Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich

Download Report

Transcript Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne osób starszych w ich

dr Joanna Plak
Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech
- demograficzna
- społeczno-ekonomiczna
2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych
- emerytura
- zasiłki
3. Usługi dla osób starszych
- świadczone w mieszkaniach
- świadczone w instytucjach pobytu dziennego i
czasowego
- świadczone w instytucjach pobytu stałego
- Inne formy wsparcia
4. Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w
ich środowiskach zamieszkania.
1.
14
20.3
0-14
15-64
65+
65.7
-10.1
-3.5
0-14
15-64
42.5
65+
 Populacja
starzejąca się
 Zjawisko podwójnego starzenia
 Spadek liczby urodzeń poniżej prostej
zastępowalności pokoleń
 Wzrost odsetka jednoosobowych gospodarstw
domowych seniorów (singularyzacja)
 Feminizacja starości
 Ubóstwo
seniorów (zróżnicowanie
regionalne)
 Wzrost wydatków (energia transport)
 Spadek wydatków (wyżywienie, ubrania i
buty, usługi medyczne)
 Co 4 senior trafia do szpitala z powodu złego
żywienia się
 Główne źródło utrzymania- emerytury
 Problemy
zdrowotne- głównie kardiologiczne,
ale też osteoporoza. Odsetek chorych
wzrasta z wiekiem
 Stan zdrowia – ani dobry ani zły (65-74),
dobry (75+)
 Przemoc domowa- problem w miastach

992,47 średnia emerytura w skali miesiąca
mężczyźni
1271.1
kobiety
655.31
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
południe
812.26
centrum
1028.1
północ
1053.22
0
200
400
600
800
1000
1200
40
35
33.9
33.3
30
25
20
15
13.6
10
8.8
7.4
5
2.2
0.7
0
<499
500-999,99
1.000-1.499
1.500-1.999
2.000-2.999
3.000-4.999
5.000>
 Indennita
-
-
di accompagnamento
100% niezdolność do pracy + konieczność
wsparcia w codziennym życiu
Nie ma charakteru celowego
Przyczynia się do rozwoju szarej strefy usług
opiekuńczych
Także dla osób młodszych
 Assegno
-
-
di cura
Świadczenie wypłacane na poziomie
regionów
Test dochodowy (<15 tys. Euro na rok)
Ciężka sytuacja finansowa+wsparcie
Kontrakt na usługi społeczne min.20
godzin/tydzień
Voucher opiekuńczy
 Rodzina
jako główny opiekun
 Przejście od modelu opieki w rodzinie do
modelu opieki z badante (silna promocja od
2008 roku)
 Badante- zmniejszenie restrykcji dotyczącej
zatrudnienia opiekunów, głównie kobiety ze
wschodu, zarobki od 500 do 1000 Euro,
edukacja opiekunek
 Opieka
paliatywna – hospicjum domowe
 Monitoring z systemem alarmowym
 SAD (Assistenza Domicilare SocioAssistenziale) wyspecjalizowane usługi
opiekuńcze, m.in. higiena, poruszanie się
 ADI (Assistenza Domicilare integrata con
servizi Sanitari) – usługi zdrowotne
zintegrowane ze społecznymi
 AID
(Assistenza Infermistica Domicilare) –
opieka pielęgniarska
 Telesoccorso
 Telemedycyna
 Pronto salute – leki
 Książki z biblioteki do domu
 Caad
– (Centro Provinciale per l’Adattamento
dell’Ambiente Domestico) – zespół
multidyscyplinarny- fizjoterapeuta,
pracownik socjalny, architekt- dostosowanie
domu
 Niski
odsetek korzystających
 Średni koszt opieki to około 1500-1800 tys.
Euro na miesiąc
 Dużo usług świadczą badante
 Centra
dzienne- półstacjonarne,65+
częściowo samodzielni, usługi opiekuńcze i
aktywizacja społeczna, odciążenie rodzin
 Wyspecjalizowane centra pobytu dziennego –
dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi,
powyżej 50 lat
 Szpitale i oddziały geriatryczne
 Residenza
Sanitarie Assistenziali (RSA) –
usługi społeczne i zdrowotne dla seniorów i
osób niepełnosprawnych, które nie mogą
zostać objęte opieką domową, od 20 do 120
łóżek, pokój socjalny, kuchnia, jadalnia,
toaleta, łazienka dla niepełnosprawnych,
pokój rehabilitacyjny, punkt ambulatoryjny,
miejsce kultu religijnego
- Osoby dla osób sprawnych lub zależnych
 Mieszkania
chronione – 65+, osoby sprawne
lub częściowo sprawne, wsparcie domowe
zintegrowane z siecią usług socjalnych i
społeczno-socjalnych na danym terenie,
zapobiegają izolacji, koszty w ostateczności
dofinansowane przez władze regionalne.
 UTW
 Centra
wolontariatu
 Kluby i zrzeszenia seniorów
 Zniżki na transport, kina, teatry
 Dostosowanie transportu publicznego i
przestrzeni społecznej (likwidacja barier)
 Włosi
nie posiadają jednolitej i spójnej
polityki wobec seniorów.
 Ciężar opieki spoczywa na rodzinach
seniorów, (badante) odsetek korzystających z
opieki instytucjonalnej jest znikomy.
 Rozdrobnienie: instytucjonalne, regionalne,
źródeł finansowania, zarządzanie
 Dążenie do zintegrowania opieki zdrowotnej i
społecznej.
 Usługi
zdrowotne świadczone są w ramach
Narodowej Służby Zdrowia – poziom
centralny poprzez ASL (lokalna służba
zdrowia)- poziom regionalny
 Usługi socjalne są uzupełnieniem usług
zdrowotnych. Są one kontrolowane przez
samorządy.
 Subsydiarność w obszarze usług świadczonych
dla seniorów – autonomia regionów
 Celem
jest przedłużenie aktywności seniora i
jego niezależności w środowisku
zamieszkania
 Takie założenia nie są powiązanie z
odpowiednim wsparciem rodziny w opiece
nad seniorem.