Transcript ****** 1

?

הבוח וא תושר יתנוזת יונישו סיזוירטמודנא

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

הנוזתו סיזוירטמודנא

!

ףוגה לש הימיכויבב הערפה = הלחמ

ונפוגב את לכ לש ודוקפת לע םיעיפשמ םינושה ןוזמה יביכר 

?

סיזוירטמודנאב יתנוזתה יונישה תורטמ ןהמ

תקלדו באכ תוסיו םינומרוה לש ןיקת רוציי   תוינויחו היגרנא רופיש הייברה תכרעמ דוקפת לוכיעה תכרעמ דוקפת ןוסיחה תכרעמ דוקפת םיבצעה תכרעמ דוקפת תטולב תוערפה , היגלאימורביפ , ןתשה תכרעמ , הנרגימ – םיפסונ םינימסתב הכימת דועו לקשמ תוערפה , סירתה , םירגובמ תרכוס , ןילוסניאל תדוגנת , םדב םינמוש ףדוע – תוולנ תוילובטמ תוערפה תעינמ םדב םידירצילגירט ףדוע , םד ץחל רתי       

!

!

ותומלשב ףוגה םוקיש ילוח וא תואירב תומדקמ ונחנא םאה עבקת ןוזמה גוס תריחב

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

הטאידו הנוזת רקס

תילופ הצמוח קיפסמ תוכרוצ אל םישנה כ " הסמ תנזואמ הנוזת תוכרוצ אל םישנה כ " הסמ 84% 74%

 

ןמוש תוצמוח לש תימויה הכירצב ינופצ םי יגדמ 80% לש הדירי 3 הגמוא גוסמ 50%

ב יוור ןמוש לש תפדוע הכירצ

  Hoare J, et al 1999. The National Diet and Nutritional Survey, HMSO, London. ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

תקלדו באכ , סיזוירטמודנא

2 גוסמ םינידנלגטסורפ

ףוגב את לכב תוינמוש תוצמוחמ םירצוימה םינומרוה יומד םירמוח םינידנלגטסורפ רוצייל רתויב רישעה רוקמכ םיעגנה סיזוירטמודנאב 2 גוסמ  

תנווגמ םתוליעפ

תוחיפנו םוח , באכ , תקלד יררועמ םחרה רירש תוצווכתהו תיווע , םישק תסו יבאכ םחר תויוצווכתה   םיבצעה תושיגר תא םיריבגמ , המקרל קזנ שיש עגרב באכ יכוותמ באכל םד ישירק לש הריציב םיפתתשמ   ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

' ודנאב תקלדו באכ םיריבגמ תונוזמ

םיציב , רשב , וירצומו רקב בלח , -

תינודכארא הצמוח

עירח , היוס , סרית ןמש –

םיככוזמ םייחמצ םינמש

תוינמח , הלונק םישקומ וא םישקומ םייחמצ םינמש ןוזמ , םיככוזמ םייחמצ םינמש , .

' דכו תויגוע , םיפאמ , (

סנארט גוסמ ןמוש

דבועמ ןוזמב הנירגרמ , ) תיקלח ןשועמ , ןגוטמ יחה ןמ ןוזמב יוצמ –

יוור ןמוש

, באכה תדגונו תקלדה תדגונ תוליעפב עגופ -

רכוס

םישנב םיעגנו תוטסיצ תריציל ןוכיס ריבגמ

רבגומ סרטס

      ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

באכו הטיח

סיזוירטמודנאב תקלד יריבגמכ םידושח הטיחב םינוש םיביכרמ

םישדח םינומרוה 2 םיפסומ וכלהמב הטיחה לש יטנג יוניש 70 – ה תונשב  ןגורטסא ייומד הרבדה ירמוח לש ההובג הלוכת ןה םיינויח םילרנימ .

– ץבאו לזרב , םויזנגמ , ןדיס לש הגיפס תענומה תיטיפ הצמוח תלוכת ןוסיחהו הייברה תכרעמב הכימתל ןהו באכו תקלד תעינמלו םירירשה לש ןיקתה דוקפתל   ןוגכ הטיח ןיבוס םינימטיו תגיפסב עוגפלו קדה יעמב םייעמה ןפודב עוגפל לולע הטיחב ןטולגה תקלדו באכ םיתיחפמ הלא םינימטיו .

E – ו C ןימטיו  

: ןודנולב יאופר רקחל הדעוהו תוירופו

.

1.9

– ל 4

סיזוירטמודנאל זכרמב – ינויסינ רקחמ

– מ הדרי ןטבה באכ תמרש וליג הטיחמ וענמנש םישנה ןמ 80%  הטיחה תרסה תובקעב וחילצה , םינש רפסמ ךשמב תורהל וסינש םישנה ןמ 50% לעמ הנוזתה ןמ  Sheperson Mills D., Vernon M., A key to healing and fertility through nutrition, 2002.

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

BIG NO NO!

– הטיח

, הטיח טבנ , הטיח ןיבוס , .

סוקסוק , הטספ , , הכמסה ירמוח התיפ , םחל האלמה הטיחה ירצומ לכ , הריב , ןירטסקד , הנילומס , היוס בטור –

ענמיהל הממ

, הטיח טבנ ןמש , תוירטא , תלוס , לוגרוב  , תמסוכ , תיעועש , .

האוניק , רב זרוא , םישדע , הנופא , ןחוד , אלמ יטמסב זרוא טנרמא , הנינפ יסירג , סומוח ירגרג , –

הטיחל םיפילחת

ןימסוכ , לעוש תלוביש היעבצו היגוסל השבי תיעועש , שמ  םינגדמ חמק יגוס ברל םיליכמ םירכוס יוביר , –

ןטולג אלל םיפילחתמ ענמיהל

ןוצמח ורבעש חמוצהו יחה ןמ םינמוש , םישטולמ .

םיניזמ םיביסב םילד , םיטושפ  ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

באכ העיגרמ הנוזת

םומידה ךלהמב םד ישירק ענומ , דרת , לדרח ילע , תיבורכ , , בורכ תקלד ידדועמ םינידנלגטסורפ תשרפה בכעמ , םיטבנ , ילוקורב , הבאיוג , יוויק , םודא לפלפ .

– –

C

ןוצמח דגונ ,

ןימטיו

יתסוה הדש תותו תוינבגע 

ןוזמב תורוקמ

תינוצמח העפשה תיחפמ , ןותחתה בגב באכ תיחפמ , םחרב תויוצווכתה תיחפמ יתסוה םומידה ךלהמב םילודג םד ישירק תיחפמ , –

E ןימטיו

ןטבה ללח לזונב  םיזוגא , , ןתשפ , זרוא ןיבוס םמש , םיבנע יערז ןמש , תעלד , תוינמח ( םיערז , ) תיז ןמש , חלמ אללו םייעבט – ) ןמשו ירפ ( ודקובא זול , וישק , קוטסיפ , –

ןוזמב תורוקמ

ךלמ .) , םידקש םושמוש ( ידגונו תקלד ידגונ םינידנלגטסורפ רוצייל ןתשפ יערז , ךלמ יזוגא , ) םינידרס , תויארחא טובילה , הלקב ,

– 3 הגמוא גוסמ תוינויח ןמוש תוצמוח

הנוט , ןומלס הסילמו הוורמ , האי ( ינופצ םי יגד ' צ יערז , – .

םד ישירק

ןוזמב תורוקמ

ןתשפ ןמש , םינוחט  תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא עיגרמו םירירש הפרמ , םצעה תואירבל ץוחנה לרנימ –

ןדיס

 , האלמ תימלוג הניחט / םושמוש יערז , קלס ילע , .

תיבורכ , בורכ , ילוקורב , דרת םהיתומצע לע םינידרס , םי תוצא –

ןוזמב תורוקמ

, םינאת , םידקש ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

באכ העיגרמ הנוזת

, תקלדו באכ יתיחפמ םינידנלגטסורפה תצובק

6 הגמוא גוסמ תוינויח ןמוש תוצמוח

.

םד ישירק לש הריצי יבכעמו םד ילכ יביחרמ .) ףסותכ ( ' זארוב ןמש וא הלילה רנ ןמש

ןוזמב תורוקמ

 יאוול תועפות אלל תקלד יבכעמו באכ יככשמ –

B12 + B6 + B1 םינימטיו

 , אלמ זרוא , םיזוגא , השבי תיעועש , סומוח ירגרג , םישדע , היינמח יניערג

ןוזמב תורוקמ

!

ףסותכ םג רשפא .

תוננב , הריב ירמש – םיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא עיגרמו באכ ךכשמ , םירירש הפרמה לרנימ

– םויזנגמ

.

םחרה רירש לש תובאוכ תויוצווכתהו תולפה תעינמל ןיוצמ 

.

םיערזו םיזוגא , םיקורי םיילע תוקרי –

ןוזמב תורוקמ

יבצמב הכימתכ ץלמומ דואמו םייתקלד םינידנלגטסורפ תוליעפ בכעמה םיזנא ירט סננא – .

-

ןילמורב

תינורכ תקלד

ןוזמב תורוקמ

Mills D., The value of nutrition in the management of pain due to endometriosis, in Progress in the Management of Endometriosis, PPRCEEDINGS OF THE 4 TH WORLD CONGRESS ON ENDOMETRIOSIS, London, 1994.

 ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

לכעל לגוסמ ילש ףוגהש המ = ינא

ףוגב המקר לכל םד םיקפסמ םייעמה

אל םירביאו תומקר = יקנ אל םד = םייקנ אל םייעמ םייקנ

תכרעמה , חומה ןיב רבחמה תמוצה לוכיעה תכרעמ ןוסיחה תכרעמו תילאנומרוהה

!

לוכיעה תכרעמ תא םקשל םיבייח

Lindsey Duncan, clinical nutritionist .

סיזוירטמודנאב

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןיקת לוכיעל םיינויחה םימרוגה

הגיפסו לוכיע – הביקב הניקת תויצמוח לוכיע ימיזנא ) םיבוטה םיקדייחה ( הניקת הרולפ ) יוניפו לורטנ ןגורטסא ףדוע ללוכ ( , דוביע תלוספ יוניפ – דבכה לש ןיקת דוקפת – םייעמב ןוזמה רבעמ ןמז     

!

יוקל ילוכיע דוקפת – סיזוירטמודנאב

 ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

הביקה תויצמוח

הליכאל ךומסב תשרפומ הביקה תצמוח תומימחפו םינמוש , םינובלח קוריפל תינויח K , םויזנגמו ץבא , ןדיס , לזרב םילרנימ תגיפסל תינויח A , E , D , B12 םינימטיו לש הניקת הגיפסל תינויח ןוצמח ידגונ לש ןיקת זוכירו תוליעפל הצוחנ ףוגה םינפ לא הלחמ יללוחמ תסינכ תענומ       ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

?

םישיגרמ המ

תשגרה תליפנ , , הליכא רחאל ךומסב הנוילע ןטבב תוחיפנ השלוחו תופייע , ריהמ עבוש יטיא לוכיע , , , םיזג הליכא רחאל תואלמ הליכא רחאל היגרנא 

לוכיעו הגיפס תרפשמ הנוזת

םויה ינפ לע תורוזפ תונטק תוחורא  יתיבו םימח ןוזמ םינמוש וא תוירולקב תורישע אל , תוינוטונומ , תולק תוחורא , רוחש לפלפ , םיחופת ץמוח , ןומיל ץימ , לצב , םוש תפסות .

החורא לכב ר ' גני ' ג העוגר הליכא , תיטיא הסיעל – הליכא תנייגיה     ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

סיזוירטמודנאו הניקת הרולפ

םייתודידי םיקדייח ג " ק 2 – כ םייח םייעמב םינוש םינימ 500 – 400 – כ ןוסיחה תכרעמ דוקפתל םיינויחו הנגמ הביבס םיקפסמ ןגורטסא תריציו ןגורטסאה לש תרזוח הגיפס בוכיעל םיינויח יביסרגאו ליעפ תוחפ םיילאנומרוה םילופיט , ןוירה תעינמל תולולג , הקיטויביטנא באכ יככשמ , תויתקלד יטנא תופורת , םידיאורטס , םייפילח םתומכ תא םיתיחפמ ןיריפסאו      ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

הנוזתב תורוקמ

, לעוש תלוביש , םי תוצא , תוריפ

םייתנוזת םיביס

םיזוגאו םיערז , תוקרי

, סוגרפסא , םוש , ןימסוכ , יעבט שבד

הקיטויב הרפ

.

קושיטרא , הננב , לצב

 ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

דבכה תוליעפו סיזוירטמודנא

קיזמ תוחפ רמוחל יסקוט רמוח לכ רימהל ודיקפת

ןגורטסא יפדוע יוניפו לורטנ תדדועמ הניקת תוליעפ

םיביכר לש הרידס הקפסא תשרדנ ןיקתה ודוקפתל , יתוכיא ןובלח ,

A

ןימטיו ,

B

ינימטיו

םייתנוזת .

דועו

E

ןימטיו

 ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

יתביבסה רשקהו ןגורטסא ףדוע

םישדח םיימיכ םירמוח 80000 כ היישעתב .

דועו הקיטמסוק , הרבדהו היינב ירמוח , הכיס ירמוח םינסחואמו םדה ןמ תוריהמב םירבוע , ןמושב םיסיסמ הלא םירמוח .

תולחשב ללוכ , תומצעו םירביא , ןמושה תמקרב רקיעב PCB , ןיסקויד – ףוגב ןגורטסאה תוליעפ תא םיקחמ הפישחה ןונימ ןיב רשק אצמנ ו ןיסקויד -

סיזוירטמודנאל

לש העפשה הרתונ ןיידע םינש סיזוירטמודנא

תיאקירמאה הדוגאה

10 רחאל םגו הלחמה ךלהמל תולוח לש ןפוגב PCB – םירבגו םישנ תוירופב םיעגופ       Rier S et al. 2001. Serum levels of TCDD and Dioxin like Chemicals in Rhesus monkeys chronically exposed to Dioxin – correlation of increased serum PCB levels with endometriosis, Toxiological Science 59, 147-159/ ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןגורטסא ייומדל םייתנוזת תורוקמ

רשב , ) האמח , תוניבג , בלח ( וירצומו בלח – יחה ןמ ןוזמ הכירב יגד , ) ודוהו ףוע , רקב ( וירצומו הרבדההו סוסירה ירמוח תועצמאב תוקריו תוריפ םיעודי אל תורוקממ םינמוש תועצמאב יתיישעת ןוזמ העפשה לעבכ דושחה הרבדה רמוח ליכמ דלוקוש דשה ןטרסל םרוגכו תילאנומרוה    ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןגורטסא יפדוע יוניפ תדדועמ הנוזת

ילע , , ילוקורב , בורכ , הרוחש תיעועש , לצב , תוינונצ , ירלס , קושיטרא םישדע , ודקובא , הטטב , יברלוק , אפלפלא יטבנ , קלס , תיבורכ , תעלד , רמוש רזג , ןומיל , דלוגנמ ילע

תוקרי

, לייק , םוש , המודא תיעועש םינאת , ןומיר , םיפיזש , היאפפ , םינבדבוד , םיחופת , רעי -

תוריפ

האי ' צ יערז , לעוש תלוביש , םיסירג ןתשפ יערז , םושמוש יערז –

םיאלמ םינגד

םיערזו םיזוגא

, רוחש לפלפ , ר ' גני ' ג , ןומכ , רימש , יראק , םוכרוכ -

םישבוימ וא םיירט

.

הוורמ ,

םינילבת

הסילמ , הטנמ , הפמט , ) תיטנג סדנוהמ אל ירצוממ '.

ענמיהל

שי דכו היוס יבבש , .

( יעבט ופוט , ןטולג אלל היוס בטור

ןותמ שומיש ץלמומ

םישבוימ היוס ילופ , .

הממדא היוס ילופ –

היוס ירצומ

רכוס תפסות אלל היוס בלח , וסימ םיססתומ אל היוס         Tsuchiya M., et al., Effect of soy isoflavones on endometriosis: interaction with estrogen receptor 2 gene polymorphism, Epidemiology, 2007 May;18(3):402-8 Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri', 20157 Milano, Clinica Ostetrico Ginecologica, Universita di Milano, 20122 Milano and Studi di via Fontana, 20122, Selected food intake and risk of endometriosis, Human Reproduction, 2004 Aug;19(8):1755-9. 2014 ץרמ , YNET , יסיסב ןוזמ אלא ,

בלחל ידנרט ףילחת דוע אל איה היוס המל

, .

א ריפוא  ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

סיזוירטמודנאו יוקינ תוטאיד

לע רתי סמוע עונמל תנמ לע םיינוציק םיכילהתמ ענמיהל שי תוילכהו דבכה הלחמה תא רימחהל לולע ידימ ינוציק יוקינ ינוחמצ ןוזמל שדקויש עובשב עובק םוי אלל םינגדו תוינטק , םיערז , םיזוגא , רתוי הבוטה ךרדה תוריפ , תוקרי – דבלב ) ןחוד , תמסוכ , אלמ יטמסב זרוא , האוניק ( ןטולג הבורמ םימ תייתש לע דיפקהל בושח הרבדהמ יקנ ןוזמ ץלמומ      ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןוזמה רבעמ ןמז

השרפהו הגיפס , לוכיעל שרדנה ןמזה סרית ירגרג ןחבמ תועש 24 – 12 ןיב ענ ןיקתה רבעמה ןמז לובסל לולע ףוגהו הגיפסב העיגפ – רצק רבעמ ןמז ןוזמ יביכר לש רוסחממ , סוסתל תוליחתמ ןוזמ תויראש םיזג ןוגכ םיילוכיע םינימסת עיפוהל םילולעו בקריהלו .

' דכו תואלמ , ךורא רבעמ ןמז תומיענ יא , תוחיפנ שאר יבאכ םיוולנ םינימסתל רוקמכ תינורכ תוריצע .

םינוש תוליער ינימסתו       ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

תואיצי רופיש

, תוקריו תוריפ םייתנוזת םיביסב הרישע הנוזת , ןתשפ יערז , ןימסוכ םחל , הירצומו לעוש תלוביש .

' דכו סומוח ירגרג , תיעועש , םישדע םימ תייתש

 

תינפוג תוליעפ

 ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

?

רשקה המ

ןוסיחו לוכיע

םייעמה תונפדב םייוצמ םיינוסיח םיאת , קדה יעמה יאתב םירצוימ ףוגב םינדגונה כ .

" הסמ 80% תינוסיחה הנגהל הבושח תכרעמה תוניקתש ןאכמ םייעמה תירירל םידמצנה םייתודידי םיקדייח לש םתוחכונ .

לוכיעה תכרעמ לש תינוסיחה הנגהה רומישב תעייסמ סרטס לש תוכורא תופוקת וא םינומרוה לש תינורכ הליטנ תומלשבו םיבוטה םיקדייחה תויסולכואב עוגפל םילולע .

םייעמה תונפד תולוקלומ תרידח לע הלקמ םייעמה ןפוד תומלשב העיגפ תלעפהל יתועמשמ רגירט הזו םדה לא ידימ תולודג .

ןוסיחה תכרעמ      ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןוסיחה תכרעמו סיזוירטמודנא

תיריר יעגנ תודרשיהו השרשה לש ךילהתכ סיזוירטמודנא ןטבה ללח ךותב םחרה ןוסיחה תכרעמ , ןטבה ללחב חומצל םיליחתמ םיעגנהש עגרב םתוא ףוקתלו רתאל הרומא םירצונה םיעגנה תורבטצהל ןוכיסה ינפמ ןגמ הז ינוסיח ןונגנמ ישדוח רוזחמ לכב הניא ןוסיחה תכרעמ וב בצמל ליבוהל הלולע .

, תינוסיח השלוח םחרה תיריר יעגנו תיאת תלוספ תוליעיב הנפמ     ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןוסיח ישילחמ םימרוג

לוכיעה תכרעמב הגיפס תוערפה , וירצומו בלח , הטיח – יגרלא לאיצנטופ ילעב תונוזמ .

' דכו רדה תוריפ , היוס , םינטוב םדה יאת דוקפתב עגופ רכוסה .

– םיטושפ םירכוס תלוספ יוניפב עגופ רקיעבו םינבלה הריבגמה סנארט ןמושו יחה ןמ ןמושב הרישע הנוזת באכו תקלד םוידוס ונומ , רומיש , םעט , עבצ ירמוחב הרישע הנוזת טמטולג דבועמו ןגוטמ , ןשועמ ןוזמ       ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ןוסיחה תכרעמב םיכמות םייתנוזת םיביכרמ

, תילופ הצמוח , B6 ןימטיו , E ןימטיו , C ןימטיוב םירישע תונוזמ 3 הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח , םויזנגמו ןדיס תוינטקו םיזוגא , תעלד יניערג –

ץבא

םוי / 3 2 – ליזרב יזוגא

– םוינלס

, היליזורטפ , תירולד , תעלד , רזג , הטטב –

ןטורק אטב

ןומסרפא , הרבסוכ ןיסקויד יוניפב עייסמ

ר ' גני ' ג

קורי הת

      ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

!

תישיא הפילח רופתל בושח

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

ענמיהל וא תיחפהל תונוזמ

םוכיס

םיקתממ , םירכוס , דלוקוש סוקסוק , תלוס , לוגרוב , הטספ , התיפ , םחל בלח , תנמש , – הירצומו הטיח הניבג – רקב בלח ונומ , םייטרפסא , ) טאייד םג ( םיססות תואקשמ , לוהוכלא , ןיאפק טמטולג םוידוס רקב , ודוה , ףוע – םיינגרוא אל וירצומו רשב תוינגרוא אל םיציב שעותמו דבועמ ןוזמב – סנארט ןמוש זופתו תילוכשא – רדה תוריפ םייתוכאלמ םיקיתממ , לכאמ יעבצ , רומיש ירמוח , שעותמ , ןגוטמ ןוזמ          ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

סיזוירטמודנאב םיצלמומ תונוזמ

םוכיס

: הרקיעב תינוחמצ הנוזת תצלמומ

תוקרי , םילוגסו םימודא תוקרי , םיהכ םיקורי םיילע תוקרי –

םיעבצה לכמ תוקרי

תוירטפ , םישרוש , םימותכ אלל היוס בלח , יעבט ופוט , הנופא , סומרות , תיעועש , סומוח ירגרג , םישדע –

תוינטק

ןטולג אלל היוס בטורו רכוס תפסות םיבנע , ןומיל , ) ףלוקמ ( ןומסרפא , םינבדבוד , סגא , חופת , רעי תוריפ , ודקובא –

תוריפ

, תוינמח , םושמוש , ןתשפ , זול , םידקש , ןאקפ , קוטסיפ , וישק , ךלמ .

םוי –

םיזוגאו םיערז

'/ רג 30 – תעלד יערז , ןימסוכ םחל , ןחוד , טנרמא , תמסוכ , האוניק , אלמ זרוא ודקובא , םיזוגא , זרוא ןיבוס , תיז –

םיאלמ םינגד

דבלב הרק השיבכ

םיצלמומ םינמש

סוקוק , םושמוש , םיבנע         

: יחה ןמ

יקנו הזר רשב , יעבט םישבכ וא םיזיע טרוגוי , תוינגרוא םיציב , ינופצ םי יגד םינומרוהו הקיטויביטנאמ  Goldin BR et al., Vegetarian diet and oestrogen metabolism, 1982 NEJM, 1542-1547 Martin HE et al., Cruciferous vegetables and oestrogen control, 1996, Life Science, 429-436 ©

טירפתל המגוד

וטספ , ודקובא חרממ םע ןימסוכ םחלמ ךירכ – רקוב תחורא םיכותח תוקריו , םיזוגא ןווגממ ' רג 20 בולישב הנועה ירפ – םייניב תחורא םיחמצ תטילח בטורב םיצפקומ תוקרי בולישב יולצ ןומלס – םיירהצ תחורא םיחמצ תטילח , םושמוש ןמשו היוס בטור , ר ' גני ' ג םיחמצ תטילחו לעוש תלוביש תויגוע היולצ הטטב , קורי טלס , – םייניב תחורא ךימס תוקרי קרמ – ברע תחורא הניחט בטורב םיחמצ תטילחו םיזוגא ' רג 15 – תיליל החורא       ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©

!

הבר הדות

ואלב גרבנייטש הלואפ תיתפורוטנ םישנ תאפרמ www.benatural.co.il : רתא [email protected] : ליימ 077-9354130 : ןופלט

ואלב גרבנייטש הלואפל תורומש תויוכזה לכ ©