TERET DOKAZIVANJA

Download Report

Transcript TERET DOKAZIVANJA

TERET DOKAZIVANJA

TERET DOKAZIVANJA

• • bitni elementi suđenja: – utvrđivanje relevantnih činjenica (praemissa

minor)

– primjena pravnih pravila (praemissa major) – donošenje presude (conclusio) važnost činjenica: – pravo počinje i završava u sferi stvarnih životnih odnosa –

Ius ex facto oritur

DUŽNOSTI IZNOŠENJA ČINJENICA I PREDLAGANJA DOKAZA

• • • stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice (čl. 7. st. 1. ZPP-a) sud može izvoditi dokaze samo ako posumnja da stranke idu za tim da raspolažu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (čl. 3. st. 3. ZPP-a). sud svoju odluku o tužbenom zahtjevu ili prigovorima stranaka istaknutim u postupku ne može zasnovati na činjenicama koje stranke nisu iznijele (arg. iz čl. 7. st. 2. ZPP-a)

DUŽNOSTI IZNOŠENJA ČINJENICA I PREDLAGANJA DOKAZA

• • • u pozitivnom smislu: sud mora voditi računa o činjeničnim tvrdnjama i dokaznim prijedlozima stranaka koje su pravno relevantne u negativnom smislu: sud ne smije voditi računa o činjenicama i dokazima na koje se nijedna stranka nije pozvala ma koliko bi oni mogli inače biti relevantni u sporu uloga suda je upozoravajuća (čl. 219. st. 1. ZPP-a) i savjetodavna (čl.298. ZPP-a)

DUŽNOSTI IZNOŠENJA ČINJENICA I PREDLAGANJA DOKAZA

• • • mogućnost da sud potpuno i pravilno utvrdi činjenično stanje tako da ono u cijelosti odgovara stvarnosti ovisi o tome hoće li mu i kakve dokaze stranke ponuditi za svoje tvrdnje o postojanju ili nepostojanju bitnih činjenica logično je očekivati da će svaka stranka iznijeti samo one činjenice koje njoj idu u prilog posljedice pasivnog držanja stranaka

UTVRĐIVANJE ČINJENICA

• • • • prikupljanje relevantne činjenične građe započinje već tijekom prethodnog postupka sud na temelju onoga što su stranke navele o predmetu spora zaključuje o kakvom građanskopravnom odnosu se radi određuje u kojem smjeru treba ići dokazivanje svoju početnu tezu o bitnim elementima spora provjerava tijekom postupka i usmjerava dokazivanje prema utvrđivanju relevantnih činjenica

UTVRĐIVANJE ČINJENICA

• • • • nakon što izvede predložene dokaze, sud odlučuje koje će činjenice smatrati dokazanim prema svom uvjerenju koje stječe na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka (čl. 8. ZPP-a) sud daje svoju ocjenu o tome koje činjenice smatra dokazanim/utvrđenim s izvjesnošću koja otklanja svaku razumnu sumnju u istinitost stečenog uvjerenja nije dovoljno samo uvjerenje o vjerojatnosti izuzetak je odlučivanje po slobodnoj ocjeni (čl. 153. st. 5., čl. 223. i 223. a ZPP-a).

ZNAČAJ PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

• • • sud ne može odbiti izreći presudu zbog toga što nije uspio utvrditi i razjasniti odlučne činjenice potrebne za odluku o tužbenom zahtjevu (non liquet) kada raspoloživim dokaznim sredstvima sudac nije uspio formirati određeno uvjerenje o postojanju odlučnih činjenica primjenjuje pravila o teretu dokazivanja (onus probandi) pravna sigurnost

ZNAČAJ PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

• • • odredba čl. 221a ZPP-a unesena je u naše građansko procesno zakonodavstvo još Novelom ZPP-a iz 1990.

sve do Novele iz 2003. nije imala većeg značaja u praksi sud se na nju mogao pozvati samo ako zbog nedostatka dokaza, koje je bio ovlašten izvesti i po službenoj dužnosti, nije mogao ispuniti svoju dužnost da potpuno i istinito utvrdi sve odlučne činjenice

ZNAČAJ PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

• • • teret dokazivanja u smislu članka 221. a ZPP-a primjenjuje se tek na kraju dokaznog postupka kada sud nije mogao izvesti konačan zaključak o postojanju ili nepostojanju činjenice na temelju izvedenih dokaza ili kada nijedna stranka nije predložila dokaze za utvrđenje činjenice koja je odlučna za primjenu pravnog pravila Pravila o teretu dokazivanja instrument za prevladavanje činjenične neizvjesnosti (non liquet situacije) jer ovlašćuju suca da u slučaju dvojbe odlučuje kao da činjenica koja se dokazuje ne postoji odnosno da činjenicu utvrdi na štetu stranke koja je tu činjenicu trebala dokazati.

• •

PRIMJENA PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

čl. 219. st. 1. ZPP-a ne daje odgovor na pitanje koja stranka i kada treba dokazati određenu činjenicu (ne raspodjeljuje teret dokazivanja) neka opća pravila o teretu dokazivanja: – postojanje činjenice koja je izjavljena u postupku treba dokazati onaj tko iz te činjenice izvodi svoja prava – stranka je dužna dokazati one činjenice koje su nužne za uspjeh njezina zahtjeva – teret dokazivanja treba snositi ona stranka u čijem je interesu da sud određenu činjenicu uzme za istinitu (dokazanu) – one činjenice na kojima se određeno pravo zasniva treba dokazati ona stranka koja se na to pravo poziva, a one činjenice koje isključuju nastanak tog prava ili to pravo ukidaju treba dokazati ona stranka koja to pravo osporava – istinitost određene tvrdnje treba dokazati onaj koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne onaj koji poriče njeno postojanje

PRIMJENA PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

• • • u raznim stadijima postupka potreba predlaganja dokaza tereti naizmjenično jednu pa drugu stranku predlažući dokaze za svoje tvrdnje stranka prebacuje teret dokazivanja na drugu stranku tako se oslobađa tereta dokazivanja, a time i opasnosti da upravo ona u konačnici snosi posljedice nedokazanosti

PRIMJENA PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA

• • pojedina pravila koja raspodjeljuju teret dokazivanja odlučnih činjenica na neku od stranaka u sporu nalaze se u normama materijalnog prava norme materijalnog prava predviđaju određene činjenice kao pretpostavke za svoju primjenu

TERET DOKAZIVANJA I ZAKONSKE PRESUMPCIJE

• • • činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja ne treba dokazivati, ali se može dokazivati da te činjenice ne postoje (zakonske presumpcije) olakšavaju dokazivanje onoj stranci u čiju su korist ustanovljene teret dokazivanja prebacuju na protivnu stranu koja tvrdi da činjenica čije postojanje zakon presumira ne postoji

ZAKLJUČNE NAPOMENE

• • sud je dužan prevladati činjeničnu neizvjesnost primjenom pravila o teretu dokazivanja bez dobrog poznavanja materijalnog prava, sudac neće moći pravilno primijeniti pravila o teretu dokazivanja