Energi - Linksidene

download report

Transcript Energi - Linksidene

Energi
Fysikk
NORGE BRUKER MYE ENERGI.
HVORFOR?
Energi

Definisjoner:
Energi= det som får noe til å skje
Formler
En gjenstand har energi på grunn av sin stilling eller
posisjon. Kalles: stillingsenergi (potensiell energi (p))
E p=m .g . h
En gjenstand har energi på grunn av sin bevegelse. Kalles
bevegelses energi (kinetisk energi (k))
E k = ½ m . v²
SI-enheter for disse to er Joule. Uttales «jul»
Arbeid
 Arbeid
W
= kraft . strekning
=F.s

Der W står for arbeid
F står for kraft
s står for strekning/vei

SI-enhet er J, joule


Regneeksempel




En ung mann trekker en rullekoffert etter seg på
flyplassen. Han regner ut at han triller den 950 m totalt
med en kraft på 200 N.
Hvor stort arbeid har han utført?
W=F*s
W=200N * 950 m = ? J
Effekt
 Effekt
= arbeid / tid
P =W / t




P står for effekt
W står for arbeid
t står for tid
SI-enhet er W, watt
Energiloven
Energi kan ikke bli borte eller oppstå av ingenting, men kan gå
fra en form til en annen.
Hva betyr det?



Summen av energi er alltid den samme
Energien er bevart
Energi blir aldri borte, men går over til andre former.
Nyttige energiord

Kjemisk energi = lagret i bindingene mellom
atomer. Når disse kjemiske forbindelsene
forbrenner, frigjøres energi.

Termisk energi = har med bevegelsen til
partiklene å gjøre. Mer bevegelse betyr høyere
temperatur.

Elektrisk energi = Elektroner som flytter seg i
ledninger bærer med seg elektrisk strøm.
Elektroner er negativt ladde partikler.

Fjærenergi = (Elastisk energi) En form for
stillingsenergi.
Flere nyttige energiord

Kjerneenergi = lagret atomenergi.
Energien frigjøres når atomkjerner deles

Vindenergi = energi fra luft i bevegelse

Bølgeenergi = vann i bevegelse gir energi
Energikjeder og energikilder





Energioverføring= energi føres fra
ett ledd til neste ledd i en kjede
Energien er bevart i alle
overføringene
Kjedene har ingen klar start eller
slutt.
Energikjeder er ikke noe kretsløp.
Energikilde= der energien
kommer fra i den delen av
energikjeden vi studerer

Eksempel:

Vann – rotasjon i turbin – bevegelse i generator – elektrisk strøm.
Mer om energioverføring

Dersom energien går over til former
vi ikke kan bruke til noe, har den fått
lavere energikvalitet.

Det kalles virkningsgrad og måles i
prosent.

Vi kan overføre energi på to måter:
arbeid eller varme.

Og det skjer mellom system og
omgivelser.

Varme = Energi som strømmer av seg
selv fra et system med høy
temperatur til omgivelser med lavere
temperatur.
Ekstra: Kraft, fart og energi i trafikken




Sikkerhetsustyr (bl.a. bilbelte,
Motorrom krølles lettere sammen
og kollisjonspute) kan redusere
akselerasjonen ved kollisjoner.
Sykkelhjelm reduserer kraften på
hodet ved kollisjon/fall.
ABS bremser forhindrer at bilen
glir og ikke kan styres
Bremselengden blir fire ganger så
stor når farten dobles.
E k = ½ m*v²
Der Ek er bevegelsesenergi, m (1000 kg) er bilens
masse og v ( 10 m/s = 36 km/h) er farten.
Ek = ½ * 1000kg * 10m/s * 10 m/s = 50000 J
Det er det samme som F*s = 50000J. F er 2000N.
Regner ut at
S= 50000J/2000N = 25 meter
Øker farten til 20m/s = 72 km/h:
Ek = ½ * 1000kg*20m/s*20m/s = 200000J
Det er det samme som F*s = 200000J.
Regner ut at
s = 200000J/2000N = 100meter.