងាប់
• ការចបក្គុមព​ៃិងលូតលាស់ថយចុះ
• ឬសរួញ​លវើយមៃព៌េលតានតចាស់
• វិ្ីសាក្សចត ក្ចក្បឺៈ
• លក្បើក្ំលប្លរ
• លក្បើ Manganese Oxide ក្នុងក្ំរិត​
50-100kg/ha
ការពុលជាតិចែក្( Iron Toxicity)
ការពុលជាតិបរ័ ​( Boron Toxicity)
• លរាគសញ្ញាឺៈ
• ចគមសលឹក្លក្ើតជំង​ក្លរូសុីស​ៃិងលខាលច
• លបើការក្សបូ យក្ជាតិប័រលៅចតបៃតរក្ុ ខជាតិ​ៃិងងាប់
ការពុលជាតិអាលុយមីញ៉ាូម( Al Toxicity)
• លរាគសញ្ញាឺៈ
• សលឹក្ប្លត់បង់ពេ
៌ ​ល ើងលលឿង​ឬ​ស(ជាពិលសសសលឹក្ចផ្នក្ខាងលក្កាម)​​លវើយងាប់
• ឬសមិៃលូតលាស់​ៃិងខ្ូចរូបរាង
• វិ្ីសាក្សចត ក្ចក្បឺៈ
• លក្បើក្ំលប្លរ
• បចៃេមជី​ផ្ូសវ័រ​ៃិងប៉ាូតាសយូម
ការពុលជាតិមង៉ា កា់ ចេស​( Mn Toxicity)
• លរាគសញ្ញាឺៈ
• សលឹក្ល ើងអុចព៌េលតានត​ជាពិលសសលលើសលឹក្ចាស់
• ចុងសលឹក្សងួត
• ទ្ិៃនផ្លធាលក្់ចះុ ខាលំងលោយសារការមិៃោក្់ក្ាប់(ជាពិលសសែំណំក្សវូ )
• វិ្ីសាក្សចត ក្ចក្បឺៈ
• លក្បើក្ំលប្លរ
• បចៃេមជីលាមក្សតវ​មន ងសិលា​ៃិង​FeSO4