دریافت فایل مقاله

Download Report

Transcript دریافت فایل مقاله

‫سقف کامپوزیت‬
‫تهیه کننده ‪ :‬سعید زرگانی‬
‫کامپوزیت‬
‫یکی از بخش های ساختمان که‬
‫تاثیر فوق العاده ای در سرعت‬
‫ساخت دارد‪،‬سقف می باشد‪.‬‬
‫اگر دراجرای سقف از روش‬
‫های نوین استفاده شود‪،‬پروژه‬
‫در دوره زمان کوتاه و بسیار‬
‫‪.‬مناسبی اجرا می شود‬
‫سقف کامپوزیت عرشه فوالدی‬
‫یکی از روش های نوین می‬
‫باشد که امروزه طرفداران‬
‫بسیار زیادی در دنیا دارد‬
‫معرفی سقف عرشه فوالدی‬
‫سقف عرشه فوالدی با ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای شکل آجدار بدون‬
‫استفاده از میلگرد و حذف قالب بندی اجرا می شود‪.‬وزن این سقف نسبت به‬
‫سقف های مشابه حدود‪ 30‬تا ‪ 60‬درصدکمتر می باشد و سرعت اجرای این‬
‫سقف حدود‪ 12‬برابر بیشتر از سقف های معمولی مانند دال بتنی و تیرچه‬
‫بلوک می باشد‬
‫ویژگی های سقف عرشه فوالدی‬
‫بتن ریزی در این سقف از سطح بسیار صاف ویکپارچه برخوردارست که پس از‬
‫آن نیاز به کفسازی و پوکه ریزی نمی باشد وبا سرعت باال آماده عملیات نازک‬
‫کاری می باشد‬
‫در این سیستم‪،‬قالب بندی که یکی از مشکالت اجرایی ساختمان می باشد‪،‬حذف‬
‫گردیده و اجرای سقف را با سرعت باال عملی می کند و این امکان وجود دارد که‬
‫بعد از تکمیل شبکه های تاسیساتی به صورت یکجا نسبت به بتن ریزی تمام سقف‬
‫‪.‬وطبقات اقدام نمود‬
‫نصب ورقه ها بدون جوشکاری و فقط بامیخ های فوالدی انجام می شود‬
‫در این سیستم امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان های چند‬
‫‪.‬طبقه در یک زمان قابل انجام می باشد‬
‫مراحل اجرا‬
‫‪-1‬دپو و انتقال به طبقات ‪:‬‬
‫ورق های کامپوزیت پس از انتقال به کارگاه و دپو در یک فضای کوچک ‪،‬به کمک نیروی‬
‫انسانی و بدون نیاز به ماشین آالت و تنها با کمک یک باالبر به تراز های مختلف طبقات منتقل‬
‫‪.‬می شود‬
‫‪-2‬جا گذاری عرشه های فوالد ‪:‬‬
‫این عرشه ها شامل گیره های نر ومادگی هستند که براحتی توسط نیری انسانی نیمه ماهر در‬
‫یکدیگر چفت می شوند و پس از این مرحله ‪ ،‬رفت وامد در طبقات بسیار ساده می شود و‬
‫‪.‬سرعت کار به طرز قابل مالحظه ای افزایش می یابد‬
‫‪-3‬نصب میلگرد و گل میخ‪:‬‬
‫در محلی که عرشه های فوالدی برروی تیرها قرار گرفته اند‪،‬برای اتصال این دو‪،‬از گل میخ‬
‫‪.‬استفاده می شود و این عمل باعث کاهش وزن تیرهای فوالدی مصرفی می شود‬
‫‪ -4‬بتن ریزی‪:‬‬
‫پس از اتصال میلگردها‪ ،‬بتن ریزی انجام می شود‪،‬ضخامت کم دال و یکنواختی سطح صفحات‬
‫موجب خروج سریع هوا و ساده تر شدن عمل می شود‬
‫کامپوزیت عرشه فوالدی‬
‫سقف کامپوزیت عرشه فوالدی در مجموع شامل چهار نوع مصالح است که عبارتند ‪:‬‬
‫الف) ورق فوالدی‬
‫ب) برشگیر‬
‫ج) آرماتور‬
‫د) بتن‬
‫ورق فوالدی‬
‫الف) ورق فوالدی (‪)STEEL SHEET‬‬
‫ورق فوالدی شاخصترین مصالح این نوع سقف میباشد که برای ساخت آن ورق فوالدی‬
‫گالوانیزه (هر دو طرف) با ضخامتهای ‪ ۸/۰‬تا ‪ ۲/۱‬میلیمتر را به وسیله دستگاههای‬
‫‪ ROL FORMING‬به روش نورد سرد (‪ )COLD FORMING‬به حالت موجدار شکل‬
‫دهی میکنند به صورتی که در مقطع ورق حاصله هر موج به شکل یک ذوزنقه دیده‬
‫میشود‪ .‬برای محاسبه مشخصات هندسی مقطع میبایست از ضخامت پوشش گالوانیزه‬
‫(‪ )ZINC COATING‬صرف نظر نمود ارتفاع ذوزنقهها (عمق کنگره) حداکثر ‪۷۵‬‬
‫میلیمتر میباشد همچنین عرض متوسط کنگرههای پرشده با بتن نمیبایست کمتر از ‪۵۰‬‬
‫میلیمتر باشد‪.‬‬
‫ضمن رعایت ضوابط موجود برای این ورقها میتوان آنها را برای کاربریهای مختلف‬
‫به حالتهای خاصی از ذوزنقه شکل داد تا به قابلیتهای جدیدی دست یابند‪ .‬این ورقها‬
‫میبایست در جان خود (قسمت شیبدار ورق) دارای فرورفتگیها و برجستگیهایی باشند تا‬
‫درگیری (‪ )INTERLOCK‬بین فوالد و بتن را ایجاد نمایند‪ .‬در طی مراحل بارگیری‪ ،‬حمل‬
‫و دپوی این ورقها میبایست دقت الزم برای جلوگیری از تغییر شکل‬
‫(‪ )DEFORMATION‬آنها صورت گیرد‬
‫برشگیر‬
‫ب) برشگیر (‪)STUD SHEAR CONNECTOR‬‬
‫برشگیرها یا گل میخهای خاصی که در این نوع سقف استفاده میشود به جهت‬
‫نوع مصالح و روش خاص اجرا‪ ،‬یکی دیگر نقاط قوت این نوع سقف محسوب‬
‫میشود‪ .‬قطر این برشگیرها حداکثر ‪ ۲۰‬میلیمتر و ارتفاع آنها بسته به شکل ورق‬
‫فوالدی متغییر میباشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از باالی‬
‫ورق زوزنقهای اندازهگیری میشود نباید کمتر از ‪ ۴۰‬میلیمتر باشد‪ .‬این گل میخها‬
‫به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی که ‪ STUD WELDER‬خوانده‬
‫میشود به بال تیرهای سازهای جوش میشود‪ .‬این فرآیند جوشکاری میتواند هم به‬
‫صورت مستقیم روی بال تیر سازهای انجام گیرد ( ‪DIRECT ATTACH‬‬
‫‪ )WELDING‬و هم از روی ورق فوالدی انجام گیرد ( ‪THROUGH THE‬‬
‫‪ )SHEET WELDING‬قبل از قرارگیری گل میخ یک حلقه سرامیکی در محل‬
‫جوش قرارمیگیرد تا از حوضچه مذاب ایجاد شده در لحظه ایجاد قوس الکتریکی‬
‫محافظت نماید‬
‫ارماتور‬
‫ج) آرماتور )‪(REINFORCEMENT‬‬
‫آرماتوربندی در چهار مورد زیر میبایست اجرا گردد‪:‬‬
‫‪ -۱‬مقاومت در برابر لنگر منفی در دهانههای ممتد و کنسول ها‬
‫‪ -۲‬بارهای متمرکز یا بازشوها‬
‫‪ -۳‬آرماتور حرارتی‬
‫‪ -۴‬مقاومت در برابر لنگر مثبت در صورتی که از عملکرد کششی ورق فوالدی‬
‫صرفنظر شود‪.‬‬
‫آرماتوربندی این سقف در صورتی که با استفاده از میلگردهای آجدار مرسوم و‬
‫موجود در بازار صورت گیرد تا حدودی وقتگیر (نسبت به سایر مراحل اجرای‬
‫این نوع سقف) خواهد بود اما در صورت استفاده از مشهای آماده ( ‪FABRIC‬‬
‫‪ )REINFORCEMENT‬این مرحله از اجرای سقف نیز با سرعت قابل قبولی‬
‫صورت خواهد پذیرفت البته این مشهای آماده میبایست مطابق با استانداردهای‬
‫مربوطه ساخته‪ ،‬حمل و نصب گردند‪.‬‬
‫بتن‬
‫د) بتن‬
‫مقاومت فشاری بتن مورد استفاده با توجه به اینکه از بتن سبک یا بتن معمولی‬
‫استفاده شود میتوانداز ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم بر سانتیمتر مربع متغیر باشد که با‬
‫توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین خواهد شد‪.‬‬
‫در هنگام محاسبه مشخصات هندسی مقطع میبایست به جهت کنگرههای ورق‬
‫فوالدی نسبت به تیر سازهای موجود دقت نمود چرا که در صورت عمود بودن‬
‫کنگرهها بر تیر‪ ،‬از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق ذوزنقهای باید‬
‫صرفنظر نمود‪.‬‬
‫ضخامت دال بتنی در باالی کنگره روق ذوزنقهای نباید از ‪ ۵۰‬میلیمتر کمتر باشد‪.‬‬
‫با توجه به این موضوع در صورت استفاده از ورق فوالدی با ارتفاع حداکثر ‪MM‬‬
‫‪ 75‬مجموع ضخامت سقف ‪ MM125‬خواهد بود‪.‬‬
‫یکی دیگر از راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای این سقف استفاده از بتن‬
‫دارای فیبرهای پلیمری یا فوالدی (‪)FIBRE REINFORCED CONCRETE‬‬
‫میباشد که با استفاده از آن میتوان آرماتوربندی را در اکثر نقاط عرشه فوالدی‬
‫خذف نمود که البته تهیه‪ ،‬حمل و ریختن آن میبایست با دقت خاص و براساس‬
‫آئیننامههای مربوطه باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نیاز به شمعبندی … !؟‬
‫سقفهای کامپوزیت عرشه فوالدی معموالً طوری طراحی میشوند که نیازی به‬
‫شمعبندی نداشته باشند اما برای دهانه های بزرگتر از ‪ ۳‬متر در برخی موارد به‬
‫شمعبندی موقت نیاز داریم‪ .‬این اتفاق معموالً در مواردی رخ میدهند که یا از لحاظ‬
‫اقتصادی «حذف یک تیر فرعی و زمان اضافه الزم جهت اجرای شمعبندی» قابل‬
‫توجیه باشد‪ ،‬یا این که دهانه ها با اشکال یا موقعیت خاص باشند مانند دهانههایی که‬
‫شامل شفت آسانسور یا تاور میباشند‪ .‬به طور معمول محل قرارگیری شمعها در وسط‬
‫دهانهها میباشد (یک ردیف شمع مانند شکل زیر) در برخی موارد هم در یک سوم‬
‫دهانه قرار میگیرند‪( .‬دو ردیف شمع)‬
‫ورقهای فوالدی هرگز نباید در محل شمعها قطع یا اورلب و یا به آنها بسته شوند‪.‬‬
‫عرض تکیهگاه ورق فوالدی بر روی شمع (ضخامت تخته چوبی) بین ‪ ۷۵‬تا ‪۱۰۰‬‬
‫میلیمتر و فاصله بین دو پایه شمع در حدود یک متر میباشد‬
‫مزایا‬
‫سقف کامپوزیت عرشه فوالدی‬
‫‪ -1 ‬سرعت اجرای باال‬
‫‪ -۲ ‬بدون نیاز به شمعبندی‬
‫‪ -۳ ‬امکان اجرای چندین سقف به طور همزمان‬
‫‪ -۴ ‬حذف کامل مراحل قالببندی و دکفراژ‬
‫‪ -۵ ‬کاهش تعداد نیروهای فرعی‬
‫‪ -۶ ‬کاهش بار مرده‬
‫‪ -۷ ‬در اختیار داشتن یک عرشه فوالدی با ایمنی باال قبل از بتنریزی‬
‫‪ -۸ ‬کاهش ضخامت سقف‬
‫‪ -۹ ‬سطح یکنواخت و یکدست زیر سقف با ظاهری زیبا‬
‫‪ -۱۰ ‬قابلیت اجرا در پالنهای معماری پیچیده با رعایت جزئیات‬
‫‪ -۱۱ ‬امکان شکلدهی و تعیین موقعیت دقیق داکتهای تأسیساتی‬
‫‪ -۱۲ ‬امکان اجرای سقفهای مختلف با کاربریها و دهانههای متفاوت‬
‫‪ -۱۳ ‬امکان اجرا در انواع شرایط آب و هوایی‬
‫‪ -۱۴ ‬عمر مفید طوالنی‬
‫نصب و اجر‬
‫نصب ورقهای فوالدی با سرعت باالیی انجام میگیرد چرا که کافی است پس از چیدن‬
‫ورقها و پوشش دهانهها‪ ،‬به وسیلهی دستگاههای میخکوب مخصوص‪ ،‬ورقها را در‬
‫محل نشیمن روی تیرهای سازهای ثابت کرد پس از این مرحله که میبایست به صورت‬
‫همزمان یا بالفاصله بعد از چیدن ورقها انجام گیرد‪ ،‬گلمیخها نصب و سپس‬
‫آرماتوربندی و در نهایت بتنریزی انجام خواهد شد‪ .‬همانطور که گفته شد مراحل‬
‫اجرای این سقف یکی پس از دیگری با سرعت باالیی انجام میشود و با توجه به این‬
‫موضوع که برای اجرای سقف کامپوزیت عرشه فوالدی نیازی به شمعبندی نیست (تا‬
‫دهانه ‪ ۳‬متر) این امکانوجود دارد که چندین سقف به طور همزمان پس از نصب‬
‫ورقها‪ ،‬ثابت کردن آنها و نصب گل میخها و اجرای آرماتوربندیف بتنریزی شوند‪ ،‬این‬
‫امر موجب میگردد تا در ساختمانهای بلند مرتبه که معموالً عملیات نصب اسکلت با‬
‫سرعت بیشتری صورت میگیرد دیگر با مشکل سرعت پایین اجرای سقفها مواجه‬
‫نباشیم‪ .‬آنچه در اینجا الزم به ذکر است این است که در برخی از پروژههای ساختمانی‪،‬‬
‫سازه براساس نوع سقف دیگری طراحی شده است‪ ،‬بنابراین تیرهای فرعی میبایست‬
‫از نو و با توجه به مشخصات فنی سقف کامپوزیت عرشه فوالدی طراحی شوند‪ ،‬این‬
‫سقف به طور معمول تا دهانه ‪ ۳‬متر بدون نیاز به شمعبندی قابلیت اجرا دارد بدین معنی‬
‫که دهانهای به طول ‪ ۶‬متر بدون نیاز به شمع و فقط با نصب یک تیر فرعی به وسیله‬
‫این نوع سقف قابل اجرا خواهد بود‪ .‬معموالً برای دهانههای بیش از ‪ ۳‬متر از شمعبندی‬
‫استفاده میشود که بسته به نیاز و شرایط از )‪ (Temporary Propping‬موقت‬
‫‪.‬یک یا دو ردیف شمع استفاده خواهد شد‬
‫‪‬‬
‫استفاده می شود‪STUD WELDER‬برای نصب گل میخ از دستگاه‬
‫برای نصب ورق از دستگاه میخ کوب استفاده می شود‬
‫جهت مدلسازی و طراح سقفهای کامپوزیت عرشه فوالدی از نرمافزار‬
‫و نرمافزار مخصوص طراحی این سقف که قابلیت مدلسازی سقف ‪ETABS‬‬
‫در حالتهای مختلف و با در نظر گرفتن المانهای متغیر این سقف (ضخامت و‬
‫شکل ورق فوالدی‪ ،‬با شمعبندی یا بدون شمعبندی‪ ،‬ضخامت دالبتنی‪ ،‬میلگرد‪،‬‬
‫گل میخ و …) را دارا میباشد استفاده میشود‬
‫سقف اکمپوزیت کرمیت‬
‫‪ ‬سقف اکمپوزیت‬
‫سقف های مکپوزیت سقفهایی هستند که ترکییب از فوالد و بنت برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود ‪‬‬
‫از برشگری (نبشی)اس تفاده می شود که این نبشی اب بنت درگریی اجیاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون‬
‫تریهای فرعی مکپوزیت به علت گریدار بودن تریهای اصیل و اب توجه به لنگر پوش (لنگر زلزهل) بنت روی تریهای‬
‫اصیل منی تواند به مقاومتش مکک کند ‪.‬‬
‫میلگردهایی که روی سقف اکمپوزیت قرار دارند میلگردهایی حراریت هستند که در هجت خمالف اب تریهایی فرعی‬
‫ابعث یکپارچه شدن بنت و درگریی اب سقف اکمپوزیت می شود واب جوش دادن به تریهای فرعی مانع ترک خوردن‬
‫بنت می شود‬
‫قالب بندی این سقفها معموال از ختته کویب اس تفاده می شود و بعد از امتام بنت ریزی انیلون ابعث راحت جدا شدن‬
‫ختته ها می شود و در بریخ موارد از یونولیت اس تفاده می شود که به علت حممک نبودن ابید مشع کویب کنند و‬
‫مشالکت اجرایی بیشرتی دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما منی توانمی از فضای زیر سقف‬
‫اکمپوزیت که تری های فرعی آهنا معموال زنبوری هستند برای عبور لوهل اتسیسایت اس تفاده کنمی در مضن عایق خویب‬
‫برای حرارت ابال نیست‪.‬‬
‫در قالب بندی ختته کویب هممرتین مزیت آهنا این است که در زیر سقف اکمپوزیت خالیئ وجود دارد و از این خال‬
‫برای لوهل های اتسیسایت اس تفاده می شود‪.‬‬
‫یکی از مزیت های سقف اکمپوزیت قدرمتندی آن نسبت به سقفهای تریچه بلوک است چون یکی از‬
‫راههای یکپارچه کردن رفتار س تون ها در هنگام زلزهل از طریق سقف می ابشد و سقف اکمپوزیت به‬
‫دلیل برش گری های نصب شده روی تریهای فرعی یکپارچگی بنی فوالد و بنت اجیاد شده و در اطراف‬
‫س توهنا مه مهنی طور در نتیجه س تون ها در هنگام زلزهل رفتار یکپارچه دارند ویل در سقف تریچه بلوک‬
‫این گونه نیست‪.‬‬
‫الک در ابره سیس مت های مخشی ابید گفت در این سیس مت متام تریهای اصیل گریدار معل می کنند و معموال‬
‫از پروفیل های سامل اس تفاده می کنند (النه زنبوری نباشد)چون اصال دارای لنگر می ابش ند و در نتیجه‬
‫ابید آجنا ورق بزنمی و اثنیا لنگرماکزمیم برش در یک سوم تکیه گاهها وجود دارد‪ .‬ما ابید در صورت‬
‫اس تفاده از زنبوری آجنا را پر کنمی و ما مه وسط را پر کرده و مه گوشه را پر می کنمی و این تهنا وقیت است‬
‫که ما پروفیل ندارمی مگرنه هبرت است از پروفیل اس تفاده شود‬
‫‪‬‬
‫مراحل اجرای سقف اکمپوزیت‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫محل و انبار مصاحل الزم برای اجرای سقف‬
‫قالب بندی سقف بوس یهل چهارتراش ‪ ،‬گوه ‪ ،‬ختته رویس‪ ،‬فاصهل انداز ‪ ، 2.5‬ورق‬
‫آلومینیوم و پالستیک‬
‫مش بندی سقف بوس یهل میلگرد اب مقاومت تسلمی طرایح‬
‫نصب اس پیرسهای پالستیکی و لقمه های بتین‬
‫مشع بندی و بسنت کناره های سقف ‪ ،‬در نظر گرفنت حمل اتسیسات و ابزشوها‬
‫آماده سازی و ابزریس سقف هجت بنت ریزی بنت ریزی و پرداخت سطح نگهداری‬
‫فواید سقف اکمپوزیت ‪:‬‬
‫بدست آوردن سقفی یکپارچه و صلب‬
‫رسعت اجرایی نسبتا ابال‬
‫معایب ‪:‬‬
‫‪-1‬احتیاج به اجرای سقف اکذب‬
‫فضای الزم برای دپوی قالهبا‬
‫زمان بر بودن قالب بندی سقف‬
‫‪ ‬منطبق با نشریه ‪ ۱۵۱‬سازمان مدیریت و برنامهریزی‬
‫‪ ‬تیرچههای فلزی (کرمیت) با ارتفاع ‪cm۲۷‬‬
‫‪cm۸۵‬‬
‫‪ ‬فاصله آکس به آکس تیرچهها‬
‫‪cm۷۵‬‬
‫‪ ‬فاصله لب به لب (آزاد) تیرچهها‬
‫‪cm۲۵‬‬
‫‪ ‬ارتفاع قالب فلزی‬
‫‪ ۶‬الی ‪cm۷‬‬
‫‪ ‬ضخامت بتن روی قالب‬
‫‪‬‬
‫مراحل اجرای سقف کامپوزیت کرمیت‬
‫نصب‬
‫تیرچه‬
‫کرمیت‬
‫نصب و فیکس کردن قالب‬
‫آرماتوربندی (آرماتور حرارتی) و بتن ریزی‬
‫آرماتوربندی (آرماتور حرارتی) و بتن ریزی‬
‫بازکردن قالب (دکفراژ) و حمل آن به ترازهای بعدی‬
‫مزایای فنی‬
‫کاهش وزن سقف‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬سقف اکمپوزیت اب ‪ kg/m2۲۱۰‬در مقایسه اب سقف اکمپوزیت معمویل (‪ )kg/m2۲۶۰‬و تریچه بلوک‬
‫(‪ )kg/m2۳۵۰‬به عنوان س بکترین انتخاب (بعد از سقف اکمپوزیت عرشه فوالدی) هجت اکهش وزن‬
‫ساخامتن و در نتیجه اکهش نریوهای ثقیل و نریوی زلزهل و در نتیجه اکهش وزن اسلکت ساخامتن‬
‫میابشد‪.‬‬
‫‪ ‬در صوریت که اس تفاده از این سقف در حماس بات توسط همندس حماسب در نظر گرفته نشده ابشد و در‬
‫زمان اجرا‪ ،‬جمری‪ ،‬سازه را اب اس تفاده از این نوع سقف احداث مناید این اکهش وزن ابعث ابالرفت‬
‫رضیب اطمینان سازه در مقابل وقوع زلزهل میگردد‪( .‬زیرا نریوی زلزهل رابطه مس تقمی اب وزن ساخامتن دارد‪).‬‬
‫♦ نداشنت لرزش نسبت به سیس مت اکمپوزیت معمویل‪:‬‬
‫سیس مت اکمپوزیت راجی در ایران که اب تریآهن ساده ای النه زنبوری اجرا میشود‪ ،‬دارای جان‬
‫پر نیستند ویل تریچههای کرمیت دارای جان ابز بوده که در هنگام بنتریزی‪ ،‬جان تریچهها‬
‫اکم ًال از بنت انباش ته گردیده و تشکیل مقطعی ذوزنقهای شلک و بس یار مقاوم را میدهند‬
‫‪ ♦ ‬پاینی بودن تنش بنت‪:‬‬
‫‪ ‬ابل فوقاین تریچههای کرمیت هجت حذف مشعبندی و براساس ابرهای زمان اجرا‬
‫طرایح میگردد که پس از اجرای سقف و بنتریزی در بنت ابیق مانده و در‬
‫ابربری هنایی رشکت کرده و ابعث اکهش تنش در بنت میگردد‪.‬‬
‫♦ اماکن نظارت بر اجرای سقف در طول معلیات اجرایی‪:‬‬
‫اب توجه به این که قالبها پس از بنتریزی ابز میشوند‪ ،‬مشاهده کیفیت بنت اجرا شده‬
‫اماکن پذیر میابشد و این امر اماکن نظارت بر اجرا را فرامه میمناید‪.‬‬
‫‪ ♦ ‬مقاومت هنایی و شلکپذیری ابال‬
‫‪ ♦ ‬اماکن طرایح و اجرای سقف اب دهانهها و ابربریهای خاص‪:‬‬
‫‪ ‬در سقف اکمپوزیت کرمیت اب توجه به س بکی وزن سقف و اکهش ابر وارده به تریچهها‬
‫اجرای دهانههای بلند اب اطمینان خاطر اجنام گرفته و تنش بنت بس یار پاینی ابیق خواهد‬
‫ماند و بنت را دچار لغزش نمنوده و رضیب مقاومیت سقف ابال میابشد‪.‬‬
‫مزایای اقتصادی‬
‫‪ ‬اکهش مرصف تریچه‪:‬‬
‫‪ ‬از آجنا که در این سیس مت بلوک حذف میشود‪ ،‬وزن بلوک از وزن سقف اکس ته میشود‬
‫و این اکهش وزن حدود ‪ ۱۰‬درصد اکهش مرصف تریچه و ‪ ۷‬درصد اکهش در وزن‬
‫اسلکت و فونداس یون ساخامتن را در پیی خواهد داشت‪.‬‬
‫‪ ‬اکهش هزینه بواسطه جایگزیین قالببندی به جای بلوک‪:‬‬
‫‪ ‬اب توجه به اینکه از هر قالب فلزی به راحیت ات ‪ ۲۰‬ابر اماکن اس تفاده فرامه است هزینه‬
‫مربوطه به مراتب مکرت از هزینه بلوک میابشد‪.‬‬
‫سایر مزایا‪:‬‬
‫‪ ۱٫ ‬عدم نیاز به مشعبندی‬
‫‪ ۲٫ ‬ابال بودن رسعت اجرا‬
‫‪ ۳٫ ‬اماکن اجرای مهزمان چند سقف‬
‫‪ ۴٫ ‬عدم نیاز به دپوی مصاحل‬
‫‪ ۵٫ ‬سهولت اجرای داکت و تأسیسات از بنی تریچهها (‪ cm۷۵‬فاصهل آزاد)‬
‫‪ ۶٫ ‬بمیه مس ئولیت مدین اکرگران در طول اجرای سقف‬
‫‪ ۷٫ ‬اماکن حذف کشها‬
SAEED ZERGANI
&
MARYAME BASTAVAND